Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 795

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 21. §)
Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze
Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma
7. panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka, kāda informācija tiek sniegta, uzturēta, apkopota un izvērtēta ķīmisko vielu un maisījumu datubāzē (turpmāk – datubāze), kā arī ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību.

II. Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība

2. Persona, kura veic darbības ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem (turpmāk – darbību veicējs), nodrošina rakstisku šādas informācijas uzskaiti:

2.1. ķīmiskās vielas vai maisījuma nosaukums, daudzums, klasifikācija un marķējums;

2.2. ķīmiskās vielas vai maisījuma drošības datu lapa, ja tā nepieciešama saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (turpmāk – regula Nr. 1907/2006), 31. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008), I pielikumu.

3. Darbību veicējs vismaz reizi gadā veic ķīmisko vielu un maisījumu inventarizāciju, atjauno šo noteikumu 2. punktā minēto informāciju, kā arī nodrošina šīs informācijas pilnīgumu un precizitāti.

III. Pārskati par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem

4. Persona, kas ķīmisko vielu vai maisījumu ražo vai ieved Latvijas teritorijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības (turpmāk – pārskata iesniedzējs), elektroniski reģistrējas un aizpilda pārskatu par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem (turpmāk – pārskats) valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – centrs) tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā, slēdzot līgumu ar centru par Vienotās vides informācijas sistēmas lietošanu.

5. Informāciju pārskatā norāda saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

6. Pārskata iesniedzējs līdz attiecīgā gada 1. martam aizpilda pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu un nodrošina sniegtās informācijas patiesumu.

7. Pārskatu par Latvijas teritorijā ievestām vai saražotām ķīmiskām vielām vai maisījumiem sniedz, ja to daudzums pārsniedz 100 kilogramu gadā.

8. Ja ķīmiskās vielas un maisījumi klasificēti kā akūti toksiskas 1., 2. un 3. kategorijas vielas un maisījumi, kancerogēnas 1. A un 1. B kategorijas vielas un maisījumi, mutagēnas 1. A un 1. B kategorijas vielas un maisījumi, reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1. A un 1. B kategorijas vielas un maisījumi, 1. kategorijas vielas un maisījumi ar toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem pēc vienreizējas iedarbības (STOT SE), 1. kategorijas vielas un maisījumi ar toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem pēc atkārtotas iedarbības (STOT RE) vai 1. kategorijas vielas un maisījumi ar ieelpas toksicitāti, pārskatu par Latvijas teritorijā ievestām vai saražotām vielām vai maisījumiem sniedz, ja to daudzums pārsniedz 10 kilogramu gadā.

9. Pārskatu nesniedz par:

9.1. saražotajiem starpproduktiem, ja tie nav paredzēti izvietošanai tirgū;

9.2. ķīmisko vielu un maisījumu pārvadājumiem;

9.3. regulas Nr. 1907/2006 V pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11. un 12. punktā minētajām vielām;

9.4. ķīmiskām vielām vai maisījumiem, kas nav klasificēti kā bīstami un kuriem saskaņā ar regulas Nr. 1907/2006 31. pantu un regulas Nr. 1272/2008 I pielikumu nav nepieciešama drošības datu lapa.

10. Maisījumu sastāvā esošām bīstamām ķīmiskām vielām procentuālo koncentrāciju pārskatā norāda:

10.1. iespējami precīzi, ja attiecīgās vielas klasificētas kā akūti toksiskas 1., 2. un 3. kategorijas vielas, 1. un 2. kategorijas vielas ar toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem pēc vienreizējas (STOT SE) vai atkārtotas iedarbības (STOT RE), 1. A, 1. B un 1. C kategorijas vielas ar kodīgu iedarbību uz ādu un 1. kategorijas vielas ar neatgriezenisku ietekmi uz acīm;

10.2. koncentrāciju intervālā vai saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju.

11. Ja notikušas izmaiņas informācijā, kas sniegta saskaņā ar šo noteikumu pielikuma 1. vai 2. punktu, pārskata iesniedzējs par to 10 darbdienu laikā elektroniski paziņo centram.

12. Centrs izveido un uztur datubāzi, kā arī novērtē pārskata atbilstību šiem noteikumiem un, ja pārskatā sniegtā informācija ir nepilnīga, pieprasa pārskata iesniedzējam iesniegt precizējumus.

13. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", Veselības inspekcijai, Valsts vides dienestam, Valsts darba inspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Drošības policijai to funkciju izpildei ir nodrošināta piekļuve datubāzei tiešsaistes režīmā.

IV. Noslēguma jautājumi

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumus Nr. 575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 104. nr.).

15. Pārskatu par 2015. gadu pārskata iesniedzējs aizpilda līdz 2016. gada 1. jūnijam, nodrošinot sniegtās informācijas patiesumu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 795
Pārskatā par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem iekļaujamā informācija

1. Dati par pārskata iesniedzēju:

1.1. juridiskās personas nosaukums un juridiskā adrese;

1.2. reģistrācijas numurs un datums Komercreģistrā;

1.3. tālruņa numurs;

1.4. elektroniskā pasta (turpmāk – e-pasts) adrese.

2. Juridiskās personas struktūrvienība saziņai ārkārtas gadījumos, ja tāda ir izveidota:

2.1. tās nosaukums;

2.2. tālruņa numurs;

2.3. e-pasta adrese.

3. Pārskata aizpildītājs:

3.1. vārds, uzvārds;

3.2. amats;

3.3. tālruņa numurs;

3.4. e-pasta adrese.

4. Atbildīgā persona:

4.1. vārds, uzvārds;

4.2. amats.

5. Informācija par ķīmiskās vielas ražošanu vai ievešanu Latvijas teritorijā:

5.1. ķīmiskās vielas tirdzniecības nosaukums;

5.2. ķīmiskās vielas vispārpieņemtais (triviālais) nosaukums vai nosaukums atbilstoši Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienības (IUPAC) nomenklatūrai;

5.3. ķīmiskās vielas numurs ķīmisko vielu reģistrā Chemical Abstracts Service (CAS numurs), ja pieejams;

5.4. Eiropas Kopienas numurs (EK numurs), ja pieejams;

5.5. ja ķīmiskā viela ir iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (turpmāk – PIC regula) I pielikumā, norāda valsti, no kuras ķīmiskā viela ievesta Latvijas teritorijā;

5.6. ķīmiskās vielas lietošanas joma atbilstoši tautsaimniecības nozares klasifikatora aktuālajai redakcijai (NACE);

5.7. ķīmiskās vielas kods atbilstoši rūpniecības produkcijas klasifikācijai (PRODCOM), ja ķīmisko vielu importē Eiropas Savienībā;

5.8. ķīmiskās vielas klasifikācija un marķējums atbilstoši regulā Nr. 1272/2008 noteiktajiem kritērijiem;

5.9. saražotais ķīmiskās vielas daudzums, tonnās;

5.10. ievestais ķīmiskās vielas daudzums, tonnās;

5.11. ķīmiskās vielas uzglabāšanas vietu adreses;

5.12. ķīmiskās vielas drošības datu lapa.

6. Informācija par maisījuma ražošanu vai ievešanu Latvijas teritorijā:

6.1. maisījuma tirdzniecības nosaukums;

6.2. maisījuma sastāvs:

6.2.1. ķīmiskās vielas vispārpieņemtais (triviālais) nosaukums vai nosaukums atbilstoši Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienības (IUPAC) nomenklatūrai;

6.2.2. ķīmiskās vielas numurs ķīmisko vielu reģistrā Chemical Abstracts Service (CAS numurs), ja pieejams;

6.2.3. Eiropas Kopienas numurs (EK numurs), ja pieejams;

6.2.4. ķīmiskās vielas klasifikācija atbilstoši regulā Nr. 1272/2008 noteiktajiem kritērijiem, ņemot vērā arī regulas Nr. 1272/2008 61. pantā noteiktās prasības;

6.2.5. procentuālā koncentrācija saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu;

6.3. ja maisījuma sastāvā ietilpst ķīmiskā viela, kas ir iekļauta PIC regulas I pielikumā, norāda valsti, no kuras maisījums ievests Latvijas teritorijā;

6.4. ja maisījumā ietilpst ķīmiskās vielas, kas ir gaistošie organiskie savienojumi (GOS), norāda produkta grupu;

6.5. maisījuma lietošanas joma atbilstoši tautsaimniecības nozares klasifikatora aktuālajai redakcijai (NACE);

6.6. maisījuma kods atbilstoši rūpniecības produkcijas klasifikācijai (PRODCOM), ja to importē Eiropas Savienībā;

6.7. maisījuma klasifikācija atbilstoši regulā Nr. 1272/2008 noteiktajiem kritērijiem, ņemot vērā arī regulas Nr. 1272/2008 61. pantā noteiktās prasības;

6.8. saražotais maisījuma daudzums;

6.9. ievestais maisījuma daudzums;

6.10. maisījuma uzglabāšanas vietu adreses;

6.11. maisījuma drošības datu lapa.

7. Pārskata iesniegšanas datums.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 795Pieņemts: 22.12.2015.Stājas spēkā: 12.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 6, 11.01.2016. OP numurs: 2016/6.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
279100
12.01.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)