Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 50

Rīgā 2016. gada 19. janvārī (prot. Nr. 3 40. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākumu "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. ar saimniecisku darbību nesaistīts pētniecības pieteikums – pētniecības pieteikums, kas atbilst šādiem kritērijiem:

2.1.1. pētniecības pieteikumu īsteno zinātniskā institūcija, kas atbilst šo noteikumu 2.11. apakšpunktā minētajai pētniecības organizācijas definīcijai;

2.1.2. pētniecības pieteikumā īsteno ierobežotas jomas darbības vai darbības, kurām nav saimnieciska rakstura;

2.2. ar saimniecisku darbību saistīts pētniecības pieteikums – pētniecības pieteikums, kas atbilst vienam vai vairākiem šādiem kritērijiem:

2.2.1. pētniecības pieteikumu īsteno zinātniskā institūcija, kas neatbilst pētniecības organizācijas definīcijai, vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants;

2.2.2. pētniecības pieteikumā īsteno saimnieciskas darbības;

2.3. darbība, kurai nav saimnieciska rakstura, – pētniecības organizācijas darbība, kura neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2010. gada 30. marts, Nr. C 83/47) 107. panta 1. punktā noteiktajā darbības jomā, tai skaitā:

2.3.1. izglītības pasākumi, lai panāktu personāla skaita un kvalifikācijas pieaugumu;

2.3.2. neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni, tostarp kopīga pētniecība un izstrāde, pētniecības organizācijai iesaistoties efektīvā sadarbībā;

2.3.3. pētniecības rezultātu izplatīšana bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, tai skaitā izmantojot mācīšanu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātas publikācijas vai atklātā pirmkoda programmatūru;

2.3.4. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības, ja:

2.3.4.1. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības veic pētniecības organizācijas nodaļa vai pētniecības organizācijas meitas uzņēmums (tāda komercsabiedrība, kurā mātes uzņēmuma līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentu vai kurā mātes uzņēmumam ir balsu vairākums un kura atbilst šo noteikumu 2.11. apakšpunktā minētajai pētniecības organizācijas definīcijai), pētniecības organizācija kopīgi ar citām pētniecības organizācijām vai pētniecības organizācija ar trešajām pusēm, atklātā konkursā slēdzot līgumus par noteiktiem pakalpojumiem;

2.3.4.2. visa peļņa no šādas darbības tiek atkal ieguldīta pētniecības organizācijas pamatdarbībās;

2.4. efektīva sadarbība – sadarbība, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 90. punkta nosacījumiem;

2.5. fundamentālie pētījumi – darbības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 84. punktā noteiktajai definīcijai;

2.6. grūtībās nonācis uzņēmums – komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai;

2.7. ierobežotas jomas darbība – pētniecības organizācijas saimnieciskā darbība, kura atbilst šādiem kritērijiem:

2.7.1. tā ir tieši saistīta ar pētniecības organizācijas darbību un izmantošanu ar saimniecisku darbību nesaistītā jomā;

2.7.2. tai tiek patērēti tādi paši resursi (piemēram, materiāli, aprīkojums, darbaspēks un pamatkapitāls) kā ar saimniecisku darbību nesaistītām darbībām;

2.7.3. tai katru gadu piešķirtā finansiālā kapacitāte nepārsniedz 20 procentu no attiecīgās struktūras kopējās gada finansiālās kapacitātes;

2.8. pārredzama atbalsta kategorija – atbalsta veids, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 5. panta 2. punktam un ko sniedz granta veidā;

2.9. pēcdoktorants – Latvijas vai ārvalstu zinātnieks, kas doktora grādu ieguvis ne agrāk kā piecus gadus (pirmajā un otrajā pētniecības pieteikumu atlases kārtā) vai ne agrāk kā 10 gadus (trešajā un turpmākajās pētniecības pieteikumu atlases kārtās) pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa. Šo periodu var pagarināt par posmu līdz diviem gadiem, ja personai ir pamatots iemesls:

2.9.1. bērna kopšanas atvaļinājums;

2.9.2. pārejoša darbnespēja;

2.9.1 starptautiskais pēcdoktorants – Latvijas vai ārvalstu zinātnieks, kas doktora grādu ieguvis pirms starptautiskās pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa, vai zinātniskais personāls ar ne mazāk kā četru gadu pilna darba laika zinātniskās darbības pieredzi pirms starptautiskās pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa;

2.10. lielais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai;

2.11. pētniecības organizācija – institūcija, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktā noteiktajai definīcijai;

2.12. pētniecības pieteikums – individuāla atbalsta pētniecības, apmācības un tīklošanās projekts, ko iesniedz un, nodarbinot pēcdoktorantu, īsteno zinātniskā institūcija vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants (turpmāk – komersants);

2.12.1 starptautiskās pētniecības pieteikums – starptautiskās pētniecības pieteikumu atlasē zinātniskās institūcijas iesniegts ar saimniecisku darbību nesaistīts individuāla atbalsta pētniecības, mācību un tīklošanās projekts, kuru īsteno zinātniskā institūcija un kurā ir nodarbināts starptautiskais pēcdoktorants;

2.13. publiskā finansējuma intensitāte – kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmērs procentos no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

2.14. rūpnieciskie pētījumi – pētījumi, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 85. punktā noteiktajai definīcijai;

2.15. saimnieciskā darbība – jebkura darbība, kas ietver preču vai pakalpojumu piedāvāšanu tirgū, tai skaitā pētniecības infrastruktūras iznomāšana, komersantu uzdevumā īstenoti pakalpojumi vai līgumpētījumi;

2.16. sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajām definīcijām;

2.17. tehnoloģiju tiesības – zinātība un citas tiesības vai to kombinācija, tostarp minēto tiesību pieteikumi vai reģistrācijas pieteikumi, kas atbilst Komisijas 2014. gada 21. marta Regulas (ES) Nr. 316/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. marts, Nr. L 93) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 316/2014) 1. panta "b" apakšpunktā noteiktajai definīcijai;

2.18. zinātniskais personāls – vadošais pētnieks, pētnieks un zinātniskais asistents;

2.19. zinātniskā institūcija – Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts zinātniskais institūts (publiska aģentūra, atvasināta publiska persona vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola.

(Grozīts ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 574; MK 02.04.2019. noteikumiem Nr. 141)

3. Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

4. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīti pētniecības pieteikumi un starptautiskās pētniecības pieteikumi, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā.

(Grozīts ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 574)

5. Pasākuma mērķa grupa ir zinātniskās institūcijas, zinātnieki, augstākās izglītības institūcijas, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti.

6. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

6.1. iznākuma rādītāji:

6.1.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

6.1.1.1. jaunu pētnieku skaits atbalstītajās vienībās (pilnas slodzes ekvivalents) – 66;

6.1.1.2. zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai sniegts atbalsts pētniecības pieteikumu ietvaros, – 192;

6.1.1.3. jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts pētniecības pieteikuma ietvaros, – 41;

6.1.1.4. privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem, – 640 000 euro;

6.1.1.5. komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības institūcijām, – 25;

6.1.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

6.1.2.1. jaunu pētnieku skaits atbalstītajās vienībās (pilnas slodzes ekvivalents) – 118;

6.1.2.2. zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai sniegts atbalsts pētniecības pieteikumu ietvaros, – 1087;

6.1.2.3. jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts pētniecības pieteikuma ietvaros, – 195;

6.1.2.4. privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem, – 897 429 euro;

6.1.2.5. komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības institūcijām, – 76;

6.1.2.6. jauno zinātnieku skaits (pilnas slodzes ekvivalents), kuri projekta ietvaros pilnveidojuši kompetenci, ieskaitot karjeras izaugsmes un personāla atjaunotnes procesus, – 113;

6.2. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 9 721 734 euro apmērā;

6.3. specifiskie iznākuma rādītāji:

6.3.1. līdz 2018. gada 31. decembrim izstrādāts un iesniegts projekta iesniegums Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas aktivitātē "Līdzfinansējums reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām programmām (COFUND – Co-funding of regional, national and international programmes)" (turpmāk – COFUND projekts), un tas novērtēts virs kvalitātes sliekšņa;

6.3.2. līdz 2023. gada 31. decembrim vismaz 70 procenti no atbalstītajiem jaunajiem pētniekiem ir iesaistīti zinātnes komunikācijas aktivitātēs;

6.4. sniedz ieguldījumu šādu kopējo specifiskā atbalsta mērķa rezultātu rādītāju sasniegšanā:

6.4.1. vidējais zinātnisko publikāciju skaits uz vienu zinātniskā personāla pilna darba laika ekvivalentu gadā – 0,48;

6.4.2. valsts un augstākās izglītības sektora piesaistītais ārējais finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam – 160 600 000 euro.

(Grozīts ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 574; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 5; MK 02.04.2019. noteikumiem Nr. 141; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 284)

7. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

8. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

9. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 47 316 391 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 39 898 294 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 4 695 202 euro un nacionālais privātais līdzfinansējums – 2 722 895 euro. Pētniecības pieteikumu īstenošanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 44 331 258 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 37 360 931 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 4 247 432 euro un nacionālais privātais līdzfinansējums – 2 722 895 euro.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

9.1 Ja Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūra apstiprina šo noteikumu 12. punktā minētā finansējuma saņēmēja izstrādāto un iesniegto COFUND projektu un piešķir finansējumu tā īstenošanai, pasākuma īstenošanai pieejamais finansējums ir 58 814 231 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums – 5 310 000 euro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 43 374 846 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 7 611 885 euro un nacionālais privātais līdzfinansējums – 2 517 500 euro. Pētniecības pieteikumu īstenošanai plānotais finansējums ir 54 834 758 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums – 4 725 000 euro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 40 489 544 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 7 102 714 euro un nacionālais privātais līdzfinansējums – 2 517 500 euro.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 284 redakcijā)

9.2 COFUND projekta īstenošanai plānotais finansējums ir 11 422 800 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums – 5 310 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 2 475 000 euro. 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" finansējums ir 3 637 800 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 092 130 euro, valsts budžeta finansējums – 363 780 euro un starptautiskās pētniecības pieteikuma iesniedzēja pašu finansējums – 181 890 euro. No kopējā minētā finansējuma 10 558 800 euro plānoti starptautiskās pētniecības pieteikumu īstenošanai, bet 864 000 euro – finansējuma saņēmējam.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

10. Pasākumu īsteno vienā projektu iesniegumu atlases kārtā par visu pasākumam plānoto finansējumu.

11. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projekta iesnieguma atlases nolikumā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, kas pēc tam, kad ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, ir arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja (turpmāk – finansējuma saņēmējs). Sākot ar 2022. gada 1. janvāri, finansējuma saņēmējs ir Latvijas Zinātnes padome. 

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

13. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesniegumu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un iesniedz to sadarbības iestādē. Projekta iesniegumam pielikumā pievieno šādus sadarbībā ar Latvijas Rektoru padomi, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Zinātnes padomi un Valsts zinātnisko institūtu asociāciju izstrādātus un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotus dokumentus:

13.1. pētniecības pieteikumu atlases procedūra un kārtība;

13.2. pētniecības pieteikumu pirmās atlases kārtas dokumenti:

13.2.1. pētniecības pieteikumu atlases nolikums;

13.2.2. pētniecības pieteikumu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas metodika;

13.2.3. pētniecības pieteikuma iesnieguma veidlapa un tās aizpildīšanas metodika.

14. Finansējuma saņēmējs:

14.1. divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, izsludina pirmo pētniecības pieteikumu atlases konkursu;

14.2. izstrādā un pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju apstiprina pētniecības pieteikumu vērtēšanas komisijas reglamentu;

14.3. organizē pētniecības pieteikumu zinātniskās kvalitātes izvērtējumu, ko veic Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļauti eksperti, piemērojot Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas "Individuālās stipendijas" vērtēšanas pieeju un principus;

14.4. izvērtē pētniecības pieteikumus un pieņem lēmumu par pētniecības pieteikumu iesniegumu apstiprināšanu, tai skaitā paredzot atlases nolikumā kārtību, kādā izvērtē pētniecības pieteikumus, ja tie ir saņēmuši vienādu punktu skaitu;

14.5. uzkrāj datus par pētniecības pieteikuma iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu.

(Grozīts ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 574)

15. Finansējuma saņēmējs slēdz līgumus ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem par pētniecības pieteikumu īstenošanu. Līgumā papildus informācijai, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, iekļauj šādu informāciju:

15.1. pētniecības pieteikuma veids (ar saimniecisko darbību saistīts vai ar saimniecisko darbību nesaistīts pētniecības pieteikums), atbalstāmās darbības un šo noteikumu 6.1.2., 6.2. un 6.4. apakšpunktā minēto rādītāju sasniedzamās vērtības;

15.2. plānotais kopējā un publiskā finansējuma apmērs, kopējās attiecināmās izmaksas un to sadalījums pa ieguldījumu veidiem;

15.3. kārtība, kādā kontrolē pētniecības pieteikuma iesniedzēja īstenojamo atbalstāmo darbību kvalitāti un izvērtē zinātnisko kvalitāti;

15.4. kārtība, kādā veic pārbaudes pētniecības pieteikuma īstenošanas vietā, tai skaitā paredzot iespēju sadarbības iestādei veikt pārbaudes pētniecības pieteikuma īstenošanas vietā;

15.5. pētniecības pieteikuma iesniedzēja tiesības, pienākumi, atbildība un pārskatu sniegšanas kārtība, tajā skaitā iesaiste zinātnes komunikācijas aktivitātēs;

15.6. kārtība, kādā tiek piešķirts avanss pētniecības pieteikuma iesniedzējam, kā arī izmaksātā avansa dzēšanas un atgūšanas kārtība;

15.7. kārtība, kādā iesaistītās puses groza vai lauž līgumu par pētniecības pieteikuma īstenošanu.

16. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 15. punktā minētā līguma projektu saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju pirms līgumu noslēgšanas ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem.

17. Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros plāno finansējumu pētniecības pieteikuma iesniedzējam šo noteikumu 33. punktā minēto atbalstāmo darbību veikšanai.

18. Lai izvērtētu pētniecības pieteikumu zinātnisko kvalitāti, finansējuma saņēmējs nodrošina atbilstošu Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē vai līdzvērtīgā ārvalstu zinātnisko ekspertu datubāzē iekļautu ekspertu atlasi, izmantojot šādus atlases kritērijus:

18.1. ekspertam ir doktora zinātniskais grāds;

18.2. eksperta zinātniskā kvalifikācija atbilst konkrētā pētniecības pieteikuma zinātnes nozarei vai apakšnozarei;

18.3. eksperta līdzšinējā vērtēšanas kompetence un darba pieredze atbilst konkrētā pētniecības pieteikuma zinātnes nozarei vai apakšnozarei;

18.4. eksperts izvērtējumu veic neatkarīgi, viņš nepārstāv pētniecības pieteikuma iesniedzēja institūciju un viņa darbībā nav tādu apstākļu, kas varētu izraisīt interešu konfliktu.

(Grozīts ar MK 02.04.2019. noteikumiem Nr. 141)

19. Pētniecības pieteikuma īstenošanas uzraudzībai finansējuma saņēmējs nodrošina pētniecības pieteikumu vidusposma un gala rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtējumu, ievērojot šādus nosacījumus:

19.1. izvērtējumus veic Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē vai līdzvērtīgā ārvalstu zinātnisko ekspertu datubāzē iekļauti eksperti, kas atbilst šo noteikumu 18. punktā minētajiem kritērijiem;

19.2. finansējuma saņēmējs izstrādā un ar atbildīgo iestādi saskaņo izvērtējumu standartformas, tai skaitā ietverot tajās prasību ekspertam izvērtēt un pamatot, cik lielā mērā pētniecības pieteikumu plānotie rezultāti ir sasniegti (novērtējumu izsakot arī procentos);

19.3. vidusposma rezultātu izvērtējuma secinājumus un ieteikumus izvērtē finansējuma saņēmējs, pētniecības pieteikuma iesniedzējs un atbildīgā iestāde, ja nepieciešams, vienojoties par grozījumiem pētniecības pieteikuma darba plānā;

19.4. gala rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtējumu izmanto lēmuma pieņemšanā par pētniecības pieteikuma mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanu. Pamatojoties uz gala izvērtējumu par pētniecības pieteikuma plānoto rezultātu sasniegšanas līmeni, finansējuma saņēmējs pieņem lēmumu par izmaksātā finansējuma atgūšanu atbilstoši līgumam par pētniecības pieteikumu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 02.04.2019. noteikumiem Nr. 141)

III. Prasības pētniecības pieteikuma iesniedzējam

20. Pētniecības pieteikuma iesniedzējs ir zinātniskā institūcija vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants, kas nodibina darba tiesiskās attiecības ar pēcdoktorantu un nodrošina pieeju infrastruktūrai un cilvēkresursiem pētniecības pieteikuma ietvaros nepieciešamo pētījumu īstenošanai. Pētniecības pieteikumu var īstenot individuāli vai partnerībā ar ārvalsts vai Latvijas zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu (turpmāk – sadarbības partneris), kas uzņem pēcdoktorantu un nodrošina pieeju infrastruktūrai vai cilvēkresursiem. Sadarbības partneris var gūt ekonomiskās priekšrocības un intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no sadarbības partnera pētniecības pieteikuma ietvaros veiktajām darbībām.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 284 redakcijā)

21. Ja pētniecības pieteikums tiek īstenots partnerībā ar ārvalsts vai Latvijas zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu, pēc pētniecības pieteikuma apstiprināšanas pētniecības pieteikuma iesniedzējs un sadarbības partneris noslēdz sadarbības līgumu, paredzot tajā saturiskās, tehniskās un finansiālās sadarbības nosacījumus, pušu tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī tiesības uz pētniecības pieteikuma rezultātiem (tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesības) proporcionāli katra sadarbības partnera ieguldījumam pētniecības pieteikuma īstenošanā, un piekļuvi sadarbības partnera infrastruktūrai un citiem resursiem pētniecības pieteikuma ietvaros nepieciešamo pētījumu īstenošanai.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 284 redakcijā)

22. Pētniecības pieteikuma iesniedzējam un sadarbības partnerim izvirzītas šādas prasības:

22.1. uz tiem neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;

22.2. tie nav nonākuši finansiālās grūtībās atbilstoši šo noteikumu 2.6. apakšpunktam;

22.3. ja kāda no nozarēm, kurā darbojas pētniecības pieteikuma iesniedzējs vai sadarbības partneris, nav atbalstāma un pētniecības pieteikuma iesniedzējs vai sadarbības partneris pretendē uz pētniecības pieteikuma īstenošanu atbalstāmajā nozarē, pētniecības pieteikuma iesniedzējs pētniecības pieteikuma ietvaros skaidri nodala darbības atbalstāmajās nozarēs un ar to īstenošanu saistītās finanšu plūsmas no citu nozaru darbībām un finanšu plūsmām pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā un trīs gadus pēc pētniecības pieteikuma īstenošanas, ja pētniecības pieteikuma iesniedzējs atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta definīcijai, bet piecus gadus pēc pētniecības pieteikuma īstenošanas, ja tas atbilst lielā komersanta definīcijai vai ja pētniecības pieteikuma iesniedzējs īsteno ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu;

22.4. ja pētniecības pieteikuma iesniedzējs veic gan saimnieciskas darbības, gan darbības, kam nav saimnieciska rakstura, tas nodala darbību veidus un to izmaksas, finansējumu un ieņēmumus tā, lai efektīvi novērstu saimnieciskās darbības šķērssubsidēšanu.

23. Pētniecības pieteikuma iesniedzējs sagatavo pētniecības pieteikumu un atklāta pētniecības pieteikumu iesniegumu konkursa noteiktajā termiņā iesniedz finansējuma saņēmējam pētniecības pieteikuma iesniegumu par katru pēcdoktoranta pētījumu atsevišķi atbilstoši pētniecības pieteikumu iesniegumu atlases nolikumam, tajā skaitā iesniedzot zinātniskās daļas aprakstu, pēcdoktoranta dzīvesgaitas aprakstu (CV) angļu valodā.

(Grozīts ar MK 02.04.2019. noteikumiem Nr. 141)

24. Pētniecības pieteikuma iesniedzējs atklāta pētniecības pieteikumu iesniegumu atlases konkursa ietvaros var iesniegt vienu vai vairākus pētniecības pieteikumus.

25. Pētniecības pieteikuma iesniedzējs:

25.1. pirms pētniecības pieteikumu iesniegšanas finansējuma saņēmējam var izstrādāt pēcdoktorantu pieteikumu atlases kārtību atbilstoši iestādes cilvēkresursu attīstības plānam un pētniecības programmai;

25.2. iesniedz finansējuma saņēmējam pētniecības pieteikumu un sadarbībā ar pēcdoktorantu to īsteno, abām pusēm vienojoties par pētniecības pieteikuma saturu, tehniskās un finansiālās sadarbības nosacījumiem, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību, pētniecības pieteikuma rezultātu izmantošanas, ieviešanas, publicitātes un komercializācijas nosacījumiem;

25.3. (svītrots ar MK 02.04.2019. noteikumiem Nr. 141);

25.4. pētniecības pieteikuma īstenošanai piesaista pēcdoktorantu uz pilnu darba laiku, veicot darba laika uzskaiti par pēcdoktoranta veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku.

(Grozīts ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 574)

26. Pētniecības pieteikuma iesniedzējs pasākuma ietvaros var iesniegt arī projektu ārvalsts pēcdoktoranta piesaistei, kas tika iesniegts Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmā "Individuālās stipendijas" un minētajā projektu iesniegumu vērtēšanā novērtēts virs kvalitātes sliekšņa, bet nesaņēma finansējumu projekta īstenošanai. Šādā gadījumā, lai pretendētu uz finansējumu pasākuma ietvaros, jānodrošina šādu nosacījumu izpilde:

26.1. pētniecības pieteikums sniedz ieguldījumu šo noteikumu 4. punktā minētās Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā vai izaugsmes prioritāšu īstenošanā;

26.2. pētniecības pieteikuma kopējais finansējums nepārsniedz šo noteikumu 47. punktā norādīto pētniecības pieteikuma maksimālo kopējo attiecināmo finansējuma apmēru un 48. punktā minētos izmaksu ierobežojumus;

26.3. (svītrots ar MK 02.04.2019. noteikumiem Nr. 141).

27. Šo noteikumu 26. punktā minēto pētniecības pieteikumu un starptautiskās pētniecības pieteikumu zinātniskās kvalitātes vērtēšanai atkārtoti nepiesaista Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautos ekspertus, bet izmanto Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas "Individuālās stipendijas" ietvaros saņemto ekspertu vērtējumu par projekta zinātnisko kvalitāti.

(Grozīts ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 574)

28. Šo noteikumu 26. punktā minēto pētniecības pieteikumu un starptautiskās pētniecības pieteikumu iesniedz atbilstoši šo noteikumu 13.2.3. apakšpunktā minētajai pētniecības pieteikuma iesnieguma veidlapai, pielikumā pievieno šo noteikumu 27. punktā minēto Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļauto ekspertu vērtējumu par projekta zinātnisko kvalitāti, Eiropas Komisijas lēmumu par projekta apstiprināšanu un Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas "Individuālās stipendijas" ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma kopiju.

(Grozīts ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 574)

29. Lai nodrošinātu šo noteikumu 58. un 62. punktā minēto nosacījumu izpildi un novērstu dubultā finansējuma risku, pētniecības pieteikuma iesniedzējs nodrošina pētniecības pieteikumā iesaistītā darbinieka kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaiti atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajai darba laika uzskaites veidlapai, ievērojot šādus darba laika uzskaites nosacījumus:

29.1. darba laika uzskaitē ietver informāciju par visiem pētniecības pieteikumā iesaistītā zinātniskā darbinieka veiktajiem uzdevumiem pētniecības pieteikuma iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) institūcijā;

29.2. katrai ar pētniecību saistītajai darbībai norāda tieši saistīto pētniecības kategoriju.

30. Pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītais pēcdoktorants un starptautiskās pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītais starptautiskais pēcdoktorants sniedz apliecinājumu, ka vienlaikus nesaņem atlīdzību šā pasākuma ietvaros un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi", 1.1.1.3. pasākuma "Inovācijas granti studentiem" un 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" ietvaros.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

31. Pētniecības pieteikuma iesniedzējs pirmajā, otrajā un trešajā atlases kārtā noslēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju par pētniecības pieteikuma īstenošanu 36 mēnešu laikā. Pētniecības pieteikuma iesniedzējs ceturtajā atlases kārtā noslēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju par pētniecības pieteikuma īstenošanu 30 mēnešu laikā, bet ne ilgāk par pētniecības pieteikuma īstenošanas beigu termiņu – 2023. gada 30. jūniju. Pētniecības pieteikuma iesniedzējs noslēguma ziņojumu zinātniskās kvalitātes vērtēšanai finansējuma saņēmējam iesniedz līdz 2023. gada 15. jūlijam, bet noslēguma maksājuma pieprasījumu – līdz 2023. gada 30. augustam.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 217 redakcijā)

31.1 Pētniecības pieteikuma iesniedzējs pētniecības pieteikuma īstenošanu uzsāk sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pētniecības pieteikuma iesnieguma apstiprināšanu.

(MK 02.04.2019. noteikumu Nr. 141 redakcijā)

IV. Atbalstāmās darbības

32. Finansējuma saņēmējs pasākuma ietvaros nodrošina pēcdoktorantu pētniecības atbalsta pasākumu īstenošanu, pētniecības pieteikumu atlasi, vērtēšanu un līgumsaistību izpildes uzraudzību, īstenojot šādas darbības:

32.1. nodrošina projekta iesnieguma izstrādi un iesniegšanu Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas aktivitātē "Līdzfinansējums reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām programmām (COFUND)", lai piesaistītu finansējumu pētniecībai un mācību un karjeras attīstībai;

32.2. nodrošina ārvalsts pēcdoktorantu apzināšanu un piesaisti Latvijas zinātniskajām institūcijām vai komersantiem;

32.3. izstrādā un īsteno stratēģiju atbalstīto pēcdoktorantu iesaistei zinātnes komunikācijas aktivitātēs;

32.4. nodrošina organizatorisko atbalstu pēcdoktorantu mācību pasākumu īstenošanai;

32.5. vismaz reizi gadā, kamēr pieejams finansējums, nodrošina pētniecības pieteikumu atlasi un vērtēšanu, ievērojot šo noteikumu 14.3. apakšpunktu;

32.6. nodrošina konsultatīvo un metodisko atbalstu pētniecības pieteikumu iesniedzējiem visos pētniecības pieteikuma īstenošanas posmos:

32.6.1. nodarbinātības un darba laika uzskaites jautājumos;

32.6.2. finanšu un ar iepirkumu procedūrām saistītos jautājumos;

32.6.3. pētniecības pieteikuma sagatavošanas un īstenošanas jautājumos, tai skaitā atbilstībai Latvijas viedās specializācijas stratēģijai;

32.7. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus par finansējuma saņēmēja projekta un pētniecības pieteikumu īstenošanu;

32.8. nodrošina līgumu slēgšanu ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem par pētniecības pieteikumu īstenošanu;

32.9. nodrošina pētniecības pieteikumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma plānošanu un piešķiršanu;

32.10. veic pētniecības pieteikumu īstenošanas uzraudzību, tai skaitā:

32.10.1. pārbauda ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu atbilstību šo noteikumu 2.1. un 2.4. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

32.10.2. nodrošina pētniecības pieteikumu vidusposma un gala rezultāta zinātniskās kvalitātes vērtēšanu, ko veic Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļauti eksperti;

32.11. nodrošina pētniecības pieteikumu īstenošanas kontroli pētniecības pieteikumu īstenošanas vietā pētniecības pieteikumu īstenošanas laikā un pēcuzraudzības periodā;

32.12. izveido elektronisko platformu pētniecības pieteikumu iesniegumu un pārskatu iesniegšanai;

32.13. nodrošina projekta vadību un īstenošanu.

33. Pēcdoktorants pētniecības pieteikuma ietvaros var īstenot šādas atbalstāmās darbības:

33.1. pētniecība, kas ietver vienu no šādām kategorijām:

33.1.1. fundamentālais pētījums;

33.1.2. rūpnieciskais pētījums;

33.2. tādu tehnoloģiju tiesību (nemateriālo aktīvu) iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana, kuras izriet no šo noteikumu 33.1. apakšpunktā veiktās darbības (turpmāk – tehnoloģiju tiesību aizsardzība), ja attiecināms;

33.3. zināšanu un tehnoloģiju pārnese – zinātnisko rakstu un publikāciju publicēšana, pētījumu rezultātu prezentēšana konferencēs un semināros, kā arī citu zināšanu pārvaldības pasākumu īstenošana;

33.4. pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītā pēcdoktoranta:

33.4.1. kompetenču pilnveide (mācības);

33.4.2. starptautiskā mobilitāte un tīklošanās;

33.5. bakalauru, maģistru un doktoru darbu vadīšana, recenzēšana, dalība noslēguma darbu komisijās;

33.6. pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošana iesniegšanai Latvijas un starptautisko projektu konkursos;

33.7. sabiedrības iesaiste pētniecības pieteikuma norisēs un informēšana par projekta rezultātiem, kas nav saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesībām.

(Grozīts ar MK 02.04.2019. noteikumiem Nr. 141)

34. Šo noteikumu 33.1.1. apakšpunktā minēto fundamentālo pētījumu īstenošanai plānotais finansējuma apmērs nepārsniedz 20 procentu no šo noteikumu 9. punktā minētā pētniecības pieteikumu īstenošanai paredzētā kopējā attiecināmā finansējuma apmēra. Ja šo noteikumu 33.1.1. apakšpunktā minēto fundamentālo pētījumu īstenošanai netiek apgūts viss plānotais finansējums attiecīgās pētniecības pieteikumu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, tas novirzāms pētniecības pieteikumiem, kuru ietvaros tiek īstenoti šo noteikumu 33.1.2. apakšpunktā minētie rūpnieciskie pētījumi.

35. Šo noteikumu 33. punktā minētās darbības ir attiecināmas, ja tās uzsāk:

35.1. ar saimniecisku darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma ietvaros pēc pētniecības pieteikuma iesnieguma iesniegšanas finansējuma saņēmējam;

35.2. pētniecības pieteikumu pirmajā un otrajā atlases kārtā ar saimniecisko darbību saistīta pētniecības pieteikuma ietvaros:

35.2.1. pēc pētniecības pieteikuma iesnieguma iesniegšanas finansējuma saņēmējam, ja pētniecības pieteikuma iesniedzējs atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta definīcijai;

35.2.2. pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas ar finansējuma saņēmēju par pētniecības pieteikuma īstenošanu, ja pētniecības pieteikuma iesniedzējs atbilst lielā komersanta definīcijai;

35.3. pētniecības pieteikumu trešajā un turpmākajās atlases kārtās pēc pētniecības pieteikuma iesnieguma iesniegšanas finansējuma saņēmējam, ja īsteno ar saimniecisko darbību saistītu pētniecības pieteikumu.

(Grozīts ar MK 02.04.2019. noteikumiem Nr. 141)

V. Finansēšanas nosacījumi finansējuma saņēmējam

36. Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmēja projekta īstenošanai plāno šādus izmaksu veidus:

36.1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar finansējuma saņēmēja projekta īstenošanu un nepieciešamas rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;

36.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar finansējuma saņēmēja projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus atbalstāmo darbību īstenošanai un rezultātu sasniegšanai.

37. Šo noteikumu 36.1. apakšpunktā minētās finansējuma saņēmēja projekta tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

37.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas (projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas;

37.2. Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļauto ekspertu darba samaksa, kuri veiks pētniecības pieteikuma sākotnējo, vidusposma un gala rezultātu zinātniskās kvalitātes vērtēšanu;

37.3. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu izmaksas šo noteikumu 32.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kas nepārsniedz piecus procentus no kopējā finansējuma saņēmējam pieejamā finansējuma;

37.4. jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai nepieciešamā aprīkojuma (biroja mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) iegāde ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

37.5. tulkošanas un citu pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta īstenošanu;

37.6. ar semināru, informatīvo pasākumu, diskusiju un konferenču organizēšanu un īstenošanu saistītas izmaksas, tai skaitā telpu īres maksa (ja finansējuma saņēmēja projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses) un izdales materiālu nodrošinājuma izmaksas;

37.7. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

37.8. informatīvo un metodisko materiālu izstrādes un publiskošanas izmaksas;

37.9. komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta vadības un īstenošanas personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

37.10. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas, redzes korekcijas līdzekļu kompensācija, veselības apdrošināšana projekta vadības un projekta īstenošanas personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz periodu, kad projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā šo noteikumu 32. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

37.11. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināmas komunikācijas un vizuālās identitātes prasības;

37.12. finansējums pētniecības pieteikumu īstenošanai.

38. Šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām.

39. Plānojot šo noteikumu 36.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts pilnu darba laiku vai nepilnu darba laiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, attiecīgi veicot vadības un īstenošanas personāla darba laika uzskaiti par veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku. Maksimālais finansējuma apjoms projekta vadības personāla izmaksām ir ne vairāk kā 56 580 euro gadā.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

40. Finansējuma saņēmēja šo noteikumu 37. punktā (izņemot 37.12. apakšpunktu) un 38. punktā minētās izmaksas nepārsniedz 2 985 133 euro no kopējā pasākumam plānotā attiecināmā finansējuma apmēra. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no finansējuma saņēmēju izmaksu kopsummas, nacionālo finansējumu 15 procentu apmērā nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 217 redakcijā)

40.1 Ja Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūra atbalsta finansējuma saņēmēja izstrādāto un iesniegto COFUND projektu un piešķir finansējumu tā īstenošanai, finansējuma saņēmēja šo noteikumu 37. punktā (izņemot 37.12. apakšpunktu), 38. punktā un šo noteikumu 80.10 1.2. un 80.10 2.2. apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 3 979 473 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējumu COFUND projekta īstenošanai – 585 000 euro un 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" finansējumu – 3 394 473 euro.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

VI. Vispārīgie finansēšanas nosacījumi pētniecības pieteikumu iesniedzējiem

41. Pasākuma ietvaros pētniecības pieteikuma iesniedzējs var īstenot:

41.1. ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu;

41.2. ar saimniecisko darbību saistītu pētniecības pieteikumu.

42. Ar saimniecisko darbību nesaistītam pētniecības pieteikumam maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no pētniecības pieteikuma kopējā attiecināmā finansējuma. Nepieciešamo līdzfinansējumu 15 procentu apmērā no pētniecības pieteikuma kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina no šādiem līdzekļiem:

42.1. no valsts budžeta finansējuma – ne vairāk kā 10 procentu apmērā;

42.2. no citiem pētniecības organizācijas rīcībā esošiem līdzekļiem, tai skaitā no savas saimnieciskās darbības, kredītresursu līdzekļiem, citiem finanšu resursiem vai finansējuma, ko piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi valsts zinātniskās institūcijas pamatdarbību īstenošanai, vai ieguldījumiem natūrā, kuru vērtību ir iespējams neatkarīgi auditēt un novērtēt atbilstoši šo noteikumu 43. punktā minētajiem nosacījumiem. Kopējais ieguldījums natūrā nepārsniedz piecus procentus no pētniecības pieteikuma kopējām attiecināmajām izmaksām. Ieguldījumu natūrā procentuālā ierobežojuma atbilstību pārbauda un absolūtu skaitļu pozīcijā fiksē finansējuma saņēmējs, apstiprinot pētniecības pieteikuma iesniegumu. Pētniecības pieteikuma īstenošanas periodā pētniecības pieteikuma budžeta izmaksu pozīciju, kurā ietverti ieguldījumi natūrā, absolūtos skaitļos nesamazina, ja citās pētniecības pieteikuma budžeta izmaksu pozīcijās:

42.2.1. rodas ietaupījums un tādēļ samazinās pētniecības pieteikuma kopējās attiecināmās izmaksas, bet pētniecības pieteikumā paredzētie mērķi un rādītāji tiek sasniegti;

42.2.2. konstatē neatbilstoši veiktas izmaksas, kuru neattiecināšanas dēļ samazinās pētniecības pieteikumu kopējās attiecināmās izmaksas.

(Grozīts ar MK 02.04.2019. noteikumiem Nr. 141)

43. Ar saimniecisko darbību nesaistītam pētniecības pieteikumam ieguldījumus natūrā var veidot:

43.1. materiālie aktīvi:

43.1.1. pamatlīdzekļi – tehnoloģiskās iekārtas (iekārtas, mēraparatūra, regulēšanas ierīces, laboratoriju un medicīnas iekārtas, autotransports), kuru kopējo lietošanas vērtību aprēķina, ņemot vērā katra pētniecības pieteikuma ietvaros izmantotā pamatlīdzekļa minimālo vērtību (vidējās vienas darbdienas lietošanas izmaksas visā pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas periodā) un laiku, kādā pamatlīdzekli plānots izmantot pētniecības pieteikumā paredzēto darbību veikšanai. Kopējo pamatlīdzekļu lietošanas vērtību nosaka, izmantojot šādu formulu:

, kur

P – kopējā pamatlīdzekļu lietošanas vērtība, euro;

Vi – i-tā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība (iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa), euro;

i – pamatlīdzekļa variante (i = 1, 2, .., n; n – pamatlīdzekļu skaits);

ti – laiks, kādā pamatlīdzekli plānots izmantot pētniecības pieteikumā paredzēto darbību veikšanai, darbdienās;

tKi – kopējais pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks, darbdienās;

43.1.2. piešķirtie materiāli (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai, zemes platības, elektronikas komponentes un moduļi), kuru vērtību aprēķina proporcionāli pētniecības pieteikuma ietvaros patērētajam materiālu daudzumam un materiālu tirgus cenai;

43.2. pētniecības pieteikuma ietvaros ar pētniecību saistītās profesionālās darbības:

43.2.1. kuras veic zinātniskais personāls vai zinātnes tehniskais personāls;

43.2.2. ja tās netiek veiktas laikā, kad atbilstoši noslēgtajiem līgumiem persona veic ar pētniecības pieteikumu nesaistītus uzdevumus, un par tām pētniecības pieteikuma ietvaros netiek saņemta atlīdzība;

43.2.3. kuru vērtību nosaka, ņemot vērā pētniecībai patērēto laiku un atalgojuma un darba algas likmes atbilstoši pētniecības pieteikuma iesniedzēja institūcijas atalgojuma un atlīdzības politikai.

44. Ja īsteno ar saimniecisko darbību saistītu pētniecības pieteikumu, pētniecības pieteikuma iesniedzējs neatkarīgi no tā juridiskā statusa (publisko vai privāto tiesību subjekts) vai saimnieciskā veida (peļņu gūstoša vai bezpeļņas zinātniskā institūcija) kvalificējams kā saimnieciskās darbības veicējs atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā un 1. pielikumā noteiktajai definīcijai.

45. Ar saimniecisko darbību saistītam pētniecības pieteikumam:

45.1. atbalstu sniedz pārredzamu atbalsta kategoriju veidā (dotācija);

45.2. finansējuma saņemšanai pētniecības pieteikuma iesniedzējs pētniecības pieteikuma iesniegumā pamato kopējā publiskā finansējuma stimulējošo ietekmi atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā noteiktajiem stimulējošas ietekmes kritērijiem.

46. Ja pētniecības pieteikuma iesniedzējs ir zinātniskā institūcija vai komersants, kas īsteno ar saimniecisku darbību saistītu pētniecības pieteikumu, privātā līdzfinansējuma apmēru nosaka, ņemot vērā publisko finansējumu, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 49., 58. un 62. punktam un šo noteikumu pielikumam. Privāto līdzfinansējumu nodrošina no pētniecības pieteikuma iesniedzēja rīcībā esošajiem līdzekļiem vai kredītresursu līdzekļiem un citiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā nav saņemts nekāds valsts vai pašvaldību galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts uz atvieglojuma nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 02.04.2019. noteikumiem Nr. 141)

47. Pirmajā, otrajā un trešajā atlases kārtā pētniecības pieteikuma maksimālais kopējais attiecināmais finansējums ir 133 806 euro.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 284 redakcijā)

47.1 Ceturtās atlases kārtas pētniecības pieteikuma maksimālais kopējais attiecināmais finansējums ir 111 505 euro.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 284 redakcijā)

48. Ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma ietvaros attiecināmas šādas izmaksas:

48.1. pēcdoktoranta (personāla) vidējās maksimālās mēneša izmaksas ir 2 731 euro un gadā tās nepārsniedz 32 772 euro, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas sociālās garantijas, kuras noteiktas normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā;

48.2. vienas vienības izmaksas atbilstoši Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas "Individuālās stipendijas" noteiktajai standartlikmei – 800 euro mēnesī, kas ietver:

48.2.1. pētniecības izmaksas, tai skaitā pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes, tehnoloģiju tiesību aizsardzības un ārpakalpojumu izmaksas;

48.2.2. mācību izmaksas;

48.2.3. tīklošanās pasākumu izmaksas, tai skaitā komandējumi, konferenču dalības maksa un iesaistes izmaksas informatīvajos pasākumos;

48.3. izmaksas par pētniecības pieteikuma īstenošanas nodrošināšanai izmantotajiem pētniecības pieteikuma iesniedzēja administratīvajiem un infrastruktūras resursiem, nepārsniedzot piecus procentus no pētniecības pieteikuma kopējām attiecināmajām izmaksām, – līdz brīdim, kad vadošā iestāde saskaņo vienas vienības izmaksu metodiku. Izmaksas var ietvert šādas izmaksu pozīcijas:

48.3.1. kancelejas preces, biroja piederumi un biroja aprīkojuma noma vai iegāde;

48.3.2. telpu noma vai īre, komunālie maksājumi un telpu uzturēšanas izmaksas (tai skaitā iestādes koplietošanas telpu un koplietošanas resursu izmantošanas izmaksu proporcionāla segšana);

48.3.3. telekomunikācijas, interneta un pasta pakalpojumu izmaksas;

48.3.4. informācijas tehnoloģiju uzturēšanas izmaksas;

48.3.5. pētniecības pieteikuma iesniedzēja atbalsta un vadības personāla atlīdzības izmaksas;

48.3.6. izmaksas, kas nav iekļautas šo noteikumu 48.1. un 48.2. apakšpunktā minētajās izmaksās, bet ir nepieciešamas pētniecības pieteikuma rezultātu sasniegšanai.

(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 767; MK 02.04.2019. noteikumiem Nr. 141)

49. Ar saimniecisko darbību saistītam pētniecības pieteikumam attiecināmas ir Komisijas regulas Nr. 651/2014:

49.1. 25. panta 3. punkta "a", "b", "d" un "e" apakšpunktā noteiktās pētniecības izmaksas, ievērojot šo noteikumu 58. punktā noteikto pieļaujamā publiskā finansējuma atbalsta intensitāti;

49.2. 28. panta 2. punkta "a" apakšpunktā noteiktās tehnoloģiju tiesību aizsardzības izmaksas, ievērojot šo noteikumu 62.1. apakšpunktā noteikto pieļaujamo publiskā finansējuma atbalsta intensitāti;

49.3. 31. panta 3. punkta "b" un "d" apakšpunktā noteiktās mācību atbalsta izmaksas, ievērojot šo noteikumu 62.2. apakšpunktā noteikto pieļaujamo publiskā finansējuma atbalsta intensitāti.

50. Ar saimniecisko darbību saistītam pētniecības pieteikumam publiskā finansējuma apmēru un vidējo svērto publiskā finansējuma atbalsta intensitāti nosaka šādi:

50.1. šo noteikumu 33.1.1. apakšpunktā minētajai pētniecības kategorijai pieļaujamo publiskā finansējuma apmēru nosaka atsevišķi atbilstoši šo noteikumu 58.1. apakšpunktā minētajai publiskā finansējuma intensitātei;

50.2. šo noteikumu 33.1.2. apakšpunktā minētajai pētniecības kategorijai pieļaujamo publiskā finansējuma apmēru nosaka atsevišķi atbilstoši šo noteikumu 58.2. un 58.3. apakšpunktā minētajai publiskā finansējuma intensitātei;

50.3. šo noteikumu 33.4.1. apakšpunktā minētajai pēcdoktoranta kompetenču pilnveidei pieļaujamo publiskā finansējuma apmēru nosaka atsevišķi atbilstoši šo noteikumu 62.2. apakšpunktā minētajai publiskā finansējuma intensitātei;

50.4. šo noteikumu 33.2. apakšpunktā minētajai atbalstāmajai darbībai pieļaujamo publiskā finansējuma apmēru nosaka atsevišķi atbilstoši šo noteikumu 62.1. apakšpunkta nosacījumiem.

51. Pasākuma ietvaros piešķirto pētniecības pieteikuma publisko finansējumu nevar apvienot ar atbalstu vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts cita valsts atbalsta vai individuālā atbalsta projekta ietvaros.

52. Nepamatoti piešķirto publisko finansējumu atskaita no pētniecības pieteikuma kopējām attiecināmajām izmaksām un atmaksā finansējuma saņēmējam.

53. Ja finansējuma saņēmējs pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā vai piecus gadus pēc pētniecības pieteikuma īstenošanas termiņa beigām pēc pēdējā maksājuma konstatē, ka pētniecības pieteikums neatbilst šo noteikumu 2.1. un 2.4. apakšpunktā minētajam kritērijam, pētniecības pieteikuma iesniedzējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V daļu.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

53.1 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014, ar saimniecisko darbību saistīta pētniecības pieteikuma iesniedzējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu pētniecības pieteikuma ietvaros nelikumīgi saņemto publisko finansējumu kopā ar procentiem saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likumā IV vai V daļu.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

54. Pasākuma ietvaros nav attiecināmas šādas finansējuma saņēmēja projekta un pētniecības pieteikuma izmaksas:

54.1. izmaksas, kas radušās pēc vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu vai līgumā par pētniecības pieteikumu noteiktā projekta īstenošanas termiņa beigām vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēnesi pēc finansējuma saņēmēja projekta vai pētniecības pieteikuma īstenošanas termiņa beigām;

54.2. izmaksas, kas nav tieši saistītas ar finansējuma saņēmēja projekta un pētniecības pieteikuma ietvaros veiktajām darbībām un nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai ir radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

54.3. izmaksas, kas neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei;

54.4. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 37., 38., 47. un 48. punktā minēto izmaksu pozīciju noteiktos ierobežojumus;

54.5. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu un apkalpošanu, maksa par finanšu darījumiem, nokavējuma procenti, līgumsodi un tiesvedības izdevumi;

54.6. finansējuma saņēmēja projekta un pētniecības pieteikuma īstenošanai nepieciešamā konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas.

55. Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas, ja tas nav atgūstams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

56. Finansējuma saņēmēja projekta un pētniecības pieteikuma īstenošanas gaitā radušos sadārdzinājumu finansējuma saņēmējs un pētniecības pieteikuma iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem. Ja to nav iespējams segt, pārdala ietaupījumu no citām finansējuma saņēmēja un pētniecības pieteikuma finansējuma pozīcijām. Pētniecības pieteikuma iesniedzējs nodrošina, ka netiek pārsniegts ar saimniecisko darbību saistīta pētniecības pieteikuma kopējais piešķirtais finansējuma apmērs un tiek ievērota šo noteikumu 58. un 62. punktā minētā atbalsta intensitāte.

57. Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmēja projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk kā no dienas, kad noslēgta vienošanās par projektu īstenošanu, izņemot šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minētās izmaksas, kas radušās šo noteikumu 13.1., 13.2. un 14.2. apakšpunktā minēto darbību rezultātā un ir attiecināmas no 2015. gada 1. septembra.

VII. Finansēšanas nosacījumi pētniecībai

58. Pieļaujamā publiskā finansējuma atbalsta intensitāte ar saimniecisko darbību saistīta pētniecības pieteikuma īstenošanai ir šāda:

58.1. 85 procenti fundamentālo pētījumu īstenošanai;

58.2. rūpniecisko pētījumu veikšanai:

58.2.1. 70 procenti pētniecības pieteikuma iesniedzējam, kas atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta definīcijai;

58.2.2. 60 procenti pētniecības pieteikuma iesniedzējam, kas atbilst vidējā komersanta definīcijai;

58.2.3. 50 procenti pētniecības pieteikuma iesniedzējam, kas atbilst lielā komersanta definīcijai;

58.3. šo noteikumu 58.2. apakšpunktā minēto publiskā finansējuma atbalsta intensitāti var palielināt par 15 procentpunktiem no pētniecības pieteikuma kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 80 procentus no pētniecības pieteikuma kopējām attiecināmajām izmaksām, ja rūpnieciskajiem pētījumiem tiek nodrošināta pētniecības rezultātu publiska pieejamība vismaz vienā no šādiem veidiem – pētniecības rezultātu izplatīšana tehniskās un zinātniskās konferencēs un publiski pieejamās krātuvēs (datubāzes), bezmaksas programmatūras pieejamība.

59. (Svītrots ar MK 02.04.2019. noteikumiem Nr. 141)

VIII. Finansēšanas nosacījumi tehnoloģiju tiesību aizsardzībai un mācībām

60. Finansējumu tehnoloģiju tiesību aizsardzībai un mācībām var saņemt pētniecības pieteikuma iesniedzējs, kas atbilst:

60.1. sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta definīcijai, ja īsteno ar saimniecisku darbību saistītu pētniecības pieteikumu;

60.2. šo noteikumu 2.11. apakšpunktā minētajai pētniecības organizācijas definīcijai, ja īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu.

61. Ar saimniecisku darbību saistīta pētniecības pieteikuma ietvaros finansējumu tehnoloģiju tiesību aizsardzībai var saņemt atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 28. panta 2. punktā noteiktajam.

62. Pieļaujamā publiskā finansējuma atbalsta intensitāte ar saimniecisko darbību saistīta pētniecības pieteikuma īstenošanai ir šāda:

62.1. tehnoloģiju tiesību aizsardzības atbalstam 50 procenti;

62.2. atbalsts mācībām:

62.2.1. 50 procenti pētniecības pieteikuma iesniedzējam, kas atbilst lielā komersanta definīcijai;

62.2.2. 60 procenti, ja pētniecības pieteikuma iesniedzējs atbilst vidējā komersanta definīcijai vai mācības tiek nodrošinātas strādājošām personām ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējiem;

62.2.3. 70 procenti pētniecības pieteikuma iesniedzējam, kas atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta definīcijai.

(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 767)

63. Tehnoloģiju tiesību aizsardzības un mācību atbalsta ietvaros nav attiecināmas izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 62. punktā minēto pieļaujamo publiskā finansējuma atbalsta intensitāti.

IX. Pētniecības pieteikumu iesniegumu atlases izsludināšana un pētniecības pieteikumu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana

64. Finansējuma saņēmējs izsludina atklātu pētniecības pieteikumu iesniegumu atlasi, publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Eiropas Komisijas portālā "Euraxess" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē (www.izm.gov.lv) paziņojumu par pētniecības pieteikumu iesniegumu iesniegšanu.

65. Paziņojumu par pirmo pētniecības pieteikumu iesniegumu atlases kārtu izsludina divu mēneša laikā no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.

66. Paziņojumā par pētniecības pieteikumu iesniegšanu norāda:

66.1. pētniecības pieteikumu atlases kārtai plānoto kopējo publiskā finansējuma apmēru un šo noteikumu 33.1.1. apakšpunktā minēto fundamentālo pētījumu īstenošanai plānoto finansējuma apmēru;

66.2. pētniecības pieteikumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām no izsludināšanas dienas;

66.3. pētniecības pieteikumu iesniegšanas vietu un kārtību;

66.4. tīmekļvietni, kurā publicēti pētniecības pieteikumu sagatavošanai izmantojamie dokumenti.

67. Pētniecības pieteikuma iesniegumu, kas pētniecības pieteikumu atlases kārtas ietvaros netika atbalstīts, pētniecības pieteikuma iesniedzējs var iesniegt atkārtoti nākamajā pētniecības pieteikumu atlasē, taču nevar iesniegt identisku pētniecības pieteikumu, kas iepriekš tika noraidīts zemas zinātniskās kvalitātes dēļ.

X. Projekta īstenošanas nosacījumi

68. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. novembrim.

69. Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2018. gada 31. decembrim veic pasākuma ieviešanas nosacījumu un atbalstāmo darbību vidusposma izvērtējumu, tai skaitā izvērtē pasākuma atbilstību aktuālākajiem Latvijas viedās specializācijas stratēģijas uzstādījumiem, un, ja nepieciešams, sagatavo priekšlikumus grozījumiem pasākuma ieviešanas nosacījumos un atbalstāmajās darbībās.

69.1 Pētniecības pieteikumam, kura īstenošanas termiņš nepārsniedz 12 mēnešus, vidusposma rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtējums netiek veikts. Gala rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtējums tiek veikts atbilstoši šo noteikumu 19. punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 02.04.2019. noteikumu Nr. 141 redakcijā)

70. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

71. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas un darbību veidu skaidru nodalīšanu no citu finansējuma saņēmēja darbību finanšu plūsmām un darbību veidiem.

72. Finansējuma saņēmējs izveido uzraudzības padomi projekta īstenošanas uzraudzībai. Padomes sastāvā iekļauj pārstāvjus no Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras.

73. Pētniecības pieteikuma īstenotājs nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc pētniecības pieteikuma pabeigšanas, tai skaitā pētniecības pieteikuma ietvaros izveidotās darbavietas ilgtspēju un pētniecības virziena attīstību.

74. Ja pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā pētniecības pieteikuma iesniedzējam tiek izmaksāts avanss, to var izmaksāt pa daļām. Avansa maksājums nepārsniedz 30 procentu no pētniecības pieteikumam piešķirtā publiskā finansējuma kopsummas. Pēc tam kad noslēgts līgums par pētniecības pieteikuma īstenošanu, finansējuma saņēmējs, pamatojoties uz pētniecības pieteikuma iesniedzēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina pētniecības pieteikuma iesniedzējam avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

75. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

75.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas ietekmē vai var ietekmēt šo noteikumu 3. punktā minētā pasākuma mērķa sasniegšanu un šo noteikumu 6. punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

75.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

76. Īstenojot projektu un pētniecības pieteikumus, finansējuma saņēmējs un pētniecības pieteikumu iesniedzēji nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

77. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

78. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

79. Lēmumu par publiskā finansējuma piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 28. punktu ar saimniecisko darbību saistītiem pētniecības pieteikumiem pieņem līdz Komisijas regulas Nr.  651/2014 58. panta 4. punktā un 59. pantā noteiktajam termiņam.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 284 redakcijā)

79.1 Atbalstu piešķir ar dienu, kad finansējuma saņēmējs un ar saimniecisko darbību saistīta pētniecības pieteikuma iesniedzējs ir noslēguši līgumu par pētniecības pieteikuma īstenošanu.

(MK 02.04.2019. noteikumu Nr. 141 redakcijā)

80. Finansējuma saņēmējs un pētniecības pieteikumu iesniedzēji nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam.

X1. Prasības COFUND projekta iesniedzējam, starptautiskās pētniecības pieteikuma iesniedzējiem un finansēšanas nosacījumi starptautiskās pētniecības pieteikumu īstenošanai

(Nodaļa MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

80.1 Starptautiskās pētniecības pieteikumus īsteno, ja finansējuma saņēmējs saņem pozitīvu vērtējumu par COFUND projektu un Eiropas Komisija ir piešķīrusi līdzfinansējumu tā īstenošanai saskaņā ar līgumu par COFUND projekta īstenošanu.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

80.2 Finansējuma saņēmējs sagatavo un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņošanai šādu starptautiskās pētniecības pieteikumu atlases kārtu dokumentāciju:

80.2 1. starptautiskās pētniecības pieteikumu atlases nolikumu;

80.2 2. starptautiskās pētniecības pieteikumu vērtēšanas kritērijus un to piemērošanas metodiku.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

80.3 Finansējuma saņēmējs papildus šo noteikumu 32. punktā noteiktajam īsteno šādas darbības:

80.3 1. vismaz reizi gadā, kamēr pieejams finansējums, ievērojot šo noteikumu 14.3. apakšpunktu, veic starptautiskās pētniecības pieteikumu atlasi un vērtēšanu saskaņā ar Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas aktivitātē "Līdzfinansējums reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām programmām (COFUND)" noteikto vērtēšanas pieeju un principiem;

80.3 2. organizē informācijas kampaņas un publicitātes pasākumus starptautiskās pētniecības pieteikumu popularizēšanai;

80.3 3. plāno un piešķir starptautiskās pētniecības pieteikumiem nepieciešamo finansējumu saskaņā ar COFUND projekta nosacījumiem un slēdz līgumus vai vienošanās ar starptautiskās pētniecības pieteikumu iesniedzējiem par starptautiskās pētniecības pieteikumu īstenošanu;

80.3 4. īsteno starptautiskās pētniecības pieteikumu uzraudzību, tai skaitā veic starptautiskās pētniecības pieteikumu īstenošanas monitoringu;

80.3 5. sniedz Eiropas Komisijai pārskatus par COFUND projekta izpildi.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

80.4 Starptautiskās pētniecības pieteikuma iesniedzējs ir Latvijas zinātniskā institūcija, kas nodibina darba tiesiskās attiecības ar starptautisko pēcdoktorantu un nodrošina pieeju infrastruktūrai un cilvēkresursiem starptautiskās pētniecības pieteikuma ietvaros nepieciešamo pētījumu īstenošanai. Starptautiskās pētniecības pieteikumu zinātniskā institūcija var īstenot individuāli vai partnerībā ar ārvalsts zinātnisko institūciju vai ārvalsts augstskolu, kas uzņem starptautisko pēcdoktorantu un, ja nepieciešams, nodibina darba tiesiskās attiecības ar starptautisko pēcdoktorantu uz mobilitātes laiku, nodrošinot pieeju infrastruktūrai un cilvēkresursiem (var gūt ekonomiskās priekšrocības un intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no pētniecības pieteikuma ietvaros veiktajām darbībām) (turpmāk – uzņemošā institūcija).

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 284 redakcijā)

80.5 Ja starptautiskais pētniecības pieteikums tiek īstenots partnerībā ar ārvalsts zinātnisko institūciju vai ārvalsts augstskolu, pēc starptautiskās pētniecības pieteikuma apstiprināšanas atbilstoši šiem noteikumiem starptautiskās pētniecības pieteikuma iesniedzējs un uzņemošā institūcija noslēdz sadarbības līgumu, paredzot tajā saturiskās, tehniskās un finansiālās sadarbības nosacījumus, pušu tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī tiesības uz pētniecības pieteikuma rezultātiem (tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesības) proporcionāli katra sadarbības partnera ieguldījumam pētniecības pieteikuma īstenošanā, un piekļuvi uzņemošās institūcijas infrastruktūrai un citiem resursiem starptautiskās pētniecības pieteikuma ietvaros nepieciešamo pētījumu īstenošanai.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 284 redakcijā)

80.6 Starptautiskās pētniecības pieteikuma iesniedzējs veic šādas atbalstāmās darbības:

80.6 1. starptautiskās pētniecības pieteikumu atlases nolikumā noteiktajā kārtībā iesniedz finansējuma saņēmējam starptautiskās pētniecības pieteikumu un sadarbībā ar starptautisko pēcdoktorantu to īsteno, abām pusēm vienojoties par starptautiskās pētniecības pieteikuma saturu, tehniskās un finansiālās sadarbības nosacījumiem, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību, kā arī par starptautiskās pētniecības pieteikuma rezultātu izmantošanas, ieviešanas, publicitātes un komercializācijas nosacījumiem;

80.6 2. piesaista starptautisko pēcdoktorantu uz pilnu darba laiku, veicot darba laika uzskaiti par starptautiskā pēcdoktoranta veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku starptautiskās pētniecības pieteikuma īstenošanai;

80.6 3. slēdz līgumu ar starptautisko pēcdoktorantu par starptautiskās pētniecības pieteikuma īstenošanu uz termiņu no 12 līdz 36 mēnešiem;

80.6 4. sniedz konsultatīvu atbalstu starptautiskajam pēcdoktorantam viņa mācību un uzturēšanās vajadzību nodrošināšanā, tai skaitā vīzu, dzīvesvietas, valodas un kultūras apguves, pēcdoktoranta ģimenes atbalsta jautājumu risināšanā, ja starptautiskais pēcdoktorants uzturas Latvijā vai ārvalstī kopā ar ģimeni.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

80.7 Starptautiskās pētniecības pieteikuma iesniedzējs piesaista starptautisko pēcdoktorantu, nodrošinot vienu no šādām iespējamām starptautisko pēcdoktorantu nodarbinātības mobilitātēm:

80.7 1. no 12 līdz 36 mēnešiem ārvalstu (tai skaitā no Latvijas uz ārvalstīm aizbraukušais) starptautiskais pēcdoktorants tiek pieņemts darbā zinātniskajā institūcijā uz starptautiskās pētniecības pieteikuma īstenošanas laiku. Starptautiskais pēcdoktorants nedrīkst uzturēties vai veikt pamatdarbības (darbs, mācības u. c.) uzņemošās institūcijas valstī ilgāk par 12 mēnešiem triju gadu laikā pirms starptautiskās pētniecības pieteikumu iesniegumu konkursa iesniegšanas termiņa;

80.7 2. no 12 līdz 36 mēnešiem, no kuriem uz laiku līdz 24 mēnešiem no Latvijas izbraukušais starptautiskais pēcdoktorants tiek pieņemts darbā ārvalstu zinātniskajā institūcijā vai ārvalstu augstskolā. Atgriešanos Latvijā darbā zinātniskajā institūcijā plāno 50 procentu apjomā no laika, kādā no Latvijas izbraukušais starptautiskais pēcdoktorants tika nodarbināts ārvalstu zinātniskajā institūcijā.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

80.8 Starptautiskās pētniecības pieteikuma iesniedzējs sagatavo un iesniedz finansējuma saņēmējam starptautiskās pētniecības pieteikumu atbilstoši starptautiskās pētniecības pieteikumu atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

80.9 Starptautiskās pētniecības pieteikuma iesniedzējs var īstenot ar saimniecisku darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu, kas atbilst šo noteikumu 33. punktā minētajām darbībām.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

80.10 Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējam COFUND projekta īstenošanai ir attiecināmas šādas izmaksas:

80.10 1. Eiropas Komisijas noteiktās COFUND projekta vadības un starptautiskās pētniecības pieteikuma vienas vienības administratīvās izmaksas atbilstoši Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas "COFUND" noteiktajai standartlikmei – 650 euro mēnesī, ko veido Eiropas Komisijas līdzfinansējums – 325 euro mēnesī atbilstoši Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas "COFUND" noteiktajām likmēm finansējuma saņēmējam un valsts budžeta līdzfinansējums – 325 euro mēnesī starptautiskās pētniecības pieteikuma iesniedzējam, par katru starptautiskā pēcdoktoranta starptautiskās pētniecības pieteikuma īstenošanas mēnesi. Izmaksas sadalās šādi:

80.10 1.1. starptautiskās pētniecības pieteikuma iesniedzēja atbalsta un vadības personāla atlīdzības izmaksas – 325 euro mēnesī;

80.10 1.2. finansējuma saņēmēja vadības un atbalsta personāla atlīdzības izmaksas – 325 euro mēnesī;

80.10 2. Eiropas Komisijas noteiktās COFUND projekta un starptautiskās pētniecības pieteikuma koordinēšanas, īstenošanas un infrastruktūras izmaksas, ievērojot šo noteikumu 48.3.1., 48.3.2., 48.3.3. un 48.3.4. apakšpunktā noteikto vienas vienības izmaksu likmi, – 341 euro mēnesī, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 289,85 euro mēnesī jeb 85 procenti, valsts budžeta finansējums – 34,10 euro mēnesī jeb 10 procenti un finansējums no citiem pētniecības organizācijas rīcībā esošiem līdzekļiem (tai skaitā no savas saimnieciskās darbības, kredītresursu līdzekļiem un citiem finanšu resursiem) – 17,05 euro mēnesī jeb pieci procenti. Izmaksas sadalās šādi:

80.10 2.1. starptautiskās pētniecības pieteikuma koordinēšanas, īstenošanas un infrastruktūras izmaksās – 186 euro mēnesī;

80.10 2.2. finansējuma saņēmēja COFUND projekta koordinēšanas, īstenošanas un infrastruktūras izmaksās – 155 euro mēnesī par katra starptautiskā pēcdoktoranta starptautiskās pētniecības pieteikuma īstenotu mēnesi;

80.10 3. starptautiskā pēcdoktoranta atalgojuma standartlikme atbilstoši Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas "COFUND" noteiktajai standartlikmei 3675 euro mēnesī, ko veido Eiropas Komisijas līdzfinansējums – 2625 euro mēnesī atbilstoši Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas "COFUND" noteiktajām likmēm un valsts budžeta līdzfinansējums – 1050 euro mēnesī, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas sociālās garantijas, kuras noteiktas normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā;

80.10 4. starptautiskās pētniecības pieteikuma starptautiskā pēcdoktoranta vienas vienības mobilitātes izmaksas atbilstoši Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas "Individuālā stipendija" noteiktajai standartlikmei – 600 euro mēnesī, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 510 euro mēnesī jeb 85 procenti, valsts budžeta finansējums – 60 euro mēnesī jeb 10 procenti un finansējums no citiem pētniecības organizācijas rīcībā esošiem līdzekļiem (tai skaitā no savas saimnieciskās darbības, kredītresursu līdzekļiem un citiem finanšu resursiem) – 30 euro mēnesī jeb pieci procenti izejošām mobilitātēm, kas ietver:

80.10 4.1. mobilitāti;

80.10 4.2. tīklošanās pasākumu izmaksas, tai skaitā komandējumu, konferenču dalības maksu un iesaistes izmaksas informatīvajos pasākumos;

80.10 5. starptautiskās pētniecības pieteikuma vienas vienības izmaksas atbilstoši Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas "Individuālā stipendija" noteiktajai standartlikmei – 800 euro mēnesī, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 680 euro mēnesī jeb 85 procenti, valsts budžeta finansējums – 80 euro mēnesī jeb 10 procenti un finansējums no citiem pētniecības organizācijas rīcībā esošiem līdzekļiem (tai skaitā no savas saimnieciskās darbības, kredītresursu līdzekļiem, citiem finanšu resursiem) – 40 euro mēnesī jeb pieci procenti, kas ietver pētniecības izmaksas, tai skaitā uz pētniecību attiecināmo materiālu iegādes izmaksas, mācību izmaksas, tehnoloģiju tiesību aizsardzības un ārpakalpojumu izmaksas;

80.10 6. pēcdoktoranta ģimenes atbalsta vienas vienības izmaksas – 500 euro mēnesī, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 425 euro mēnesī jeb 85 procenti, valsts budžeta finansējums – 50 euro mēnesī jeb 10 procenti un finansējums no citiem pētniecības organizācijas rīcībā esošiem līdzekļiem (tai skaitā no savas saimnieciskās darbības, kredītresursu līdzekļiem un citiem finanšu resursiem) – 25 euro mēnesī jeb pieci procenti, ja starptautiskais pēcdoktorants uzturas Latvijā vai ārvalstīs kopā ar ģimeni, atbilstoši Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas "Individuālā stipendija" noteiktajai standartlikmei.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

80.11 Starptautiskās pētniecības pieteikuma maksimālais kopējais attiecināmais finansējums nepārsniedz 236 376 euro.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

XI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

81. Pētniecības pieteikumiem, kuru atlases konkursi ir izsludināti pirms vienas vienības izmaksu metodikas apstiprināšanas, izmaksas par pētniecības pieteikuma īstenošanas nodrošināšanai izmantotajiem pētniecības pieteikuma iesniedzēja administratīvajiem un infrastruktūras resursiem var piemērot vienā no šādiem izmaksu veidiem:

81.1. šo noteikumu 48.3. apakšpunktā minētās izmaksas par pētniecības pieteikuma īstenošanas nodrošināšanai izmantotajiem pētniecības pieteikuma iesniedzēja administratīvajiem un infrastruktūras resursiem, nepārsniedzot piecus procentus no pētniecības pieteikuma kopējām attiecināmajām izmaksām;

81.2. vienas vienības izmaksas atbilstoši ar vadošo iestādi saskaņotajai vienas vienības izmaksu metodikā noteiktajai standarta likmei.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 19. janvāra
noteikumiem Nr. 50
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ar saimniecisku darbību saistīta pētniecības pieteikuma vidējās svērtās publiskā finansējuma intensitātes aprēķināšana

Nr. p. k.

Projekta daļaPētniecības pieteikuma iesniedzējsPētniecības pieteikuma darbībaAttiecināmās izmaksas (EUR)Publiskā finansējuma intensitāte (IP %)
komersanta kategorijanosaukums[A][B]
1.Ar saimniecisku darbību saistīts pētniecības pieteikumsmazais komersantspētniecības pieteikuma iesniedzējs Nr. 1
(nosaukums)
fundamentālie pētījumi 85
2.rūpnieciskie pētījumi  
3.atbalsts mācībām  
4.tehnoloģiju tiesību aizsardzība 50
5.projekta daļa Nr. 100,000

Piezīme. Ievēro Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumu Nr. 50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi" 50., 58. un 62. punkta nosacījumus.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 50Pieņemts: 19.01.2016.Stājas spēkā: 29.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 28.01.2016. OP numurs: 2016/19.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
279803
{"selected":{"value":"13.05.2022","content":"<font class='s-1'>13.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.05.2022","iso_value":"2022\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2021","iso_value":"2021\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2021.-12.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2020","iso_value":"2020\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2020.-12.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2019","iso_value":"2019\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2019.-18.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2019","iso_value":"2019\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2019.-04.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.09.2017","iso_value":"2017\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2017.-10.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.12.2016","iso_value":"2016\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2016.-28.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2016","iso_value":"2016\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2016.-12.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.05.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"