Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 215

Rīgā 2021. gada 8. aprīlī (prot. Nr. 32 14. §)
Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma
72. panta vienpadsmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. šaušanas instruktoru sertificēšanas kārtību un kritērijus;

1.2. maksu par šaušanas instruktoru sertificēšanu.

2. Sertificēšana ietver šaušanas instruktoru teorētisko zināšanu un profesionālo iemaņu pārbaudi (turpmāk – sertifikācijas eksāmens) un šaušanas instruktora sertifikāta (turpmāk – sertifikāts) izsniegšanu.

3. Sertifikāts apliecina šaušanas instruktora atbilstību Ieroču aprites likumā noteiktajām prasībām un personas tiesības darbam šautuvēs.

4. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

5. Biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" (turpmāk – Latvijas Sporta federāciju padome) vārdā lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, par atteikumu izsniegt sertifikātu vai par sertifikāta anulēšanu pieņem šo noteikumu 6. punktā minētajā kārtībā izveidota Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisija (turpmāk – komisija).

6. Komisiju piecu komisijas locekļu sastāvā izveido un tās nolikumu apstiprina Latvijas Sporta federāciju padomes valde. Komisijā iekļauj pa vienam pārstāvim no Valsts policijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Sporta federāciju padomes valdes un biedrības "Latvijas Šaušanas federācija", kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas deleģētu pārstāvi no mednieku organizācijas, kurā ir vismaz 500 biedru. Komisijas darbu materiāltehniski nodrošina Latvijas Sporta federāciju padome

7. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri komisijas locekļi. Komisija lēmumu pieņemšanai ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Ekspertiem ir padomdevēja tiesības. Komisijas sēdes tiek protokolētas, un protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi.

II. Šaušanas instruktoru sertificēšanas kritēriji un kārtība

8. Fiziskā persona var pretendēt uz sertifikāta saņemšanu, ja tā ir vismaz 21 gadu veca un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

8.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par sporta speciālistu sertifikāciju ir ieguvusi ar šaušanu saistītā sporta veida sporta speciālista sertifikātu;

8.2. ir ieguvusi sporta meistara vai tai pielīdzinātu kvalifikāciju ar šaušanu saistītā sporta veidā, un to apliecina Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas ar šaušanas sporta veidu saistītas sporta federācijas (turpmāk – sporta federācija) izsniegta izziņa;

8.3. vismaz 12 mēnešus ir sporta federācijas sastāvā esošas sporta organizācijas biedrs un ir ieguvusi vismaz otro sporta klasi ar šaušanu saistītā sporta veidā, un to apliecina sporta federācijas izsniegts atzinums;

8.4. ir vismaz piecu gadu mednieka stāžs, un to apliecina mednieka apliecība;

8.5. ir dokumentāri pierādīts vismaz triju gadu stāžs darbā ar ieroci valsts vai pašvaldības iestādē, kurai tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar Ieroču aprites likumu;

8.6. ir vismaz piecu gadu pašaizsardzības šaujamieroču īpašnieka stāžs, un to apliecina ieroču atļauja.

9. Fiziskā persona var pretendēt uz atkārtotu sertifikāta izsniegšanu, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

9.1. vismaz piecus gadus ir darbojusies kā sertificēts šaušanas instruktors un atbilst šo noteikumu 8.1. vai 8.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

9.2. vismaz divus gadus pēdējo piecu gadu laikā ir darbojusies kā sertificēts šaušanas instruktors, piedaloties treniņšaušanas nodarbībās un sporta federācijas organizētās sacensībās, un to apliecina sporta federācijas izsniegts atzinums;

9.3. vismaz piecus gadus ir darbojusies kā sertificēts šaušanas instruktors.

10. Pretendentiem, kuri atbilst šo noteikumu 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. un 9.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, jākārto sertifikācijas eksāmens.

11. Informācija par sporta federācijām, sporta federāciju organizēto sacensību kalendāru un ar šaušanu saistītā sporta veida sporta klasēm ir publiski pieejama sporta federāciju reģistrā Latvijas Sporta federāciju padomes tīmekļvietnē (www.lsfp.lv).

12. Lai saņemtu sertifikātu, fiziskā persona (turpmāk – pretendents) iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē iesniegumu sertifikāta saņemšanai (turpmāk – iesniegums) (1. pielikums). Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina atbilstību kādam no šo noteikumu 8. vai 9. punktā minētajiem kritērijiem. Pretendentam ir tiesības iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt elektroniski, ja dokumenti ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

13. Saņemot iesniegumu, Latvijas Sporta federāciju padome pārbauda, vai iesniegumā ir norādītas visas nepieciešamās ziņas un iesniegumam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti. Ja tiek konstatēts, ka iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas vai iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Latvijas Sporta federāciju padome informē par to pretendentu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Minēto termiņu nosaka ne īsāku par 10 darbdienām no informācijas saņemšanas dienas.

14. Ja iesniegumā un dokumentos norādītā informācija atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, Latvijas Sporta federāciju padome:

14.1. nosūta Valsts policijai rakstisku informācijas pieprasījumu par to, vai uz pretendentu neattiecas Ieroču aprites likumā noteiktie aizliegumi;

14.2. pēc Valsts policijas atzinuma saņemšanas, ka uz pretendentu neattiecas Ieroču aprites likumā noteiktie aizliegumi, organizē sertifikācijas eksāmena kārtošanu pretendentiem, kuri atbilst šo noteikumu 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. un 9.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

15. Pretendents sertifikācijas eksāmenu kārto datorizēti. Eksāmenā ietver pretendenta zināšanu pārbaudi par:

15.1. normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sporta sacensību organizēšanu un norisi;

15.2. normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ieroču un munīcijas apriti;

15.3. normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sporta jomu, sporta federāciju un sporta organizāciju darbību;

15.4. sportistu un sporta darbinieku pienākumiem;

15.5. pirmās palīdzības sniegšanu un profilaksi traumu novēršanai;

15.6. šautuvju kategorijām, to izveidošanu un darbību;

15.7. šautuvju uzbūvi un tehniskajiem noteikumiem;

15.8. ieroču un munīcijas tehniskajiem parametriem un uzbūvi, kā arī par šāviena ballistiku;

15.9. šaušanas apmācības pamatprincipiem, treniņšaušanu un drošības noteikumiem šautuvēs, sporta sacensību drošības noteikumiem;

15.10. treniņšaušanas nodarbību un sporta sacensību plānošanu un organizēšanu;

15.11. pedagoģiskās un psiholoģiskās saskarsmes pamatiem;

15.12. atbildību par ieroču aprites noteikumu un sporta nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu.

16. Pretendents, kas nav nokārtojis sertifikācijas eksāmenu, atkārtoti minēto eksāmenu var kārtot ne agrāk kā pēc 15 dienām, skaitot no iepriekšējā sertifikācijas eksāmena dienas. Par katru atkārtoti kārtotu sertifikācijas eksāmenu pretendents maksā saskaņā ar šo noteikumu 25.3. apakšpunktu. Sertifikācijas eksāmens jānokārto divu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas Latvijas Sporta federāciju padomē.

17. Pretendents netiek pielaists pie sertifikācijas eksāmena kārtošanas vai atkārtotas kārtošanas, ja:

17.1. pretendents neuzrāda personu apliecinošu dokumentu;

17.2. nav saņemta šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minētā maksa par sertifikācijas eksāmena kārtošanu.

18. Pretendentam ir šādas tiesības:

18.1. iepazīties ar sertificēšanas kārtību un eksāmena programmu Latvijas Sporta federāciju padomes birojā vai tīmekļvietnē (www.lsfp.lv);

18.2. kārtot eksāmenu Latvijas Sporta federāciju padomes noteiktajā laikā un kārtībā, ņemot vērā pretendenta norādīto vēlamo eksāmena kārtošanas laiku.

19. Komisijai ir šādi pienākumi:

19.1. izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai Latvijas Sporta federāciju padomes valdē sertifikācijas eksāmena programmu un vērtēšanas sistēmas prasības;

19.2. apstiprināt sertifikācijas eksāmenu rezultātus un izskatīt pretendentu iesniegumus par sertifikācijas eksāmena norisi un vērtējumu;

19.3. pieņemt šo noteikumu 5. punktā minētos lēmumus;

19.4. sniegt Latvijas Sporta federāciju padomei ziņas par izsniegtajiem šaušanas instruktora sertifikātiem, lai varētu veikt datu apstrādi un ziņu ievadīšanu Licenču un sertifikātu reģistrā.

III. Lēmuma pieņemšana par sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt sertifikātu un sertifikāta anulēšana

20. Komisija 15 dienu laikā pēc Valsts policijas atzinuma saņemšanas un sertifikācijas eksāmena rezultātu apstiprināšanas (ja pretendentam atbilstoši šiem noteikumiem jākārto eksāmens) pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt sertifikātu.

21. Ja komisija pieņēmusi lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, Latvijas sporta federāciju padome izsniedz pretendentam sertifikātu (2. pielikums). Sertifikātu paraksta komisijas vadītājs un Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents, un to apstiprina ar zīmogu.

22. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu, ja:

22.1. uz pretendentu attiecas Ieroču aprites likumā noteiktie aizliegumi;

22.2. pretendents neatbilst nevienam šo noteikumu 8. un 9. punktā minētajam kritērijam;

22.3. pretendents pēc šo noteikumu 13. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas nav iesniedzis precizēto informāciju un dokumentus;

22.4. pretendents nav nokārtojis sertifikācijas eksāmenu.

23. Ja komisija pieņēmusi lēmumu par sertifikāta anulēšanu, jo šaušanas instruktors pārkāpis treniņšaušanas vai šaušanas sporta sacensību noteikumus vai drošības noteikumus šautuvē, vai sporta nozari regulējošos normatīvos aktus, attiecīgā persona iesniegumu jauna sertifikāta saņemšanai var iesniegt pēc gada, skaitot no dienas, kad Latvijas Sporta federāciju padomē ir nodots sertifikāts. Pretendentam jākārto sertifikācijas eksāmens.

24. Ja mainījušies sertifikātā norādītie fiziskās personas dati, šaušanas instruktors iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē iesniegumu sertifikāta dublikāta vai atjaunota sertifikāta saņemšanai (3. pielikums), norādot saņemšanas iemeslu.

IV. Šaušanas instruktora sertificēšanas maksa

25. Sertifikācijas eksāmens, sertifikāta, sertifikāta dublikāta vai atjaunota sertifikāta izsniegšana ir maksas pakalpojums. Izdevumus par minētajiem pakalpojumiem sedz pretendents šādā apmērā:

25.1. sertifikāta izsniegšana – 18 euro;

25.2. sertifikāta dublikāta vai atjaunota sertifikāta izsniegšana – 18 euro;

25.3. sertifikācijas eksāmens – 30 euro.

26. Sertifikātu, sertifikāta dublikātu un atjaunotu sertifikātu izsniedz pēc tam, kad ir veikta samaksa par šo noteikumu 25.1. vai 25.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu.

27. Maksu par šo noteikumu 25. punktā minētajiem pakalpojumiem ieskaita Latvijas Sporta federāciju padomes kontā. Informācija par kontu pieejama Latvijas Sporta federāciju padomes birojā vai tīmekļvietnē (www.lsfp.lv).

V. Noslēguma jautājums

28. Sertifikāti, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 8. aprīļa
noteikumiem Nr. 215
Iesniegums šaušanas instruktora sertifikāta saņemšanai
1. Pretendenta personas dati
Vārds, uzvārds 
Personas kods
      

      
Deklarētās dzīvesvietas adrese 
Kontakttālrunis 
Elektroniskā pasta adrese 
2. Dokumentārs apliecinājums pretendenta atbilstībai vienam no šādiem kritērijiem

Sertifikācija:

atbilstoši normatīvajiem aktiem par sporta speciālistu sertifikāciju ir iegūts ar šaušanu saistītā sporta veida sporta speciālista sertifikāts

ir iegūta sporta meistara vai tai pielīdzināta kvalifikācija ar šaušanu saistītā sporta veidā

vismaz 12 mēnešus ir Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas ar šaušanas sporta veidu saistītas sporta federācijas (turpmāk – sporta federācija) sastāvā esošas sporta organizācijas biedrs, kurš ieguvis vismaz otro sporta klasi ar šaušanu saistītā sporta veidā

ir vismaz piecu gadu mednieka stāžs

ir vismaz triju gadu stāžs darbā ar ieroci valsts vai pašvaldības iestādē, kurai tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar Ieroču aprites likumu

ir vismaz piecu gadu pašaizsardzības šaujamieroču īpašnieka stāžs, un to apliecina ieroču atļauja

Atkārtota sertifikācija:

vismaz piecus gadus ir darbojies kā sertificēts šaušanas instruktors – sporta speciālists, vai ir iegūta sporta meistara vai tai pielīdzināta kvalifikācija ar šaušanu saistītā sporta veidā

vismaz divus gadus piecu gadu laikā ir darbojies kā sertificēts šaušanas instruktors, piedaloties treniņšaušanas nodarbībās un sporta federācijas organizētās sacensībās

vismaz piecus gadus ir darbojies kā sertificēts šaušanas instruktors

Piezīme. Ir veikta veselības pārbaude atbilstoši Ieroču aprites likuma 27. pantam.
Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa.
Datums*  Iesniedzējs* 
 

(diena, mēnesis, gads)

  

(vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Iesniedzējs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 8. aprīļa
noteikumiem Nr. 215
Šaušanas instruktora sertifikāta paraugs

 

(mazais Latvijas valsts ģerbonis)

 

Latvijas Sporta federāciju padome

 

Šaušanas instruktora sertifikāts Nr. _______

 

   
 

(vārds, uzvārds)

 
   
 Personas kods      

      

 

Sertifikāts apliecina personas profesionālo kompetenci un
tiesības darbam šautuvēs

 

Sertifikāts izsniegts 20____. gada ____. _________________

 

Sertifikāts derīgs līdz 20____. gada ____. ________________

 

 Sertifikācijas komisijas vadītājs  
  

(vārds, uzvārds, paraksts)

 
    
 Biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" prezidents  
  

(vārds, uzvārds, paraksts)

 
    
 

Z. v.

 

 

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 8. aprīļa
noteikumiem Nr. 215
Iesniegums šaušanas instruktora sertifikāta dublikāta vai atjaunota šaušanas instruktora sertifikāta saņemšanai
1. Pretendenta personas dati
Vārds, uzvārds 
Personas kods
      

      
Deklarētās dzīvesvietas adrese 
Kontakttālrunis 
Elektroniskā pasta adrese 
2. Lūdzu izsniegt:
šaušanas instruktora sertifikāta dublikātu, jo sertifikāts ir:
 

nozaudēts

nozagts

iznīcināts

bojāts

atjaunotu šaušanas instruktora sertifikātu saistībā ar:
 

vārda maiņu

uzvārda maiņu

personas koda maiņu

3. Pievienotie dokumenti
dokuments, kas apliecina šā iesnieguma 2. punktā minēto iemeslu  
 
  
Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa.
Datums*  Iesniedzējs* 
 

(diena, mēnesis, gads)

  

(vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Iesniedzējs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 215Pieņemts: 08.04.2021.Stājas spēkā: 13.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 12.04.2021. OP numurs: 2021/69.8
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
322328
13.04.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"