Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. decembra saistošos noteikumus Nr. 34 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.35

Jēkabpilī 2015.gada 17.decembrī
Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldība piešķir un izmaksā stipendijas.

2. Jēkabpils pilsētas pašvaldība budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir:

2.1. studenta stipendiju (turpmāk tekstā – stipendija) šo noteikumu II nodaļas noteiktajā kārtībā;

2.2. ārstniecības speciālista stipendiju (turpmāk tekstā – rezidenta stipendija) III nodaļas noteiktajā kārtībā.

3. Stipendiju piešķir studentam vai audzēknim (turpmāk tekstā – studenti), kurš mācās Latvijas valsts akreditētās mācību iestādēs akreditētās programmās un, kura deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētā.

4. Rezidenta stipendiju piešķir studentam sākot ar 4.kursu, kurš apgūst akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā kādā no Veselības ministrijas noteiktajām pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm vai rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi specialitātes iegūšanai saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā.

5. Persona var pretendēt vienā mācību gadā tikai uz vienu stipendiju veidu – uz stipendiju vai uz rezidenta stipendiju.

II. Stipendijas piešķiršanas kārtība

6. Jēkabpils pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) ar atsevišķu lēmumu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.jūnijam nosaka atbalstāmās specialitātes. Ja Dome līdz kārtējā gada 1.jūnijam nav noteikusi atbalstāmās specialitātes, tad piemērojamas pēdējās noteiktās atbalstāmās specialitātes.

7. Stipendiju piešķir, ņemot vērā personu kategorijas, šādā kārtībā:

7.1. vispirms stipendiju piešķir bāreņiem, kuri apgūst specialitātes, kas noteiktas ar šajos noteikumos 6.punktā noteikto Domes lēmumu;

7.2. ja ir piešķirta stipendija 7.1.apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, stipendiju piešķir bāreņiem iesniegumu iesniegšanas kārtībā;

7.3. ja ir piešķirta stipendija 7.2.apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, stipendiju piešķir studentiem no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē) un kuri apgūst specialitātes, kas noteiktas ar šajos noteikumos 6.punktā noteikto Domes lēmumu;

7.4. ja ir piešķirta stipendija 7.3.apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, stipendiju piešķir studentiem no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);

7.5. ja ir piešķirtas stipendijas 7.4.apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss un kuri apgūst specialitātes, kas noteiktas ar šajos noteikumos 6.punktā noteikto Domes lēmumu;

7.6. ja ir piešķirta stipendija 7.5.apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss iesniegumu iesniegšanas kārtībā;

7.7. ja ir piešķirta stipendija 7.6.apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, stipendiju piešķir arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu 1.kursa audzēkņiem, kā arī 1.līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības programmas, akadēmiskās augstākās izglītības programmas (bakalaura grāda ieguvei) 1.kursa studentiem, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības (5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve) 1.kursu studentiem, kuri uzrādījuši labas un teicamas zināšanas iepriekšējās izglītības iestādēs, piedaloties olimpiādēs un kuri apgūst specialitātes, kas noteiktas ar šajos noteikumos 6.punktā noteikto Domes lēmumu;

7.8. ja ir piešķirta stipendija 7.7.apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, stipendiju piešķir arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu 1.kursa audzēkņiem, kā arī 1.līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības programmas, akadēmiskās augstākās izglītības programmas (bakalaura grāda ieguvei) 1.kursa studentiem, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības (5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve) 1.kursu studentiem, kuri uzrādījuši labas un teicamas zināšanas iepriekšējās izglītības iestādēs, piedaloties olimpiādēs iesniegumu iesniegšanas kārtībā;

7.9. ja ir piešķirta stipendija 7.8.apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, stipendiju piešķir arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu 1.kursa audzēkņiem, kā arī 1.līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības programmas, akadēmiskās augstākās izglītības programmas (bakalaura grāda ieguvei) 1.kursa studentiem, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības (5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve) 1.kursu studentiem, kuri izpelnījušies atzinību par sabiedriskajām aktivitātēm ārpusstundu laikā un kuri apgūst specialitātes, kas noteiktas ar šajos noteikumos 6.punktā noteikto Domes lēmumu;

7.10. ja ir piešķirta stipendija 7.9.apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, stipendiju piešķir arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu 1.kursa audzēkņiem, kā arī 1.līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības programmas, akadēmiskās augstākās izglītības programmas (bakalaura grāda ieguvei) 1.kursa studentiem, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības (5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve) 1.kursu studentiem, kuri izpelnījušies atzinību par sabiedriskajām aktivitātēm ārpusstundu laikā iesniegumu iesniegšanas kārtībā.

8. Pretendentiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, jāiesniedz šādi dokumenti:

8.1. iesniegums par stipendijas piešķiršanu, kurā norādīts – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, iegūstamā studiju kvalifikācija, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, tālruņus), studiju uzsākšanas gads augstskolā;

8.2. izziņa no augstskolas par studiju faktu;

8.3. sekmju izraksts par studiju periodu vai iepriekšējās izglītības iestādes sekmju izraksts;

8.4. dokumenti, kas apliecina, ka persona piedalījusies olimpiādēs;

8.5. dokumenti, kas apliecina, ka persona izpelnījusies atzinību par sabiedriskajām aktivitātēm ārpusstundu laikā;

8.6. dokumenti (piemēram, izglītības iestādes izziņa), kas apliecina noteikumu 7.3. un 7.4.apakšpunktā noteikto faktu par studijām, par katru attiecīgās ģimenes bērnu, kas ir pilngadīgs, bet nav vecāks par 24 gadiem.

9. Pretendentiem dokumenti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā jāiesniedz līdz 20.septembrim.

10. Stipendijas piešķiršanai atkārtoti nevar pretendēt, ja students no mācību iestādes ir atskaitīts par nesekmību.

11. Stipendija tiek piešķirta uz vienu mācību gadu un tiek ieskaitīta pretendenta norādītajā kontā katru mēnesi septītajā datumā.

12. Pašvaldība stipendiju neizmaksā šādos gadījumos:

12.1. tiek pārtrauktas studijas;

12.2. studentam piešķirts akadēmiskais gads.

13. Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta, ja students līdz nākošā gada 20.februārim nav iesniedzis Jēkabpils pilsētas pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu mācību turpināšanu izvēlētajā specialitātē. Pēc izziņas iesniegšanas stipendiju turpina izmaksāt līdz mācību gada beigām. Lēmumu par stipendijas izmaksas pārtraukšanu un izmaksas atsākšanu pieņem Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītājs 10 dienu laikā no fakta konstatācijas brīža. Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītājs iesniedz lēmumu izpildei grāmatvedībai.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

14. Šo noteikumu 12. un 13.punktā noteiktajos gadījumos lēmumu par stipendijas izmaksas pārtraukšanu un neizmaksāšanu pieņem Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītājs 10 dienu laikā no personas iesnieguma saņemšanas vai no fakta konstatācijas. Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītājs iesniedz lēmumu izpildei grāmatvedībai.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

15. Jēkabpils pilsētas domes Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja (turpmāk tekstā – komiteja) izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un sagatavo lēmuma projektu iesniegšanai Domei.

16. Dome pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu.

17. Komiteja vērtē tikai tos pretendentu pieteikumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kas saņemti noteiktajā termiņā.

18. Komiteja ir atbildīga par šo noteikumu un ar to saistīto Domes lēmumu izpildi konkrēto stipendiju piešķiršanā, kā arī par noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.

III. Rezidenta stipendijas piešķiršanas kārtība

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

19. Dome nosaka atbalstāmās ārstniecības speciālistu specialitātes un speciālistu skaitu, ņemot vērā SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" ieteikumus.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

20. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" izsludina konkursu, nosakot dokumentu iesniegšanas termiņu.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

21. Pēc konkursa noslēguma SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" iesniedz pašvaldībai dokumentus lēmuma pieņemšanai par rezidenta stipendijas piešķiršanu un sagatavo lēmuma projektu.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

22. Komiteja izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus. Komiteja vērtē tikai tos pretendentu pieteikumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kas saņemti noteiktajā termiņā. Komitejai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz komitejas sēdi.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

23. Lēmumu par rezidenta stipendijas izmaksas piešķiršanu pieņem Dome.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

24. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par rezidenta stipendijas piešķiršanu pretendents slēdz līgumu ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" par rezidenta stipendijas izmaksu (pielikumā).

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

25. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" līgumā noteiktā kārtībā izmaksā rezidenta stipendiju. Dome piešķir dotāciju SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" rezidenta stipendijas izmaksai budžetā noteiktajā apmērā.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

26. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" kontrolē noslēgto līgumu izpildi.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

27. Rezidenta stipendija tiek piešķirta uz visu studiju vai rezidentūras laiku.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

28. Rezidentam, kuram piešķirta rezidenta stipendija uz studiju laiku, bet tas turpina mācības rezidentūrā, pēc apliecinošu dokumentu saņemšanas par rezidentūru, Dome pieņem lēmumu turpināt izmaksāt rezidenta stipendiju.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

29. Rezidenta stipendija vienam pretendentam tiek piešķirta par vienu apgūstamo specialitāti.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

30. Rezidenta stipendijas apmērs ir 295,00 euro (divi simti deviņdesmit pieci eiro, 00 centi) mēnesī. No minētās summas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek ieturēti obligātie nodokļu maksājumi. Dome ir tiesīga grozīt rezidenta stipendijas apmēru atbilstoši budžeta apropriācijai.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

31. Pretendentiem, kuri vēlas saņemt rezidenta stipendiju, SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" jāiesniedz šādi dokumenti:

31.1. pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds, iegūstamā specialitāte, studiju (rezidentūras) programmas nosaukums, izglītības iestāde un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads;

31.2. izziņa no izglītības iestādes, kurā norādīts: studiju fakts, apgūstamā specialitāte un iegūstamās specialitātes beigu termiņš;

31.3. sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu;

31.4. rekomendācija vai raksturojums no izglītības iestādes vai organizācijas, ko pārstāv pretendents;

31.5. pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādu no Jēkabpils pilsētas domes izveidotajām iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē par kuras apgūšanas periodu ir maksāta rezidenta stipendija trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā;

31.6. svešvalodās iesniegtu dokumentu tulkojums valsts valodā.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

32. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz rezidenta stipendiju, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

32.1. pretendents ir students sākot ar 4.kursu vai rezidents un apgūst kādu no apstiprinātajām atbalstāmajām specialitātēm;

32.2. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

32.3. svešvalodu zināšanu līmeņa vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

32.4. pretendents pārvalda valsts valodu;

32.5. pretendents apliecinājis, gatavību stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādu no Jēkabpils pilsētas domes izveidotajām iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē par kuras apgūšanas periodu ir maksāta rezidenta stipendija trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

33. Priekšrocība saņemt rezidenta stipendiju ir tam, kuram augstāka vidējā atzīme.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

34. Katru gadu līdz 1.augustam rezidenta stipendijas saņēmējs iesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" mācību iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina rezidenta stipendijas saņēmēja sekmes vismaz 32.punktā noteiktajā līmenī. Ja rezidenta stipendijas saņēmējs neatbilst 32.punktam noteiktajiem kritērijiem, SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vienpusēji lauž līgumu un pieprasa izmaksātās rezidenta stipendijas atmaksu viena mēneša laikā.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

35. Rezidenta stipendijas saņēmējam, kurš uz laiku pārtrauc studijas (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.), iesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" rakstisku iesniegumu rezidenta stipendijas izmaksas pagaidu pārtraukšanai.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

36. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" iesniedz pašvaldībai dokumentus lēmuma pieņemšanai par rezidenta stipendijas izmaksas pārtraukšanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

37. Lēmumu par rezidenta stipendijas izmaksas pārtraukšanu pieņem Dome.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

38. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" ir atbildīga par šo noteikumu un ar to saistīto Domes lēmumu izpildi konkrēto rezidenta stipendiju piešķiršanā, kā arī par noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

39. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" reizi gadā sagatavo un iesniedz pašvaldībai pārskatu par piešķirtās budžeta dotācijas izlietojumu un rezidenta stipendiju izmaksu.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 20.marta saistošos noteikumus Nr.5 "Par pašvaldības stipendiju un mācību maksas piešķiršanu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 147.nr.; 2013, 225.nr.; 2014, 24.nr.).

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

41. Līgumi, kas noslēgti starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un rezidenta stipendijas saņēmēju par rezidenta stipendiju izmaksu līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir jāpārslēdz ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" līdz 2017.gada 1.novembrim.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

42. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" par noslēgtajiem līgumiem nekavējoties informē pašvaldību.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
Pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
17.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.35

(Pielikums Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

LĪGUMS
Jēkabpilī,

20____.gada ______________________

SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" reģistrācijas Nr. _____________ tās __________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā Slimnīca, no vienas puses, un __________________ personas kods _____________, dzīvo _____________________________, turpmāk tekstā Stipendiāts, no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un abi kopā saukti arī Puse/Puses, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes _________ lēmumu Nr. ____, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā līgums:

I. Līguma priekšmets

1. Slimnīca apņemas Stipendiātam maksāt rezidenta stipendiju _________ mēnesī, lai Stipendiāts apgūtu (specialitāti) (turpmāk tekstā stipendija).

2. Slimnīca pirms stipendijas izmaksas pārskaita normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

3. Stipendija tiek maksāta visu studiju vai rezidentūras laiku _________.

II. Norēķinu kārtība

4. Stipendiju izmaksā vienu reizi mēnesī un tā tiek pārskaitīta uz Stipendiāta norādīto bankas kontu Nr. _________ līdz mēneša 20.datumam par tekošo mēnesi.

5. Par stipendijas saņemšanas dienu Puses atzīst datumu, kad Slimnīca veikusi maksājumu.

III. Slimnīcas tiesības un pienākumi

6. Slimnīcai ir tiesības:

6.1. pieprasīt no Stipendiāta ar studijām vai rezidentūru saistītos dokumentus un informāciju;

6.2. piedāvāt Stipendiātam prakses vai darbavietu SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca";

6.3. atbilstoši iespējām nodrošināt pasūtījumu zinātniskajam darbam;

6.4. pārtraukt stipendijas izmaksu un atprasīt izmaksāto stipendiju pilnā apmērā, ja:

6.4.1. stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas;

6.4.2. sekmju vidējais vērtējums ir zemāks par 7 ballēm;

6.4.3. stipendiāts nepilda līguma nosacījumus;

6.4.4. Stipendiāts pārtrauc darba tiesiskās attiecības pirms Līguma 9.3.punktā noteiktā termiņa;

6.4.5. Stipendiāts izbeidz mācības, neiegūstot noteikto specialitāti;

6.4.6. Stipendiāts nav iesniedzis noteiktajā termiņā Līguma 9.6.punktā noteiktos dokumentus;

6.5. pārtraukt stipendijas izmaksu, ja Stipendiāts pārtrauc studiju (rezidentūras) apguvi (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.). Ja studiju (rezidentūras) pārtraukums ir ilgāks par gadu vai studijas (rezidentūra) netiek atsāktas, Slimnīcai ir tiesības atprasīt izmaksāto stipendiju, tajā skaitā ieturētos nodokļus, kā arī līgumsodu 10% apmērā no izmaksātās summas;

6.6. grozīt stipendijas apmēru atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes lēmumiem.

7. Slimnīcas pienākumi:

7.1. Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā pārskaitīt stipendiju;

7.2. Maksāt nodokļus likumos paredzētajos gadījumos un kārtībā;

7.3. Nodrošināt ar darbu Stipendiātu SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādā no Jēkabpils pilsētas domes izveidotajām iestādēm pēc studiju pabeigšanas (nosaukums) specialitātē.

IV. Stipendiāta tiesības un pienākumi

8. Stipendiātam ir tiesības saņemt līgumā noteikto stipendiju.

9. Stipendiāta pienākumi:

9.1. apgūt (specialitāti) un iegūt izglītību apliecinošu dokumentu;

9.2. pēc Slimnīcas pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā sniegt pieprasīto informāciju;

9.3. mēneša laikā pēc studiju absolvēšanas vai Slimnīcas uzaicinājuma saņemšanas, nodibināt darba tiesiskās attiecības ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai ar kādu no Jēkabpils pilsētas domes izveidotajām iestādēm un nostrādāt (nosaukums) specialitātē trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā;

9.4. ja Stipendiāts studijas pārtrauc vai izbeidz, tad 10 dienu laikā pēc šī fakta iestāšanās paziņot to Slimnīcai;

9.5. informēt Slimnīcu gadījumā, ja uz laiku tiek pārtrauktas studijas (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.) un iesniegt rakstisku iesniegumu stipendijas izmaksu pagaidu pārtraukšanai. Mācību pārtraukuma laiks nevar būt garāks par vienu gadu;

9.6. katru gadu līdz 1.augustam Slimnīcai iesniegt mācību iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina stipendijas saņēmēja sekmes un apliecinājumu par atlikušo studiju vai rezidentūras laiku, kā arī apliecinājumu par studiju turpināšanu;

9.7. līguma noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā atmaksāt stipendiju;

9.8. sekmīgi apgūt studiju programmu kursa apguves noteiktajā laikā.

10. Stipendiātam saņemtā stipendija Slimnīcai nav jāatmaksā, izņemot šādus gadījumus:

10.1. Stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas;

10.2. sekmju vidējais vērtējums ir zemāks par 7 ballēm;

10.3. Stipendiāts nepilda līguma nosacījumus;

10.4. Stipendiāts pārtrauc darba tiesiskās attiecības pirms Līguma 9.3.punktā noteiktā termiņa;

10.5. Stipendiāts izbeidz mācības, neiegūstot noteikto specialitāti;

10.6. Stipendiāts nav iesniedzis Līguma 9.6.punktā noteiktos dokumentus;

10.7. Stipendiāta studiju (rezidentūras) pārtraukums it ilgāks par vienu gadu vai studijas (rezidentūra) netiek atsāktas.

11. Līguma 13.punktā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā atmaksāt saņemto stipendiju.

12. Stipendiāts apliecina, ka piekrīt, ka Slimnīcai ir tiesības līguma izpildes ietvaros pieprasīt un nodot informāciju, kas noteikta Fizisko personu datu aizsardzības likumā, tajā skaitā nodot Stipendiāta datus piedziņas kompānijām ar mērķi šī līguma izpildei.

V. Noslēguma noteikumi

13. Gadījumā, ja Stipendiāts izvēlas citu darbavietu vai iestājas līguma 6.4.punktā noteiktie gadījumi, Slimnīca vienpusēji pārtrauc stipendijas izmaksu un Stipendiāts mēneša laikā no gadījuma iestāšanās brīža atmaksā Slimnīcai izmaksāto stipendiju pilnā apmērā, tajā skaitā aprēķinātos un samaksātos nodokļus, kā arī līgumsodu 10% apmērā no piešķirtās summas.

14. Katru gadu Slimnīca sastāda apliecinājumu par attiecīgajā periodā aprēķinātās, izmaksātās stipendijas un ieturēto nodokļu apmēru un iesniedz Stipendiātam. Stipendiātam 5 (piecu) dienu laikā no saņemšanas dienas, apliecinājums jāparaksta un jāiesniedz Slimnīcai. Ja Stipendiāts noteiktajā termiņā neiesniedz apliecinājumu Slimnīcai, tai ir tiesības vienpusēji pārtraukt stipendijas izmaksu līdz brīdim, kad iesniegts apliecinājums.

15. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

16. Visi strīdi un domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties nav iespējams, Puses iesniedz strīdu izskatīšanai tiesā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

17. Visi grozījumi līgumā izdarāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties.

18. Slimnīca var vienpusēji lauzt līgumu, ja Stipendiāts nepilda tā saistības vai uzņemtās saistības kļūst neizpildāmas.

19. Puses apliecina, ka līgumā norādītās adreses un rekvizīti ir patiesi.

20. Līgums sagatavots divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Katra Puse saņem vienu eksemplāru.

VI. Pušu rekvizīti un paraksti:

Slimnīca: Stipendiāts:
   
   
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 35Pieņemts: 17.12.2015.Stājas spēkā: 09.01.2016.Zaudē spēku: 03.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 5, 08.01.2016. OP numurs: 2016/5.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
279045
{"selected":{"value":"01.05.2018","content":"<font class='s-1'>01.05.2018.-02.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2018","iso_value":"2018\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2018.-02.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2017","iso_value":"2017\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2017.-30.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.10.2016","iso_value":"2016\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2016.-27.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2016","iso_value":"2016\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2016.-26.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2018
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)