Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 381

Rīgā 2016. gada 14. jūnijā (prot. Nr. 29 39. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" apakšpasākuma "Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi" aktivitātē "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" apakšpasākuma "Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi" aktivitātē "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana" (pasākuma kods – M: 8.3.) (turpmāk – aktivitāte), ko īsteno atbilstoši:

1.1. Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – regula Nr. 1305/2013);

1.2. Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulai (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu.

2. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, attīstot un pilnveidojot profilaktiskos pasākumus.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

3. Aktivitātes īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija.

4. Atbalsta pretendents ir tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona, kuras funkcijās ietilpst meža ugunsdrošības uzraudzība vai meža kaitēkļu un slimību monitorings.

5. Atbilstoši regulas Nr. 1305/2013 24. pantam aktivitātē atbalstu piešķir šādām darbībām:

5.1. ugunsnovērošanas torņu būvniecībai, pārbūvei un atjaunošanai;

5.2. meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošanai un pilnveidošanai;

5.3. novērošanas iekārtu tīkla izveidošanai un pilnveidošanai;

5.4. kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma izveidošanai un pilnveidošanai.

6. Izsludinot projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, attiecīgajai kārtai piešķirtā publiskā finansējuma sadalījumu norāda atbilstoši šo noteikumu 5. punktā minētajām darbībām.

7. Šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētās darbības attiecas uz paaugstinātas, augstas vai vidējas ugunsbīstamības klases mežiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ugunsdrošību.

8. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz personīgi vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:

8.1. projekta iesniegumu (pielikums). Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, tam pievieno tā elektronisko kopiju ārējā datu nesējā;

8.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

8.3. būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) vai paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

8.4. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un tajā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

8.5. papildinātu būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

8.6. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

8.7. Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par to paredzēto darbību ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), kuru īstenošanai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, ja projektā paredzētā būve atrodas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā teritorijā;

8.8. informāciju par projekta atbilstību Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēs 2015.–2020. gadam plānotajām darbībām;

8.9. ilgtermiņa nomas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), kurš reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš ir vismaz septiņi gadi no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, ja īpašums tiek nomāts.

9. Būvatļaujas kopiju, būvprojektu, papildinātu būvatļaujas kopiju, vispārējo izmaksu dokumentāciju un iepirkuma dokumentus stacionārām iekārtām, kas paredzētas tehniskajā projektā, ja to nosaka būvniecību reglamentējošie normatīvie akti, kā arī citus iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

10. Šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

III. Atbalsta veids un apmērs

11. Projekta attiecināmo izmaksu apmērs vienā projektā nepārsniedz finansējumu, kas noteikts konkrētajai projektu pieņemšanas kārtai. Projektu skaits vienam pretendentam nav ierobežots.

12. Atbalsta intensitāte šo noteikumu 5. punktā minēto darbību īstenošanai ir 100 procenti no attiecināmo izmaksu summas.

13. Attiecināmas ir tikai tās izmaksas, kas izriet no līgumiem ar trešajām personām, kuras ir atbildīgas par darbu veikšanu. Būvprojekta tāmes pozīcijas ir attiecināmas, ja tās tiešā veidā saistītas ar aktivitātes mērķa sasniegšanu.

14. Aktivitātē ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

14.1. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajām darbībām – uguns­novērošanas torņu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas izmaksas un citas ar šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajām darbībām saistītās izmaksas;

14.2. šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajām darbībām – meža ugunsdrošības novērošanas iekārtu tīkla izveidošanas un pilnveidošanas izmaksas (piemēram, sakaru iekārtas, programmatūra) un citas ar šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajām darbībām saistītās izmaksas;

14.3. šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētajām darbībām – sakaru aprīkojuma tīkla izveidošanas un pilnveidošanas izmaksas (piemēram, sakaru iekārtas, kas fiksē ģeogrāfiskās koordinātas);

14.4. šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajām darbībām – kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma tīkla izveidošanas un pilnveidošanas izmaksas, tai skaitā par sakaru iekārtām un programmatūru kaitēkļu un slimību skarto teritoriju telpiskās informācijas iegūšanai, bojāto koku mērīšanas un bojājumu noteikšanas iekārtām, kaitēkļu un patogēnu identifikācijas un uzskaites materiāliem, autonomo meteostaciju monitoringa teritorijā, un citas ar šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajām darbībām saistītās izmaksas;

14.5. vispārējās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu (piemēram, arhitektu, inženieru un konsultantu, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, būvprojektu saskaņošanas un būvatļauju, patentu un licenču saņemšanas izmaksas) un nepārsniedz 12 procentus būvniecībai un septiņus procentus pamatlīdzekļiem no kopējām attiecināmajām izmaksām, kas noteiktas šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai.

15. Aktivitātē ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

15.1. apakšlīgumu slēgšana, ja tie palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam atbilstošu vērtību, kā arī ja apakšlīgumos samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

15.2. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav īstenota atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

15.3. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

15.4. valsts nodevas, ja tās nav tieši saistītas ar pasākumā noteikto mērķu sasniegšanu.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana, veikto darbu pārbaude un uzraudzība

16. Projektu iesniegumus vērtē, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

17. Atbalstu neizmaksā un saistības pārtrauc, ja atbalsta saņēmējs nav pilnībā ievērojis nosacījumus un izpildījis saistības noteiktajā laikā un apjomā vai Lauku atbalsta dienestā iesniegtajos dokumentos konstatēta neatbilstība projekta mērķiem un sasniedzamajiem rādītājiem vai konstatēti pārkāpumi saistībā ar projekta īstenošanu.

18. Atbalsta saņēmējs neattaisnoti saņemto atbalstu atmaksā atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Visiem projektiem uzraudzības periods ir pieci gadi pēc to īstenošanas.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 14. jūnija
noteikumiem Nr. 381
Projekta iesniegums

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 381Pieņemts: 14.06.2016.Stājas spēkā: 18.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 17.06.2016. OP numurs: 2016/117.26
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
282940
18.06.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)