Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Daugavpils pilsētas domes 2023. gada 27. jūlija saistošos noteikumus Nr. 10 "Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam".
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.48

Daugavpilī 2015.gada 10.decembrī (prot. Nr.24, 20.§)

2016.gada 14.janvārī (precizēts)
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2015.gada 10.decembra sēdes lēmumu Nr.531,
ar 2016.gada 14.janvāra sēdes lēmumu Nr.4 precizēts

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 pirmo un piekto daļu
un 26.panta otro daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.2 panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
"Audžuģimenes noteikumi" 78.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu,
Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumu Nr.667 "Adopcijas kārtība" 54.1., 54.2. punktu
(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 40; 13.07.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pirms pilngadības sasniegšanai (turpmāk – bērns) un pēc pilngadības līdz 24 gadu vecuma sasniegšanas (turpmāk – pilngadību sasniegušais bērns), pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. E-iesniegums – dokuments, kas ir nosūtīts izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai elektroniskais dokuments, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

2.2. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 29.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 56, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

2.3. Socializācija – savstarpējās ietekmēšanās un personības veidošanas process, kas vērsts uz bērna un pieaugušā abpusējo sadarbību, kad bērns apgūst vērtības, nostādnes, uzvedības normas, zināšanas, paplašina savu pieredzi un kultūras līmeni, pateicoties tam viņš iekļaujas sociālo attiecību sistēmā, pakāpeniski iesaistoties sociālajā vidē. Socializācija nozīmē sociālo normu, darbību un spēju, kā arī garīgo vērtību apgūšanu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

3. Daugavpils pilsētas pašvaldība piešķir:

3.1. Pabalstus ģimenēm, kuru aizbildnībā ir bērns:

3.1.1. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24);

3.1.2. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24);

3.1.3. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24);

3.1.4. Pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai;

3.1.5. Pabalstu mācību piederumu iegādei;

3.2. Pabalstu audžuģimenēm:

3.3. Pabalstu adoptējamā bērna uzturam;

3.4. Pabalstu viesģimenei bērna uzturam;

3.5. Vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

3.6. Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3.7. Pabalstu ikmēneša izdevumiem;

3.8. Mājokļa pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam;

3.9. Veselības aprūpes pabalstu;

3.10. Pabalsts pilngadību sasniegušajam bērnam mājokļa iekārtošanai pēc dzīvojamās telpas izīrēšanas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

4. Pabalsta izmaksu nodrošina Daugavpils pilsētas domes pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

(Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

5. Pabalsta apmērs, kas ir noteikts mēnešos, par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam.

6. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē.

(Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

7. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

8. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 15.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18; 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

9. Ģimene (persona) nav tiesīga saņemt šajos saistošajos noteikumos noteiktos mājokļa vai veselības aprūpes pabalstus, ja ģimene (persona) saņēmusi finansiālu atbalstu mājokļa vai veselības aprūpes nodrošināšanai atbilstoši citiem pašvaldības normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

II. Pabalsti ģimenēm, kuru aizbildnībā ir bērns

10. Ģimenes (personas), kuru aizbildnībā ir bērns līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies laulībā, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, ir tiesīgas saņemt šādus pabalstu veidus:

10.1. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24);

10.2. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24);

10.3. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24);

10.4. Pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai:

10.4.1. Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas;

10.4.2. Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada laikā, vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas.

10.5. Pabalstu mācību piederumu iegādei vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo:

10.5.1. Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25,00 euro apmērā;

10.5.2. Daugavpils izglītības iestāžu 1. klases izglītojamiem – 50,00 euro apmērā vienu reizi mācību gadā;

10.5.3. Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos – 35,00 euro apmērā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 40; 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 41; 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

10.1 10.4.2. un 10.5.3.apakšpunktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš turpina vispārējās vai profesionālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies laulībā, un ja vidējie ģimenes (personas) ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

(Daugavpils pilsētas domes 27.10.2016. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)

11. 10.punktā minētos pabalstus Sociālais dienests piešķir ģimenei (personai), kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

12. Izvērtējot ģimenes atbilstību 10.punktā minēto ģimeņu kategorijām, Sociālais dienests izvērtē ģimenes ienākumu līmeni un materiālo stāvokli atbilstoši kārtībai, kuru piemēro piešķirot Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālos pabalstus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

13. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

14. Pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai izmaksā pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēju norēķinu kontu kredītiestādē.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

15. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

16. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

17. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

18. Ģimene (persona) nav tiesīga saņemt 10.punktā noteikto atbalstu, ja ģimene (persona) saņēmusi attiecīgo materiālo atbalstu atbilstoši citiem pašvaldības normatīvajiem aktiem.

III. Pabalsts audžuģimenēm

19. Pabalsts audžuģimenēm ietver pabalstus šādiem mērķiem:

19.1. atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi (turpmāk – atlīdzība);

19.2. pabalsts bērna uzturam;

19.3. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei;

19.4. pabalstu mācību piederumu iegādei;

19.5. pabalstu socializācijas un audzināšanas nolūkiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

20. Atlīdzību piešķir neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita un izmaksā tam no laulātajiem (personai), kurš ir noslēdzis ar pašvaldību līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

21. Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atlīdzību gadījumā, ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir ilgāks par mēnesi.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

22. Sociālais dienests audžuģimenei neatkarīgi no tā, kurā administratīvajā teritorijā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, ja ir pieņemts Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē, izmaksā:

22.1. pabalstu bērna uzturam līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 245 EUR, no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 288 EUR apmērā mēnesī vienam bērnam;

22.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 130 euro apmērā mēnesī vienam bērnam. Sociālais dienests ir tiesīgs izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei mantiskā veidā;

22.3. pabalstu mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamajiem mācību procesa nodrošināšanai, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo šādā apmērā:

22.3.1. Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem – 25,00 EUR;

22.3.2. izglītības iestāžu 1. klases izglītojamajiem – 50,00 euro vienu reizi mācību gadā;

22.3.3. Pamatskolās, izņemot 1.klases izglītojamos, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamajiem – 35,00 EUR.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 31; 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 38)

22.1 Pēc Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu audžuģimenē, audžuģimenei tiek piešķirts vienreizējs pabalsts 70,00 EUR apmērā. Pabalstu izmaksā piecu darba dienu laikā pēc līguma starp audžuģimeni un Sociālo dienestu noslēgšanas.

(Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

22.2 Sociālais dienests izmaksā audžuģimenei pabalstu socializācijas un audzināšanas nolūkiem 600,00 EUR gadā vienai ģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Pabalstu pārskaita pa daļām, atkarībā no tā, kad ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss, bet ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos.

(Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

22.3 Audžuģimenēm ir pienākums vienu reizi sešos mēnešos iesniegt Sociālajam dienestam pārskatu par izmaksātā pabalsta socializācijas un audzināšanas nolūkiem izlietošanu atbilstoši tā mērķim. Pārskata formu un kārtību, kādā tiek izmaksāts pabalsts socializācijas un audzināšanas nolūkiem izstrādā un nosaka Sociālais dienests.

(Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

23. Audžuģimenēm ir pienākums vienu reizi sešos mēnešos iesniegt Sociālajam dienestam pārskatu par pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei izlietojumu. Pārskata formu nosaka Sociālais dienests.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

24. Pabalstu audžuģimenēm izmaksā par periodu, kurā bērns ir ievietots audžuģimenē, sākot no bērna ievietošanas audžuģimenē līdz dienai, kad Daugavpils pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē vai līdz bērna pilngadības sasniegšanai.

24.1 (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

IV. Pabalsts adoptējamā bērna uzturam

25. Pirms adopcijas aprūpes laikā adoptētājam bērna uzturnaudu vai pabalstu adoptējamā bērna, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpus ģimenes aprūpi, uzturam, izmaksā atbilstoši laikposmam, kurā adoptējamais atrodas adoptētāja aprūpē.

(Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

26. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

27. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

28. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

29. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

V. Pabalsts viesģimenei bērna uzturam

30. Viesģimene, kura ņem aprūpē bērnu, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpus ģimenes aprūpi, ir tiesīga saņemt pabalstu bērna uzturam atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas viesģimenes aprūpē.

(Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

31. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

VI. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

32. Pēc ārpus ģimenes aprūpes izbeigšanas pilngadību sasniegušajam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpus ģimenes aprūpi, izmaksā vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

(Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

33. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

34. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu un tā apmērs ir 218,00 EUR un personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327,00 EUR.

(Daugavpils pilsētas domes 29.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 56 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

VII. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

35. Sociālā dienesta izmaksāto vienreizējo pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir tiesīgs saņemt pilngadību sasniegušais bērns, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

36. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 820.05 euro un tas tiek izmaksāts skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 29.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 56, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

VIII. Pabalsts ikmēneša izdevumiem

37. Pabalstu ikmēneša izdevumiem Sociālais dienests izmaksā katru mēnesi pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un kurš:

37.1. turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu;

37.2. turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

38. Pabalsts ikmēneša izdevumiem ir 130,00 EUR un personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163,00 EUR.

(Daugavpils pilsētas domes 29.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 56 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

39. Pabalsta izmaksu ikmēneša izdevumiem aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas.

40. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

41. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

IX. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam

(Nodaļas nosaukums Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

42. Mājokļa pabalstu piešķir pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Piešķirot mājokļa pabalstu, netiek vērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 29.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 56; 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

43. Mājokļa platība, kuru ņem vērā, apmaksājot izdevumus par dzīvojamo telpu īri, mājas pārvaldīšanu un apkuri ir 45 mno mājokļa kopējās platības, vai mājokļa visu platību:

43.1. ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopīpašnieku mājoklī;

43.2. ja divistabu dzīvoklī savu dzīvesvietu deklarējusi viena vai vairākas personas (kas arī faktiski tur dzīvo), kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, vai persona, kura sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu.

(Daugavpils pilsētas domes 29.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 56 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

44. Mājokļa pabalstu ir tiesības saņemt šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai (t.sk., arī ar tiem saistīto nodokļu apmaksai), šādā apmērā:

44.1. dzīvojamās telpas īres maksa (kas ietver arī ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītās obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā, bet nepārsniedzot mājokļa platību normas, bet ne vairāk kā 5 EUR par 1 m2;

44.2. siltumenerģijas un karstā ūdens nodrošināšana – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 2,00 EUR par 1 m2 par apkuri un ne vairāk kā par 3 m3 karstā ūdens mēnesī. Ja apkure un karstā ūdens nodrošināšana notiek ar gāzi – atbilstoši faktiskai abonenta maksai un skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,95 EUR par dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī. Ja apkure un karstā ūdens nodrošināšana notiek ar elektroenerģiju – faktisko izmaksu apmērā, atbilstoši rēķinam, bet ne vairāk kā 0,95 EUR par dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī. Ja apkure nodrošināta ar malku vai cita veida kurināmo – atbilstoši faktiskiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 6 EUR par mājokļa 1 m2 kalendārajā gadā;

44.3. elektroenerģija – rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 100 kWh mēnesī, tai skaitā apmaksājot sadales sistēmas pakalpojuma, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksu, bet ja dzīvoklī ir arī elektriskā plīts ēdiena gatavošanai vai karstā ūdens sagatavošana notiek ar elektroenerģiju – papildus 50 kWh mēnesī;

44.4. aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā 4 m3 mēnesī;

44.5. ja ēdiena gatavošanai izmanto gāzes plīti – līdz 3 m3 gāzes mēnesī (centralizētas gāzes apgādes gadījumā), vai ja izmanto gāzi balonā – balona iegādes izdevumu faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā par vienu balonu ar tilpumu līdz 50 litriem – reizi četros mēnešos un ar tilpumu līdz 30 litriem – vienu reizi divos mēnešos;

44.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošana – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā (vienai personai);

44.7. citi ar telpu lietošanu saistītie maksājumi, ja tie nav ietverti īres maksā (uzkrājuma fonds, koplietošanas telpu apgaismošana, mājas gāzes sistēmas apsaimniekošana) – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā;

44.8. par viena ūdens skaitītāja uzstādīšanu vai pārbaudi – līdz 15 EUR, bet ne vairāk, kā faktisko izdevumu apmērā;

44.9. izdevumi par dienesta viesnīcas īri – līdz 90,00 EUR mēnesī, nepārsniedzot faktisko apmēru;

44.10. par telekomunikāciju un interneta lietošanu – līdz 20 EUR mēnesī, bet ne vairāk, kā faktisko izdevumu apmērā.

(Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā, kas grozīta ar 29.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 56; 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

45. Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pabalsta pieprasītāji, tad katra pabalsta pieprasītāja saņemamā mājokļa pabalsta apmērs ir aprēķināms sadalot noteikumos noteikto mājokļa pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamā telpā esošo pabalsta pieprasītāju skaitu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

46. Ja vienā dzīvojamā telpā, kuru īrē pabalsta pieprasītājs, dzīvo arī citas personas, tad pabalsta pieprasītājs ir tiesīgs saņemt mājokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms sadalot noteikumos noteikto mājokļa pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamajā telpā esošo deklarēto personu skaitu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

47. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumentu kopijas, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, ja šādi dokumenti nav Sociālā dienesta rīcībā, mājokļa pabalsta aprēķināšanai. Ikmēneša dokumentu kopijas, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus var iesūtīt ar e-pasta starpniecību.

(Daugavpils pilsētas domes 29.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 56 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

48. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 29.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 56, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

49. Mājokļa pabalsta izmaksu veic katru mēnesi, pamatojoties uz attiecīgo pakalpojumu sniedzēju izsniegtajiem rēķiniem. Pabalsta pieprasītājam ir pienākums regulāri iesniegt Sociālajā dienestā pakalpojumu sniedzēju izsniegto rēķinu kopijas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no to saņemšanas dienas, izņemot gadījumus, kad objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādītā pakalpojuma sniedzēja vai pabalsta pieprasītāja kontu kredītiestādē.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 29.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 56; 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

50. Mājokļa pabalsta izmaksu uzsāk ar tā mēneša 1.datumu, kurā ir pieņemts lēmums par mājokļa pabalsta piešķiršanu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

51. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 29.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 56, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

52. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 29.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 56, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

53. Ja Sociālajam dienestam kļuvis zināms, ka pabalsta pieprasītājs nav ievērojis šo noteikumu 52.punktā minētās prasības, Sociālais dienests pārtrauc mājokļa pabalsta izmaksu līdz informācijas saņemšanai par pabalsta pieprasītāja jauno dzīves vietu un īres maksas apmēru.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 13.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

54. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 29.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 56, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

55. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 29.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 56, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

X. Veselības aprūpes pabalsts

56. Pabalstu veselības aprūpei ir tiesīgs saņemt pilngadību sasniegušais bērns, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, kurš mācās klātienē un nesaņem apgādnieka zaudējuma pensiju.

57. Veselības aprūpes pabalsts 100,00 EUR apmērā kalendārajā gadā ir paredzēts šādiem mērķiem:

57.1. veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;

57.2. medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;

57.3. zobu protezēšanas, ārstēšanas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;

57.4. izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;

57.5. medicīnisko ierīču un optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;

57.6. bezglutēna pārtikas produktu iegādei un iegādes izdevumu kompensēšanai.

57.7. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 19.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

58. Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti neatrodas Sociālā dienesta rīcībā:

58.1. ārsta izziņu (forma 027/u) pacientiem, kuriem nepieciešamas hemodialīzes procedūras;

58.2. izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija;

58.3. veselības apdrošināšanas polises kopiju, ja pabalstu pieprasa veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

59. Izdevumus apliecinošus dokumentus Sociālais dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24;  24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

60. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

XI. Pabalsts pilngadību sasniegušajam bērnam mājokļa iekārtošanai pēc dzīvojamās telpas izīrēšanas

(Nodaļas nosaukums Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

61. Pilngadību sasniegušajam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt pabalstu 1000,00 EUR apmērā mājokļa iekārtošanai pēc tam, kad pašvaldība likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā izīrējusi dzīvojamo telpu.

(Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā, kas grozīta ar 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

62. Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns divu mēnešu laikā no dzīvojamās telpas izīrēšanas dienas iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

62.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;

62.2. mājokļa iekārtošanai nepieciešamo priekšmetu sarakstu vai mājokļa iekārtošanai iegādāto priekšmetu čekus vai citus maksājumus apliecinošus dokumentus.

(Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

63. Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests apseko pabalsta pieprasītāja dzīvojamo telpu un sastāda atzinumu par pabalsta izmaksas nepieciešamību.

(Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

64. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

(Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

65. Pēc pabalsta saņemšanas pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums Sociālajā dienestā iesniegt atskaiti par saņemto finansējumu, ja vien čeki vai citi maksājumus apliecinoši dokumenti par saņemto finansējumu netika iesniegti iepriekš.

(Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

66. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

XII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

67. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību, pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē.

(Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

68. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

XIII. Noslēguma jautājumi

69. Atzīt par spēku zaudējušiem:

69.1. Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošos noteikumus Nr.5 "Pabalsta apmērs audžuģimenēm" (Latvijas Vēstnesis, 32 (4224), 25.02.2010., 245 (5051), 14.12.2013., 203 (4806), 28.12.2012.);

69.2. Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošos noteikumus Nr.7 "Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības" (Latvijas Vēstnesis, 29 (5347), 11.02.2015.).

70. Laika periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim, ja aprēķinot mājokļa pabalstu saskaņā ar jauno valstī noteikto aprēķina formulu mājsaimniecībai (personai), kuras aizbildnībā ir bērns līdz 18 gadu vecumam, ja viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies laulībā, un ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz minimālās mēneša darba algas apmēru, mājokļa pabalsts nepienākas, vai tā apmērs ir mazāks par saskaņā ar šiem noteikumiem līdz 2021. gada 1. jūlijam piešķirto dzīvokļa pabalsta apmēru, tai tiek izmaksāta pabalsta starpība, kas tiek pārskaitīta pakalpojumu sniedzējam.

(Daugavpils pilsētas domes 13.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 48Pieņemts: 10.12.2015.Stājas spēkā: 21.01.2016.Zaudē spēku: 29.08.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 20.01.2016. OP numurs: 2016/13.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
279417
{"selected":{"value":"17.01.2023","content":"<font class='s-1'>17.01.2023.-28.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.01.2023","iso_value":"2023\/01\/17","content":"<font class='s-1'>17.01.2023.-28.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-16.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2021","iso_value":"2021\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2020","iso_value":"2020\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2020.-29.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.10.2020","iso_value":"2020\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2020.-27.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2020","iso_value":"2020\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2020.-09.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2019","iso_value":"2019\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2019.-26.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.12.2018","iso_value":"2018\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.2018.-29.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2018","iso_value":"2018\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2018.-18.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.02.2018","iso_value":"2018\/02\/07","content":"<font class='s-1'>07.02.2018.-08.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2017","iso_value":"2017\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2017.-06.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2017","iso_value":"2017\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2017.-13.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2016","iso_value":"2016\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2016.-22.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2016","iso_value":"2016\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2016.-11.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2016","iso_value":"2016\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2016.-27.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.01.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"