Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 399

Rīgā 2016. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 30 33. §)
Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu

1. Noteikumi nosaka iekļaušanai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu (ja tāds ir) elektroniskā noraksta formu (turpmāk – elektroniskā noraksta forma), kā arī gadījumus, kad finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu (ja tāds ir), vai kādu tā sastāvdaļu iesniedz kā elektronisku kopiju.

(Grozīts ar MK 16.01.2018. noteikumiem Nr. 33)

2. Sabiedrība elektroniskā noraksta formā norāda vispārējo informāciju, kas atbilst sabiedrības sagatavotā gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) oriģinālā norādītajai vispārējai informācijai.

3. Bilances elektroniskā noraksta forma atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (turpmāk – likums) 1. pielikuma shēmas "Bilances shēma" bilances posteņiem.

4. Elektroniskā noraksta formā bilances pasīva iedaļas "Pašu kapitāls" postenī "Akciju un daļu kapitāls (pamatkapitāls)" norāda arī personālsabiedrības biedru ieguldījumu (kapitāla) daļu kopējo vērtību un kooperatīvās sabiedrības biedru ieguldījumu (paju) kopējo vērtību.

5. Sastādot sabiedrības darbības slēguma finanšu pārskata veidus, elektroniskā noraksta formā bilances pasīva iedaļu "Pašu kapitāls" papildina ar posteni "Likvidācijas kapitāls", kurā apvieno pašu kapitāla posteņus, izņemot pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķina rezultātu.

6. Peļņas vai zaudējumu aprēķina elektroniskā noraksta forma atbilst likuma 2. pielikuma shēmas "Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu veidiem)" posteņiem vai 3. pielikuma shēmas "Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu funkcijas)" posteņiem.

7. Naudas plūsmas pārskata elektroniskā noraksta forma atbilst likuma 4. pielikuma shēmas "Ar tiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma" posteņiem vai 5. pielikuma shēmas "Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma" posteņiem.

8. Pašu kapitāla izmaiņu pārskata elektroniskā noraksta forma atbilst likuma 6. pielikuma shēmas "Pašu kapitāla izmaiņu pārskata shēma" posteņiem.

9. Finanšu pārskata pielikuma elektroniskā noraksta forma ir noteikta šo noteikumu pielikumā.

10. Likuma subjekti, kuriem atļauts sagatavot gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, gada pārskatā vai konsolidētajā gada pārskatā iekļaujamos datus norāda Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), izmantojot šo noteikumu 3., 6., 7., 8. un 9. punktā minētās elektroniskā noraksta formas. Minētie subjekti, atkāpjoties no šo noteikumu 9. punkta nosacījumiem, finanšu pārskata pielikumu Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) var iesniegt kā papīra veidā sagatavotā finanšu pārskata pielikuma elektronisku kopiju.

10.1 Likuma subjekti, kuri sagatavo gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, var atkāpties no šo noteikumu 9. punkta nosacījumiem un finanšu pārskata pielikumu Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) var iesniegt kā papīra veidā sagatavotā finanšu pārskata pielikuma elektronisku kopiju.

(MK 28.03.2017. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

11. Sabiedrība elektroniskajā noraksta formā norāda informāciju, kas atbilst gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) orģinālam, par personām, kas parakstīja gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu.

11.1 Šo noteikumu 10.1 punktu piemēro gada pārskatiem vai konsolidētajiem gada pārskatiem, kas sagatavoti par 2016. pārskata gadu un 2017. pārskata gadu.

(MK 28.03.2017. noteikumu Nr. 181 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.01.2018. noteikumiem Nr. 33)

12. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 399
Finanšu pārskata pielikums 

(Pielikums MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 130 redakcijā)

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (turpmāk – likums) 52. panta pirmās daļas 6. punkts) 
1.2. Vidējais darbinieku skaits sadalījumā pa kategorijām1 (likuma 53. panta pirmās daļas 4. punkts) 
1.2.1. valdes locekļi 
1.2.2. padomes locekļi 
1.2.3. pārējie darbinieki 
1.3. Detalizēta informācija par naudas un tās ekvivalentu atlikumiem (naudas plūsmas pārskatā) pārskata gada sākumā un beigās2 (likuma 53. panta pirmās daļas 15. punkts) 
1.4. Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (likuma 52. panta pirmās daļas 1. punkts un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi)) 
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
1.4.1.1. nemateriālo ieguldījumu uzskaite 
1.4.1.2. pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite (noteikumu 104., 105., 145. punkts)) 
1.4.1.3. ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite 
1.4.1.4. papildu informācija (ja ir) 
1.4.2. apgrozāmo līdzekļu uzskaite
1.4.2.1. krājumu uzskaite (noteikumu 224., 225. punkts) 
1.4.2.2. uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem (noteikumu 161. punkts) 
1.4.2.3. papildu informācija (ja ir) 
1.4.3. uzkrājumu veidošanas noteikumi (noteikumu 154. punkts) 
1.4.4. kreditoru uzskaite 
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi 
1.4.6. ar būvdarbu līgumu saistīto ieņēmumu uzskaites principi (noteikumu 194.1. apakšpunkts) 
1.4.7. izdevumu atzīšanas principi 
1.4.8. papildu informācija (ja ir) 
1.5. Detalizēta informācija par maznozīmīgām summām, kas norādītas līdzīgu finanšu informāciju apvienojošos posteņos (likuma 11. panta otrā daļa un 14. panta otrā daļa) 
1.6. Papildinformācija, ja tāda nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai (likuma 13. panta trešā daļa) 
1.7. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktā finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas principa vai noteikumiem (likuma 13. panta ceturtā daļa) 
1.8. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas un citas iespējamās saistības (kopsumma) (likuma 52. panta pirmās daļas 2. punkts, 53. panta pirmās daļas 3. punkts, noteikumi)
1.8.1. galvojumi un garantijas 
1.8.2. saistības par noslēgtajiem nomas un īres līgumiem, kas ir būtiski sabiedrības darbībā 
1.8.3. informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai citādi apgrūtināti 
1.8.4. saistības, kas attiecas uz pensijām 
1.8.5. pensijas un līdzīgas saistības pret bijušajiem pārvaldes institūciju locekļiem3 (likuma 53. panta pirmās daļas 3. punkts) 
1.8.5.1. padomes locekļi 
1.8.5.2. valdes locekļi 
1.8.6. saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem 
1.8.7. informācija par iespējamām saistībām, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā (noteikumu 166. punkts) 
1.8.8. informācija par operatīvo nomu (informāciju sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs) (noteikumu 248., 256. punkts) 
1.8.9. informācija par finanšu nomu (informāciju sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs) (noteikumu 245., 251. punkts) 
1.8.10. informācija par atgriezenisko nomu (noteikumu 245., 248., 251., 256., 260. punkts) 
1.8.11. papildu informācija (ja ir) 
1.9. Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē (noteikumu 27. punkts) 
1.10. Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējuma aprēķinā4 (likuma 52. panta pirmās daļas 8. punkts) 
1.11. Informācija par bilancē neiekļautu vienošanos, kam ir ietekme sabiedrības finansiālā stāvokļa novērtēšanā5 (likuma 53. panta pirmās daļas 13. punkts)
1.11.1. īpašiem nolūkiem dibinātu sabiedrību izveidošana vai izmantošana 
1.11.2. ārzonu darbība 
1.11.3. vienošanās par risku vai ieguvumu dalīšanu 
1.11.4. kombinētie repo un pārdošanas darījumi 
1.11.5. parādu faktūrkreditēšana 
1.11.6. konsignācijas preču līgumi 
1.11.7. līgumdarbu piesaistīšana 
1.11.8. ārpakalpojumu izmantošana 
1.11.9. papildu informācija (ja ir) 
1.12. Informācija par meitas sabiedrībām6 (likuma 53. panta pirmās daļas 6. punkta "a", "b" apakšpunkts)
Meitas sabiedrības nosaukums, juridiskā adrese

Līdzdalības daļa meitas sabiedrības pamatkapitālā (%)

Meitas sabiedrības pašu kapitāla apmērs

Meitas sabiedrības peļņas vai zaudējumu apmērs

    
    
1.13. Informācija par asociētajām sabiedrībām7 (likuma 53. panta pirmās daļas 6. punkta "a", "b" apakšpunkts)
Asociētās sabiedrības nosaukums, juridiskā adrese

Līdzdalības daļa asociētās sabiedrības pamatkapitālā (%)

Asociētās sabiedrības pašu kapitāla apmērs8

Asociētās sabiedrības peļņas vai zaudējumu apmērs9

    
    
1.14. Informācija par pārskata gada laikā parakstītajām akcijām vai daļām10 (likuma 53. panta pirmās daļas 7. punkts)
1.14.1. skaits 
1.14.2. nominālvērtība 
1.14.3. kopā 
1.14.4. uzskaites vērtība (jānorāda, ja nav zināms skaits un nominālvērtība) 
1.15. Informācija par kapitālsabiedrībām, kuru dalībnieks ir personālsabiedrība11 (likuma 53. panta pirmās daļas 10. punkts)

Veids

Nosaukums

Juridiskā adrese

   
   
 
1.16. Informācija par koncerna mātes sabiedrībām12 (likuma 53. panta pirmās daļas 11. punkts)
1.16.1. mātes sabiedrība 
nosaukums 
juridiskā adrese 
konsolidētā gada pārskata saņemšanas vieta 
institūcija 
adrese 
1.16.2. mātes sabiedrības mātes sabiedrība 
nosaukums 
juridiskā adrese 
konsolidētā gada pārskata saņemšanas vieta 
institūcija 
adrese 
1.17. Informācija par darījumiem ar saistītajām pusēm, ja tie ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem13 (likuma 53. panta pirmās daļas 14. punkts)

Paskaidrojums par darījumu, saistīto pušu attiecību veids

Summa

  
  

2. Skaidrojums par iepriekšējā gada pārskata skaitļu korekcijām

2.1. Paskaidrojums, ja gada pārskata dati nav bijuši savstarpēji salīdzināmi vai veiktas iepriekšējo pārskata gadu korekcijas (likuma 12. panta trešā daļa) 
2.2. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā (noteikumu 36.2., 36.3. apakšpunkts)
2.2.1. ārējā normatīvā akta nosaukums 
2.2.2. pieņemšanas datums 
2.2.3. paredzamā ietekme uz nākamajiem pārskata periodiem (ja grāmatvedības politikas maiņa tiks veikta saskaņā ar normatīvajā aktā noteikto pārejas kārtību) 
2.2.4. grāmatvedības politikas maiņas būtība 
2.2.5. korekciju summas, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem* 
2.2.6. paskaidrojoša informācija par iemesliem, ja grāmatvedības politikas maiņas ietekmi uz iepriekšējo gadu finanšu pārskata rādītājiem nav iespējams noteikt, un datums, sākot ar kuru veikta grāmatvedības politikas maiņas kopējās ietekmes noteikšana 
2.3. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu (noteikumu 36.1. apakšpunkts)
2.3.1. grāmatvedības politikas maiņas būtība 
2.3.2. jaunās grāmatvedības politikas atbilstības pamatojums likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu 
2.3.3. korekciju summas, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem* 
2.3.4. paskaidrojoša informācija par iemesliem, ja grāmatvedības politikas maiņas ietekmi uz iepriekšējo gadu finanšu pārskata rādītājiem nav iespējams noteikt, un datums, sākot ar kuru veikta grāmatvedības politikas maiņas kopējās ietekmes noteikšana 
2.3.5. skaidrojums par bilances iedaļas "Pašu kapitāls" atlikuma vērtības izmaiņām saistībā ar grāmatvedības politikas maiņu vai iepriekšējo gadu kļūdas labošanu14 (likuma 53. panta pirmās daļas 16. punkts) 
 
2.4. Informācija (aplēses veids, summa) par tām grāmatvedības aplēsēm, kuru maiņa radījusi būtisku ietekmi pārskata gadā vai no kurām ir sagaidāma būtiska ietekme nākamajos pārskata gados, ja to ir iespējams noteikt, vai skaidrojums par iemesliem, kādēļ šo ietekmi nav iespējams noteikt15 (noteikumu 45., 100. punkts)

Aplēses veids

Korekciju summas, kas attiecas uz pārskata gadu**

Skaidrojums par iemesliem, ja grāmatvedības aplēses ietekmi uz finanšu pārskata rādītājiem nav iespējams noteikt, un datums, sākot ar kuru veikta grāmatvedības aplēses maiņas kopējās ietekmes noteikšana

Informācija par grāmatvedības aplēses maiņu saistībā ar darbuzņēmēja pieņemto darbu izpildes procenta aprēķināšanas kārtību (noteikumu 185. punkts)

    
    
2.5. Informācija par konstatētajām iepriekšējo gadu kļūdām un labojumiem (noteikumu 48. punkts)

Kļūdas būtība

Korekciju summas, kas attiecas uz iepriekšējiem gadiem***

Skaidrojums par iemesliem, ja kļūdas ietekmi uz finanšu pārskata rādītājiem nav iespējams noteikt, un datums, sākot ar kuru veikta grāmatvedības politikas maiņas kopējās ietekmes noteikšana

Skaidrojums par bilances iedaļas "Pašu kapitāls" atlikuma vērtības izmaiņām saistībā ar iepriekšējo gadu kļūdas labošanu16 (likuma 53. panta pirmās daļas 16. punkts)

    
    

Piezīmes.
1. * Gada pārskata pielikumam nestrukturēta dokumenta veidā pievieno pārskatu "Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem".
2. ** Gada pārskata pielikumam nestrukturēta dokumenta veidā pievieno pārskatu "Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem".
3. *** Gada pārskata pielikumam nestrukturēta dokumenta veidā pievieno pārskatu "Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem".

3. Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkts)17

3.1.1. nemateriālie ieguldījumi
3.1.1.1. attīstības izmaksas (ņemot vērā arī likuma 30. pantā noteikto ierobežojumu uz peļņas sadali) (informācija par bilances posteni "Attīstības izmaksas")
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "a" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "b" apakšpunkts) 
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "c" apakšpunkts) 
Pārvietošana uz citu bilances posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "d" apakšpunkts) 
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "e" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "f" apakšpunkts) 
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "g" apakšpunkts) 
Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "h" apakšpunkts) 
Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
3.1.1.2. koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības (informācija par bilances posteni "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības")
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "a" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "b" apakšpunkts) 
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "c" apakšpunkts) 
Pārvietošana uz citu bilances posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "d" apakšpunkts) 
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "e" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "f" apakšpunkts) 
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "g" apakšpunkts) 
Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "h" apakšpunkts) 
Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
3.1.1.3. citi nemateriālie ieguldījumi (informācija par bilances posteni "Citi nemateriālie ieguldījumi")
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "a" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "b" apakšpunkts) 
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "c" apakšpunkts) 
Pārvietošana uz citu bilances posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "d" apakšpunkts) 
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "e" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "f" apakšpunkts) 
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "g" apakšpunkts) 
Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "h" apakšpunkts) 
Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Papildu informācija (ja ir) 
Informācija par gadījumiem, kad nemateriālās vērtības vai attīstības izmaksu objekta lietderīgās lietošanas laiku nav iespējams ticami aplēst un objektu paredzēts norakstīt pakāpeniski, to sadalot laikposmā, kas nav ilgāks par 10 gadiem (likuma 31. panta otrā daļa) 
3.1.2. pamatlīdzekļi (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkts, noteikumu 104. punkts)
3.1.2.1. nekustamie īpašumi (informācija par bilances posteni "Nekustamie īpašumi")
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "a" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "b" apakšpunkts) 
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "c" apakšpunkts) 
Pārvietošana uz citu bilances posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "d" apakšpunkts) 
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "e" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "f" apakšpunkts) 
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "g" apakšpunkts) 
Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "h" apakšpunkts) 
Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
3.1.2.2. dzīvnieki un augi (informācija par bilances posteni "Dzīvnieki un augi")
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "a" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "b" apakšpunkts) 
Atsavināšana un likvidācija pārskata gadā (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "c" apakšpunkts) 
Pārvietošana uz citu bilances posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "d" apakšpunkts) 
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "e" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "f" apakšpunkts) 
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "g" apakšpunkts) 
Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "h" apakšpunkts) 
Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
3.1.2.3. tehnoloģiskās iekārtas un ierīces (informācija par bilances posteni "Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces")
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "a" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "b" apakšpunkts) 
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "c" apakšpunkts) 
Pārvietošana uz citu bilances posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "d" apakšpunkts) 
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "e" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "f" apakšpunkts) 
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "g" apakšpunkts) 
Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "h" apakšpunkts) 
Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs (informācija par bilances posteni "Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs")
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "a" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "b" apakšpunkts) 
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "c" apakšpunkts) 
Pārvietošana uz citu bilances posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "d" apakšpunkts) 
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "e" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "f" apakšpunkts) 
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "g" apakšpunkts) 
Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "h" apakšpunkts) 
Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Papildu informācija (ja ir) 
 
3.1.3. ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkts)
Norāde, par kādu bilances posteni tiks sniegta informācija 
Iegādes izmaksas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "a" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "b" apakšpunkts) 
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "c" apakšpunkts) 
Pārvietošana uz citu bilances posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "d" apakšpunkts) 
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "e" apakšpunkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "f" apakšpunkts) 
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkta "g" apakšpunkts) 
Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
Papildu informācija (ja ir) 
3.1.4. skaidrojums par finanšu instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā (likuma 52. panta trešā daļa) 
 
Nozīmīgākie pieņēmumi novērtēšanai patiesajā vērtībā, ja novērtēšanu nevar ticami veikt atbilstoši likuma 37. panta pirmajai daļai un finanšu instrumentus novērtē saskaņā ar likuma 14. panta pirmās daļas 10. punktu (likuma 52. panta trešās daļas 1. punkts)

Kategorija

Patiesā vērtība (likuma 52. panta trešās daļas 2. punkta "a" apakšpunkts)

Patiesās vērtības izmaiņas, kas ietvertas peļņas vai zaudējumu aprēķinā (likuma 52. panta trešās daļas 2. punkta "b" apakšpunkts)

Patiesās vērtības izmaiņas, kas ietvertas postenī "Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve" (likuma 52. panta trešās daļas 2. punkta "c" apakšpunkts)

    
    
Papildu informācija (ja ir) 
3.1.5. skaidrojums par finanšu instrumentiem, ja tiem nav piemērota novērtēšana patiesajā vērtībā18 (likuma 53. panta pirmās daļas 1. punkts)

Grupa

Bilances vērtība

Patiesā vērtība (ja to var noteikt ar kādu no likuma 37. pantā minētajām metodēm)

Starpība

    
    
Papildu informācija (ja ir) 
3.1.6. skaidrojums par to, ka nav paredzēta likuma 23. panta trešajā daļā paredzētā iespēja piemērot vērtības samazināšanu finanšu ieguldījumiem, kuru patiesā vērtība ir mazāka par bilances vērtību19 (likuma 53. panta pirmās daļas 2. punkts)
 

Bilances vērtība

Patiesā vērtība

Paskaidrojums, kāpēc nav piemērota vērtības samazināšana

Nr. 1   
Nr. 2   
Papildu informācija (ja ir) 
 
3.1.7. informācija par finanšu instrumentiem (līdzdalības apliecības, regulētā tirgū tirgotas garantijas, iespējas līgumi utt.)20 (likuma 53. panta pirmās daļas 9. punkts)

Finanšu instruments

Skaits

Tiesības, kādas tas piešķir

Līdzdalības apliecības  
Regulētā tirgū tirgotas garantijas  
Iespējas līgumi  
Papildu informācija (ja ir) 
 
3.1.8. informācija par savu akciju vai daļu kopumu21 (likuma 56. pants)

Akcijas vai daļas

Skaits

Nominālvērtība

Kopsumma

Uzskaites vērtības kopsumma (jānorāda, ja nav zināma nominālvērtība)

Īpatsvars pamatkapitālā (%)

Iemesls to iegādei pārskata gadā

Atpirktās      
Pārdotās      
Iegūtās un turētās      
Papildu informācija (ja ir) 
 
3.1.9. atvasinātie finanšu instrumenti (likuma 52. panta trešās daļas 3. punkts)

Grupa

Vērtības kopsumma

Būtiski nosacījumi, kas varētu ietekmēt nākotnes naudas plūsmu

   
   

Kopā

  
Papildu informācija (ja ir) 
3.1.10. atliktā nodokļa aktīvi22 (likuma 53. panta pirmās daļas 5. punkts) (informācija par bilances posteni "Atliktā nodokļa aktīvi"):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
izmaiņas 

3.2. Aizdevumi

3.2.1. aizdevumi, galvojumi un izsniegtie avansi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai (padomes un valdes locekļiem) (likuma 52. panta pirmās daļas 3. punkts) (informācija par bilances posteņiem "Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai"/"Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai")

1. tabula

Nr.
p. k.

Amatu grupa

Izsniegšanas datums

Izsniegtās summas vai galvojuma apmērs, euro

Procentu likme

Atpakaļ saņemtās summas apmērs, euro

Parāda atlikums pārskata perioda beigās, euro

Aizdevuma atmaksas datums

Ilgtermiņa
1.       
2.       
3.       
4.       
Kopā       
Īstermiņa
1.       
2.       
3.       
4.       
Kopā       
 
Papildu informācija (ja ir) 
 
3.2.2. priekšlikumi vai informācija par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu23 (likuma 53. panta pirmās daļas 12. punkts) 

3.2.3. ārkārtas dividendes (informāciju sniedz vidējās un lielās sabiedrības) (likuma 44. panta trešā daļa, 53. panta pirmās daļas 12. punkts)

2. tabula

Nr.
p. k.

Amats

Aprēķināts, euro

Izsniegšanas datums

Izsniegts, euro

Ārkārtas dividenžu summas pārsnieguma daļa, kas norādīta postenī "Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas"

1.     
2.     
3.     
Kopā     

3.2.4. pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkts) (informācija par bilances posteni "Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori")

3. tabula

Nr.
p. k.

Summa pārskata gada sākumā, euro

Izmaiņas pārskata periodā, euro

Atlikums pārskata perioda beigās, euro

1.   
2.   
3.   
 
Papildu informācija (ja ir) 

3.2.5. aizdevumi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām (likuma 52. panta pirmās daļas 7. punkts)

4. tabula

3.2.5.1. radniecīgo sabiedrību parādi (informācija par bilances posteni "Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām")
 

Summa pārskata perioda sākumā, euro

Izmaiņas pārskata periodā, euro

Atlikums pārskata perioda beigās, euro

Nr. 1   
Nr. 2   
Nr. 3   
(iespēja papildināt)   
Radniecīgo sabiedrību parādi kopā   
3.2.5.2. asociēto sabiedrību parādi (informācija par bilances posteni "Aizdevumi asociētajām sabiedrībām")
Nr. 1   
Nr. 2   
Nr. 3   
(iespēja papildināt)   
Asociēto sabiedrību parādi kopā   
 
Papildu informācija (ja ir) 

3.3. Papildu skaidrojumi par bilances aktīva posteņiem

3.3.1. paskaidrojums, ja kāds aktīvu objekts attiecas uz vairākiem bilances shēmas posteņiem (likuma 16. panta piektā daļa) 
3.3.2. informācija par ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu ražošanas pašizmaksā iekļauto procentu apmēru (likuma 28. pants) 
3.3.3. papildinformācija par bilances aktīva posteņiem, ja tāda nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata gūšanai 

4. Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs

4.1. Informācija par akcijām un daļām (jānorāda pa veidiem, ja pamatkapitāls sastāv no vairāku veidu akcijām vai daļām)24 (likuma 53. panta pirmās daļas 8. punkts)

Akciju vai daļu veids

Skaits

Nominālvērtība

Uzskaites vērtība
(ja nominālvērtība nav noteikta)

Parastās   
Priekšrocības   
Personāla   

Kopā

   
 
Papildu informācija (ja ir) 

4.2. Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" izmaiņas (likuma 34. panta pirmā daļa, 52. panta otrā daļa, noteikumu 105. punkts) (informācija par bilances posteni "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve")

Pamatlīdzekļu grupa vai postenis

Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība

Pamatlīdzekļu vērtība perioda sākumā

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcijas (likuma 34. panta pirmā daļa)

Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās

pārskata perioda sākumā

pārskata perioda beigās

ja pārvērtēšana nebūtu veikta

ja pārvērtēšana veikta

Nekustamie īpašumi kopā      
Nr. 1      
Nr. 2      
Nr. 3      
(iespēja papildināt)      
Dzīvnieki un augi kopā      
Nr. 1      
Nr. 2      
Nr. 3      
(iespēja papildināt)      
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces kopā      
Nr. 1      
Nr. 2      
Nr. 3      
(iespēja papildināt)      
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs kopā      
Nr. 1      
Nr. 2      
Nr. 3      
(iespēja papildināt)      

Pavisam kopā

      
 
Paskaidrojums par piemērojamo nodokļu aplikšanas kārtību (ja tāda ir) (noteikumu 105.1 punkts) 
Paskaidrojums par piemērojamo nodokļu aplikšanas kārtību (ja tāda ir) par katru pārvērtēto pamatlīdzekļu uzskaites grupu (noteikumu 105.2 punkts)

Novērtēšanas datums

Novērtēšanas laikposms
(ja visa pamatlīdzekļu grupa tiek pārvērtēta pakāpeniski)

  

4.3. Posteņa "Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve" vērtības izmaiņas pārskata gadā (likuma 52. panta trešās daļas 4. punkts) (informācija par bilances posteni "Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve")

Finanšu instruments

Vērtība perioda sākumā

Vērtība perioda beigās

Starpība

Nr. 1   
Nr. 2   
Nr. 3   
(iespēja papildināt)   

Kopā

   

4.4. Uzkrājumi25 (noteikumu 155. punkts)

Uzkrājuma veids

Paredzamais saistību rašanās laiks

Paredzamais saistību segšanas laiks

Paredzētā izdevumu atlīdzināšanas summa, ja izdevumus atlīdzinās trešā persona

Uzkrājuma vērtības un diskonta likmes izmaiņu ietekme (ja novērtēšana veikta, izmantojot diskontēšanu)

Nr. 1    
Nr. 2    
Nr. 3    
(iespēja papildināt)    
Kopā    
 
4.4.1. informācija par uzkrājumu un iespējamo saistību sakarību, ja uzkrājumi tiek veidoti kāda konkrēta pagātnes notikuma dēļ 

4.5. Kreditori

4.5.1. atliktā nodokļa saistību atlikumi26 (likuma 53. panta pirmās daļas 5. punkts) (pārskata gada summa atbilst bilances postenī "Atliktā nodokļa saistības" norādītajai summai uz pārskata gada sākumu un pārskata gada beigām):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
izmaiņas 
4.5.2. nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem (likuma 52. panta pirmās daļas 5. punkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
izmaiņas 
4.5.3. nākamo periodu ieņēmumi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem (likuma 52. panta pirmās daļas 5. punkts):
pārskata gada sākumā 
pārskata gada beigās 
izmaiņas 

4.5.4. aizņēmumi (ilgtermiņa kreditori) (likuma 52. panta pirmās daļas 5. punkts)

1. tabula

Nr.
p. k.

Aizņēmuma veids

Summa, euro

Papildu informācija (ja ir)

1.Aizņēmumi pret obligācijām (likuma 52. panta pirmās daļas 5. punkts):  
1.1.aizņēmumi pret obligācijām, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem  
1.2.aizņēmumi pret obligācijām, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu  
2.Akcijās pārvēršamie aizņēmumi (likuma 52. panta pirmās daļas 5. punkts):  
2.1.akcijās pārvēršamie aizņēmumi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem  
2.2.akcijās pārvēršamie aizņēmumi, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu  
3.Aizņēmumi no kredītiestādēm (likuma 52. panta pirmās daļas 5. punkts):  
3.1.aizņēmumi no kredītiestādēm, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem  
3.2.aizņēmumi no kredītiestādēm, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu  
4.Citi aizņēmumi (likuma 52. panta pirmās daļas 5. punkts):  
4.1.citi aizņēmumi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem  
4.2.citi aizņēmumi, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu  
5.Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām (likuma 52. panta pirmās daļas 5. punkts):  
5.1.aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem  
5.2.aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu  
6.Aizņēmumi no asociētajām sabiedrībām (likuma 52. panta pirmās daļas 5. punkts):  
6.1.aizņēmumi no asociētajām sabiedrībām, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem  
6.2.aizņēmumi no asociētajām sabiedrībām, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu  
7.Maksājamie vekseļi (likuma 52. panta pirmās daļas 5. punkts):  
7.1.maksājamie vekseļi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem  
7.2.maksājamie vekseļi, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu  
 
4.5.5. starpība starp atmaksājamo un saņemto aizņēmuma summu (likuma 27. panta pirmā daļa)  

4.5.6. parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, saņemtie avansi, pārējie kreditori un neizmaksātās dividendes (ilgtermiņa kreditori)

2. tabula

Nr.
p. k.

Saistību veids

Summa, euro

Papildu informācija (ja ir)

1.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (likuma 52. panta pirmās daļas 5. punkts):  
1.1.parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem pēc bilances datuma  
1.2.parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu  
2.No pircējiem saņemtie avansi (likuma 52. panta pirmās daļas 5. punkts):  
2.1.no pircējiem saņemtie avansi, kuru segšanas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem pēc bilances datuma  
2.2.no pircējiem saņemtie avansi, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu  
3.Pārējie kreditoru parādi (likuma 52. panta pirmās daļas 5. punkts):  
3.1.pārējie kreditoru parādi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem pēc bilances datuma  
3.2.pārējie kreditoru parādi, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu  
4.Neizmaksātās dividendes, kuru izmaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem pēc bilances datuma  
 
4.5.7. paskaidrojums, ja kādas saistības attiecas uz vairākiem bilances shēmas posteņiem (likuma 16. panta piektā daļa) 
4.5.8. papildinformācija par bilances pasīva posteņiem, ja tāda nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata gūšanai 

5. Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu

5.1. Neto apgrozījums pa darbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem27 (likuma 54. panta pirmās daļas 1. punkts)

Nr.
p. k.

NACE kods
(Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija)

Summa, euro

1.  
2.  
3.  
(iespēja papildināt)  
Kopā pa darbības veidiem  

Nr.
p. k.

Valsts kods

Summa, euro

1.  
2.  
3.  
(iespēja papildināt)  
Kopā pa ģeogrāfiskajiem tirgiem  
 
Papildu informācija (ja ir) 

5.2. Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos pārskata gados saņemto finanšu palīdzību (noteikumu 25.1., 25.2. apakšpunkts)

Nr.
p. k.

Finanšu palīdzības sniedzējs

Kad saņemts (gads)

Summa

Saņemšanas mērķis

Nosacījumi

Pārskata gadā atmaksājamā summa, ja nav izpildīts kāds no nosacījumiem

1.      
2.      
3.      
(iespēja papildināt)      
 
Papildu informācija (ja ir) 

5.3. Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem

5.3.1. skaidrojums par ieņēmumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības28 (likuma 52. panta pirmās daļas 4. punkts, noteikumu 25. punkts) 
5.3.2. informācija par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, ja tie ir būtiski, novērtējot sabiedrības saimniecisko darbību (noteikumu 25.3. apakšpunkts):
pārskata gadā 
iepriekšējos pārskata periodos 
5.3.3. skaidrojums par izdevumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības (likuma 52. panta pirmās daļas 4. punkts, noteikumu 25. punkts) 
5.3.4. atlīdzība vadībai29 (likuma 53. panta pirmās daļas 3. punkts):
padomes locekļi 
valdes locekļi 
5.3.5. personāla izmaksas30 (likuma 53. panta pirmās daļas 4. punkts):
atlīdzība par darbu 
pensijas no sabiedrības līdzekļiem 
valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas 
pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas 

5.4. Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas (likuma 14. panta trešā daļa)

Ilgtermiņa ieguldījumu objekts

Bilances vērtība izslēgšanas brīdī

Atsavināšanas ieņēmumi

Atsavināšanas izdevumi

Bruto ieņēmumi vai izdevumi

Peļņa vai zaudējumi no objekta atsavināšanas

Nr. 1     
Nr. 2     
Nr. 3     
(iespēja papildināt)     
Kopā     
 
Papildu informācija (ja ir) 

5.5. Ar nepabeigtajiem būvdarbu līgumiem saistītie ieņēmumi un izmaksas31 (noteikumu 194.2. apakšpunkts)

Pasūtītājs un līguma Nr.

Radušos izmaksu kopsumma

Atzīto ieņēmumu kopsumma

Aplēsto gaidāmo zaudējumu kopsumma (ja tāda ir)

No pasūtītājiem saņemto avansa maksājumu kopsumma

Pasūtītāju aizturēto maksājumu kopsumma par līguma nosacījumu neievērošanu vai nekvalitatīvu darbu izpildi

Nr. 1     
Nr. 2     
Nr. 3     
(iespēja papildināt)     

5.6. Informācija par zvērinātam revidentam (vai sabiedrībai) aprēķināto atlīdzību32 (likuma 54. panta pirmās daļas 2. punkts)

Izdevumu veids

Summa, euro

Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude) 
Citu revīzijas uzdevumu veikšana 
Konsultācijas nodokļu jautājumos 
Citu lietpratēja uzdevumu veikšana 
Kopā 

5.7. Paskaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļautajām ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijām, ja tās nav atsevišķi norādītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā (likuma 23. panta ceturtā daļa)

Objekts vai pamatlīdzekļu grupa vai postenis

Bilances vērtība pārskata perioda sākumā

Vērtības samazinājums, kas iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Bilances vērtība pārskata perioda beigās

    
    
    
 
Papildu informācija (ja ir) 

6. Informācija par posteņu pārklasifikāciju (noteikumu 305.4 punkts)

Nr.
p. k.

Postenis, no kura veikta pārklasifikācija

Postenis, uz kuru veikta pārklasifikācija

Pārklasificētā summa

1.   
2.   
3.   
(iespēja papildināt)   
 
7. Papildinformācija par peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem, ja tāda nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata gūšanai 

8. Informācija par pētniecības un attīstības izmaksām33
(likuma 53. panta pirmās daļas 17. punkts, noteikumu 203.1 punkts)

Bilancē iekļautās (kapitalizētās) attīstības izmaksas 
Izdevumos norakstītās pētniecības un attīstības izmaksas 
Pētniecībā un attīstībā nodarbinātais vidējais darbinieku skaits un viņiem aprēķinātās atlīdzības kopsumma 
Saņemtais valsts finansējums pētniecības un attīstības darbu veikšanai 
Noslēgtie līgumi par pētniecības darbu izpildi ar citiem uzņēmumiem Grāmatvedības likuma izpratnē 

Piezīmes.
1 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
2 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
3 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
4 Var nesniegt mikrosabiedrības, uz kurām neattiecas likuma 60. pantā noteiktais atvieglojumu piemērošanas aizliegums.
5 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
6 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
7 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
8 Var nesniegt, ja nepublicē savu gada pārskatu un nav citas sabiedrības meitas sabiedrība.
9 Var nesniegt, ja nepublicē savu gada pārskatu un nav citas sabiedrības meitas sabiedrība.
10 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
11 Sniedz vidējās un lielās personālsabiedrības.
12 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības, kas ir koncerna meitas sabiedrības.
13 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
14 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
15 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
16 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
17 Var nesniegt mikrosabiedrības, uz kurām neattiecas likuma 60. pantā noteiktais atvieglojumu piemērošanas aizliegums.
18 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
19 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
20 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
21 Sniedz mikrosabiedrības.
22 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības, kas gada pārskatus sagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.
23 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
24 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
25 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
26 Sniedz sabiedrības, kas gada pārskatus sagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.
27 Sniedz tikai lielās sabiedrības.
28 Var nesniegt mikrosabiedrības, uz kurām neattiecas likuma 60. pantā noteiktais atvieglojumu piemērošanas aizliegums.
29 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
30 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.
31 Sniedz darbuzņēmēji par noslēgtajiem būvdarbu līgumiem.
32 Sniedz lielās sabiedrības.
33 Sniedz vidējās un lielās sabiedrības.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 399Pieņemts: 21.06.2016.Stājas spēkā: 01.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 28.06.2016. OP numurs: 2016/122.17
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283109
{"selected":{"value":"25.02.2022","content":"<font class='s-1'>25.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.02.2022","iso_value":"2022\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2018","iso_value":"2018\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2018.-24.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2017","iso_value":"2017\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2017.-18.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-04.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.02.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"