Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 265

Rīgā 2016. gada 26. aprīlī (prot. Nr. 20 23. §)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta 3.1 un ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu meža nozares attīstībai (turpmāk – atbalsts), kā arī atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kritērijus.

2. Atbalsta kopējais apmērs 2019. gadā ir 237 927 euro, un to piešķir no Zemkopības ministrijas budžeta programmas 24.00.00 "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" apakšprogrammā 24.02.00 "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē" Meža attīstības fondam (turpmāk – fonds) paredzētajiem līdzekļiem.

(MK 06.02.2018. noteikumu Nr. 74 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 352)

3. Atbalstu piešķir tādu projektu finansēšanai, kuri nav saistīti ar saimniecisko darbību un neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā noteiktajā jomā:

3.1. šādiem meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem (turpmāk – attīstības projekti):

3.1.1. pasākuma "Meža dienas 2019" norises nodrošināšanai – 60 000 euro;

3.1.2. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises nodrošināšanai (informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam) – 30 000 euro;

3.1.3. balvu fondam meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" laureātiem – 23 700 euro;

3.1.4. izstādes "Iepazīsties – koks!" nodrošinājumam – 18 000 euro;

3.1.5. skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"" – 20 000 euro;

3.1.6. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" izgatavošanai – 10 000 euro;

3.2. šādiem meža nozares prioritārās jomas zinātniskās izpētes projektiem (turpmāk – izpētes projekti):

3.2.1. "Meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos izmantoto mežu raksturojošo rādītāju precizēšana" – 30 000 euro;

3.2.2. "Latvijas meža resursu kapitāla vērtējums un priekšlikumi apsaimniekošanas efektivitātes paaugstināšanai līdz 2050. gadam" – 30 000 euro;

3.2.3. "Latvijas situācijai atbilstošā meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšanas 2021.–2025. gadam papildinājums atbilstoši Eiropas Komisijas tehniskajam novērtējumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulu (ES) 2018/841 par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES", ko īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", – 15 277 euro;

3.3. ekspertiem par projektu iesniegumu un izpildes pārskatu vērtēšanu – 950 euro.

(MK 06.02.2018. noteikumu Nr. 74 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 352)

4. Uz atbalstu attīstības projektu īstenošanai var pieteikties fiziska vai juridiska persona. Uz atbalstu izpētes projektu īstenošanai var pieteikties institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā.

5. Ja šo noteikumu 3.1., 3.2. vai 3.3. apakšpunktā minēto finansējumu neizlieto pilnā apmērā, Meža attīstības fonda padome (turpmāk – padome), kas rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto Meža attīstības fonda pārvaldības kārtību, lemj par finansējuma pārdali un atkārtota konkursa izsludināšanu.

6. Lai īstenotu šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētos projektus, izņemot 3.1.3. apakšpunktu, Zemkopības ministrija izsludina konkursu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosakot vismaz 10 darbdienu ilgu projekta iesniegšanas termiņu, un informāciju par projekta mērķiem un darba uzdevumiem ievieto Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.

(Grozīts ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 74)

7. Iesniegumu (1. pielikums) vai pārskatu par projekta uzdevumu izpildi (turpmāk – pārskats) un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumu (2. pielikums) iesniedz Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) elektroniska dokumenta veidā vai papīra formā, pievienojot identisku iesnieguma elektronisko versiju elektronisko datu nesējā.

7.1 Lauku atbalsta dienests apstrādā fiziskas personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, adresi), lai nodrošinātu šo noteikumu 3. punktā minēto projektu īstenošanu. Personas datus pēc projekta iesnieguma iesniegšanas uzglabā 10 gadus un pēc tam tos iznīcina saskaņā ar Arhīva likumā noteiktajām prasībām.

(MK 09.10.2018. noteikumu Nr. 627 redakcijā)

8. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

8.1. projekta vadītāja un izpildītāja dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum vitae);

8.2. projekta vadītāja un izpildītāja apliecinājumu par gatavību strādāt projektā;

8.3. atbilstošu pilnvarojumu, ja iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona.

9. Dienests 10 dienu laikā pēc iesnieguma vai pārskata iesniegšanas termiņa beigām:

9.1. izskata iesnieguma vai pārskata atbilstību šo noteikumu 10. punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Ja termiņā iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9. vai 10.10. apakšpunktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, dienests pieprasa piecu dienu laikā precizēt informāciju vai novērst nepilnības;

9.2. elektroniski nosūta fonda sekretariātam iesniegumu un šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus vai pārskatu, informējot fonda sekretariātu par iesnieguma vai pārskata atbilstību šo noteikumu 10. punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un precizējumiem, ja tādi izdarīti.

10. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

10.1. iesniegums vai pārskats ir iesniegts šo noteikumu 6. punktā minētajā termiņā;

10.2. iesniegums ir sagatavots datorrakstā valsts valodā;

10.3. iesniegums ir sagatavots atbilstoši noteiktajam veidlapas paraugam (1. pielikums), kā arī ir aizpildīti un iesniegti visi šo noteikumu 8. punktā minētie dokumenti;

10.4. iesniegums vai pārskats ir iesniegts atbilstoši šo noteikumu 7. punktā minētajām prasībām;

10.5. iesniegumā pieprasītais finansējums norādīts veselos euro;

10.6. iesniegumā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

10.7. iesnieguma izmaksu pozīcijas vai pārskata finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkums ir aritmētiski pareizs un saskan ar norādīto kopsummu;

10.8. projekta izmaksu pozīcijās nav ietvertas šo noteikumu 18. punktā minētās neattiecināmās izmaksas;

10.9. iesniegumu vai pārskatu un tiem pievienotos dokumentus ir parakstījusi paraksttiesīgā persona;

10.10. pārskatam pievienotajā finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumā norādīto finanšu līdzekļu summa nepārsniedz projekta īstenošanai paredzēto summu.

11. Fonda sekretariāts šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētos dokumentus apkopo un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fonda pārvaldīšanas kārtību iesniedz padomē.

12. Padomes pieaicināti meža nozares eksperti izvērtē šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. un 3.1.5. apakšpunktā minētos attīstības projektus atbilstoši attīstības projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (3. pielikums) un pārskatus par šiem projektiem.

13. Eksperti atbilstoši izpētes projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (4. pielikums) izvērtē:

13.1. padomes pieaicināti Latvijas Zinātnes padomes eksperti – šo noteikumu 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā minēto izpētes projektu un pārskatu par to;

13.2. Zemkopības ministrijas eksperti – šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minēto izpētes projektu un pārskatu par to.

(MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 352 redakcijā)

14. Eksperts pirms iesnieguma vai pārskata izvērtēšanas paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts konkrētā pārskata vērtējumā vai ir saistīts ar projekta īstenotāju.

15. Padome 20 dienu laikā pēc iesniegumu vai pārskatu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtējot šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētos dokumentus un ņemot vērā ekspertu vērtējumu, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu un paziņo to dienestam.

16. Padome pieņem lēmumu atbalstu nepiešķirt, ja:

16.1. iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 10. punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

16.2. ekspertu vērtējuma punktu summa atbilstoši šo noteikumu 3. vai 4. pielikumā minētajiem kritērijiem ir mazāka par 40.

17. Attiecināmas ir tādas projektu izmaksas, kas saistītas ar projekta īstenošanu, ir nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai un pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem.

18. Projektā nav attiecināmas šādas izmaksas:

18.1. pievienotās vērtības nodoklis, ko projekta īstenotājs var atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā;

18.2. transportlīdzekļu iegādes izdevumi;

18.3. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijas;

18.4. ar projekta īstenošanu nesaistītas izmaksas;

18.5. citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav minētas kā attiecināmās izmaksas.

19. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā lēmuma saņemšanas paziņo pretendentam par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu, norādot atteikuma iemeslu.

20. Dienests paziņojumā norāda:

20.1. pārskata iesniegšanas kārtību un termiņu:

20.1.1. pārskatam un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumam – kārtējā gada 15. novembris, meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises nodrošināšanai (informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam) – kārtējā gada 15. decembris;

20.1.2. pārskata publiskai prezentācijai – kārtējā gada ceturtais ceturksnis;

20.2. grāmatvedības uzskaites un finansēšanas kārtību un termiņu:

20.2.1. avansa maksājumam 50 procentu apmērā no projekta atbalsta summas;

20.2.2. gala norēķinam – pēc pārskata apstiprināšanas padomē.

(Grozīts ar MK 09.10.2018. noteikumiem Nr. 627)

21. Projekta izpildei nepieciešamās finansējuma izmaiņas projekta tāmē, ja tās pārsniedz 10 procentus no kopējās projekta atbalsta summas, saskaņo ar padomi, bet izmaiņas, kas nepārsniedz 10 procentus no kopējās projekta atbalsta summas, saskaņo ar dienestu.

22. Atbalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitījumu uz projekta īstenotāja norādīto bankas kontu.

23. Grāmatvedības uzskaitē atsevišķi nodala saimniecisko darījumu un citu darījumu ieņēmumus un izdevumus.

24. Projekta īstenotājs:

24.1. izplatot jebkādu informāciju par projektu, norāda atsauci uz finansētāju un informācijai pievieno fonda logotipu;

24.2. pēc projekta īstenošanas izpētes projekta izpildes pārskatu līdz nākamā gada 1. februārim ievieto Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnisko pētījumu datubāzē un iesniedz fonda sekretariātam ievietošanai Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē;

24.3. projekta gaitā izveidotos materiālus (grāmatas, brošūras, videoierakstus) vienā eksemplārā iesniedz fonda sekretariātā;

24.4. vismaz divas nedēļas pirms projektā plānotajiem informatīvajiem pasākumiem informē par tiem fonda sekretariātu.

25. Dienests:

25.1. piecu darbdienu laikā pēc padomes lēmuma saņemšanas par šo noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētās meža nozares balvas piešķiršanu veic norēķinu ar balvas laureātiem;

25.2. piecu darbdienu laikā pēc padomes lēmuma saņemšanas izmaksā projekta īstenotājam avansu;

25.3. piecu darbdienu laikā pēc padomes lēmuma saņemšanas par pārskata apstiprināšanu veic norēķinu ar projekta īstenotāju;

25.4. izlases veidā veic īstenoto projektu kontroli pie projekta īstenotājiem, pārbaudot ne mazāk kā piecus procentus no kopējā projektu skaita.

26. Ja projekta īstenotājs sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu nosacījumus, dienests pēc attiecīga padomes lēmuma pieņemšanas pieprasa projekta īstenotājam atmaksāt saņemto atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26 aprīļa noteikumiem Nr. 265

(Pielikums grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 96; MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 74; MK 09.10.2018. noteikumiem Nr. 627; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 352)

Projekta iesniegums valsts atbalsta saņemšanai
Pretendents  
 

(firma (juridiskai personai) vai vārds, uzvārds fiziskai personai)

 
Adrese  
 
Tālruņa numurs  
 
E-pasta adrese  
 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  
 
Projekta nosaukums  
Projekta atbilstība (atzīmēt ar X)

Izpētes projekts

 

Attīstības projekts

 
Izpildes termiņš (pilnos mēnešos, ne vairāk kā 10)  
Projekta vadītājs (vārds, uzvārds)  
Tālruņa numurs, e-pasta adrese  

Aizpilda, ja pretendents ir juridiska persona

Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā  
Juridiskā adrese  
Bankas rekvizīti  

Aizpilda, ja pretendents ir fiziska persona

Personas kods  
Deklarētās dzīvesvietas adrese  
Bankas rekvizīti  
 
1. Projekta apraksts
1.1. projekta mērķis un apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm)
1.2. projekta uzdevumi: detalizēti aprakstīt, ko plānots paveikt, kurus pasākumus īstenot, kādi ir katra darba izpildītāja pienākumi un uzdevumi projektā (līdz 1500 rakstu zīmēm)
1.3. projekta mērķa un rezultātu sasniegšanai piedāvātais risinājums: kā veiktie uzdevumi nodrošinās projekta mērķa sasniegšanu, kādi ir gaidāmie rezultāti, kādas kvantitatīvas un kvalitatīvas pārmaiņas ir gaidāmas – nosaukt rezultatīvos rādītājus (līdz 1000 rakstu zīmēm)
1.4. aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta gaitā izveidotās infrastruktūras uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (izpētes projektiem) (līdz 500 rakstu zīmēm)
1.5. projekta īstenošanā iesaistītie partneri
1.6. projekta metodika (izpētes projektiem)
 
2. Kopējais projekta finansējums (norādīt veselos euro)  

Meža attīstības fonds

Cits

Cita finansētāja nosaukums

euro

% (no kopējā projekta finansējuma)

euro

% (no kopējā projekta finansējuma)

 
         
 
3. Izpētes projekta vadītāja un izpildītāju nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti ar projektu saistītajā jomā
3.1. monogrāfijas, grāmatas (skaits)  
3.2. publikācijas (skaits), tai skaitā  
3.2.1. starptautiski citējamos zinātniskos žurnālos (skaits)  
3.2.2. nacionālas nozīmes zinātniskos žurnālos (skaits)  
3.2.3. zinātniskos un citos izdevumos (skaits)  
3.3. dalība starptautiskos projektos (skaits)  
3.4. informatīvie pasākumi (piemēram, semināri, priekšlasījumi un lekcijas) (nosaukums)
3.5. nozīmīgāko publikāciju (nosaukums, autors, gads, izdevums, numurs, lappuses), projektu, starptautisko projektu (nosaukums, gads, finansētājs) un patentu (nosaukums, autors, gads, numurs, valsts) saraksts
 
4. Attīstības projekta vadītāja un izpildītāju nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti
4.1. iepriekš vadīti projekti (skaits)  
4.2. piedalīšanās projektu īstenošanā izpildītāja statusā (skaits)  
4.3. nozīmīgāko projektu saraksts (nosaukums, gads, finansētājs, pienākumi projekta īstenošanā)
 
5. Projekta izmaksu pozīcijas1

% no kopējām izmaksām

5.1. darba alga

vārds, uzvārds

viena mēneša izmaksas (euro)

mēnešu skaits

kopā
(euro)

 
         

kopā

       
5.2. valsts sociālā apdrošināšana

vārds, uzvārds

viena mēneša izmaksas (euro)

mēnešu skaits

kopā
(euro)

 
         

kopā

       
5.3. komandējumi

valsts, pilsēta

vienas personas izmaksas (euro)

personu skaits

kopā
(euro)

 
         

kopā

       
5.4. materiāli

nosaukums

vienas vienības cena (euro)

vienību skaits

kopā
(euro)

 
         

kopā

       
5.5. pakalpojumi

nosaukums

vienas vienības cena (euro)

vienību skaits

kopā
(euro)

 
         

kopā

       
5.6. atskaitījumi institūcijas infrastruktūras uzturēšanai, piemēram, telpu īre, elektroenerģija, apkure (ne vairāk kā 10 % no kopējām projekta izmaksām)

nosaukums

vienas vienības cena (euro)

vienību skaits

kopā
(euro)

 
         

kopā

       
5.7. PVN (ja projekta izpildītājs ir PVN maksātājs)

kopā

     

100 %

 
6. Informācija par projekta vadītāja un izpildītāju plānoto darba slodzi (h) 2019. gadā citos projektos

Vārds, uzvārds

Projekta nosaukums un finansētājs

Slodze (h)

     
     
 
7. Komandējumi

Komandējuma valsts, pilsēta

Komandētā persona (vārds, uzvārds)

Komandējuma mērķis, projekta uzdevums (numurs), kura īstenošanā ietilpst komandējums

     
     

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Projekta vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts2)

 

(datums2)

Institūcijas vadītājs3          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts2)

 

(datums2)

Piezīmes.
1. Visas izmaksas pierāda ar apliecinošiem dokumentiem pēc projekta izpildes.
2. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. Institūcijas vadītājs iesniegumu paraksta, ja to iesniedz juridiska persona.
4. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumu Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai" 7.1 punktu.

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 265
Kopsavilkums par projektam paredzēto finanšu līdzekļu izlietojumu

_______________________________________________________________
(projekta nosaukums)

Tāmes pozīcija (apakšpozīcija)

Dokumenta nosaukums (darījuma dokuments/ maksājuma dokuments)

Dokumenta datums un numurs

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Summa (euro)

Attiecināmās izmaksas

ar PVN

bez PVN

 
             
             

Projekta vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Institūcijas grāmatvedis          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Institūcijas vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 265
Meža nozares attīstības projektu vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1. Iesniegtā projekta apraksta atbilstība darba uzdevumam:
1.1. projekta īstenošana nodrošinās darba uzdevumu izpildi

20

1.2. projekta īstenošana daļēji nodrošinās darba uzdevumu izpildi

10

2. Iesniegtā projekta apraksta atbilstība sasniedzamajiem rezultātiem:
2.1. projekta īstenošana pilnībā nodrošinās darba rezultātu sasniegšanu

20

2.2. projekta īstenošana daļēji nodrošinās darba rezultātu sasniegšanu

10

3. Iesniegtā projekta vadītāja un izpildītāja spēja (pieredze un zināšanas) kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu un sasniegt plānotos rezultātus:
3.1. projekta vadītājam un izpildītājam ir projekta īstenošanai nepieciešamā pieredze un zināšanas

16

3.2. projekta vadītājam un izpildītājam ir projekta īstenošanai nepieciešamās zināšanas

8

4. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība darba uzdevumiem, samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
4.1. projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe:
4.1.1. projekta budžets ir pārskatāms un detalizēts

8

4.1.2. projekta budžets ir pārskatāms, bet nav detalizēts

4

4.2. izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem:
4.2.1. izmaksas atbilst plānotajiem uzdevumiem

8

4.2.2. izmaksas daļēji atbilst plānotajiem uzdevumiem

0

4.3. izmaksu (atalgojums, materiāli, pakalpojumi) samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
4.3.1. izmaksas ir samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

8

4.3.2. izmaksas ir daļēji samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

0

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 265
Izpētes projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1. Izpētes projekta metodiskā pieeja:
1.1. piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja nodrošina darba uzdevumu izpildi

30

1.2. piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja daļēji nodrošina darba uzdevumu izpildi

15

2. Projekta vadītāja pieredze un zināšanas:
2.1. projekta vadītājam ir pieredze vairāk nekā viena projekta vadībā attiecīgajā jomā

26

2.2. projekta vadītājam ir pieredze vismaz viena projekta vadībā attiecīgajā jomā

13

2.3. projekta vadītājs ir piedalījies attiecīgās jomas projektu izpildē

7

3. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība darba uzdevumiem, samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
3.1. projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe:
3.1.1. projekta budžets ir pārskatāms un detalizēts

8

3.1.2. projekta budžets ir pārskatāms, bet nav detalizēts

4

3.2. izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem:
3.2.1. izmaksas atbilst plānotajiem uzdevumiem

8

3.2.2. izmaksas daļēji atbilst plānotajiem uzdevumiem

4

3.3. izmaksu (atalgojums, materiāli, pakalpojumi) samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
3.3.1. izmaksas ir samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

8

3.3.2. izmaksas ir daļēji samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

4

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 265Pieņemts: 26.04.2016.Stājas spēkā: 07.05.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 06.05.2016. OP numurs: 2016/87.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281953
{"selected":{"value":"20.07.2019","content":"<font class='s-1'>20.07.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.07.2019","iso_value":"2019\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2018","iso_value":"2018\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2018.-19.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2018","iso_value":"2018\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2018.-11.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2017","iso_value":"2017\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2017.-08.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2016","iso_value":"2016\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-23.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.07.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva