Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.191

Rīgā 2016.gada 16.februārī (prot. Nr.68, 12.§)
Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta pirmo un 2.4daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas kārtību Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;

1.2. kārtību, kādā bērnu nodrošina ar vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Pašvaldības izglītības iestāde) (1.pielikums);

1.3. kārtību, kādā pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Privātā izglītība iestāde), izmaksas par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. administrators – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) darbinieks, kuram elektroniskās datubāzes turētājs piešķīris elektroniskās datubāzes pārziņa tiesības vai kuram elektroniskās datubāzes pārzinis piešķīris elektroniskās datubāzes administrēšanas tiesības;

2.2. elektroniskā datubāze – pašvaldības elektroniskā datubāze, kurā reģistrē vecāku vai personu, kas realizē bērna aizgādību (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis), pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;

2.3. Komisija – ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija, kuras sastāvā ietilpst trīs Departamenta, viens Rīgas domes Labklājības departamenta un viens Rīgas bāriņtiesas pārstāvis un kura izskata iedzīvotāju iesniegumus un pieņem lēmumus par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;

2.4. pašvaldības finansējums – saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu noteikts finansējums pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam Pašvaldības izglītības iestādē;

2.5. pašvaldības līdzfinansējums – šajos noteikumos noteikts līdzfinansējums pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam Privātajā izglītības iestādē;

2.6. pirmsskolas izglītības pakalpojums – normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas pirmsskolas izglītības programmas īstenošana Pašvaldības izglītības iestādē vai Privātajā izglītības iestādē;

2.7. pieteikums – noteiktā formā izteikta vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja griba reģistrēt bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;

2.8. portāls – valsts pārvaldes pakalpojumu portāls Latvija.lv;

2.9. programma – normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencēta vispārējās izglītības programma pirmsskolas izglītības pakāpei saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikāciju;

2.10. reģistrācijas vietas – Departaments un ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu noteiktās vietas, kurās Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra vai Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas darbinieks (turpmāk – pieteikumu reģistrētājs) un administrators reģistrē pieteikumus elektroniskajā datubāzē.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; Rīgas domes 12.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 46; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114; 2.8. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.04.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

3. Bērnus, kas reģistrēti pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, pašvaldība nodrošina ar pirmsskolas izglītību:

3.1. Pašvaldības izglītības iestādēs;

3.2. sniedzot pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei Privātajā izglītības iestādē.

4. Pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērniem reģistrācijas secībā nodrošina tikai vienā Pašvaldības izglītības iestādē.

5. Pašvaldības finansētu vai līdzfinansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ne ātrāk kā no pusotra gada vecuma.

5.1 Ja bērnam izglītību nodrošina ģimene, viens no vecākiem (turpmāk – vecāki) vai bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs vērsties Pašvaldības izglītības iestādes konsultatīvajā centrā metodiskas palīdzības saņemšanai.

(Rīgas domes 12.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā)

2. Bērnu reģistrācijas un pieteikumu sistematizēšanas kārtība pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai
2.1. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

6. Lai pieteiktu bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim jāreģistrē bērns elektroniskajā datubāzē, norādot Pašvaldības izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi, un programmu, uz kuru vēlas bērnu reģistrēt, ja Pašvaldības izglītības iestāde īsteno vairākas programmas.

(Grozīts ar Rīgas domes 12.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 46)

7. Pieteikumu reģistrācija elektroniskajā datubāzē notiek visu gadu:

7.1. vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim ierodoties reģistrācijas vietā vai aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu portālā;

7.2. pilnvarotajai personai ar Bāriņtiesas izsniegtu vai notariāli apstiprinātu pilnvaru ierodoties reģistrācijas vietā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 114 redakcijā)

8. Reģistrējot pieteikumu (2.pielikums) reģistrācijas vietā, vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet bērna likumiskais pārstāvis papildus uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi vai pilnvaru.

9. Ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis pieteikumu iesniedz reģistrācijas vietā, pieteikumu reģistrētājs vai administrators pieteikumu aizpilda elektroniskajā datubāzē saskaņā ar sniegto informāciju un pieteikumu izdrukā. Pieteikumu reģistrētājs vai administrators pirms pieteikuma aizpildīšanas:

9.1. pārbauda, vai bērns jau nesaņem pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu, vai bērnam jau kāda Pašvaldības izglītības iestāde nav izsniegusi noteikumu 52.punktā minēto pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu un izziņu par programmas apguvi un vai bērns pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai jau nav reģistrēts trīs Pašvaldības izglītības iestādēs;

9.2. informē par Pašvaldības izglītības iestādē īstenotajām programmām un noskaidro, uz kuru programmu bērnu vēlas reģistrēt;

9.3. informē par to, no kāda vecuma bērnus uzņem Pašvaldības izglītības iestādē.

10. Pieteikumu nereģistrē, ja:

10.1. bērns jau saņem pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu;

10.2. bērnam jau kāda Pašvaldības izglītības iestāde ir izsniegusi noteikumu 52.punktā minēto pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu un izziņu par programmas apguvi;

10.3. par bērna uzņemšanu Pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai jau reģistrēti trīs pieteikumi.

10.1 Ja attiecīgajā kalendārajā gadā bērns sasniedzis pamatizglītības ieguves uzsākšanas vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim no 1. aprīļa nav iespējams reģistrēt bērnu elektroniskajā datubāzē, izmantojot portālu. Vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Departamentā iesniedz iesniegumu ar lūgumu reģistrēt bērnu elektroniskajā datubāzē Pašvaldības izglītības iestādē un nepieciešamības gadījumā uzrāda pamatojuma dokumentus. Bērnam vietu Pašvaldības izglītības iestādē nodrošina saskaņā ar noteikumu 33. punktu.

(Rīgas domes 12.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā)

11. Pieteikumu reģistrētājs vai administrators pēc vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja pieprasījuma izdrukā otru pieteikuma eksemplāru, paraksta to un atdod vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim.

12. Ja pieteikums ir reģistrēts elektroniski, izmantojot portālu, vecākiem vai viņu pilnvarotajai personai ir tiesības, ierodoties personīgi reģistrācijas vietā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā pilnvaru, lūgt pieteikumu reģistrētājam vai administratoram izdrukāt un parakstīt pieteikumu.

13. Ja tehnisku iemeslu dēļ elektroniskajā datubāzē nav iespējams aizpildīt pieteikuma veidlapu vai nevar pārbaudīt noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto informāciju, vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības pieteikumu aizpildīt ar roku un iesniegt pieteikumu reģistrētājam vai administratoram. Administrators trīs darba dienu laikā pēc tehnisko problēmu novēršanas pieteikumu ievada elektroniskajā datubāzē.

14. Ja pēc tehnisko problēmu novēršanas tiek konstatēts noteikumu 10.1., 10.2. vai 10.3.apakšpunktā minētais, administrators, izmantojot vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja pieteikumā norādīto kontaktinformāciju, precizē sniegto informāciju. Ja saskaņā ar precizēto informāciju apstiprinās noteikumu 10.1., 10.2. vai 10.3.apakšpunktā minētais, Departaments rakstiski informē vecākus vai bērna likumisko pārstāvi par pieteikuma anulēšanu.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114)

14.1 Lai nodrošinātu pieteikuma reģistrācijas datu pēctecību gadījumā, kad bērnam mainīts personas kods, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Departamentā iesniedz iesniegumu par izmaiņām iepriekš reģistrētā pieteikuma datos.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 243 redakcijā)

14.2 Ja objektīvu iemeslu dēļ bērnam, kas sasniedzis vismaz pusotra gada vecumu un kuru vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis vēlas pieteikt pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts personas kods, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Departamentā iesniedz iesniegumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu. Departamenta direktors pieņem lēmumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu Pašvaldības izglītības iestādē, kurā ir nepietiekams izglītojamo skaits, pēc iespējas ņemot vērā bērna faktiskās dzīvesvietas adresi.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 243 redakcijā)

15. Pieteikumus elektroniskajā datubāzē sistematizē pēc Pašvaldības izglītības iestādēm pieteikumu reģistrācijas secībā. Ja Pašvaldības izglītības iestāde īsteno vairākas programmas, tad sistematizē arī pēc programmas pieteikumu reģistrācijas secībā.

16. Līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pretendentu sarakstā, vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim, elektroniski veicot izmaiņas pieteikumā portālā vai ierodoties reģistrācijas vietā, bet pilnvarotajai personai ar Bāriņtiesas izsniegtu vai notariāli apstiprinātu pilnvaru – ierodoties reģistrācijas vietā, ir tiesības pieteikumā mainīt:

16.1. informāciju par pirmsskolas izglītības pakalpojuma vēlamo uzsākšanas laiku Pašvaldības izglītības iestādē;

16.2. savu kontaktinformāciju.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114; punkta ievaddaļas un 16.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.04.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

17. Pieteikumi elektroniskajā datubāzē tiek anulēti:

17.1. ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis pieteikumu atsauc, anulējot to portālā vai ierodoties reģistrācijas vietā;

17.2. ja bērns tiek uzņemts Pašvaldības izglītības iestādē;

17.3. ja bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

17.4. ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis 15 dienu laikā no noteikumu 37. punktā minētās rakstveida informācijas saņemšanas brīža neiesniedz noteikumu 39. punktā minētos dokumentus;

17.5. pēc 1. maija, ja bērns attiecīgajā kalendārajā gadā sasniedzis pamatizglītības ieguves uzsākšanas vecumu.

(Rīgas domes 12.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114; 17.1. apakšpunkta jaunā redakcijas stājas spēkā 01.04.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

18. Dibinot jaunu Pašvaldības izglītības iestādi, Departaments informāciju par iespēju pieteikties programmas apguvei Pašvaldības izglītības iestādē publicē Pašvaldības un Departamenta tīmekļvietnē un sociālajos tīklos, kā arī nodrošina šīs informācijas nosūtīšanu uz vecāku vai bērnu likumisko pārstāvju pieteikumos norādītajām elektroniskā pasta adresēm. Pieteikumus reģistrē Departamenta publicētajā informācijā norādītajā termiņā un kārtībā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 114 redakcijā)

19. Noteikumu 18.punktā noteiktajā kārtībā reģistrētos pieteikumus elektroniskajā datubāzē sistematizē pēc agrākā reģistrācijas datuma citās Pašvaldības izglītības iestādēs, bet pieteikumus, kas reģistrēti pēc Departamenta noteiktā termiņa, sistematizē saskaņā ar noteikumu 15.punktu.

20. Ja pašvaldība pieņem lēmumu par Pašvaldības izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju (turpmāk – Pašvaldības lēmums):

20.1. tiek pārtraukta jaunu pieteikumu reģistrēšana uz programmām, ko īsteno Pašvaldības lēmumā minētās Pašvaldības izglītības iestādes;

20.2. trīs darba dienu laikā pēc Pašvaldības lēmuma stāšanās spēkā Departaments tīmekļvietnē izglitiba.riga.lv publicē informāciju par iespēju vecākiem un bērna likumiskajiem pārstāvjiem 15 dienu laikā no informācijas publicēšanas dienas vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par pieteikuma pārreģistrēšanu no Pašvaldības lēmumā minētās Pašvaldības izglītības iestādes uz citu vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja izvēlētu Pašvaldības izglītības iestādi ar tādu reģistrācijas datumu un laiku, ar kādu pieteikums bija reģistrēts Pašvaldības lēmumā minētajā Pašvaldības izglītības iestādē;

20.3. Departaments nodrošina noteikumu 20.2.apakšpunktā minētās informācijas nosūtīšanu uz vecāku un bērnu likumisko pārstāvju elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, kas norādīti Pašvaldības lēmumā minētajās Pašvaldības izglītības iestādēs reģistrētajos pieteikumos.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 69; Rīgas domes 20.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

21. Ja pašvaldībā noteikumu 20.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā nav saņemts vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegums, Departaments pārreģistrē Pašvaldības lēmumā minētajās Pašvaldības izglītības iestādēs reģistrētos pieteikumus uz to Pašvaldības izglītības iestādi, kas norādīta Pašvaldības lēmumā kā pieteikumu pārņēmēja, piešķirot pieteikumam tādu reģistrācijas datumu un laiku, ar kādu tas bija reģistrēts Pašvaldības lēmumā minētajā Pašvaldības izglītības iestādē. Gadījumā, ja bērnam pieteikums ir reģistrēts gan Pašvaldības lēmumā minētajā Pašvaldības izglītības iestādē, gan Pašvaldības izglītības iestādē, kas ir pieteikumu pārņēmēja, tad pieteikumam piešķir to reģistrācijas datumu un laiku, kurš elektroniskajā datubāzē abās iestādēs reģistrēts agrāk.

2.2. Ārpuskārtas statusa piešķiršanas kārtība

22. Elektroniskajā datubāzē bērnam var piešķirt ārpuskārtas statusu – "obligātās izglītības vecums", "brālis/māsa" vai "Komisijas lēmums", kas bērnam dod iespēju tikt uzņemtam Pašvaldības izglītības iestādē ārpus kārtas.

23. Bērnam, kuram kalendārajā gadā aprit pieci, seši vai septiņi gadi, statusu "obligātās izglītības vecums" piešķir katra kalendārā gada sākumā elektroniskā datubāze, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114)

24. Statusa "obligātās izglītības vecums" aktualitāte elektroniskajā datubāzē tiek pārbaudīta pirms pretendentu saraksta veidošanas, un statuss tiek atcelts, ja konstatē, ka bērna dzīvesvietas adrese nav deklarēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114)

25. Statusu "brālis/māsa" elektroniskā datubāze piešķir bērnam, ja viņš ir deklarēts vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā kopā ar vecākiem vai bērna likumisko pārstāvi un bērna brāli vai māsu, kas ir vai kļūst par tās Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamo, kurā bērns pieteikts pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 243 redakcijā)

26. Statusa "brālis/māsa" aktualitāte elektroniskajā datubāzē tiek pārbaudīta pirms pretendentu saraksta veidošanas, un tas tiek atcelts, ja konstatē:

26.1. ka neviens no brāļiem vai māsām vairs nav konkrētās Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais;

26.2. bērnam deklarētās dzīvesvietas adrese vairs nav Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

26.3. bērnam deklarētās dzīvesvietas adrese vairs nav kopīga ar vecākiem vai bērna likumisko pārstāvi un bērna brāli vai māsu, kas ir konkrētās Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 243 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114)

27. Komisija pieņem lēmumu par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu un bērna nodrošināšanu ar vietu Pašvaldības izglītības iestādē ārpus kārtas, ja bērns ir sasniedzis vecumu, no kāda uzņem Pašvaldības izglītības iestādē, bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un:

27.1. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija ir izsniegusi atzinumu ar ieteikumu bērnam apgūt vispārējo programmu, bet bērns līdz šim apguvis speciālo programmu;

27.2. bērns ir palicis bez vecāku aizgādības (arī gadījumā, ja bērna likumiskais pārstāvis nav deklarēts vai reģistrēts Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā);

27.3. bērns ir adoptēts (izņemot gadījumus, kad viens laulātais adoptē otra laulātā bērnus);

27.4. tiek likvidēta, reorganizēta Pašvaldības izglītības iestāde vai tiek pārtraukta programmas īstenošana Pašvaldības izglītības iestādē, kurā bērns ir uzņemts, un bērnam netiek nodrošināta programmas apguve citā likvidējamai vai reorganizējamai Pašvaldības izglītības iestādei tuvākajā Pašvaldības izglītības iestādē;

27.5. bērns ir dzimis dzemdībās, kurās dzimuši trīs vai vairāk bērnu;

27.6. bērna abiem vecākiem (vai vienam no vecākiem, ja bērns ir tikai viena no vecākiem aizgādībā) piešķirta invaliditāte, kas ierobežo vecāku spējas pastāvīgi nodrošināt bērna uzraudzību un audzināšanu, ja ir saņemts kompetentas institūcijas viedoklis;

27.7. viens no bērna vecākiem ir pašvaldības vispārējās izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks vai skolotāja palīgs.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-150-sn)

28. Papildus noteikumu 27.punktā noteiktajiem kritērijiem Komisija pieņem lēmumu par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu un bērna nodrošināšanu ar vietu Pašvaldības izglītības iestādē ārpus kārtas arī gadījumos, ja bērns ir sasniedzis vecumu, no kāda uzņem Pašvaldības izglītības iestādē, un bērna vecākiem citos normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot Pašvaldības izglītības iestādē ārpus kārtas.

29. Lai bērnam piešķirtu statusu "Komisijas lēmums", vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Departamentā iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu ar lūgumu nodrošināt bērnam vietu Pašvaldības izglītības iestādē ārpus kārtas un nepieciešamības gadījumā pamatojuma dokumentus.

30. Komisija noteikumu 27.4.apakšpunktā minētajā gadījumā labvēlīgu lēmumu pieņem, ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Komisijai iesniegumu ar lūgumu nodrošināt bērnam vietu Pašvaldības izglītības iestādē ārpus kārtas iesniedzis trīs mēnešu laikā pēc Pašvaldības lēmuma pieņemšanas.

31. Ja vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu, lai pieņemtu lēmumu par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu, Komisija piecu darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes vecākiem, bērna likumiskajam pārstāvim vai atbilstošajām institūcijām pieprasa nepieciešamo informāciju.

32. Statusu "Komisijas lēmums" elektroniskajā datubāzē pie pieteikuma pievieno Komisijas priekšsēdētājs vai Komisijas sekretārs, pamatojoties uz noteikumu 27. un 28.punktā minētajos gadījumos pieņemto Komisijas lēmumu vai šo noteikumu 58.punktā minētajā gadījumā pieņemto Departamenta direktora lēmumu, ja tiek apstrīdēts Komisijas lēmums.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 243)

3. Kārtība, kādā bērnu nodrošina ar vietu Pašvaldības izglītības iestādē
3.1. Bērnu uzņemšanas kārtība Pašvaldības izglītības iestādē

33. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs atbilstoši brīvo vietu skaitam Pašvaldības izglītības iestādē saskaņā ar elektroniskās datubāzes datiem izveido pretendentu sarakstu, kurā norādīti uzņemamo bērnu vārdi, uzvārdi un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adreses.

34. Pretendentu sarakstā uz vietu Pašvaldības izglītības iestādē iekļauj tikai tos bērnus, kuriem:

34.1. līdz attiecīgā gada 1.septembrim vai saraksta sastādīšanas dienai ir apritējis pusotrs gads, ja Pašvaldības izglītības iestādē uzņemšanas vecums ir no pusotra gada;

34.2. attiecīgajā kalendārajā gadā aprit pilni trīs vai pieci gadi, ja Pašvaldības izglītības iestādē uzņemšanas vecums ir no trīs vai pieciem gadiem;

34.3. (svītrots no 01.04.2022. ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114);

34.4. attiecīgajā brīdi nav citas Pašvaldības izglītības iestādes uzaicinājuma.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114; 34.4. apakšpunkts stājas spēkā 01.04.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

35. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs informē Departamentu, ja pirmsskolas izglītības apguvei Pašvaldības izglītības iestādē nav pieteikts pietiekams bērnu skaits. Departaments informāciju par brīvajām vietām Pašvaldības izglītības iestādē publicē Pašvaldības un Departamenta tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 69; Rīgas domes 20.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114)

36. Elektroniskajā datubāzē tiek izveidots pretendentu saraksts pieteikumu reģistrēšanas kārtībā, ievērojot šādu secību:

36.1. bērni, kuriem piešķirts statuss "obligātās izglītības vecums";

36.2. bērni, kuriem piešķirts statuss "Komisijas lēmums";

36.3. bērni, kuriem piešķirts statuss "brālis/māsa";

36.4. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

36.5. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta nav Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

36.6. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114)

37. No 1.maija Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs izveido pretendentu sarakstu un rakstveidā (pa pastu vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) informē pretendējošā bērna vecākus vai bērna likumisko pārstāvi par iespēju bērnu uzņemt Pašvaldības izglītības iestādē no 1.septembra, kā arī par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu saskaņā ar noteikumu 39.punktu.

38. Ja Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs divu darba dienu laikā pēc pretendentu saraksta izveidošanas elektroniskajā datubāzē konstatē, ka sarakstā iekļautā bērna vecāki portālā no uzaicinājuma ir atteikušies, anulējot pieteikumu portālā, Pašvaldības izglītības iestādei sagatavoto rakstveida uzaicinājumu pa pastu vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ir tiesības nenosūtīt.

39. Lai bērnu uzņemtu Pašvaldības izglītības iestādē, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis 15 dienu laikā no noteikumu 37.punktā minētās informācijas saņemšanas brīža noslēdz līgumu ar Pašvaldības izglītības iestādi par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem. Bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Pašvaldības izglītības iestādē iesniedz ne vēlāk par brīdi, kad bērns uzsāk Pašvaldības izglītības iestādes apmeklēšanu.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 243 redakcijā)

40. Līguma saturu par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem Pašvaldības izglītības iestādēs apstiprina Departaments. Līguma paraugi pieejami tīmekļvietnē iksd.riga.lv. Departaments saskaņo izmaiņas Pašvaldības izglītības iestādes līgumā, ja apstiprinātā līguma saturs neatbilst konkrētās Pašvaldības izglītības iestādes darbības specifikai.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 69; Rīgas domes 20.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

41. Elektroniskajā datubāzē pieteikums uz konkrētās Pašvaldības izglītības iestādes programmu tiek anulēts, ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis 15 dienu laikā no rakstveida informācijas saņemšanas brīža neiesniedz noteikumu 39.punktā minētos dokumentus. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs, saņemot no elektroniskās datubāzes informāciju par anulētajiem pieteikumiem, rīkojas saskaņā ar noteikumu 33.punktu.

42. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs Departamenta noteiktajā kārtībā veic grupu komplektēšanu.

43. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna uzņemšanu Pašvaldības izglītības iestādē, norādot programmu, kuru bērns apgūs, un vienas darba dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē kā Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamo.

43.1 Ja Pašvaldības izglītības iestāde īsteno vairākas programmas, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 30. aprīlim iesniedz Pašvaldības izglītības iestādes vadītājam iesniegumu par vēlamās programmas maiņu bērnam no attiecīgā gada 1. septembra.

(Rīgas domes 12.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā)

44. Pašvaldības izglītības iestādes maiņa iespējama, ja bērns Pašvaldības izglītības iestādē uzņemts un ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis savstarpēji vienojas ar tā bērna vecākiem vai bērna likumisko pārstāvi, kuram šāda Pašvaldības izglītības iestāžu maiņa ir nepieciešama. Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji iesniedz iesniegumus par Pašvaldības izglītības iestādes maiņu abu Pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem.

45. Pēc noteikumu 44.punktā minēto iesniegumu saņemšanas Pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji izdod rīkojumu par viena bērna atskaitīšanu un otra bērna uzņemšanu Pašvaldības izglītības iestādē un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē.

46. Vispārējās izglītības likumā noteiktajos gadījumos programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. Vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 30. aprīlim iesniedz Pašvaldības izglītības iestādes vadītājam iesniegumu par programmas apguves:

46.1. saīsināšanu saskaņā ar vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja vēlmēm;

46.2. pagarināšanu, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.

(Rīgas domes 12.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā)

47. Pašvaldības izglītības iestādei ir tiesības vasaras mēnešos darbinieku atvaļinājuma laikā noteikt pirmsskolas izglītības pakalpojuma darba laiku līdz 10 stundām dienā vai pārtraukt pedagoģisko procesu no četrām līdz astoņām nedēļām, trīs mēnešus iepriekš rakstveidā aptaujājot vecākus vai bērnu likumiskos pārstāvjus par bērna aprūpes nepieciešamību Pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs pedagoģiskā procesa pārtraukšanu saskaņo ar Departamentu.

(Grozīts ar Rīgas domes 12.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 46)

3.2. Kārtība, kādā bērnu atskaita no Pašvaldības izglītības iestādes

48. Bērnu no Pašvaldības izglītības iestādes atskaita, pamatojoties uz vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas adresēts Pašvaldības izglītības iestādes vadītājam, vai kādā no noteikumu 49.punktā minētajiem gadījumiem.

49. Bērnu no Pašvaldības izglītības iestādes atskaita, ja:

49.1. bērns apgūst programmu privātā izglītības iestādē vai citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē;

49.2. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

49.3. bērns līdz obligātās izglītības vecumam Pašvaldības izglītības iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas vai divu mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām un vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis nereaģē uz Pašvaldības izglītības iestādes vadītāja nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114)

50. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, Pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Pašvaldības izglītības iestādi rakstveidā informējis pirms plānotās prombūtnes, kas nav ilgāka par vienu mēnesi pēc kārtas.

51. Par bērna atskaitīšanu Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu un trīs darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās veic izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmā.

52. Pašvaldības izglītības iestāde, kuru bērns apmeklējis pirms pamatizglītības ieguves uzsākšanas vecuma sasniegšanas (izņemot gadījumu, ja Pašvaldības izglītības iestādē saņemts noteikumu 46.punktā minētais iesniegums un atzinums), vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim izsniedz izziņu par programmas apguvi un pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu (3.pielikums) un līdz 15.augustam pieņem lēmumu par bērna atskaitīšanu no Pašvaldības izglītības iestādes.

4. Kārtība, kādā pašvaldība sedz Privātajai izglītības iestādei izmaksas par programmas īstenošanu

53. Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru vienam bērnam mēnesī pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē katru gadu nosaka ar pašvaldības domes lēmumu. Lēmumu publicē pašvaldības portālā www.riga.lv un Departamenta tīmekļvietnē izglitiba.riga.lv.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-150-sn redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

53.1 Bērniem līdz piecu gadu vecumam, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par asistenta nepieciešamību pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, piešķir pašvaldības līdzfinansējumu asistenta pakalpojumam Privātajā izglītības iestādē saskaņā ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi normālā darba laika ietvaros līdz 40 stundām nedēļā.

(Rīgas domes 24.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-150-sn)

54. Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē piešķir un izmaksā, ja pastāv visi turpmāk minētie nosacījumi:

54.1. bērns ir vismaz pusotru gadu vecs;

54.2. bērna un vecāku, bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

54.3. bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts vai līdzfinansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums;

54.4. Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē ir reģistrēti dati par to, ka bērns ir uzņemts un apgūst pirmsskolas izglītības programmu Privātajā izglītības iestādē;

54.5. Privātās izglītības iestādes dibinātājs ar Departamentu ir noslēdzis Finansēšanas līgumu;

54.6. bērnam nav izsniegts noteikumu 52.punktā minētais pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējums un izziņa par programmas apguvi;

54.7. vecāki Privātajai izglītības iestādei ir devuši rakstveida piekrišanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu par Privātās izglītības iestādes bērnam sniegto pakalpojumu (turpmāk – vecāka piekrišana), un par to Privātā izglītības iestāde, izmantojot Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammas KAVIS-IZGLĪTĪBA Pirmsskolu rindu modulī (turpmāk – Pirmsskolu rindu modulis) esošo funkcionalitāti, ir veikusi atzīmi.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-150-sn)

54.1 Pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē tiek saglabāts gadījumos, kad bērna prombūtne ir saistīta ar epidemioloģisko situāciju valstī un valsts noteiktajiem ierobežojumiem.

(Rīgas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā, kas piemērojami ar 01.11.2020.)

54.2 Informāciju par aprēķināto un izmaksāto līdzfinansējuma apmēru par pirmsskolas izglītības un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu bērnam Privātajā izglītības iestādē pašvaldība vecākiem nosūta elektroniski, izmantojot Pirmsskolu rindu moduļa funkcionalitāti, pamatojoties uz Privātās izglītības iestādes iesniegtajiem apmeklējuma un ēdināšanas datiem Pirmsskolu rindu modulī.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-150-sn redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

54.3 Pirmsskolu rindu modulī atzīme par vecāka piekrišanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu tiek atcelta 60. dienā no brīža, kad bērna un vecāku dzīvesvieta nav deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-150-sn redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

55. Pašvaldības līdzfinansējumu pārtrauc izmaksāt ar dienu, kad nepastāv kāds no saistošo noteikumu 54.2., 54.3., 54.4. un 54.5. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 114 redakcijā)

56. Bērniem, kuri kalendārajā gadā uzsāk pamatizglītības ieguvi, pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē piešķir un izmaksā ne ilgāk kā līdz 15.augustam.

56.1 Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu administrē Departamenta Administratīvā pārvalde.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-150-sn redakcijā)

5. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

57. Pieteikumu reģistrētāja faktisko rīcību var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram.

58. Departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieka – departamenta direktora vietnieka un Administratīvās pārvaldes priekšnieka, administratora, Komisijas un Pašvaldības izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Departamenta direktoram.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114)

59. Departamenta direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

6. Noslēguma jautājums

60. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2011.gada 19.maija saistošos noteikumus Nr.123 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" (Latvijas Vēstnesis, 2011, Nr.99; 2012, Nr.184; 2014, Nr.121).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes 2016.gada 16.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.191

(Pielikums Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 114 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-150-sn)

Rīgas valstpilsētas pašvaldības izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas
Nr. p. k.Iestādes nosaukums un juridiskā adreseRajons/priekšpilsētaĪstenojamā izglītības programmaMinimālais uzņemšanas vecums izglītības programmā
1.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"

Ērgļu ielā 1

Centra rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma3 gadi*
2.Rīgas 88. pirmsskolas izglītības iestāde

Ģertrūdes ielā 28

Centra rajonsPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
3.Rīgas 94. pirmsskolas izglītības iestāde

Krišjāņa Barona ielā 97B

Centra rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
4.Rīgas 200. pirmsskolas izglītības iestāde

Akas ielā 1

Centra rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
5.Rīgas Bolderājas pirmsskolas izglītības iestāde

Finiera ielā 21

Kurzemes rajonsPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
6.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Annele"

Anniņmuižas bulvārī 78

Kurzemes rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
7.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Bizmārītes"

Motoru ielā 8

Kurzemes rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma1 gads un 6 mēneši
8.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"

Dammes ielā 42

Kurzemes rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
9.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

Tālavas gatvē 7

Kurzemes rajonsPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
10.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kadiķītis"

Garajā ielā 31

Kurzemes rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
11.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte"

Slokas ielā 126A

Kurzemes rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma3 gadi*
12.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamolītis"

Iļģuciema ielā 4

Kurzemes rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
13.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kurzeme"

Slokas ielā 130

Kurzemes rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
14.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Laismiņa"

Slokas ielā 211

Kurzemes rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
15.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Madariņa"

Dagmāras ielā 3

Kurzemes rajonsPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
16.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa"

Slokas ielā 126

Kurzemes rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
17.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežrozīte"

Rododendru ielā 6

Kurzemes rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
18.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

Eiženijas ielā 8

Kurzemes rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
(svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-150-sn)
19.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Priedīte"

Valentīna ielā 10A

Kurzemes rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
20.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"

Riekstu ielā 14

Kurzemes rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
21.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulstariņi"

Gobas ielā 27

Kurzemes rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
22.Rīgas Valdorfskola

Baltajā ielā 10

Kurzemes rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
23.Rīgas 11. pirmsskolas izglītības iestāde

Raņķa dambī 3

Kurzemes rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
24.Rīgas 14. pirmsskolas izglītības iestāde

Vircavas ielā 2

Kurzemes rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
25.Rīgas 46. pirmsskolas izglītības iestāde

Vecumnieku ielā 5A

Kurzemes rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
26.Rīgas 62. pirmsskolas izglītības iestāde

Alīses ielā 19

Kurzemes rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
27.Rīgas 80. pirmsskolas izglītības iestāde

Garajā ielā 24

Kurzemes rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
28.Rīgas 81. pirmsskolas izglītības iestāde

Grīvas ielā 15

Kurzemes rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
29.Rīgas 104. pirmsskolas izglītības iestāde

Slokas ielā 207

Kurzemes rajonsPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
30.Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestāde

Kristapa ielā 39

Kurzemes rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
31.Rīgas 197. pirmsskolas izglītības iestāde

Birzes ielā 44

Kurzemes rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
32.Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestāde

Brūžu ielā 6

Kurzemes rajonsPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
33.Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestāde

Usmas ielā 10

Kurzemes rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
34.Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde

Kurzemes prospektā 86C

Kurzemes rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
35.Rīgas Grīziņkalna pirmsskola

Vārnu ielā 13A

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma3 gadi*
36.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Asniņš"

Maskavas ielā 268C

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
37.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Domino"

Ilūkstes ielā 2

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un
6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
38.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš"

Ikšķiles ielā 12

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
39.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Jumis"

Jaunrozes ielā 12

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
40.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Māra"

Sesku ielā 33B

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
41.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārdega"

Tallinas ielā 64

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
41.1Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Ozoliņš"

Slāvu ielā 19

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
42.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

Augšielā 8

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
43.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa"

Lauku ielā 2B

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
44.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zilbīte"

Malnavas ielā 4

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
45.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte"

Zvaigžņu ielā 6

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
46.Rīgas Ukraiņu vidusskola

Visvalža ielā 4

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma5 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
47.Rīgas Ziedoņdārza pirmsskola

Matīsa ielā 75

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma3 gadi*
48.Rīgas 7. pirmsskolas izglītības iestāde

Ludzas ielā 30

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
49.Rīgas 40. pirmsskolas izglītības iestāde

Zilupes ielā 2

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
50.Rīgas 41. pirmsskolas izglītības iestāde

Ludzas ielā 74

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
(svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-150-sn)
51.Rīgas 44. pirmsskolas izglītības iestāde

Sapieru ielā 5

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
52.Rīgas 68. pirmsskolas izglītības iestāde

Ādmiņu ielā 9A

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma3 gadi*
53.Rīgas 97. pirmsskolas izglītības iestāde

Ikšķiles ielā 8

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
54.Rīgas 125. pirmsskolas izglītības iestāde

Salacas ielā 28

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
55.Rīgas 170. pirmsskolas izglītības iestāde

Firsa Sadovņikova ielā 20A

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
56.Rīgas 172. pirmsskolas izglītības iestāde

Glūdas ielā 5

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
57.Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde

Maskavas ielā 254

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
58.Rīgas 193. pirmsskolas izglītības iestāde

Maskavas ielā 266

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
59.Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestāde

Salaspils ielā 18 k-5

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un
6 mēneši
60.Rīgas 216. pirmsskolas izglītības iestāde

Salaspils ielā 10

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
61.Rīgas 220. pirmsskolas izglītības iestāde

Izvaltas ielā 2

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
62.Rīgas 224. pirmsskolas izglītības iestāde

Prūšu ielā 82

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
63.Rīgas 225. pirmsskolas izglītības iestāde

Ikšķiles ielā 10

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
64.Rīgas 229. pirmsskolas izglītības iestāde

Ogres ielā 8

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
65.Rīgas 239. pirmsskolas izglītības iestāde

Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 32

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
66.Rīgas 254. pirmsskolas izglītības iestāde

Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 4

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
67.Rīgas 255. pirmsskolas izglītības iestāde

Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
68.Rīgas 256. pirmsskolas izglītības iestāde

Ilūkstes ielā 28

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
69.Rīgas 258. pirmsskolas izglītības iestāde

Tīnūžu ielā 1

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
70.Rīgas 259. pirmsskolas izglītības iestāde

Jāņa Grestes ielā 3

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
71.Rīgas 262. pirmsskolas izglītības iestāde

Jukuma Vācieša ielā 2E

Latgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
72.Rīgas 266. pirmsskolas izglītības iestāde

Pļavnieku ielā 4

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
73.Rīgas 267. pirmsskolas izglītības iestāde

Dravnieku ielā 8

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un
6 mēneši
74.Rīgas 270. pirmsskolas izglītības iestāde

Salnas ielā 18

Latgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
75.Bērnu un jauniešu centrs
"IK Auseklis"

Mežciema ielā 41

Vidzemes priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma3 gadi*
76.Mežciema pamatskola

Hipokrāta ielā 31

Vidzemes priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma3 gadi*
77.Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola

Nīcgales ielā 15

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības mazākumtautību programma3 gadi*
78.Rīgas Juglas vidusskola

Kvēles ielā 64

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
79.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzilniņa"

Dzilnas ielā 20

Vidzemes priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
80.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks"

Hipokrāta ielā 25A

Vidzemes priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
81.Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestāde

Grostonas ielā 6

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
82.Rīgas 57. pirmsskolas izglītības iestāde

Mazajā Caunes ielā 3

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
83.Rīgas 59. pirmsskolas izglītības iestāde

Grostonas ielā 4

Vidzemes priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
84.Rīgas 61. pirmsskolas izglītības iestāde

Vaidavas ielā 11

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
85.Rīgas 66. pirmsskolas izglītības iestāde

Vesetas ielā 13

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
86.Rīgas 74. pirmsskolas izglītības iestāde

Jāņa Daliņa ielā 6A

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
87.Rīgas 79. pirmsskolas izglītības iestāde

Klijānu ielā 17

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
88.Rīgas 106. pirmsskolas izglītības iestāde

Ūnijas ielā 83

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
89.Rīgas 112. pirmsskolas izglītības iestāde

Brīvības gatvē 363A

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
90.Rīgas 126. pirmsskolas izglītības iestāde

Zemgaļu ielā 23B

Vidzemes priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma3 gadi*
91.Rīgas 148. pirmsskolas izglītības iestāde

Tomsona ielā 18

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
92.Rīgas 152. pirmsskolas izglītības iestāde

Juglas ielā 1B

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
93.Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde

Andromedas gatvē 3

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
94.Rīgas 160. pirmsskolas izglītības iestāde

Vangažu ielā 40A

Vidzemes priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
95.Rīgas 167. pirmsskolas izglītības iestāde

Raunas ielā 43B

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
96.Rīgas 180. pirmsskolas izglītības iestāde

Tebras ielā 6A

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
97.Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestāde

Dzelzavas ielā 17A

Vidzemes priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma1 gads un 6 mēneši
98.Rīgas 213. pirmsskolas izglītības iestāde

Vesetas ielā 11

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
99.Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestāde

Kazarmu ielā 1A

Vidzemes priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
100.Rīgas 231. pirmsskolas izglītības iestāde

Dzelzavas ielā 87

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
101.Rīgas 233. pirmsskolas izglītības iestāde

Madonas ielā 24B

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
102.Rīgas 236. pirmsskolas izglītības iestāde "Eglīte"

Biķernieku ielā 47A

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
103.Rīgas 241. pirmsskolas izglītības iestāde

Hipokrāta ielā 25

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
104.Rīgas 243. pirmsskolas izglītības iestāde

Saktas ielā 3A

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
105.Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde

Marsa gatvē 8

Vidzemes priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma3 gadi*
106.Rīgas 251. pirmsskolas izglītības iestāde "Mežciems"

Mežciema ielā 43A

Vidzemes priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
107.Rīgas 252. pirmsskolas izglītības iestāde

Purvciema ielā 32

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
108.Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestāde

Ilūkstes ielā 101 k-4

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
109.Rīgas 80. vidusskola

Andromedas gatvē 11

Vidzemes priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
110.Rīgas 85. pamatskola

Purvciema ielā 23A

Vidzemes priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
111.Rīgas Arkādijas vidusskola

Melnsila ielā 6

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma3 gadi*
112.Rīgas Āgenskalna pirmsskola

Cieceres ielā 3

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
113.Rīgas Pārdaugavas pirmsskola

Zvārdes ielā 17

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
114.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Daugaviņa"

Kukšu ielā 5

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
115.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Ligzdiņa"

Apuzes ielā 74

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
116.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

Pārslas ielā 16

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
117.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Vadakstīte"

Vadakstes ielā 16

Zemgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
118.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Imantas 18. līnijā 5A

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
119.Rīgas Ziepniekkalna pirmsskola

Svētes ielā 7

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
120.Rīgas Ziepniekkalna vidusskola

Ozolciema ielā 26

Zemgales priekšpilsētaMazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma3 gadi*
121.Rīgas Zolitūdes pirmsskola

Imantas 18. līnijā 3A

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
122.Rīgas 4. pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš"

Īslīces ielā 10

Zemgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
123.Rīgas 13. pirmsskolas izglītības iestāde "Ābecītis"

Altonavas ielā 1

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
124.Rīgas 27. pirmsskolas izglītības iestāde

Stendes ielā 4

Zemgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
125.Rīgas 124. pirmsskolas izglītības iestāde "Dzērvenīte"

Bērzupes ielā 3

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
126.Rīgas 132. pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa"

Ventspils ielā 13A

Zemgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma3 gadi*
127.Rīgas 141. pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis"

Stērstu ielā 19

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
128.Rīgas 149. pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Biešu ielā 2A

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
129.Rīgas 209. pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Bišu ielā 5

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
130.Rīgas 264. pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta atslēdziņa"

Imantas 18. līnijā 1

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
131.Rīgas 272. pirmsskolas izglītības iestāde "Pērlīte"

Jelgavas ielā 86A

Zemgales priekšpilsētaVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
132.Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestāde "Austriņa"

Dižozolu ielā 6

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
133.Rīgas 95. vidusskola

Bruknas ielā 5

Zemgales priekšpilsētaPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
134.Rīgas Čiekurkalna pamatskola

Čiekurkalna 1. līnijā 53

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma1 gads un 6 mēneši
135.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"

Katrīnas ielā 5A

Ziemeļu rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
136.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Blāzmiņa"

Skuju ielā 14

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
136.1Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzīpariņš"

Rūpniecības ielā 21

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
137.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa"

Viestura prospektā 29

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
138.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežaparks"

Stokholmas ielā 3A

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
139.Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenītes"

Mores ielā 8

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma1 gads un 6 mēneši
140.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

Vecmīlgrāvja 1. līnijā 41

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
141.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Viršu dārzs"

Cimzes ielā 3

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
142.Rīgas Rīnūžu vidusskola

Augusta Dombrovska

ielā 88

Ziemeļu rajonsMazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma3 gadi*
143.Rīgas 5. pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš"

Gaujas ielā 32B

Ziemeļu rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
144.Rīgas 21. pirmsskolas izglītības iestāde "Laimiņa"

Kalngales ielā 2

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un
6 mēneši
145.Rīgas 36. pirmsskolas izglītības iestāde

Lugažu ielā 8

Ziemeļu rajonsVispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
146.Rīgas 42. pirmsskolas izglītības iestāde

Sofijas ielā 3

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
147.Rīgas 110. pirmsskolas izglītības iestāde

Baltāsbaznīcas ielā 29

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
148.Rīgas 135. pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņi"

Čiekurkalna 1. līnijā 53A

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
149.Rīgas 161. pirmsskolas izglītības iestāde

Augusta Dombrovska ielā 9C

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
150.Rīgas 169. pirmsskolas izglītības iestāde

Viestura prospektā 27

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
151.Rīgas 192. pirmsskolas izglītības iestāde

Kārļa Vatsona ielā 11A

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
152.Rīgas 223. pirmsskolas izglītības iestāde

Aptiekas ielā 12

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma3 gadi*
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
153.Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestāde

Augusta Dombrovska ielā 87

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši
154.Rīgas 7. pamatskola

Jaunciema 4. šķērslīnijā 4

Ziemeļu rajonsPirmsskolas izglītības programma1 gads un 6 mēneši

* Uzņem bērnus, kuriem attiecīgajā kalendārajā gadā aprit pilni trīs vai pieci gadi.

2. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 16.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.191

(Pielikums Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 114 redakcijā)

Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 

Bērna likumiskā pārstāvja personas kods I__I__I__I__I__I__I – I__I__I__I__I__I

Bērna likumiskā pārstāvja deklarētās
dzīvesvietas adrese, pasta indekss
 
Kontakttālrunis  
Elektroniskā pasta adrese  
Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese 
Bērna unikālais identifikators  

Pieteikums Nr. ______

Lūdzu reģistrēt manu bērnu elektroniskajā datubāzē pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Ziņas par Pašvaldības izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi:

Nosaukums 
Adrese 
Programma 
Mācību valoda 
Vēlamais uzsākšanas datums 

Ziņas par bērnu:

Vārds, uzvārds  

Personas kods I__I__I__I__I__I__I – I__I__I__I__I__I

Es esmu informēts (-a), ka šis pieteikums tiks anulēts tad, kad pieteikumā norādītā Pašvaldības izglītības iestāde bērnu iekļaus pretendentu sarakstā; pieteikums par bērna reģistrēšanu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai citās Pašvaldības izglītības iestādēs tiek anulēts tad, kad bērns tiek uzņemts kādā Pašvaldības izglītības iestādē.

Piekrītu saņemt informāciju uz norādīto elektroniskā pasta adresi par Pašvaldības jaundibinātajām pirmsskolas izglītības iestādēm vai jaunatvērtajām programmām iestādēs.

Apliecinu, ka norādītās ziņas ir patiesas 
 (bērna likumiskā pārstāvja paraksts, datums)
     
(reģistrācijas datums, laiks) (Pašvaldības darbinieka paraksts) (vārds, uzvārds)

Pašvaldības izglītības iestāde negarantē vietu, bērnam sasniedzot pusotra gada vecumu. Kamēr Pašvaldības izglītības iestāde vietu nav piedāvājusi un ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, Jums ir tiesības Rīgas domes noteiktajā kārtībā saņemt Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam privātā izglītības iestādē.

Privātuma atruna par e-pakalpojumā
"Reģistrācija pirmsskolai" veikto datu apstrādi

Pārzinis datu apstrādei ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments), Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts: iksd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists – Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, tālrunis 67012055, e-pasts dac@riga.lv.

Personas datu apstrādes mērķis ir pirmsskolas vecuma bērnu likumisko pārstāvju pieteikumu reģistrēšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārziņa juridiskā pienākuma izpilde, kas noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un Rīgas domes 2016. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 191 "Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments apstrādā šādus personas datus:

– bērna likumiskā pārstāvja, kas veic pieteikumu, identificēšanai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu: pieteicēja vārds, uzvārds un personas kods;

– bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, kā arī bērna likumisko pārstāvju vārds, uzvārds un personas kods un bērna likumiskā pārstāvja, kas veic pieteikumu, deklarētā dzīvesvietas adrese tiek saņemta no Iedzīvotāju reģistra;

– bērna brāļa un/vai māsas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese;

– informācija par statusu izglītības iestādēs (mācās) tiek saņemta no Valsts izglītības informācijas sistēmas;

– pieteicēja tālrunis, e-pasta adrese (informāciju ievada pašvaldības darbinieks).

Personas datu saņēmēji ir pieteikumā izvēlēto iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, atbildīgie darbinieki, veidojot izglītojamo uzņemšanas sarakstu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pirmsskolu rindu administratori un atbildīgie darbinieki, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra atbildīgie darbinieki, reģistrējot pieteikumu klātienē, e-pakalpojums "Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam" fakta par esību pirmsskolu rindā apstiprinājumam, Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs tehniskā atbalsta nodrošināšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā e-pakalpojuma uzturētāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir noslēgusi līgumus par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Jūsu personas dati tiks glabāti atbilstoši Arhīvu likumam.

Jums kā datu subjektam ir tiesības:

– pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu un Jūsu bērna kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu;

– iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu un Jūsu bērna personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Datums:

    
 likumiskā pārstāvja paraksts Paraksta atšifrējums
3. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 16.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.191

(Pielikums Rīgas domes 09.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 114)

 

Pašvaldības izglītības iestādes veidlapas rekvizīti

IZZIŅA

Rīgā

___.___.______.Nr._____

Par pirmsskolas izglītības programmas apguvi

 apliecina, ka
(Pašvaldības izglītības iestādes nosaukums) 
 ,
(bērna vārds, uzvārds)
bērna personas kods
      -     
,
no___.___._______.līdz___.___._______.ir apmeklējis (-usi) 
 īstenoto izglītības programmu
(Pašvaldības izglītības iestādes nosaukums lokatīvā) 
 
(izglītības programmas nosaukums, kods)

Pielikumā: bērna pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējums uz 2 lapām.

Vadītājs

(vārds, uzvārds)

 

Pielikums

  
 (Pašvaldības izglītības iestādes nosaukums ģenitīvā)

___.___.______. izziņai Nr._____

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SATURA
APGUVES VĒRTĒJUMS

   
(bērna vārds, uzvārds)
 
      -     
 
 (bērna personas kods) 
I. Valodu mācību jomā
 
 
 
II. Sociālā un pilsoniskā mācību jomā
 
 
 
III. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomā
 
 
 
IV. Dabaszinātņu mācību jomā
 
 
 
 
V. Matemātikas mācību jomā
 
 
 
VI. Tehnoloģiju mācību jomā
 
 
 
VII. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā
 
 
 
Ieteikumi, rekomendācijas
 
 
 
Pirmsskolas skolotājs   
 (paraksts) (paraksta atšifrējums)
Vadītājs   
 (paraksts) (paraksta atšifrējums)

 

4.pielikums
Rīgas domes 2016.gada 16.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.191
Detalizēts atšifrējums pašvaldības izdevumiem pirmsskolas izglītības programmas nodrošināšanai pa izdevumu pozīcijām

(Pielikums svītrots no 01.01.2023. ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-150-sn; sk. grozījumu 2. punktu)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 191Pieņemts: 16.02.2016.Stājas spēkā: 08.03.2016.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 07.03.2016. OP numurs: 2016/46.23
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
280734
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.09.2022","iso_value":"2022\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2022","iso_value":"2022\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-09.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2022","iso_value":"2022\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2022.-31.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2021","iso_value":"2021\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2021.-03.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2021","iso_value":"2021\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2021.-20.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.11.2020","iso_value":"2020\/11\/20","content":"<font class='s-1'>20.11.2020.-03.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.04.2020","iso_value":"2020\/04\/18","content":"<font class='s-1'>18.04.2020.-19.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.02.2019","iso_value":"2019\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2019.-17.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.02.2018","iso_value":"2018\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2018.-05.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2017","iso_value":"2017\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2017.-05.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.03.2016","iso_value":"2016\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2016.-14.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"