Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 795 "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze".
Ministru kabineta noteikumi Nr.575

Rīgā 2010.gada 29.jūnijā (prot. Nr.33 25.§)
Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi
Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 7.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību, kā arī informāciju, kāda tiek sniegta, uzturēta, apkopota un izvērtēta ķīmisko vielu un maisījumu datubāzē (turpmāk – datubāze).

2. Persona, kura veic darbības ar ķīmiskajām vielām vai maisījumiem (turpmāk – darbību veicējs), nodrošina rakstisku vai elektronisku šādas informācijas uzskaiti:

2.1. ķīmiskās vielas vai maisījuma nosaukums, daudzums, klasifikācija un marķējums;

2.2. ķīmiskās vielas vai maisījuma drošības datu lapas.

3. Darbību veicējs vismaz reizi gadā veic ķīmisko vielu un maisījumu inventarizāciju un atjauno šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju.

4. Darbību veicējs nodrošina:

4.1. šajos noteikumos noteiktās informācijas pilnīgumu un precizitāti;

4.2. inventarizācijā iegūtās informācijas sniegšanu valsts iestādēm, ja tas ir nepieciešams:

4.2.1. avārijas ierobežošanai vai tās seku likvidācijai;

4.2.2. uzraudzības un kontroles funkciju veikšanai.

5. Ķīmisko vielu vai maisījuma ražotājs vai persona, kas ķīmisko vielu vai maisījumu ieved Latvijas teritorijā, aizpilda noteikta parauga veidlapu (pielikums) un katru gadu līdz 1.martam iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – centrs) pārskatu par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem (turpmāk – pārskats) par iepriekšējo kalendāra gadu. Ķīmisko vielu un maisījumu ražotājs vai persona, kas ķīmisko vielu vai maisījumu ieved Latvijas teritorijā, nodrošina iesniegtās informācijas patiesumu.

6. Pārskatu sniedz:

6.1. par Latvijas teritorijā ievestām vai saražotām ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, ja to daudzums pārsniedz 100 kilogramu gadā, izņemot ķīmiskās vielas vai maisījumus, kas klasificēti kā ļoti toksiski, toksiski, 1. un 2.kategorijas kancerogēni, 1. un 2.kategorijas mutagēni vai 1. un 2.kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiski;

6.2. par Latvijas teritorijā ievestām vai saražotām ļoti toksiskām, toksiskām, 1. un 2.kategorijas kancerogēnām, 1. un 2.kategorijas mutagēnām vai 1. un 2.kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskām ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, ja to daudzums pārsniedz 10 kilogramu gadā.

7. Pārskatu sniedz par šādām ķīmisko vielu un maisījumu kategorijām:

7.1. organiskie ķīmiskie savienojumi, arī organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas un eļļošanas līdzekļi, dzīvnieku vai augu izcelsmes tauki un eļļas, to sašķelšanās produkti, kas paredzēti tikai tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu;

7.2. neorganiskie ķīmiskie savienojumi;

7.3. azbests, dzēstie un nedzēstie kaļķi;

7.4. minerālais kurināmais (izņemot kūdru un akmeņogles), nafta, tās pārtvaices produkti, bitumena materiāli, arī akmeņogļu lignīts, kūdra un pārējās minerālās darvas vai daļējas destilācijas produkti;

7.5. minerālie mēslošanas līdzekļi vai augu makrobarības un mikrobarības piedevas;

7.6. pigmenti, krāsvielas, krāsas, lakas, emaljas;

7.7. cilvēku higiēnai paredzētie biocīdi;

7.8. dzīvojamo, sabiedrisko un privāto ēku un teritoriju dezinfekcijas līdzekļi;

7.9. veterinārās higiēnas biocīdi;

7.10. pārtikas produktu un dzīvnieku barības dezinfekcijas līdzekļi;

7.11. dzeramā ūdens dezinfekcijas līdzekļi;

7.12. iepakotu produktu konservanti;

7.13. pārklājumu konservanti (plēvju konservanti);

7.14. koksnes konservanti;

7.15. šķiedru, ādas, gumijas un polimēro materiālu konservanti;

7.16. mūrējumu konservanti;

7.17. dzesēšanas un apstrādes sistēmu šķidrumu konservanti;

7.18. slimicīdi (produkti, ko izmanto, lai novērstu gļotu augšanu);

7.19. metālapstrādes šķidrumu konservanti;

7.20. rodenticīdi;

7.21. avicīdi;

7.22. moluskicīdi;

7.23. piskicīdi (produkti, ko izmanto aizsardzībai pret zivīm);

7.24. insekticīdi, akaricīdi un citi produkti, kas paredzēti lietošanai pret posmkājiem;

7.25. repelenti un atraktanti;

7.26. pārtikas vai lopbarības konservanti;

7.27. pretnosēduma produkti (produkti, ko izmanto, lai novērstu nosēdumu veidojošu organismu augšanu);

7.28. balzamēšanas un taksidermijas šķidrumi;

7.29. līdzekļi mugurkaulnieku iznīcināšanai.

8. Ja gatavās lakas un krāsas ir ar atšķirīgu krāsu, nokrāsu, spīduma pakāpi, struktūru vai reoloģiskajām īpašībām, bet tās pieder pie vienas un tās pašas laku vai krāsu grupas, iesniedz vienu pārskatu par attiecīgo laku vai krāsu grupu, lietojot kopīgo tirdzniecības nosaukuma daļu, un norāda attiecīgās krāsas vai lakas sastāvdaļas un to koncentrāciju.

9. Pārskats nav jāsniedz par saražotajiem starpproduktiem, ja tie nav paredzēti pārdošanai, kā arī par ķīmisko vielu un maisījumu pārvadājumiem.

10. Pārskata veidlapas saņem centrā vai Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē. Pārskata lapas, kurās norāda informāciju par ķīmisko vielu vai maisījumu, numurē.

11. Ja sniegtajā informācijā ir notikušas izmaiņas, ražotājs vai persona, kas ķīmisko vielu vai maisījumu ieved Latvijas teritorijā, par to piecu darbdienu laikā papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā paziņo centram.

12. Centrs izveido un uztur datubāzi, izvērtē iesniegtos pārskatus un, ja konstatē kļūdas vai nepilnības, pieprasa divu nedēļu laikā pēc kļūdu konstatēšanas izdarīt nepieciešamos labojumus.

13. Centrs:

13.1. reģistrē iesniegtos pārskatus;

13.2. piešķir katrai ķīmiskajai vielai un maisījumam individuālu reģistrācijas numuru;

13.3. ievada datubāzē informāciju, ko sniedzis ražotājs vai persona, kas ķīmisko vielu vai maisījumu ieved Latvijas teritorijā;

13.4. izvērtē sniegtās informācijas pilnīgumu;

13.5. nodrošina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam piekļuvi datubāzes informācijai, kas nepieciešama tā funkciju izpildei.

14. Centrs izvērtē, kādas bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi tiek ievesti vai ražoti Latvijas teritorijā, un attiecīgi papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā informē:

14.1. Veselības inspekciju, Valsts vides dienestu vai Valsts darba inspekciju – par ķīmisko vielu vai maisījumu ražotāju vai personu, kas ķīmisko vielu vai maisījumu ieved Latvijas teritorijā, un par Latvijas teritorijā ievestajām un ražotajām bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem maisījumiem, ja attiecīgā viela vai maisījums ir minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra Regulas Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, XVII pielikumā;

14.2. Valsts vides dienestu – par ķīmisko vielu vai maisījumu ražotāju vai personu, kas ķīmisko vielu vai maisījumu ieved Latvijas teritorijā, un par Latvijas teritorijā ievestajām un ražotajām bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem maisījumiem, ja attiecīgā viela vai maisījums ir klasificēts un marķēts kā videi bīstams;

14.3. Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju – par ķīmisko vielu vai maisījumu ražotāju vai par personu, kas ķīmisko vielu vai maisījumu ieved Latvijas teritorijā, un par Latvijas teritorijā ievestajām un ražotajām bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem maisījumiem, ja attiecīgā viela vai maisījums ir klasificēts un marķēts kā ļoti toksisks;

14.4. Drošības policiju – par ķīmisko vielu vai maisījumu ražotāju vai personu, kas ķīmisko vielu vai maisījumu ieved Latvijas teritorijā, un par Latvijas teritorijā ievestajām un ražotajām bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem maisījumiem, ja attiecīgā viela vai maisījums ir klasificēts un marķēts kā sprādzienbīstams, īpaši viegli uzliesmojošs, viegli uzliesmojošs, ļoti toksisks, toksisks vai videi bīstams.

15. Centrs nodrošina Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centram brīvu pieeju datubāzei. To izmanto tikai informācijas sniegšanai par saindēšanās simptomiem, profilaktiskajiem, pirmās palīdzības un neatliekamajiem pasākumiem saindēšanās gadījumos, kā arī citiem līdzīgiem negadījumiem.

16. Ja ķīmisko vielu un maisījumu ražotājs vai persona, kas ķīmisko vielu vai maisījumu ieved Latvijas teritorijā, neiesniedz attiecīgos pārskatus, centrs rakstiski informē par to Valsts vides dienestu, Valsts darba inspekciju un Veselības inspekciju, lai pieņemtu lēmumu par minētās personas saukšanu pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumus Nr.466 "Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 157.nr.; 2006, 64.nr.; 2008, 45.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.575
Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 575Pieņemts: 29.06.2010.Stājas spēkā: 03.07.2010.Zaudē spēku: 12.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 02.07.2010.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
212619
03.07.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)