Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/2

Rīgā 2016.gada 14.janvārī (prot. Nr.2, 4.p.)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
Izdots saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 2.punktu,
19.panta četrpadsmito daļu un 25.panta pirmo daļu
(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Metodika nosaka kārtību, kādā regulējams sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (turpmāk – Komersants) aprēķina ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus.

2. Metodikā ir lietoti tādi paši termini kā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un šādi termini:

2.1. centralizētais kanalizācijas inženiertīkls – Komersanta īpašumā, valdījumā vai turējumā esošs inženiertīklu un būvju kopums, kas nodrošina notekūdeņu savākšanu no lietotājiem un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

2.2. centralizētais ūdensapgādes inženiertīkls – Komersanta īpašumā, valdījumā vai turējumā esošs inženiertīklu un būvju kopums, kas nodrošina ūdens piegādi lietotājiem;

2.3. citam kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam attīrīšanai nodotie notekūdeņi – notekūdeņu apjoms, kas nodots cita kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja centralizētajā kanalizācijas sistēmā un noteikts ar komercuzskaites mēraparātu, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā;

2.4. Komersanta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrīto notekūdeņu apjoms – attīrītais notekūdeņu apjoms, kas tiek noteikts saskaņā ar uzskaites mēraparātiem (notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar faktisko ražību virs 20 m3 diennaktī) vai netiešās uzskaites metodēm (notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar faktisko ražību no 5 līdz 20 m3 diennaktī);

2.5. lietotājiem piegādātā ūdens apjoms – ūdens apjoms, kuru piegādā lietotājiem līdz piederības robežai un uzskaita ar komercuzskaites mēraparātiem vai kuru nosaka saskaņā ar norēķinos izmantotajām ūdens patēriņa normām;

2.6. no lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms – saskaņā ar komercuzskaites mēraparātiem vai norēķinos izmantotajām ūdens patēriņa vai notekūdeņu normām noteiktais no piederības robežas savākto notekūdeņu apjoms, kā arī sauso tualešu un krājtvertņu satura apjoms, kurš ievadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

2.7. pārējo centralizētajā kanalizācijas sistēmā nonākušo notekūdeņu apjoms – to notekūdeņu apjoms, kas nav savākti saskaņā ar komercuzskaites mēraparātiem vai norēķinos izmantotajām ūdens patēriņa vai notekūdeņu normām (infiltrāts u.tml.);

2.8. (svītrots ar SPRK padomes 29.08.2022. lēmumu Nr. 1/16);

2.8.1 pašnoteiktie tarifi – ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, kurus Komersants aprēķinājis un noteicis saskaņā ar šīs metodikas 6.1nodaļu;

2.9. ūdens un notekūdeņu bilance – informācija par ūdens apjomiem centralizētajā ūdensapgādes sistēmā un notekūdeņu apjomiem centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

2.10. ūdens apjoms tehnoloģiskajām vajadzībām – no dabīgiem ūdens avotiem ņemtā ūdens (Komersanta paša iegūtā ūdens) apjoma un paša iegūtā ūdens apjoma, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā, starpība, kas sevī ietver Komersanta izlietoto ūdens apjomu ūdens ieguves, sagatavošanas, spiediena un rezervju nodrošināšanas tehnoloģisko procesu vajadzībām un ūdens zudumus dzeramā ūdens ražošanas posma inženiertīklos;

2.11. ūdens zudumi centralizētajos ūdensapgādes inženiertīklos – Komersanta kopējā centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotā un lietotājiem piegādātā ūdens apjoma starpība, kurā ietilpst zudumi, kas saistīti ar avāriju likvidāciju un centralizēto ūdensapgādes inženiertīklu apkalpošanu, mērīšanas kļūdas, kas rodas no iegūtā un pakalpojumu lietotājiem piegādātā ūdens apjoma atšķirības, zudumi, kas saistīti ar neprecīzi uzskaitītu lietotājiem piegādātā ūdens apjomu, neskaitot ūdens apjomu tehnoloģiskām vajadzībām;

2.12. ūdensapgādes pakalpojumi – pakalpojumi ūdens ieguvē, uzkrāšanā, spiediena nodrošināšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā (turpmāk – ūdens ražošanas pakalpojums), pakalpojumi ūdens piegādē no padeves vietas centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā līdz piederības robežai (turpmāk – ūdens piegādes pakalpojums);

2.13. kanalizācijas pakalpojumi – pakalpojumi notekūdeņu savākšanā centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā no piederības robežas un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk – notekūdeņu savākšanas pakalpojums), notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos (turpmāk – notekūdeņu attīrīšanas pakalpojums);

2.14. ūdenssaimniecības pakalpojumi – šīs metodikas izpratnē ūdensapgādes pakalpojumi un kanalizācijas pakalpojumi;

2.15. ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts:

2.15.1. ūdens ražošanas tarifa projekts – ūdens ieguves, uzkrāšanas, spiediena nodrošināšanas un sagatavošanas lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā tarifa projekts;

2.15.2. ūdens piegādes tarifa projekts – ūdens piegādes no padeves centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā līdz piederības robežai tarifa projekts;

2.15.3. ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts – ūdens ražošanas tarifa projekts kopā ar ūdens piegādes tarifa projektu;

2.15.4. notekūdeņu savākšanas tarifa projekts – notekūdeņu savākšanas centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā no piederības robežas un novadīšanas līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tarifa projekts;

2.15.5. notekūdeņu attīrīšanas tarifa projekts – notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos tarifa projekts;

2.15.6. kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts – notekūdeņu savākšanas tarifa projekts kopā ar notekūdeņu attīrīšanas tarifa projektu;

2.16. kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotais ūdens apjoms – no dabīgiem ūdens avotiem ņemtā ūdens (Komersanta paša iegūtā ūdens) apjoma un ūdens apjoma tehnoloģiskajām vajadzībām starpība, kurai pieskaitīts no citiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem iepirktais sagatavotais ūdens apjoms, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā.

(Grozīts ar SPRK padomes 22.02.2018. lēmumu Nr. 1/4; SPRK padomes 03.11.2022. lēmumu Nr. 1/39)

3. Komersants iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta, kurš ietver vienu vai vairākus metodikas 2.15. apakšpunktā norādītos tarifa projektus (turpmāk – tarifa projekts), dokumenta oriģinālu (papīra formā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstītu ar elektronisko parakstu) un elektronisko formu (ja tarifa projekta oriģināls ir iesniegts papīra formā). Kopā ar tarifa projektu Komersants iesniedz tarifa projekta aprēķinā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus, kas noteikti Regulatora lēmumā par tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu.

4. Iesniedzot tarifa projektu, Komersants norāda teritoriju, uz kuru attieksies tarifa projekts.

2. Tarifa projekta aprēķināšanas vispārīgie noteikumi

5. Komersants aprēķina vienādu tarifa projektu visiem Komersanta lietotājiem, bet, ja tam ir objektīvs ekonomiskais vai tehniskais pamatojums, Komersants var aprēķināt atšķirīgus tarifa projektus nošķirtām centralizētajām ūdensapgādes sistēmām un nošķirtām centralizētajām kanalizācijas sistēmām. Aprēķinot atšķirīgus tarifa projektus, Komersants pamato pielietotās izmaksu attiecināšanas metodes.

6. Ja tam ir objektīvs ekonomiskais vai tehniskais pamatojums, Komersants var aprēķināt atšķirīgus ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektus lietotājam, kuram sniegtā pakalpojuma apjoms caur vienu cauruļvada ievadu pārsniedz 10% no Komersanta kopējā sniegtā ūdensapgādes pakalpojuma apjoma attiecīgajā nošķirtajā tīklā. Aprēķinot atšķirīgus tarifa projektus, Komersants pamato pielietotās izmaksu attiecināšanas metodes. Aprēķinot atšķirīgus tarifa projektus, Komersants pamato ekonomisko ieguvumu pārējiem lietotājiem.

7. Tarifa projektā izmaksas un pakalpojumu apjomi attiecas uz vienu gadu ilgu laika periodu. Noteiktais tarifs ir spēkā līdz jauna tarifa noteikšanai.

8. Komersants tarifa projektā precīzi un pārskatāmi atspoguļo pakalpojuma izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar attiecīgo ūdenssaimniecības pakalpojumu saistītos aktīvus un darbības.

9. Komersants tarifa projektā iekļauj tikai tās tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgā ūdenssaimniecības pakalpojumu efektīvai sniegšanai.

9.1 Ja Komersants par elektroenerģiju norēķinās atbilstoši biržas cenai, Komersants elektroenerģijas cenas prognozes aprēķinam izmanto Regulatora vadlīnijas elektroenerģijas cenas prognozēšanai ūdenssaimniecības nozarē vai sniedz detalizētu ekonomisko pamatojumu, ja izmantoti citi elektroenerģijas cenas prognozēšanas principi.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

10. Komersants tarifa projektā neiekļauj tās izmaksas, kas saistītas ar šķirtu lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanu.

11. Tarifa projektā neietver izmaksas šaubīgo un neatgūstamo debitoru parādu norakstīšanai un uzkrājumu veidošanai, izņemot dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktos gadījumus, kad Komersantam ir pienākums samazināt tā uzskaitē esošo parādsaistību apmēru par neatgūstamā parāda summu. Minētajos izņēmuma gadījumos Komersants var iekļaut izmaksas neatgūstamo parādu segšanai pēdējo trīs gadu vidējo faktiski radušos, neatgūto parādu summas apmērā.

(SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

12. Tarifa projektā neietver izmaksas, kas ir saistītas ar nekustamā īpašuma iekšējo tīklu apkalpošanu, izmaksas, kas saistītas ar ūdens zudumiem ēku vai būvju iekšējā ūdensvadā, kā arī izmaksas, kas rodas, veicot tiešos norēķinus ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās.

13. Ja Komersants centralizētajā kanalizācijas sistēmā pieņem notekūdeņus ar virslimita piesārņojumu (ar augstāku vielu pieļaujamo koncentrāciju, nekā noteikts normatīvajos aktos) un šādu notekūdeņu pieņemšana ir paredzēta līgumā, tad ar šāda veida notekūdeņu attīrīšanas procesu saistītās izmaksas attiecina, izmantojot Komersanta grāmatvedības politikā vai citā iekšējā dokumentā norādīto metodi, vai notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma tarifa projektā iekļautās pilnās izmaksas Komersants samazina par saskaņā ar normatīvajiem aktiem aprēķinātajiem ieņēmumiem, kas gūti par notekūdeņu ar virslimita piesārņojuma attīrīšanu un reizināti ar koeficientu, kas nav mazāks par 0,93.

(SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

14. Komersants tarifa projektā peļņu novērtē kā ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai, darbības rezervēm un apgrozāmo līdzekļu piesaistei nepieciešamos līdzekļus. Peļņa procentuālā izteiksmē nevar pārsniegt rentabilitāti 7% apmērā, kas aprēķināta procentos no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksām, rentabilitātes aprēķinā tarifu projektā iekļaujamajās pilnajās izmaksās neietverot 17.1punktā norādītās neparedzētās izmaksas un ieņēmumus.

(SPRK padomes 22.02.2018. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā, kas grozīta ar SPRK 03.11.2022. lēmumu Nr. 1/39)

15. Tarifa projekta aprēķināšanai Komersants izmanto prognozētos ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus. Prognozējot ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus, Komersants ņem vērā iepriekšējā pārskata gada faktiskos un kārtējā gada prognozētos ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus, kā arī plānotās pieslēgumu skaita izmaiņas centralizētajiem ūdensapgādes un centralizētajiem kanalizācijas inženiertīkliem un citus ūdenssaimniecības pakalpojuma apjomu ietekmējošos faktorus. Kopā ar tarifa projektu Komersants iesniedz informāciju par plānotajām pieslēgumu skaita izmaiņām centralizētajiem ūdensapgādes un centralizētajiem kanalizācijas inženiertīkliem.

(SPRK padomes 22.02.2018. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

16. Ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus Komersants norāda ūdens un notekūdeņu bilancē saskaņā ar šīs metodikas 1.pielikumu.

17. Tarifa projekta aprēķinu un tarifa projektā iekļautās izmaksas Komersants norāda saskaņā ar metodikas 2.pielikumu.

17.1 Komersants tarifa projektā iekļautās izmaksas samazina par neparedzētajiem ieņēmumiem, kas radušies periodā pēc Regulatora spēkā esošā lēmuma par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu pieņemšanas līdz tarifa projekta izvērtēšanas procesa pabeigšanai Regulatorā, un ir tiesīgs tarifa projektā iekļautās izmaksas palielināt par neparedzētajām izmaksām, kas radušās iepriekšējā periodā, kurš nav ilgāks par diviem gadiem, ja neparedzētie ieņēmumi vai neparedzētās izmaksas saistītas ar pakalpojumu nodrošināšanu apstiprināto tarifu aprēķinā iekļautajās centralizētajās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās. Neparedzētās izmaksas un ieņēmumus veido izmaiņas maksājumos, ja ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek iepirkti no cita sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja, un izmaiņas maksājumos par elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas un gāzes iegādi. Neparedzētajās izmaksās var iekļaut ar energoefektivitātes uzlabošanas un energoneitralitātes veicināšanas pasākumiem saistītās iepriekšējā perioda, kurš nav ilgāks par diviem gadiem, izmaksas pozīcijā "Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa" un "Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums" vai, ja Komersants tarifa projektā iekļauj kapitāla atdevi, izmaksas pozīcijā "Kapitāla izmaksas". Iepriekšējā perioda neparedzētās izmaksas vai ieņēmumus Komersants sadala uz laika periodu, ne ilgāku par diviem gadiem, aprēķinot tarifa projektu uz attiecīgo laika posmu. Vienlaicīgi Komersants aprēķina tarifa projektu bez neparedzētajām izmaksām vai ieņēmumiem.

(SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

17.2 Ja Regulatora lēmums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu pieņemts ne agrāk kā trīs gadus pirms Komersants iesniedzis tarifa projektu, Komersants var aprēķināt tarifa projektu, ievērojot metodikas 17.3punktā noteikto, izmainot tajā izmaksas pozīcijā "Neparedzētās izmaksas un ieņēmumi" un, ja nepieciešams, precizējot izmaksas šādās pozīcijās:

17.21. "Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas";

17.22. "Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta";

17.23. "Attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja Komersants novada savāktos notekūdeņus cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā";

17.24. "Ūdens zudumu izmaksas" atbilstoši aprēķinātajam ūdens ražošanas tarifam;

17.25. "Pārējās izmaksās" ietvertās izmaksas, kas rodas starp Komersanta uzskaitē nodalītajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem par patēriņu tehnoloģisko procesu nodrošināšanai atbilstoši aprēķinātajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem;

17.26. "Nodevu maksājumos" ietvertos nodevas maksājumus par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

(SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

17.3 Aprēķinot tarifa projektu metodikas 17.2punktā noteiktajā gadījumā, Komersants atstāj nemainīgus tarifa aprēķinam izmantotos apjomus un izmaksas 17.2punktā neminētajās izmaksu pozīcijās atbilstoši tarifa projektam, kuru Regulators izvērtēja, pieņemot lēmumu par spēkā esošo tarifu apstiprināšanu, vai atbilstoši spēkā esošo pašnoteikto tarifu aprēķinā izmantotajām izmaksām.

(SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

17.4 Ja Regulatora lēmums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu pieņemts ne agrāk kā trīs gadus pirms Komersants iesniedzis tarifa projektu, Komersants var iesniegt tarifa projektu, izmainot tajā tikai pozīciju "Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa" un "Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums" vai, ja Komersants tarifa projektā iekļauj kapitāla atdevi, pozīciju "Kapitāla izmaksas". Pārējās izmaksu pozīcijas un apjomus, izņemot 17.24., 17.25. un 17.26.apakšpunktā norādītās izmaksas, Komersants atstāj nemainīgus atbilstoši tarifa projektam, kuru Regulators izvērtēja, pieņemot lēmumu par tarifu apstiprināšanu, vai atbilstoši spēkā esošo pašnoteikto tarifu aprēķinā iekļautajām izmaksām un apjomiem.

(SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

18. Komersantam tiek apstiprināts ūdensapgādes pakalpojumu tarifs un kanalizācijas pakalpojumu tarifs. Ja Komersants kādam lietotājam sniedz tikai vienu no ūdenssaimniecības pakalpojumu veidiem, tad Komersantam apstiprina atsevišķu ūdens ražošanas tarifu, ūdens piegādes tarifu, notekūdeņu savākšanas tarifu, notekūdeņu attīrīšanas tarifu.

19. Ja Komersants, sniedzot ūdenssaimniecības pakalpojumus citam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu ir vienojies par pakalpojumu sniegšanas maksu, noslēgtās vienošanās rezultātā Komersants nedrīkst palielināt tarifu pārējiem Komersanta lietotājiem.

20. Ja vairāk kā par 10 % mainās spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji vai vairāk kā par 10 % mainās spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas, Komersants iesniedz Regulatoram jaunu tarifa projektu, kas aprēķināts, pamatojoties uz koriģētiem ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem un izmaksām, vai kopā ar Regulatoram iesniedzamo ikgadējo atskaiti par izmaksām, ieņēmumiem, sabiedrisko pakalpojumu apjomu un centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu raksturojumu iesniedz Regulatoram skaidrojumu par izmaiņu iemesliem un to ietekmi uz spēkā esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu.

(Grozīts ar SPRK padomes 28.12.2023. lēmumu Nr. 1/13)

3. Tarifa projektā iekļaujamās izmaksas

21. Tarifa projektā iekļaujamās pilnās izmaksas (IP) aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

IP = (Inol + Ieksp + Izud + Inod + Ik) – Iieņ + Ir + Inep,

kur

Inol – pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (EUR);

Ieksp – ekspluatācijas izmaksas (EUR);

Izud – ūdens zudumu izmaksas (EUR), kas iekļaujamas, tikai aprēķinot ūdens piegādes pakalpojuma pilnās izmaksas;

Inod – nodokļu maksājumi (EUR);

Ik – ilgtermiņa kredītu procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa (EUR);

Iieņ – ieņēmumi saskaņā ar metodikas 13. un 78.punktu (EUR);

Ir – peļņa, kas aprēķināta tā, lai rentabilitāte (R) atbilstu metodikas 14.punkta nosacījumiem (R=Ir/(IP-Inep)≤7%) (EUR);

Inep – neparedzētās izmaksas un ieņēmumus saskaņā ar metodikas 17.1punktu (EUR).

(SPRK padomes 13.08.2018. lēmuma Nr. 1/22 redakcijā, kas grozīta ar SPRK 03.11.2022. l­ēmumu Nr. 1/39)

3.1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

22. Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma uzskaiti un aprēķināšanu veic saskaņā ar Regulatora noteikto kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodiku, ja šajā metodikā nav noteikts citādi.

(SPRK padomes 29.08.2022. lēmuma Nr. 1/16 redakcijā, kas grozīta ar SPRK 03.11.2022. lēmumu Nr. 1/39)

23. Komersants tarifa projekta aprēķinā iekļauj pamatlīdzekļu nolietojumu arī tiem pamatlīdzekļiem, kas ņemti uzskaitē pēc pēdējā finanšu pārskata gada beigām.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

24. Komersants tarifa projekta aprēķinā neiekļauj pamatlīdzekļu nolietojumu tiem pamatlīdzekļiem, kuri pēc pēdējā finanšu pārskata gada beigām izslēgti no uzskaites, kā arī tiem pamatlīdzekļiem, kuriem līdz tarifu spēkā stāšanās dienai beidzas lietderīgās lietošanas laiks.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

25. (Svītrots ar SPRK padomes 29.08.2022. lēmumu Nr. 1/16)

26. (Svītrots ar SPRK padomes 29.08.2022. lēmumu Nr. 1/16)

27. (Svītrots ar SPRK padomes 29.08.2022. lēmumu Nr. 1/16)

28. (Svītrots ar SPRK padomes 29.08.2022. lēmumu Nr. 1/16)

3.2. Ekspluatācijas izmaksas

29. Ekspluatācijas izmaksas ūdens ražošanas, ūdens piegādes, notekūdeņu attīrīšanas un notekūdeņu savākšanas tarifa projektos aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Iekspl = Ipers + Irem + Isaimn,

kur

Iekspl – ekspluatācijas izmaksas (EUR);

Ipers – personāla izmaksas (EUR);

Irem – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas (EUR);

Isaimn – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (EUR).

(SPRK padomes 13.08.2018. lēmuma Nr. 1/22 redakcijā)

30. (Svītrots ar SPRK padomes 13.08.2018. lēmumu Nr. 1/22)

31. Ūdens zudumu izmaksas aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Izud = Qzud × (IŪR /QŪR) ,

kur

Izud – ūdens zudumu izmaksas (EUR);

Qzud – ūdens zudumu apjoms centralizētajos ūdensapgādes inženiertīklos (m3);

IŪR – ūdens ražošanas tarifā iekļautās izmaksas (bez rentabilitātes), (EUR);

QŪR – kopējais centralizētajos ūdensapgādes inženiertīklos padotā ūdens apjoms (m3).

32. Personāla izmaksas (Ipers) aprēķina saskaņā ar darba tiesisko attiecību un sociālās apdrošināšanas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Personāls ir visi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā iesaistītie Komersanta darbinieki (tajā skaitā arī administratīvais personāls) proporcionāli to dalībai attiecīgā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanā. Personāla izmaksās netiek iekļauts to darbinieku atalgojums vai tā daļa, kas attiecināma uz dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu.

33. Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksās (Irem) iekļauj izmaksas par darbiem ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā izmantoto pamatlīdzekļu (ēkas, būves, iekārtas u.c.) uzturēšanai, apkalpošanai un remontiem, kurus Komersants iepērk kā ārpakalpojumu. Šajā pozīcijā uzskaitītās izmaksas noraksta pārskata periodā, kurā tās radušās. Remontu nepieciešamību nosaka pienākums nodrošināt drošu un nepārtrauktu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Remonta izmaksas, kuras kapitalizē, šajā pozīcijā neieskaita.

33.1 Veicot pamatlīdzekļa pārbūvi, atjaunošanu vai uzlabojumus, kas pagarina pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku vai būtiski uzlabo tā stāvokli, izdevumus pieskaita pamatlīdzekļa uzskaites vērtībai.

(SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

34. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (Isaimn) ir ar Komersanta saimniecisko darbību saistītās izmaksas, tajā skaitā administratīvās izmaksas, atbilstoši administratīvo izmaksu dalījumam, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, un nav iekļautas citās izmaksu pozīcijās. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksās ietver metodikas 2.pielikuma 4.punktā minētās izmaksas:

34.1. iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta – iekļauj izmaksas par lietošanai sagatavota ūdens iegādi no cita ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja;

34.2. attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja Komersants novada savāktos notekūdeņus cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā – iekļauj izmaksas par to notekūdeņu attīrīšanu, kas savākti no lietotājiem un nodoti attīrīšanai citam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam;

34.3. pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur – iekļauj izmaksas gada pārskata sagatavošanai un revīzijas veikšanai, naudas apgrozījuma blakus izdevumus, izmaksas par grāmatvedības ārpakalpojumiem, preses izdevumu iegādei, izmaksas sabiedrības informēšanai un citas līdzīga veida izmaksas;

34.4. materiālu izmaksas – iekļauj centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanai un remontdarbiem nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas, izmaksas materiālu iegādei ūdens rezervuāru un ūdenstorņu tvertņu dezinfekcijai, elektronisko iekārtu remontdarbiem, ūdenssaimniecības objektu remontiem, izmaksas ūdens sagatavošanai (ķīmiskie reaģenti, materiāli filtru maiņai un skalošanai), notekūdeņu attīrīšanai (reaģenti slāpekļa un fosfora atdalīšanai), notekūdeņu dūņu apstrādei (flokulanti) un citas līdzīga veida izmaksas. Šajā pozīcijā iekļauj krājumu uzturēšanas finansēšanas izmaksas atbilstoši plānotajam krājumu aprites ciklam, piemērojot Komersanta faktisko aizņēmumu likmi. Krājumu uzturēšanas finansēšanas izmaksas tiek novērtētas, ņemot vērā nepārtrauktu un drošības prasībām atbilstošu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo krājumu apjomu. Ja faktiskā aizņēmuma likme, ko piemēro krājumu finansēšanas izmaksu novērtēšanai, pārsniedz pēdējo sešu mēnešu vidējo Latvijas Bankas publicēto nefinanšu sabiedrībām izsniegto īstermiņa kredītu (euro) mainīgo procentu likmi (jaunajiem darījumiem) atbilstoši krājumu apjomiem, krājumu uzturēšanas finansēšanas izmaksas tiek novērtētas, piemērojot pēdējo sešu mēnešu vidējo Latvijas Bankas publicēto nefinanšu sabiedrībām izsniegto īstermiņa kredītu (euro) mainīgo procentu likmi (jaunajiem darījumiem) atbilstoši krājumu apjomiem. Šajā pozīcijā neuzskaita kapitalizētu remontu un jaunu pamatlīdzekļu izveides vajadzībām uzturēto krājumu finansēšanas izmaksas;

34.5. elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas – iekļauj izmaksas par patērēto elektroenerģiju, kurināmo, gāzi un siltumenerģiju gan ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai, gan administrācijas vajadzībām;

34.6. apsardzes izmaksas – iekļauj administrācijas ēku, ūdenssaimniecības objektu (notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, ūdens sagatavošanas iekārtas, u. tml.) un ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu saistītu objektu (garāžas, darbnīcas u. tml.) apsardzes izdevumus;

34.7. transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas – iekļauj transportlīdzekļu un iekārtu degvielas, tehnisko apkopju, remontu un rezerves daļu iegādes izmaksas, izmaksas transportlīdzekļu tehniskajai apskatei un apdrošināšanai, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli, izmaksas par transportlīdzekļu nomu (t.sk. operatīvā līzinga maksājumus), līzinga procentus un citas līdzīga veida izmaksas;

34.8. nekustamā īpašuma nomas izmaksas – iekļauj zemes un nekustamā īpašuma nomas maksu;

34.9. apdrošināšanas izmaksas – iekļauj izmaksas nekustamā īpašuma apdrošināšanai, civiltiesiskajai apdrošināšanai, darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai;

34.10. sakaru pakalpojumu izmaksas – iekļauj izmaksas par fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumiem, interneta pakalpojumiem, izmaksas pasta pakalpojumiem;

34.11. kancelejas preču iegādes izmaksas – iekļauj izmaksas par kancelejas preču iegādi gan administrācijas, gan ūdenssaimniecības nozares vajadzībām;

34.12. personāla apmācību izmaksas – iekļauj izmaksas gan administrācijas, gan ūdenssaimniecības nozares darbinieku apmācībām;

34.13. juridisko pakalpojumu izmaksas – iekļauj izmaksas juristu, t.sk. zvērinātu notāru, pakalpojumiem, izmaksas par parādu atgūšanu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu līdz piederības robežai dzīvojamās mājās un no juridiskām personām (neiekļauj izmaksas parādu atgūšanai no dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās tiešo norēķinu gadījumos) un citas līdzīga veida izmaksas;

34.14. vides stāvokļa kontroles izmaksas – iekļauj izmaksas dzeramā ūdens un notekūdeņu analīžu veikšanai;

34.15. dienesta komandējumu izmaksas – iekļauj izmaksas dienesta komandējumiem un darba braucieniem;

34.15.1 ūdens un notekūdeņu uzskaites mēraparātu iegādes un verifikācijas izmaksas – iekļauj izmaksas ūdens un notekūdeņu komercuzskaites mēraparātu un ūdens un notekūdeņu uzskaites kontroles mēraparātu iegādei (ja minētie uzskaites mēraparāti nav iekļauti izmaksu pozīcijā "Pamatlīdzekļu nolietojums"), uzstādīšanai (ja uzstādīšanu neveic Komersanta personāls) un verifikācijai;

34.15.2 dūņu utilizācijas izmaksas – iekļauj izmaksas par notekūdeņu attīrīšanas iekārtās radušos lieko dūņu un dzeramā ūdens sagatavošanas stacijās radušos nogulšņu izvešanu un utilizāciju;

34.16. pārējās izmaksas – iekļauj izmaksas, kas noteiktas metodikas 11.punktā, izmaksas mazvērtīgā inventāra iegādei, izmaksas darba aizsardzībai, biedra naudu nozares asociācijās, izmaksas ūdenssaimniecības objektu teritoriju uzturēšanai (tostarp iepirktajiem ārpakalpojumiem – zāles pļaušana, novadgrāvju sakārtošana u.tml.), izmaksas, kas rodas starp Komersanta uzskaitē nodalītajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem par patēriņu tehnoloģisko procesu nodrošināšanai atbilstoši aprēķinātajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem, izmaksas sadzīves atkritumu izvešanai, automatizēto datu vadības sistēmu uzturēšanai un apkopei, datorprogrammu, datoru un biroja iekārtu uzturēšanai un citas līdzīga veida izmaksas;

34.17. nodevu maksājumi – iekļauj nodevas maksājumus par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevas maksājumus, nodevas maksājumus par ūdens resursu lietošanas un piesārņojošās darbības atļauju izsniegšanu un citas līdzīga veida valsts nodevas.

(Grozīts ar SPRK padomes 22.02.2018. lēmumu Nr. 1/4; SPRK padomes 13.08.2018. lēmumu Nr. 1/22; SPRK padomes 28.12.2023. lēmumu Nr. 1/13)

34.1 Ja izmaksas, kas norādītas metodikas 34.3., 34.6., 34.9., 34.10., 34.11., 34.12., 34.13., 34.15. un 34.17.apakšpunktā, kopumā nepārsniedz 3% no tarifa projektā iekļautajām ekspluatācijas izmaksām, minēto izmaksu pamatojošos dokumentus Komersants iesniedz vienīgi pēc Regulatora pieprasījuma.

(SPRK padomes 13.08.2018. lēmuma Nr. 1/22 redakcijā)

34.2 Ja izmaksas, kas norādītas metodikas 34.16.apakšpunktā, nepārsniedz 3% no tarifa projektā iekļautajām ekspluatācijas izmaksām, minēto izmaksu pamatojošos dokumentus Komersants iesniedz vienīgi pēc Regulatora pieprasījuma.

(SPRK padomes 13.08.2018. lēmuma Nr. 1/22 redakcijā)

3.3. Nodokļu maksājumi

35. Tarifa projektā Komersants norāda atsevišķi šādus saskaņā ar normatīvajiem aktiem aprēķinātos nodokļus (Inod):

35.1. dabas resursu nodokli, kas saistīts ar attiecīgā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu;

35.2. nekustamā īpašuma nodokli par Komersanta īpašumā, valdījumā un turējumā esošām ēkām, būvēm un zemi, kas tiek izmantota ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai;

35.3. (svītrots ar SPRK padomes 28.12.2023. lēmumu Nr. 1/13).

3.4. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa

36. Komersants tarifa projektā iekļauj ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) procentu maksājumus, ja kredīts izmantots kapitālieguldījumiem pamatlīdzekļos vai nemateriālajos ieguldījumos. Komersants tarifa projektā var iekļaut īstermiņa kredīta (līdz 5 gadi) procentu maksājumus, ja attiecīgais kredīts izmantots kapitālieguldījumiem pamatlīdzekļos vai nemateriālajos ieguldījumos. Komersants tarifa projektā var iekļaut ar kapitālieguldījumiem pamatlīdzekļos vai nemateriālajos ieguldījumos izmantoto kredītu finansēšanas izmaksām saistīto atvasināto finanšu instrumentu izmaksas.

(SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

37. Komersants var iekļaut tarifa projektā ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) pamatsummas atmaksu.

(SPRK padomes 29.08.2022. lēmuma Nr. 1/16 redakcijā)

38. Ja apstiprinātajā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifā iekļauta kredīta pamatsummas atmaksa saskaņā ar metodikas 37.punktu, Komersants ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms attiecīgā kredīta pamatsummas atmaksas beigām iesniedz Regulatorā jaunu tarifa projektu, neiekļaujot tarifa projektā par attiecīgo kredītu iegādāto pamatlīdzekļu nolietojumu.

38.1 Komersants metodikas 38.punktā noteiktajā gadījumā var neiesniegt jaunu tarifa projektu, ja izpildās abi 38.11. un 38.12.apakšpunktā minētie nosacījumi:

38.11. Komersanta plānotais izdevumu apmērs salīdzinājumā ar piemērotā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķinā izmantoto apmēru pēc attiecīgā kredīta pamatsummas atmaksas beigām samazinās ne vairāk kā par 10%;

38.12. Komersants ne vēlāk kā septiņus mēnešus pirms attiecīgā kredīta pamatsummas atmaksas beigām iesniedzis Regulatoram izvērtēšanai informāciju ar aprēķinu un paskaidrojumu par plānotajām ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksām pēc kredīta pamatsummas atmaksas beigām sadalījumā pa izmaksu pozīcijām saskaņā ar metodikas 2.pielikumu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu izmaiņām salīdzinājumā ar piemērotā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķinā iekļautajām izmaksām un to ietekmi uz spēkā esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu, kā arī iesniedzis pamatojošos dokumentus kapitālieguldījumiem pamatlīdzekļos vai nemateriālajos ieguldījumos ņemtajiem kredītiem, kuru pamatsummas atmaksa ir iekļauta plānoto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu aprēķinā.

(SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

39. Ja mainās apstiprinātā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa veidojošajās izmaksās iekļautā kredīta termiņš, kredīta procentu maksājumu vai pamatsummas atmaksas nosacījumi, Komersants viena mēneša laikā pēc izmaiņu veikšanas līgumā ar kredīta devēju informē Regulatoru par attiecīgajām izmaiņām un to ietekmi uz ūdenssaimniecības tarifu apmēru.

(Grozīts ar SPRK padomes 28.12.2023. lēmumu Nr. 1/13)

4. Tarifa projekta aprēķins, ja izmaksās iekļauj kapitāla atdevi

40. Komersants tarifa projektā var iekļaut kapitāla atdevi saskaņā ar šajā nodaļā noteikto kārtību.

(SPRK padomes 13.08.2018. lēmuma Nr. 1/22 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 29.08.2022. lēmumu Nr. 1/16)

40.1 Ja Komersants tarifa projektā iekļauj kapitāla atdevi, Komersants tarifa projekta aprēķinā piemēro kapitāla atdevi arī turpmākos 12 gadus.

(SPRK padomes 13.08.2018. lēmuma Nr. 1/22 redakcijā)

41. Komersants, kurš tarifa projektā iekļauj kapitāla atdevi, tarifa projektā neiekļauj metodikas 14.punktā noteikto rentabilitāti, 36.punktā noteiktos kredītu procentu maksājumus un ar kredītu finansēšanas izmaksām saistīto atvasināto finanšu instrumentu izmaksas un 37.punktā noteikto kredīta pamatsummas atmaksu.

(SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

42. (Svītrots ar SPRK padomes 13.08.2018. lēmumu Nr. 1/22)

43. Komersants, kurš tarifa projektā iekļauj kapitāla atdevi, kopā ar tarifa projektu iesniedz informāciju par plānoto investīciju (ikgadējo) apjomu un iepriekšējā perioda faktiski veiktajām investīcijām.

44. Tarifa projektā iekļaujamās pilnās izmaksas (IP) aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

IP= Ikap + Ieksp + Izud + Inod – Iieņ + Inep,

kur

Ikap – kapitāla izmaksas (EUR);

Ieksp – ekspluatācijas izmaksas (EUR);

Izud – ūdens zudumu izmaksas (EUR), kas iekļaujamas, tikai aprēķinot ūdens piegādes pakalpojuma pilnās izmaksas;

Inod – nodokļu maksājumi (EUR);

Iieņ – ieņēmumi saskaņā ar metodikas 13. un 78.punktu (EUR);

Inep – neparedzētās izmaksas un ieņēmumi saskaņā ar metodikas 17.1punktu (EUR).

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

45. Kapitāla izmaksu un to sastāvdaļu uzskaiti un aprēķināšanu veic saskaņā ar Regulatora noteikto kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodiku.

(SPRK padomes 29.08.2022. lēmuma Nr. 1/16 redakcijā)

45.1 Ja nav pieejama informācija par aktīvu patieso vērtību 2021.gada 31.decembrī, Komersants var aprēķināt regulējamo aktīvu bāzes vērtību, pārvērtējot aktīvus un indeksējot atpakaļ aktīvu vērtību par periodu no pēdējās aktīvu pārvērtēšanas līdz 2021.gada 31.decembrim, piemērojot patēriņa cenu gada vidējo (janvāris–decembris) pārmaiņu vērtības. Regulators saskaņo pārvērtēšanas darba uzdevumu un vērtē šā darba uzdevuma izpildi.

(SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

45.2 Aktīvu pārvērtēšana, kas minēta metodikas 45.1punktā, attiecināma uz regulējamo aktīvu bāzē iekļautajiem aktīviem, kas izveidoti līdz 2020.gada 31.decembrim un pārvērtēšanas brīdī tiek izmantoti ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai, izņemot tos pamatlīdzekļus vai to vērtības daļu, kuru izveidei izmantoti kredīta līdzekļi un kredīta pamatsumma iekļauta spēkā esošā tarifa aprēķinā.

(SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

45.3 Ja kapitālieguldījumiem pamatlīdzekļos un nemateriālajos ieguldījumos ir izmantoti kredīta līdzekļi un attiecīgā kredīta pamatsumma iekļauta Regulatora apstiprināto tarifu aprēķinā, tad šo pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības daļu, kas atgūta, piemērojot tarifus, neiekļauj regulējamo aktīvu bāzes vērtības aprēķinā un tai nepiemēro kapitāla atdeves likmi.

(SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

46. (Svītrots ar SPRK padomes 29.08.2022. lēmumu Nr. 1/16)

47. (Svītrots ar SPRK padomes 29.08.2022. lēmumu Nr. 1/16)

48. (Svītrots ar SPRK padomes 29.08.2022. lēmumu Nr. 1/16)

49. (Svītrots ar SPRK padomes 24.11.2016. lēmumu Nr. 1/28)

50. (Svītrots ar SPRK padomes 29.08.2022. lēmumu Nr. 1/16)

51. (Svītrots ar SPRK padomes 13.08.2018. lēmumu Nr. 1/22)

52. (Svītrots ar SPRK padomes 13.08.2018. lēmumu Nr. 1/22)

53. (Svītrots ar SPRK padomes 13.08.2018. lēmumu Nr. 1/22)

54. Ekspluatācijas izmaksas tarifa projektā aprēķina saskaņā ar metodikas 3.2.apakšnodaļā noteikto kārtību.

55. Tarifa projektā iekļautos nodokļus Komersants norāda saskaņā ar metodikas 3.3.apakšnodaļā noteikto kārtību.

56. Komersants, kurš aprēķina tarifa projektā iekļaujamās pilnās izmaksas saskaņā ar šajā nodaļā noteikto kārtību:

56.1. kapitāla atdeves aprēķinu norāda saskaņā ar metodikas 3.pielikumu;

56.2. tarifa projekta aprēķinu un tarifa projektā iekļautās izmaksas norāda saskaņā ar metodikas 4.pielikumu.

5. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu aprēķināšana

57. Kopējās ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas (IP) attiecina uz visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu veidiem, lai noteiktu katra ūdenssaimniecības pakalpojuma veida izmaksas.

IP = IPŪR + IPŪPS +IPNS +IPNA

58. Ūdens ražošanas tarifa projektu Komersants aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

TŪR = IPŪR / QŪR ,

kur

TŪR – ūdens ražošanas tarifa projekts (EUR /m3);

IPŪR – ūdens ražošanas tarifa projektā iekļautās pilnās izmaksas (EUR);

QŪR – kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotā ūdens apjoms (m3).

59. Komersants, kurš iepērk sagatavotu ūdeni no cita ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja, ūdens ražošanas tarifa projektu aprēķina saskaņā ar metodikas 57.punktā noteikto formulu, ūdens ražošanas tarifa projektā iekļautās pilnās izmaksās iekļaujot gan Komersanta izmaksas par ūdens ražošanu un sagatavošanu, gan iepirktā ūdens izmaksas.

60. Ūdens piegādes tarifa projektu Komersants aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

TŪPS = IPŪPS / QŪP ,

kur

TŪPS – ūdens piegādes tarifa projekts (EUR /m3);

IPŪPS – ūdens piegādes tarifa projektā iekļautās pilnās izmaksas (EUR);

QŪP – lietotājiem piegādātais ūdens apjoms (m3).

61. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu Komersants aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

TŪA = TŪR + TŪPS ,

kur

TŪA – ūdensapgādes pakalpojuma tarifa projekts (EUR /m3);

TŪR – ūdens ražošanas tarifa projekts (EUR /m3);

TŪPS – ūdens piegādes tarifa projekts (EUR /m3).

62. Notekūdeņu savākšanas tarifa projektu Komersants aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

TNS = IPNS / QNS ,

kur

TNS – notekūdeņu savākšanas pakalpojuma tarifa projekts (EUR /m3);

IPNS – notekūdeņu savākšanas pakalpojuma tarifa projektā iekļaujamās pilnās izmaksas (EUR);

QNS – no lietotājiem savāktais notekūdeņu apjoms (m3).

63. Komersants, kurš veic notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, notekūdeņu attīrīšanas tarifa projektu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

TNA = IPNA / QNS ,

kur

TNA – notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma tarifa projekts (EUR /m3);

IPNA – notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma tarifa projektā iekļaujamās pilnās izmaksas (EUR);

QNS – no lietotājiem savāktais notekūdeņu apjoms (m3).

64. Komersants, kurš veic notekūdeņu savākšanu un daļu savākto notekūdeņu novada attīrīšanai cita komersanta centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā, notekūdeņu attīrīšanas projektu aprēķina saskaņā ar metodikas 62.punktā noteikto formulu, notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma pilnajās izmaksās iekļaujot gan Komersanta izmaksas par notekūdeņu attīrīšanu, gan cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas.

65. Komersants, kurš veic tikai notekūdeņu attīrīšanu, notekūdeņu attīrīšanas tarifa projektu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

TNA = IPNA / QNA ,

kur

TNA – notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma tarifa projekts (EUR /m3);

IPNA – notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma tarifa projektā iekļaujamās pilnās izmaksas (EUR);

QNA – Komersanta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrīto notekūdeņu apjoms (m3).

66. Kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu Komersants aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

TKP = TNS + TNA ,

kur

TKP – kanalizācijas pakalpojuma tarifa projekts (EUR /m3);

TNS – notekūdeņu savākšanas pakalpojuma tarifa projekts (EUR /m3);

TNA – notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma tarifa projekts (EUR /m3).

67. Komersants, kurš veic notekūdeņu savākšanu un visus savāktos notekūdeņus novada attīrīšanai cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā, kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

TKP = TNS + (IAT / QNS) ,

kur

TKP – kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts (EUR /m3);

TNS – notekūdeņu savākšanas pakalpojuma tarifa projekts (EUR /m3);

IAT – attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja Komersants novada savāktos notekūdeņus cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā (EUR);

QNS – no lietotājiem savāktais notekūdeņu apjoms (m3).

6. Izmaksu un ieņēmumu uzskaite

68. Tarifu aprēķinam Komersants izmanto izmaksu un ieņēmumu uzskaiti, kas atbilst likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajam, ka Komersants kārto atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par katru ūdenssaimniecības pakalpojuma veidu. Izmaksu uzskaiti kopējā grāmatvedības uzskaitē Komersants nodala, izmantojot kontus, apakškontus vai citas pazīmes, kas tiek nodrošinātas ar Komersanta grāmatvedības programmas un iekšējās uzskaites sistēmas palīdzību.

69. Komersants grāmatvedības uzskaiti kārto tā, lai Regulators varētu izsekot visiem ar ūdenssaimniecības pakalpojumiem saistītajiem saimnieciskajiem darījumiem no to sākuma līdz beigām.

70. Komersants grāmatvedības uzskaitē izdala šādus ieņēmumu kontus:

70.1. ieņēmumi no regulētiem ūdensapgādes pakalpojumiem;

70.2. ieņēmumi no regulētiem kanalizācijas pakalpojumiem;

70.3. ieņēmumi no citiem pakalpojumiem (Komersants dala sīkāk pēc nepieciešamības).

71. Ja Komersants kādai lietotāju grupai sniedz tikai vienu no ūdenssaimniecības pakalpojumu veidiem (ūdens ražošanas, ūdens piegādes, notekūdeņu savākšanas, notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumus), ieņēmumus par šī pakalpojuma sniegšanu Komersants uzskaita atsevišķi, izmantojot kontu, apakškontu vai pazīmes.

72. Ja Komersants ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz citam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam un ir vienojies par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksu, tad ieņēmumus par šo pakalpojumu sniegšanu Komersants uzskaita atsevišķi, izmantojot kontu, apakškontu vai pazīmes.

73. Ja Komersants ūdenssaimniecības pakalpojumus kādai lietotāju grupai sniedz par atšķirīgu tarifu, tad ieņēmumus par šo pakalpojumu sniegšanu Komersants uzskaita atsevišķi, izmantojot kontu, apakškontu vai pazīmes.

74. Komersants uzskaites sistēmā nodrošina atsevišķu izmaksu uzskaiti par šādiem pakalpojumiem:

74.1. ūdens ražošanas pakalpojums;

74.2. ūdens piegādes pakalpojums;

74.3. notekūdeņu savākšanas pakalpojums;

74.4. notekūdeņu attīrīšanas pakalpojums.

75. Komersants, nosakot uz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem attiecināmo netieši sadalāmo administratīvo izmaksu apmēru, ņem vērā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu ieņēmumu īpatsvaru Komersanta kopējos ieņēmumos no pakalpojumu sniegšanas iepriekšējā pārskata gadā vai Komersanta apstiprināto izmaksu uzskaites, sadales un attiecināšanas metodi pa izmaksu uzskaites centriem. Ja Komersants sniedz arī siltumapgādes pakalpojumus, tad, aprēķinot ieņēmumus no siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas un Komersanta kopējos iepriekšējā pārskata gada ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas, ieņēmumus samazina par kurināmā iegādes un tālāk pārdošanai iepirktās siltumenerģijas izmaksām. Ja Komersants sniedz arī atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, tad, aprēķinot ieņēmumus no atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas un Komersanta kopējos iepriekšējā pārskata gada ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas, ieņēmumus var samazināt par atkritumu apglabāšanas izmaksām.

(Grozīts ar SPRK padomes 28.12.2023. lēmumu Nr. 1/13)

76. Izmaksas, kuras grāmatošanas brīdī nav iespējams tieši attiecināt uz konkrētu ūdenssaimniecības pakalpojumu (izņemot administratīvās izmaksas, kuras attiecina saskaņā ar metodikas 75.punktu), sadala, izmantojot izmaksu attiecināšanas metodi, kura norādīta Komersanta grāmatvedības politikā vai citā iekšējā dokumentā.

77. Komersants grāmatvedības politikā iekļauj informāciju par izmaksu kontiem, apakškontiem un citām pazīmēm, kas tiek nodrošinātas ar Komersanta grāmatvedības programmas un iekšējās uzskaites sistēmas palīdzību un kas veido ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu, saskaņā ar metodikas 5.pielikumu.

78. Ja Komersanta ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kopējos Komersanta ieņēmumos no pakalpojumu sniegšanas veido vairāk kā 95%, Komersants var neveikt izmaksu nodalīšanu starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un citu pakalpojumu sniegšanu. Šādā gadījumā Komersants uz tarifa projektu attiecināmās izmaksas samazina par ieņēmumiem no citu pakalpojumu sniegšanas, kas reizinātas ar koeficientu, kas nav mazāks par 0,93.

6.1 Komersanta pašnoteikto tarifu aprēķināšana un noteikšana

(Nodaļa SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

78.1 Komersants var noteikt pašnoteiktos tarifus, ja pēc Regulatora apstiprināto vai Komersanta iepriekš pašnoteikto tarifu spēkā stāšanās dienas ir mainījusies:

78.11. maksa par elektroenerģiju;

78.12. tarifs vai maksa, atbilstoši kurai Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta;

78.13. tarifs vai maksa, atbilstoši kurai Komersants norēķinās par novadītajiem notekūdeņiem, ja tos novada cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

78.2 Aprēķinot elektroenerģijas izmaksas pašnoteiktajos tarifos, Komersants ņem vērā elektroenerģijas patēriņa apjomu, kas tika atzīts par pamatotu, Regulatoram pieņemot lēmumu par tarifu apstiprināšanu, un maksu par elektroenerģiju, kas paredzēta pēc pašnoteikto tarifu spēkā stāšanās dienas, kā arī Regulatora vadlīnijas elektroenerģijas cenas prognozēšanai ūdenssaimniecības nozarē.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

78.3 Aprēķinot iepirktā ūdens izmaksas pašnoteiktajos tarifos, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta, vai aprēķinot attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja Komersants novada savāktos notekūdeņus cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā, Komersants ņem vērā no cita komersanta iepirktā ūdens apjomu vai citam komersantam nodoto notekūdeņu apjomu, kas tika atzīts par pamatotu, Regulatoram pieņemot lēmumu par tarifu apstiprināšanu, un cita komersanta sniegtā pakalpojuma tarifu vai maksu.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

78.4 Komersantam, kurš par elektroenerģiju norēķinās atbilstoši biržas cenai, ir pienākums noteikt pašnoteiktos tarifus, ja faktiskā elektroenerģijas cena biržā iepriekšējos divos mēnešos ir bijusi zemāka nekā elektroenerģijas cena piemērotajos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos un ja elektroenerģijas prognozētās cenas izmaiņas rada ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu samazinājumu vairāk par 10%.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

78.5 Komersantam ir pienākums informēt Regulatoru par izmaiņām noslēgtajā elektroenerģijas piegādes līgumā un noteikt pašnoteiktos tarifus, ja faktiskā elektroenerģijas cena ir zemāka nekā elektroenerģijas cena piemērotajos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos un ja šīs cenas izmaiņa rada ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu samazinājumu vairāk par 10%. 

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

78.6 Komersantam ir pienākums informēt Regulatoru par izmaiņām noslēgtajā līgumā par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tam sniedz cits komersants, un noteikt pašnoteiktos tarifus, ja tarifs vai maksa, atbilstoši kurai Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta, vai tarifs vai maksa, atbilstoši kurai Komersants norēķinās par cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadītajiem notekūdeņiem, ir zemāka nekā atbilstošais tarifs vai maksa piemērotajos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos un ja izmaiņas rada ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu samazinājumu vairāk par 10%.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

78.7 Pašnoteikto tarifu aprēķinā Komersants var izmainīt tikai elektroenerģijas izmaksas pozīcijā "Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas", izmaksas pozīcijā "Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta", izmaksas pozīcijā "Attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja Komersants novada savāktos notekūdeņus cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā" un 17.24., 17.25. un 17.26.apakšpunktā norādītās izmaksas. Pārējās pilno izmaksu komponentes, izņemot peļņu, un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas apjomus pašnoteikto tarifu aprēķinā Komersants saglabā tādā apmērā, kādā Regulators tos atzina par pamatotiem, pieņemot lēmumu par tarifu apstiprināšanu.

(SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

78.8 Ja pašnoteikto tarifu aprēķinā kopējās izmaksas 78.7punktā norādītajās izmaksu pozīcijās palielinās salīdzinājumā ar Regulatora lēmumu apstiprināto tarifu aprēķinā izmantotajām kopējām izmaksām 78.7punktā norādītajās izmaksu pozīcijās, Komersants var pārskatīt peļņas apmēru, ievērojot nosacījumu, ka peļņa euro izteiksmē nedrīkst pārsniegt to peļņas apmēru euro izteiksmē, kādu Regulators atzina par pamatotu, pieņemot lēmumu par tarifu apstiprināšanu.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

78.9 Ja pašnoteikto tarifu aprēķinā kopējās izmaksas 78.7punktā norādītajās izmaksu pozīcijās samazinās salīdzinājumā ar Regulatora lēmumu apstiprināto tarifu aprēķinā izmantotajām kopējām izmaksām 78.7punktā norādītajās izmaksu pozīcijās, Komersants tarifa aprēķinā ietver peļņas apmēru euro izteiksmē tā, lai apgrozījuma rentabilitāte procentuālā izteiksmē nepārsniedz to apgrozījuma rentabilitātes apmēru procentuālā izteiksmē, kādu Regulators atzina par pamatotu, pieņemot lēmumu par tarifu apstiprināšanu.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

78.10 Ja Komersantam ir tiesības aprēķināt pašnoteiktos tarifus saskaņā ar šo metodiku, Komersants ne vēlāk kā 30 dienas pirms pašnoteikto tarifu spēkā stāšanās dienas publicē tos oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus tos iesniedz Regulatoram ar pamatojumu, iesniedzot šādu informāciju:

78.101. pašnoteikto tarifu aprēķinu (Excel formā), kas aprēķināts, pamatojoties uz izmaksām un pakalpojumu apjomiem, kas tika atzīti par pamatotiem, Regulatoram pieņemot lēmumu par tarifu apstiprināšanu;

78.102. elektroenerģijas izmaksu aprēķinu, ņemot vērā elektroenerģijas patēriņu sadalījumā pa objektiem un pakalpojuma veidiem, kas tika atzīts par pamatotu, Regulatoram pieņemot lēmumu par tarifu apstiprināšanu, un elektroenerģijas maksas izmaiņas;

78.103. pamatojošus dokumentus iepirktās elektroenerģijas cenai un prognozētās elektroenerģijas cenas aprēķinu, ja saskaņā ar līguma nosacījumiem elektroenerģija tiek iepirkta atbilstoši elektroenerģijas biržas ikstundas cenai;

78.104. no cita komersanta iepirktā ūdens izmaksu aprēķinu, ņemot vērā no cita komersanta iepirktā ūdens apjomu, kas tika atzīts par pamatotu, Regulatoram pieņemot lēmumu par tarifu apstiprināšanu, un aktuālo tarifu vai maksu, par kādu ūdens tiek iepirkts no cita komersanta; dokumentus, kas pamato tarifa vai maksas par ūdens iepirkšanu no cita komersanta izmaiņas;

78.105. attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksu aprēķinu, ja Komersants novada savāktos notekūdeņus cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā, ņemot vērā citam komersantam nodoto notekūdeņu apjomu, kas tika atzīts par pamatotu, Regulatoram pieņemot lēmumu par tarifu apstiprināšanu, un aktuālo tarifu vai maksu, par kādu notekūdeņi tiek nodoti citam komersantam; dokumentus, kas pamato tarifa vai maksas par notekūdeņu novadīšanu cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā izmaiņas.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

78.11 Regulators 21 dienas laikā pēc pašnoteikto tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtē pašnoteikto tarifu atbilstību šai metodikai un iesniegto pamatojumu. Ja komersants paziņojumu atsauc un publicē jaunu paziņojumu, 21 dienas izvērtēšanas termiņš sākas no jauna pēc jaunā paziņojuma un pamatojuma saņemšanas Regulatorā.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

78.12 Ja Regulators 21 dienas laikā pēc pašnoteikto tarifu un pamatojuma saņemšanas nav pieņēmis lēmumu par pašnoteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu, pašnoteiktie tarifi stājas spēkā Komersanta noteiktajā laikā, bet ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu, un Komersanta publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir pietiekama pašnoteikto tarifu piemērošanai (noklusējuma saskaņojums). Informāciju par izvērtētajiem pašnoteiktajiem tarifiem un to spēkā stāšanos Regulators publicē Regulatora tīmekļvietnē un paziņo Komersantam.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

78.13 Ja Regulators 21 dienas laikā pēc pašnoteikto tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņem lēmumu par pašnoteikto tarifu neatbilstību šai metodikai vai noraida pamatojumu, vai noraida pašnoteiktos tarifus, jo Komersants nav ievērojis šajā metodikā noteikto procedūru vai termiņus, Regulators atsauc pašnoteikto tarifu spēkā stāšanos, un pašnoteiktie tarifi nestājas spēkā Komersanta noteiktajā laikā. Pieņemto lēmumu Regulators septiņu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Komersantam, publicē lēmumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

78.14 No pašnoteikto tarifu spēkā stāšanās dienas Komersants nepiemēro ar Regulatora lēmumu apstiprinātos tarifus vai Komersanta iepriekš pašnoteiktos tarifus.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

7. Noslēguma jautājumi

79. Tarifu projekts, kuru Komersants iesniedzis Regulatorā līdz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmuma Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" spēkā stāšanās dienai un kura izvērtēšana nav pabeigta, tiek izvērtēts saskaņā ar šo metodiku.

80. Komersants grāmatvedības politiku vai citu iekšējo dokumentu atbilstoši metodikas prasībām papildina līdz 2016.gada 1.aprīlim.

80.1 Kapitāla atdeves likmi, kas Komersantam jāpiemēro, izstrādājot tarifu projektu, kura spēkā stāšanās datums plānots 2017.gadā, Regulators nosaka līdz 2016.gada 30.decembrim.

(SPRK padomes 27.10.2016. lēmuma Nr. 1/23 redakcijā)

80.2 (Svītrots ar SPRK padomes 13.08.2018. lēmumu Nr. 1/22)

80.3 Komersants tarifu projekta aprēķinā iekļauj šīs metodikas 17.1punktā noteiktos neparedzētos ieņēmumus un ir tiesīgs iekļaut šīs metodikas 17.1punktā noteiktās neparedzētās izmaksas, kuras veido izmaiņas maksājumos par elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas un gāzes iegādi un kuras radušās pēc 2022.gada 1.janvāra.

(SPRK padomes 03.11.2022. lēmuma Nr. 1/39 redakcijā)

81. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija lēmumu Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis 2010, 76.nr., 2011, 76.nr., 2012, 56.nr., 2013, 192.nr., 2013, 230.nr.).

82. Metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis A.Aniņš
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
14.01.2016. lēmumam Nr.1/2

(Pielikums SPRK padomes 22.02.2018. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 28.12.2023. lēmumu Nr. 1/13)

Komersanta nosaukums______________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs ______________________________

Ūdens un notekūdeņu bilance

Nr.p.k.

1

Informācija par ūdens apjomiem centralizētajā ūdensapgādes sistēmā

2

pārskata gada
faktiskais apjoms, m3

3

tarifu projektā prognozētais apjoms, m3

4

1.

No dabīgajiem ūdens avotiem ņemtais ūdens (Komersanta paša iegūtais ūdens)  

2.

Ūdens apjoms tehnoloģiskajām vajadzībām  

3.

No citiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem iepirktais sagatavotais ūdens, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā  

4.

Kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotais ūdens (1.-2.+3.), tai skaitā:  

4.1.

lietotājiem piegādātais ūdens  

4.2.

ūdens zudumi centralizētajos ūdensapgādes inženiertīklos (4.-4.1.)  

Nr.p.k.

1

Informācija par notekūdeņu apjomiem centralizētajā kanalizācijas sistēmā

2

pārskata gada
faktiskais apjoms, m3

3

tarifu projektā prognozētais apjoms, m3

4

    

5.

Kopējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi, kas novadīti attīrīšanai (6.+7.), tai skaitā:  

5.1.

no lietotājiem savāktie notekūdeņi  

5.2.

pārējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi (5.-5.1.)  

6.

Komersanta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrītie notekūdeņi  

7.

Citiem kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem attīrīšanai nodotie notekūdeņi  

Datums ___.___._____.

Persona,
kura tiesīga pārstāvēt Komersantu
 

 

  paraksts un tā atšifrējums

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
14.01.2016. lēmumam Nr.1/2

(Pielikums SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

Komersanta nosaukums ____________________________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs ______________________________________________

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta aprēķins

Nr.
p.k.

Posteņi

ūdens ražošanaūdens piegādenotekūdeņu savākšananotekūdeņu attīrīšana
123456
1.Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums    
1.1.Pamatlīdzekļu nolietojums    
1.1.1.ēkas, būves    
1.1.2.iekārtas, mehānismi    
1.1.3.pārējie    
1.2.Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums    
      
 Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.+4.)    
      
2.Personāla izmaksas    
2.1.Darba samaksa    
2.2.Sociālās apdrošināšanas iemaksas    
      
3.Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas    
      
4.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas    
4.1.Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta xXX
4.2.Attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja Komersants novada savāktos notekūdeņus cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmāXxX 
4.3.Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur    
4.4.Materiālu izmaksas    
4.5.Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas    
4.6.Apsardzes izmaksas    
4.7.Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas    
4.8.Nekustamā īpašuma nomas izmaksas    
4.9.Apdrošināšanas izmaksas    
4.10.Sakaru pakalpojumu izmaksas    
4.11.Kancelejas preču iegādes izmaksas    
4.12.Personāla apmācību izmaksas    
4.13.Juridisko pakalpojumu izmaksas    
4.14.Vides stāvokļa kontroles izmaksas    
4.15.Dienesta komandējumu izmaksas    
4.15.1Ūdens un notekūdeņu uzskaites mēraparātu iegādes un verifikācijas izmaksas    
4.15.2Dūņu utilizācijas izmaksas    
4.16.Pārējās izmaksas    
4.17.Nodevu maksājumi    
      
5.Ūdens zudumu izmaksasX XX
      
6.Nodokļu maksājumi    
      
7.Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa    
      
8.Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 13. un 78.punktu    
      
 9Izmaksas kopā, EUR (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.-8.)    
      
10.Apgrozījuma rentabilitāte    
11Neparedzētās izmaksas un ieņēmumi saskaņā ar metodikas 17.1punktu    
      
 12.Pilnās izmaksas, EUR (9.+10.+11.)    
      
13.Kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotā ūdens apjoms, m3 xXX
14.Lietotājiem piegādātā ūdens apjoms, m3X XX
15.No lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms, m3Xx  
      
  

Ūdens ražošanas tarifs

Ūdens piegādes tarifs

Notekūdeņu savākšanas tarifs

Notekūdeņu attīrīšanas tarifs

 EUR/m3    
  Ūdensapgādes pakalpojumu tarifsKanalizācijas pakalpojumu tarifs
 EUR/m3  
  Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs
 EUR/m3 

Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt Komersantu 
 paraksts un tā atšifrējums

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
14.01.2016. lēmumam Nr.1/2

(Pielikums SPRK padomes 13.08.2018. lēmuma Nr. 1/22 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 29.08.2022. lēmumu Nr. 1/16; SPRK padomes 28.12.2023. lēmumu Nr. 1/13)

Komersanta nosaukums ______________________________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs _______________________________________________

Kapitāla atdeves aprēķins*

Nr.
p.k.

1

Posteņi

2

ūdens ražošana

3

ūdens piegāde

4

notekūdeņu savākšana

5

notekūdeņu attīrīšana

6

1.Nemateriālie ieguldījumi    
1.1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības    
      
2.Pamatlīdzekļi    
2.1.Zeme    
2.2.Ēkas un būves    
2.3.Iekārtas un mašīnas    
2.4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs    
      
3.Regulējamo aktīvu bāze (RAB) (1.+2.)    
      
4.Vidējā svērtā kapitāla atdeves likme (wacc) 
      
5.Kapitāla atdeve P=RAB*wacc (4.*5.)    

Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga
pārstāvēt Komersantu
 
 paraksts un tā atšifrējums

*Aprēķinu veic saskaņā ar Regulatora noteikto kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodiku.
 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
14.01.2016. lēmumam Nr.1/2

(Pielikums SPRK padomes 28.12.2023. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

Komersanta nosaukums ____________________________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs _______________________________________________

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta aprēķins, ja izmaksās iekļauj kapitāla atdevi

 

Posteņi

ūdens ražošanaūdens piegādenotekūdeņu savākšananotekūdeņu attīrīšana
 
 Kapitāla izmaksas, EUR (1.+2.)    
 
1.Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums    
1.1.Pamatlīdzekļu nolietojums    
1.1.1.ēkas, būves    
1.1.2.iekārtas, mehānismi    
1.1.3.pārējie    
1.2.Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums    
 
2.Kapitāla atdeve    
 
 Ekspluatācijas izmaksas, EUR (3.+4.+5.)    
 
3.Personāla izmaksas    
3.1.Darba samaksa    
3.2.Sociālās apdrošināšanas izmaksas    
 
4.Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas    
 
5.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas    
5.1.Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta xXX
5.2.Attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja Komersants novada savāktos notekūdeņus cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmāXxX 
5.3.Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur    
5.4.Materiālu izmaksas    
5.5.Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas    
5.6.Apsardzes izmaksas    
5.7.Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas    
5.8.Nekustamā īpašuma nomas izmaksas    
5.9.Apdrošināšanas izmaksas    
5.10.Sakaru pakalpojumu izmaksas    
5.11.Kancelejas preču iegādes izmaksas    
5.12.Personāla apmācību izmaksas    
5.13.Juridisko pakalpojumu izmaksas    
5.14.Vides stāvokļa kontroles izmaksas    
5.15.Dienesta komandējumu izmaksas    
5.15.1Ūdens un notekūdeņu uzskaites mēraparātu iegādes un verifikācijas izmaksas    
5.15.2Dūņu utilizācijas izmaksas    
5.16.Pārējās izmaksas    
5.17.Nodevu maksājumi    
 
6.Ūdens zudumu izmaksasX XX
 
7.Nodokļu maksājumi    
7.1Neparedzētās izmaksas un ieņēmumi saskaņā ar metodikas 17.1punktu    
8.Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 13. un 78.punktu    
 
 Pilnās izmaksas, EUR (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.-8.+7.1)    
 
9.Kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotā ūdens apjoms, m3 xXX
10.Lietotājiem piegādātā ūdens apjoms, m3X XX
11.No lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms, m3Xx  
 
  

Ūdens ražošanas tarifs

Ūdens piegādes tarifs

Notekūdeņu savākšanas tarifs

Notekūdeņu attīrīšanas tarifs

 EUR/m3    
  

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

 EUR/m3  
  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs

 EUR/m3 

Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt Komersantu 
 paraksts un tā atšifrējums

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
14.01.2016. lēmumam Nr.1/2

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 28.12.2023. lēmumu Nr. 1/13)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekta aprēķinā izmantotie konti, apakškonti un pazīmes

Nr.
p.k.

Tarifus veidojošie izmaksu posteņi*

Konta, apakškonta Nr. vai citas pazīmes, kas tiek nodrošinātas ar Komersanta grāmatvedības programmas un iekšējās uzskaites sistēmas palīdzību

ūdens ražošanas pakalpojumi

ūdens piegādes pakalpojumi

kanalizācijas savākšanas pakalpojumi

kanalizācijas attīrīšanas pakalpojumi

1.

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums    

2.

Personāla izmaksas    

3.

Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas    

4.

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas    

4.1.

Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta    

4.2.

Attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja Komersants novada savāktos notekūdeņus cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā    

4.3.

Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur    

4.4.

Materiālu izmaksas    

4.5.

Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas    

4.6.

Apsardzes izmaksas    

4.7.

Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas    

4.8.

Nekustamā īpašuma nomas izmaksas    

4.9.

Apdrošināšanas izmaksas    

4.10.

Sakaru pakalpojumu izmaksas    

4.11.

Kancelejas preču iegādes izmaksas    

4.12.

Personāla apmācību izmaksas    

4.13.

Juridisko pakalpojumu izmaksas    

4.14.

Vides stāvokļa kontroles izmaksas    

4.15.

Dienesta komandējumu izmaksas    

4.16.

Pārējās izmaksas    

4.17.

Nodevu maksājumi    

5.

Nodokļu maksājumi    

6.

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa    

* katram izmaksu postenim var atbilst vairāki grāmatvedības izmaksu konti. Viens konts var tikt sadalīts uz vairākiem izmaksu posteņiem, norādot izmaksu virzītājus un koeficientus.

Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt Komersantu 
 paraksts un tā atšifrējums

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis A.Aniņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/2Pieņemts: 14.01.2016.Stājas spēkā: 19.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 18.01.2016. OP numurs: 2016/11.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
279283
{"selected":{"value":"30.12.2023","content":"<font class='s-1'>30.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.12.2023","iso_value":"2023\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2022","iso_value":"2022\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2022.-29.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2022","iso_value":"2022\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-08.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.2018","iso_value":"2018\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2018.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2018","iso_value":"2018\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2018.-15.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2016","iso_value":"2016\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2016.-23.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2016","iso_value":"2016\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2016.-30.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2016","iso_value":"2016\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2016.-31.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.12.2023
136
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"