Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 192

Rīgā 2016. gada 29. martā (prot. Nr. 15 21. §)
Noteikumi par izmaksām, kas saistītas ar atkritumu poligonu apsaimniekošanu pēc to slēgšanas
Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
41. panta 1.2 un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. nosaka sadzīves vai bīstamo atkritumu poligona (turpmāk – poligons) vai tā daļas slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un slēgta poligona vai tā daļas monitoringa un uzturēšanas izmaksas;

1.2. pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas sadzīves atkritumu poligons, vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), ja tas ir bīstamo atkritumu poligons, uzrauga un kontrolē poligona slēgšanas kontā Valsts kasē (turpmāk – poligona konts) ieskaitāmo līdzekļu iemaksas un izmaksas pēc poligona vai tā daļas slēgšanas;

1.3. poligona īpašnieks vai apsaimniekotājs vai valsts vai pašvaldības iestāde (turpmāk – apsaimniekotājs) saņem poligona kontā uzkrātos līdzekļus poligona vai tā daļas slēgšanas, rekultivācijas un slēgta poligona vai tā daļas monitoringa un uzturēšanas izmaksu segšanai.

2. Poligona kontu atsevišķi katram sadzīves atkritumu poligonam mēneša laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā atver tā pašvaldība, kuras teritorijā atrodas konkrētais sadzīves atkritumu poligons (turpmāk – attiecīgā pašvaldība), vai ministrija, ja tas ir bīstamo atkritumu poligons, un informē par to poligona apsaimniekotāju.

3. Poligona apsaimniekotājs poligona kontā veic iemaksas, kas paredzētas poligona vai tā daļas slēgšanas un rekultivācijas un slēgta poligona vai tā daļas monitoringa un uzturēšanas izmaksu segšanai (turpmāk – iemaksas).

II. Poligona vai tā daļas slēgšanas un rekultivācijas un slēgta poligona vai tā daļas monitoringa un uzturēšanas izmaksu noteikšana un iemaksu aprēķināšana

4. Poligona vai tā daļas slēgšanas un rekultivācijas un slēgta poligona vai tā daļas uzturēšanas izmaksas veido:

4.1. izmaksas, kas saistītas ar poligona vai tā daļas rekultivācijas projekta un būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamo dokumentu izstrādi, kas noteikti normatīvajos aktos par poligonu apsaimniekošanu;

4.2. rekultivācijas seguma izbūves izmaksas;

4.3. izmaksas, kas saistītas ar teritorijas uzturēšanu, tai skaitā atbilstības nodrošināšanu ugunsdrošības prasībām, apauguma noņemšanu, rekultivētās poligona vai tā daļas krātuves virskārtas izolējošā seguma uzturēšanu atbilstošā stāvoklī;

4.4. poligona gāzu savākšanas sistēmas uzturēšanas izmaksas, kas tiek samazinātas par gūtajiem ienākumiem no poligona gāzu izmantošanas;

4.5. infiltrāta savākšanas sistēmas uzturēšanas izmaksas;

4.6. infiltrāta savākšanas, uzkrāšanas, priekšattīrīšanas, noglabāšanas un izvešanas izmaksas;

4.7. teritorijas apsardzes izmaksas;

4.8. poligona darbības vajadzībām uzcelto ēku un citu būvju nojaukšanas izmaksas;

4.9. apsaimniekošanas izmaksas, kas saistītas ar radītā piesārņojuma novēršanu vai samazināšanu;

4.10. administratīvās izmaksas.

5. Ja poligons tiek slēgts pa daļām, šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētās izmaksas aprēķina par to poligona daļu, ko plāno slēgt nākamo, bet šo noteikumu 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. un 4.10. apakšpunktā minētās izmaksas ieskaita pēdējās poligona daļas slēgšanas un rekultivācijas un slēgta poligona uzturēšanas izmaksās. Izmaksas, kas rodas šajos apakšpunktos minētajās pozīcijās pirms poligona vai tā daļas slēgšanas, ieskaita ar poligona vai tā daļas slēgšanu nesaistītajās izmaksās.

6. Sadzīves atkritumu poligona vai tā daļas slēgšanas un rekultivācijas izmaksas rēķina, par pamatu izmantojot aprēķina brīdī pēdējo divu valstī realizēto sadzīves atkritumu poligonu vai to daļu slēgšanas un rekultivācijas darbu izmaksas un veicot šo izmaksu korekciju atbilstoši konkrētajā poligonā vai tā daļā plānotajām slēgšanas un rekultivācijas darbībām pēc līdzīgu darbību izmaksu novērtējuma. Sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotājiem aprēķina vajadzībām un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai informācija par pēdējo divu valstī realizēto sadzīves atkritumu poligonu vai to daļu slēgšanas un rekultivācijas darbu izmaksām pa šo noteikumu 4. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir pieejama Valsts vides dienestā. Valsts vides dienests minēto informāciju sniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Izmaksu pozīcijas, kuras nav iekļautas Valsts vides dienestā sniegtajā informācijā, sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotājs rēķina, balstoties uz līdzīgu darbību izmaksu novērtējumu. Bīstamo atkritumu poligona apsaimniekotājs poligona vai tā daļas slēgšanas un rekultivācijas izmaksas rēķina, balstoties uz līdzīgu darbību izmaksu novērtējumu.

7. Slēgta poligona vai tā daļas uzturēšanas izmaksas aprēķina, balstoties uz poligona darbības laikā īstenotu līdzīgu darbību izmaksu novērtējumu.

8. Slēgta poligona vai tā daļas monitoringa izmaksas veido monitoringa iekārtu ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas 30 gadu ilgā laikposmā, monitoringa veikšanas izmaksas 30 gadu ilgā laikposmā un monitoringa urbumu likvidācijas izmaksas. Šīs izmaksas aprēķina, par pamatu izmantojot poligona darbības laikā veiktā monitoringa un ar to saistīto izmaksu apmēru gadā.

9. Izmaksu aprēķinam izmanto poligona vai tā daļas maksimālo paredzēto platību un ietilpību. Iemaksu apmēru par tonnu aprēķina, kopējās poligona vai tā daļas slēgšanas un rekultivācijas un slēgta poligona vai tā daļas monitoringa un uzturēšanas izmaksas, no kurām atņemtas iepriekšējos periodos uzkrātās iemaksas, kas vēl nav iztērētas minētajiem mērķiem, dalot attiecīgi ar atlikušo poligona vai tā daļas ietilpību tonnās. Atlikusī poligona vai tā daļas ietilpība tonnās tiek noteikta pēc pēdējās uzmērīšanas datiem pirms iemaksu aprēķina.

10. Ceturkšņa iemaksas atbilstoši poligonā vai tā daļā apglabāto atkritumu daudzumam konkrētajā ceturksnī veic līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

11. Sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotājs informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un attiecīgo pašvaldību par veikto aprēķinu un iemaksu apmēru par tonnu. Bīstamo atkritumu poligona apsaimniekotājs informē ministriju par veikto aprēķinu un iemaksu apmēru par tonnu.

12. Ja mainās iemaksas apmērs, kas ietekmē tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tarifu projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā.

III. Poligona kontā ieskaitīto līdzekļu uzkrāšanas uzraudzība

13. Poligona apsaimniekotājs katru gadu līdz 1. martam informē attiecīgo pašvaldību vai ministriju par iepriekšējā gadā apglabāto atkritumu daudzumu.

14. Attiecīgā pašvaldība vai ministrija uzrauga veikto iemaksu apmēru. Ja konstatēta neatbilstība starp apglabāto atkritumu daudzumu un veiktajām iemaksām, attiecīgā pašvaldība ar domes lēmumu vai ministrija ar ministra rīkojumu uzdod poligona apsaimniekotājam mēneša laikā iemaksāt trūkstošo summu poligona kontā.

IV. Poligona kontā ieskaitīto līdzekļu izlietošanas uzraudzība

15. Pēc tam kad Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par poligona vai tā daļas slēgšanu un izsniegusi tehniskos noteikumus poligona vai tā daļas slēgšanai un rekultivācijai:

15.1. attiecīgā pašvaldība poligona kontā uzkrātos līdzekļus pārskaita poligona apsaimniekotājam, kas veic ar poligona vai tā daļas slēgšanu un rekultivāciju saistītās darbības un slēgta poligona vai tā daļas monitoringu un uzturēšanu un ar kuru attiecīgai pašvaldībai ir noslēgts līgums par šo darbu veikšanu, atbilstoši attiecīgajā pašvaldībā iesniegtajam izdevumu grafikam;

15.2. ministrija poligona kontā uzkrātos līdzekļus pārskaita bīstamo atkritumu poligona apsaimniekotājam, kas ir tiesīgs veikt poligona vai tā daļas slēgšanu un rekultivāciju un slēgta poligona vai tā daļas monitoringu un uzturēšanu, atbilstoši ministrijā iesniegtajam izdevumu grafikam.

16. Pēc poligona vai tā daļas slēgšanas poligona apsaimniekotājs katru gadu līdz 1. maijam nosūta attiecīgajai pašvaldībai vai ministrijai šādu informāciju:

16.1. par kalendāra gada laikā veiktajām poligona vai tā daļas slēgšanas darbībām un ar tām saistītajām izmaksām;

16.2. par kalendāra gada laikā veiktajiem rekultivācijas vai uzturēšanas darbiem un ar tiem saistītajām izmaksām;

16.3. par kalendāra gada laikā veiktajiem monitoringa pasākumiem un ar tiem saistītajām izmaksām.

17. Attiecīgā pašvaldība vai ministrija izvērtē šo noteikumu 16. punktā minēto izmaksu atbilstību veiktajiem darbiem un, ja konstatē neatbilstību, rīkojas atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam vai līgumam ar poligona apsaimniekotāju.

V. Noslēguma jautājumi

18. Līdz brīdim, kad Valsts vides dienestā ir pieejama informācija par divu poligonu vai to daļu slēgšanas un rekultivācijas darbu izmaksām, šo noteikumu 6. punktā minētos poligonu vai to daļu slēgšanas un rekultivācijas izmaksu aprēķinus veic, balstoties tikai uz līdzīgu darbību izmaksu novērtējumu.

19. Līdzekļus, kas uzkrāti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, poligona apsaimniekotājs ieskaita attiecīgās pašvaldības vai ministrijas poligona kontā triju mēnešu laikā pēc tā atvēršanas.

20. Ja uzkrātie līdzekļi nav pietiekami sadzīves atkritumu poligona vai tā daļas slēgšanai un rekultivācijai un slēgta poligona vai tā daļas monitoringam un uzturēšanai, trūkstošos līdzekļus nodrošina attiecīgā pašvaldība, tai skaitā no dabas resursu nodokļa maksājumiem, kas ieskaitīti attiecīgās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā. Ja tas ir bīstamo atkritumu poligons, trūkstošos līdzekļus nodrošina ministrija tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

21. Uzkrātos līdzekļus, kas pēc poligona slēgšanas, rekultivācijas un slēgta poligona monitoringa un uzturēšanas darbību pabeigšanas nav izlietoti, ieskaita attiecīgās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā. Ja tas ir bīstamo atkritumu poligons, neizlietotos līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžetā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par izmaksām, kas saistītas ar atkritumu poligonu apsaimniekošanu pēc to slēgšanas Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 192Pieņemts: 29.03.2016.Stājas spēkā: 08.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 07.04.2016. OP numurs: 2016/67.6
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281356
08.04.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)