Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 170

Rīgā 2019. gada 16. aprīlī (prot. Nr. 20 37. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 14. punktu un Attīstības finanšu
institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 138. nr.; 2017, 158. nr.; 2018, 7. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. atbalsta piešķiršanas nosacījumus mezanīna aizdevumu (turpmāk - paralēlais aizdevums) veidā;

1.2. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.2. pasākumu "Mezanīna aizdevumi" (turpmāk - pasākums);

1.3. paralēlo aizdevumu piešķiršanai pieejamo finansējumu;

1.4. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus."

2. Aizstāt 2. punktā vārdus "mezanīna aizdevumu (turpmāk - paralēlais aizdevums)" ar vārdiem "paralēlā aizdevuma".

3. Aizstāt 4. punktā vārdus "pakalpojumus Latvijā" ar vārdiem "pakalpojumus Latvijā, vai kopā ar starptautiskas finanšu institūcijas sniegtu finanšu pakalpojumu."

4. Izteikt 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"8. Pasākuma ietvaros un papildus pieejamo finansējumu veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansējums 7 000 000 euro, tai skaitā no tā pieejamais finansējuma apmērs ir 5 799 871 euro, darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa 2 000 000 euro un sabiedrības Altum finansējums līdz 20 000 000 euro.

9. Sabiedrības Altum pasākuma vadības izmaksām, kas aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai" (turpmāk - noteikumi Nr. 118) 22. punktam, ERAF finansējums ir pieejams, nepārsniedzot Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk - regula Nr. 480/2014), 13. panta 2. un 3. punktā noteiktos ierobežojumus, kā arī pasākuma īstenošanas laikā pēc pasākumam pieejamā ERAF finansējuma vadības izmaksu finansēšanai attiecināšanas ir pieejams šā pasākuma atmaksātais publiskais finansējums līdz 1,5 % no faktiski izsniegto aizdevumu summas."

5. Svītrot 12. punktu.

6. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Šo noteikumu ietvaros atbalstu piešķir sīkajam (mikro), mazajam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam, kas ir komersants vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība komercdarbību un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošo normatīvo aktu izpratnē un kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, L 187), 1. pielikumā noteiktajai definīcijai attiecībā uz sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu statusu."

7. Svītrot 15. punktu.

8. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Šo noteikumu 8. punktā minētais publiskais finansējums sedz pirmos zaudējumus no neatgūtajiem aizdevumiem, bet turpmākos zaudējumus, kas pārsniedz pirmo zaudējumu apmēru, kas ir noteikts procentuāli no kopējās izsniegto paralēlo aizdevumu summas, pamatojoties uz programmas risku novērtējumu atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai, sedz no sabiedrības Altum pašu finansējuma. Sabiedrībai Altum ir tiesības atteikties no turpmākās aizdevumu piešķiršanas, ja tās faktiskie un prognozētie zaudējumi pārsniedz pieejamo publisko finansējumu zaudējumu segšanai."

9. Svītrot 18. punktu.

10. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Paralēlo aizdevumu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. un 14. pantu. Saimnieciskās darbības veicējam atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība Altum pieņem lēmumu par paralēlā aizdevuma piešķiršanu."

11. Svītrot 20.5. apakšpunktu.

12. Izteikt 20.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.11. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", izņemot grupu 68.32 "Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata"), izņemot gadījumus, ja aizdevumu piešķir nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai un nekustamā īpašuma attīstīšanai, lai to nodotu viesu izmitināšanas un apkalpošanas operatoram;".

13. Svītrot 20.12., 20.13. un 20.14. apakšpunktu.

14. Svītrot 20.16. un 20.17. apakšpunktu.

15. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Paralēlo aizdevumu nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, kurš lēmuma pieņemšanas brīdī par atbalsta piešķiršanu atbilst šādiem nosacījumiem:

22.1. uz to attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktu;

22.2. tas atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju."

16. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Paralēlo aizdevumu nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, kuram paralēlā aizdevuma piešķiršanas brīdī saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro."

17. Izteikt 23. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"23. Šo noteikumu izpratnē attiecināmās izmaksas ir ieguldījumi materiālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktu) un nemateriālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu) sākotnējo investīciju ietvaros (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punktu), ja vienlaikus tiek izpildīti šādi nosacījumi:".

18. Izteikt 23.1 un 24. punktu šādā redakcijā:

"23.1 Ja netiek izpildīts šo noteikumu 23.4. apakšpunktā minētais nosacījums, saimnieciskās darbības veicējam izsniegtais paralēlais aizdevums ir uzskatāms par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un ir atgūstams no saimnieciskās darbības veicēja.

24. Paralēlo aizdevumu esošas uzņēmējdarbības vietas darbības dažādošanai var piešķirt, ja tiek ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punktā minētie nosacījumi."

19. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Paralēlā aizdevuma maksimālais apmērs ir 5 000 000 euro, un tas nepārsniedz 45 % no šajos noteikumos minētajām projekta attiecināmajām izmaksām."

20. Svītrot 27. un 28. punktu.

21. Izteikt 29.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.1. saimnieciskās darbības veicējs nodrošina līdzfinansējumu vismaz 25 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu (tai skaitā kredītiestādes izsniegtu ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu). Par šo līdzfinansējumu nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts;".

22. Izteikt 31. punktu un 31.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"31. Paralēlajam aizdevumam, ar kuru finansē saimnieciskās darbības veicēja iekārtu iegādi, var piemērot pamatsummas atmaksas atlikto termiņu, ja kredītiestādes finansējumam ir piemērots pamatsummas atliktais termiņš. Šādā gadījumā paralēlā aizdevuma pamatsummas atmaksas atliktais termiņš var pārsniegt kredītiestādes finansējuma pamatsummas atlikto termiņu ne vairāk kā par 24 mēnešiem.

31.1 Paralēlajam aizdevumam, ar kuru finansē nekustamā īpašuma iegādi, būvniecību vai rekonstrukciju un kura atmaksas termiņš:".

23. Svītrot 32. punktu.

24. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Paralēlā aizdevuma kopējo gada procentu likmi veido procentu likme, kas ir vienāda ar kredītiestādes ilgtermiņa kredītam vai finanšu līzingam pievienoto gada procentu likmi, bet ne mazāka kā 2,5 %, un Valsts kases resursu cena."

25. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Šo noteikumu ietvaros paralēlo aizdevumu saimnieciskās darbības veicējam piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punktā minētos nosacījumus."

26. Svītrot 42.3. apakšpunktu.

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs J. Reirs

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 170Pieņemts: 16.04.2019.Stājas spēkā: 19.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 18.04.2019. OP numurs: 2019/79.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
306319
19.04.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)