Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 745

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 45. §)
Atzīto aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atzīto aizsardzības organizāciju (turpmāk – organizācija) atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības prasības un kārtību;

1.2. prasības organizācijas atbilstības sertifikāta saņemšanai, kā arī tā izsniegšanas un anulēšanas kārtību.

2. Šo noteikumu izpratnē:

2.1. aizsardzības prasības – prasības, kas noteiktas:

2.1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulā (EK) Nr. 725/2004 par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu;

2.1.2. 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras, ar grozījumiem (turpmāk – SOLAS konvencija), XI-2. nodaļā;

2.1.3. Starptautiskajā kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksā (turpmāk – ISPS kodekss);

2.1.4. šajos noteikumos, Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, Likumā par ostām un normatīvajos aktos par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildes kārtību un uzraudzību;

2.2. atbilstības sertifikāts – dokuments, kas apliecina komersanta, atvasinātas publiskas personas vai iestādes (turpmāk – pretendents) atbilstību ISPS kodeksa B daļas 4.5. apakšpunktā un šajos noteikumos minētajām aizsardzības prasībām;

2.3. organizācija – organizācija, kas atbilst SOLAS konvencijas XI-2. nodaļas 1. noteikuma 16. punktā minētajai definīcijai;

2.4. kuģa un ostas mijiedarbība – mijiedarbība, kas atbilst SOLAS konvencijas XI-2. nodaļas 1. noteikuma 8. punktā minētajai definīcijai.

3. Organizācijas atzīšanu, sertificēšanu un darbības uzraudzību veic valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Jūras administrācija).

II. Organizācijas atzīšana un sertificēšana

4. Jūras administrācija organizāciju atzīst, pieņemot lēmumu par atbilstības sertifikāta (1. pielikums) izsniegšanu uz sešiem gadiem šādas vienas vai vairāku darbību veikšanai Latvijas Republikas teritorijā:

4.1. kuģa aizsardzības novērtēšana;

4.2. kuģa aizsardzības pārbaudes un sertifikācija;

4.3. kuģa aizsardzības plāna un tā grozījumu sagatavošana;

4.4. ostas aizsardzības plāna un tā grozījumu sagatavošana;

4.5. ostas iekārtas aizsardzības plāna un tā grozījumu sagatavošana;

4.6. ostas personāla apmācība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzību;

4.7. ostas iekārtu personāla apmācība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzību.

5. Jūras administrācija, slēdzot pilnvarojuma līgumu, var pilnvarot veikt konkrētas ar kuģu aizsardzību saistītas darbības klasifikācijas sabiedrībai (atzītai organizācijai), kas atzīta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 391/2009 par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates, ja tā atbilst ISPS kodeksa B daļas 4.5. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

6. Pretendents, kurš vēlas saņemt atbilstības sertifikātu šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.5. vai 4.7. apakšpunktā minēto darbību veikšanai, iesniedz Jūras administrācijā iesniegumu un dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību šo noteikumu 2. pielikumā minētajām prasībām.

7. Pretendents, kurš vēlas saņemt atbilstības sertifikātu šo noteikumu 4.4. vai 4.6. apakšpunktā minēto darbību veikšanai, iesniedz Jūras administrācijā iesniegumu un dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām.

8. Pēc Jūras administrācijas pieprasījuma Drošības policija veic pārbaudi un sniedz atzinumu par to, vai pretendents, kurš vēlas saņemt atbilstības sertifikātu šo noteikumu 4.4. vai 4.5. apakšpunktā minēto darbību veikšanai, atbilst šo noteikumu 4. pielikumā minētajām prasībām, kā arī par to, vai valsts drošības iestāžu vai Valsts policijas rīcībā nav ziņu, kas dod pamatu uzskatīt, ka pretendenta darbība ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem un ir vērsta pret valsti vai sabiedrības likumīgajām interesēm.

9. Pēc šo noteikumu 6., 7. vai 8. punktā minēto dokumentu saņemšanas Jūras administrācija izvērtē tajos norādīto informāciju un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. par atbilstības sertifikāta izsniegšanu vienas vai vairāku atsevišķu iesniegumā minēto darbību veikšanai;

9.2. par atteikumu izsniegt atbilstības sertifikātu.

10. Ja Jūras administrācija pieņem šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto lēmumu, tā kopā ar lēmumu sagatavo izsniegšanai arī atbilstības sertifikātu, kurā norāda pieņemtā lēmuma spēkā esības termiņu (turpmāk – atbilstības sertifikāta derīguma termiņš).

11. Jūras administrācija pieņem šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minēto lēmumu, ja:

11.1. pretendenta iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi un, iesniedzot papildu informāciju šo noteikumu 6. un 7. punktā minētajos gadījumos, pretendents nepilnības nav novērsis;

11.2. pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas;

11.3. konstatēts, ka pretendents neatbilst šo noteikumu 2., 3. vai 4. pielikumā minētajām prasībām;

11.4. par pretendentu, kurš vēlas saņemt atbilstības sertifikātu šo noteikumu 4.4. vai 4.5. apakšpunktā minēto darbību veikšanai, ir saņemts Drošības policijas atzinums par to, ka valsts drošības iestāžu vai Valsts policijas rīcībā ir ziņas, kas dod pamatu uzskatīt, ka attiecīgā pretendenta darbība ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem un ir vērsta pret valsti vai sabiedrības likumīgajām interesēm.

12. Organizāciju sarakstu ievieto Jūras administrācijas tīmekļvietnē, norādot darbības, kuru veikšanai organizācijas ir sertificētas, kā arī atbilstības sertifikāta derīguma termiņu.

13. Ja atbilstības sertifikāta derīguma termiņa laikā tiek mainīts organizācijas nosaukums, juridiskais statuss vai juridiskā adrese, organizācija piecu darbdienu laikā pēc izmaiņu veikšanas par tām rakstiski informē Jūras administrāciju. Iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus. Jūras administrācija triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz jaunu atbilstības sertifikātu.

14. Ja atbilstības sertifikāta oriģināls ir nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai bojāts, organizācija par to rakstiski informē Jūras administrāciju. Jūras administrācija piecu darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas izsniedz atbilstības sertifikāta dublikātu.

15. Organizācija atbilstības sertifikāta derīguma termiņa laikā nodrošina šajos noteikumos minēto prasību ievērošanu savā darbībā.

III. Organizācijas uzraudzība un atbilstības sertifikāta anulēšana

16. Jūras administrācija ne retāk kā reizi divos gados veic organizācijas auditu. Ārvalstu organizācijas auditu veic organizācijas pārstāvniecībā, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā. Ja organizācijai nav pārstāvniecības Latvijā, tās auditu var veikt organizācijas birojā ārvalstīs. Jūras administrācija var veikt arī ārpuskārtas auditu, ja tās rīcībā ir informācija, kas rada aizdomas, ka organizācija neatbilst šo noteikumu prasībām.

17. Lai veiktu šo noteikumu 16. punktā minēto auditu, Jūras administrācijas amatpersonām ir tiesības:

17.1. pieprasīt organizācijai sniegt visu nepieciešamo informāciju norādītajā termiņā;

17.2. pārbaudīt organizācijas dokumentus, kas saistīti ar tās sertificēto darbību;

17.3. saņemt šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas;

17.4. pieprasīt jebkura organizācijas darbinieka vai pārstāvja paskaidrojumus par faktiem vai dokumentiem, kas attiecas uz audita priekšmetu.

18. Pirms šo noteikumu 16. punktā minētā audita uzsākšanas Jūras administrācijas amatpersona rakstiski informē organizācijas vadītāju vai viņa aizvietotāju par audita priekšmetu un mērķi.

19. Ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 16. punktā minētā audita pabeigšanas Jūras administrācija sagatavo ziņojumu par auditu. Ziņojumā norāda šādu informāciju:

19.1. audita mērķis;

19.2. audita apjoms;

19.3. audita veicēji;

19.4. audita laiks;

19.5. informācija par organizāciju (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, atbilstības sertifikāta izsniegšanas datums, numurs, derīguma termiņš un sertificētās darbības);

19.6. informācija par auditā konstatētajiem trūkumiem organizācijas darbībā, to apjomu un audita laikā veiktajām korekcijām;

19.7. secinājumi par organizācijas atbilstību šo noteikumu prasībām;

19.8. secinājumi par organizācijas darbības atbilstību pilnvarojuma līgumā noteiktajam, ja ar organizāciju ir noslēgts pilnvarojuma līgums;

19.9. priekšlikumi audita laikā konstatēto trūkumu novēršanai.

20. Jūras administrācijas amatpersonas, kuras veikušas auditu, paraksta sagatavoto ziņojumu un nosūta to organizācijai. Ja saskaņā ar audita rezultātiem ir pamats pieņemt lēmumu par atbilstības sertifikāta anulēšanu, kopā ar ziņojumu organizācijai nosūta arī atbilstošu lēmumu.

21. Jūras administrācija pieņem lēmumu par atbilstības sertifikāta anulēšanu, ja organizācijas darbībā konstatē šādus faktus:

21.1. neatbilstība šo noteikumu prasībām;

21.2. sistemātiska organizācijas sagatavoto aizsardzības plānu neatbilstība aizsardzības prasībām (izvērtējot aizsardzības prasībām neatbilstošu plānu iesniegšanas biežumu un neatbilstības raksturu);

21.3. organizācijas darbinieku zināšanu un prasmju neatbilstība noteiktajām prasībām ostu, ostas iekārtu un kuģu aizsardzības jomā;

21.4. izsniegti starptautiskie kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāti vai atbilstības apstiprinājumi (starptautiskajā kuģa aizsardzības sertifikātā) kuģiem, kas neatbilst aizsardzības prasībām;

21.5. aizsardzības personāla apmācība nav veikta atbilstoši apstiprinātajai apmācības programmai vai aizsardzības prasībām;

21.6. nav sniegta informācija atbilstoši šo noteikumu 13. un 14. punktā minētajām prasībām;

21.7. ir sniegta nepatiesa informācija;

21.8. organizācija ir beigusi darbību;

21.9. Jūras administrācijai traucē veikt organizācijas auditu.

IV. Noslēguma jautājumi

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 13. novembra noteikumus Nr. 767 "Noteikumi par atzītajām aizsardzības organizācijām kuģošanas un ostu darbības jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 188. nr.).

23. Jūras administrācijas pieņemtie lēmumi par atbilstības sertifikātu izsniegšanu, kuri pieņemti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajos norādītajam atbilstības sertifikāta derīguma termiņam.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvas 2005/65/EK par ostu aizsardzības pastiprināšanu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 745

Vieta
izdevēja
simbolam

 

Atzītās aizsardzības organizācijas
ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS
Certificate of Compliance of Recognized Security Organization

Valsts akciju sabiedrība
"Latvijas Jūras administrācija"
Maritime Administration of Latvia
 

Latvijas Republika
Republic of Latvia

Rīga
Riga
 Nr. ____
No.

Pamatojoties uz iesniegto dokumentu pārbaudi un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" lēmumu, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" apliecina, ka

   
 

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

 

atbilst atzītās aizsardzības organizācijas prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 745 "Atzīto aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība".

Based on the examination of submitted documents and resolution of the Maritime Administration of Latvia, the Maritime Administration of Latvia assures that the organization mentioned in this Certificate corresponds to the requirements for Recognized Security Organization, which are included in Regulation of the Cabinet of Ministers No. 745 "The Procedures for Recognition, Certification and Supervision of Recognised Security Organisations" of 22 December 2015.

Atzītā aizsardzības organizācija 
Recognized Security Organization

(nosaukums/name)

  
 

(juridiskā adrese/address)

tiek sertificēta šādām darbībām 
Certificated activity 
  

Atzītā aizsardzības organizācija ir atbildīga par sertificēto darbību atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām./Recognized Security Organization is responsible for conformity of certificated actions to the requirements for Recognized Security Organization.

Atbilstības sertifikāta derīguma termiņš  
Certificate is valid until

(datums/date)

 
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras
administrācija" valdes priekšsēdētājs
 
Chairman of the Board of Maritime Administration of Latvia

(paraksts un tā atšifrējums/signature and deciphering)

Izsniegts 
Issued at 
Izsniegšanas datums 

Z. v.
Seal or stamp

Date 
Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 745
Prasības atbilstības sertifikāta saņemšanai šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.5. vai 4.7. apakšpunktā minēto darbību veikšanai

Lai saņemtu atbilstības sertifikātu šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.5. vai 4.7. apakšpunktā minēto darbību veikšanai, pretendents dokumentāri apliecina savu atbilstību šādām prasībām:

1) speciālas zināšanas attiecīgajos aizsardzības aspektos;

2) pietiekamas zināšanas par kuģu un ostu darbībām, tostarp zināšanas par kuģu uzbūvi un konstrukciju, ja pretendents sniedz pakalpojumus saistībā ar kuģiem, un par ostu infrastruktūru un funkcijām, ja pretendents sniedz pakalpojumus saistībā ar ostas iekārtām;

3) spēja novērtēt iespējamos aizsardzības riskus, kas var gadīties kuģa un ostas iekārtas operāciju laikā, tai skaitā kuģa un ostas mijiedarbībā, un noteikt, kā mazināt šādus riskus;

4) spēja uzturēt un uzlabot sava personāla speciālo zināšanu līmeni;

5) spēja uzraudzīt sava personāla uzticamību;

6) spēja īstenot piemērotus pasākumus, lai novērstu nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi konfidenciāliem materiāliem drošības jomā;

7) zināšanas par SOLAS konvencijas XI-2. nodaļas un ISPS kodeksa prasībām un par atbilstošajiem nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem un drošības prasībām;

8) zināšanas par pašreizējiem drošības apdraudējumiem un to shēmām;

9) zināšanas par ieroču, bīstamu vielu un ierīču atpazīšanu un atrašanu;

10) zināšanas par to, kā nediskriminējošā veidā atpazīt tādu personu īpatnības un izturēšanās veidu, kas, iespējams, apdraud drošību;

11) zināšanas par metodēm, ko izmanto, lai apietu drošības pasākumus;

12) zināšanas par drošības un novērošanas iekārtām un sistēmām, kā arī to ekspluatācijas ierobežojumiem.

Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 745
Prasības atbilstības sertifikāta saņemšanai šo noteikumu 4.4. vai 4.6. apakšpunktā minēto darbību veikšanai

Lai saņemtu atbilstības sertifikātu šo noteikumu 4.4. vai 4.6. apakšpunktā minēto darbību veikšanai, pretendents dokumentāri apliecina savu atbilstību šādām prasībām:

1) kompetence attiecīgajos ostas aizsardzības aspektos;

2) attiecīgas zināšanas par ostas operācijām, tostarp zināšanas par ostas modeli un funkcijām;

3) attiecīgas zināšanas par citām aizsardzībai svarīgām operācijām, kas potenciāli ietekmē ostas aizsardzību;

4) spēja novērtēt iespējamos ostas aizsardzības apdraudējumus;

5) prasme uzturēt spēkā un uzlabot ostas aizsardzības personāla kompetenci;

6) prasme uzraudzīt personāla atbilstību visā turpmākajā laikā pēc atbilstības sertifikāta saņemšanas;

7) prasme uzturēt spēkā attiecīgus pasākumus, lai izvairītos no aizsardzībai jutīgas informācijas nesankcionētas atklāšanas vai pieejas tai;

8) zināšanas par attiecīgajiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem un aizsardzības prasībām;

9) zināšanas par pašreizējiem aizsardzības draudiem un modeļiem;

10) spēja identificēt un atklāt ieročus, bīstamas vielas un ierīces;

11) spēja nediskriminējošā veidā atpazīt tādu personu īpašības un uzvedības modeļus, kuras var apdraudēt ostas aizsardzību;

12) zināšanas par paņēmieniem, ko izmanto, lai apietu aizsardzības pasākumus;

13) zināšanas par aizsardzības un novērošanas iekārtām un sistēmām, kā arī to darbības ierobežojumiem.

Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 745
Papildu prasības atbilstības sertifikāta saņemšanai šo noteikumu 4.4. vai 4.5. apakšpunktā minēto darbību veikšanai

Par atzītās aizsardzības organizācijas atbildīgo amatpersonu var būt persona, kas atbilst šādām prasībām:

1) tai ir Latvijas pilsonība;

2) tā nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu;

3) tā nav notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;

4) tā nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, ja persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;

5) pār to nav nodibināta aizgādnība;

6) tā nav bijusi PSRS, Latvijas PSR vai nav kādas ārvalsts drošības dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;

7) tā nav vai nav bijusi ar Latvijas Republikas likumiem, Augstākās padomes lēmumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks (biedrs) pēc šo organizāciju aizliegšanas;

8) tā ir saņēmusi narkologa un psihiatra atzinumu par to, ka tai nav diagnosticēti psihiski traucējumi vai alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība.

Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atzīto aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 745Pieņemts: 22.12.2015.Stājas spēkā: 31.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 254, 30.12.2015. OP numurs: 2015/254.6
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278912
31.12.2015
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"