Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 150

Rīgā 2016. gada 8. martā (prot. Nr. 12 25. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākumu "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai, veicot Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi, kā arī izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus.

3. Pasākuma mērķa grupa ir dabas un vides aizsardzības, uzraudzības un kontroles institūcijas, biedrības un nodibinājumi, kas darbojas dabas aizsardzības jomā, pašvaldības, iedzīvotāji un komersanti.

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. iznākuma rādītāji:

4.1.1. izstrādāti 25 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni;

4.1.2. izstrādāti pieci Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni;

4.2. (svītrots ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 315);

4.3. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 2 422 500 euro apmērā;

4.4. horizontālā principa "ilgtspējīga attīstība" rādītājs un tā sasniedzamā vērtība – atbilstoši šo noteikumu 4.1. apakšpunktam.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 668)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 10 263 088 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 8 723 624 euro un valsts budžeta finansējums – 1 539 464 euro.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projektā plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, un valsts budžeta līdzfinansējums ir vismaz 15 procentu apmērā no projektā plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

II. Prasības projekta iesniedzējam

9. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir tiešās pārvaldes iestāde, kuras kompetencē ir dabas aizsardzības politikas īstenošana sugu un biotopu aizsardzības jomā, – Dabas aizsardzības pārvalde.

10. Projekta iesniedzējs, kas pēc tam, kad stājusies spēkā ar sadarbības iestādi noslēgtā vienošanās, ir arī finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs), sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu sadarbības iestādē saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām.

11. Finansējuma saņēmējam pēc projekta īstenošanas vismaz desmit gadus jānodrošina:

11.1. projekta rezultātu uzturēšana un līdzekļi rezultātu uzturēšanai;

11.2. sasniegto rezultātu ilgtspēja, veicot iegūto datu uzturēšanu dabas datu pārvaldības sistēmā (tiek nodrošināta datu pieejamība un to savietojamība ar citām valsts informācijas sistēmām un nodrošināta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānu aktualitāte).

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

12. Pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai ir:

12.1. dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumu Nr. 686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību" 3. punktu iekļautas to īpaši aizsargājamo dabas teritoriju prioritārajā sarakstā, kurām nepieciešama dabas aizsardzības plānu izstrāde;

12.2. aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām sugām, kuras saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 5. panta 4. punktu iekļautas to īpaši aizsargājamo sugu prioritārajā sarakstā, kurām nepieciešama aizsardzības plānu izstrāde;

12.3. Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana (tai skaitā ekspertu instruktāža aizsargājamo biotopu inventarizācijā), pašvaldību un zemes īpašnieku informēšana, datu ievadīšana dabas datu pārvaldības sistēmā saskaņā ar aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku, kuru izstrādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un publicē savā tīmekļvietnē;

12.4. Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas kvalitātes pārbaude saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku, iegūtās informācijas analīze un kompleksa vērtējuma sagatavošana par biotopu teritoriālo izplatību un kvalitāti valstī;

12.5. Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu teritoriālās izplatības un kvalitātes apzināšanas rezultātā iegūto datu digitalizēšana, dabas datu pārvaldības sistēmas tehniskā aprīkojuma pilnveide iegūto datu digitalizēšanai un uzkrāšanai;

12.6. projekta vadība.

13. Pasākuma ietvaros plāno tiešās attiecināmās izmaksas un netiešās attiecināmās izmaksas.

14. Tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas šo noteikumu 12. punktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai:

14.1. pakalpojumu līgumu izmaksas šo noteikumu 12.1., 12.2., 12.3. un 12.5. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām, ja šo pakalpojumu iepirkumu procedūras tiek veiktas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu;

14.2. atlīdzības izmaksas projekta īstenošanā iesaistītajam personālam, kas projektā tiek nodarbināts vismaz 30 procentu apmērā no darba laika, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas šo noteikumu 12.4. apakšpunktā minētajai atbalstāmajai darbībai, nepārsniedzot 15 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām;

14.3. atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam, kas projektā tiek nodarbināts vismaz 30 procentu apmērā no darba laika, nepārsniedzot 56 580 euro gadā;

14.4. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma un licenču iegādes vai to nomas izmaksas šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minētajai atbalstāmajai darbībai;

14.5. ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana, nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

15. Neparedzētie izdevumi nepārsniedz trīs procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izdevumu izlietošanu finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, kā to nosaka vienošanās.

16. Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 14.2. un 14.3. apakšpunktā minētajām izmaksām.

17. Šo noteikumu 13. punktā minētajām izmaksām pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi

18. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

19. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

19.1. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

19.2. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

19.3. nodrošina Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu kartējuma kvalitātes pārbaudi vairāk nekā 10 procentiem no kartējuma kopplatības, tai skaitā gadījumos, ja to pieprasījis zemes īpašnieks;

19.4. pēc projekta apstiprināšanas ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu izveido projekta uzraudzības grupu, lai nodrošinātu sabiedrisko pārraudzību, sagatavojot izvērtējumu par projekta mērķu sasniegšanu un projekta ikgadējiem rezultātiem, un kompleksu vērtējumu par biotopu teritoriālo izplatību un kvalitāti valstī, kā arī projekta ietvaros veiktās biotopu kartēšanas rezultātu ietekmi uz tautsaimniecību. Uzraudzības grupas darbības kārtību nosaka Uzraudzības grupas nolikums, kuru apstiprina ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu;

19.5. katra kalendāra gada ietvaros sagatavo sezonālo biotopu kartēšanas darbu izvērtējumu izskatīšanai šo noteikumu 19.4. apakšpunktā minētajā projekta uzraudzības grupā;

19.6. plānojot projekta laika grafiku un izstrādājot projekta darbu metodikas, ņem vērā Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu inventarizācijas darbu sezonalitāti;

19.7. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

19.8. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajiem iznākuma rādītājiem;

19.9. saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 21. februāra noteikumiem Nr. 153 "Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu" un Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 350 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu" nodrošina visu Latvijā sastopamo Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu un iegūtās informācijas analīzi, sagatavojot kompleksu vērtējumu par biotopu teritoriālo izplatību un kvalitāti valstī.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 315)

20. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

20.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var negatīvi ietekmēt šo noteikumu 2. punktā minētā pasākuma mērķa vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

20.2. citos gadījumos saskaņā ar vienošanos.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 315)

21. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 150Pieņemts: 08.03.2016.Stājas spēkā: 24.03.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 23.03.2016. OP numurs: 2016/58.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
281109
{"selected":{"value":"20.12.2019","content":"<font class='s-1'>20.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.12.2019","iso_value":"2019\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2019","iso_value":"2019\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2019.-19.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.10.2017","iso_value":"2017\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2017.-11.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2016","iso_value":"2016\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2016.-26.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.12.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)