Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 516

Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 31. §)
Noteikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu pieteikšanās nosacījumiem un kārtību, kā arī pretendentu atlases un vērtēšanas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – birojs) priekšnieka amata pretendentu (turpmāk – pretendents) pieteikšanās nosacījumus un kārtību, kā arī pretendentu atlases un vērtēšanas kārtību.

2. Ministru kabinets izsludina atklātu konkursu uz vakanto biroja priekšnieka amatu (turpmāk – konkurss), nosakot pretendentu pieteikumu (1. pielikums) iesniegšanai 20 darbdienu ilgu termiņu. Pēc konkursa izsludināšanas Valsts kanceleja informē Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriski konsultatīvo padomi (turpmāk – Sabiedriski konsultatīvā padome) par termiņu, kurā deleģējami pārstāvji darbam Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4. panta trešajā daļā minētajā komisijā (turpmāk – komisija).

3. Konkurss notiek divās kārtās un ietver pretendentu atlasi atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām, kā arī pretendenta kvalifikācijas un amatam nepieciešamās pieredzes un zināšanu izvērtēšanu.

(MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

4. Komisijas darbības laikā radītās vai saņemtās informācijas statuss tiek noteikts Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

II. Komisijas darbība

5. Komisija lēmumus pieņem komisijas sēdēs. Komisijas sēdes sasauc un vada komisijas vadītājs. Komisijas sēdes var notikt klātienē vai izmantojot videokonferences ierīces. Komisijas sēdes tiek ierakstītas audioformātā, kā arī protokolētas, un protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

6. Komisija lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.

7. Ja komisijas loceklis, ņemot vērā interešu konfliktu vai citus ētiskus apsvērumus, atstata sevi no lēmuma pieņemšanas kādā jautājumā, uzskatāms, ka komisija darbojas pilnā sastāvā.

8. Pirms komisijas darbības uzsākšanas komisijas vadītājs nodrošina Sabiedriski konsultatīvās padomes deleģēto pārstāvju savlaicīgu informēšanu par komisijas sēdēm, norādot to norises laiku un vietu.

9. Komisija darbību sāk ar rīcības plānojuma sēdi, kuru komisijas vadītājs sasauc ne vēlāk kā 10 darbdienas pēc tam, kad Ministru kabinets ir izsludinājis konkursu. Rīcības plānojuma sēdē:

9.1. vienojas par komisijas darbības laika grafiku;

9.2. (svītrots ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 113);

9.3. izlemj citus ar komisijas darba organizāciju saistītus jautājumus.

(Grozīts ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 113)

10. Sabiedriski konsultatīvās padomes pilnvarotie pārstāvji piedalās komisijas sēdēs (izņemot sēdes, kurās tiek izskatīti jautājumi, kas satur valsts noslēpumu) ar padomdevēja tiesībām. Sabiedriski konsultatīvās padomes pilnvaroto pārstāvju viedoklim ir ieteikuma raksturs.

(MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

11. Katrs Sabiedriski konsultatīvās padomes pilnvarotais pārstāvis apliecina, ka nav tādu faktu vai apstākļu, kuru dēļ viņš būtu ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta atlasē, kā arī apņemas neizpaust ierobežotas pieejamības informāciju, kura pilnvarotajam pārstāvim ir kļuvusi zināma konkursa norises laikā.

(Grozīts ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 113)

12. Komisijas vadītājs nodrošina šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētās informācijas publicēšanu Ministru kabineta tīmekļvietnē (www.mk.gov.lv).

13. Komisijas darbību materiāltehniski nodrošina Valsts kanceleja.

III. Konkursa izsludināšana un prasības pretendentiem

14. Pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu par konkursa izsludināšanu, Valsts kanceleja nodrošina konkursa sludinājuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Ministru kabineta tīmekļvietnē (www.mk.gov.lv).

15. Lai pieteiktos konkursā, pretendents iesniedz Valsts kancelejā šādus dokumentus:

15.1. pieteikuma vēstuli dalībai konkursā (1. pielikums), norādot motivāciju un izvērstu redzējumu par biroja darbības prioritātēm, attīstību un pretkorupcijas pasākumu pilnveidošanu Latvijā (ne mazāk kā 350 vārdu);

15.2. pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (CV) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv;

15.3. vismaz divas atsauksmes no iepriekšējām darbavietām (norādot atsauksmes sniedzēju), kurās tas strādājis pēdējo triju gadu laikā. Ja pretendents pēdējo triju gadu laikā ir strādājis tikai vienā darbavietā, iesniedz vienu atsauksmi;

15.4. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

15.5. valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, ja latviešu valoda nav dzimtā valoda un persona iepriekš nav strādājusi Valsts valodas likuma 6. panta pirmajā daļā minētajās institūcijās;

15.6. vismaz divu svešvalodu prasmi apliecinošus dokumentus (piemēram, sertifikāts, apliecība vai diploms, ko izsniegusi iestāde, kas īsteno licencētu izglītības programmu) vai to kopijas, kas apliecina, ka pretendenta valodas prasmes ir novērtētas vismaz B līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pases novērtējuma tabulu;

15.7. pretendenta pašrocīgi aizpildītu aptaujas lapu saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumu Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" 2. pielikumu. Pretendents pašrocīgi aizpildīto aptaujas lapu un pašrocīgi rakstītu autobiogrāfiju ievieto atsevišķā slēgtā aploksnē un iesniedz Valsts kancelejā personīgi, uz aploksnes norādot "Aptaujas lapa".

(MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

16. Lai nodrošinātu pretendenta atbilstības pārbaudi, komisija, ja nepieciešams, ir tiesīga lūgt pretendentu uzrādīt dokumentu oriģinālus un iesniegt papildu dokumentus vai informāciju.

(Grozīts ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 113)

IV. Konkursa pirmās kārtas norise

17. Lai pārbaudītu pretendentu atbilstību Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4. panta piektajā daļā noteiktajām obligātajām prasībām, komisija konkursa pirmajā kārtā izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un Satversmes aizsardzības biroja sniegto atzinumu par pretendenta atbilstību likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam, un aizpilda pirmās kārtas vērtējuma lapu (2. pielikums). Komisija pārbauda pretendentu iesniegto informāciju par atbilstību Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4. panta piektajā daļā noteiktajām obligātajām prasībām, ja nepieciešams, pieprasot papildu informāciju no kompetentajām institūcijām.

18. Ja komisijai, izvērtējot pretendenta iesniegtos dokumentus vai valodu prasmju pašnovērtējumu, radušās šaubas par pretendenta svešvalodu zināšanām, tā var pretendentu nosūtīt svešvalodu zināšanu pārbaudei uz izglītības iestādi vai komercsabiedrību, kura Latvijas Republikā nodrošina licencētu izglītības programmu svešvalodu apguvē, nosakot termiņu, kādā pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina viņa svešvalodu zināšanu pārbaudes rezultātus.

19. Pretendenti, kuri neatbilst Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4. panta piektajā daļā noteiktajām obligātajām prasībām, tiek noraidīti.

20. Ja komisija, šo noteikumu 17. punktā minētajā kārtībā izvērtējot pretendentu atbilstību Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4. panta piektajā daļā noteiktajām prasībām, pieņem lēmumu konkursa otrajai kārtai virzīt vienu vai vairākus pretendentus, konkursa komisijas vadītājs vienas darbdienas laikā par to rakstiski informē Ministru prezidentu un piecu darbdienu laikā – katru pretendentu.

(MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

20.1 Ja komisija, šo noteikumu 17. punktā minētajā kārtībā izvērtējot pretendentu atbilstību Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4. panta piektajā daļā noteiktajām prasībām, pieņem lēmumu noraidīt visus pretendentus:

20.1 1. tā lemj par konkursa izbeigšanu;

20.1 2. komisijas vadītājs iesaka Ministru kabinetam atkārtoti izsludināt konkursu.

(MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

21. Par komisijas lēmumu noraidīt visus pretendentus komisijas vadītājs vienas darbdienas laikā rakstiski informē Ministru prezidentu un piecu darbdienu laikā – katru pretendentu. Komisijas vadītājs, informējot Ministru prezidentu un pretendentus par pieņemto lēmumu, pievieno skaidrojumu par katras noraidīšanas iemesliem atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4. panta piektajā daļā noteiktajām prasībām.

(MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

V. Konkursa otrās kārtas norise

22. Lai padziļināti izvērtētu uz konkursa otro kārtu izvirzīto pretendentu kvalifikāciju, amatam nepieciešamo pieredzi un zināšanas, komisija:

22.1. veic pārrunas ar pretendentiem;

22.2. lūdz pretendentus mutvārdos sniegt savu redzējumu par biroja darbības prioritātēm un attīstību;

22.3. (svītrots ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 113).

(Grozīts ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 113)

23. Katra pretendenta vērtēšana konkursa otrajā kārtā notiek saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumā minēto metodi un kritērijiem. Katrs komisijas loceklis individuāli aizpilda katra pretendenta vērtēšanas lapu (3. pielikumu).

24. Komisijas locekļu individuālo vērtējumu apkopošanu un katra pretendenta kopējā vērtējuma aprēķināšanu nodrošina komisijas vadītājs. Kopējo vērtējumu aprēķina, saskaitot katram pretendentam visu komisijas locekļu piešķirto punktu skaitu un izdalot to ar komisijas locekļu skaitu, kuri piedalījās vērtēšanā. Iegūto rezultātu noapaļo, decimālskaitļos aiz komata norādot vērtību līdz skaitļa simtdaļām (piemēram, pieci, komats, divdesmit pieci).

25. Apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē komisija virza to pretendentu, kurš kopējā vērtējumā ieguvis visvairāk punktu. Ja to atbalsta komisijas locekļu vairākums, komisija var pieņemt lēmumu apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē virzīt divu pretendentu kandidatūras, kuri kopējā vērtējumā ieguvuši visvairāk punktu.

26. Pēc visu pretendentu izvērtēšanas komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

26.1. iesniegt Ministru prezidentam priekšlikumu par pretendenta(-u) kandidatūras(-u) virzīšanu apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē saskaņā ar šo noteikumu 25. punktu;

26.2. ieteikt Ministru kabinetam atkārtoti izsludināt konkursu, ja tiek noraidīti visi pretendenti.

27. Komisijas vadītājs vienas darbdienas laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē Ministru prezidentu un piecu darbdienu laikā – katru pretendentu.

(MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 113 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 2. augusta
noteikumiem Nr. 516

(Pielikums grozīts ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 113)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
priekšnieka amata pretendentu
vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam

  

(pretendenta vārds, uzvārds)

 
  

(pretendenta dzīvesvietas adrese)

 

pieteikums

Lūdzu izskatīt manu pieteikumu dalībai atklātā konkursā uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu.

Motivācija 
 
 
 
 
 
Izvērsts redzējums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības prioritātēm, attīstību un pretkorupcijas pasākumu pilnveidošanu Latvijā (ne mazāk kā 350 vārdu)
 
 
 
 
 
 
Pielikumā:
1. 
2. 
3. 
 
  
 

(pretendenta paraksts*)

  
 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 2. augusta
noteikumiem Nr. 516

(Pielikums grozīts ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 113)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendenta novērtējuma lapa
Pretendents  
 

(vārds, uzvārds)

 

I kārta

Nr.
p.k.

Vērtējamā prasība

Vērtējuma kritēriji

Vērtējums

1.

PilsonībaJābūt Latvijas Republikas pilsonībai

Ir/nav

2.

Latviešu valodaNepieciešams konstatēt, ka latviešu valoda ir dzimtā valoda vai ka pretendents ir absolvējis izglītības iestādi, kurā mācības notiek latviešu valodā

Ir/nav

3.

1. svešvalodas zināšanasIr iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka pretendenta svešvalodas zināšanas ir vismaz B līmenī

Ir/nav

4.

2. svešvalodas zināšanasIr iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka pretendenta svešvalodas zināšanas ir vismaz B līmenī

Ir/nav

5.

IzglītībaPārbauda, vai pretendents ir iesniedzis dokumentus, kas apliecina, ka tas ir ieguvis augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību un jurista kvalifikāciju

Ir/nav

6.

Darba pieredzeKomisija pārliecinās, ka pretendentam ir pieredze vadošā amatā publiskajā pārvaldē vai tiesībaizsardzības jomā

Ir/nav

7.

Vecuma pārbaudeKomisija pārliecinās, ka pretendents nav sasniedzis likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu

Ir/nav

8.

Sodāmība, tiesājamībaKomisija pārliecinās, ka pretendents nav sodīts par noziedzīgu nodarījumu (neatkarīgi no sodāmības noņemšanas vai dzēšanas) un nav notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda, un nav saukts pie kriminālatbildības, izņemot gadījumu, ja persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata

Ir/nav

9.

Pielaide valsts noslēpumamKomisija pārliecinās, ka SAB atzinumā norādīts, ka pretendents atbilst likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam

Ir/nav

10.

Aizliegta nodarbošanāsKomisija pārliecinās, ka pretendents nav un nav bijis ar likumu vai tiesas nolēmumu aizliegtas organizācijas dalībnieks, kā arī nav un nav bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, drošības dienesta (izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs

Ir/nav

11.

Nevainojama reputācijaŅemot vērā komisijas rīcībā esošo un pretendenta sniegto informāciju, komisija pārliecinās, vai pretendentam ir nevainojama reputācija, t. i., vai nav konstatējami fakti vai apstākļi, kas liecina, ka pastāv pretendenta ietekmējamības riski, pildot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pienākumus

Ir/nav

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 2. augusta
noteikumiem Nr. 516

(Pielikums grozīts ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 113)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendenta novērtējuma lapa
Pretendents  
 

(vārds, uzvārds)

 

II kārta

Nr.
p. k.

Vērtējamā prasība

Vērtēšanas metode

Maksimālais punktu skaits

Vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits kopā

Piešķirto punktu skaits

1.Pieredze vadošā amatā, vērtējot pretendenta kompetences 

15

 
1.1.Orientācija uz attīstību. Mērķtiecīga kvalifikācijas paaugstināšanas un zināšanu papildināšanas iespēju izvērtēšana un aktīva dalība dažādu veidu mācību un pieredzes apmaiņas pasākumosKomisija, pamatojoties uz pārrunām par pretendenta pagātnes pieredzi un pretendenta veikto situāciju analīzi, vērtē pretendentam piemītošās vadības kompetences

5

Pretendents mērķtiecīgi definē personiskos attīstības mērķus, pamatojoties uz iestādes vai struktūrvienības attīstības mērķiem. Pretendents regulāri un apzināti ir apmeklējis mācību un izglītojošos pasākumus gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai papildinātu zināšanas un prasmes vadības kompetenču jautājumos un profesionālajos jautājumos

5

 

3

Pretendents ir izmantojis mācīšanās iespējas darba situācijās, apmeklējis mācību un izglītojošos pasākumus gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai papildinātu zināšanas un prasmes profesionālajos jautājumos

0

Pretendents neuzskata par nepieciešamu izvērtēt zināšanu un prasmju papildināšanas iespējas
1.2.Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību par tiem

 

5

Pretendents ir pierādījis spēju pieņemt nepopulārus lēmumus patstāvīgi un atbildīgi (tai skaitā arī paaugstināta stresa situācijās, t. i., situācijās, kad ir bijis mēģinājums prettiesiski ietekmēt lēmuma pieņemšanas rezultātu). Pretendents, izvērtējot riskus, spējis pieņemt lēmumu arī situācijās, kad nav pilnīgas informācijas

5

 

3

Pretendents ir izmantojis dažādas pieejas lēmumu pieņemšanai: konsultējies ar citiem speciālistiem, iesaistījis ekspertus. Situācijā, kad ir bijis mēģinājums prettiesiski ietekmēt lēmuma pieņemšanas rezultātu, pretendentam ir bijis nepieciešams augstākas amatpersonas vai iestādes akcepts lēmuma pieņemšanai. Par pieņemtā lēmuma pareizību ir pārliecināts, gatavs to aizstāvēt

0

Situācijās, kad nepieciešams steidzami pieņemt lēmumu, pretendents ir uzņēmies atbildību un pieņēmis lēmumu. Sākotnēji centies iegūt citu atbalstu un izvairīties no nepopulāriem lēmumiem. Paļāvies uz citu viedokli un gatavs viegli mainīt pieņemtos lēmumus
1.3.Komandas vadīšana.

Prasme organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu iestādes mērķu sasniegšanu. Spēja veidot pozitīvu komandas gaisotni, rūpēties par komandu un motivēt to kopīgo mērķu sasniegšanai, tai skaitā nodrošinot atbalstošu vidi darbinieku motivācijas stiprināšanai, snieguma pilnveidošanai un profesionālās izaugsmes veicināšanai

 

5

Pretendentam ir pieredze cilvēkresursu attīstības plānošanā iestādē vai struktūrvienībā – ir iniciējis, plānojis cilvēkresursu attīstību, kā arī nodrošinājis rezultatīvu un efektīvu cilvēkresursu attīstības pasākumu ieviešanu. Pretendentu raksturo padoto iedvesmošana un aizraušana kopīgam darbam, tai skaitā analizējot dažādas darbinieku motivēšanas iespējas, mācību vajadzības, veicinot padoto iniciatīvu, iesaistot lēmumu pieņemšanā, vienlaikus uzņemoties pilnu atbildību par komandas darba rezultātiem

5

 

3

Pretendents ir piedalījies iestādes vai struktūrvienības cilvēkresursu attīstības plānošanā un īstenošanā, piedalījies plānu īstenošanā. Pretendentu raksturo spēja strādāt komandā, tomēr ne vienmēr uzņemoties līdera lomu. Pretendentu raksturo komandas dalībnieku iesaistīšana kopīgo lēmumu pieņemšanā, izskaidrojot sarežģītas idejas un plānus, veicinot grupas dalībnieku iniciatīvu, kā arī analizējot padoto izaugsmes vajadzības un motivācijas iespējas

0

Nav pieredzes iestādes vai struktūrvienības cilvēkresursu attīstības plānošanā. Nav analizējis padoto darba un profesionālās attīstības vajadzības. Parasti ir devis priekšroku iespējai strādāt individuāli un pieņemt lēmumus, neiesaistot komandas dalībniekus. Nav bijis ieinteresēts darbinieku izaugsmes veicināšanā
2.Profesionālā pieredze Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencē esošajās darbības jomās   

5

 
2.1.Pieredze operatīvajā darbībā un izmeklēšanā, administratīvi procesuālo vai kriminālprocesuālo darbību piemērošanā, ņemot vērā nostrādāto laikuKomisija vērtē pretendenta pieteikumā ietverto informāciju par tā pieredzi operatīvajā darbībā un izmeklēšanā, administratīvi procesuālo vai kriminālprocesuālo darbību un intervijas laikā precizē to

5

Pretendenta pieredze operatīvajā darbībā un izmeklēšanā, administratīvi procesuālo vai kriminālprocesuālo darbību piemērošanā ir 3 gadi un vairāk

5

 

3

Pretendenta pieredze operatīvajā darbībā un izmeklēšanā, administratīvi procesuālo vai kriminālprocesuālo darbību piemērošanā ir 1–3 gadi

0

Pretendentam nav pieredzes operatīvajā darbībā un izmeklēšanā vai tā ir mazāka par 1 gadu
3.Zināšanas par valsts pārvaldes jautājumiem un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencē esošajās jomās 

10

 
3.1.Redzējums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības prioritātēm un attīstības vīziju un pretkorupcijas pasākumu pilnveidošanu LatvijāKomisija vērtē pretendenta pieteikumā ietverto motivācijas aprakstu un intervijas laikā pārbauda pretendenta izpratni un prasmes prezentēt savu viedokli par minētajiem jautājumiem

5

Apraksts satur argumentētu jautājuma analīzi, iekļauti aktuāli problēmjautājumi un konkrēti priekšlikumi pretkorupcijas pasākumu pilnveidošanai Latvijā, izvirzītas prioritātes Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja turpmākajai darbībai, pamatots viedoklis

5

 

3

Apraksts satur analītisku vērtējumu un vispārīgus priekšlikumus pretkorupcijas pasākumiem Latvijā, izvirzītas prioritātes atsevišķos Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības jautājumos, bet bez konkrēta pamatojuma, vairāk balstīts uz citiem informācijas avotiem, ne visi norādītie priekšlikumi vai aprakstītie problēmjautājumi ir aktuāli

0

Apraksts satur vispārīgu viedokli, aprakstītie problēmjautājumi nav aktuāli, priekšlikumi neatbilst Latvijas tiesiskajai sistēmai, viedoklis nav pamatots
3.2.Prasmes prezentēt redzējumu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības prioritātēm un attīstības vīziju un pretkorupcijas pasākumu pilnveidošanu Latvijā 

5

Pretendents prezentē savu redzējumu pārliecinoši, konstruktīvi, pamatojot viedokli, atsaucoties uz korektiem faktiem vai regulējumu, brīvi orientējoties nozares jautājumos

5

 

3

Pretendents prezentē savu redzējumu pārliecinoši, pamatojot viedokli, tomēr nozares jautājumos orientējas fragmentāri

0

Pretendents prezentē savu redzējumu nepārliecinoši, vispārīgi vai vāji orientējas nozares jautājumos, minot nepareizus faktus vai nespējot loģiski pamatot savu viedokli

 

Kopējais piešķirto punktu skaits   
 

(ar skaitļiem)

 

(ar vārdiem)

 
Komisijas loceklis     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu pieteikšanās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 516Pieņemts: 02.08.2016.Stājas spēkā: 12.08.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 11.08.2016. OP numurs: 2016/154.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
284071
{"selected":{"value":"02.03.2017","content":"<font class='s-1'>02.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.03.2017","iso_value":"2017\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2016","iso_value":"2016\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2016.-01.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.03.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)