Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumus Nr. 215 "Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 502

Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 12. §)
Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. šaušanas instruktoru sertificēšanas kārtību un kritērijus;

1.2. maksu par šaušanas instruktoru sertificēšanu.

2. Sertificēšana ietver šaušanas instruktoru teorētisko zināšanu un profesionālo iemaņu pārbaudi (turpmāk – sertifikācijas eksāmens) un šaušanas instruktora sertifikāta (turpmāk – sertifikāts) izsniegšanu.

3. Sertifikāts apliecina šaušanas instruktora atbilstību Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajām prasībām un personas tiesības darbam šautuvēs (šaušanas stendos).

4. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

5. Biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" (turpmāk – Latvijas Sporta federāciju padome) vārdā lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, par atteikumu izsniegt sertifikātu vai par sertifikāta anulēšanu pieņem šo noteikumu 6. punktā noteiktajā kārtībā izveidota Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisija (turpmāk – komisija).

6. Komisiju piecu komisijas locekļu sastāvā izveido un tās nolikumu apstiprina Latvijas Sporta federāciju padomes valde. Komisijā iekļauj pa vienam pārstāvim no Valsts policijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Sporta federāciju padomes valdes, biedrības "Latvijas Šaušanas federācija" un Izglītības un zinātnes ministrijas deleģētu pārstāvi no mednieku organizācijas, kurā ir vismaz 500 biedru. Komisijas darbu materiāltehniski nodrošina Latvijas Sporta federāciju padome.

7. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri komisijas locekļi. Komisija lēmumu pieņemšanai ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Ekspertiem ir padomdevēja tiesības. Komisijas sēdes protokolē, un protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi.

II. Šaušanas instruktoru sertificēšanas kritēriji un kārtība

8. Fiziskā persona var pretendēt uz sertifikāta saņemšanu, ja tā ir vismaz 21 gadu veca un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

8.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par sporta speciālistu sertifikāciju iegūts ar šaušanu saistītā sporta veida sporta speciālista sertifikāts;

8.2. iegūta sporta meistara vai tai pielīdzināta kvalifikācija ar šaušanu saistītā sporta veidā, un to apliecina Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas ar šaušanas sporta veidu saistītas sporta federācijas (turpmāk – sporta federācija) izsniegta izziņa;

8.3. vismaz trīs gadus ir sporta federācijas sastāvā esošas sporta organizācijas biedrs, kas ieguvis vismaz otro sporta klasi ar šaušanu saistītā sporta veidā, un to apliecina sporta federācijas izsniegts atzinums;

8.4. ir vismaz piecu gadu mednieka stāžs, un to apliecina mednieka apliecība;

8.5. dokumentāri pierādīts vismaz triju gadu stāžs darbā ar ieroci valsts vai pašvaldības iestādē, kurai tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu.

9. Fiziskā persona var pretendēt uz atkārtota sertifikāta izsniegšanu, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

9.1. vismaz piecus gadus darbojusies kā sertificēts šaušanas instruktors un atbilst šo noteikumu 8.1. vai 8.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

9.2. vismaz divus gadus darbojusies kā sertificēts šaušanas instruktors, piedaloties treniņšaušanas nodarbībās un sporta federācijas organizētās sacensībās, un to apliecina sporta federācijas izsniegts atzinums;

9.3. vismaz piecus gadus darbojusies kā sertificēts šaušanas instruktors.

10. Pretendentiem, kas atbilst šo noteikumu 8.3., 8.4., 8.5. un 9.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, ir jākārto sertifikācijas eksāmens.

11. Informācija par sporta federācijām, sporta federāciju sacensību kalendāru un ar šaušanu saistītā sporta veida sporta klasēm publiski pieejama sporta federāciju reģistrā (tīmekļvietnē www.lsfp.lv).

12. Lai saņemtu sertifikātu, fiziskā persona (turpmāk – pretendents) iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē iesniegumu sertifikāta saņemšanai (turpmāk – iesniegums) (1. pielikums). Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina atbilstību kādam no šo noteikumu 8. vai 9. punktā minētajiem kritērijiem. Pretendentam ir tiesības iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt elektroniski, ja dokumenti atbilst normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem.

13. Saņemot iesniegumu, Latvijas Sporta federāciju padome pārbauda, vai iesniegumā ir norādītas nepieciešamās ziņas un ir pievienoti nepieciešamie dokumenti. Ja tiek konstatēts, ka iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas vai iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Latvijas Sporta federāciju padome informē par to pretendentu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai, ne īsāku par 10 darbdienām no informācijas saņemšanas dienas.

14. Ja iesniegumā un dokumentos norādītā informācija atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, Latvijas Sporta federāciju padome:

14.1. nosūta Valsts policijai rakstiskas informācijas pieprasījumu par to, vai uz pretendentu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie aizliegumi;

14.2. pēc Valsts policijas atzinuma saņemšanas, ka uz pretendentu neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie aizliegumi, organizē sertifikācijas eksāmena kārtošanu tiem pretendentiem, kas atbilst šo noteikumu 8.3., 8.4., 8.5. un 9.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

15. Pretendents sertifikācijas eksāmenu kārto datorizēti. Eksāmenā ietver pretendenta zināšanu pārbaudi par:

15.1. normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sporta sacensību organizēšanu un norisi;

15.2. normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ieroču un munīcijas apriti;

15.3. normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sporta jomu, sporta federāciju un sporta organizāciju darbību;

15.4. sportistu un sporta darbinieku pienākumiem;

15.5. pirmās palīdzības sniegšanu un profilaksi traumu novēršanai;

15.6. šautuvju (šaušanas stendu) kategorijām, to izveidošanu un darbību;

15.7. šautuvju (šaušanas stendu) uzbūvi un tehniskajiem noteikumiem;

15.8. ieroču un munīcijas tehniskajiem parametriem un uzbūvi, kā arī par šāviena ballistiku;

15.9. šaušanas apmācības pamatprincipiem, treniņšaušanu un drošības noteikumiem šautuvēs (šaušanas stendos), sporta sacensību drošības noteikumiem;

15.10. treniņšaušanas nodarbību un sporta sacensību plānošanu un organizēšanu;

15.11. pedagoģiskās un psiholoģiskās saskarsmes pamatiem;

15.12. atbildību par ieroču aprites noteikumu un sporta nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu.

16. Pretendents, kas nav nokārtojis sertifikācijas eksāmenu, atkārtoti sertifikācijas eksāmenu var kārtot ne agrāk kā pēc 15 dienām, skaitot no iepriekšējā sertifikācijas eksāmena dienas. Par katru atkārtoti kārtotu sertifikācijas eksāmenu pretendents maksā saskaņā ar šo noteikumu 26.3. apakšpunktu. Sertifikācijas eksāmens jānokārto triju mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas Latvijas Sporta federāciju padomē.

17. Pretendents netiek pielaists pie sertifikācijas eksāmena vai atkārtota sertifikācijas eksāmena kārtošanas, ja:

17.1. pretendents neuzrāda personu apliecinošu dokumentu;

17.2. nav saņemta šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minētā maksa par sertifikācijas eksāmena kārtošanu.

18. Pretendentam ir šādas tiesības:

18.1. iepazīties ar sertificēšanas kārtību un eksāmena programmu Latvijas Sporta federāciju padomes birojā vai tīmekļvietnē (www.lsfp.lv);

18.2. kārtot eksāmenu Latvijas Sporta federāciju padomes noteiktajā laikā un kārtībā, ņemot vērā pretendenta norādīto vēlamo eksāmena kārtošanas laiku;

18.3. saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, par atteikumu izsniegt sertifikātu vai par sertifikāta anulēšanu.

19. Komisijai ir šādi pienākumi:

19.1. izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai Latvijas Sporta federāciju padomes valdē sertifikācijas eksāmena programmu un vērtēšanas sistēmu;

19.2. apstiprināt sertifikācijas eksāmenu rezultātus un izskatīt pretendentu iesniegumus par sertifikācijas eksāmena norisi un vērtējumu;

19.3. pieņemt šo noteikumu 5. punktā minētos lēmumus;

19.4. sniegt Latvijas Sporta federāciju padomei ziņas par izsniegtajiem šaušanas instruktora sertifikātiem datu apstrādei un ziņu ievadīšanai Licenču un sertifikātu reģistrā.

III. Sertifikāta izsniegšanas, atteikuma izsniegt sertifikātu, sertifikāta anulēšanas un reģistrācijas kārtība

20. Komisija 15 dienu laikā pēc Valsts policijas atzinuma saņemšanas un sertifikācijas eksāmena rezultātu apstiprināšanas (ja pretendentam jākārto eksāmens atbilstoši šiem noteikumiem) pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu.

21. Ja komisija ir pieņēmusi lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, Latvijas sporta federāciju padome izsniedz pretendentam sertifikātu (2. pielikums). Sertifikātu paraksta komisijas vadītājs un Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents, un to apstiprina ar zīmogu.

22. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu, ja:

22.1. uz pretendentu attiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie aizliegumi;

22.2. pretendents neatbilst nevienam šo noteikumu 8. un 9. punktā minētajam kritērijam;

22.3. pretendents pēc šo noteikumu 13. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas nav iesniedzis precizēto informāciju un dokumentus;

22.4. pretendents nav nokārtojis sertifikācijas eksāmenu.

23. Ja komisija pieņēmusi lēmumu par sertifikāta anulēšanu, jo šaušanas instruktors pārkāpis treniņšaušanas vai šaušanas sporta sacensību noteikumus vai drošības noteikumus šautuvē (šaušanas stendā) vai šaušanas instruktors pārkāpis sporta nozari regulējošos normatīvos aktus, attiecīgā persona iesniegumu jauna sertifikāta saņemšanai var iesniegt pēc gada, skaitot no dienas, kad Latvijas Sporta federāciju padomē ir nodots sertifikāts.

24. Šaušanas instruktors saņem sertifikāta dublikātu, ja sertifikāts nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai bojāts, vai atjauno sertifikātu, ja mainīti tajā norādītie fiziskās personas dati. Lai saņemtu sertifikātu, šaušanas instruktors iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomei iesniegumu (3. pielikums).

25. Divu darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas Latvijas Sporta federāciju padome ziņas par izsniegtajiem šaušanas instruktora sertifikātiem reģistrē Licenču un sertifikātu reģistrā.

IV. Šaušanas instruktora sertificēšanas maksa

26. Sertifikācijas eksāmens, sertifikāta, sertifikāta dublikāta vai atjaunota sertifikāta izsniegšana ir maksas pakalpojums. Izdevumus par minētajiem pakalpojumiem sedz pretendents šādā apmērā:

26.1. sertifikāta izsniegšana – 18 euro;

26.2. sertifikāta dublikāta vai atjaunota sertifikāta izsniegšana – 18 euro;

26.3. sertifikācijas eksāmens – 30 euro.

27. Sertifikātu, sertifikāta dublikātu un atjaunotu sertifikātu izsniedz pēc tam, kad ir veikta samaksa par šo noteikumu 26.1. vai 26.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu.

28. Maksu par šo noteikumu 26. punktā minētajiem pakalpojumiem ieskaita Latvijas Sporta federāciju padomes kontā.

V. Noslēguma jautājums

29. Sertifikāti, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 2. augusta
noteikumiem Nr. 502
Iesniegums šaušanas instruktora sertifikāta saņemšanai
1. Pretendenta personas dati
Vārds, uzvārds
Personas kods

Deklarētās dzīvesvietas adrese
Kontakttālrunis
Elektroniskā pasta adrese
2. Dokumentārs apliecinājums pretendenta atbilstībai vienam no šādiem kritērijiem
Sertifikācija:
atbilstoši normatīvajiem aktiem par sporta speciālistu sertifikāciju iegūts ar šaušanu saistītā sporta veida sporta speciālista sertifikāts
iegūta sporta meistara vai tai pielīdzināta kvalifikācija ar šaušanu saistītā sporta veidā
vismaz trīs gadus ir Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas ar šaušanas sporta veidu saistītas sporta federācijas sastāvā esošas sporta organizācijas biedrs, kas ieguvis vismaz otro sporta klasi ar šaušanu saistītā sporta veidā
vismaz piecu gadu mednieka stāžs
vismaz triju gadu stāžs darbā ar ieroci valsts vai pašvaldības iestādē, kurai tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas ar likumu

Atkārtota sertifikācija:
šaušanas instruktors – sporta speciālists
vismaz divus gadus darbojies kā sertificēts šaušanas instruktors, piedaloties treniņšaušanas nodarbībās un atzītās sporta federācijas sporta veida sacensībās
vismaz piecus gadus darbojies kā sertificēts šaušanas instruktors

Ir veikta veselības pārbaude atbilstoši Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 18.1 pantam.
Apliecinu, ka iesniegumā iekļautā informācija ir patiesa.

Datums *Iesniedzējs

(diena, mēnesis, gads)

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 2. augusta
noteikumiem Nr. 502

 

Latvijas Sporta federāciju padome

Šaušanas instruktora sertifikāts Nr._________

_______________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

 

Personas kods

 

Sertifikāts apliecina personas profesionālo kompetenci un tiesības darbam šautuvēs (šaušanas stendos)

 

Sertifikāts izsniegts 20____. gada ____._____________________

Sertifikāts derīgs līdz 20____. gada ____._____________________

 

Sertifikācijas komisijas vadītājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

  
Biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" prezidents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

  
 

Z. v.

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 2. augusta
noteikumiem Nr. 502
Iesniegums šaušanas instruktora sertifikāta dublikāta vai atjaunota sertifikāta saņemšanai
1. Pretendenta personas dati
Vārds, uzvārds
Personas kods

Deklarētās dzīvesvietas adrese
Kontakttālrunis
Elektroniskā pasta adrese
2. Lūdzu izsniegt
šaušanas instruktora sertifikāta dublikātu, jo sertifikāts:
nozaudēts
nozagts
iznīcināts
bojāts

atjaunotu šaušanas instruktora sertifikātu saistībā ar:
vārda maiņu
uzvārda maiņu
personas koda maiņu

3. Pievienotie dokumenti, kas apliecina šā pielikuma 2. punktā minēto faktu:
Apliecinu, ka iesniegumā iekļautā informācija ir patiesa.

Datums *Iesniedzējs

(diena, mēnesis, gads)

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme.* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 502Pieņemts: 02.08.2016.Stājas spēkā: 05.08.2016.Zaudē spēku: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 04.08.2016. OP numurs: 2016/149.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283951
05.08.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)