Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 1. oktobrī.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 15. septembra lēmumu "Piekļuves pamatpiedāvājuma noteikumi".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/12

Rīgā 2016.gada 14.jūlijā (prot. Nr.27, 2.p.)
Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 9.punktu,
19.panta pirmās daļas 19. un 24.punktu, 36.panta trešo daļu,
likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu
(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/26 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā notiek piekļuve saistītām iekārtām un pakalpojumiem (turpmāk – saistītas iekārtas);

1.2. kārtību, kādā nodrošina piekļuvi kabeļu kanalizācijai nākamās paaudzes piekļuves (NGA) kabeļtīklu ierīkošanai;

1.3. kārtību, kādā nodrošina papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu kabeļu kanalizācijas būvniecības, pārbūves vai elektronisko sakaru tīkla pievadu izbūves laikā gadījumos, kad dublējošas infrastruktūras izbūve ir fiziski neiespējama vai ekonomiski neefektīva (vietās, kur pēc ierīkošanas, būvniecības vai pārbūves darbu veikšanas ir nepieciešams atjaunot ceļa brauktuves vai ietves segumu, vietās, kuras plānots asfaltēt turpmāko divu gadu laikā, vai vietās, kurās aizsargjosla gar kabeļu kanalizāciju sava kabeļa ieguldīšanai padarīs neiespējamu elektronisko sakaru komersantam paralēlas aizsargjoslas veidošanu, u.tml.);

1.4. kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants, ja tas būvē vai rekonstruē kabeļu kanalizāciju vai izbūvē elektronisko sakaru tīkla pievadu, nodrošina papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu nākamās paaudzes piekļuves (NGA) kabeļtīklu ierīkošanai gadījumos, kad dublējošas infrastruktūras izbūve ir fiziski neiespējama vai ekonomiski neefektīva (vietās, kur pēc ierīkošanas, būvniecības vai pārbūves darbu veikšanas ir nepieciešams atjaunot ceļa brauktuves vai ietves segumu, vietās, kuras plānots asfaltēt turpmāko divu gadu laikā, vai vietās, kurās aizsargjosla gar kabeļu kanalizāciju sava kabeļa ieguldīšanai padarīs neiespējamu elektronisko sakaru komersantam paralēlas aizsargjoslas veidošanu, u.tml.);

1.5. kārtību, apjomu un uz kādiem nosacījumiem elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju par kabeļu kanalizācijas izvietojumu, pieejamo ietilpību un citiem fiziskiem parametriem, kuri ir nepieciešami citiem operatoriem nākamās paaudzes piekļuves (NGA) kabeļtīklu ierīkošanai;

1.6. elektronisko sakaru tīkla tehniskos un darbības noteikumus piekļuvei kabeļu kanalizācijai un stabiem, kas ir saistoši operatoriem, kuru pienākums ir nodrošināt piekļuvi;

1.7. (svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/26).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. bloķētie kabeļu kanalizācijas kanāli – kabeļu kanalizācijas kanāli, kuros kabeļu kanalizācijas kanāla bojājuma vai aizsērējuma dēļ kabeļu ierīkošanas darbus var veikt tikai pēc kabeļu kanalizācijas remonta darbu veikšanas;

2.2. (svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/26);

2.3. īpašnieks – elektronisko sakaru komersants, kuram pieder saistītas iekārtas;

2.3.1 īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū – elektronisko sakaru komersants, kuram ir noteikts pienākums izstrādāt un publicēt saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumu;

2.4. kabeļu kanalizācijas aka – konstruktīvs elements, kurš paredzēts šādu funkciju veikšanai:

2.4.1. kabeļu ievilkšanai vai iepūšanai;

2.4.2. uzmavu izvietošanai;

2.4.3. esošo elektronisko sakaru tīkla līniju ekspluatācijas darbu veikšanai; elektronisko sakaru tīkla līniju iepriekšminēto funkciju nodrošināšanai dažos gadījumos pielieto kabeļu kanalizācijas savienojuma kasti;

2.5. kabeļu kanalizācijas bloks – kabeļu kanalizācijas trases veidošanai paredzēts konstruktīvs elements ar speciāli izveidotiem kanāliem kabeļu ievilkšanai vai kabeļu kanalizācijas palīgcauruļu ievietošanai;

2.6. kabeļu kanalizācijas caurule – konstruktīvs elements, kurā paredzēts ievilkt vai iepūst vienu vai vairākus kabeļus;

2.7. kabeļu kanalizācijas caurules atzars – konstruktīvs elements, kuru pielieto kabeļu kanalizācijas trases atzarojuma veidošanai;

2.8. kabeļu kanalizācijas caurules līkums – konstruktīvs caurules elements, kuru pielieto kabeļu kanalizācijas trases pagrieziena vai nozarojuma izbūvei; atsevišķos gadījumos kabeļu kanalizācijas trases pagriezienu vai nozarojumu veido pati kabeļu kanalizācijas caurule;

2.9. kabeļu kanalizācijas ievads – būves ārsienā vai pamatos izvietota caurule vai to kopums, kas paredzēts kabeļu līniju būvniecībai un ierīkošanai caur sienu vai pamatiem;

2.10. kabeļu kanalizācijas kanāls – kabeļu kanalizācijas trasē ieguldīta kabeļu kanalizācijas caurule vai kanāls kabeļu kanalizācijas blokā, kas paredzēts kabeļu ievietošanai;

2.11. kabeļu kanalizācijas palīgcaurule2 – konstruktīvs papildelements kabeļu ievilkšanai vai iepūšanai, kuru savukārt ievieto citā kabeļu kanalizācijas caurulē;

2.12. kabeļu kanalizācijas posms – kabeļu kanalizācijas kanāls vai nemainīga skaita kabeļu kanalizācijas kanālu kopums no kabeļu kanalizācijas ievada ēkā vai mājā, kabeļu kanalizācijas akas vai savienojumu kastes, kabeļu kanalizācijas caurules atzarojuma vai kabeļu kanalizācijas trases nozarojuma vietas līdz ēkai vai mājai, kabeļu kanalizācijas akai vai savienojumu kastei, kabeļu kanalizācijas caurules atzarojuma vai kabeļu kanalizācijas trases nozarojuma vietai, kabeļu skapim vai kastei, stabam, tornim, mastam, kabeļu kanalizācijas caurules galam gruntī;

2.13. kabeļu kanalizācijas šahta – elektronisko sakaru komersanta tehniskās ēkas pagrabstāvā vai puspagraba stāvā esoša noslēgta (publiski nepieejama) telpa, kurā paredzēts izvietot kabeļus, uzmavas, kā arī veikt ierīkošanas un ekspluatācijas darbus kabeļu kanalizācijā;

2.14. kabeļu kanalizācijas trase – savstarpēji saistītu kabeļu kanalizācijas posmu kopums vai viens posms starp diviem brīvi izvēlētiem kanalizācijas posmu galapunktiem;

2.15. nomnieks – elektronisko sakaru komersants, kurš ar īpašnieku ir noslēdzis līgumu par piekļuvi saistītām iekārtām (turpmāk – līgums);

2.16. pieteicējs – elektronisko sakaru komersants, kurš vēlas saņemt piekļuvi saistītām iekārtām;

2.17. sadales punkts3 – publiskā elektronisko sakaru tīkla kabeļu sadales iekārta, kas paredzēta metālisko kabeļu vai optisko šķiedru kabeļu sadalei.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/26)

3. Ja kabeļu kanalizācijai ir vairāki īpašnieki, īpašnieki slēdz līgumu, kurā vienojas, kurš no īpašniekiem nodrošina piekļuves kabeļu kanalizācijai pakalpojumu saskaņā ar šiem noteikumiem. Īpašnieki par noslēgto līgumu rakstveidā informē Regulatoru 10 darba dienu laikā pēc tā noslēgšanas.

4. Ja pastāv strīds par kabeļu kanalizācijas īpašumtiesībām, elektronisko sakaru komersanti, starp kuriem pastāv strīds par kabeļu kanalizācijas īpašumtiesībām, līdz strīda izšķiršanai slēdz līgumu, kurā vienojas par kabeļu kanalizācijas kopīgu izmantošanu un uzturēšanu un kurš no elektronisko sakaru komersantiem nodrošinās piekļuves kabeļu kanalizācijai pakalpojumu saskaņā ar šiem noteikumiem. Elektronisko sakaru komersanti rakstveidā informē Regulatoru par noslēgto līgumu 10 darba dienu laikā pēc tā noslēgšanas.

5. Īpašnieks savā mājaslapā internetā publisko nosacījumus un tarifus, ar kādiem nodrošina piekļuvi kabeļu kanalizācijai.

II. Kārtība piekļuvei saistītām iekārtām

6. Saistītu iekārtu veidi ir šādi:

6.1. kabeļu kanalizācija, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahta;

6.2. stabs;

6.3. sadales punkts;

6.4. ēkas iekšējā instalācija;

6.5. kross, tajā skaitā metālisko vīto pāru un optisko šķiedru kabeļu kross vai tam ekvivalenta iekārta;

6.6. antenu masts un tornis vai cita konstrukcija, kas pilda antenu masta vai torņa funkcijas;

6.7. tehniskā ēka vai tās daļa, kas paredzēta saistītu iekārtu vai aprīkojuma izvietošanai.

7. Kabeļu kanalizācijas tehnoloģiju veidi ir šādi:

7.1. kabeļu kanalizācija, kas paredzēta kabeļu ierīkošanai ar ievilkšanas tehnoloģiju (turpmāk – kabeļu kanalizācija ar ievilkšanas tehnoloģiju);

7.2. kabeļu kanalizācija, kas paredzēta kabeļu ierīkošanai ar iepūšanas tehnoloģiju (turpmāk – kabeļu kanalizācija ar iepūšanas tehnoloģiju).

8. Īpašnieks savā mājaslapā internetā publisko piekļuvei saistītām iekārtām piemērojamos vispārējos tehniskos noteikumus, iekļaujot vismaz šādus nosacījumus:

8.1. kabeļu kanalizācijai:

8.1.1. izmantotās kabeļu kanalizācijas tehnoloģijas;

8.1.2. tehniskās prasības izmantotajām kabeļu kanalizācijas caurulēm, līkumiem, atzariem, blokiem un tajos ietilpstošajiem kanāliem, akām un savienojumu kastēm;

8.2. stabam:

8.2.1. maksimālā līnijas stabam piekaramo kabeļu masa;

8.2.2. piekaramo kabeļu ārējais diametrs un masa;

8.2.3. prasības piekaramo kabeļu konstrukcijai – kabeļa maksimālais nostiepuma spēks, apvalks, ekrāns, kabeļa maksimālā nokare;

8.2.4. prasības kabeļa stiprinājuma elementiem pie staba un pie troses;

8.2.5. prasības kabeļu piekāršanas darbu izpildei;

8.2.6. prasības zemējuma materiāliem un zemējuma ierīkošanas kārtība;

8.2.7. prasības sadales punkta novietojumam uz staba;

8.2.8. prasības kabeļa un sadales punkta marķējumam;

8.3. sadales punktā, antenu mastā un tornī izvietojamām iekārtām:

8.3.1. elektromagnētiskais izstarojums;

8.3.2. marķējums;

8.4. tehniskajā ēkā, krosā izvietojamām iekārtām:

8.4.1. maksimāli pieļaujamais gabarīts;

8.4.2. temperatūra;

8.4.3. elektromagnētiskais izstarojums;

8.4.4. marķējums;

8.5. ēkas iekšējai instalācijai:

8.5.1. izmantotie ēkas iekšējās instalācijas veidi;

8.5.2. marķējums;

8.5.3. elektromagnētiskais izstarojums;

8.6. specifiskas drošības prasības, ja tādas ir piemērojamas.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/26)

9. Pieteicējs īpašniekam iesniedz pieteikumu piekļuvei saistītām iekārtām, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

9.1. piekļuvei kabeļu kanalizācijai:

9.1.1. plānotā elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanai izmantojamā kabeļu kanalizācijas trase, trases punkti, starp kuriem plāno izmantot trasi, adreses un atrašanās vietas apraksti, trases punktos plānotie tehniskie risinājumi savas trases turpinājumam;

9.1.2. plānotā izmantojamā īpašnieka kabeļu kanalizācijas tehnoloģija;

9.1.3. plānotais kabeļu skaits ierīkošanai īpašnieka kabeļu kanalizācijā, kabeļa marka un diametrs;

9.1.4. plānotais kabeļu uzmavu skaits ierīkošanai īpašnieka kabeļu kanalizācijā, uzmavu marka un plānotā novietojuma vieta;

9.1.5. ja plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā kabeļu kanalizācijas trase ir paredzēta atvilcei – vai ir iesniegts pieteikums īpašniekam par atsaistītu piekļuvi un piekļuvi citām saistītām iekārtām vai noslēgts līgums par atsaistītu piekļuvi un piekļuvi citām saistītām iekārtām;

9.2. piekļuvei stabam:

9.2.1. plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamie stabi vai stabu līnija, līnijas punkti, starp kuriem ir plānots izmantot stabu līniju, adreses un atrašanās vietas apraksti, trases punktos plānotie tehniskie risinājumi savas trases turpinājumam;

9.2.2. plānotais izmantojamā kabeļa veids: optiskais, simetriskais vai koaksiālais;

9.2.3. kabeļu skaits;

9.2.4. kabeļu ārējais diametrs;

9.2.5. kabeļu masa;

9.2.6. prasības plānotā piekaramā kabeļa konstrukcijai: kabeļa maksimālais nostiepuma spēks, apvalks, ekrāns;

9.2.7. pieteicēja sadales punktu novietojums uz staba, sadales punkta ražotājs un sadales punkta ražotāja piešķirtais nosaukums, sadales punkta gabarīti un masa;

9.2.8. ja plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā stabu līnija ir paredzēta atvilcei – vai ir iesniegts pieteikums īpašniekam par atsaistītu piekļuvi un piekļuvi citām saistītām iekārtām vai noslēgts līgums par atsaistītu piekļuvi un piekļuvi citām saistītām iekārtām;

9.3. piekļuvei sadales punktam:

9.3.1. terminatora vai moduļa tips un gabarīti;

9.3.2. sadales skapim citu iekārtu izvietošanas gadījumā – iekārtas gabarīti, elektrobarošanas parametri un elektromagnētiskā izstarojuma parametri, ja šādas prasības ir piemērojamas;

9.4. terminatora tips un gabarīti, ja ir piekļuve krosam;

9.5. piekļuvei antenu mastam un tornim:

9.5.1. iekārtas gabarīti;

9.5.2. iekārtas masa;

9.5.3. iekārtas elektrobarošanas parametri un elektromagnētiskā izstarojuma parametri, ja šādas prasības ir piemērojamas;

9.6. piekļuvei tehniskām telpām:

9.6.1. iekārtas gabarīti;

9.6.2. iekārtas elektrobarošanas parametri un elektromagnētiskā izstarojuma parametri, ja šādas prasības ir piemērojamas;

9.7. piekļuvei ēkas iekšējai instalācijai:

9.7.1. ēkas iekšējās instalācijas veids: kabelis, vads vai kabeļu kanalizācija;

9.7.2. punkti, starp kuriem ir plānots izmantot instalāciju, to atrašanās vietas apraksti;

9.8. papildu informācija par plānoto piekļuvi saistītām iekārtām, ja nepieciešams.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/26)

10. Īpašnieks ir tiesīgs no pieteicēja pieprasīt tikai tādu informāciju, kas nepieciešama piekļuves saistītām iekārtām tehnisko iespēju novērtēšanai un līguma noslēgšanai.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/26 redakcijā)

11. Īpašnieks un pieteicējs var vienoties par kopīgas darba grupas izveidi piekļuves saistītām iekārtām tehnisko iespēju novērtēšanai.

12. Īpašnieks vai izveidotā darba grupa pārbauda piekļuves saistītām iekārtām tehniskās iespējas un sastāda pārbaudes protokolu, kurā norāda piekļuves saistītām iekārtām atbilstību pieteikumā par piekļuvi saistītām iekārtām norādītajai informācijai un plānoto piekļuves saistītām iekārtām nodrošināšanas sākšanas datumu.

13. Īpašnieks pieteicējam atbildi par piekļuves saistītām iekārtām iespējām, pievienojot pārbaudes protokolu, sniedz šādos termiņos:

13.1. 15 darba dienas pēc pieteikuma saņemšanas piekļuvei kabeļu kanalizācijai ar trases garumu līdz 100m un papildu divas darba dienas par katriem nākamajiem 250m;

13.2. 15 darba dienas pēc pieteikuma saņemšanas piekļuvei stabiem ar trases garumu, kurā ietilpst līdz sešiem stabiem, un papildu viena darba diena par katriem nākamajiem sešiem stabiem;

13.3. 15 darba dienas, ja pieprasīta piekļuve citām saistītām iekārtām.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/26 redakcijā)

14. Īpašnieks var pagarināt šo noteikumu 13.punktā noteikto termiņu, ja tam ir objektīvi pamatoti iemesli, par kuriem īpašnieks informē pieteicēju.

15. Ja īpašnieks nevar nodrošināt piekļuvi saistītām iekārtām objektīvi pamatotu iemeslu dēļ, īpašnieks sniedz pieteicējam pamatotu atteikumu.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/26 redakcijā)

15.1 Īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū atteikuma par piekļuvi kabeļu kanalizācijai, stabiem, antenu mastiem un torņiem atvasinājumu iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) piecu darba dienu laikā no atteikuma sniegšanas pieteicējam.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/26 redakcijā)

15.2 Īpašnieks, izņemot šo noteikumu 15.1punktā norādīto īpašnieku, iesniedz atteikumu piekļuvei kabeļu kanalizācijai, stabiem, antenu mastiem vai torņiem skaitu Regulatoram katru gadu līdz 1.februārim par iepriekšējo kalendāro gadu.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/26 redakcijā)

III. Piekļuves kabeļu kanalizācijai nodrošināšanas tehnoloģiskie risinājumi

(Nodaļas nosaukums SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/26 redakcijā)

16. Īpašnieks vai izveidotā darba grupa šo noteikumu 12.punktā noteiktajā pārbaudes protokolā kabeļu kanalizācijai norāda vismaz šādu informāciju:

16.1. ja plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā kabeļu kanalizācijas trase ir paredzēta atvilcei – vai ir iesniegts pieteikums īpašniekam par atsaistītu piekļuvi un piekļuvi citām saistītām iekārtām vai noslēgts līgums par atsaistītu piekļuvi un piekļuvi citām saistītām iekārtām;

16.2. kabeļu kanalizācijas pieejamo ietilpību, norādot kabeļu kanalizācijas kanālus, kabeļu kanalizācijas akas, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtas vai savienojumu kastes atbilstošo sienu izklājumos pieprasītajā virzienā, pievienojot novērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 20. un 21.punktu, kā arī kabeļu kanalizācijas aku, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtu un savienojuma kastu sienu izklājumus;

16.3. īpašnieka rezervēto kabeļu kanalizācijas pieejamo ietilpību vai tās daļu, kuru turpmāko divu gadu laikā plāno izmantot savu kabeļu ieguldīšanai;

16.4. iespējamo kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršanas risinājumu kabeļu kanalizācijas pieejamās ietilpības palielināšanai, ja kabeļu kanalizācijas pieejamā ietilpība nav pietiekama pieteicēja prasību nodrošināšanai un ja pieteicējs to ir pieprasījis:

16.4.1. kabeļu kanalizācijas atbrīvošana no kabeļa, kurš nedarbojas, tajā skaitā no kabeļa, kas ir atbrīvots, bojāta vai daļēji demontēta kabeļa;

16.4.2. pārslēgšana no viena kabeļa uz citu, tajā skaitā, izmantojot citā kabeļu kanalizācijas trasē esošu kabeli, lai atbrīvotu kabeļu kanalizāciju atbilstoši šo noteikumu 16.4.1.apakšpunktam;

16.4.3. neizmantoto vara kabeļu dzīslu izvilkšana, tādā veidā vara dzīslu kabeļa apvalkā radot vietu optisko kabeļu ieguldīšanai;

16.5. kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršanas risinājuma plānotās izmaksas un izmaksu pamatojumu, ja pieteicējs to ir pieprasījis;

16.6. bloķēto kabeļu kanalizācijas kanālu, ja tā dēļ nevar nodrošināt pieteicēja prasības;

16.7. bloķēto kabeļu kanalizācijas kanālu, ja pieteicējs to ir pieprasījis:

16.7.1. bloķētā kabeļu kanalizācijas posmu, norādot posma garumu;

16.7.2. kādi ir attālumi no bloķētās vietas līdz kabeļu kanalizācijas posma galiem;

16.7.3. kādas ir prognozētās bloķēto kabeļu kanalizācijas kanālu remonta izmaksas un to pamatojums;

16.8. precizēta pieteicēja kabeļu uzmavas novietošanas vieta, ja nav iespējams kabeļu uzmavu novietot pieteicēja plānotajā vietā, un pamatojums;

16.9. pamatojumu, ja nav vietas kabeļu uzmavas novietošanai.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/26)

17. Īpašnieks novērš kabeļu kanalizācijas kanāla pārblīvējumu un veic bloķētā kabeļu kanalizācijas kanāla remontu, ja pieteicējs to ir pieprasījis. Īpašnieks un pieteicējs sedz kabeļu kanalizācijas kanāla pārblīvējuma novēršanas izmaksas un bloķētā kabeļu kanalizācijas kanāla remonta izmaksas proporcionāli pieteicējam paredzētās un īpašniekam atlikušās vietas apjomam kabeļu kanalizācijas kanālā.

  (SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/26 redakcijā)

18. Pieteicējs vai nomnieks kabeļa ierīkošanas darbus var pasūtīt īpašniekam, veikt pats vai izvēlēties apakšuzņēmēju.

19. Pieteicējs, nomnieks vai īpašnieks, ja kabeļu kanalizācijā ietilpst izbūvēts papildu kabeļu kanalizācijas tilpums, iznomājamo ietilpību kabeļu kanalizācijai novērtē saskaņā ar šo noteikumu 34.punktā noteiktajām tehniskajām prasībām un nosacījumiem, pēc tam, ja nepieciešams, novērtē saskaņā ar šo noteikumu 20. vai 21.punktu.

20. Pieteicējs, nomnieks vai īpašnieks, kabeļu kanalizācijas ar ievilkšanas tehnoloģiju gadījumā, kabeļu kanalizācijas pieejamo ietilpību kanāliem novērtē saskaņā ar metodiku, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par Latvijas būvnormatīvu attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem.

21. Īpašnieks, ja izmanto kabeļu kanalizāciju ar iepūšanas tehnoloģiju, savā mājaslapā internetā publisko savu pieejamās ietilpības noteikšanas metodiku kabeļu kanalizācijai ar iepūšanas tehnoloģiju. Īpašnieks pēc pieteicēja pieprasījuma novērtē pieejamo ietilpību kabeļu kanalizācijai ar iepūšanas tehnoloģiju, izvērtējot iespējamo papildus veicamo darbu apjomu un radīto izmaiņu ietekmi uz esošās trases ekspluatāciju.

22. Īpašnieks var rezervēt kabeļu kanalizācijas pieejamo ietilpību vai tās daļu savām vajadzībām, ja turpmāko divu gadu laikā plāno to izmantot savu kabeļu ieguldīšanai.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/26 redakcijā)

22.1 Īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū šo noteikumu 22.punktā noteiktajā gadījumā piecu darba dienu laikā pēc atteikuma piekļuvei kabeļu kanalizācijai sniegšanas pieteicējam atteikuma atvasinājumu iesniedz Regulatoram. Regulatoram ir tiesības pārbaudīt atteikuma pamatotību un pieprasīt īpašniekam papildu informāciju un plānošanas dokumentus.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/26 redakcijā)

23. Īpašnieks pēc pieteicēja pieprasījuma nodrošina pieteicējam piekļuvi vismaz šādai informācijai par pieprasīto kabeļu kanalizācijas virzienu:

23.1. kabeļu kanalizācijas akas, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtas, savienojuma kastes un posmi, kas norādīti atbilstošajos ģeotelpiskās informācijas failu formātos (*dgn vai *shp datņu formātā) vai citā formātā, kas nodrošina informāciju par aku, kastu un posmu atrašanās vietu un izvietojumu, norādot arī aku numurus un blakus esošo ielu un autoceļu nosaukumus;

23.2. kabeļu kanalizācijas tehnoloģija;

23.3. kabeļu kanalizācijas kanālu skaits katrā kabeļu kanalizācijas posmā, aku, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtu, savienojuma kastu sienu izklājumi, kas attēloti katras sienas fotoattēlā vai zīmējumā, norādot attiecīgo aku, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtu, savienojuma kastu sienu izklājuma identifikatorus, ierīkošanas vajadzībām izpētītos kanālus un mēroga identifikatoru (centimetros) katram no izklājumiem;

23.4. kabeļu kanalizācijas kanāla iekšējais diametrs, pieejamā ietilpība, elektronisko sakaru tīkla pievada gadījumā arī ēkas adrese.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/26)

IV. Galvenie darbības rādītāji

(Nodaļa svītrota ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/26)

24. (Svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/26)

25. (Svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/26)

26. (Svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/26)

27. (Svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/26)

28. (Svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/26)

V. Līgumā iekļaujamā tehniskā informācija

29. Īpašnieks un nomnieks noslēdz līgumu. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai grozīšanas, izņemot grozījumus, kas attiecas uz saistītu iekārtu ekspluatāciju un remontu, iesniedz līguma vai tā grozījuma atvasinājumu Regulatoram.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/26 redakcijā)

30. Īpašnieks un nomnieks līgumā norāda vismaz šādu informāciju:

30.1. piekļuves saistītām iekārtām veidu atbilstoši šo noteikumu 6.punktam;

30.2. piekļuves saistītām iekārtām adresi un atrašanās vietas aprakstu;

30.3. piekļuvei kabeļu kanalizācijai – norāda kabeļu kanalizācijas trases gala punktu adreses un atrašanās vietu aprakstus;

30.4. piekļuvei kabeļu kanalizācijai – izmantotās kabeļu kanalizācijas tehnoloģijas;

30.5. piekļuvei kabeļu kanalizācijai – informāciju par pieteikumu atsaistītas piekļuves, datu plūsmas pakalpojumam vai par atsaistītas piekļuves, datu plūsmas pakalpojuma līgumu, ja tāds jau ir noslēgts, gadījumos, kad plānoto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā kabeļu kanalizācijas trase ir paredzēta atvilcei;

30.6. tehniskos nosacījumus atbilstoši piekļuves saistītām iekārtām veidam;

30.7. lietošanas ierobežojumus, ja tādi ir piemērojami;

30.8. nosacījumus piekļuvei saistītām iekārtām un pakalpojumiem, tajā skaitā piekļuves nodrošināšanas termiņam;

30.9. līguma darbības termiņu;

30.10. bojājumu pieteikšanas un novēršanas nosacījumus, ja tie ir piemērojami;

30.11. nosacījumus kopēji izmantoto iekārtu ekspluatācijai.

31. Īpašnieks un nomnieks līgumā iekļauj vismaz šādas minimālās prasības piekļuves saistītām iekārtām ekspluatācijai:

31.1. īpašnieka atbildību par piekļuvei izmantoto saistītu iekārtu ekspluatāciju un kvalitātes prasību nodrošināšanu, ja īpašnieks un nomnieks līgumā nevienojas citādi;

31.2. piekļuvei izmantoto saistītu iekārtu bojājumu novēršanas laiku, kas ir mazāks, nekā īpašnieks nosaka saviem galalietotājiem;

31.3. nomnieks nodrošina sava kabeļa, kurš ir ieguldīts īpašnieka kabeļu kanalizācijā, ekspluatāciju, saskaņojot darbus ar īpašnieku, ja īpašnieks un nomnieks līgumā nevienojas citādi;

31.4. īpašnieks sedz nomnieka kabeļu bojājumu novēršanas izmaksas, ja bojājums radies īpašnieka darbības rezultātā vai īpašnieka kabeļu kanalizācijas bojājuma dēļ;

31.5. nomnieks sedz īpašnieka un cita nomnieka kabeļu bojājumu novēršanas izmaksas un īpašnieka kabeļu kanalizācijas bojājumu novēršanas izmaksas, ja bojājums radies nomnieka darbības rezultātā.

32. Īpašnieks un nomnieks līguma pielikumā pievieno šo noteikumu 12.punktā noteikto pārbaudes protokolu.

VI. Papildu kabeļu kanalizācijas tilpuma nodrošināšana

33. (Svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/26)

34. Īpašnieks, nodrošinot un izmantojot papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu, ievēro šādas tehniskās prasības un nosacījumus:

34.1. ierīkojot, būvējot un veicot pārbūves darbus kabeļu kanalizācijai ar ievilkšanas tehnoloģiju:

34.1.1. starp kabeļu šahtu un aku, starp kabeļu kanalizācijas akām, starp kabeļu kanalizācijas aku un savienojuma kasti nodrošina papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu citiem elektronisko sakaru komersantiem ne mazāk kā divu kabeļu ar diametru 17 mm ieguldīšanai;

34.1.2. elektronisko sakaru tīkla pievados nodrošina papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu citiem elektronisko sakaru komersantiem ne mazāk kā divu kabeļu ar diametru deviņi mm ieguldīšanai;

34.2. ierīkojot, būvējot un veicot pārbūves darbus kabeļu kanalizācijai ar iepūšanas tehnoloģiju, pielieto vienu no risinājumiem:

34.2.1. izmantojot mikrocauruļu kaseti, nodrošina citiem elektronisko sakaru komersantiem ne mazāk kā divas mikrocaurules kabeļu iepūšanai;

34.2.2. ieguldot kabeli ar iepūšanas tehnoloģiju, paredz vietu mikrocauruļu kasetes iepūšanai, ko veic pēc pieteicēja pieteikuma saņemšanas un nodrošina citiem elektronisko sakaru komersantiem ne mazāk kā divas mikrocaurules kabeļu iepūšanai;

34.2.3. iegulda papildu cauruli ar diametru 40 mm, kura ir paredzēta citiem elektronisko sakaru komersantiem, ne mazāk kā divu kabeļu ieguldīšanai;

34.3. īpašnieks var izmantot nodrošināto un neizmantoto papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu, ja ir pagājuši divi gadi pēc kabeļu kanalizācijas nodošanas ekspluatācijā.

35. Īpašnieks iesniedz Regulatoram informāciju par kabeļu kanalizācijas būvniecības, pārbūves vai elektronisko sakaru tīkla pievadu izbūves rezultātā nodrošināto papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu, kabeļu kanalizācijas trases galapunktu adreses un to atrašanās vietas aprakstus, kā arī pielietoto kabeļu kanalizācijas tehnoloģiju katru gadu līdz 1.augustam par esošā kalendārā gada 1.pusgadu un līdz 1.februārim par iepriekšējā kalendārā gada 2.pusgadu.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/26 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

36. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.1/8 "Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2014., 75. nr.).

37. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 15.oktobrī.

____________________________________________________________

1 angļu val. – Key Performance Indicators

2 angļu val. – subduct

3 angļu val. – Distribution Point

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/12Pieņemts: 14.07.2016.Stājas spēkā: 15.10.2016.Zaudē spēku: 01.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 18.07.2016. OP numurs: 2016/136.11
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
283566
{"selected":{"value":"05.04.2019","content":"<font class='s-1'>05.04.2019.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.04.2019","iso_value":"2019\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2019.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.10.2016","iso_value":"2016\/10\/15","content":"<font class='s-1'>15.10.2016.-04.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.04.2019
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)