Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 95

Rīgā 2016. gada 9. februārī (prot. Nr. 6 31. §)
Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme (turpmāk – kapitālsabiedrība).

2. Kapitālsabiedrība sagatavo un iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim vai kapitālsabiedrības padomei (ja tāda ir izveidota) pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem iepriekšējā gadā. Pārskatā ietver informāciju atbilstoši šo noteikumu pielikumam:

2.1. par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā (turpmāk – stratēģija) kapitāla daļu turētāja vai padomes (ja tāda izveidota) apstiprināto nefinanšu mērķu izpildi. Ja pārskata gadam nav apstiprināta stratēģija, tad pārskatā ietver informāciju par citos kapitālsabiedrības iekšējos plānošanas dokumentos pārskata gadam noteiktajiem nefinanšu mērķiem, kurus ir apstiprinājis kapitāla daļu turētājs vai padome (ja tāda izveidota);

2.2. par kapitālsabiedrības stratēģijā kapitāla daļu turētāja vai padomes (ja tāda izveidota) apstiprināto finanšu mērķu izpildi. Ja pārskata gadam nav apstiprināta stratēģija, tad pārskatā ietver informāciju par citos kapitālsabiedrības iekšējos plānošanas dokumentos pārskata gadam noteiktajiem finanšu mērķiem, kurus ir apstiprinājis kapitāla daļu turētājs vai padome (ja tāda izveidota);

2.3. informāciju par šādiem kapitālsabiedrības finanšu rādītājiem, kuri tiek izmantoti koordinācijas institūcijas atzinuma sagatavošanai:

2.3.1. neto apgrozījums, euro;

2.3.2. peļņa vai zaudējumi, euro;

2.3.3. (svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 14);

2.3.4. peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro;

2.3.5. (svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 14);

2.3.6. pašu kapitāls, euro;

2.3.7. pašu kapitāla atdeve (ROE), %;

2.3.8. (svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 14);

2.3.9. kopējais likviditātes rādītājs;

2.3.10. saistības pret pašu kapitālu, %;

2.3.11. pamatdarbības neto naudas plūsma, euro;

2.3.12. investīciju plāna izpilde, euro;

2.3.13. valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, euro;

2.3.14. (svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 14);

2.3.15. (svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 14);

2.3.16. valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķīruma mērķiem, euro;

2.3.17. ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums, euro;

2.3.18. citi attiecīgās kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji;

2.4. kapitālsabiedrības valdes vērtējumu par kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi.

(Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 14)

3. Ja kapitālsabiedrībai ir līdzdalība citās kapitālsabiedrībās un atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam tai ir pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu, šo noteikumu 2. punktā minētajā pārskatā ietver arī konsolidētu informāciju par finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi un par šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajiem finanšu rādītājiem.

4. Kapitālsabiedrības valde šo noteikumu 2. punktā minētajā pārskatā ietver skaidrojumu par katru būtisku novirzi no stratēģijā plānotajiem nefinanšu mērķiem un finanšu mērķiem. Skaidrojumā raksturo noviržu iemeslus, tai skaitā ņemot vērā arī nefinanšu mērķu izpildes ietekmi uz finanšu mērķu izpildi.

5. Kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) izskata šo noteikumu 2. punktā minēto pārskatu un iesniedz to kapitāla daļu turētāja pārstāvim, pievienojot savu vērtējumu par kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi.

6. Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis mēneša laikā pēc kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas iesniedz koordinācijas institūcijā un nozares ministrijā šo noteikumu 2. punktā minēto pārskatu, pievienojot savu vērtējumu par kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi kopsakarā ar attiecīgajam pārskata gadam kapitālsabiedrības stratēģijā plānotajiem finanšu mērķiem un nefinanšu mērķiem un kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) vērtējumu par kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi kopsakarā ar attiecīgajam pārskata gadam kapitālsabiedrības stratēģijā plānotajiem finanšu mērķiem un nefinanšu mērķiem. Ja kapitālsabiedrībai ir vairāki kapitāla daļu turētāji, pārskatu iesniedz tā kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kura turējumā ir lielākais kapitāla daļu skaits attiecīgajā kapitālsabiedrībā.

7. Koordinācijas institūcija pēc šo noteikumu 6. punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē kapitālsabiedrības finanšu mērķu izpildi kopsakarā ar attiecīgajam pārskata gadam kapitālsabiedrības stratēģijā plānotajiem finanšu mērķiem, kā arī kopsakarā ar šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajiem finanšu rādītājiem un attiecīgajam pārskata gadam kapitālsabiedrības stratēģijā plānotajiem nefinanšu mērķiem un ar atzinumu sniedz savu vērtējumu par finanšu mērķu izpildi.

8. Nozares ministrija pēc šo noteikumu 6. punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē kapitālsabiedrības darbību nefinanšu mērķu sasniegšanā kopsakarā ar attiecīgajam pārskata gadam kapitālsabiedrības stratēģijā plānotajiem nefinanšu mērķiem un ar atzinumu sniedz savu vērtējumu par nefinanšu mērķu izpildi.

9. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi, ņemot vērā koordinācijas institūcijas apstiprinātās vadlīnijas, novērtē ar vienu no šādiem novērtējumiem:

9.1. ļoti labi – ja kapitālsabiedrība pilnībā sasniegusi vai pārsniegusi visus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultatīvos rādītājus. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpilde var tikt novērtēta ar vērtējumu "ļoti labi" arī gadījumā, ja atsevišķu mērķu rezultatīvajos rādītājos ir nebūtiskas novirzes un tās izriet no publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas lēmumiem vai normatīvajiem aktiem, vai ārkārtējiem, iepriekš neparedzamiem, tai skaitā force majeure, apstākļiem;

9.2. labi – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultatīvos rādītājus, bet novirzes to izpildē nav būtiskas vai tās ir būtiskas, bet nerada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai un tās izriet no publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas lēmumiem vai normatīvajiem aktiem, vai ārkārtējiem, iepriekš neparedzamiem, tai skaitā force majeure, apstākļiem;

9.3. apmierinoši – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultatīvos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, bet tas nerada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai;

9.4. neapmierinoši – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultatīvos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, kas rada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai.

(Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 14)

10. Koordinācijas institūcija un nozares ministrija atzinumus valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim sniedz divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minētās informācijas saņemšanas. Koordinācijas institūcija ir tiesīga par mēnesi pagarināt atzinuma sniegšanas termiņu, ja objektīvu iemeslu dēļ atzinumu nav iespējams sniegt noteiktajā termiņā.

10.1 Koordinācijas institūcija var atteikties sniegt vērtējumu, ja saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu iesniegtā informācija ir neprecīza vai nepietiekama kapitālsabiedrības darbības novērtēšanai. Par to rakstveidā 10 darbadienu laikā informē kapitāla daļu turētāju un norāda, kāda informācija ir precizējama vai papildināma, lai atzinums tiktu sniegts. Šādā gadījumā kapitāla daļu turētājs iesniedz pārskatu atkārtoti.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

11. Ja kapitālsabiedrības darbība pārskata gadā ir novērtēta kā neapmierinoša, kā arī, izvērtējot šo noteikumu 4. punktā minēto skaidrojumu, tā nav pamatota ar apstākļiem, kas izriet no publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas lēmumiem vai normatīvajiem aktiem, vai ārkārtējiem, iepriekš neparedzamiem, tai skaitā force majeure, apstākļiem, un tādēļ rodas aizdomas par pārkāpumiem vai neefektīvu vai nelietderīgu kapitālsabiedrības saimniecisko darbību, koordinācijas institūcija atzinumā iekļauj ierosinājumu kapitāla daļu turētājam veikt kapitālsabiedrībā auditu.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

12. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē koordinācijas institūcijas un nozares ministrijas sniegtos atzinumus, pieņem lēmumu par turpmāko rīcību un 10 darbdienu laikā informāciju par pieņemto lēmumu nosūta koordinācijas institūcijai un nozares ministrijai.

(Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 14)

13. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi par 2015. gadu izvērtē, ņemot vērā kapitālsabiedrības 2015. gada budžetā un citos kapitālsabiedrības iekšējos dokumentos plānotos kapitālsabiedrības finanšu mērķus un nefinanšu mērķus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 9. februāra noteikumiem Nr. 95

(Pielikums MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

Veidlapas paraugs informācijas sniegšanai par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem
Kapitālsabiedrības nosaukums 
Pārskata gads 
 
Nefinanšu mērķi
MērķisFakts iepriekšējā gadā (n-1)Plānotais pārskata gadā (n)Fakts pārskata gadā (n)Novirze no plānotāNovirze no plānotā, %Valdes skaidrojums par novirzēm
Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr. 1      
Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr. 2      
...      
 
Finanšu mērķi
MērķisFakts iepriekšējā gadā (n-1)Plānotais pārskata gadā (n)Fakts pārskata gadā (n)Novirze no plānotāNovirze no plānotā, %Valdes skaidrojums par novirzēm
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 1      
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 2      
...      
 
Finanšu rādītāji
RādītājiFakts iepriekšējā gadā (n-1)Plānotais pārskata gadā (n)Fakts pārskata gadā (n)Novirze no plānotāNovirze no plānotā, %Valdes skaidrojums par novirzēm
Neto apgrozījums, euro      
Peļņa vai zaudējumi, euro      
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro      
Pašu kapitāls, euro      
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %      
Kopējais likviditātes rādītājs      
Saistības pret pašu kapitālu, %      
Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro      
Investīciju plāna izpilde, euro      
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, euro      
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, euro      
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, euro      
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr. 1, euro      
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr. 2, euro      
...      
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 1, euro      
pašvaldības budžeta finansējums, mērķis Nr. 2, euro      
...      
Citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji      
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, euro      
Mērķis Nr. 1, euro      
Mērķis Nr. 2, euro      
...      
 
Sagatavotājs 
 (vārds, uzvārds)
Tālrunis 
E-pasts 
Sagatavošanas datums  
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 95Pieņemts: 09.02.2016.Stājas spēkā: 12.02.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 11.02.2016. OP numurs: 2016/29.13
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
280193
{"selected":{"value":"18.01.2019","content":"<font class='s-1'>18.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.01.2019","iso_value":"2019\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2016","iso_value":"2016\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2016.-17.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.01.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"