Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/22

Rīgā 2018.gada 13.augustā (prot. Nr.33, 7.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumā Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumā Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 11.nr., 211.nr., 233.nr., 2018, 39.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Tarifa projektā iekļaujamās pilnās izmaksas (IP) aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

IP = (Inol + Ieksp + Izud + Inod + Ik) - Iieņ + Ir + Inep,

kur

Inol - pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (EUR);

Ieksp - ekspluatācijas izmaksas (EUR);

Izud - ūdens zudumu izmaksas (EUR), kas iekļaujamas, tikai aprēķinot ūdens piegādes pakalpojuma pilnās izmaksas;

Inod - nodokļu maksājumi (EUR);

Ik - ilgtermiņa kredītu procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa (EUR);

Iieņ - ieņēmumi saskaņā ar metodikas 13. un 78.punktu (EUR);

Ir - peļņa, kas aprēķināta tā, lai rentabilitāte (R) atbilstu metodikas 14.punkta nosacījumiem (R=Ir/(IP-Inep)≤7%) (EUR);

Inep - neparedzētās izmaksas saskaņā ar metodikas 17.1punktu (EUR).";

1.2. izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Ekspluatācijas izmaksas ūdens ražošanas, ūdens piegādes, notekūdeņu attīrīšanas un notekūdeņu savākšanas tarifa projektos aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Iekspl = Ipers + Irem + Isaimn,

kur

Iekspl - ekspluatācijas izmaksas (EUR);

Ipers - personāla izmaksas (EUR);

Irem - pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas (EUR);

Isaimn - pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (EUR).";

1.3. svītrot 30.punktu;

1.4. papildināt 34.punktu ar 34.15.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.15.1 ūdens un notekūdeņu uzskaites mēraparātu iegādes un verifikācijas izmaksas - iekļauj izmaksas ūdens un notekūdeņu komercuzskaites mēraparātu un ūdens un notekūdeņu uzskaites kontroles mēraparātu iegādei (ja minētie uzskaites mēraparāti nav iekļauti izmaksu pozīcijā "Pamatlīdzekļu nolietojums"), uzstādīšanai (ja uzstādīšanu neveic Komersanta personāls) un verifikācijai;";

1.5. papildināt 34.punktu ar 34.15.2apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.15.2 dūņu utilizācijas izmaksas - iekļauj izmaksas par notekūdeņu attīrīšanas iekārtās radušos lieko dūņu un dzeramā ūdens sagatavošanas stacijās radušos nogulšņu izvešanu un utilizāciju;";

1.6. izteikt 34.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.16. pārējās izmaksas - iekļauj izmaksas mazvērtīgā inventāra iegādei, izmaksas darba aizsardzībai, biedra naudu nozares asociācijās, izmaksas ūdenssaimniecības objektu teritoriju uzturēšanai (tostarp iepirktajiem ārpakalpojumiem - zāles pļaušana, novadgrāvju sakārtošana u.tml.), izmaksas sadzīves atkritumu izvešanai, automatizēto datu vadības sistēmu uzturēšanai un apkopei, datorprogrammu, datoru un biroja iekārtu uzturēšanai un citas līdzīga veida izmaksas;";

1.7. papildināt metodiku ar 34.1punktu šādā redakcijā:

"34.1 Ja izmaksas, kas norādītas metodikas 34.3., 34.6., 34.9., 34.10., 34.11., 34.12., 34.13., 34.15. un 34.17.apakšpunktā, kopumā nepārsniedz 3% no tarifa projektā iekļautajām ekspluatācijas izmaksām, minēto izmaksu pamatojošos dokumentus Komersants iesniedz vienīgi pēc Regulatora pieprasījuma.";

1.8. papildināt metodiku ar 34.2punktu šādā redakcijā:

"34.2 Ja izmaksas, kas norādītas metodikas 34.16.apakšpunktā, nepārsniedz 3% no tarifa projektā iekļautajām ekspluatācijas izmaksām, minēto izmaksu pamatojošos dokumentus Komersants iesniedz vienīgi pēc Regulatora pieprasījuma.";

1.9. izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Komersants tarifa projektā var iekļaut kapitāla atdevi saskaņā ar šajā nodaļā noteikto kārtību. Kapitāla atdeves likmi nosaka Regulators saskaņā ar kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodiku.";

1.10. papildināt metodiku ar 40.1punktu šādā redakcijā:

"40.1 Ja Komersants tarifa projektā iekļauj kapitāla atdevi, Komersants tarifa projekta aprēķinā piemēro kapitāla atdevi arī turpmākos 12 gadus.";

1.11. izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Komersants, kurš tarifa projektā iekļauj kapitāla atdevi, tarifa projektā neiekļauj metodikas 14.punktā noteikto rentabilitāti, 35.3.apakšpunktā noteikto uzņēmumu ienākuma nodokli, 36.punktā noteiktos kredīta procentus un 37.punktā noteikto ilgtermiņa kredītu (5 gadi un ilgāk) pamatsummu atmaksu.";

1.12. svītrot 42., 51., 52., 53. un 80.2punktu;

1.13. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
14.01.2016. lēmumam Nr.1/2

Komersanta nosaukums ______________________________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs _______________________________________________

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta aprēķins

Nr.
p.k.

1

Posteņi

2

ūdens ražošana

3

ūdens piegāde

4

notekūdeņu savākšana

5

notekūdeņu attīrīšana

6

1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums        
1.1. Pamatlīdzekļu nolietojums        
1.1.1. ēkas, būves        
1.1.2. iekārtas, mehānismi        
1.1.3. pārējie        
1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums        
  Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.+4.)        
2. Personāla izmaksas        
2.1. Darba samaksa        
2.2. Sociālās apdrošināšanas iemaksas        
3. Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas        
4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas        
4.1. Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta  

x

X

X

4.2. Attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja Komersants novada savāktos notekūdeņus cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā

X

x

X

 
4.3. Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur        
4.4. Materiālu izmaksas        
4.5. Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas        
4.6. Apsardzes izmaksas        
4.7. Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas        
4.8. Nekustamā īpašuma nomas izmaksas        
4.9. Apdrošināšanas izmaksas        
4.10. Sakaru pakalpojumu izmaksas        
4.11. Kancelejas preču iegādes izmaksas        
4.12. Personāla apmācību izmaksas        
4.13. Juridisko pakalpojumu izmaksas        
4.14. Vides stāvokļa kontroles izmaksas        
4.15. Dienesta komandējumu izmaksas        
4.15.1 Ūdens un notekūdeņu uzskaites mēraparātu iegādes un verifikācijas izmaksas        
4.15.2 Dūņu utilizācijas izmaksas        
4.16. Pārējās izmaksas        
4.17. Nodevu maksājumi        
5. Ūdens zudumu izmaksas

X

 

X

X

6. Nodokļu maksājumi        
7. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa        
8. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 13. un 78.punktu        
Izmaksas kopā, EUR (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.-8.)
9. Apgrozījuma rentabilitāte        
9.1 Neparedzētās izmaksas saskaņā ar metodikas 17.1punktu  

x

X

 
  Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR        
10. Kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotā ūdens apjoms, m3  

x

X

X

11. Lietotājiem piegādātā ūdens apjoms, m3

X

 

X

X

12. No lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms, m3

X

x

   
 

Ūdens ražošanas tarifs

Ūdens piegādes tarifs

Notekūdeņu savākšanas tarifs

Notekūdeņu attīrīšanas tarifs

  EUR/m3    
 

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

  EUR/m3  
 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs

  EUR/m3  

Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga
pārstāvēt Komersantu
  paraksts un tā atšifrējums";

1.14. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
14.01.2016. lēmumam Nr.1/2

Komersanta nosaukums ______________________________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs _______________________________________________

Kapitāla atdeves aprēķins

Nr.
p.k.

1

Posteņi

2

ūdens ražošana

3

ūdens piegāde

4

notekūdeņu savākšana

5

notekūdeņu attīrīšana

6

1. Nemateriālie ieguldījumi        
1.1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības        
1.2. Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas        
2. Pamatlīdzekļi        
2.1. Zeme        
2.2. Ēkas un būves        
2.3. Iekārtas un mašīnas        
2.4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs        
3. Regulējamo aktīvu bāze (RAB) (1.+2.)        
4. Vidējā svērtā kapitāla atdeves likme (wacc)  
5. Kapitāla atdeve P=RAB*wacc (4.*5.)        

Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga
pārstāvēt Komersantu
  paraksts un tā atšifrējums";

1.15. izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
14.01.2016. lēmumam Nr.1/2

Komersanta nosaukums ______________________________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs _______________________________________________

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta aprēķins, ja izmaksās iekļauj kapitāla atdevi

Posteņi

ūdens ražošana

ūdens piegāde

notekūdeņu savākšana

notekūdeņu attīrīšana

Kapitāla izmaksas, EUR (1.+2.)
1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums
1.1. Pamatlīdzekļu nolietojums        
1.1.1. ēkas, būves        
1.1.2. iekārtas, mehānismi        
1.1.3. pārējie        
1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums        
2. Kapitāla atdeve        
Ekspluatācijas izmaksas, EUR (3.+4.+5.)
3. Personāla izmaksas        
3.1. Darba samaksa        
3.2. Sociālās apdrošināšanas izmaksas        
4. Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas        
5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas        
5.1. Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta  

x

X

X

5.2. Attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja Komersants novada savāktos notekūdeņus cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā

X

x

X

 
5.3. Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur        
5.4. Materiālu izmaksas        
5.5. Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas        
5.6. Apsardzes izmaksas        
5.7. Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas        
5.8. Nekustamā īpašuma nomas izmaksas        
5.9. Apdrošināšanas izmaksas        
5.10. Sakaru pakalpojumu izmaksas        
5.11. Kancelejas preču iegādes izmaksas        
5.12. Personāla apmācību izmaksas        
5.13. Juridisko pakalpojumu izmaksas        
5.14. Vides stāvokļa kontroles izmaksas        
5.15. Dienesta komandējumu izmaksas        
5.15.1 Ūdens un notekūdeņu uzskaites mēraparātu iegādes un verifikācijas izmaksas        
5.15.2 Dūņu utilizācijas izmaksas        
5.16. Pārējās izmaksas        
5.17. Nodevu maksājumi        
6. Ūdens zudumu izmaksas

X

 

X

X

7. Nodokļu maksājumi        
7.1 Neparedzētās izmaksas saskaņā ar metodikas 17.1punktu        
8. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 13. un 78.punktu        
Pilnās izmaksas kopā, EUR (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.-8.)
9. Kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotā ūdens apjoms, m3  

x

X

X

10. Lietotājiem piegādātā ūdens apjoms, m3

X

 

X

X

11. No lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms, m3

X

x

   
 

Ūdens ražošanas tarifs

Ūdens piegādes tarifs

Notekūdeņu savākšanas tarifs

Notekūdeņu attīrīšanas tarifs

  EUR/m3    
 

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

  EUR/m3  
 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs

  EUR/m3  

Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga
pārstāvēt Komersantu
  paraksts un tā atšifrējums".

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumā Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/22Pieņemts: 13.08.2018.Stājas spēkā: 16.08.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 161, 15.08.2018. OP numurs: 2018/161.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
300984
16.08.2018
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)