Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Ventspilī 2015.gada 20.novembrī
Par pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai
Apstiprināti Ventspils pilsētas domē
2015.gada 20.novembrī (prot. Nr. 16; 9.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts un piešķirts Ventspils pilsētas pašvaldības pabalsts talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai (turpmāk – pabalsts).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Trūcīga ģimene (persona) – ģimene (persona), kura atzīta par trūcīgu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

2.2. Maznodrošināta ģimene (persona) – Noteikumu izpratnē ģimene (persona), kuras ienākumi un materiālā stāvokļa līmenis nepārsniedz Ventspils pilsētas domes noteikto maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nosakot neņem vērā stipendiju, ko personai, kas pretendē uz pabalstu, piešķīrusi izglītības iestāde vai citi finansējuma avoti.

2.3. Vidējā svērtā atzīme – atzīme, kas tiek aprēķināta, saskaitot sesijā iegūto atzīmju un tām atbilstošo kredītpunktu reizinājumus un iegūto summu dalot ar iegūto kredītpunktu summu. Rezultāts tiek noapaļots līdz desmitdaļām.

2.4. Vidējā aritmētiskā atzīme – atzīme, kas tiek aprēķināta visu semestrī iegūto atzīmju summu dalot ar atzīmju skaitu. Rezultāts tiek noapaļots līdz desmitdaļām.

3. Tiesības saņemt pabalstu ir jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vecumā no 15 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, vai to pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms studiju uzsākšanas bija Ventspils pilsētas administratīvā teritorija, un kuri atbilst vienai no šīm prasībām:

3.1. apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās un semestra vidējā aritmētiskā atzīme nav zemāka par 6,5 ballēm;

3.2. apgūst augstākās izglītības programmu pilna laika studijās un vidējā svērtā atzīme sesijā nav zemāka par 6,5 ballēm.

II. Pabalsta apmērs

4. Jaunietim, kurš apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās izglītības iestādē, kas atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

4.1. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir robežās no 6,5 – 7,9 ballēm un ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 356,00 euro;

4.2. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 427,00 euro;

4.3. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss – 470,00 euro.

5. Jaunietim, kurš apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās izglītības iestādē, kas atrodas ārpus Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas, pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

5.1. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir robežās no 6,5 – 7,9 ballēm un ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 570,00 euro;

5.2. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 683,00 euro;

5.3. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss – 752,00 euro.

6. Jaunietim, kurš apgūst augstākās izglītības programmu pilna laika studijās izglītības iestādē, kas atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

6.1. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir robežās no 6,5 – 7,9 ballēm un ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 427,00 euro;

6.2. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 513,00 euro;

6.3. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss – 564,00 euro.

7. Jaunietim, kurš apgūst augstākās izglītības programmu pilna laika studijās izglītības iestādē, kas atrodas ārpus Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas, pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

7.1. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir robežās no 6,5 – 7,9 ballēm un ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 641,00 euro;

7.2. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 769,00 euro;

7.3. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss – 846,00 euro.

III. Pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

8. Pabalstu var saņemt divas reizes gadā pēc ziemas un pavasara sesijas vai semestra beigām.

9. Personai, kas pretendē uz pabalstu, Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) jāiesniedz:

9.1. iesniegums;

9.2. mācību iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina sesijas vai semestra rezultātus.

10. Personai, kas pretendē uz pabalstu, Noteikumu 9. punktā minētie dokumenti Sociālajā dienestā jāiesniedz viena mēneša laikā pēc sesijas vai semestra rezultātu apstiprināšanas.

11. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc Noteikumu 9. punktā minēto dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā izskata personas atbilstību Noteikumu 3. punktā minētajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

12. Pabalstu pārskaita uz iesniegumā norādīto kontu trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

IV. Lēmuma paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

13. Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts un paziņots Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

14. Sociālā dienesta sociālā darba speciālista lēmumu var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam.

15. Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils pilsētas domes 2008. gada 21. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 10 "Par Ventspils pašvaldības pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai" (Latvijas Vēstnesis, 2008, Nr. 80; 2014, Nr. 3).

17. Iesniegumi par pabalsta piešķiršanu, kuri saņemti līdz 2015. gada 31. decembrim, tiek izskatīti Ventspils pilsētas domes 2008. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 10 "Par Ventspils pašvaldības pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai" noteiktajā kārtībā.

18. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks sadarbības jautājumos G.Blumbergs
Saistošo noteikumu Nr. 9 "Par pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai"
paskaidrojuma raksts
SadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsVentspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par Ventspils pašvaldības pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai" nepieciešamo grozījumu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, tāpēc ir sagatavoti jauni saistošie noteikumi – Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 9 "Par pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai" (turpmāk – Saistošie noteikumi), kuros ir noteikta pabalsta talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai (turpmāk – pabalsts) pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība.

Saistošie noteikumi ir sagatavoti, jo tiek veikta pabalsta noapaļošana uz augšu līdz pilnam veselam skaitlim, tā kā pēc latu konvertācijas uz euro pabalsts tika izteikts decimālskaitļos.

Noapaļošana tiek veikta pabalstam 12 kategorijās. Tās rezultātā nedaudz palielināsies pabalsta apmērs, tiek atvieglota tā izmaksa un saņemšana.

Saistošie noteikumi sagatavoti saskaņā ar Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumiem Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi", precizēti nodaļu nosaukumi, terminu skaidrojumi un pabalsta saņemšanai iesniedzamie dokumenti.

Apstrīdēšanas kārtība noteikta saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka pabalsta apmēru 12 dažādās kategorijās, pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, lēmuma pieņemšanas, paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Saistošie noteikumi maina pabalsta apmēru. Pēc Saistošo noteikumu spēkā stāšanās, absolūtos skaitļos noteiktais pabalsts visās 12 kategorijās būs izteikts veselos eiro.

Saistošo noteikumu spēkā stāšanās noteikta 2016. gada 1. janvārī.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetuIetekme uz 2016. gada Ventspils pilsētas pašvaldības budžetu pilnam kalendāra gadam prognozēta 31 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Jautājumu gadījumā persona var vērsties Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (20.05.2015.), Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (03.11.2015.), Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (04.11.2015.) un Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejā (13.11.2015.).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (03.11.2015.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Sociālā dienesta klientu priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks sadarbības jautājumos G.Blumbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 20.11.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253, 29.12.2015. OP numurs: 2015/253.34
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
278885
01.01.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)