Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1991. gada 10. septembra likumu: Par Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu.

LATVIJAS PADOMJU SOCIĀLISTISKĀS REPUBLIKAS LIKUMS

Par alternatīvo (darba) dienestu

Likums nosaka alternatīvā (darba) dienesta ekonomiskos, sociālos un tiesiskos pamatnoteikumus Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā.

Likums vērsts uz Latvijas PSR Konstitūcijā garantēto cilvēka apziņas brīvības un pārliecības nodrošināšanu, saistot to ar cilvēka pienākumiem pret sabiedrību un visu pilsoņu vienlīdzību likuma priekšā.

Alternatīvais (darba) dienests nav saistīts ar Bruņotajiem Spēkiem vai kādām citām militarizētām organizācijām.

PIRMĀ SADAĻA

Vispārīgie noteikumi

1. pants. Saskaņā ar Latvijas PSR Konstitūciju Latvijas PSR pilsoņiem, kuriem viņu pacifistiskā vai reliģiskā pārliecība neļauj dienēt karaspēkā, ir jāpilda alternatīvais (darba) dienests.

Pacifisms ir humānu principu sistēma, kura ietver kategorisku protestu pret karu un jebkādu vardarbību, liedzot tiem jebkuru tiešu vai netiešu atbalstu.

Reliģiskā pārliecība pamatojas uz cilvēkmīlestību un ticību par karu un vardarbību kā absolūtu ļaunumu, noraidot ieroču izmantošanu jebkādā veidā.

2. pants. Alternatīvā (darba) dienesta mērķis ir nodrošināt personas apziņas un pārliecības brīvību un kalpot sabiedrībai nepieciešamo uzdevumu risināšanai, ievērojot pilsoņu tiesības.

3. pants. Alternatīvais (darba) dienests ir jāpilda tikai šī likuma 1. pantā norādītajām personām, ja nav šī likuma 4. pantā noteikto apstākļu.

4. pants. Alternatīvajā (darba) dienestā nenorīko:

1) pilsoņus, kuri veselības stāvokļa dēļ nav derīgi aktīvajam karadienestam;

2) pilsoņus, kuriem tiek atlikta iesaukšana aktīvajā karadienestā;

3) augstāko mācību iestāžu klātienes nodaļu studentus, kas vēlas to pildīt pēc mācību iestādes absolvēšanas;

4) garīgo mācību iestāžu audzēkņus;

5) ordinētus garīdzniekus.

Latvijas PSR Ministru Padome ir tiesīga noteikt citus gadījumus, kad pilsoni atbrīvo no alternatīvā (darba) dienesta.

5. pants. Likums par alternatīvo (darba) dienestu attiecas uz personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.

6. pants. Personu pēc 27 gadu vecuma sasniegšanas nevar iesaukt alternatīvajā (darba) dienestā.

Šis noteikums neattiecas uz jau iesauktajām personām, kurām alternatīvā (darba) dienesta laiks beidzas pēc 27 gadu vecuma sasniegšanas, kā arī uz personām, kurām alternatīvā (darba) dienesta laiks, pamatojoties uz rajona (pilsētas) Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu, par neattaisnotiem darba kavējumiem tiek attiecīgi pagarināts, vai uz personām, kurām alternatīvā (darba) dienesta izpilde bijusi atlikta.

Persona, kas sasniegusi 50 gadu vecumu, tiek noņemta no alternatīvā (darba) dienesta uzskaites.

7. pants. Alternatīvā (darba) dienesta ilgums ir 36 mēneši, bet augstskolu absolventiem - 18 mēneši.

8. pants. Pildot alternatīvo (darba) dienestu, pilsonim jāveic mazkvalificēti darbi (palīgdarbi) vai viņa kvalifikācijai atbilstoši darbi komunālajā saimniecībā, veselības aizsardzībā, sociālajā nodrošināšanā un dabas aizsardzībā pēc pilsoņa pastāvīgās dzīves vai mācību vietas.

Gadījumos, ja nav iespējams nodrošināt darbu šajās nozarēs, Latvijas PSR Ministru Padome nosaka citu darba sfēru.

9. pants. Ar Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumu personas, kas pilda alternatīvo (darba) dienestu, var norīkot dabas katastrofu vai nelaimes gadījumu seku likvidēšanā.

Pilsoņus, kas izpildījuši alternatīvo (darba) dienestu, Latvijas PSR Ministru Padome var atkārtoti iesaukt šajā dienestā uz laiku līdz 6 mēnešiem dabas katastrofu vai stihisku nelaimju seku likvidēšanai.

10. pants. Pilsoņi, kas izpildījuši alternatīvo (darba) dienestu, militārajās apmācībās un nodarbībās netiek iesaukti.

Šāda kārtība attiecas arī uz šī likuma 1. pantā norādītajiem pilsoņiem, kuri izpildījuši obligāto karadienestu.

OTRĀ SADAĻA

Kārtība, kādā tiek izšķirts jautājums par alternatīvo (darba) dienestu

11. pants. Pilsonis, kas vēlas pildīt alternatīvo (darba) dienestu, iesniedz par to motivētu iesniegumu rajona (pilsētas) iesaukšanas komisijai.

12. pants. Iesniegums par alternatīvo (darba) dienestu jāiesniedz rajona (pilsētas) iesaukšanas komisijai ne ātrāk par pilngadības sasniegšanu un ne vēlāk kā dienā, kad tiek izsniegta pavēste par iesaukšanu aktīvajā karadienestā.

Iesniedzot iesaukšanas komisijai iesniegumu par alternatīvo (darba) dienestu, pilsonis vienlaicīgi atsakās saņemt pavēsti par iesaukšanu aktīvajā karadienestā.

13. pants. Rajona (pilsētas) iesaukšanas komisija, saņemot pilsoņa iesniegumu par alternatīvo (darba) dienestu, attiecīgos materiālus nekavējoties nosūta Latvijas PSR Ministru Padomes Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijai vai tā paša rajona (pilsētas) Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijai, ja tāda saskaņā ar šī likuma 18. pantu rajonā (pilsētā) ir izveidota.

14. pants. Pilsoņa iesniegums par alternatīvo (darba) dienestu aptur iesaukšanu aktīvajā karadienestā līdz šī iesnieguma izskatīšanai pēc būtības.

15. pants. Ja iesniegums tiek noraidīts, nav atļauts atkārtoti pieņemt un izskatīt šādu iesniegumu pēc tiem pašiem noteikumiem divu gadu laikā no pirmā iesnieguma noraidīšanas brīža.

TREŠĀ SADAĻA

Komisijas, kas izšķir jautājumu par alternatīvo (darba) dienestu

16. pants. Pilsoņa iesniegumu par alternatīvo (darba) dienestu izskata Latvijas PSR Ministru Padomes Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisija.

17. pants. Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisiju izveido Latvijas PSR Ministru Padome, kas arī nosaka tās locekļu skaitu un personālo sastāvu.

18. pants. Pēc Latvijas PSR Ministru Padomes Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijas ieteikuma, ja nepieciešams, rajona (pilsētas) Tautas deputātu padome izveido rajona (pilsētas) Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisiju.

Šī likuma noteikumi attiecas arī uz rajona (pilsētas) Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijas darbības kārtību.

19. pants. Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijas sastāvā ietilpst deputāti, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, tajā skaitā miera aizstāvēšanas kustības dalībnieki un reliģisko konfesiju pārstāvji.

20. pants. Iesniegumi par alternatīvo (darba) dienestu jāizskata divdesmit dienu laikā no to saņemšanas dienas Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijā.

Ja nepieciešams, šo termiņu var pagarināt ar Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijas atsevišķu lēmumu.

21. pants. Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisija ir tiesīga jautājuma izšķiršanai uzaicināt uz savu sēdi lietpratējus, jebkurus citus pilsoņus, pieprasīt nepieciešamos materiālus.

22. pants. Iesniegumu izskatīšana Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijā notiek atklāti.

23. pants. Par iesnieguma izskatīšanas laiku un vietu Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisija paziņo iesnieguma iesniedzējam.

Iesnieguma iesniedzējam un viņa pārstāvim ir tiesības piedalīties komisijas sēdē.

Iesnieguma iesniedzēja neierašanas Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijas sēdē nav šķērslis jautājuma izlemšanai pēc būtības.

24. pants. Izskatot iesniegumu par alternatīvo (darba) dienestu, Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisija raksta protokolu un pieņem motivētu lēmumu.

25. pants. Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja ir klāt ne mazāk ka divas trešdaļas komisijas locekļu.

26. pants. Savu lēmumu Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisija pieņem ar komisijas locekļu kopskaita vienkāršu balsu vairākumu un to paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.

27. pants. Noraksts no lēmuma par alternatīvā (darba) dienesta pildīšanu (neatkarīgi no tā, vai iesniegums apmierināts vai noraidīts) ne vēlāk ka trīs dienu laikā tiek izsniegts pilsonim pret parakstu, kā arī nosūtīts rajona (pilsētas) Tautas deputātu padomes izpildkomitejai un attiecīgajam kara komisariātam.

CETURTĀ SADAĻA

Strīdu izšķiršanas kārtība

28. pants. Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijas lēmumu par atteikumu apmierināt iesniegumu par alternatīvo (darba) dienestu iesnieguma iesniedzējs vai viņa pārstāvis var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tautas tiesā desmit dienu laikā no lēmuma noraksta saņemšanas dienas.

Rajona (pilsētas) tautas tiesa izskata sūdzības par atteikumu apmierināt iesniegumu par alternatīvo (darba) dienestu Latvijas PSR civilprocesa kodeksa noteiktajā kārtībā sūdzību izskatīšanai par valsts pārvaldes orgānu un amatpersonu prettiesisku rīcību, ar kuru aizskartas pilsoņu tiesības.

29. pants. Jautājumu par sūdzības iesniegšanas termiņa atjaunošanu, ja Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, izšķir rajona tautas tiesā.

30. pants. Tautas tiesas spriedums (lēmums) ir pārsūdzams vai noprotestējams Latvijas PSR Augstākajā Tiesā, kuras lēmums ir galīgs.

31. pants. Ja jautājums par alternatīvo (darba) dienestu sākotnēji tiek izšķirts rajona (pilsētas) Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijā, sūdzība par šīs komisijas lēmumu iesniedzama Latvijas PSR Ministru Padomes Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijā un var tikt pārsūdzēta rajona (pilsētas) tautas tiesā tikai pēc tās izskatīšanas Latvijas PSR Ministru Padomes Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijā.

PIEKTĀ SADAĻA

Alternatīvā (darba) dienesta pildīšana

32. pants. Pamats nosūtīšanai alternatīvajā (darba) dienestā ir Alternatīvā (darba) dienesta lietu komisijas lēmums vai tiesas spriedums.

33. pants. Norīkojumu par ierašanos pildīt alternatīvo (darba) dienestu pret parakstu pilsonim, kurš norīkots šajā dienestā, izsniedz rajona (pilsētas) Tautas deputātu padomes izpildkomiteja.

Pilsonim jāierodas norīkojumā norādītajā laikā norādītajā uzņēmumā, iestādē vai organizācijā.

34. pants. Uzņēmuma, iestādes vai organizācijas administrācijai pilsonis, kurš norīkots alternatīvajā (darba) dienestā, jānodrošina ar darbu saskaņā ar norīkojumu.

35. pants. Par pilsoņa ieskaitīšanu darbā, kā arī par neattaisnotu darba kavējumu administrācijas pienākums ir trīs dienu laikā rakstveidā paziņot rajona (pilsētas) Tautas deputātu padomes izpildkomitejai.

36. pants. Pilsoņus, kas pilda alternatīvo (darba) dienestu, no darba atbrīvot drīkst tikai pēc saskaņošanas ar rajona (pilsētas) Tautas deputātu padomes izpildkomiteju.

37. pants. Alternatīvā (darba) dienesta laikā pilsoņiem ir darba likumdošanā paredzētās tiesības un pienākumi, izņemot to, ka:

1) viņus nevar atbrīvot no darba pēc pašu vēlēšanās;

2) viņiem neapmaksā mācību atvaļinājumu;

3) neattaisnotus darba kavējumus neieskaita alternatīvā (darba) dienesta laikā;

4) netiek piešķirti atvaļinājumi.

38. pants. Alternatīvā (darba) dienesta laiks sākas ar dienu, kad pilsonis ieskaitīts darbā.

39. pants. Alternatīvā (darba) dienesta laikā pilsoņi nevar ieņemt vadošus amatus.

40. pants. Alternatīvā (darba) dienesta laikā pilsonis var rakstveidā izteikt vēlēšanos pildīt aktīvo karadienestu. Šādu lūgumu izskata rajona (pilsētas) Tautas deputātu padomes izpildkomiteja, kuras lēmums ir galīgs.

41. pants. Kontroli pār alternatīvā (darba) dienesta izpildi veic rajona (pilsētas) Tautas deputātu padomes izpildkomiteja.

SESTĀ SADAĻA

Kārtība, kādā tiek izbeigts alternatīvais (darba) dienests

42. pants. Alternatīvais (darba) dienests tiek izbeigts noteiktajā termiņā, neskaitot laiku, uz kādu šis dienests bija atlikts, neattaisnotus darba kavējumus un administratīvā arestā pavadīto laiku.

43. pants. Ne vēlāk kā desmit dienas pirms alternatīvā (darba) dienesta laika beigšanās rajona (pilsētas) Tautas deputātu padomes izpildkomiteja paziņo uzņēmuma, iestādes vai organizācijas administrācijai par pilsoņa alternatīvā (darba) dienesta beigšanos.

Izpildkomitejas paziņojums uzņēmumam, iestādei vai organizācijai ir saistošs.

Uzņēmuma, iestādes vai organizācijas administrācija par pilsoņa atbrīvošanu noteiktajā termiņā no alternatīvā (darba) dienesta nekavējoties paziņo rajona (pilsētas) Tautas deputātu padomes izpildkomitejai.

44. pants. Ja pilsonis izsaka vēlēšanos turpināt iepriekšējo darbu, tad darba līgumu noslēdz pēc vispārējiem noteikumiem saskaņā ar darba likumdošanu.

45. pants. Pilsoni pirms termiņa no alternatīvā (darba) dienesta var atbrīvot, ja pilsonis:

1) notiesāts ar brīvības atņemšanu uz laiku, ilgāku par trim gadiem;

2) kļuvis par vienīgo apgādnieku ģimenē;

3) kļuvis par I vai II grupas invalīdu;

4) uz sava iesnieguma pamata tiek iesaukts obligātajā karadienestā.

46. pants. Alternatīvā (darba) dienesta izpilde tiek atlikta, ja pilsonis:

1) notiesāts ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem;

2) notiesāts ar labošanas darbiem.

47. pants. Šī likuma 45., 46. pantā paredzētajos gadījumos rajona (pilsētas) Tautas deputātu padomes izpildkomiteja pieņem attiecīgu lēmumu, kas ir obligāts uzņēmuma, iestādes vai organizācijas administrācijai.

48. pants. Alternatīvā (darba) dienesta izpildīšanas kārtību nosaka Latvijas PSR Ministru Padomes apstiprināmais nolikums par alternatīvo (darba) dienestu.

49. pants. Atbildība par izvairīšanos no alternatīvā (darba) dienesta iestājas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 1. martā

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 01.03.1990.Stājas spēkā: 25.03.1990.Zaudē spēku: 10.09.1991.Publicēts: Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 11, 15.03.1990.; Cīņa, 61, 15.03.1990.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
279759
25.03.1990
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva