Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.343

Rīgā 2001.gada 31.jūlijā (prot. Nr.36 14.§)
Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
4.panta vienpadsmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā aktualizējama nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība.

2. Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizē, atkārtoti nosakot jeb pārvērtējot nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības, to daļas (turpmāk — zemes vienība) un ēkas atkarībā no nekustamā īpašuma valsts kadastrā (turpmāk — kadastrs) reģistrētām izmaiņām konkrētas zemes vienības vai ēkas datos.

3. Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības Valsts zemes dienests aktualizē mēneša laikā pēc kadastrā reģistrētām izmaiņām nekustamā īpašuma sastāvā esošas zemes vienības vai ēkas datos, kas izmantojami kadastrālās vērtības aprēķināšanā.

II. Zemes vienības un ēkas kadastrālās vērtības aktualizācijas kārtība

4. Nekustamā īpašuma sastāvā esošas zemes vienības kadastrālo vērtību Valsts zemes dienests aktualizē:

4.1. no pirmstaksācijas perioda 1.novembra līdz 31.decembrim atbilstoši kadastrā reģistrētajiem datiem, ja no nākamā taksācijas perioda 1.janvāra stājas spēkā izmaiņas zemes kadastrālās vērtības bāzē — Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir apstiprināts un stājies spēkā jauns zemes vērtību zonējums vai noteikti kadastrālās vērtības korekcijas koeficienti, kas piemērojami konkrētai zemes vienībai;

4.2. no 1.janvāra līdz 31.decembrim atbilstoši šo noteikumu 3.punktā noteiktajai kārtībai, ja kadastrā reģistrētas izmaiņas zemes kvalitātes novērtējumā, kā arī šādos zemes vienības datos:

4.2.1. platība;

4.2.2. noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (mērķi) un tam piekrītošās zemes platības;

4.2.3. zemes lietošanas veids un platība;

4.2.4. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi, kas ierobežo zemes izmantošanu (turpmāk — izmantošanas ierobežojumi), un to aizņemtās zemes platības.

5. Izmaiņas šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajos zemes vienības datos un to reģistrāciju kadastrā Valsts zemes dienestam ierosina:

5.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, veicot likumīgas darbības, pēc kurām tā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības kadastrā reģistrētie dati neatbilst faktiskajam stāvoklim;

5.2. pašvaldība, kuras teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība, vai valsts institūcija, pieņemot lēmumu par tā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa (mērķu maiņu) maiņu, kura sastāvā ietilpst konkrētā zemes vienība, un/vai tam piekrītošo zemes platību maiņu;

5.3. valsts un pašvaldību institūcijas, noteiktā kārtībā nosakot nekustamā īpašuma izmantošanas ierobežojumus vai zemes lietošanas veidu maiņu teritorijā, kas attiecināma uz konkrēta nekustamā īpašuma sastāvā esošu zemes vienību;

5.4. nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī valsts un pašvaldību institūcijas, ja konstatēta neatbilstība starp kadastrā reģistrētajiem zemes vienības datiem un dokumentu, uz kura pamata minētie dati reģistrēti kadastrā.

6. Zemes vienības kadastrālā vērtība kļūst neaktuāla — neatbilstoša kadastrā reģistrētiem zemes vienības datiem:

6.1. pēc izmaiņām zemes vienības datos un to reģistrācijas kadastrā līdz kadastrālās vērtības aktualizācijai šo noteikumu 3.punktā noteiktajā termiņā;

6.2. ja pēc izmaiņām zemes vienības datos un to reģistrācijas kadastrā tiek konstatēts, ka:

6.2.1. konkrētai zemes vienībai noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim piekrītošā zemes platība vai visu noteiktajiem mērķiem piekrītošo zemes platību summa nav vienāda ar zemes vienības kopplatību;

6.2.2. konkrētai zemes vienībai no jauna noteiktā vai mainītā atsevišķa zemes lietošanas veida zemes platība un reģistrēto zemes lietošanas veidu zemes platību summa nav vienāda ar zemes vienības kopplatību.

7. Personai, kas atbilstoši šo noteikumu 5.punktā noteiktajai kārtībai ierosinājusi mainīt zemes vienības datus, pēc kuru reģistrācijas kadastrā konstatētas šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās neatbilstības, ir pienākums precizēt iesniegtos datus kadastrālās vērtības aktualizācijai, lai novērstu zemes vienības datu neatbilstību.

8. Nekustamā īpašuma sastāvā esošas ēkas kadastrālo vērtību Valsts zemes dienests aktualizē:

8.1. no pirmstaksācijas perioda 1.novembra līdz 31.decembrim atbilstoši kadastrā reģistrētajiem aktuālajiem ēkas datiem, ja no nākamā taksācijas perioda 1.janvāra stājas spēkā izmaiņas ēku kadastrālās vērtības bāzē — Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir apstiprināti un stājušies spēkā jauni ēku tipi un to bāzes vērtības vai noteikti kadastrālās vērtības korekcijas koeficienti, kas piemērojami konkrētajai ēkai;

8.2. no 1.janvāra līdz 31.decembrim atbilstoši šo noteikumu 3.punktā noteiktajai kārtībai, ja kadastrā reģistrētas izmaiņas šādos ēkas datos:

8.2.1. ēkas galvenais lietošanas veids;

8.2.2. ēkas tips;

8.2.3. ēkas apjoma rādītājs (laukums (m2), tilpums (m3), garums (m));

8.2.4. fiziskais nolietojums.

9. Izmaiņas šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētajos ēkas datos un to reģistrāciju kadastrā Valsts zemes dienestam ierosina:

9.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, veicot likumīgas darbības, pēc kurām tā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās ēkas kadastrā reģistrētie dati neatbilst faktiskajam stāvoklim;

9.2. pašvaldība, kuras teritorijā atrodas konkrētā ēka, vai valsts institūcija, noteiktā kārtībā konstatējot patvaļīgo būvniecību vai ēkas galvenā lietošanas veida maiņu;

9.3. nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī valsts un pašvaldību institūcijas, ja:

9.3.1. konstatēta neatbilstība starp kadastrā reģistrētajiem ēkas datiem un dokumentu, uz kura pamata minētie dati reģistrēti kadastrā;

9.3.2. ir dokumentāri apstiprināts, ka konkrētā ēka ir cietusi dabas stihijā, ugunsgrēkā vai citā negadījumā un tās turpmāka ekspluatācija pilnībā vai daļēji nav iespējama.

10. Ēkas kadastrālā vērtība kļūst neaktuāla, ja kadastrā reģistrētie ēkas dati kļuvuši neaktuāli — pagājuši pieci gadi kopš dienas, kad konkrētās ēkas tehniskajā inventarizācijā tika iegūti reģistrētie ēkas dati, un ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav iesniedzis Valsts zemes dienestā rakstisku apliecinājumu, ka kadastrā reģistrētie konkrētās ēkas dati atbilst ēkas faktiskajam stāvoklim.

11. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo un iesniedz pašvaldībā informāciju par pašvaldības teritorijā esošajiem ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamajiem nekustamajiem īpašumiem (turpmāk — ar nodokli apliekamais objekts), kuriem aktualizētas kadastrālās vērtības. Informāciju par aktualizēto kadastrālo vērtību iekļauj:

11.1. nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstā (turpmāk — pamatsaraksts) — līdz kārtējā taksācijas perioda 15.janvārim;

11.2. nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu aktualizācijas sarakstā (turpmāk — aktualizācijas saraksts) — līdz kārtējā taksācijas perioda 15.aprīlim, 15.jūlijam un 15.oktobrim.

12. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pašvaldībai iesniedzamajā pamatsarakstā līdz kārtējā taksācijas perioda 15.janvārim iekļauj ar nodokli apliekamo objektu kadastrālās vērtības, tai skaitā vērtības, kas aktualizētas no pirmstaksācijas perioda 1.janvāra līdz 31.decembrim šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apkopotas pēc kadastrā reģistrēto nekustamo īpašumu stāvokļa uz kārtējā taksācijas perioda 1.janvāri.

13. Aktualizācijas sarakstos iekļauj tās kadastrālās vērtības, kas:

13.1. aktualizētas kārtējā taksācijas periodā no 1.janvāra līdz 1.oktobrim šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un attiecas uz tiem ar nodokli apliekamajiem objektiem, kam šajā periodā kadastrā ir reģistrēta nekustamā īpašuma īpašnieka vai īpašnieku maiņa;

13.2. sākotnēji noteiktas kārtējā taksācijas periodā jaunam ar nodokli apliekamam objektam.

14. Lai aprēķinātu nodokli kārtējā taksācijas periodā, Valsts zemes dienests atbilstoši kadastrā reģistrētajiem konkrētas pašvaldības teritorijā esošajiem ar nodokli apliekamajiem objektiem pamatsarakstā un aktualizācijas sarakstos norāda:

14.1. nekustamā īpašuma nosaukumu, kadastra numuru un zemes platību, zemes vienības, ēkas vai telpu grupas adresi, kadastra apzīmējumu un platību, nekustamā īpašuma, zemes un ēku kadastrālo vērtību;

14.2. nekustamā īpašuma īpašnieka, lietotāja vai nomnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, nodokļa maksātāja adresi;

14.3. īpašniekam piederošās nekustamā īpašuma daļas vai lietotāja, vai nomnieka daļas un tām atbilstošās kadastrālās vērtības daļas.

15. Kārtējā taksācijas periodā aktualizācijas sarakstos iekļauj šo noteikumu 13.punktā minētās ar nodokli apliekamo objektu kadastrālās vērtības atbilstoši 11.2.apakšpunktam par šādiem periodiem:

15.1. līdz kārtējā taksācijas perioda 15.aprīlim — par laikposmā no 1.janvāra līdz 1.aprīlim aktualizētajām kadastrālajām vērtībām;

15.2. līdz kārtējā taksācijas perioda 15.jūlijam — par laikposmā no 2.aprīļa līdz 1.jūlijam aktualizētajām kadastrālajām vērtībām;

15.3. līdz kārtējā taksācijas perioda 15.oktobrim — par laikposmā no 2.jūlija līdz 1.oktobrim aktualizētajām kadastrālajām vērtībām.

III. Noslēguma jautājumi

16. Lai līdz nākamā taksācijas perioda 1.janvārim precizētu kadastrā reģistrētos konkrētās zemes vienības vai ēkas datus, ar 2002.gada 1.janvāri Valsts zemes dienests pēc šo noteikumu 6.2.apakšpunktā un 10.punktā minēto faktu konstatēšanas mēneša laikā informē:

16.1. nekustamā īpašuma īpašnieku;

16.2. šo noteikumu 5.punktā minēto personu.

17. Līdz 2002.gada 1.janvārim šo noteikumu 13. un 14.punktā noteikto kārtību piemēro tikai attiecībā uz zemes kadastrālajām vērtībām.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 25.maija noteikumus Nr.193 "Nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību aktualizācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 174./176.nr.).

Ministru prezidenta vietā — satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Tieslietu ministre I.Labucka
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 343Pieņemts: 31.07.2001.Stājas spēkā: 04.08.2001.Zaudē spēku: 01.05.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 03.08.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
27980
04.08.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)