Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 102

Rīgā 2016. gada 9. februārī (prot. Nr. 6 33. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākumu "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir mazināt nodarbinātības un pilnvērtīgas sociālekonomiskas iekļaušanas šķēršļus sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautām personām, vienlaikus nodrošinot sabiedrības izpratnes paaugstināšanu par diskriminācijas novēršanu.

3. Pasākuma mērķa grupa ir:

3.1. šādas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu grupas:

3.1.1. personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ, tai skaitā personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji;

3.1.2. personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam vecuma dēļ (personas pēc 50 gadu vecuma);

3.1.3. personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni;

3.1.4. personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes;

3.1.5. personas, kuras pakļautas sociālās atstumtības riskam, – bezpajumtnieki;

3.2. darba devēji un to darbinieki;

3.3. patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu;

3.4. Ukrainas civiliedzīvotāji.

(Grozīts ar MK 11.06.2019. noteikumiem Nr. 244; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 121; MK 22.03.2022. noteikumiem Nr. 191)

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 1 131 332 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs – atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošu iedzīvotāju skaits – 3 100;

4.2.1.specifiskais iznākuma rādītājs – īstenots izmēģinājumprojekts atbalsta pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem – 1;

4.2.2. rezultāta rādītājs – nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kuri pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie, – 930.

(MK 16.08.2017. noteikumu Nr. 472 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 738; MK 22.09.2020. noteikumiem Nr. 593; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 121)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.

7. Pasākuma ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 7 965 257 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 6 770 468 euro un valsts budžeta finansējums – 1 194 789 euro.

(MK 22.08.2023. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projektam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un radušās, sākot ar 2016. gada 4. janvāri.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

10. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas veicina sabiedrības integrāciju atbilstoši Sabiedrības integrācijas fonda likumam, – Sabiedrības integrācijas fonds.

11. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām.

12. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

13. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri ir:

13.1. Nodrošinājuma valsts aģentūra un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ar ko sadarbojas šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā;

13.2. vismaz trīs Latvijas pašvaldības (turpmāk – pašvaldības), ar ko sadarbojas šo noteikumu 16.2.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā. Pašvaldības izvēlas atbilstoši lielākajam šo noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu skaitam tās teritorijā;

13.3. pašvaldības sociālie dienesti, ar ko sadarbojas šo noteikumu 16.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 121 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.03.2022. noteikumiem Nr. 191)

14. Finansējuma saņēmējs slēdz sadarbības līgumu ar šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minēto sadarbības partneri. Sadarbības līgumā iekļauj informāciju atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un apliecinājumu, ka sadarbības partneri apņemas sadarboties šo noteikumu 16.2.1 un 16.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros:

14.1. sadarbības līgumā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru paredz, ka tā šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros sociālā darbinieka pakalpojuma īstenošanai nodrošina telpas patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā vai pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem;

14.2. sadarbības līgumā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi paredz, ka tā šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros nodrošina darba vietas aprīkojumu sociālā darbinieka pakalpojuma īstenošanas vietā un sniedz atbalstu sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšanai;

14.3. sadarbības līgumā ar pašvaldībām paredz, ka tās iesaistās šo noteikumu 16.2.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros īstenotajā izmēģinājumprojektā.

(MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

15. Ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu nav noslēgts sadarbības līgums, projektam pievieno sadarbības partneru nodomu protokolu. Nodomu protokolā ietver vismaz šādu informāciju:

15.1. sadarbības partneru apņemšanās sadarboties šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, tai skaitā noslēgt sadarbības līgumu, ja projekts tiks apstiprināts;

15.2. sadarbības partneru veicamie pienākumi projekta īstenošanā.

15.1 Sadarbības līgumā ar pašvaldību papildus šo noteikumu 14. punktā noteiktajam iekļauj vismaz šādu informāciju:

15.11. izmēģinājumprojekta īstenošanas uzsākšanas un beigu termiņu;

15.12. izmēģinājumprojektā iesaistāmo šo noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu skaitu;

15.13. pienākumu pašvaldībai sadarbībā ar finansējuma saņēmēja piesaistītu pakalpojumu sniedzēju nodrošināt šo noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētās mērķa grupas atlasi iesaistei šo noteikumu 16.2.1 minētajā izmēģinājumprojektā;

15.14. pienākumu pašvaldībai šo noteikumu 16.2.1 apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta īstenošanas laikā nodrošināt mājokļa pieejamību šo noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētās mērķa grupas personai;

15.15. tiesības pašvaldībai iesaistīties šo noteikumu 30.12. apakšpunktā minētā apraksta un šo noteikumu 30.14.  apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtējuma saskaņošanā;

15.16. pienākumu pašvaldībai sniegt nepieciešamos datus un informāciju par šo noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām;

15.17. šo noteikumu 18.2.5. apakšpunktā minētās kompensācijas izmantošanas nosacījumus, ja šo noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētās mērķa grupas persona pārtrauc dalību izmēģinājumprojektā, kā arī norēķinu veikšanas kārtību kompensācijas saņemšanai.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 121 redakcijā)

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

16. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

16.1. diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

16.1.1. mērķa grupas profilēšana (turpmāk – profilēšana);

16.1.2. motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana;

16.1.3. vidusposma izvērtējuma veikšana;

16.2. diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

16.2.1. izglītojoši pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem;

16.2.2. atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai;

16.2.1 atbalsta pakalpojuma apraksta izstrāde un izmēģinājumprojekta īstenošana atbalsta pasākumu nodrošināšanai šo noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

16.3. sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšana šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

16.3.1 sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

16.4. izmēģinājumprojekta "Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā" (gender budgeting) īstenošana un attiecīgu ieteikumu sniegšana;

16.5. sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem;

16.6. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

16.7. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 121; MK 22.03.2022. noteikumiem Nr. 191)

17. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

17.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

17.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

17.3. neparedzētās izmaksas.

18. Šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

18.1. finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze;

18.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

18.2.1. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu izmaksas šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.2.116.3., 16.3.1, 16.4., 16.5. un 16.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kā arī šo noteikumu 16.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumos nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju. Šo noteikumu 16.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās, sākot ar 2022. gada 5. martu;

18.2.2. (svītrots ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 352);

18.2.3. iekšzemes komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 16.2.un 16.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Iekšzemes komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksām piemēro vadošās iestādes apstiprināto vienas vienības izmaksu standarta likmi atbilstoši vadošās iestādes metodikai "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai";

18.2.3.1 ārvalstu komandējumu izmaksas šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālam un šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētā sadarbības partnera projekta īstenošanas personālam šo noteikumu 16.2.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Ārvalstu komandējumu izmaksas aprēķina un atlīdzina saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

18.2.4. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam personālam (ja tās nav iekļautas šo noteikumu 19.7. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā);

18.2.5. kompensācija šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajam sadarbības partnerim šo noteikumu 15.14. apakšpunktā minētā mājokļa nodrošināšanai par vienu šo noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu – 3000 euro.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 352; MK 11.06.2019. noteikumiem Nr. 244; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 121; MK 22.03.2022. noteikumiem Nr. 191)

19. Šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētajām pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu attiecināmajām izmaksām papildus piemēro šādus attiecināšanas nosacījumus:

19.1. izmaksas šo noteikumu 16.1.2. apakšpunktā minēto motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu īstenošanai nepārsniedz 840 euro (izņemot pievienotās vērtības nodokli) vienai šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personai;

19.2. šo noteikumu 16.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot veicināšanas balvu izmaksas. Vienas darba devēja veicināšanas balvas (piemēram, piemiņas zīme, kauss) izmaksas nepārsniedz 70 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli);

19.3. izmaksas šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētā sociālā darbinieka un sociālā mentora piesaistei nepārsniedz 1 400 euro (izņemot pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par viena sociālā darbinieka pakalpojumu un 1 000 euro (izņemot pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par viena sociālā mentora pakalpojumu. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu īsteno, ievērojot šo noteikumu 32.3. un 33.3. apakšpunktā minētos nosacījumus;

19.3.1 izmaksas tehniskā aprīkojuma (portatīvās datortehnikas un multifunkcionālo ierīču – printera, skenera, kopētāja) iegādei šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētā pakalpojuma īstenošanai;

19.3.2 izmaksas šo noteikumu 16.3.1 apakšpunktā minētā sociālā mentora piesaistei nepārsniedz 1 400 euro (izņemot pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par viena sociālā mentora pakalpojumu. Sociālā mentora pakalpojuma izmaksu apmēru mēnesī aprēķina proporcionāli piesaistītajam šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu skaitam, ievērojot šo noteikumu 33.13. apakšpunktā minētos nosacījumus;

19.4. šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot izmaksas telpu īrei un nomai, kancelejas preču iegādei un kafijas paužu nodrošināšanai;

19.5. šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot finansējumu ne vairāk kā piecu procentu apmērā no pasākuma kopējā attiecināmā finansējuma;

19.6. darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

19.7. veselības apdrošināšanu šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam personālam plāno, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz periodu, kad personāls ir nodarbināts projektā.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 352; MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 531; MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 472; MK 11.06.2019. noteikumiem Nr. 244; MK 22.03.2022. noteikumiem Nr. 191)

20. Šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējam projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām.

21. Šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai izpildītu noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu) projektā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, un tā nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, kā to nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

22. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 17. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

IV. Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi

23. Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šiem noteikumiem.

24. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.3.1, 16.4. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu uzrauga Labklājības ministrijas izveidota uzraudzības padome (turpmāk – padome). Padomes sastāvā ir finansējuma saņēmēja, Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Latvijas Pašvaldību savienības, nevalstisko organizāciju, Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes un citu biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Atbildīgās iestādes un finansējuma saņēmēja pārstāvji padomes darbībā piedalās, bet vadošās iestādes pārstāvji var piedalīties novērotāja statusā. Padomes personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs.

(MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

24.1 Pasākuma ietvaros šo noteikumu 16.2.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu uzrauga Labklājības ministrijas izveidota Sociālo pakalpojumu attīstības padome (turpmāk – SPAP). SPAP sēdēs uzaicina piedalīties finansējuma saņēmēja, Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, kā arī to biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, kuri pārstāv šo noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētās mērķa grupas un pašvaldību sociālo dienestu intereses. Atbildīgās iestādes un finansējuma saņēmēja pārstāvji SPAP darbībā piedalās, bet vadošās iestādes pārstāvji – var piedalīties novērotāja statusā. SPAP personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 121 redakcijā)

25. Šo noteikumu 24. punktā minētā padome:

25.1. konsultē finansējuma saņēmēju pasākuma īstenošanas procesā, analizē pasākuma ieviešanas progresu un sniedz ieteikumus pasākuma ieviešanas pilnveidei;

25.2. saskaņo šo noteikumu 16.1.1. apakšpunktā minētās profilēšanas un šo noteikumu 16.1.3. apakšpunktā minētā vidusposma izvērtējuma darba uzdevumu un rezultātus;

25.3. apstiprina šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētos iekļaujošas darba vides izvērtējuma kritērijus un šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto darba devēju izvirzīšanu apbalvošanai šo noteikumu 30.2. apakšpunktā minēto labās prakses veicināšanas pasākumu ietvaros;

25.4. nosaka šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta "Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā" (gender budgeting) ietvaros izvērtējamās valsts vai pašvaldību budžeta programmas vai apakšprogrammas, kā arī saskaņo izmēģinājumprojekta rezultātus;

25.5. saskaņo šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minēto vienoto sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģiju.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 352)

25.1 Šo noteikumu 24.1 punktā minētā SPAP saskaņo šo noteikumu 30.12. apakšpunktā minēto atbalsta pakalpojuma aprakstu un šo noteikumu  30.14. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta rezultātus.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 121 redakcijā)

26. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas:

26.1. veic profilēšanu šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas atlasei, lai apzinātu mērķa grupas aktuālākās vajadzības pēc motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumiem;

26.2. atbilstoši šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minētās profilēšanas rezultātiem nodrošina šādus motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu sociālekonomiskai iekļaušanai:

26.2.1. individuālas un grupu konsultācijas karjeras izvēles speciālistu, sociālā darba speciālistu, juristu, izglītības jomas speciālistu, pašapziņas celšanas treneru un citu speciālistu vadībā (piemēram, atbalsta grupas, informatīvās grupas, izglītojošās konsultācijas, pašpalīdzības grupas, sociālo prasmju atjaunošanas konsultācijas) un citus profilēšanas rezultātā noteiktos pakalpojumus šo noteikumu 3.1.1. apakšpunktā minētajām personām;

26.2.2. individuālas un grupu konsultācijas karjeras konsultantu, psihologu, izaugsmes treneru un citu speciālistu vadībā (piemēram, atbalsta grupas, informatīvas grupas, pašpalīdzības grupas) un citus profilēšanas rezultātā noteiktos pakalpojumus šo noteikumu 3.1.2. apakšpunktā minētajām personām;

26.2.3. individuālas un grupu konsultācijas sociālā darba speciālistu, karjeras konsultantu, izglītības jomas speciālistu, psihologu un citu speciālistu vadībā (piemēram, atbalsta grupas, informatīvas un izglītojošās grupas, pašpalīdzības grupas) un citus profilēšanas rezultātā noteiktos pakalpojumus šo noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētajām personām;

26.2.4. individuālās un grupu konsultācijas izglītības jomas speciālistu, sociālā darba speciālistu, psihologu, karjeras konsultantu, speciālistu atkarību jomā un citu profesionāļu vadībā (piemēram, atbalsta grupas, informatīvas grupas, pašpalīdzības grupas) un citus profilēšanas rezultātā noteiktos pakalpojumus šo noteikumu 3.1.4. apakšpunktā minētajām personām;

26.3. veic vidusposma izvērtējumu, novērtējot šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu situācijas izmaiņas pēc šo noteikumu 16.1.2. apakšpunktā minēto motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu saņemšanas. Pakalpojuma sniedzējs izvērtējumu veic ne agrāk kā sešus mēnešus pēc šo noteikumu 16.1.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas;

26.4. pēc šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minētā vidusposma izvērtējuma veikšanas sagatavo priekšlikumus šo noteikumu 16.1.2. apakšpunktā minēto motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanai.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 352; MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 738)

27. Šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minētās profilēšanas un šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minētā vidusposma izvērtējuma veikšanai finansējuma saņēmējs var piesaistīt dažādus pakalpojuma sniedzējus.

28. Šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minēto motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai finansējuma saņēmējs var piesaistīt vairākus pakalpojuma sniedzējus, nodrošinot, ka pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši mērķa grupu specifikai un reģionālajam griezumam.

29. Šo noteikumu 16.2.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas:

29.1. veic šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas atklātu atlasi;

29.2. nodrošina ikgadējus izglītojošus pasākumus šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai dažādības vadībai un iecietības (tolerances) paaugstināšanai pret šo noteikumu 3.1. un 3.3. apakšpunktā minēto mērķa grupu (tai skaitā personām, kuras pakļautas diskriminācijai rases, reliģiskās pārliecības un seksuālās orientācijas dēļ) (turpmāk – izglītojoši pasākumi). Izglītojošus pasākumus īsteno gan apmācību moduļos, kas ietver informāciju par visām šo noteikumu 3.1. un 3.3. apakšpunktā minētajām diskriminācijas riskam pakļautām personām, gan atsevišķi par katru mērķa grupu.

30. Šo noteikumu 16.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas:

30.1. izstrādā iekļaujošas darba vides izvērtējuma kritērijus;

30.2. izsludina šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem darba devējiem atklātu pieteikšanos uz labās prakses veicināšanas pasākumiem, nodrošinot, ka dalībai šajos pasākumos var pieteikties jebkurš darba devējs;

30.3. izvērtē šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētos darba devējus atbilstoši šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

30.4. atbilstoši šo noteikumu 30.3. apakšpunktā minētajam izvērtējumam organizē ikgadējus labās prakses veicināšanas pasākumus un veicināšanas balvu pasniegšanu.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 352; MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 472)

30.1 Šo noteikumu 16.2.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai finansējuma saņēmējs un šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētā sadarbības partnera projekta īstenošanas personāls piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos, lai noteiktu atbalsta pasākumus izmēģinājumprojekta īstenošanai, un finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs nodrošina:

30.11. šo noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētās mērķa grupas profilēšanu, lai noteiktu mērķa grupas individuālās vajadzības pēc atbalsta pasākumiem pašvaldības izvēlētām personām saskaņā ar šo noteikumu 15.13. apakšpunktu;

30.12. atbalsta pakalpojuma apraksta izstrādi šo noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

30.13. atbalsta pasākumus atbilstoši šo noteikumu 30.11. apakšpunktā minētās profilēšanas rezultātiem, tai skaitā mājokļa pieejamību, sociālā darba speciālista, karjeras konsultanta, atkarību speciālista, psihiatra, psihologa vai jurista konsultācijas, šo noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu sociālās atstumtības mazināšanai un sociālekonomiskai iekļaušanai;

30.14. izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtēšanu, tai skaitā sagatavo priekšlikumus atbalsta pasākumu sniegšanas uzlabošanai;

30.15. izmēģinājumprojekta rezultātu izplatīšanu, tai skaitā iepazīstina sociālo pakalpojumu sniedzējus, kuri sniedz pakalpojumu šo noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, ar izmēģinājumprojekta rezultātiem un gūto pieredzi.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 121 redakcijā)

31. Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kurš ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs darbam ar krīzes situācijā nonākušām personām. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai tiek sniegti sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumi, tai skaitā ievērojot Ministru kabineta apstiprināto rīcības plānu "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā" (turpmāk – rīcības plāns).

(MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 352 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 472)

31.1 Šo noteikumu 16.3.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem. Finansējuma saņēmējs informē pašvaldības sociālo dienestu par pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina sociālā mentora pakalpojumu šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētajai mērķa grupai.

(MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

32. Šo noteikumu 31. punktā minēto sociālā darbinieka pakalpojumu īsteno šādā kārtībā:

32.1. trīs mēnešus pēc šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētā patvēruma meklētāja ierašanās Latvijā vai līdz brīdim, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams galīgais lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, patvēruma meklētājam piesaista sociālo darbinieku, kurš izstrādā individuālu sociālekonomiskās iekļaušanas plānu un koordinē tā izpildi. Sociālā gadījuma vadīšanā sociālais darbinieks sadarbojas ar rīcības plānā noteiktajām institūcijām;

32.2. pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētājai mērķa grupas personai sociālā darbinieka pakalpojumu nodrošina līdz brīdim, kad tiek izpildīts individuālais sociālekonomiskās iekļaušanas plāns, vai uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus pēc statusa iegūšanas dienas;

32.3. atkarībā no šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu skaita un to individuālo sociālo gadījumu vadības sarežģītības pakāpes sociālā darbinieka pakalpojuma sniegšanai piesaista ne vairāk kā piecus sociālos darbiniekus, nodrošinot, ka vienam sociālajam darbiniekam vienlaikus tiek piesaistītas ne mazāk kā 30 un ne vairāk kā 120 šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas;

32.4. katrs sociālais darbinieks pārrauga ne vairāk kā sešu šo noteikumu 33.1. apakšpunktā minēto sociālo mentoru darbu;

32.5. sociālā darbinieka pakalpojuma ietvaros tiek noteikts vadošais sociālais darbinieks (sadarbības koordinators), kurš nodrošina sociālo darbinieku un sociālo mentoru virsvadību un sadarbības koordinēšanu (tai skaitā informācijas apmaiņu) ar rīcības plānā noteiktajām institūcijām.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 531)

33. Šo noteikumu 31. punktā minēto sociālā mentora pakalpojumu īsteno šādā kārtībā:

33.1. trīs mēnešus pēc šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētā patvēruma meklētāja ierašanās Latvijā vai līdz brīdim, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams galīgais lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, patvēruma meklētājam piesaista sociālo mentoru, kurš nodrošina praktisku atbalstu šo noteikumu 32.1. apakšpunktā minētā sociālekonomiskās iekļaušanas plāna izpildē, veidojot personas izpratni par dzīvi Latvijā un tās sabiedrībā, palīdzot reālās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedzot atbalstu ikdienas situāciju risināšanā;

33.2. pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupas personai sociālā mentora pakalpojumu nodrošina uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus pēc šā statusa iegūšanas dienas;

33.3. atkarībā no šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu skaita un to individuālo sociālo gadījumu vadības sarežģītības pakāpes sociālā mentora pakalpojuma sniegšanai piesaista ne vairāk kā 30 sociālos mentorus, nodrošinot, ka vienam sociālajam mentoram vienlaikus tiek piesaistītas ne mazāk kā 5 un ne vairāk kā 20 šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 531; MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 472)

33.1 Šo noteikumu 31.1 punktā minēto sociālā mentora pakalpojumu īsteno šādā kārtībā:

33.11. pašvaldības sociālā dienesta sociālais darbinieks pašvaldības teritorijā esošai šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētās mērķa grupas personai piesaista sociālo mentoru, kurš nodrošina personai praktisku atbalstu, tai skaitā veido izpratni par dzīvi Latvijā un tās sabiedrībā, palīdz reālās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosina attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedz atbalstu ikdienas situāciju risināšanā;

33.12. sociālā mentora pakalpojumu nodrošina uz laiku, kas nepārsniedz  60 dienas no sociālā mentora pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas;

33.13. vienam sociālajam mentoram vienlaikus var piesaistīt ne vairāk kā 28 šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas;

33.14. sociālais  dienests apstiprina piesaistītā sociālā mentora darba pārskatu.

(MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

34. Šo noteikumu 32. un 33. punktā minētā sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanu pārtrauc, ja šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas persona pakalpojuma saņemšanas laikā pamet Latviju, atsakās no pakalpojuma saņemšanas vai nepilda sociālekonomiskās iekļaušanas plānā noteiktos pienākumus. Par minētajiem apstākļiem sociālais darbinieks izdara atbilstošu ierakstu šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas sociālekonomiskās iekļaušanas plānā.

34.1 Šo noteikumu 33.1 punktā minētā sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanu pārtrauc, ja šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētās mērķa grupas persona pakalpojuma saņemšanas laikā pamet Latviju vai atsakās no pakalpojuma saņemšanas. Sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanas pārtraukumu saskaņo sociālais dienests.

(MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

35. Šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas izmēģinājumprojekta "Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā" (gender budgeting) īstenošanas ietvaros:

35.1. izvērtē vismaz divas valsts vai pašvaldību budžeta programmas vai apakšprogrammas no sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību aspekta, izmantojot Eiropas Padomes izstrādāto rokasgrāmatu "Gender budgeting: practical implementation" (https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/ 03themes/gender-mainstreaming/CDEG(2008)15_en.pdf) un citas starptautisko organizāciju vadlīnijas, kurās iekļauta vai analizēta minētā pieeja;

35.2. veic šo noteikumu 35.1. apakšpunktā minēto valsts vai pašvaldību budžeta programmu vai apakšprogrammu izdevumu salīdzinošo analīzi par vismaz trim kalendāra gadiem;

35.3. izvērtē un prezentē izmēģinājumprojekta rezultātus šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem valsts un pašvaldību iestāžu darba devējiem un darbiniekiem, kuru ikdienas darba pienākumi ir saistīti ar budžeta plānošanu.

36. Finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, nodrošina šo noteikumu 35.3. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta rezultātu izplatīšanu.

37. Šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas:

37.1. izstrādā vienotu sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģiju (turpmāk – stratēģija), kurā nosaka efektīvākos sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu veidus;

37.2. atbilstoši šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minētajai stratēģijai nodrošina sabiedrības informēšanu un izpratnes paaugstināšanu vismaz šādās jomās:

37.2.1. dažādu sabiedrības grupu izpratne par diskrimināciju;

37.2.2. tolerances un sabiedrības saliedētības veicināšana starp dažādām diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām;

37.2.3. sociālās iekļaušanas nozīme un pakalpojumu pieejamība mērķa grupām, tai skaitā reģionālajā griezumā.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 352)

38. Šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minētās stratēģijas izstrādei un šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētās sabiedrības informēšanas un izpratnes paaugstināšanas nodrošināšanai finansējuma saņēmējs piesaista dažādus pakalpojuma sniedzējus.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 352)

39. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

39.1. nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ar šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto personālu un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek nodarbināts normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām;

39.2. piesaista pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru. Piesaistot  pakalpojumu sniedzējus šo noteikumu 16.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, finansējuma saņēmējs var piemērot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto publisko iepirkumu veikšanas izņēmumu;

39.3. pakalpojuma (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus paredz ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

39.4. nodrošina, ka:

39.4.1. šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētos motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus nesniedz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām, kuras vienlaikus saņem konsultācijas un motivācijas paaugstināšanas pakalpojumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" un 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" ietvaros;

39.4.2. šo noteikumu 26.2.2. apakšpunktā minētos pakalpojumus, ja tie ir vērsti uz personu motivēšanu palikt darba tirgū vai personas stāvokļa uzlabošanu darba tirgū, nesniedz tām šo noteikumu 3.1.2. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām, kuras vienlaikus saņem atbalstu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" ietvaros;

39.5. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006;

39.6. uzkrāj, apkopo un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē datus par šādiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/470), 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem, kas sasniegti pēc personas aiziešanas (pēc dalības pasākumā):

39.6.1. neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus;

39.6.2. izglītībā/apmācībā iesaistītie dalībnieki;

39.6.3. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki;

39.6.4. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie;

39.7. uzkrāj datus par šādiem specifiskā iznākuma rādītājiem:

39.7.1. darba devēji, kuri piedalījušies izglītojošos pasākumos par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem, – 50 (vidēji gadā);

39.7.2. atbalstu saņēmušie patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu – 390 (vidēji gadā);

39.7.3. atbalstu saņēmušie Ukrainas civiliedzīvotāji – 7 000;

39.8. šo noteikumu 16.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

39.9. ievieto savā tīmekļvietnē aktuālu informāciju par projekta īstenošanu, tiklīdz tā ir pieejama, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos;

39.10. uzkrāj datus par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" šādu horizontālo rādītāju sasniegšanu:

39.10.1. rādītāja "Par vienlīdzīgu iespēju aspektiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) apmācīto personu skaits";

39.10.2. rādītāja "Atbalstu saņēmušie sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji";

39.11. uzkrāj informāciju par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām atbilstoši normatīvajam aktam par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

39.12. grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 352; MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 738; MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 161; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 121; MK 22.03.2022. noteikumiem Nr. 191)

40. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

40.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi vai atbalsta mērķa pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

40.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

41. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 121 redakcijā)

42. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 102Pieņemts: 09.02.2016.Stājas spēkā: 12.02.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 11.02.2016. OP numurs: 2016/29.20
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
280230
{"selected":{"value":"26.08.2023","content":"<font class='s-1'>26.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.08.2023","iso_value":"2023\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2022","iso_value":"2022\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2022.-25.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2022","iso_value":"2022\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2022.-24.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.09.2020","iso_value":"2020\/09\/25","content":"<font class='s-1'>25.09.2020.-17.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2020","iso_value":"2020\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2020.-24.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.06.2019","iso_value":"2019\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.2019.-26.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2018","iso_value":"2018\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2018.-13.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2017","iso_value":"2017\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2017.-30.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2016","iso_value":"2016\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2016.-18.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.06.2016","iso_value":"2016\/06\/10","content":"<font class='s-1'>10.06.2016.-11.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2016","iso_value":"2016\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2016.-09.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.08.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"