Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 469

Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 2. §)
Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atbalsta piešķiršanas nosacījumus mezanīna aizdevumu (turpmāk – paralēlais aizdevums) veidā;

1.2. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.2. pasākumu "Mezanīna aizdevumi" (turpmāk – pasākums);

1.3. paralēlo aizdevumu piešķiršanai pieejamo finansējumu;

1.4. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

2. Pasākuma mērķis ir sekmēt saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju, sniedzot finansējumu paralēlā aizdevuma veidā dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 649 redakcijā)

3. Šo noteikumu izpratnē paralēlais aizdevums ir ilgtermiņa investīciju aizdevums ar paaugstinātu kredīta risku.

4. Paralēlais aizdevums saimnieciskās darbības veicējam tiek sniegts kopā ar tādas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības (turpmāk – kredītiestāde) finansējumu, kura reģistrēta Latvijā un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai kopā ar starptautiskas finanšu institūcijas sniegtu finanšu pakalpojumu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 461 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

5. Paralēlais aizdevums ir subordinēts attiecībā pret kredītiestādes sniegto ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā kredītiestādes sniegtais ilgtermiņa kredīts vai finanšu līzings.

6. Paralēlos aizdevumus izsniedz akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība Altum).

7. Paralēlo aizdevumu izsniegšanas kārtību atbilstoši šo noteikumu III nodaļai nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību Altum, saimnieciskās darbības veicēju un kredītiestādi.

8. Pasākuma ietvaros pieejamo finansējumu veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 7 000 000 euro apmērā. Ja paralēlais aizdevums netiek finansēts no ERAF finansējuma, papildus ir pieejama darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa 2 000 000 euro apmērā. Sabiedrības Altum finansējums šo noteikumu ietvaros nepārsniedz 20 000 000 euro.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

9. Sabiedrības Altum pasākuma vadības izmaksām, kas aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai" (turpmāk – noteikumi Nr. 118) 22. punktam, ERAF finansējums ir pieejams, nepārsniedzot Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – regula Nr. 480/2014), 13. panta 2. un 3. punktā noteiktos ierobežojumus, kā arī pasākuma īstenošanas laikā pēc pasākumam pieejamā ERAF finansējuma vadības izmaksu finansēšanai attiecināšanas ir pieejams šā pasākuma atmaksātais publiskais finansējums līdz 1,5 % no faktiski izsniegto aizdevumu summas.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

10. Šo noteikumu 8. punktā minēto sabiedrības Altum finansējumu veido valsts aizdevums, ko sabiedrība Altum piesaista saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību, ievērojot šādus izsniegšanas nosacījumus:

10.1. valsts aizdevuma izmantošanas mērķis ir paralēlo aizdevumu sniegšana šajos noteikumos minētajiem mērķiem;

10.2. valsts aizdevuma summa ir 20 000 000 euro;

10.3. valsts aizdevumu piešķir kredītlīnijas veidā;

10.4. valsts aizdevumam netiek piemērota riska procentu likme;

10.5. valsts aizdevuma nodrošinājums ir komercķīla uz sabiedrības Altum prasījuma tiesībām, kas izrietēs no atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtajiem sabiedrības Altum aizdevumiem.

11. Sabiedrības Altum pārvaldības izmaksu daļai piemēro 2 % samazinājumu, ja saskaņā ar regulas Nr. 480/2014 12. pantā definētajiem kritērijiem 2023. gada 31. decembrī:

11.1. pasākuma ERAF finansējuma apguve ir mazāka par 80 %;

11.2. atbalstīto saimnieciskās darbības veicēju skaits pasākuma ietvaros ir mazāks par 18.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

13. (Svītrots ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 461)

14. Šo noteikumu ietvaros atbalstu var saņemt sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji – juridiskās personas, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.  651/2014), I pielikumā noteiktajai definīcijai.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 649 redakcijā)  

15. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

16. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

17. Šo noteikumu 8. punktā minētais publiskais finansējums sedz pirmos zaudējumus no neatgūtajiem aizdevumiem, bet turpmākos zaudējumus, kas pārsniedz pirmo zaudējumu apmēru, kas ir noteikts procentuāli no kopējās izsniegto paralēlo aizdevumu summas, pamatojoties uz programmas risku novērtējumu atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai, sedz no sabiedrības Altum pašu finansējuma. Sabiedrībai Altum ir tiesības atteikties no turpmākās aizdevumu piešķiršanas, ja tās faktiskie un prognozētie zaudējumi pārsniedz pieejamo publisko finansējumu zaudējumu segšanai.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

18. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

II. Paralēlo aizdevumu piešķiršanas nosacījumi

19. Paralēlo aizdevumu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 13. un 14. pantu. Saimnieciskās darbības veicējam atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība Altum pieņem lēmumu par paralēlā aizdevuma piešķiršanu.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

20. Paralēlo aizdevumu nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

20.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā noteiktajām darbībām;

20.2. Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 8., 9., 10. un 11. punktā noteiktajām definīcijām;

20.3. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" un "b" punktā noteiktajām nozarēm:

20.3.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 13., 43. un 44. punktā noteiktajām definīcijām, un kuģubūvei, kas tiek definēta kā pašpiedziņas komerciālo kuģu būve. Pašpiedziņas komerciālie kuģi ir tādi kuģi, kuriem, izmantojot savu paša dzinējspēku un vadību, ir visas īpašības, lai tie būtu piemēroti patstāvīgai kuģošanai atklātā jūrā vai pa iekšzemes ūdensceļiem, un kuri pieder pie vienas no šādām kategorijām:

20.3.1.1. jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto pasažieru un/vai preču pārvadāšanai;

20.3.1.2. jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto īpašu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, bagarkuģi un ledlauži);

20.3.1.3. velkoņi, kuru jauda nav mazāka par 365 kW;

20.3.1.4. šo noteikumu 20.3.1.1., 20.3.1.2. un 20.3.1.3. apakšpunktā minēto kuģu nepabeigti korpusi, kas ir peldoši un pārvietojami;

20.3.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "b" punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 45. un 130. punktā noteiktajām definīcijām;

20.4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006, 3. panta 3. punkta "a", "b" un "e" apakšpunktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Minētais nosacījums ir attiecināms, ja paralēlais aizdevums tiek finansēts no ERAF finansējuma;

20.5. (svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170);

20.6. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

20.7. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

20.8. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

20.9. azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

20.10. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

20.11. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļas "Operācijas ar nekustamo īpašumu" grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");

20.12. (svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170);

20.13. (svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170);

20.14. (svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170);

20.15. (svītrots ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 461);

20.16. (svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170);

20.17. (svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170);

20.18. neapbūvētas vai apbūvētas zemes iegādei, ja zemes iegādes maksa pārsniedz 10 % no paralēlā aizdevuma summas. Minētais nosacījums ir attiecināms, ja paralēlais aizdevums tiek finansēts no ERAF finansējuma;

20.19. tāda nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu māja.

(Grozīts ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 461; MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 20; MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170; MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 247)

21. Saimnieciskās darbības veicējs nodrošina darbības vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu, ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs.

22. Paralēlo aizdevumu nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, kurš lēmuma pieņemšanas brīdī par atbalsta piešķiršanu atbilst šādiem nosacījumiem:

22.1. uz to attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktu;

22.2. tas atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju, izņemot Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minēto izņēmumu, ievērojot šo noteikumu 49. punktā minētos nosacījumus.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 649)

22.1 Paralēlo aizdevumu nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, kuram paralēlā aizdevuma piešķiršanas brīdī saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un tam nav noslēgts vienošanās līgums vai Valsts ieņēmumu dienests nav pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 649 redakcijā)

23. Šo noteikumu izpratnē attiecināmās izmaksas ir ieguldījumi materiālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 29. punktu) un nemateriālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 30. punktu) sākotnējo investīciju ietvaros (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 49. punktu), ja vienlaikus tiek izpildīti šādi nosacījumi:

23.1. aktīvi ir jauni (izņemot gadījumus, ja saimnieciskās darbības veicējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais saimnieciskās darbības veicējs, un izņemot uzņēmējdarbības vietas iegādi) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētajiem nosacījumiem;

23.2. nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem;

23.3. atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktā noteiktajām prasībām aktīvi paliek Latvijas Republikā;

23.4. sniegtajam atbalstam ir stimulējoša ietekme atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā noteiktajām pazīmēm.

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

23.1 Ja netiek izpildīti šajos noteikumos minētie nosacījumi saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad paralēlais aizdevums tika izmaksāts saimnieciskās darbības veicējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

24. Paralēlo aizdevumu esošas uzņēmējdarbības vietas darbības dažādošanai var piešķirt, ja tiek ievēroti Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 7. punktā minētie nosacījumi.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

25. Paralēlo aizdevumu piešķir, ja tā apmērs ir vismaz 50 000 euro.

26. Paralēlā aizdevuma maksimālais apmērs ir 5 000 000 euro, un tas nepārsniedz 45 % no šajos noteikumos minētajām projekta attiecināmajām izmaksām.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

27. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

28. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

29. Paralēlo aizdevumu piešķir, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

29.1. saimnieciskās darbības veicējs nodrošina līdzfinansējumu vismaz 25 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu (tai skaitā kredītiestādes izsniegtu ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu). Par šo līdzfinansējumu nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts;

29.2. ieguldījumu projekta attiecināmās izmaksas finansē ar kredītiestādes finansējumu (ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu), kura apmērs nav mazāks par atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtā paralēlā aizdevuma summu.

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

30. Paralēlā aizdevuma termiņš nepārsniedz 10 gadus. Paralēlā aizdevuma termiņš projektiem nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības vai rekonstrukcijas jomā nepārsniedz 15 gadus.

31. Paralēlajam aizdevumam, ar kuru finansē saimnieciskās darbības veicēja iekārtu iegādi, var piemērot pamatsummas atmaksas atlikto termiņu, ja kredītiestādes finansējumam ir piemērots pamatsummas atliktais termiņš. Šādā gadījumā paralēlā aizdevuma pamatsummas atmaksas atliktais termiņš var pārsniegt kredītiestādes finansējuma pamatsummas atlikto termiņu ne vairāk kā par 24 mēnešiem.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

31.1 Paralēlajam aizdevumam, ar kuru finansē nekustamā īpašuma iegādi, būvniecību vai rekonstrukciju un kura atmaksas termiņš:

31.1 1. nepārsniedz 10 gadus, pamatsummu sāk atmaksāt ne vēlāk kā trīs gadus pirms aizdevuma atmaksas termiņa beigām;

31.1 2. nepārsniedz 15 gadus, pamatsummu sāk atmaksāt ne vēlāk kā piecus gadus pirms aizdevuma atmaksas termiņa beigām.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 461 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

32. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170)

33. Paralēlā aizdevuma kopējo gada procentu likmi veido procentu likme, kas ir vienāda ar kredītiestādes ilgtermiņa kredītam vai finanšu līzingam pievienoto gada procentu likmi, bet ne mazāka kā 2,5 %, un Valsts kases resursu cena.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

III. Paralēlo aizdevumu saņemšanas nosacījumi

34. Lai saņemtu paralēlo aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs pirms ieguldījumu projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz sabiedrībā Altum aizdevuma pieteikumu un biznesa plānu. Biznesa plāns satur projekta aprakstu, mārketinga stratēģiju, produkta aprakstu, informāciju par plānoto naudas plūsmu un citu sabiedrības Altum pieprasīto informāciju, kas nepieciešama šajā punktā minēto dokumentu precizēšanai un pamatošanai.

35. Pirms tiek pieņemts lēmums par paralēlā aizdevuma piešķiršanu, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībā Altum informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto atbalstu ieguldījumu projektiem un saņemto de minimis atbalstu, kā arī informāciju par citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros iesniegtajiem pieteikumiem atbalsta saņemšanai sākotnējiem ieguldījumiem, par kuriem atbildīgā institūcija vēl nav pieņēmusi lēmumu.

36. Paralēlo aizdevumu nevar saņemt, ja saimnieciskās darbības veicējs nav iesniedzis sabiedrībā Altum projekta iesniedzēja parakstītu apliecinājumu, ka tas nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61. punkta "a" apakšpunktā, un ka uz to neattiecas Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 17. punktā minētais nosacījums.

(MK 09.01.2018. noteikumu Nr. 20 redakcijā)

37. Ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kuru atbalsta saņēmējs ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad ir sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma, tajā pašā statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģionā, uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Ja šis vienotais ieguldījumu projekts ir lielais ieguldījumu projekts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 52. punktu, atbalstu šo noteikumu ietvaros nepiešķir, ja vienotā ieguldījumu projekta attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 50 000 000 euro.

38. Šo noteikumu ietvaros paralēlo aizdevumu saimnieciskās darbības veicējam piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 5. punktā minētos nosacījumus.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

39. (Svītrots ar MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 247)

IV. Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un atbalsta kumulācija

40. Subsīdijas ekvivalents paralēlajiem aizdevumiem ir vienāds ar saimnieciskās darbības veicējam piešķirtā paralēlā aizdevuma apmēru.

41. Atbalstu, kas piešķirts, pamatojoties uz šiem noteikumiem, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzēto finansējuma intensitāti un apmēru un nepārsniedzot maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Ja atbalsts tiek apvienots ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, saimnieciskās darbības veicējs papildus šo noteikumu 35. punktā minētajai informācijai iesniedz sabiedrībā Altum informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas (atbalsta piešķiršanas datums, atbalsta sniedzējs, atbalsta pasākums un plānotā vai piešķirtā atbalsta summa).

(Grozīts ar MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 649)

42. Piešķirto finansējumu šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti:

42.1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 55 %;

42.2. vidējiem komersantiem – 45 %;

42.3. (svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 170).

43. Šo noteikumu ietvaros piešķirto ERAF finansējumu nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja izmaksas tiek finansētas no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem vai Norvēģijas finanšu instrumenta ietvarā saņemtā finansējuma.

44. Atbalsta kumulācijas gadījumā ieguldījumu veikšanu atbalsta saņēmējs uzsāk tikai pēc tam, kad visas iesaistītās institūcijas ir pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu ieguldījumu projektam.

V. Atbalsta uzskaite

45. Sabiedrība Altum nodrošina šo noteikumu ietvaros sniegtā atbalsta un informācijas uzskaiti. Minētā uzskaite apliecina, ka atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem nav saņēmuši saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst šo noteikumu 22. punktā minētajām pazīmēm. Minēto uzskaiti sabiedrība Altum glabā 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

46. Saimnieciskās darbības veicēji informāciju par šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu glabā 10 gadus kopš dienas, kad ir saņemts atbalsts.

47. Sabiedrība Altum informāciju par šo noteikumu ietvaros izsniegto atbalstu publicē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam.

VI. Noslēguma jautājums

48. Sabiedrība Altum saskaņā ar šo noteikumu prasībām var vērtēt aizdevumu pieteikumus, kas iesniegti, sākot ar 2016. gada 1. jūniju.

49. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām (izņemot lēmumu par atbalsta piešķiršanu grūtībās nonākušiem saimnieciskās darbības veicējiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju – šādu lēmumu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minētā termiņa beigām).

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 649 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 469Pieņemts: 15.07.2016.Stājas spēkā: 21.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 20.07.2016. OP numurs: 2016/138.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
283610
{"selected":{"value":"03.11.2020","content":"<font class='s-1'>03.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.11.2020","iso_value":"2020\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2020","iso_value":"2020\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2020.-02.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.04.2019","iso_value":"2019\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2019.-30.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2018","iso_value":"2018\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2018.-18.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2017","iso_value":"2017\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2017.-10.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.07.2016","iso_value":"2016\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2016.-10.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.11.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)