Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Jēkabpilī 2017.gada 24.augustā

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 17.12.2015. saistošajos noteikumos Nr.35 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 17.12.2015. saistošajos noteikumos Nr.35 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 5.nr.; 2016, 208.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu III nodaļu šādā redakcijā:

"III. Rezidenta stipendijas piešķiršanas kārtība

19. Dome nosaka atbalstāmās ārstniecības speciālistu specialitātes un speciālistu skaitu, ņemot vērā SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" ieteikumus.

20. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" izsludina konkursu, nosakot dokumentu iesniegšanas termiņu.

21. Pēc konkursa noslēguma SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" iesniedz pašvaldībai dokumentus lēmuma pieņemšanai par rezidenta stipendijas piešķiršanu un sagatavo lēmuma projektu.

22. Komiteja izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus. Komiteja vērtē tikai tos pretendentu pieteikumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kas saņemti noteiktajā termiņā. Komitejai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz komitejas sēdi.

23. Lēmumu par rezidenta stipendijas izmaksas piešķiršanu pieņem Dome.

24. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par rezidenta stipendijas piešķiršanu pretendents slēdz līgumu ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" par rezidenta stipendijas izmaksu (pielikumā).

25. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" līgumā noteiktā kārtībā izmaksā rezidenta stipendiju. Dome piešķir dotāciju SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" rezidenta stipendijas izmaksai budžetā noteiktajā apmērā.

26. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" kontrolē noslēgto līgumu izpildi.

27. Rezidenta stipendija tiek piešķirta uz visu studiju vai rezidentūras laiku.

28. Rezidentam, kuram piešķirta rezidenta stipendija uz studiju laiku, bet tas turpina mācības rezidentūrā, pēc apliecinošu dokumentu saņemšanas par rezidentūru, Dome pieņem lēmumu turpināt izmaksāt rezidenta stipendiju.

29. Rezidenta stipendija vienam pretendentam tiek piešķirta par vienu apgūstamo specialitāti.

30. Rezidenta stipendijas apmērs ir 295,00 euro (divi simti deviņdesmit pieci eiro, 00 centi) mēnesī. No minētās summas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek ieturēti obligātie nodokļu maksājumi. Dome ir tiesīga grozīt rezidenta stipendijas apmēru atbilstoši budžeta apropriācijai.

31. Pretendentiem, kuri vēlas saņemt rezidenta stipendiju, SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" jāiesniedz šādi dokumenti:

31.1. pieteikums, kurā norādīts - vārds, uzvārds, iegūstamā specialitāte, studiju (rezidentūras) programmas nosaukums, izglītības iestāde un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads;

31.2. izziņa no izglītības iestādes, kurā norādīts: studiju fakts, apgūstamā specialitāte un iegūstamās specialitātes beigu termiņš;

31.3. sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu;

31.4. rekomendācija vai raksturojums no izglītības iestādes vai organizācijas, ko pārstāv pretendents;

31.5. pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādu no Jēkabpils pilsētas domes izveidotajām iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē par kuras apgūšanas periodu ir maksāta rezidenta stipendija trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā;

31.6. svešvalodās iesniegtu dokumentu tulkojums valsts valodā.

32. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz rezidenta stipendiju, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

32.1. pretendents ir students sākot ar 4.kursu vai rezidents un apgūst kādu no apstiprinātajām atbalstāmajām specialitātēm;

32.2. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

32.3. svešvalodu zināšanu līmeņa vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

32.4. pretendents pārvalda valsts valodu;

32.5. pretendents apliecinājis, gatavību stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādu no Jēkabpils pilsētas domes izveidotajām iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē par kuras apgūšanas periodu ir maksāta rezidenta stipendija trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā.

33. Priekšrocība saņemt rezidenta stipendiju ir tam, kuram augstāka vidējā atzīme.

34. Katru gadu līdz 1.augustam rezidenta stipendijas saņēmējs iesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" mācību iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina rezidenta stipendijas saņēmēja sekmes vismaz 32.punktā noteiktajā līmenī. Ja rezidenta stipendijas saņēmējs neatbilst 32.punktam noteiktajiem kritērijiem, SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vienpusēji lauž līgumu un pieprasa izmaksātās rezidenta stipendijas atmaksu viena mēneša laikā.

35. Rezidenta stipendijas saņēmējam, kurš uz laiku pārtrauc studijas (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.), iesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" rakstisku iesniegumu rezidenta stipendijas izmaksas pagaidu pārtraukšanai.

36. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" iesniedz pašvaldībai dokumentus lēmuma pieņemšanai par rezidenta stipendijas izmaksas pārtraukšanu.

37. Lēmumu par rezidenta stipendijas izmaksas pārtraukšanu pieņem Dome.

38. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" ir atbildīga par šo noteikumu un ar to saistīto Domes lēmumu izpildi konkrēto rezidenta stipendiju piešķiršanā, kā arī par noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.

39. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" reizi gadā sagatavo un iesniedz pašvaldībai pārskatu par piešķirtās budžeta dotācijas izlietojumu un rezidenta stipendiju izmaksu."

2. Izteikt IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV. Noslēguma jautājumi

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 20.marta saistošos noteikumus Nr.5 "Par pašvaldības stipendiju un mācību maksas piešķiršanu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 147.nr.; 2013, 225.nr.; 2014, 24.nr.).

41. Līgumi, kas noslēgti starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un rezidenta stipendijas saņēmēju par rezidenta stipendiju izmaksu līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir jāpārslēdz ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" līdz 2017.gada 1.novembrim.

42. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" par noslēgtajiem līgumiem nekavējoties informē pašvaldību."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

 

Pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
17.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.35

LĪGUMS

Jēkabpilī,

20____.gada ______________________

SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" reģistrācijas Nr. _____________ tās __________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā Slimnīca, no vienas puses, un __________________ personas kods _____________, dzīvo _____________________________, turpmāk tekstā Stipendiāts, no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un abi kopā saukti arī Puse/Puses, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes _________ lēmumu Nr. ____, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā līgums:

I. Līguma priekšmets

1. Slimnīca apņemas Stipendiātam maksāt rezidenta stipendiju _________ mēnesī, lai Stipendiāts apgūtu (specialitāti) (turpmāk tekstā stipendija).

2. Slimnīca pirms stipendijas izmaksas pārskaita normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

3. Stipendija tiek maksāta visu studiju vai rezidentūras laiku _________.

II. Norēķinu kārtība

4. Stipendiju izmaksā vienu reizi mēnesī un tā tiek pārskaitīta uz Stipendiāta norādīto bankas kontu Nr. _________ līdz mēneša 20.datumam par tekošo mēnesi.

5. Par stipendijas saņemšanas dienu Puses atzīst datumu, kad Slimnīca veikusi maksājumu.

III. Slimnīcas tiesības un pienākumi

6. Slimnīcai ir tiesības:

6.1. pieprasīt no Stipendiāta ar studijām vai rezidentūru saistītos dokumentus un informāciju;

6.2. piedāvāt Stipendiātam prakses vai darbavietu SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca";

6.3. atbilstoši iespējām nodrošināt pasūtījumu zinātniskajam darbam;

6.4. pārtraukt stipendijas izmaksu un atprasīt izmaksāto stipendiju pilnā apmērā, ja:

6.4.1. stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas;

6.4.2. sekmju vidējais vērtējums ir zemāks par 7 ballēm;

6.4.3. stipendiāts nepilda līguma nosacījumus;

6.4.4. Stipendiāts pārtrauc darba tiesiskās attiecības pirms Līguma 9.3.punktā noteiktā termiņa;

6.4.5. Stipendiāts izbeidz mācības, neiegūstot noteikto specialitāti;

6.4.6. Stipendiāts nav iesniedzis noteiktajā termiņā Līguma 9.6.punktā noteiktos dokumentus;

6.5. pārtraukt stipendijas izmaksu, ja Stipendiāts pārtrauc studiju (rezidentūras) apguvi (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.). Ja studiju (rezidentūras) pārtraukums ir ilgāks par gadu vai studijas (rezidentūra) netiek atsāktas, Slimnīcai ir tiesības atprasīt izmaksāto stipendiju, tajā skaitā ieturētos nodokļus, kā arī līgumsodu 10% apmērā no izmaksātās summas;

6.6. grozīt stipendijas apmēru atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes lēmumiem.

7. Slimnīcas pienākumi:

7.1. Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā pārskaitīt stipendiju;

7.2. Maksāt nodokļus likumos paredzētajos gadījumos un kārtībā;

7.3. Nodrošināt ar darbu Stipendiātu SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādā no Jēkabpils pilsētas domes izveidotajām iestādēm pēc studiju pabeigšanas (nosaukums) specialitātē.

IV. Stipendiāta tiesības un pienākumi

8. Stipendiātam ir tiesības saņemt līgumā noteikto stipendiju.

9. Stipendiāta pienākumi:

9.1. apgūt (specialitāti) un iegūt izglītību apliecinošu dokumentu;

9.2. pēc Slimnīcas pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā sniegt pieprasīto informāciju;

9.3. mēneša laikā pēc studiju absolvēšanas vai Slimnīcas uzaicinājuma saņemšanas, nodibināt darba tiesiskās attiecības ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai ar kādu no Jēkabpils pilsētas domes izveidotajām iestādēm un nostrādāt (nosaukums) specialitātē trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā;

9.4. ja Stipendiāts studijas pārtrauc vai izbeidz, tad 10 dienu laikā pēc šī fakta iestāšanās paziņot to Slimnīcai;

9.5. informēt Slimnīcu gadījumā, ja uz laiku tiek pārtrauktas studijas (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.) un iesniegt rakstisku iesniegumu stipendijas izmaksu pagaidu pārtraukšanai. Mācību pārtraukuma laiks nevar būt garāks par vienu gadu;

9.6. katru gadu līdz 1.augustam Slimnīcai iesniegt mācību iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina stipendijas saņēmēja sekmes un apliecinājumu par atlikušo studiju vai rezidentūras laiku, kā arī apliecinājumu par studiju turpināšanu;

9.7. līguma noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā atmaksāt stipendiju;

9.8. sekmīgi apgūt studiju programmu kursa apguves noteiktajā laikā.

10. Stipendiātam saņemtā stipendija Slimnīcai nav jāatmaksā, izņemot šādus gadījumus:

10.1. Stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas;

10.2. sekmju vidējais vērtējums ir zemāks par 7 ballēm;

10.3. Stipendiāts nepilda līguma nosacījumus;

10.4. Stipendiāts pārtrauc darba tiesiskās attiecības pirms Līguma 9.3.punktā noteiktā termiņa;

10.5. Stipendiāts izbeidz mācības, neiegūstot noteikto specialitāti;

10.6. Stipendiāts nav iesniedzis Līguma 9.6.punktā noteiktos dokumentus;

10.7. Stipendiāta studiju (rezidentūras) pārtraukums it ilgāks par vienu gadu vai studijas (rezidentūra) netiek atsāktas.

11. Līguma 13.punktā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā atmaksāt saņemto stipendiju.

12. Stipendiāts apliecina, ka piekrīt, ka Slimnīcai ir tiesības līguma izpildes ietvaros pieprasīt un nodot informāciju, kas noteikta Fizisko personu datu aizsardzības likumā, tajā skaitā nodot Stipendiāta datus piedziņas kompānijām ar mērķi šī līguma izpildei.

V. Noslēguma noteikumi

13. Gadījumā, ja Stipendiāts izvēlas citu darbavietu vai iestājas līguma 6.4.punktā noteiktie gadījumi, Slimnīca vienpusēji pārtrauc stipendijas izmaksu un Stipendiāts mēneša laikā no gadījuma iestāšanās brīža atmaksā Slimnīcai izmaksāto stipendiju pilnā apmērā, tajā skaitā aprēķinātos un samaksātos nodokļus, kā arī līgumsodu 10% apmērā no piešķirtās summas.

14. Katru gadu Slimnīca sastāda apliecinājumu par attiecīgajā periodā aprēķinātās, izmaksātās stipendijas un ieturēto nodokļu apmēru un iesniedz Stipendiātam. Stipendiātam 5 (piecu) dienu laikā no saņemšanas dienas, apliecinājums jāparaksta un jāiesniedz Slimnīcai. Ja Stipendiāts noteiktajā termiņā neiesniedz apliecinājumu Slimnīcai, tai ir tiesības vienpusēji pārtraukt stipendijas izmaksu līdz brīdim, kad iesniegts apliecinājums.

15. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

16. Visi strīdi un domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties nav iespējams, Puses iesniedz strīdu izskatīšanai tiesā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

17. Visi grozījumi līgumā izdarāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties.

18. Slimnīca var vienpusēji lauzt līgumu, ja Stipendiāts nepilda tā saistības vai uzņemtās saistības kļūst neizpildāmas.

19. Puses apliecina, ka līgumā norādītās adreses un rekvizīti ir patiesi.

20. Līgums sagatavots divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Katra Puse saņem vienu eksemplāru.

VI. Pušu rekvizīti un paraksti:

Slimnīca:   Stipendiāts:
 
 

 

Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr.17 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 17.12.2015. saistošajos noteikumos Nr.35 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus. No likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punkta izriet, ka pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst gādāt par iedzīvotāju izglītību un nodrošināt veselības aprūpes pieejamību pašvaldības administratīvajā teritorijā. No minētajām funkcijām izriet arī pašvaldības tiesības sniegt finansiālu atbalstu studentiem, kas studē specialitātēs, kas nepieciešamas Jēkabpils pilsētai.
Saistošo noteikumu mērķis ir nodalīt lēmuma pieņemšanu, ko veiks dome, un līgumu slēgšanu un stipendiju izmaksu, ko veiks SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca".
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka lēmumu par stipendiju piešķiršanu vai to pārtraukšanu pieņem dome. Līgumus ar rezidentiem slēgs un stipendiju izmaksās SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Plānots budžeta ietaupījums, attiecībā pret 2017.gadā plānoto, ietaupījums aptuveni 6000,00 euro. Dome budžetā plānos līdzekļus kā dotāciju SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca".
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 17.12.2015. saistošajos noteikumos Nr.35 "Saistošie noteikumi .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 24.08.2017.Stājas spēkā: 28.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192, 27.09.2017. OP numurs: 2017/192.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
293795
28.09.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)