Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 193

Rīgā 2016. gada 29. martā (prot. Nr. 15 24. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zvejniecības ilgtspējīgas attīstības pasākumā "Inovācija" un akvakultūras ilgtspējīgas attīstības pasākumā "Inovācija" (turpmāk – pasākums) saskaņā ar:

1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014);

1.2. Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013);

1.3. Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģēto Regulu (ES) Nr. 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu (turpmāk – regula Nr. 2015/288).

2. Šo noteikumu izpratnē inovācija ir process, kurā tiek izstrādāti ieviešanai jauni vai ievērojami uzlaboti produkti, aprīkojums, procesi un metodes vai tiek ievērojami uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam un videi draudzīgās īpašības), kā arī izpētītas inovatīvo produktu vai procesu tehniskās un ekonomiskās īstenošanas iespējas. Inovācija tehnoloģijā ietver būtiskas izmaiņas tehnoloģiskajā procesā, iekārtās un programmatūrā, lai ievērojami uzlabotu ražošanas procesu vai ražošanas metodes, un tās ieviešana nodrošina jaunu produktu ražošanu vai ražošanas procesa ievērojamu maiņu.

3. Pasākuma "Inovācija" mērķi ir:

3.1. inovācija zvejniecībā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus, aprīkojumu, procesus vai metodes;

3.2. inovācija akvakultūrā, tajā skaitā akvakultūras produkcijas apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus vai procesus, lai ieviestu jaunas akvakultūras sugas ar labu tirgus potenciālu, tostarp izpētot inovatīvo produktu vai procesu tehniskās vai ekonomiskās īstenošanas iespējas.

4. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projektu uzraudzību veic un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

5. Atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) ir:

5.1. zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā un kas projektu īsteno sadarbībā ar biedrību, kura vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, ja vismaz trīs tās biedru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;

5.2. komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas nodarbojas ar zvejniecību, akvakultūru vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādi un konservēšanu un kas projektu īsteno sadarbībā ar zinātnisko institūciju, kura reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā;

5.3. biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, ja vismaz trīs tās biedru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, un kas projektu īsteno sadarbībā ar zinātnisko institūciju, kura reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā;

5.4. valsts zinātniskais institūts, kas īsteno valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā, lai izveidotu inovāciju centru akvakultūrā;

5.5. valsts zinātniskā institūcija, kas izveido zivju apstrādes biotehnoloģiju mācību un pētniecības centru un kas projektu īsteno sadarbībā ar biedrību, kura vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un vismaz triju tās biedru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

(Grozīts ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 432; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 775)

5.1 Vienā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētā biedrība kā sadarbības partneris var iesaistīties tikai vienā projektā.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 354 redakcijā)

6. Vienā projekta iesniegumā (1. pielikums) ietver vienu no šo noteikumu 3. punktā minētajiem mērķiem.

7. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija.

8. Nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu, ir atbalsta pretendenta īpašumā, valdījumā vai nomā, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā vai zemesgrāmatā reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, ja paredzēts būvēt, ierīkot, novietot vai pārbūvēt būves vai uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus.

(Grozīts ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 442)

9. Projekts tiek īstenots vismaz vienā no šādām jomām:

9.1. ietekmes uz vidi samazināšana;

9.2. ilgtspējīgas ražošanas metodes;

9.3. produktu pievienotā vērtība;

9.4. ražošanas procesu efektivitāte;

9.5. zvejas aprīkojums;

9.6. resursu ilgtspējīga izmantošana, tostarp energoefektivitāte ražošanas procesā;

9.7. jaunas, tirgū perspektīvas akvakultūras dzīvnieku sugas;

9.8. akvakultūras dzīvnieku labturība;

9.9. zivju miltu un zivju eļļas izmantošanas samazināšana akvakultūrā.

10. Pretendents visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku nodrošina projekta atbilstību pasākuma mērķim. Šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētais pretendents projekta īstenošanas laikā testē projekta rezultātus.

(Grozīts ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 442)

11. Šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētais pretendents projekta iesniegumam pievieno biznesa plānu, kurā ietver informāciju par:

11.1. tirgus izpēti un analīzi;

11.2. konkurenci;

11.3. līdzšinējo pieredzi inovāciju izstrādē un ieviešanā;

11.4. plānoto inovāciju – īpašību, tehnisko parametru, kvalitātes, izmantošanas veidu un citu detaļu aprakstu;

11.5. projektā plānoto darbību rezultātu turpmāko izmantošanu praksē;

11.6. sadarbības partneriem un saistību ar citiem projektiem;

11.7. sasniedzamo rezultātu ietekmējošiem riska faktoriem ar to ietekmes un iestāšanās varbūtības vērtējumu.

(Grozīts ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 442)

11.1 Šo noteikumu 5.4. un 5.5. apakšpunktā minētais pretendents pētniecības stratēģijā iekļauj informāciju par projektā plānotajām darbībām.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

12. Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumus sarindo atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem. Ja pēc projektu iesniegumu sarindošanas atbilstoši atlases kritērijiem vairāki pretendenti iegūst vienādu punktu skaitu, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kas aptver lielāku sadarbības partneru skaitu. Ja sadarbības partneris ir biedrība, aprēķinā iekļauj arī to biedrības biedru skaitu, kuru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

(Grozīts ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 354)

13. Ja projekta ieviešanas termiņš ir ilgāks par 12 mēnešiem, to sadala līdz 12 mēnešiem ilgos posmos, katram posmam nosakot veicamos darbus un sasniedzamos rezultātus.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 354 redakcijā)

13.1 Lai saņemtu starpposma maksājumu par šo noteikumu 13. punktā minētā posma īstenošanu, atbalsta saņēmējs iesniedz Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu kopā ar dokumentiem par projektā īstenotajām darbībām un pārskatu par darbības rādītājiem (3. pielikums).

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 354 redakcijā)

13.2 Ja atbalsta saņēmējs nesaņem starpposma maksājumu, tas, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas uzsākšanas, visā projekta īstenošanas laikā vienu reizi kalendāra gadā iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par projektā īstenotajām darbībām. Ja, īstenojot projektu, ir iegādāti pamatlīdzekļi un veikti būvniecības darbi, atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, visā projekta uzraudzības laikā katru gadu līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 354 redakcijā)

13.3 Projekta vērtēšanā Lauku atbalsta dienests var piesaistīt attiecīgās nozares ekspertu, kura viedokli var ņemt vērā, pieņemot lēmumu par projekta apstiprināšanu.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 354 redakcijā)

III. Publiskā finansējuma apmērs

14. Publiskā atbalsta apmērs:

14.1. publiskai zinātniskai institūcijai – 90 procentu no attiecināmajām izmaksām;

14.2. privātpersonu dibinātai zinātniskai institūcijai – 50 procentu no attiecināmajām izmaksām;

14.3. komersantam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, kas atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, – 50 procentu no attiecināmajām izmaksām;

14.3.1 pārējiem pretendentiem, kas saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu nav sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums, – 30 procentu no attiecināmajām izmaksām;

14.4. biedrībai – 60 procentu no attiecināmajām izmaksām;

14.5. ražotāju organizācijai, kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, darbības nosacījumiem un darbības kontroli, – 75 procenti no attiecināmajām izmaksām;

14.6. projektiem, kas tiek īstenoti piekrastes zvejnieku vajadzībām:

14.6.1. komersantam un zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, kura atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, kuras īpašumā ir Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā reģistrēta zvejas laiva un kurai ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, – 80 procentu no attiecināmajām izmaksām;

14.6.2. biedrībai, kura ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, kurā vismaz vienas trešdaļas biedru īpašumā ir Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā reģistrēta zvejas laiva un kurai ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, – 80 procentu no attiecināmajām izmaksām;

14.7. valsts zinātniskajam institūtam akvakultūras inovāciju centra izveidei – 100 procentu no attiecināmajām izmaksām;

14.8. valsts zinātniskajai institūcijai zivju apstrādes biotehnoloģiju mācību un pētniecības centra izveidei – 100 procentu no attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 354; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 432; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 775)

15. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētajam pretendentam ir 400 000 euro.

(Grozīts ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 354; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 432)

16. Šajos noteikumos attiecināmajām izmaksām piešķirto atbalstu var apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot regulas Nr. 508/2014 95. pantā noteikto atbalsta intensitāti.

17. Uzņēmuma atbilstību sīkā (mikro), mazā un vidējā uzņēmuma statusam Lauku atbalsta dienests nosaka saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 2. panta 28. punktu.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

18. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

18.1. telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksa uz noteiktu laikposmu, nepārsniedzot projekta īstenošanas termiņu, ciktāl tos izmanto šo noteikumu 3. punktā minētajiem mērķiem;

18.1.1 ar telpu lietošanu saistītu pakalpojumu, tai skaitā elektroenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas, apkures (siltumenerģijas), izmaksas, kas tieši attiecināmas uz projekta īstenošanu, nepārsniedzot projekta īstenošanas termiņu un proporcionāli izmantošanas laikam;

18.2. zinātniskās institūcijas darbinieka darba samaksa Darba likuma 59. panta izpratnē šo noteikumu 3. punktā minēto mērķu sasniegšanai, tajā skaitā projekta vadības izmaksas. Atlīdzība par darba veikšanu tiek noteikta samērīgi, ņemot vērā darba apjomu un specifiku un vidējo atalgojumu attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbinātajiem;

18.3. materiālu (piemēram, fizikālo, bioloģisko, ķīmisko un citu materiālu, reaktīvu, ķimikāliju, laboratorijas trauku, medikamentu pētniecībai), zinātniskās literatūras un mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas, tajā skaitā piegādes izmaksas, ciktāl tos izmanto šo noteikumu 3. punktā minētajiem mērķiem;

18.4. patentu pieteikumu un reģistrācijas izmaksas;

18.5. to ārējo pakalpojumu izmaksas (piemēram, līgumpētījumi ar zinātniskajām institūcijām, produktu sertificēšanas pakalpojumi, licencēšanas pakalpojumi), kurus projekta īstenošanai projekta īstenotājs iepērk no trešajām personām, ja attiecīgie pakalpojumi tiek izmantoti tikai šo noteikumu 3. punktā minētajiem mērķiem;

18.6. ar projekta īstenošanu saistītās komandējuma izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

18.7. projekta rezultātu testēšanas izmaksas;

18.7.1 iekārtu amortizācijas izmaksas, kuras aprēķinātas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti, un saskaņā ar labu grāmatvedības praksi un kuras tieši attiecināmas uz projekta īstenošanu, nepārsniedzot projekta īstenošanas termiņu un proporcionāli izmantošanas laikam;

18.8. publiskai zinātniskai institūcijai:

18.8.1. jaunas būvniecības, pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē) un būves novietošanas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem) izmaksas, lai pielāgotu ēku vai telpu zinātniskajai darbībai un iekārtu vai aprīkojuma izmantošanai, tostarp nodrošinātu darba drošības, higiēnas, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasību ievērošanu pētnieciskajā darbā, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu izpildi;

18.8.2. jaunu instrumentu, iekārtu vai pētniecības aprīkojuma iegādes izmaksas, kas tieši nodrošina projekta īstenošanas procesu;

18.9. vispārējās izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri un izdevumi par ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem, juridiskajiem pakalpojumiem un tehniski ekonomisko pamatojumu, kuras ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no pārējo šo noteikumu 18. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas, kā arī:

18.9.1. divus procentus no šo noteikumu 18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5., 18.6. un 18.7. apakšpunktā minētajām izmaksām;

18.9.2. septiņus procentus no šo noteikumu 18.8. apakšpunktā minētajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 354; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 432)

19. Šo noteikumu 18. punktā minētajās izmaksās iekļauj arī vienreizējās izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to atbilstošu darbību. Publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

19.1 Šo noteikumu 18.1.1 un 18.7.1 apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas uz telpām un iekārtām, kas ir pretendenta un sadarbības partnera rīcībā, bet, ja sadarbības partneris ir biedrība, – to biedrības biedru rīcībā, kuru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 354 redakcijā)

20. Sadarbības partneris iesaistās pētniecības projekta īstenošanā ar tā valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem. Šādu ieguldījumu dēļ finansējuma saņēmējam ar sadarbības partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.

21. Jaunas ēkas būvniecības izmaksas ir attiecināmas, ja ēka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvju klasifikāciju tiek klasificēta kā zinātniskai pētniecībai paredzēta ēka.

22. Šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja projektā iesaistītais darbinieks saņem atlīdzību, noslēdzot darba līgumu, un darba laika uzskaites tabulās ieraksta, cik stundu veltīts darbam projektā, norādot atsevišķi noslodzi, un cik stundu veltīts darbam, kas nav saistīts ar projektu. Darba laiks tiek noteikts saskaņā ar darba tiesiskās attiecības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un pamatdarbā veicamie pienākumi nedublējas ar veicamajiem pienākumiem projektā.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 775)

22.1 Ja zinātniskā institūcija projektā iesaistās kā sadarbības partneris, Lauku atbalsta dienests pārskaita atbalstu par šo noteikumu 18.1., 18.1.1, 18.2., 18.3., 18.4., 18.6., 18.7., 18.7.1 un 18.8.2. apakšpunktā minētajām un projektā īstenotajām darbībām, piemērojot šo noteikumu 14. punktā minēto pretendenta atbalsta intensitāti. Zinātniskā institūcija kā sadarbības partneris ar projekta īstenošanu saistītos darījumus atspoguļo atsevišķā grāmatvedības uzskaites sistēmā vai ievieš atbilstošu grāmatvedības kodu.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

23. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

23.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

23.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

23.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

23.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav īstenota atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

23.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas, izņemot šo noteikumu 18.1.1 apakšpunktā minētās izmaksas;

23.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

23.7. pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, kad tas nav atgūstams valsts budžeta nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī muitas nodokļi un nodevas;

23.8. izmaksas, kas saistītas ar tādu iekārtu vai programmatūru aizstāšanu ar jaunām iekārtām vai programmatūrām, kuru parametri salīdzinājumā ar esošajiem neatšķiras un kuras nenodrošina izmaiņas produktā vai tehnoloģiskajā procesā ar racionalizāciju, modernizāciju vai diversifikāciju;

23.9. izmaksas, kas saistītas ar zveju iekšējos ūdeņos;

23.10. zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu iegādes izmaksas;

23.11. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, izņemot šo noteikumu 18.9. apakšpunktā minētās izmaksas;

23.12. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulu Nr. 508/2014, tajā skaitā regulas Nr. 508/2014 46. panta 3., 4. un 5. punktā minēto darbību izmaksas.

(Grozīts ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 354)

24. Par jaunu vai ievērojami uzlabotu produktu, iekārtu, aprīkojumu, procesu vai metodi neuzskata:

24.1. kādas ražošanas procesa daļas izmantošanas pārtraukšanu;

24.2. aizvietošanu vai ekstensīvu palielināšanu (izmantotajiem moduļiem identisku moduļu iegādi, nebūtiskus paplašinājumus, iekārtu un programmatūras atjauninājumus). Jaunām iekārtām vai paplašinājumiem jābūt ar būtiskiem specifikācijas uzlabojumiem;

24.3. komponentu cenu maiņas dēļ radušās izmaiņas (produkta vai aprīkojuma cenas vai ražošanas procesa vai metodes produktivitātes izmaiņas nav produktu inovācija);

24.4. ierastās vai regulārās izmaiņas, kas skar esošos produktus, aprīkojumu, ražošanas līnijas, ražošanas procesus, ražošanas metodes un citas operācijas darbības procesā;

24.5. dizaina izmaiņas, kas nemaina funkcijas, lietojumu vai tehniskās īpašības;

24.6. citu ražotāju produktu, iekārtu, aprīkojuma, procesu vai metožu tālākpārdošanu.

25. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, un nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

V. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

26. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

26.1. projekta iesniegumu papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu;

26.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

26.3. kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus (neattiecas uz publisko zinātnisko institūciju);

26.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Ja minētos dokumentus neiesniedz kopā ar projekta iesniegumu, tos iesniedz pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas;

26.5. par jaunas būvniecības, pārbūves, būves atjaunošanas, būves ierīkošanas un būves novietošanas projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz:

26.5.1. būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) vai paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

26.5.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

26.5.3. papildinātu būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

26.5.4. būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

26.5.5. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti), – būvprojektu vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu) un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

26.6. tehnoloģiskā procesa aprakstu, skices, ja projektā paredzēta pārbūve vai stacionāro iekārtu uzstādīšana, un iekārtu izvietojuma shēmu;

26.7. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt (ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu);

26.8. nomas līgumu, ja projektā norādītas šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas.

(Grozīts ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 442; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 775)

27. Papildus šo noteikumu 26. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

27.1. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētā zinātniskā institūcija:

27.1.1. zinātniskās institūcijas lēmumu par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

27.1.2. līgumu ar šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto biedrību par dalību projektā, tajā papildus iekļaujot vismaz informāciju par sadarbības mērķiem un principiem, projekta finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtību, projekta risku sadalījumu un sankcijām, ja netiek izpildītas līgumā minētās saistības;

27.1.3. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētās biedrības iesniegtu aprakstu ar informāciju par:

27.1.3.1. biedrības mērķiem, iesaistoties projektā;

27.1.3.2. projekta īstenošanas lietderību un sagaidāmajiem rezultātiem;

27.1.3.3. projekta rezultātu izmantošanu un komercializācijas iespējām;

27.1.3.4. biedrības plānotajām darbībām projekta rezultātu sasniegšanai;

27.1.4. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētās biedrības biedru sarakstu, kuru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;

27.2. šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais pretendents:

27.2.1. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

27.2.2. līgumu ar zinātnisko institūciju, kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, par dalību projektā, tajā papildus iekļaujot vismaz informāciju par sadarbības mērķiem un principiem, projekta finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtību, projekta risku sadalījumu un sankcijām, ja netiek izpildītas līgumā minētās saistības;

27.3. šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētais pretendents:

27.3.1. biedrības biedru sarakstu;

27.3.2. biedrības valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

27.3.3. līgumu ar zinātnisko institūciju, kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, par dalību projektā, tajā papildus iekļaujot vismaz informāciju par sadarbības mērķiem un principiem, projekta finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtību, projekta risku sadalījumu un sankcijām, ja netiek izpildītas līgumā minētās saistības;

27.4. šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētais pretendents – valsts zinātniskā institūta lēmumu par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

27.5. šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētais pretendents – valsts zinātniskās institūcijas lēmumu par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus.

(Grozīts ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 354; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 432; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 775)

28. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, pārbūvei, būves atjaunošanai, būves ierīkošanai, būves novietošanai, būvmateriālu vai stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādei atbilstoši būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā norādītajam, šo noteikumu 26.5.1., 26.5.2., 26.5.4. un 26.5.5. apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus, kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

29. Šo noteikumu 26. punktā minēto dokumentu oriģinālus neuzrāda, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā.

30. Ja šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minētie dokumenti nav iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā iekļauj nosacījumu noteiktā termiņā iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja minētie dokumenti noteiktajā termiņā netiek iesniegti, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

31. Pasākumā konkrētu laikposmu nepiešķir atbalstu pretendentam, kuram ir pārkāpumi saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 10. pantu un regulu Nr. 2015/288.

32. Projekta uzraudzības periods projekta īstenošanas laikā iegādātajiem pamatlīdzekļiem un veiktajiem būvniecības darbiem ir pieci gadi, un visā uzraudzības periodā tiek nodrošināta to uzturēšana un lietošana atbilstoši projekta mērķim.

33. (Svītrots ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 354)

VI. Publiskā finansējuma pieprasīšanas papildu nosacījumi

34. Projektā iesaistītā zinātniskā institūcija nodrošina ar projektu saistītās aktuālās informācijas (informāciju par projekta uzsākšanu un projekta rezultātu apkopojumu) ievietošanu savā tīmekļvietnē.

35. Ja atbalsta saņēmējam, īstenojot projektu, ir bijušas šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētās izmaksas, tas kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz:

35.1. darba laika uzskaites tabulu;

35.2. izziņu par attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbināto vidējo atalgojumu par darba laika uzskaites tabulās norādīto laika periodu.

36. Ja atbalsta saņēmējam, īstenojot projektu, ir bijušas šo noteikumu 18.6. apakšpunktā minētās izmaksas, tas kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz komandējumu izdevumus apliecinošus dokumentus, ieskaitot sabiedriskā transportlīdzekļa biļeti, ja tiek izmantots sabiedriskais transports (lidmašīnai – iekāpšanas talonu), transporta ceļazīmi vai maršruta lapu, kurā norādīts maršruta mērķis.

37. Šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētais atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu iesniedz Lauku atbalsta dienestā projekta rezultātu (tostarp testēšanas) apkopojumu, ko apstiprinājusi projektā iesaistītās zinātniskās institūcijas zinātniskā padome.

(Grozīts ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 442)

38. Ja atbalsta saņēmējs pēc projekta īstenošanas nesasniedz sākotnēji izvirzīto projekta mērķi, tas Lauku atbalsta dienestā iesniedz pamatojumu, kurā izvērsti paskaidro, kāpēc mērķis nav sasniegts.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 354 redakcijā)

39. Ja atbalsta saņēmējam, īstenojot projektu, ir bijušas šo noteikumu 18.1.1 un 18.7.1 apakšpunktā minētās izmaksas, tad kopā ar maksājuma pieprasījumu atbalsta saņēmējs iesniedz telpu un iekārtu izmantošanas laika uzskaites tabulu, ja attiecīgās izmaksas tiek izmantotas arī mērķiem, kas nav saistīti ar pasākumu.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 354 redakcijā)

40. Lai saņemtu finansējumu par projekta daļas īstenošanu, zinātniskā institūcija kā sadarbības partneris pēc šo noteikumu 13. punktā minētā posma īstenošanas sagatavo izdevumus apliecinošus dokumentus un nosūta atbalsta saņēmējam apkopošanai un iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā kopā ar pārskatu par darbības rādītājiem (3. pielikums). Ja Lauku atbalsta dienests maksājuma pieprasījumā vai pavaddokumentos konstatē nepilnības, atbalsta saņēmējs zinātniskajai institūcijai nosūta informāciju nepilnību novēršanai, lai tā varētu iesniegt precizējumus Lauku atbalsta dienesta noteiktajā termiņā. Lauku atbalsta dienests finansējumu ieskaita atsevišķi atbalsta saņēmēja un sadarbības partnera bankas kontā.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 193

(Pielikums MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 354 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 432; MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 442)

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF)
pasākuma "Inovācija"
projekta iesniegums

Pretendents 
Klienta numurs 
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss) 
Projekta īstenošanas vieta (adrese, pasta indekss) 
Projekta vadītājs 
Kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese 
Projekta nosaukums 
Projekta Nr. 

A. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts

 

 

A.2. Pretendentu raksturojošie rādītāji

Pēdējais noslēgtais gads 20__. gads
Pretendenta – fiziskas personas – dzimums (ja pretendents ir juridiska persona – tās dalībnieka dzimums, kuram uzņēmumā vai saimniecībā pieder vairāk par 51 % pamatkapitāla daļu, vai – citos gadījumos – tā dalībnieka dzimums, kuram pieder visvairāk pamatkapitāla daļu)sieviete 
vīrietis 
Uzņēmuma lielums (sīkais, mazais, vidējiem vai lielais), ja attiecas 
Projektā iesaistītās Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas statuss:

Atbilstošo atbildi atzīmēt ar X

Publiska zinātniska institūcija 
Privātpersonu dibināta zinātniska institūcija 
Pretendenta pieredze

Atzīmēt ar X, ja atbilst

Ir iepriekšēja pieredze jaunu vai ievērojami uzlabotu produktu, procesu vai metožu, vai pārvaldības un organizācijas sistēmu izstrādāšanā 

A.3. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas (ja pretendents ir zinātniskā institūcija, tā sniedz informāciju tikai par ražošanas ēkām un būvēm, tehniku un iekārtām, kurām ir saistība ar projektu)*

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelis

Īpašumā, skaits

Nomā esošās, skaits

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība/ mērvienība

Ja tehnika vai iekārta tiks papildināta vai aizstāta, atzīmēt konkrēto

Ražošanas ēkas un būves     

X

     
     
     
     
     
     
     

Tehnika un iekārtas

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
* Ja pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu.

A.4. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos, kas saistīti ar šajā pasākumā plānoto inovāciju

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) ir iesniedzis projekta iesniegumu citos Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos 
 

A.4.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par projektiem

Nr.p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukumsProjekta nosaukums un projekta Nr.Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) līdz (mm/gggg)Attiecināmo izmaksu summa (EUR)Publiskais finansējums (EUR)Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu (Jā; Nē)Saistītā projekta saturiskā saistība
Eiropas Savienības finansētie projekti
         
         
         
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)
         
         
         

A.5. Informācija par sadarbības partneri

Partnera nosaukums: 

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projekta mērķis (atzīmēt vienu no mērķiem)

Nr.p.k.Mērķis

Atbilstošo atzīmēt ar X

1.

Inovācija zvejniecībā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus, aprīkojumu, procesus vai metodes 

2.

Inovācija akvakultūrā, tajā skaitā akvakultūras produkcijas apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus vai procesus, lai ieviestu jaunas akvakultūras sugas ar labu tirgus potenciālu, tostarp izpētot inovatīvo produktu vai procesu tehniskās vai ekonomiskās īstenošanas iespējas. 

B.1.1. Izvērsts projekta mērķa apraksts

 

 

 

B.2. Projekta īstenošanas joma

Nr.p.k.

Projekta īstenošanas joma

Atzīmēt ar X vismaz vienu atbilstošo jomu

1.Ietekmes uz vidi samazināšana 
2.Ilgtspējīgas ražošanas metodes 
3.Produktu pievienotā vērtība 
4.Ražošanas procesu efektivitāte 
5.Zvejas aprīkojums 
6.Resursu ilgtspējīga izmantošana, tostarp energoefektivitāte ražošanas procesā 
7.Jaunas, tirgū perspektīvas akvakultūras dzīvnieku sugas 
8.Akvakultūras dzīvnieku labturība 
9.Zivju miltu un zivju eļļas izmantošanas samazināšana akvakultūrā 

B.3. Projektā plānotās attiecināmās darbības

Nr.p.k.Lūdzu, atzīmēt, kuras darbības saskaņā ar Regulas Nr.  508/2014 26. un 47. pantu projektā tiks īstenotas

Atbilstošās atzīmēt ar X

Ja B.1. sadaļā izvēlēts mērķis Nr. 1 (zvejniecība un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrāde), tiks īstenotas darbības, lai:

1.

izstrādātu ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus vai aprīkojumu

A1

 

2.

izstrādātu ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus procesus vai metodes

A2

 

Ja B.1. sadaļā izvēlēts mērķis Nr. 2 (akvakultūra, tajā skaitā akvakultūras produkcijas apstrāde), tiks īstenotas darbības, lai:

3.

izstrādātu ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus vai procesus

B1

 

4.

ieviestu jaunas akvakultūras sugas ar labu tirgus potenciālu

B2

 

5.

izpētītu inovatīvo produktu vai procesu tehniskās vai ekonomiskās īstenošanas iespējas

C

 

B.4. Projekta apraksts

B.4.1. Projekta apraksts (papildus norādīt inovācijas nepieciešamību, pielietojumu un sagaidāmos rezultātus)

 

B.4.2. Pamatojums, kas apliecina projekta inovāciju

 

B.4.3. Katras attiecināmo izmaksu pozīcijas apraksts, norādot tās funkciju un nozīmi projektā
 

 

B.4.4. Projekta finansēšanas apraksts

 

B.4.5. To darbinieku skaits, kuri tiešā veidā gūst labumu no projekta

 

B.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti (sadalījumā pa posmiem, kā arī norādot gala rezultātu).

 

Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti pa posmiem

 

 

Posma Nr.

 

 

Ilgums, mēneši

 

 

Projekta darbības apraksts*

 

 

Rezultāts**

 

 

Rādītāja nosaukums***

 

 

Mērvienība

 

 

Vērtība/skaits

 

      
   
      
   
      
   
      
   

 

Uzraudzības periodā****

 

    
Projekta gala rezultāts   
   
* Norāda iesaistīto partneri.

 

** Katram posmam un projekta gala rezultātam norāda vismaz vienu rādītāju.

 

 

*** Norāda projekta posma mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošos rādītājus.

 

 

**** Ja projektā iegādāti pamatlīdzekļiem vai veikti būvniecības darbi, papildus norāda pēc projekta īstenošanas vismaz vienu sasniedzamo rezultātu projekta uzraudzības periodā.

 

B.6. Projekta īstenošanas vieta

Projekta īstenošanas vietas kadastra numurs:
zemei (ja tiek veikta būvniecība, būves pārbūve ierīkošana vai novietošana, stacionāro iekārtu uzstādīšana vai tml.) 
būvēm, kurās tiek uzstādītas stacionārās iekārtas vai kurām tiek veikta pārbūve, ierīkošana u.c. 

B.7. Projekta īstenošanai izmantojamās telpas un iekārtas, ja ar to lietošanu saistītās izmaksas plānots iekļaut projektā

Nr.p.k.

Projekta īstenošanai izmantojamās TELPAS

Izmantošanas apraksts

Mērvienība (m2)

Izmantošanas laiks projektā/kopējais izmantošanas laiks
(%)

     
     
     
     

Nr.p.k.

Projekta īstenošanai izmantojamās IEKĀRTAS

Izmantošanas apraksts

Mērvienība (m3/gab/m/ kompl.)

Izmantošanas laiks projektā/kopējais izmantošanas laiks
(%)

     
     
     
     

B.8. Projekta inovācijas mērogs

Inovācija ir

Atbilstošo atzīmēt ar X

uzņēmuma mērogā 
nozares mērogā

 

B.9. Projekta inovācijas mērķis

Inovācija

Atbilstošo atzīmēt ar X

Pievienotās vērtības radīšana vietējai izejvielai 
Veicināt "zaļo ražošanu" – enerģijas efektīvu izmantošanu, izmešu, resursu patēriņa (neskaitot izejvielu), nevēlamās nozvejas samazināšanu, kā arī izmetumu izskaušanu 

B.10. Informācija par sadarbības partneri un sadarbības partnera ieguldījums projektā

Partnera nosaukums: 
B.10.1. Tehnoloģiskais ieguldījums
 

 

B.10.2. Cilvēkresursu ieguldījums, tostarp zināšanas un pieredze

 

B.10.3. Projekta īstenošanas vieta, ja projekts tiek īstenots arī sadarbības partnera adresē

 

B.10.4. Finansiālais ieguldījums projektā

EUR

 

%

 

B.11. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem (atbilstoši B.5. tabulā norādītajam)

mērvienība (m3/m2/gab/m/ kompl.)

Vienību skaits

Kopā izmaksas, EUR

Attiecināmās izmaksas, EUR

atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums (DD.MM.GGGG.) (atbilstoši B.5.tabulā norādītajiem posmiem)

Izmaksu atbilstība darbībām
(A1, A2, B1, B2, C)*

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  

1. Izdevumi par darbībām, kuru mērķis ir veicināt inovāciju zvejniecībā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādē

 ---   --  
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---  

kopā

--X-- 

2. Izdevumi par darbībām, kuru mērķis ir veicināt inovāciju akvakultūrā, tajā skaitā akvakultūras produkcijas apstrādē

 ---  ---  
 -     --  
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---  

kopā

--X-- 

3. Vispārējās izmaksas

 ---  ---  
 ---  ---  

kopā

--X-- 

KOPĀ

--X-- 
* Norāda izdevumu pozīciju atbilstību izvēlētajām darbībām atbilstoši B.3. sadaļā norādītajai informācijai.

B.11.1. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas, ja tiek iegādāti jauni pamatlīdzekļi vai notiek būvniecības darbi (ja pretendents ir publiskā zinātniskā institūcija)

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

mērvienība (m3/m2/gab./m/ kompl.)

Vienību skaits

Kopā izmaksas, EUR

Attiecināmās izmaksas, EUR

atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums (DD.MM.GGGG.)

Izmaksu atbilstība darbībām
(A1, A2, B1, B2, C)*

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  

1. Jaunu pamatlīdzekļu iegāde

 ---   --  
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---  

Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā

--X-- 

2. Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas un novietošanas izmaksas

 ---  ---  
 -     --  
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---  

Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas un novietošanas izmaksas, kopā

--X-- 

3. Vispārējās izmaksas

 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---  

Vispārējās izmaksas, kopā

--X-- 

KOPĀ

--X--
* Norāda izdevumu pozīciju atbilstību izvēlētajām darbībām atbilstoši B.3. sadaļā norādītajai informācijai.

B.12. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijasSumma, EUR
 -
 -
 -

KOPĀ

-

B.13. Projekta finansējums:

Projekta kopējā summa, EUR-Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR-

B.14. Informācija par zvejas kuģi, ja B.1. sadaļā izvēlēts mērķis Nr. 1

Īpašnieks  
Nosaukums  
Reģistrācijas numurs  

B.15. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību

 

 

B.16. Projektu atlases kritēriju punktu skaits (atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"" 2. pielikumā norādītajai informācijai)

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Kopējais punktu skaits grupā

Pamatojums

1.

Inovācijas mērogsInovācija ir nozares mērogā   
Inovācija ir uzņēmuma mērogā  

2.

Atbalsta pretendentam ir iepriekšēja pieredze inovāciju izstrādāšanā   

3.

Inovācijas mērķisInovācijas mērķis ir pievienotās vērtības radīšana vietējai izejvielai   
Inovācijas mērķis ir veicināt "zaļo ražošanu" – enerģijas efektīvu izmantošanu, izmešu, resursu patēriņa (neskaitot izejvielu), nevēlamās nozvejas samazināšanu, kā arī izmetumu izskaušanu  

Kopā

  

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atbilstošo atbildi atzīmēt ar X

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma pilns komplekts un šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētajam pretendentam – arī biznesa plāns

oriģināli

 

 

 

2.

Pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā

oriģināls

 

 

 

3.

Kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts (neattiecas uz publisko zinātnisko institūciju) *

oriģināls

 

 

 

4.

Ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus – dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību (neattiecas uz publisko zinātnisko institūciju) *

oriģināls

   

5.

Ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, ja īpašums tiek nomāts

kopija

   

6.

Nomas līgums, ja projektā paredzēta telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma noma

kopija

   

7.

Tehnoloģiskā procesa apraksts, skices, ja projektā paredzēta stacionāro iekārtu uzstādīšana, un iekārtu izvietojuma shēma

oriģināls/ kopija

   

8.

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu

oriģināls

   

Ja atbalsta pretendents ir zinātniskā institūcija

9.

Zinātniskās institūcijas lēmums par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

   

10.

Līgums par dalību projektā, kas noslēgts ar biedrību, kura vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kuras biedru (vismaz triju) komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, tajā papildus iekļaujot vismaz informāciju par sadarbības mērķiem un principiem, projekta finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtību, projekta risku sadalījumu un sankcijām, ja netiek izpildītas līgumā minētās saistības*****

oriģināls

   

11.

Biedrības iesniegtu aprakstu par biedrības mērķiem, tai iesaistoties projektā, projekta īstenošanas lietderību un sagaidāmajiem rezultātiem, projekta rezultātu izmantošanu un komercializācijas iespējām, kā arī biedrības plānotajām darbībām projekta rezultātu sasniegšanai*****

oriģināls

   

12.

Biedrības biedru saraksts*****

kopija

   

Ja atbalsta pretendents ir komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība

13.

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam, ja attiecas

oriģināls

   

14.

Līgums ar zinātnisko institūciju, kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, par dalību projektā, tajā papildus iekļaujot vismaz informāciju par sadarbības mērķiem un principiem, projekta finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtību, projekta risku sadalījumu un sankcijām, ja netiek izpildītas līgumā minētās saistības

oriģināls

   

Ja atbalsta pretendents ir biedrība

15.

Biedrības biedru saraksts

kopija

   

16.

Biedrības valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

   

17.

Līgums ar zinātnisko institūciju, kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, par dalību projektā, tajā papildus iekļaujot vismaz informāciju par sadarbības mērķiem un principiem, projekta finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtību, projekta risku sadalījumu un sankcijām, ja netiek izpildītas līgumā minētās saistības

oriģināls

   

Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja ir attiecināmas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem**

18.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

   

19.

Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiem

kopijas

   

20.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti***

oriģināls

   

Jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas un būves novietošanas projektiem

21.

Ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēta jaunas būves būvniecība, būves pārbūve, būves ierīkošana, būves novietošana vai būves atjaunošana, ja īpašums tiek nomāts

kopija

   

22.

Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts

kopija

   

23.

Paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem

kopija

   

24.

Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)

oriģināls

   

25.

Būvmateriālu iegādei – būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)

kopija

   

26.

Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi*

kopija

   

27.

Papildināta būvatļauja vai papildināts paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi****

kopija

   

Citi iesniegtie dokumenti

28.

     

Piezīmes.

* Var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

** Arhitektu, inženieru, konsultantu u.c. pakalpojumi ietilpst vispārējās izmaksās, un iepirkuma dokumentus par tiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (izņēmums ir būvmateriālu iegāde).

*** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

**** Var iesniegt 9 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

***** Valsts zinātniskais institūts, kurš īsteno valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā, projektā par akvakultūras inovāciju centra izveidi neiesniedz šos dokumentus.

Projekta iesniegums iesniegts

  
 

(datums*)

 
Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 193
Projektu atlases kritēriji pasākumā "Inovācija"

Nr.
p. k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits

1.Inovācijas mērogsInovācija ir nozares mērogā

15

15

Inovācija ir uzņēmuma mērogā

5

2.Atbalsta pretendentam ir iepriekšēja pieredze inovāciju izstrādāšanā

5

5

3.Inovācijas mērķisInovācijas mērķis ir pievienotās vērtības radīšana vietējai izejvielai

10

20

Inovācijas mērķis ir veicināt "zaļo ražošanu" – enerģijas efektīvu izmantošanu, izmešu, resursu patēriņa (neskaitot izejvielu), nevēlamās nozvejas samazināšanu, kā arī izmetumu izskaušanu

10

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 15 punkti.

40

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 193
Pārskats par atbalsta saņēmēja projekta īstenošanas darbības rādītājiem Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā "Inovācija"

(Pielikums MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 354 redakcijā)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Projekta numurs, nosaukums 
Atbalsta saņēmējs ‒ nosaukums 
LAD klienta numurs 

2. PROJEKTA DARBĪBAS REZULTĀTA SASNIEGŠANAI

Laikposms, par kuru tiek iesniegts pārskats (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma B.5. sadaļā norādītajai informācijai)____.____.________.g. – ____.____.________.g.

3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI (atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"" 1. pielikuma B.5. sadaļā norādītajai informācijai)

Projekta darbības rezultāts

Mērvienība

Vērtība/skaits

Atkāpes no plānotā (ja ir radušās)

    
    
    
    
    

4. INFORMĀCIJA PAR RĀDĪTĀJIEM

Aprakstīt darbības, kas īstenotas papildus vai sākotnēji nav plānotas, kā arī iemeslus, ja nav īstenota kāda no sākotnēji ieplānotajām darbībām mērķa sasniegšanai
 

 

 

5. DARBASPĒKS (aizpilda, iesniedzot pārskatu par projekta gala rezultātu)

To darbinieku skaits, kuri tiešā veidā gūst labumu no projekta 

t. sk. vīrieši

 

t. sk. sievietes

 

 

Atbalsta saņēmējs 

Datums*

  
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

   

Piezīmes.
* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai iesniegts Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 193Pieņemts: 29.03.2016.Stājas spēkā: 08.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 07.04.2016. OP numurs: 2016/67.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281357
{"selected":{"value":"24.12.2020","content":"<font class='s-1'>24.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.12.2020","iso_value":"2020\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.09.2019","iso_value":"2019\/09\/20","content":"<font class='s-1'>20.09.2019.-23.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2018","iso_value":"2018\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2018.-19.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2017","iso_value":"2017\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2017.-19.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2016","iso_value":"2016\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2016.-28.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.12.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)