Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 469

Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 2. §)
Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atbalsta piešķiršanas nosacījumus mezanīna aizdevumu (turpmāk – paralēlais aizdevums) veidā;

1.2. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.2. pasākumu "Mezanīna aizdevumi" (turpmāk – pasākums);

1.3. paralēlo aizdevumu piešķiršanai pieejamo finansējumu;

1.4. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

2. Pasākuma mērķis ir sekmēt saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju, sniedzot finansējumu paralēlā aizdevuma veidā dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 649 redakcijā)

3. Šo noteikumu izpratnē paralēlais aizdevums ir ilgtermiņa investīciju aizdevums ar paaugstinātu kredīta risku.

4. Paralēlais aizdevums saimnieciskās darbības veicējam tiek sniegts kopā ar tādas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības finansējumu, kura reģistrēta Latvijā un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai kopā ar starptautiskas finanšu institūcijas sniegtu finanšu pakalpojumu (turpmāk – kredītiestāde).

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

5. Paralēlais aizdevums ir subordinēts attiecībā pret kredītiestādes sniegto ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā kredītiestādes sniegtais ilgtermiņa kredīts vai finanšu līzings.

6. Paralēlos aizdevumus izsniedz akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība Altum).

7. Paralēlo aizdevumu izsniegšanas kārtību atbilstoši šo noteikumu III nodaļai nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību Altum, saimnieciskās darbības veicēju un kredītiestādi.

8. Pasākuma ietvaros pieejamo finansējumu veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 7 000 000 euro apmērā ar iespēju mainīt, palielināt vai samazināt ERAF finansējumu, nepārsniedzot kopējo ERAF finansējumu 3.1.1. specifiskajam atbalsta mērķim, kas pieejams fondu fondā saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" pasākumu, 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākuma "MVU izveide un attīstība" ieviešanai" (turpmāk – noteikumi Nr. 118) 3.1. apakšpunktu. Ja paralēlais aizdevums netiek finansēts no ERAF finansējuma, papildus ir pieejama darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa 2 000 000 euro apmērā. Sabiedrības Altum finansējums šo noteikumu ietvaros nepārsniedz 20 000 000 euro.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

9. Sabiedrības Altum pasākuma vadības izmaksām, kas aprēķinātas atbilstoši noteikumu Nr. 118 22. punktam, ERAF finansējums ir pieejams, nepārsniedzot Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – regula Nr. 480/2014), 13. panta 2. un 3. punktā noteiktos ierobežojumus, kā arī programmas īstenošanas laikā pēc pasākumam pieejamā ERAF finansējuma vadības izmaksu finansēšanai attiecināšanas ir pieejams šā pasākuma atmaksātais publiskais finansējums līdz 1,5 % no faktiski izsniegto aizdevumu summas.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

10. Šo noteikumu 8. punktā minēto sabiedrības Altum finansējumu veido valsts aizdevums, ko sabiedrība Altum piesaista saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību, ievērojot šādus izsniegšanas nosacījumus:

10.1. valsts aizdevuma izmantošanas mērķis ir paralēlo aizdevumu sniegšana šajos noteikumos minētajiem mērķiem;

10.2. valsts aizdevuma summa līdz 20 000 000 euro;

10.3. valsts aizdevumu piešķir kredītlīnijas veidā;

10.4. valsts aizdevumam netiek piemērota riska procentu likme;

10.5. valsts aizdevuma nodrošinājums ir komercķīla uz sabiedrības Altum prasījuma tiesībām, kas izrietēs no atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtajiem sabiedrības Altum aizdevumiem.

(Grozīts ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 379)

11. Sabiedrības Altum pārvaldības izmaksu daļai piemēro 2 % samazinājumu, ja saskaņā ar regulas Nr. 480/2014 12. pantā definētajiem kritērijiem 2023. gada 31. decembrī:

11.1. pasākuma ERAF finansējuma apguve ir mazāka par 5 600 000 euro;

11.2. atbalstīto saimnieciskās darbības veicēju skaits pasākuma ietvaros ir mazāks par 18.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 247 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 379)

12. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

13. (Svītrots ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 461)

14. Ja paralēlo aizdevumu līdzfinansē no šo noteikumu 8. punktā minētā ERAF finansējuma, šo noteikumu ietvaros atbalstu var saņemt sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji – juridiskās personas, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.  651/2014), I pielikumā noteiktajai definīcijai.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

14.1 Ja paralēlo aizdevumu līdzfinansē no šo noteikumu 8. punktā minētā atmaksu finansējuma, šo noteikumu ietvaros atbalstu var saņemt arī lielie saimnieciskās darbības veicēji – juridiskās personas, kas atbilst  Komisijas regulas Nr.   651/2014 I pielikumā noteiktajai definīcijai.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 379 redakcijā; punkts piemērojams ar 01.01.2024., sk. 51. punktu)

15. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

16. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

16.1 Piešķirot aizdevumu, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

17. Šo noteikumu 8. punktā minētais publiskais finansējums sedz paralēlo aizdevumu sagaidāmos kredītriska zaudējumus un tiek izmantots pirmo zaudējumu segšanai no neatgūtajiem aizdevumiem. Turpmākos zaudējumus, kuri pārsniedz pirmo zaudējumu apmēru, kas ir noteikts procentuāli no kopējās izsniegto paralēlo aizdevumu summas, pamatojoties uz programmas risku novērtējumu atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai, sedz no sabiedrības Altum pašu finansējuma. Sabiedrība Altum darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" gūto atmaksu var izmantot atkārtoti programmas īstenošanai saskaņā ar programmas risku novērtējumu, savukārt ERAF atmaksu daļa (ieņēmumi) tiek izmantota pasākuma vadībai atbilstoši šo noteikumu 9. punktam un kredītrisku segumam, ievērojot regulas Nr. 1303/2013 44. un 45. panta nosacījumus, kā arī programmas rādītāju novērtējumu. Sabiedrībai Altum ir tiesības atteikties no turpmākās aizdevumu piešķiršanas, ja tās faktiskie un prognozētie zaudējumi pārsniedz pieejamo publisko finansējumu zaudējumu segšanai.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

18. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

II. Paralēlo aizdevumu piešķiršanas nosacījumi

19. Paralēlo aizdevumu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 13. un 14. pantu. Saimnieciskās darbības veicējam atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība Altum pieņem lēmumu par paralēlā aizdevuma piešķiršanu.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

19.1 Primāri aizdevumu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu. Ja aizdevumu nav iespējams sniegt kā reģionālo atbalstu, tad paralēlo aizdevumu sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013. Saimnieciskās darbības veicējam atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība Altum pieņem lēmumu par paralēlā aizdevuma piešķiršanu.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

20. Paralēlo aizdevumu nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

20.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā noteiktajām darbībām;

20.2. Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 8., 9., 10. un 11. punktā noteiktajām definīcijām;

20.3. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" un "b" punktā noteiktajām nozarēm:

20.3.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 13., 43. un 43a. punktā noteiktajām definīcijām;

20.3.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "b" punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 45. un 130. punktā noteiktajām definīcijām un platjoslas tīkla attīstīšanai;

20.4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006, 3. panta 3. punkta "a", "b" un "e" apakšpunktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Minētais nosacījums ir attiecināms, ja paralēlais aizdevums tiek finansēts no ERAF finansējuma;

20.5. (svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170);

20.6. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

20.7. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

20.8. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

20.9. azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

20.10. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

20.11. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļas "Operācijas ar nekustamo īpašumu" grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu"), izņemot saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktu sniegtā de minimis atbalsta gadījumā 68.1 grupai "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana", ja saimnieciskās darbības veicējs veiks tāda nekustamā īpašuma (būves) būvniecību, atjaunošanu vai pārbūvi, kura galvenais lietošanas veids atbilstoši normatīvajam regulējumam par būvju klasifikāciju ir triju vai vairāku dzīvokļu māja un kurš atrodas ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas;

20.12. (svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170);

20.13. (svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170);

20.14. (svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170);

20.15. (svītrots ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 461);

20.16. (svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170);

20.17. (svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170);

20.18. neapbūvētas vai apbūvētas zemes iegādei, ja zemes iegādes maksa pārsniedz 10 % no paralēlā aizdevuma summas. Minētais nosacījums ir attiecināms, ja paralēlais aizdevums tiek finansēts no ERAF finansējuma;

20.19. (svītrots ar MK 23.11.2021. noteikumiem Nr. 762);

20.20. Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā noteiktajām nozarēm un darbībām, kā arī kravas transportlīdzekļu iegādei autopārvadājumu nozarē.

(Grozīts ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 461; MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 20; MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170; MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 247; MK 23.11.2021. noteikumiem Nr. 762; MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 379)

20.1 Šo noteikumu 20.1., 20.2. un 20.3. apakšpunktā minētās nozares un darbības neattiecas uz paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktu. Šo noteikumu 20.20. apakšpunktā minētās nozares un darbības neattiecas uz paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

21. Saimnieciskās darbības veicējs nodrošina darbības vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu vai Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

22. Paralēlo aizdevumu nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, kurš lēmuma pieņemšanas brīdī par atbalsta piešķiršanu atbilst šādiem nosacījumiem:

22.1. ja lēmumu pieņem par paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu:

22.1.1. uz saimnieciskās darbības veicēju attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas regulas Nr.   651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktu;

22.1.2. saimnieciskās darbības veicējs atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.   651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju, izņemot Komisijas regulas Nr.   651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minēto izņēmumu, ja paralēlais aizdevums netiek finansēts no ERAF;

22.1.3. saimnieciskās darbības veicējs atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju, ja paralēlais aizdevums tiek finansēts no ERAF;

22.2. ja lēmumu pieņem par paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktu, – saimnieciskās darbības veicējam ir pasludināts maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ja saimnieciskās darbības veicējs atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 649; MK 23.11.2021. noteikumiem Nr. 762)

22.1 Paralēlo aizdevumu nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, ja tam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot gadījumu, ja tam ir piešķirts nodokļu maksājuma samaksas termiņa pagarinājums vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, vai ir noslēgts vienošanās līgums. Nosacījumu pārbauda līdz aizdevuma izsniegšanas uzsākšanai.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

23. Saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu sniegto paralēlo aizdevumu attiecināmās izmaksas ir ieguldījumi materiālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 29. punktu) un nemateriālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 30. punktu) sākotnējo investīciju ietvaros (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 49. punktu), ja vienlaikus tiek izpildīti šādi nosacījumi:

23.1. aktīvi ir jauni (izņemot gadījumus, ja saimnieciskās darbības veicējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais saimnieciskās darbības veicējs, un izņemot uzņēmējdarbības vietas iegādi) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētajiem nosacījumiem;

23.2. nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem;

23.3. atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktā noteiktajām prasībām sākotnējie ieguldījumi pēc projekta pabeigšanas paliek Latvijas Republikā attiecīgajā kopējā statistiski teritoriālo vienību klasifikācijā jeb NUTS 3. līmeņa intensitātes (turpmāk –  NUTS 3) reģionā, kurā tiek īstenots atbalstāmais projekts, vismaz piecus gadus lielajam saimnieciskās darbības veicējam vai trīs gadus mazajam vai vidējam saimnieciskās darbības veicējam;

23.4. sniegtajam atbalstam ir stimulējoša ietekme atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā noteiktajām pazīmēm.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 379)

23.1 Ja tiek pārkāptas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu, kas sniegts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

23.2 Ja tiek pārkāptas regulas Nr. 651/2014 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu, kas sniegts saskaņā ar regulu Nr. 651/2014, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

24. Paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, var piešķirt, ja tiek ievēroti Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 7. punktā minētie nosacījumi.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

24.1 Lai saņemtu paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktu kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei, tiek vērtēts, vai darbības rezultātā tiek nodrošināta saimnieciskās darbības veicēja attīstība vai darbības paplašināšana.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

25. Paralēlo aizdevumu piešķir, ja tā apmērs ir vismaz 50 000 euro.

26. Paralēlā aizdevuma maksimālais apmērs ir 5 000 000 euro.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

27. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

28. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

29. Paralēlo aizdevumu piešķir, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

29.1. saimnieciskās darbības veicējs paralēlajiem aizdevumiem, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, nodrošina līdzfinansējumu vismaz 25 % apmērā, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu (tai skaitā kredītiestādes izsniegtu ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu). Par šo līdzfinansējumu nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts;

29.2. ieguldījumu projekta attiecināmās izmaksas finansē ar kredītiestādes finansējumu (ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu), kura apmērs nav mazāks par atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtā paralēlā aizdevuma summu.

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170; MK 23.11.2021. noteikumiem Nr. 762)

30. Paralēlā aizdevuma termiņš nepārsniedz 10 gadus. Paralēlā aizdevuma termiņš projektiem nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības vai rekonstrukcijas jomā nepārsniedz 15 gadus.

31. Paralēlajam aizdevumam, ar kuru finansē saimnieciskās darbības veicēja iekārtu iegādi, var piemērot pamatsummas atmaksas atlikto termiņu:

31.1. ja kredītiestādes finansējumam nav piemērots pamatsummas atliktais termiņš, – ne vairāk kā par 36 mēnešiem;

31.2. ja kredītiestādes finansējumam ir piemērots pamatsummas atliktais termiņš, tad  paralēlā aizdevuma pamatsummas atmaksas atliktais termiņš var pārsniegt kredītiestādes finansējuma pamatsummas atlikto termiņu ne vairāk kā par 24 mēnešiem.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

31.1 Paralēlajam aizdevumam, ar kuru finansē nekustamā īpašuma iegādi, būvniecību vai rekonstrukciju un kura atmaksas termiņš:

31.1 1. nepārsniedz 10 gadus, pamatsummu sāk atmaksāt ne vēlāk kā trīs gadus pirms aizdevuma atmaksas termiņa beigām;

31.1 2. nepārsniedz 15 gadus, pamatsummu sāk atmaksāt ne vēlāk kā piecus gadus pirms aizdevuma atmaksas termiņa beigām.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 461 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

32. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

33. Paralēlā aizdevuma kopējo gada procentu likmi veido procentu likme, kas ir pielīdzināta kredītiestādes ilgtermiņa kredītam vai finanšu līzingam pievienotajai gada procentu likmei, bet ne mazāka kā 3,5 %, un sešu mēnešu EURIBOR procentu likme (vai attiecīgā termiņa indekss, kas to aizvieto). Ja likmes noteikšanas, pārskatīšanas vai grozīšanas brīdī EURIBOR ir negatīvs, tad EURIBOR tiek piemērota 0 (nulles) vērtība.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

33.1 Ja paralēlo aizdevumu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktude minimis atbalstu, pieļaujams izņēmums un sabiedrība Altum var piemērot augstāku gada procentu likmes fiksētās daļas likmi kā kredītiestādes ilgtermiņa kredītam vai finanšu līzingam pievienotās gada procentu likmes fiksētās daļas likmi, lai ievērotu šo noteikumu 16.1 punktā minētās prasības.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

III. Paralēlo aizdevumu saņemšanas nosacījumi

34. Lai saņemtu paralēlo aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs pirms ieguldījumu projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz sabiedrībā Altum aizdevuma pieteikumu un biznesa plānu. Biznesa plāns satur projekta aprakstu, mārketinga stratēģiju, produkta aprakstu, informāciju par plānoto naudas plūsmu un citu sabiedrības Altum pieprasīto informāciju, kas nepieciešama šajā punktā minēto dokumentu precizēšanai un pamatošanai. Sabiedrība Altum finansē tikai tādas darbības, kuras ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma struktūru un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai, lai piemērotu pamatotu projekta līdzfinansējuma un nodrošinājuma koeficienta attiecību.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

35. Pirms tiek pieņemts lēmums par paralēlā aizdevuma piešķiršanu, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībā Altum informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto atbalstu ieguldījumu projektiem un saņemto de minimis atbalstu, kā arī informāciju par citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros iesniegtajiem pieteikumiem atbalsta saņemšanai sākotnējiem ieguldījumiem, par kuriem atbildīgā institūcija vēl nav pieņēmusi lēmumu.

35.1 Lai saņemtu aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktu, saimnieciskās darbības veicējs sabiedrībā Altum iesniedz informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par fiskālo gadu un diviem iepriekšējiem fiskālajiem gadiem. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno aizpildītu de minimis veidlapas izdruku vai projekta iesniegumā norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

36. Paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, nevar saņemt, ja saimnieciskās darbības veicējs nav iesniedzis sabiedrībā Altum projekta iesniedzēja parakstītu apliecinājumu, ka tas nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61. punkta "a" apakšpunktā.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

37. Ja paralēlo aizdevumu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kurš attiecas uz to pašu vai līdzīgu darbību un kuru atbalsta saņēmējs ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad ir sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā NUTS 3 2021. gada datu reģionā, uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Ja šis vienotais ieguldījumu projekts ir lielais ieguldījumu projekts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 52. punktu, atbalstu šo noteikumu ietvaros nepiešķir, ja vienotā ieguldījumu projekta attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 50 000 000 euro.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

38. Paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, saimnieciskās darbības veicējam piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 5. punktā minētos nosacījumus.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

39. (Svītrots ar MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 247)

IV. Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un atbalsta kumulācija

40. Subsīdijas ekvivalents paralēlajiem aizdevumiem, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, ir vienāds ar saimnieciskās darbības veicējam piešķirtā paralēlā aizdevuma apmēru.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

40.1 Subsīdijas ekvivalentu paralēlajiem aizdevumiem, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktu, aprēķina, faktiski piemēroto procentu summu atskaitot no procentu summas, kas jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi (publicēta Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē), kā arī riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši sabiedrības Altum izsniegtajam aizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam, bet ne mazāk kā 650 bāzes punktu apmērā.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

41. Atbalstu, kas piešķirts, pamatojoties uz šo noteikumu 19. punktu, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzēto finansējuma intensitāti un apmēru un nepārsniedzot maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

41.1 Ja atbalsts, kas piešķirts, pamatojoties uz šiem noteikumiem, tiek apvienots ar citu valsts atbalstu, saimnieciskās darbības veicējs papildus šo noteikumu 35. un 35.1 punktā minētajai informācijai iesniedz sabiedrībā Altum informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām vai atbalstu nenosakāmajām izmaksām (atbalsta piešķiršanas datums, atbalsta sniedzējs, atbalsta pasākums un plānotā vai piešķirtā atbalsta summa un atbalsta intensitāte).

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

42. (Svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 379)

42.1 Paralēlo aizdevumu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu,  šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā ar de minimis atbalstu, ievērojot gan šo noteikumu 29.1. apakšpunktu, gan  nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti:

42.11. Rīgas  NUTS 3 reģionā – 30 % (lielajam saimnieciskās darbības veicējam), 40 % (vidējam saimnieciskās darbības veicējam) vai 50 % (sīkajam (mikro) vai mazajam saimnieciskās darbības veicējam);

42.12. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales  NUTS 3 reģionā – 40 % (lielajam saimnieciskās darbības veicējam), 50 % (vidējam saimnieciskās darbības veicējam) vai 60 % (sīkajam (mikro) vai mazajam saimnieciskās darbības veicējam);

42.13. administratīvām teritorijām Pierīgas reģionā (tai skaitā arī Limbažu novadā, Ogres novadā, Saulkrastu novadā un Tukuma novadā) – 30 % (lielajam saimnieciskās darbības veicējam), 40 % (vidējam saimnieciskās darbības veicējam) vai 50 % (sīkajam (mikro) vai mazajam saimnieciskās darbības veicējam).

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

42.2 Atbalstu, kas sniegts ieguldījumu izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 14. pantu, nedrīkst apvienot ar reģionālo atbalstu tā paša vai cita reģionālā atbalsta projekta vai programmas ietvaros attiecībā uz atbalstu paredzamo algu izmaksām.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

42.3 Ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktā minētos nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu vienam vienotam uzņēmumam drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst apvienot ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

42.4 Attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz Komisijas regulā Nr. 651/2014 noteikto maksimāli pieļaujamo intensitāti, saimnieciskās darbības veicējs sedz no līdzekļiem, kas nav saistīti ar jebkādu valsts atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

42.5 Atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, nedrīkst apvienot ar atbalstu, kas sniegts saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktu.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

43. Šo noteikumu ietvaros piešķirto ERAF finansējumu nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja izmaksas tiek finansētas no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem vai Norvēģijas finanšu instrumenta ietvarā saņemtā finansējuma.

44. Atbalsta kumulācijas gadījumā ieguldījumu veikšanu atbalsta saņēmējs uzsāk tikai pēc tam, kad visas iesaistītās institūcijas ir pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu ieguldījumu projektam.

V. Atbalsta uzskaite

45. Sabiedrība Altum nodrošina šo noteikumu ietvaros sniegtā atbalsta un informācijas uzskaiti. Minētā uzskaite apliecina, ka atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem nav saņēmuši saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst šo noteikumu 22. punktā minētajām pazīmēm. Minēto uzskaiti sabiedrība Altum glabā 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

46. Saimnieciskās darbības veicēji informāciju par šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu glabā 10 gadus kopš dienas, kad ir saņemts atbalsts.

47. Sabiedrība Altum informāciju par  atbalstu, kas izsniegts saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, publicē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

48. Sabiedrība Altum saskaņā ar šo noteikumu prasībām var vērtēt aizdevumu pieteikumus, kas iesniegti, sākot ar 2016. gada 1. jūniju.

49. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

50.  Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013  var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

51. Šo noteikumu 14.1 punktu piemēro ar 2024. gada 1. janvāri.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 469Pieņemts: 15.07.2016.Stājas spēkā: 21.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 20.07.2016. OP numurs: 2016/138.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
283610
{"selected":{"value":"19.07.2023","content":"<font class='s-1'>19.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.07.2023","iso_value":"2023\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2021","iso_value":"2021\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2021.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2020","iso_value":"2020\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2020.-24.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2020","iso_value":"2020\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2020.-02.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.04.2019","iso_value":"2019\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2019.-30.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2018","iso_value":"2018\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2018.-18.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2017","iso_value":"2017\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2017.-10.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.07.2016","iso_value":"2016\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2016.-10.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.07.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)