Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas pilsētas domes 2022. gada 24. februāra saistošos noteikumus "Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-7

Jelgavā 2016.gada 18.februārī (prot. Nr.2/3)
Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta piekto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai (turpmāk – labiekārtošanas darbi), līdzfinansēšanas apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. piesaistītais zemesgabals – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemesgabals, kurš ir publiski pieejams un ir attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku īpašumā, valdījumā vai lietojumā;

2.2. iesniedzējs – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras ir noslēgušas vienošanos par kopīga pieteikuma iesniegšanu, ja daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītie zemesgabali savstarpēji robežojas.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošinātu vides pieejamību.

4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kārtējam kalendārajam gadam pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

II. LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS UN PAZIŅOJUMA PUBLICĒŠANA

5. Pašvaldības līdzfinansējums ir:

5.1. ne vairāk kā 50% no pieteikumā norādītajām labiekārtošanas darbu, izņemot noteikumu 5.2., 5.3.apakšpunktā norādīto, izmaksām:

5.1.1. nepārsniedzot 20 000,00 euro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai par labiekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešama būvatļauja vai apliecinājuma karte;

5.1.2. nepārsniedzot 5 000,00 euro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai par labiekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams paskaidrojuma raksts;

5.2. ne vairāk kā 80% no brauktuves (seguma konstrukcija, apmales) un ar to saistīto inženiertīklu (lietus ūdens kanalizācijas tīkli brauktuves daļai, pārējo inženiertīklu aku vāku regulēšana) izbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, ja brauktuvi izmanto piekļuvei vienā no šādiem gadījumiem:

5.2.1. citai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai;

5.2.2. vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīgai atkritumu konteineru novietnei;

5.3. ne vairāk kā 80 % no atkritumu konteineru novietošanas laukuma izbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, nepārsniedzot 20 000,00 euro, ja atkritumu konteineru novietošanas laukuma izbūves, pārbūves vai atjaunošanas realizācijā izmantots pašvaldības izstrādāts atkritumu konteineru novietošanas laukuma tipveida koncepts, kas publicēts tīmekļa vietnē www.pilsetsaimnieciba.lv.

(Jelgavas pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-2 redakcijā, kas grozīta ar 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-26; 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-6)

6. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt šādiem labiekārtošanas darbiem:

6.1. lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

6.2. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

6.3. apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;

6.4. citiem labiekārtošanas darbiem (bērnu rotaļu laukuma, soliņu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai);

6.5. būvuzraudzības veikšanai;

6.6. atkritumu konteineru novietošanas laukumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-2)

7. Noteikumu 6.punktā norādīto labiekārtošanas darbu izmaksās var iekļaut:

7.1. līdz 50% no būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksām (t.sk. inženierģeoloģiskās un topogrāfiskās izpētes), bet ne vairāk kā 1000 euro no piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma, ja izstrādāts būvprojekts vai apliecinājuma karte, un ne vairāk kā 200 euro no piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma, ja izstrādāts paskaidrojuma raksts;

7.2. labiekārtojuma elementu iegādes izmaksas.

(Jelgavas pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-2 redakcijā)

8. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-2)

9. Paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" (turpmāk – iestāde "Pilsētsaimniecība") publicē laikrakstā "Jelgavas Vēstnesis", pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un iestādes "Pilsētsaimniecība" tīmekļa vietnē www.pilsetsaimnieciba.lv.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes  25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-6)

10. Paziņojumā par pieteikumu iesniegšanu norāda:

10.1. pieteikumu iesniegšanas termiņu;

10.2. līdzfinansējuma apmēru.

III. PRASĪBAS IESNIEDZĒJAM

11. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt, ja:

11.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu;

11.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo telpu, kurās notiek komercdarbība, platība nepārsniedz 25% no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības;

11.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot dzīvokļu īpašumus, kuri ir valsts vai pašvaldības īpašumā.

12. Pieteikumu iesniedzēja vārdā paraksta un iesniedz iesniedzēja pilnvarotā persona.

IV. PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

13. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs ne vēlāk kā līdz paziņojumā par pieteikuma iesniegšanu norādītajam beigu termiņam pašvaldībā iesniedz:

13.1. iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši veidlapai, kuru iestāde "Pilsētsaimniecība" publicē tīmekļa vietnē www.pilsetsaimnieciba.lv vienlaicīgi ar paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu;

13.2. pilnvaru, ja pieteikumu iesniedzēja vārdā iesniedz juridiskas personas pilnvarota persona;

13.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

13.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā:

13.4.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemts lēmums par piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu;

13.4.2. norādīti labiekārtošanas darbi atbilstoši noteikumu 6.punkta nosacījumiem un to kopējās izmaksas atbilstoši iesniegumam pievienotajai plānoto izmaksu tāmei, kā arī norādīts vēlamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos;

13.4.3. norādīta pilnvarotā persona, kura iesniedzēja vārdā ir tiesīga iesniegt pieteikumu un slēgt trīspusēju līgumu "Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai" (turpmāk – trīspusējs līgums);

13.4.4. dots pilnvarojums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam (turpmāk – pārvaldnieks) slēgt trīspusēju līgumu un veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā maksājumus, iesniedzēja pieteikumā norādīto labiekārtošanas darbu izpildei;

13.5. labiekārtošanas darbu būvprojekta vai būvvaldē akceptēta paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes kopiju (uzrādot oriģinālu);

13.6. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu labiekārtošanas darbu veikšanai, ja piesaistītais zemesgabals nav iesniedzēja īpašumā;

13.7. līgumu vai tam pielīdzināmu dokumentu, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par piesaistīto zemesgabalu kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu, ja iesniedzējs ir divas vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;

13.8. plānoto izmaksu tāmi, kas sagatavota atbilstoši veidlapai "Plānoto izmaksu tāme" un saskaņota ar pārvaldnieka paraksttiesīgo personu (šo veidlapu iestāde "Pilsētsaimniecība" publicē tīmekļa vietnē www.pilsetsaimnieciba.lv vienlaicīgi ar paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu). Pieteikumam pievienotā plānotā izmaksu tāme jānosūta (Excel formātā) elektroniski uz e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-2; 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-26; 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-6)

14. Pieteikumu iesniedz iestādē "Pilsētsaimniecība" (Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001) personīgi vai nosūta elektroniski uz e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā. Ja pieteikumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskatāms minētajā iestādē "Pilsētsaimniecība" reģistrētais datums un laiks.

(Jelgavas pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-26 redakcijā)

V. PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA

15. Pašvaldības komisija izvērtē pieteikumu atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām.

16. Ja komisija pieteikumā konstatē nepilnības, tai ir tiesības pieprasīt iesniedzējam 10 darba dienu laikā iesniegt precizējumus vai paskaidrojumus par pieteikumā iesniegtajiem dokumentiem.

17. Komisija noraida pieteikumu, ja konstatē, ka tas neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām.

18. Atbilstošie pieteikumi pretendē uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu šādā prioritārā secībā:

18.1. pieteikumi, kuros paredzēti noteikumu 6.1. un 6.6.apakšpunktā norādītie labiekārtošanas darbi un iesniedzējs ir vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;

18.2. pieteikumi, kuros paredzēti noteikumu 6.1. un 6.6.apakšpunktā norādītie labiekārtošanas darbi un iesniedzējs ir vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;

18.3. pieteikumi, kuros paredzēti noteikumu 6.6. apakšpunktā norādītie labiekārtošanas darbi un iesniedzējs ir vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;

18.4. pieteikumi, kuros paredzēti noteikumu 6.6. apakšpunktā norādītie labiekārtošanas darbi un iesniedzējs ir vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku;

18.5. pieteikumi, kuros paredzēti noteikumu 6.1. apakšpunktā norādītie labiekārtošanas darbi un iesniedzējs ir vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;

18.6. pieteikumi, kuros paredzēti noteikumu 6.1. apakšpunktā norādītie labiekārtošanas darbi un iesniedzējs ir vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;

18.7. pieteikumi, kuros paredzēti pārējie noteikumu 6.punktā norādītie labiekārtošanas darbi un iesniedzējs ir vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;

18.8. pieteikumi, kuros paredzēti pārējie noteikumu 6.punktā norādītie labiekārtošanas darbi un iesniedzējs ir viena daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.

(Jelgavas pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-2 redakcijā, kas grozīta ar 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-6)

19. Ja pieprasītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus, tad pieteikumi ņemot vērā to prioritāti atbilstoši noteikumu 18.punktā norādītajai secībai pretendē uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu pēc šādiem kritērijiem:

19.1. pieteikumā pieprasītais vismazākais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms procentuālā izteiksmē;

19.2. pašvaldībā agrāk iesniegtais pieteikums, ja vairākos pieteikumos pieprasīts vienāds pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentuālā izteiksmē.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-2)

20. Komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu iesniedzējam, ņemot vērā noteikumu 18. un 19.punkta nosacījumus, un uzaicina iesniedzēja pilnvaroto personu un pārvaldnieku noslēgt trīspusēju līgumu ar iestādi "Pilsētsaimniecība", nosūtot uzaicinājumu uz iesniegumā norādīto korespondences adresi.

21. Iesniedzēja pilnvarotā persona un pārvaldnieks ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas noslēdz ar iestādi "Pilsētsaimniecība" trīspusēju līgumu. Iesniedzējs 10 darba dienu laikā no trīspusējā līguma noslēgšanas dienas pārskaita pārvaldnieka kontā līgumā noteiktos naudas līdzekļus, ja pārvaldnieka rīcībā esošais iesniedzēja naudas līdzekļu uzkrājums plānoto labiekārtošanas darbu veikšanai nav pietiekams.

22. Ja pārvaldnieks ir fiziska persona, tā ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no noteikumu 20.punktā paredzētā līguma noslēgšanas dienas atver atsevišķu norēķinu kontu bankā līgumā noteikto maksājumu veikšanai.

23. Komisija izvēlas nākamo iesniedzēju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, ja:

23.1. iesniedzējs rakstveidā atsakās no pieteikuma realizācijas;

23.2. iesniedzējs nav izpildījis jebkuru no noteikumu 21.punkta nosacījumiem.

VI. LABIEKĀRTOŠANAS DARBU VEIKŠANA UN PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANA

24. Pārvaldnieks ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc noteikumu 21.punkta nosacījumu izpildes organizē iepirkuma procedūru vai tirgus izpēti par labiekārtošanas darbu veikšanu, komisijas sastāvā iekļaujot pašvaldības un iesniedzēja pārstāvi.

25. Pārvaldnieks ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc labiekārtošanas darbu līguma noslēgšanas par to rakstveidā informē iestādi "Pilsētsaimniecība", norādot līguma izpildītāju, izpildes termiņu un līguma summu.

26. Pārvaldniekam pēc visu labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.decembrim, jāiesniedz iestādē "Pilsētsaimniecība" šādi dokumenti:

26.1. pārvaldnieka un būvdarbu veicēja abpusēji parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts un akta par izpildītajiem darbiem kopija (uzrādot oriģinālu);

26.2. pārvaldnieka rēķins par pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma pārskaitīšanu;

26.3. būvdarbu veicēja rēķina par izpildītajiem darbiem kopija (uzrādot oriģinālu);

26.4. maksājuma uzdevums, kas apliecina izpildīto darbu apmaksu iesniedzēja finansējuma summas apmērā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-2)

27. Iestāde "Pilsētsaimniecība" pašvaldības līdzfinansējumu ieskaita pārvaldnieka kontā pēc noteikumu 26.punktā noteikto dokumentu saņemšanas.

28. Gadījumā, ja iepirkuma procedūras vai tirgus izpētes rezultātā labiekārtošanas darbu izmaksas ir augstākas par plānoto izmaksu tāmē norādītajām, pašvaldības līdzfinansējuma apjoms netiek palielināts. Cenu starpību apmaksā iesniedzējs.

29. Gadījumā, ja iepirkuma procedūras vai tirgus izpētes rezultātā labiekārtošanas darbu izmaksas ir zemākas par plānoto izmaksu tāmē norādītajām, pašvaldības līdzfinansējuma apjoms tiek samazināts atbilstoši iesniegumā pieprasītajam pašvaldības līdzfinansējumam procentuālā izteiksmē. Iestāde "Pilsētsaimniecība" veic pašvaldības līdzfinansējuma pārrēķinu.

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 26.03.2015. saistošos noteikumus Nr.15-9 "Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
Pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2016.gada 18.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-7
IESNIEGUMS

(Pielikums svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-2)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16-7Pieņemts: 18.02.2016.Stājas spēkā: 03.03.2016.Zaudē spēku: 08.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 02.03.2016. OP numurs: 2016/43.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
280606
{"selected":{"value":"24.03.2021","content":"<font class='s-1'>24.03.2021.-07.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.03.2021","iso_value":"2021\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2021.-07.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2019","iso_value":"2019\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2019.-23.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2018","iso_value":"2018\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2018.-16.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2016","iso_value":"2016\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2016.-07.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.03.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)