Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 95

Rīgā 2016. gada 9. februārī (prot. Nr. 6 31. §)
Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme (turpmāk – kapitālsabiedrība).

2. Kapitālsabiedrība sagatavo un iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim vai kapitālsabiedrības padomei (ja tāda ir izveidota) pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem iepriekšējā gadā. Pārskatā ietver informāciju atbilstoši šo noteikumu pielikumam:

2.1. informāciju par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā (turpmāk – stratēģija) un citos kapitālsabiedrības iekšējos dokumentos noteikto nefinanšu mērķu izpildi;

2.2. kapitālsabiedrības stratēģijā un citos kapitālsabiedrības iekšējos dokumentos noteikto finanšu mērķu izpildi;

2.3. informāciju par šādiem kapitālsabiedrības finanšu rādītājiem, kuri tiek izmantoti koordinācijas institūcijas atzinuma sagatavošanai:

2.3.1. neto apgrozījums, euro;

2.3.2. peļņa, euro;

2.3.3. peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro;

2.3.4. peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro;

2.3.5. bilances kopsumma, euro;

2.3.6. pašu kapitāls, euro;

2.3.7. pašu kapitāla atdeve (ROE), %;

2.3.8. aktīvu atdeve (ROA), %;

2.3.9. kopējais likviditātes rādītājs;

2.3.10. saistības pret pašu kapitālu, %;

2.3.11. pamatdarbības naudas plūsmas atlikums perioda beigās, euro;

2.3.12. ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %;

2.3.13. sadalītās dividendes, euro;

2.3.14. vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, euro;

2.3.15. neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, euro;

2.3.16. valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķīruma mērķiem, euro;

2.3.17. citi attiecīgās kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji;

2.4. kapitālsabiedrības valdes vērtējumu par kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi.

3. Ja kapitālsabiedrībai ir līdzdalība citās kapitālsabiedrībās un atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam tai ir pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu, šo noteikumu 2. punktā minētajā pārskatā ietver arī konsolidētu informāciju par finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi un par šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajiem finanšu rādītājiem.

4. Kapitālsabiedrības valde šo noteikumu 2. punktā minētajā pārskatā ietver skaidrojumu par katru būtisku novirzi no stratēģijā plānotajiem nefinanšu mērķiem un finanšu mērķiem. Skaidrojumā raksturo noviržu iemeslus, tai skaitā ņemot vērā arī nefinanšu mērķu izpildes ietekmi uz finanšu mērķu izpildi.

5. Kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) izskata šo noteikumu 2. punktā minēto pārskatu un iesniedz to kapitāla daļu turētāja pārstāvim, pievienojot savu vērtējumu par kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi.

6. Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis mēneša laikā pēc kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas iesniedz koordinācijas institūcijā un nozares ministrijā šo noteikumu 2. punktā minēto pārskatu, pievienojot savu vērtējumu par kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi kopsakarā ar attiecīgajam pārskata gadam kapitālsabiedrības stratēģijā plānotajiem finanšu mērķiem un nefinanšu mērķiem un kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) vērtējumu par kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi kopsakarā ar attiecīgajam pārskata gadam kapitālsabiedrības stratēģijā plānotajiem finanšu mērķiem un nefinanšu mērķiem. Ja kapitālsabiedrībai ir vairāki kapitāla daļu turētāji, pārskatu iesniedz tā kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kura turējumā ir lielākais kapitāla daļu skaits attiecīgajā kapitālsabiedrībā.

7. Koordinācijas institūcija pēc šo noteikumu 6. punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē kapitālsabiedrības finanšu mērķu izpildi kopsakarā ar attiecīgajam pārskata gadam kapitālsabiedrības stratēģijā plānotajiem finanšu mērķiem, kā arī kopsakarā ar šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajiem finanšu rādītājiem un attiecīgajam pārskata gadam kapitālsabiedrības stratēģijā plānotajiem nefinanšu mērķiem un ar atzinumu sniedz savu vērtējumu par finanšu mērķu izpildi.

8. Nozares ministrija pēc šo noteikumu 6. punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē kapitālsabiedrības darbību nefinanšu mērķu sasniegšanā kopsakarā ar attiecīgajam pārskata gadam kapitālsabiedrības stratēģijā plānotajiem nefinanšu mērķiem un ar atzinumu sniedz savu vērtējumu par nefinanšu mērķu izpildi.

9. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi, ņemot vērā koordinācijas institūcijas apstiprinātās vadlīnijas, novērtē ar vienu no šādiem novērtējumiem:

9.1. ļoti labi – ja kapitālsabiedrība pilnībā sasniegusi vai pārsniegusi visus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultatīvos rādītājus;

9.2. labi – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultatīvos rādītājus, bet novirzes to izpildē nav būtiskas;

9.3. apmierinoši – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultatīvos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, bet tas nerada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai;

9.4. neapmierinoši – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultatīvos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, kas rada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai.

10. Koordinācijas institūcija un nozares ministrija atzinumus valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim sniedz divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minētās informācijas saņemšanas. Koordinācijas institūcija ir tiesīga par mēnesi pagarināt atzinuma sniegšanas termiņu, ja objektīvu iemeslu dēļ atzinumu nav iespējams sniegt noteiktajā termiņā.

11. Ja kapitālsabiedrības darbība pārskata gadā ir novērtēta kā neapmierinoša, kā arī, izvērtējot šo noteikumu 4. punktā minēto skaidrojumu, tā nav pamatota ar objektīviem apstākļiem un tādēļ rodas aizdomas par pārkāpumiem vai neefektīvu un nelietderīgu kapitālsabiedrības saimniecisko darbību, koordinācijas institūcija atzinumā iekļauj ierosinājumu kapitāla daļu turētājam veikt kapitālsabiedrībā auditu.

12. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē koordinācijas institūcijas un nozares ministrijas sniegtos atzinumus, pieņem lēmumu par turpmāko rīcību un piecu darbdienu laikā informāciju par pieņemto lēmumu nosūta koordinācijas institūcijai un nozares ministrijai.

13. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi par 2015. gadu izvērtē, ņemot vērā kapitālsabiedrības 2015. gada budžetā un citos kapitālsabiedrības iekšējos dokumentos plānotos kapitālsabiedrības finanšu mērķus un nefinanšu mērķus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

Pielikums

Ministru kabineta
2016. gada 9. februāra noteikumiem Nr. 95
Informācija, kas sniedzama pārskatā par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem n gadā

Finanšu mērķi

Rādītāji

Fakts gadā n–1

Plānotais pārskata gadā n

Fakts pārskata gadā n

Novirze no plānotā

Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 1        
Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr. 2        
...        

Finanšu rādītāji

Neto apgrozījums, EUR        
Peļņa, EUR        
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR        
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR        
Bilances kopsumma, EUR        
Pašu kapitāls, EUR        
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %        
Aktīvu atdeve (ROA), %        
Kopējais likviditātes rādītājs        
Saistības pret pašu kapitālu, %        
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR        
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %        
Sadalītās dividendes, EUR  
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR  
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR  
Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķīruma mērķiem, EUR  
Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji  

Nefinanšu mērķi

Rādītāji

Fakts gadā n–1

Plānotais pārskata gadā n

Fakts pārskata gadā n

Novirze no plānotā

Nefinanšu mērķis Nr. 1        
Nefinanšu mērķis Nr. 2        
...        

Piezīme. Ja nepieciešams, pārskatā var sniegt arī citu informāciju (piemēram, skaidrojumus par būtisko noviržu iemesliem).

Finanšu ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 95Pieņemts: 09.02.2016.Stājas spēkā: 12.02.2016.Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 29 (5601), 11.02.2016. OP numurs: 2016/29.13
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
280193
12.02.2016
87
0
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva