Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Daugavpilī 2015.gada 30.janvārī (prot. Nr.2, 11.§)
Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta izdevumu segšanas normatīvus, aprēķināšanas un izmaksas kārtību bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk – pabalsta pieprasītājs).

2. Dzīvokļa kompensējamā platība šo noteikumu izpratnē ir platība dzīvoklī, ko izmanto dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai.

3. Dzīvokļa pabalstu piešķir un izmaksā Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

II. Dzīvokļa pabalsta izdevumu segšanas normatīvi un aprēķināšanas kārtība

4. Dzīvokļa kompensējamā platība ir noteikta līdz 30 m2 apmērā, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

5. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai, šādā apmērā:

5.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) – 0,40 euro par 1 m2 mēnesī, nepārsniedzot īres maksas un apsaimniekošanas maksas kopējo summu;

5.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām):

5.2.1. siltumenerģijai apkures nodrošināšanai – 2,00 euro par 1 m2 mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;

5.2.2. siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai – līdz 2 m3 mēnesī;

5.2.3. elektroenerģijai – līdz 70 kWh mēnesī;

5.2.4. aukstajam ūdenim un kanalizācijas pakalpojumiem – līdz 4 m3 mēnesī;

5.2.5. dabasgāzei – līdz 3 m3 mēnesī;

5.2.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – līdz 1,60 euro mēnesī.

6. Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pabalsta pieprasītāji, tad katra pabalsta pieprasītāja saņemamā dzīvokļa pabalsta apmērs ir aprēķināms sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz īrējama dzīvojamajā telpā esošo pabalsta pieprasītāja skaitu.

7. Ja vienā dzīvojamā telpā, kuru īrē pabalsta pieprasītāj, dzīvo arī citas personas, tad pabalsta pieprasītājs ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamajā telpā esošo deklarēto personu skaitu.

III. Dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtība

8. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Pārvaldē iesniegumu un pievieno tā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo.

9. Pārvalde, ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā izskata šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus un pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu, vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības.

10. Dzīvokļa pabalsta izmaksu veic katru mēnesi, pamatojoties uz attiecīgo pakalpojumu sniedzēju izsniegtajiem rēķiniem. Pabalsta pieprasītājam ir pienākums regulāri iesniegt Pārvaldē pakalpojumu sniedzēju izsniegto rēķinu kopijas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no to saņemšanas dienas, izņemot gadījumus, kad objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams.

11. Dzīvokļa pabalsta izmaksu uzsāk ar tā mēneša 1.datumu, kurā ir pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.

12. Dzīvokļa pabalstu izmaksā desmit dienu laikā no pakalpojuma sniedzēja rēķina saņemšanas Pārvaldē ar pārskaitījumu uz pakalpojuma sniedzēja vai pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu bankā.

13. Dzīvokļa pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pārvaldi, ja tiek mainīta dzīvesvieta vai grozīts īres maksas apmērs.

14. Ja Pārvaldei kļuvis zināms, ka pabalsta pieprasītājs nav ievērojis šo noteikumu 13.punktā minētās prasības, Pārvalde pārtrauc dzīvokļa pabalsta izmaksu līdz informācijas saņemšanai par pabalsta pieprasītāja jauno dzīves vietu un īres maksas apmēru.

15. Pārvaldes sociālā darba speciālists pieņem lēmumu atcelt jau piešķirto dzīvokļa pabalstu, ja Pārvalde konstatē, ka dzīvokļa pabalsta saņēmējs neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām dzīvokļa pabalsta saņemšanai.

16. Ja pabalsta pieprasītājs patstāvīgi apmaksā ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītus izdevumus, Pārvaldei ir tiesības pieprasīt no pabalsta pieprasītāja maksājumus apliecinošus dokumentus.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

17. Pārvaldes pieņemto lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē.

18. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.7 "Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 pantu (stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī) pašvaldība domei ir pienākums maksāt dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu, pamatojoties uz bērna iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība ar domes saistošajiem noteikumiem nosaka izdevumu segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību. Līdz ar minēto nepieciešams ir nepieciešams izdot attiecīgus saistošus noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāstsJaunie saistošie noteikumi noteiks dzīvokļa pabalstu izdevumu segšanas normatīvus, aprēķināšanas un izmaksas kārtību bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPrognozētie ar dzīvokļa pabalsta izmaksu saistītie izdevumi:

• izdevumi par dzīvojamās telpas lietošanu – 12,00 euro (30 m2 x 0,40 euro)

• siltumenerģija apkures nodrošināšanai – 60,00 euro (30 m2 x 2,00 euro);

• siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanas nodrošināšanai – 11 euro (2 m3 x 5,50 euro);

• aukstajam ūdenim un kanalizācijas pakalpojumiem – 7,08 euro (4 m3 x 1,77 euro);

• elektroenerģija – 11,55 euro (70 kWh x 0,17 euro);

• dabasgāze – 2,49 euro (3 m3 x 0,83 euro);

• sadzīves atkritumu apsaimniekošana – 1,60 euro (1 cilv. x 1,60 euro).

No oktobra mēneša līdz marta mēnesim:

• 6 mēn. x 150 cilv. x 105,72 euro = 95 148 euro;

No aprīļa mēneša līdz septembra mēnesim:

• 6 mēn. x 150 cilv. x 45,72 euro = 41 148 euro;

Pa gadu kopā: 95 148 euro + 41 148 euro = 136 296 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notika ar Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes sociālā darba speciālistiem.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 30.01.2015.Stājas spēkā: 12.02.2015.Zaudē spēku: 21.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 11.02.2015. OP numurs: 2015/29.16
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
272103
12.02.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)