Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 265

Rīgā 2016. gada 26. aprīlī (prot. Nr. 20 23. §)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta 3.1 un ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu meža nozares attīstībai (turpmāk – atbalsts), kā arī atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kritērijus.

2. Atbalsta kopējais apmērs 2022. gadā ir 237 927 euro, un to piešķir no Zemkopības ministrijas budžeta programmas 24.00.00 "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" apakšprogrammā 24.02.00 "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē" Meža attīstības fondam (turpmāk – fonds) paredzētajiem līdzekļiem.

(MK 07.06.2022. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

3. Atbalstu piešķir:

3.1. šādiem meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem (turpmāk – attīstības projekti), kas nav saistīti ar saimniecisko darbību:

3.1.1. pasākumam "Meža dienas 2022" – 50 000 euro;

3.1.2. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam – 25 927 euro;

3.1.3. balvu fondam meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" laureātiem – 25 000 euro;

3.1.4. skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mežs Latvijas izaugsmei"" – 15 000 euro;

3.1.5. bukleta "Meža nozare skaitļos un faktos" izdošanai – 5000 euro;

3.1.6. meža nozares gada balvu izgatavošanai – 12 000 euro;

3.2. šādiem meža nozares prioritārās jomas zinātniskās izpētes projektiem (turpmāk – izpētes projekti), kas atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – Regula Nr. 702/2014), 31. panta nosacījumiem:

3.2.1. "Meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa komponentes pilnveide nacionālajā meža monitoringā" (īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava") – 50 000 euro;

3.2.2. "Latvijai piemērotākā mežsaimniecības attīstības scenārija izvērtēšana iespējamā Eiropas līmeņa zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes uzskaites regulējuma pārskatīšanā (tai skaitā tehnisko korekciju īstenošana 2022. gadam noteikto mērķu sasniegšanai)" (īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava") – 20 000 euro;

3.2.3. "Meža ieguldījuma novērtējums Latvijas nacionālā kopprodukta aprēķinā" – 10 000 euro;

3.2.4. "Klimata scenāriju sociālekonomiskās ietekmes aprēķini" – 15 000 euro;

3.2.5. "Atbalsts Latvijas meža nozares interešu pamatojumam Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 ieviešanai" – 10 000 euro.

(MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 377 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.06.2022. noteikumiem Nr. 334)

4. Uz atbalstu attīstības projektu īstenošanai var pieteikties fiziska vai juridiska persona. Uz atbalstu izpētes projektu īstenošanai var pieteikties institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst regulas Nr. 702/2014 2. panta 50. punktā noteiktajai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas definīcijai.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 343)

5. Ja šo noteikumu 3.1. vai 3.2. apakšpunktā minēto finansējumu neizlieto pilnā apmērā, Meža attīstības fonda padome (turpmāk – padome), kas rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto Meža attīstības fonda pārvaldības kārtību, lemj par finansējuma pārdali un atkārtota konkursa izsludināšanu.

(Grozīts ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 377)

6. Lai īstenotu šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētos projektus, izņemot 3.1.3., 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktu, Zemkopības ministrija izsludina konkursu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosakot vismaz 10 darbdienu ilgu projekta iesniegšanas termiņu, un informāciju par projekta mērķiem un darba uzdevumiem ievieto Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.

(Grozīts ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 74; MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 343; MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 377)

7. Iesniegumu (1. pielikums), šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus, finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumu (2. pielikums), pārskatu par projekta uzdevumu izpildi (2.1 pielikums) (turpmāk – pārskats), šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem izpētes projektiem paredzētos pētījumus, kā arī izmaksas pamatojošos darījumu un samaksu apliecinošos dokumentus iesniedz Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – dienests) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

(MK 07.06.2022. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

7.1 Lauku atbalsta dienests apstrādā fiziskas personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, adresi), lai nodrošinātu šo noteikumu 3. punktā minēto projektu īstenošanu. Personas datus pēc projekta iesnieguma iesniegšanas uzglabā 10 gadus un pēc tam tos iznīcina saskaņā ar Arhīva likumā noteiktajām prasībām.

(MK 09.10.2018. noteikumu Nr. 627 redakcijā)

8. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

8.1. projekta vadītāja un izpildītāja dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum vitae);

8.2. (svītrots ar MK 07.06.2022. noteikumiem Nr. 334);

8.3. (svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 377).

9. Dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma vai pārskata iesniegšanas termiņa beigām:

9.1. izskata iesnieguma atbilstību šo noteikumu 10. punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Ja termiņā iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu  10.3., 10.4., 10.7., 10.8., 10.9., 10.11., 10.12.10.13. un 10.14. apakšpunktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, dienests pieprasa piecu dienu laikā precizēt informāciju vai novērst nepilnības;

9.2. izskata pārskata atbilstību projekta iesniegumam un šo noteikumu 10. punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Ja termiņā iesniegtie pārskata dokumenti neatbilst projekta iesniegumam vai šo noteikumu 10.4., 10.7., 10.8.10.9. un 10.10. apakšpunktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, dienests pieprasa piecu dienu laikā precizēt informāciju vai novērst nepilnības;

9.3. elektroniski nosūta fonda sekretariātam iesniegumu un šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus vai pārskatu, informējot fonda sekretariātu par iesnieguma vai pārskata atbilstību šo noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktā ​​​​minētajiem nosacījumiem un precizējumiem, ja tādi izdarīti.

(MK 07.06.2022. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

10. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

10.1. iesniegums vai pārskats ir iesniegts šo noteikumu 6. punktā minētajā termiņā;

10.2. (svītrots ar MK 07.06.2022. noteikumiem Nr. 334);

10.3. iesniegums ir sagatavots atbilstoši noteiktajam veidlapas paraugam (1. pielikums), kā arī ir aizpildīti un iesniegti visi šo noteikumu 8. punktā minētie dokumenti;

10.4. iesniegums vai pārskats ir iesniegts atbilstoši šo noteikumu 7. punktā minētajām prasībām;

10.5. (svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 377);

10.6. (svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 377);

10.7. iesnieguma izmaksu pozīcijas vai pārskata finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkums ir aritmētiski pareizs un saskan ar norādīto kopsummu;

10.8. projekta izmaksu pozīcijās nav ietvertas šo noteikumu 18. punktā minētās neattiecināmās izmaksas;

10.9. projekta iesniegumu vai pārskatu un tiem pievienotos dokumentus dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ir parakstījusi paraksttiesīgā persona vai projekta iesniedzēja pilnvarota persona;

10.10. pārskatam pievienotajā finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumā norādīto finanšu līdzekļu summa nepārsniedz projekta īstenošanai paredzēto summu;

10.11. projekta iesniedzējam projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, vai, ja parāds kopsummā pārsniedz 1000 euro, ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantu;

10.12. projekta iesniedzējs neatbilst regulas Nr. 702/2014 2. panta 14. punktā noteiktajām pazīmēm;

10.13. uz izpētes projekta iesniedzēju nav attiecināts regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punktā noteiktais līdzekļu atgūšanas rīkojums;

10.14. projekta iesniedzējs ir izpildījis visu līdz šim noslēgto līgumu nosacījumus un noteikumus par fonda finansējuma saņemšanu, un tam nav nenokārtotu saistību par fonda finansētajiem projektiem.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 343; MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 377; MK 07.06.2022. noteikumiem Nr. 334)

11. Fonda sekretariāts šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētos dokumentus apkopo un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fonda pārvaldīšanas kārtību iesniedz padomē.

(MK 07.06.2022. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

12. Padomes pieaicināti Zemkopības ministrijas eksperti izvērtē šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētos projektus atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (3. un 4. pielikums) un šo projektu pārskatus.

(MK 07.06.2022. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

13. (Svītrots ar MK 07.06.2022. noteikumiem Nr. 334)

14. Eksperts pirms iesnieguma vai pārskata izvērtēšanas paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts konkrētā pārskata vērtējumā vai ir saistīts ar projekta īstenotāju.

15. Padome 20 dienu laikā pēc iesniegumu vai pārskatu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtējot šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētos dokumentus un ņemot vērā ekspertu vērtējumu, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu un paziņo to dienestam.

(MK 07.06.2022. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

16. Padome pieņem lēmumu atbalstu nepiešķirt, ja:

16.1. iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 10. punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

16.2. ekspertu vērtējuma punktu summa atbilstoši šo noteikumu 3. vai 4. pielikumā minētajiem kritērijiem ir mazāka par 40.

17. Attiecināmas ir tādas izmaksas, kas saistītas ar projekta īstenošanu, nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai un pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem. Attiecināmas ir administratīvās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta vadību un koordināciju (piemēram, izdevumi par degvielu, sakaru pakalpojumiem, interneta pieslēgumu, biroja uzturēšanas izmaksas, grāmatvedības pakalpojumi, kancelejas preces u. c.), ja tās veido ne vairāk kā 10 procentu no attiecināmo izmaksu summas. Izpētes projektiem attiecināmās izmaksas ir Regulas Nr. 702/2014 31. pantā noteiktās attiecināmās izmaksas, kas pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem.

(MK 07.06.2022. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

18. Projekta finansējums ir 100 procentu apmērā no attiecināmām izmaksām. Projektā nav attiecināmas šādas izmaksas:

18.1. pievienotās vērtības nodoklis, ko projekta īstenotājs var atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā;

18.2. transportlīdzekļu iegādes izdevumi;

18.3. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijas;

18.4. ar projekta īstenošanu nesaistītas izmaksas;

18.5. citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav minētas kā attiecināmās izmaksas.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 343)

19. Dienests desmit darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā lēmuma saņemšanas paziņo pretendentam par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu, norādot atteikuma iemeslu.

(MK 07.06.2022. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

20. Dienests paziņojumā norāda:

20.1. pārskata iesniegšanas kārtību un termiņu:

20.1.1. pārskatam un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumam – kārtējā gada 15. novembris;

20.1.2. (svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 377);

20.2. grāmatvedības uzskaites un finansēšanas kārtību un termiņu:

20.2.1. avansa maksājumam 50 procentu apmērā no projekta atbalsta summas;

20.2.2. gala norēķinam – pēc pārskata apstiprināšanas padomē.

(Grozīts ar MK 09.10.2018. noteikumiem Nr. 627; MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 701; MK 07.06.2022. noteikumiem Nr. 334)

21. Projekta izpildei nepieciešamās finansējuma izmaiņas projekta tāmē, ja tās pārsniedz 10 procentus no kopējās projekta atbalsta summas, saskaņo ar padomi, bet izmaiņas, kas nepārsniedz 10 procentus no kopējās projekta atbalsta summas, saskaņo ar dienestu.

22. Atbalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitījumu uz projekta īstenotāja norādīto bankas kontu.

23. Grāmatvedības uzskaitē atsevišķi nodala saimniecisko darījumu un citu darījumu ieņēmumus un izdevumus.

24. Projekta īstenotājs:

24.1. izplatot jebkādu informāciju par projektu, norāda atsauci uz finansētāju un informācijai pievieno fonda logotipu;

24.2. pēc projekta īstenošanas izpētes projekta pētījumu līdz nākamā gada 1. februārim ievieto Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnisko pētījumu datubāzē un publicē savā tīmekļvietnē, kā arī nodrošina projekta rezultātu pieejamību bez maksas piecu gadu laikā no to publicēšanas dienas;

24.3. projekta gaitā izveidotos materiālus (grāmatas, brošūras, videoierakstus) vienā eksemplārā iesniedz fonda sekretariātā;

24.4. vismaz divas nedēļas pirms projektā plānotajiem informatīvajiem pasākumiem informē par tiem fonda sekretariātu.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 343; MK 07.06.2022. noteikumiem Nr. 334)

25. Dienests:

25.1. piecu darbdienu laikā pēc padomes lēmuma saņemšanas par šo noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētās meža nozares balvas piešķiršanu veic norēķinu ar balvas laureātiem;

25.2. desmit darbdienu laikā pēc padomes lēmuma saņemšanas izmaksā projekta īstenotājam avansu;

25.3. desmit darbdienu laikā pēc padomes lēmuma saņemšanas par pārskata apstiprināšanu veic norēķinu ar projekta īstenotāju;

25.4. izlases veidā veic īstenoto projektu kontroli pie projekta īstenotājiem, pārbaudot ne mazāk kā piecus procentus no kopējā projektu skaita.

(Grozīts ar MK 07.06.2022. noteikumiem Nr. 334)

26. Ja projekta īstenotājs sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu nosacījumus, dienests pēc attiecīga padomes lēmuma pieņemšanas pieprasa projekta īstenotājam atmaksāt saņemto atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26 aprīļa
noteikumiem Nr. 265

(Pielikums MK 07.06.2022. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

Projekta iesniegums valsts atbalsta saņemšanai
Pretendents 
Reģistrācijas Nr. 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) klienta numurs 
Iesnieguma Nr. 
Iesnieguma datums un laiks 

A. VISPĀRĪGĀ DAĻA

A.1. Vispārīga informācija par projekta iesniedzēju

Pretendenta pilns nosaukums Institūcijas vadītāja vārds, uzvārds 
Reģistrācijas Nr. PVN maksātāja Nr. 

A.2. Pretendenta adrese un kontaktinformācija

A.2.1. Pretendenta juridiskā adrese

Iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr./mājas nosaukums Novads, pagasts 
Pilsēta Pasta indekss 

A.2.2. Pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei) – aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses

Iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr./mājas nosaukums Novads, pagasts 
Pilsēta Pasta indekss 

A.2.3. Pretendenta kontaktinformācija

Tālruņa numurs Faksa numurs 
E-pasta adrese Tīmekļvietnes adrese 

A.3. Pretendenta kontaktpersona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds Projekta vadītāja amats 
Tālruņa, faksa numurs E-pasta adrese 

A.4. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u. c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos, ja šis finansējums ir saistīts ar projektā plānoto investīciju

Līdz šā projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) ir iesniedzis projekta iesniegumu citos Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos, un šis finansējums ir saistīts ar projektā plānoto investīciju 
 

A.4.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, sniedziet informāciju par projektiem

Nr. p. k.Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukumsProjekta nosaukums un projekta numursProjekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)Projekta īstenošanas laiks –
no (mm/gggg) līdz (mm/gggg)
Attiecināmo izmaksu summa (euro)Publiskais finansējums (euro)Saistītā projekta saturiskā saistība
Eiropas Savienības finansētie projekti
        
        
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u. tml.)
        
        

B. Informācija par projektu

B.1. Projekta nosaukums

 

B.2. Projekta mērķis

 

B.3. Projekta īstenošanas laiks (projekta iesniegšanas gadā)

 mēnesisgads mēnesisgads
Projekta sākuma termiņš  Projekta beigu termiņš  

B.4. Projekta apraksts

B.4.1. Projekta atbilstība (atzīmēt ar X)

Izpētes projekts 
Attīstības projekts 

B.4.2. Problēmas risinājuma apraksts (līdz 1000 rakstzīmēm)

 

B.4.3. Projekta uzdevumi – detalizēts apraksts par darbībām, kuras plānots īstenot, to īstenošanas shēma, katra darba izpildītāja pienākumi un uzdevumi projektā (līdz 1500 rakstzīmēm)

 

B.4.4. Projektā sasniedzamie rezultatīvie rādītāji un risinājumi to sasniegšanai (līdz 1000 rakstzīmēm)

Sasniedzamais rezultatīvais rādītājsRisinājums rādītāja sasniegšanai
  
  
  

B.4.5. Kā tiks nodrošināta projekta gaitā izveidotās infrastruktūras uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (izpētes projektiem) (līdz 500 rakstzīmēm)

 

B.4.6. Projekta īstenošanā iesaistītie partneri

 

B.4.7. Projekta metodika (izpētes projektiem)

 

B.4.8. Sabiedrības daļa, kas iegūtu no projekta īstenošanas (attīstības projektiem)

 

B.4.9. Projekta īstenošanas vieta

Valsts, pilsēta 
Novads, pagasts 

B.4.10. Projekta izmaksas

Kopējais projekta finansējums
Meža attīstības fondsCitsCita finansētāja nosaukums

euro

% no kopējā projekta finansējuma

euro

% no kopējā projekta finansējuma 
     
     
Projekta īstenošanas izmaksas
Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiemMērvienībaVienību skaitsKopējās izmaksas, euroMeža attīstības fonda finansējums, euro
  ar PVNbez PVN 
Darba alga (t. sk. nodokļi)     
Materiāli     
Pakalpojumi     
Administratīvās izmaksas, kas tieši attiecināmas uz projekta vadību un koordināciju (piemēram, izdevumi par degvielu, sakaru pakalpojumiem, interneta pieslēgumu, biroja uzturēšanas izmaksas – telpu īre, elektroenerģija, apkure u. c., grāmatvedības pakalpojumi, kancelejas preces u. c., bet ne vairāk kā 10 % no attiecināmajām izmaksām)     
Komandējumi     
Pārējās izmaksas     
KOPĀ     

B.4.11. Informācija par projekta vadītāja un izpildītāja plānoto darba slodzi (h) projekta īstenošanas gadā citos projektos

Vārds, uzvārdsProjekta nosaukums un finansētājsSlodze (h)
   

B.4.12. Komandējumu apraksts

Komandējuma valsts, pilsētaKomandētā persona (vārds, uzvārds)Komandējuma mērķis, projekta uzdevums (numurs), kura īstenošanā ietilpst komandējums
   

B.5. Projekta vadītāja un izpildītāju nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti ar projektu saistītā jomā

Izpētes projektiem
Monogrāfijas, grāmatas (skaits) 
Publikācijas (skaits), tajā skaitā: 
 starptautiski citējamos zinātniskos žurnālos 
 nacionālas nozīmes zinātniskos žurnālos 
 zinātniskos un citos izdevumos 
Dalība starptautiskos projektos (skaits) 
Informatīvie pasākumi (piemēram, semināri, priekšlasījumi un lekcijas) (nosaukums) 
Nozīmīgāko publikāciju (nosaukums, autors, gads, izdevums, numurs, lappuses), projektu, starptautisko projektu (nosaukums, gads, finansētājs) un patentu (nosaukums, autors, gads, numurs, valsts) saraksts
 
 
Attīstības projektiem
Iepriekš vadīti projekti (skaits) 
Piedalīšanās projektu īstenošanā izpildītāja statusā (skaits) 
Nozīmīgāko projektu saraksts (nosaukums, gads, finansētājs, pienākumi projekta īstenošanā)
 

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti

Aizpilda projekta iesniedzējs

atbilstošo atbildi atzīmē ar X
neattiecas
1.Projekta iesnieguma veidlapaoriģināls    
2.Atbilstošs pilnvarojums, ja iesniegumu iesniegusi institūcijas, biedrības vai nodibinājuma vadītāja pilnvarota personaoriģināls   
3.Projekta vadītāja un izpildītāja dzīvesgaitas apraksts (Curriculum vitae)    
4. Citi dokumenti    
      
Projekts iesniegts . gada   
 gads datumsmēnesis 
Projekta iesniedzējs 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 265

(Pielikums MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 377 redakcijā)

Kopsavilkums par projektam paredzēto finanšu līdzekļu izlietojumu
Projekta nosaukums 
Atbalsta saņēmējs 
Projekta iesnieguma numurs 
  
Projekta īstenošanas laiks

 

No 20__. gada __. ____________ līdz 20__. gada __. ______________

 

Projekta finanšu līdzekļu izlietojums

Nr.
p. k.

Tāmes pozīcijas nosaukums

Pozīcijas summa tāmē, euro

Darījuma partneris

Darījumu apliecinoša dokumenta nosaukums (rēķins, pavadzīme, līgums u. c.), numurs, datums

Samaksu apliecinošo dokumentu nosaukums (maksājuma uzdevuma numurs vai kases izdevumu ordera numurs), datums

Attiecināmās izmaksas, euro

ar PVN

bez PVN

        
        

PAVISAM KOPĀ

    

 

   

Z. v.

(atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums _______________________________________

Pārskatu sagatavoja:

vārds, uzvārds 
amats 
tālruņa numurs 
e-pasta adrese 

 

2.1pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 265

(Pielikums MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 377 redakcijā)

Pārskats par projekta īstenošanu
Projekta nosaukums 
Atbalsta saņēmējs 
Projekta iesnieguma numurs 

 

1. Projekta īstenošanas laiks

 

No 20__. gada __. ____________ līdz 20__. gada __. ______________

 

2. Īss projekta apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, gūtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)

 

 

 

3. Īstenotie pasākumi

Pasākuma nosaukums

Apraksts

Pasākuma rezultāts
(piemēram, ietekme uz sabiedrību, radītās materiālās vērtības)

   
   

 

4. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā

Lūdzam norādīt izmaiņas (ja tādas radušās) starp projekta iesniegumā un projekta izmaksās norādītajiem un faktiski īstenotajiem pasākumiem un finansējuma izlietojumu, paskaidrojot izmaiņu iemeslus

Nr.
p. k.

Izmaiņas projekta pasākumos un finansējuma izlietošanā

Izmaiņu iemesli

Izmaiņu sekas

    
    

 

5. Projektā sagatavotā informācija

Lūdzam norādīt, kur ir publiski pieejama sagatavotā informācija

 

 

 

   

Z. v.

(atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums _______________________________________

Pārskatu sagatavoja:

vārds, uzvārds 
amats 
tālruņa numurs 
e-pasta adrese 

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 265
Meža nozares attīstības projektu vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.Iesniegtā projekta apraksta atbilstība darba uzdevumam:
1.1.projekta īstenošana nodrošinās darba uzdevumu izpildi

20

1.2.projekta īstenošana daļēji nodrošinās darba uzdevumu izpildi

10

2.Iesniegtā projekta apraksta atbilstība sasniedzamajiem rezultātiem:
2.1.projekta īstenošana pilnībā nodrošinās darba rezultātu sasniegšanu

20

2.2.projekta īstenošana daļēji nodrošinās darba rezultātu sasniegšanu

10

3.Iesniegtā projekta vadītāja un izpildītāja spēja (pieredze un zināšanas) kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu un sasniegt plānotos rezultātus:
3.1.projekta vadītājam un izpildītājam ir projekta īstenošanai nepieciešamā pieredze un zināšanas

16

3.2.projekta vadītājam un izpildītājam ir projekta īstenošanai nepieciešamās zināšanas

8

4.Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība darba uzdevumiem, samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
4.1.projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe:
4.1.1.projekta budžets ir pārskatāms un detalizēts

8

4.1.2.projekta budžets ir pārskatāms, bet nav detalizēts

4

4.2.izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem:
4.2.1.izmaksas atbilst plānotajiem uzdevumiem

8

4.2.2.izmaksas daļēji atbilst plānotajiem uzdevumiem

0

4.3.izmaksu (atalgojums, materiāli, pakalpojumi) samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
4.3.1.izmaksas ir samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

8

4.3.2.izmaksas ir daļēji samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

0

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 265
Izpētes projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.Izpētes projekta metodiskā pieeja:
1.1.piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja nodrošina darba uzdevumu izpildi

30

1.2.piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja daļēji nodrošina darba uzdevumu izpildi

15

2.Projekta vadītāja pieredze un zināšanas:
2.1.projekta vadītājam ir pieredze vairāk nekā viena projekta vadībā attiecīgajā jomā

26

2.2.projekta vadītājam ir pieredze vismaz viena projekta vadībā attiecīgajā jomā

13

2.3.projekta vadītājs ir piedalījies attiecīgās jomas projektu izpildē

7

3.Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība darba uzdevumiem, samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
3.1.projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe:
3.1.1.projekta budžets ir pārskatāms un detalizēts

8

3.1.2.projekta budžets ir pārskatāms, bet nav detalizēts

4

3.2.izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem:
3.2.1.izmaksas atbilst plānotajiem uzdevumiem

8

3.2.2.izmaksas daļēji atbilst plānotajiem uzdevumiem

4

3.3.izmaksu (atalgojums, materiāli, pakalpojumi) samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
3.3.1.izmaksas ir samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

8

3.3.2.izmaksas ir daļēji samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

4

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 265Pieņemts: 26.04.2016.Stājas spēkā: 07.05.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 06.05.2016. OP numurs: 2016/87.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281953
{"selected":{"value":"15.06.2022","content":"<font class='s-1'>15.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.06.2022","iso_value":"2022\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.06.2021","iso_value":"2021\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2021.-14.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2020","iso_value":"2020\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2020.-17.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2020","iso_value":"2020\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2020.-03.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2019","iso_value":"2019\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2019.-04.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2018","iso_value":"2018\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2018.-19.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2018","iso_value":"2018\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2018.-11.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2017","iso_value":"2017\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2017.-08.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2016","iso_value":"2016\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-23.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.06.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)