Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumus Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 686

Rīgā 2015. gada 1. decembrī (prot. Nr. 64 37. §)
Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt valdes un padomes locekļa nominēšanas procesa atbilstību korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem un atklātu, godīgu un profesionālu valdes un padomes locekļu atlasi, kas veicina profesionālas un kompetentas valsts kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas izveidi.

3. Noteikumus nepiemēro Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma:

3.1. 31. panta astotās daļas 1. punktā minētajā gadījumā;

3.2. 31. panta astotās daļas 2. punktā minētajā gadījumā, izņemot šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.4. apakšpunktā minētās prasības.

II. Atlases pamatkritēriji valdes un padomes locekļiem

4. Valdes vai padomes locekļu kandidātu atlasei piemēro šādus atlases pamatkritērijus:

4.1. valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas valdes vai padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;

4.2. atbilstoša augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes vai padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā;

4.3. darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes vai padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā;

4.4. nevainojama reputācija;

4.5. citas būtiskas profesionālās iemaņas un kompetences atbilstoši konkrētās kapitālsabiedrības darbības jomai.

5. Valdes vai padomes locekļa kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju. Izvērtējot valdes vai padomes locekļa kandidāta reputāciju, ņem vērā visu valsts kapitāla daļu turētāja vai padomes (ja tāda izveidota), kā arī nominācijas komisijas rīcībā esošo informāciju, kas ir pieejama novērtējuma veikšanai.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 647)

6. Lai nodrošinātu profesionālu un objektīvu kapitālsabiedrības padomes darbu, kas veicina kapitālsabiedrības vērtības ilgtermiņa pieaugumu un darbības efektivitāti, kapitāla daļu turētājs (izņemot gadījumus, ja kapitālsabiedrība dibināta uz likuma pamata) nodrošina, lai vismaz puse no padomes locekļiem būtu neatkarīgie padomes locekļi. Ja padomi veido nepāra skaits padomes locekļu, neatkarīgo padomes locekļu skaits var būt par vienu mazāks nekā pārējo padomes locekļu skaits. Padomes loceklis tiek uzskatīts par neatkarīgu, ja tas atbilst visām šīm prasībām:

6.1. pildot citus amatus, nav pakļauts kapitāla daļu turētāja norādījumiem;

6.2. pēdējo triju gadu laikā nav bijis valdes loceklis vai sabiedrības kontrolieris tai pašā kapitālsabiedrībā vai tās atkarīgajā sabiedrībā;

6.3. kapitālsabiedrībā, kurā ieņem padomes locekļa amatu, gūst ienākumus tikai par padomes locekļa amata pienākumu izpildi;

6.4. pēdējo triju gadu laikā nav bijis ārējais revidents, kā arī dalībnieks, valdes loceklis vai darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas kapitālsabiedrībai, kurā pilda padomes locekļa amatu.

7. Nominācijas komisija, definējot šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3. un 4.5. apakšpunktā minētos kritērijus un novērtējot kandidāta atbilstību tiem, attiecībā uz valdes locekļu amata kandidātiem ievēro šo noteikumu 1. pielikumā minētās minimālās prasības, bet attiecībā uz padomes locekļu amata kandidātiem – šo noteikumu 2. pielikumā minētās minimālās prasības. Nominācijas komisija nodrošina, ka definētie kritēriji ir samērīgi.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

8. Šo noteikumu 4.1. apakšpunktā ietverto prasību par valsts valodas pārvaldīšanu piemēro tiktāl, ciktāl ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

9. Par šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3. un 4.5. apakšpunktā minēto kritēriju detalizētu definēšanu, pamatojoties uz valsts kapitāla daļu turētāja vai kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) sagatavotu valdes vai padomes loceklim nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu, ir atbildīga nominācijas komisija.

III. Atlases un novērtēšanas procesu uzsākšana, nominācijas komisijas izveide

10. Valsts kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) nodrošina savlaicīgu valdes un padomes locekļu kandidātu atlases un novērtēšanas procesu uzsākšanu, paredzot, ka:

10.1. tiek sagatavots valdes vai padomes locekļiem nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību apraksts, kā arī sagatavota informācija nominācijas komisijai par esošo situāciju kapitālsabiedrībā, tās stratēģiju, mērķiem un izaicinājumiem;

10.2. pamatojoties uz valdes vai padomes locekļiem nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu un ievērojot nominācijas komisijas apstiprināto nolikumu, ir izsludināta publiska kandidātu pieteikšanās procedūra, kā arī, ja nepieciešams, var noteikt, ka tiek izmantotas citas personāla atlases metodes. Ja valdes vai padomes locekļus ievēlē kapitālsabiedrībā, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir liela, kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) var noteikt, ka valdes vai padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai izmanto personāla atlases komersanta pakalpojumus, kurus finansē no kapitālsabiedrības līdzekļiem. Publiska kandidātu pieteikšanās procedūra nav obligāta, ja ievēlē padomes locekli privātajā kapitālsabiedrībā, kurā valstij nav tiešas izšķirošas ietekmes;

10.3. ir sagatavots un nominācijas komisijai iesniegts potenciālo valdes vai padomes locekļu kandidātu saraksts, kas izveidots no kandidātiem:

10.3.1. kuri pieteikušies publiskās kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros;

10.3.2. kuri atlasīti, izmantojot personāla atlases komersanta pakalpojumus (ja tādi tiek izmantoti);

10.3.3. kuri atlasīti, izmantojot citas personāla atlases metodes (ja tiek izmantotas);

10.3.4. kurus ieteikusi nominācijas komisija (ja attiecināms);

10.4. pirms dalībnieku (akcionāru) sapulces vai padomes sēdes, kurā paredzēts ievēlēt valdes vai padomes locekli, nominācijas komisijai tiek dots pietiekami ilgs termiņš, lai izstrādātu nolikumu, kurā detalizēti definēti atlases kritēriji, kandidātu novērtēšanas kritēriji un kandidātu atbilstības novērtēšanas kārtība un metodes, kā arī lai novērtētu valdes vai padomes locekļu kandidātus.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 647)

11. Valsts kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) kandidātu novērtēšanai izveido nominācijas komisiju, kurā iekļauj ne vairāk kā trīs valsts kapitāla daļu turētāja vai kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) izvirzītos pārstāvjus, koordinācijas institūcijas izvirzīto pārstāvi, neatkarīgus ekspertus un, ja nepieciešams, novērotājus ar padomdevēja tiesībām, lai nodrošinātu atbilstības novērtēšanas procesa caurskatāmību. Valsts kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) ir tiesīga izveidot pastāvīgu nominācijas komisiju valdes un padomes locekļu kandidātu atbilstības novērtēšanas procesa nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 647)

12. Valsts kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) nodrošina kandidātu atlases un novērtēšanas procesu dokumentēšanu. Valsts kapitāla daļu turētājs, kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) un nominācijas komisijas locekļi nodrošina, ka kandidātu atlases un novērtēšanas procesā iegūtā informācija par pretendentiem netiek nodota vai izpausta trešajām personām, kā arī netiek veiktas citas darbības, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā.

13. Par neatkarīgu ekspertu vai novērotāju var būt persona, kura nav pakļauta kapitāla daļu turētāja vai kapitālsabiedrības padomes norādījumiem Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Komerclikuma izpratnē un kura padomdevēja funkcijas veic neitrāli un neatkarīgi, ievērojot šo noteikumu 3. pielikumā minētos nosacījumus.

14. Nominācijas komisijas sastāvā iekļauj personas ar atbilstošu pieredzi vismaz vienā no šādām jomām:

14.1. personāla vadība, atlase un kompetenču novērtēšana;

14.2. kapitālsabiedrību pārvaldība;

14.3. kapitālsabiedrības darbība, kurai tiek veikta valdes vai padomes locekļu atlase.

IV. Kandidātu izvērtēšana nominācijas komisijā

15. Nominācijas komisija valsts kapitāla daļu turētāja vai kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) noteiktajā termiņā:

15.1. detalizēti definē kandidātu atlases un novērtēšanas kritērijus, pamatojoties uz valdes vai padomes locekļiem nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu;

15.2. pieņem lēmumu par kandidātu atbilstības novērtēšanas kārtību un potenciālo kandidātu informēšanas pasākumiem;

15.3. novērtē kapitāla daļu turētāja vai kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) iesniegtajā kandidātu sarakstā iekļauto personu atbilstību un sagatavo priekšlikumus par ieteicamajiem kandidātiem valdes vai padomes locekļa amatam izskatīšanai dalībnieku (akcionāru) sapulcē vai kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) sēdē.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 647)

16. Pirms uzsākta kandidātu atbilstības novērtēšana, nominācijas komisijas loceklis paraksta apliecinājumu (3. pielikums). Ja nominācijas komisijas loceklis konstatē, ka nevar nodrošināt apliecinājumā noteikto prasību izpildi attiecībā uz kādu no kandidātiem, tad to norāda apliecinājumā un atstata sevi no attiecīgā kandidāta vērtēšanas.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 647)

17. Nominācijas komisija ir tiesīga īstenot kandidātu novērtēšanas procesu vairākās kārtās, ietverot sākotnējo pārbaudi, lai pārliecinātos par kandidātu atbilstību pamatprasībām, un kompetenču un profesionālās pieredzes novērtēšanu saskaņā ar nominācijas komisijā apstiprināto kritēriju sarakstu.

18. Kandidātu atbilstības novērtēšanas rezultātus atbilstoši šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktam nominācijas komisija apkopo un aizpilda kandidātu atbilstības vērtēšanas veidlapu (4. pielikums).

19. Nominācijas komisija lēmumus pieņem, pamatojoties uz kandidātu vērtējumu atbilstoši definētajiem kandidātu novērtēšanas kritērijiem. Ja vairāki kandidāti iegūst vienādu vērtējumu, lēmumu pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir nominācijas komisijas vadītāja balss. Ja nominācijas komisijas rīcībā ir informācija, kas varētu liecināt, ka kandidāta reputācija nav nevainojama, nominācijas komisijai ir pienākums izvērtēt to un pieņemt lēmumu par kandidāta virzīšanu turpmākajam vērtēšanas procesam. Kandidātu var izslēgt no turpmākā vērtēšanas procesa tikai ar vienbalsīgu visu nominācijas komisijas locekļu lēmumu.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 647)

20. Ja neviens kandidāts atbilstoši nominācijas komisijas vērtējumam neatbilst amatam izvirzītajām prasībām, nominācijas komisija pieņem lēmumu par kandidātu novērtēšanas procesa pārtraukšanu un par to informē valsts kapitāla daļu turētāju vai kapitālsabiedrības padomi (ja tāda ir izveidota).

21. Šo noteikumu 20. punktā minētajā gadījumā valsts kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) ir tiesīga ierosināt atkārtotu atlases procedūru.

22. Valsts kapitāla daļu turētājam vai kapitālsabiedrības padomei (ja tāda ir izveidota) ir tiesības, pamatoti argumentējot, noraidīt nominācijas komisijas izvirzīto kandidātu un rosināt atkārtotu atlases procedūru, ja:

22.1. tam rodas pamatotas šaubas par izvirzītā kandidāta atbilstību šo noteikumu 4.4. apakšpunktā minētajām prasībām;

22.2. tā rīcībā ir cita informācija par kandidāta iepriekšējo darbību, kas Komerclikuma izpratnē ir uzskatāma par svarīgu iemeslu valdes vai padomes locekļa atsaukšanai no amata.

V. Informācijas atklātības prasības

23. Lai informētu sabiedrību par kandidātu atlases procesa un kandidātu atbilstības novērtēšanas procesu un rezultātiem, valsts kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota):

23.1. vienlaikus ar šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minētās publiskās pieteikšanās izsludināšanu publicē institūcijas tīmekļvietnē amata sludinājumu, nominācijas komisijas sastāvu un, ja nepieciešams, citu papildu informāciju;

23.2. triju darbdienu laikā pēc dalībnieku (akcionāru) sapulces vai kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) lēmuma par valdes vai padomes locekļa ievēlēšanu amatā publicē institūcijas tīmekļvietnē informāciju par kandidātu novērtēšanas procesu (kandidātu novērtēšanas kritērijiem un izmantotajām kandidātu novērtēšanas metodēm, novērtēto kandidātu skaitu) un dalībnieku (akcionāru) sapulces vai kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) pieņemto lēmumu. Informācijā par dalībnieku (akcionāru) sapulces vai kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) pieņemto lēmumu norāda amatā ievēlētās amatpersonas vārdu, uzvārdu, amata nosaukumu, kā arī citas ziņas, kuru norādīšanu valsts kapitāla daļu turētājs vai padome (ja tāda ir izveidota) uzskata par nepieciešamu.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

24. Ja saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu valsts kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) ir noraidījusi nominācijas komisijas izvirzīto kandidātu, tā triju darbdienu laikā publicē institūcijas tīmekļvietnē attiecīgu paziņojumu par nominācijas komisijas priekšlikuma noraidīšanu un atkārtotu atlases procesa uzsākšanu.

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

25. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra instrukciju Nr. 6 "Kārtība, kādā veic kandidātu atlasi valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 195. nr.).

26. Kapitālsabiedrības padome, kura sabiedrības (akcionāru) sapulcē ir apstiprināta līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šo noteikumu 2. pielikumā par 3.1.1. apakšpunkta izteikšanu jaunā redakcijā (par kritērija – vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā – noteikšanu), 3.1.2. apakšpunkta svītrošanu un 2. pielikuma papildināšanu ar 3.1.4. apakšpunktu, turpina pildīt padomes funkcijas līdz savu pilnvaru termiņa beigām.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

27. Uz nominācijas komisijām, kas izveidotas līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šo noteikumu 11. punktā par ne vairāk kā trīs valsts kapitāla daļu turētāja vai kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) izvirzīto pārstāvju iekļaušanu nominācijas komisijā, minētā prasība par valsts kapitāla daļu turētāja vai kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) izvirzīto pārstāvju maksimālo skaitu nav attiecināma.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. decembra
noteikumiem Nr. 686
Minimālās prasības valdes locekļu amata kandidātiem
1. Valodu zināšanas
Noteikumu 4.1. apakšpunkts – valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā
1.1. Valsts valodas zināšanasValsts valodu pārvalda normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā
1.2. Svešvalodu zināšanasPārvalda svešvalodu valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā
2. Izglītība
Noteikumu 4.2. apakšpunkts – izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā
PamatprasībasAkadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā
3. Pieredze
Noteikumu 4.3. apakšpunkts – darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā
3.1. PamatprasībasLīdzšinējā darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

3.1.1. vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā jomā, kurā darbojas attiecīgā kapitālsabiedrība. Izņēmuma gadījumā to var samazināt līdz divu gadu pieredzei, ja valdes locekļu atlase tiek veikta kapitālsabiedrībā, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir maza kapitālsabiedrība;

3.1.2. vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā. Izņēmuma gadījumā to var samazināt līdz divu gadu pieredzei, ja valdes locekļu atlase tiek veikta kapitālsabiedrībā, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir maza kapitālsabiedrība

3.2. Kapitālsabiedrības darbība attiecīgās nozares jautājumosNosaka kapitāla daļu turētājs
4. Kompetences
Noteikumu 4.5. apakšpunkts – citas būtiskas profesionālās iemaņas un kompetences atbilstoši konkrētās kapitālsabiedrības darbības jomai.

Saskaņā ar noteikumu 15.2. apakšpunktu nominācijas komisija nosaka katras kompetences īpatsvaru un ietekmi uz kopējo vērtējumu

4.1. Stratēģiskā plānošanaNovērtēšanas rādītāji:

4.1.1. spēj noteikt skaidrus īstermiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus;

4.1.2. spēj analizēt kapitālsabiedrības darbību gan nozares, gan valsts attīstības kontekstā (piemīt ilgtermiņa redzējums);

4.1.3. spēj ātri pielāgoties jaunām situācijām un ir atvērts pārmaiņām;

4.1.4. spēj plānot pārmaiņas un to vadību

4.2. Vadība – spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanuNovērtēšanas rādītāji:

4.2.1. spēj uzņemties līdera lomu, organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Spēj veidot pozitīvas attiecības starp komandas dalībniekiem, rūpēties par komandu un motivēt to kopīgo mērķu sasniegšanai;

4.2.2. ir taisnīgs, sadarbojoties ar kolēģiem, iecietīgs pret dažādiem darba stiliem un atšķirīgiem viedokļiem;

4.2.3. spēj veidot plašu profesionālo kontaktu tīklu un izmantot to profesionālo mērķu sasniegšanai;

4.2.4. ir elastīgs – spēj sasniegt rezultātu ar dažādiem paņēmieniem (dažādu viedokļu analīze) un, saglabājot kontinuitāti, spēj panākt kompromisu;

4.2.5. spēj nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu pārmaiņu vadīšanu

4.3. Spēja noteikt mērķus un plānot savas darbībasNovērtēšanas rādītāji:

4.3.1. piemīt attiecīgās darbības jomas (nozares) attīstības redzējums un motivācija veicināt attīstību;

4.3.2. pārzina tendences darbības jomā (nozarē) un izmanto dažādus informācijas avotus lēmumu pieņemšanā

4.4. Lēmumu pieņemšana un atbildībaNovērtēšanas rādītāji:

4.4.1. spēj pieņemt lēmumu īsā laikā un situācijās, ja ir pieejama ierobežota apjoma informācija;

4.4.2. spēj uzņemties iniciatīvu;

4.4.3. pilnībā atbild par savā kompetencē esošajiem procesiem un rezultātiem;

4.4.4. aizstāv savu un komandas viedokli un lēmumus;

4.4.5. piedāvā vairākus problēmas risinājuma variantus, sagatavo pamatotu lēmumu un prognozē iespējamās sekas;

4.4.6. ja lēmums tiek atlikts, pamato savu rīcību, norādot ieguvumus;

4.4.7. iesaista padotos lēmumu pieņemšanā, apzinās atbildību par saviem un padoto lēmumiem;

4.4.8. ir atvērts alternatīviem risinājumiem un uzklausa dažādus viedokļus;

4.4.9. meklē un prot panākt kompromisus;

4.4.10. spēj sabalansēt dažādu iesaistīto pušu intereses

5. Citas būtiskas kompetencesIzvirza kapitāla daļu turētājs, tās definējot saistībā ar kapitālsabiedrības darbības jomu vai vakanto amatu
Finanšu ministrs Jānis Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. decembra
noteikumiem Nr. 686
Minimālās prasības padomes locekļu amata kandidātiem

(Pielikums grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 647)

1. Valodu zināšanas
Noteikumu 4.1. apakšpunkts – valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā
1.1. Valsts valodas zināšanasValsts valodu pārvalda normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā
1.2. Svešvalodu zināšanasPārvalda svešvalodu padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā
2. Izglītība
Noteikumu 4.2. apakšpunkts – izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā
PamatprasībasAkadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā
3. Pieredze
Noteikumu 4.3. apakšpunkts – darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā
3.1. PamatprasībasLīdzšinējā darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

3.1.1. vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;

3.1.2. (svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 647);

3.1.3. vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par politikas veidošanu;

3.1.4. vismaz 10 gadu starptautiski atzīta pētniecības vai konsultāciju pieredze ar uzņēmuma darbību saistītā jomā vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks)

3.2. Kapitālsabiedrības darbība attiecīgās nozares jautājumosNosaka kapitāla daļu turētājs
4. Kompetences
Noteikumu 4.5. apakšpunkts – citas būtiskas profesionālās iemaņas un kompetences atbilstoši konkrētās kapitālsabiedrības darbības jomai.

Saskaņā ar noteikumu 15.2. apakšpunktu nominācijas komisija nosaka katras kompetences īpatsvaru un ietekmi uz kopējo vērtējumu

4.1. Stratēģiskā plānošanaNovērtēšanas rādītāji:

4.1.1. spēj analizēt kapitālsabiedrības darbību gan nozares, gan valsts attīstības kontekstā (piemīt ilgtermiņa redzējums);

4.1.2. spēj ātri pielāgoties jaunām situācijām un ir atvērts pārmaiņām

4.1.3. pārzina tendences darbības jomā (nozarē) un izmanto dažādus informācijas avotus lēmumu pieņemšanā

4.2. Vadība – spēja veidot pozitīvas attiecības un strādāt komandā, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanuNovērtēšanas rādītāji:

4.2.1. spēj veidot pozitīvas attiecības starp komandas dalībniekiem, rūpēties par komandu un motivēt to kopīgo mērķu sasniegšanai;

4.2.2. spēj sadarboties ar kolēģiem, ir iecietīgs pret atšķirīgiem viedokļiem;

4.2.3. spēj veidot plašu profesionālo kontaktu tīklu un izmantot to profesionālo mērķu sasniegšanai;

4.2.4. ir elastīgs – spēj sasniegt rezultātu ar dažādiem paņēmieniem (dažādu viedokļu analīze) un, saglabājot kontinuitāti, spēj panākt kompromisu

4.3. Kapitālsabiedrības darbības pārraudzībaNovērtēšanas rādītāji:

4.3.1. pienākumu izpildei atbilstoša kompetence finanšu jautājumos;

4.3.2. pienākumu izpildei atbilstoša kompetence juridiskos jautājumos;

4.3.3. spēj padziļināti novērtēt kapitālsabiedrības stratēģiju un tās īstenošanu, sniegt priekšlikumus stratēģijas pārskatīšanai;

4.3.4. atbildīga un godprātīga attieksme pret uzticētajiem pienākumiem

4.4. Lēmumu pieņemšana un atbildībaNovērtēšanas rādītāji:

4.4.1. pilnībā atbild par savā kompetencē esošajiem procesiem un rezultātiem;

4.4.2. aizstāv savu un komandas viedokli un lēmumus;

piedāvā vairākus problēmas risinājuma variantus, sagatavo pamatotu lēmumu un prognozē iespējamās sekas;

4.4.3. ir atvērts alternatīviem risinājumiem un uzklausa dažādus viedokļus;

4.4.4. meklē un prot panākt kompromisus;

4.4.5. spēj sabalansēt dažādu iesaistīto pušu intereses

5. Citas būtiskas kompetencesNosaka kapitāla daļu turētājs, tās definējot saistībā ar kapitālsabiedrības darbības jomu vai vakanto amatu
Finanšu ministrs Jānis Reirs

3.pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 1. decembra
noteikumiem Nr. 686

(Pielikums grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 647)

Nominācijas komisijas locekļa apliecinājums

Ar _____________________ 20____. gada ____________ rīkojumu Nr. ____ izveidotās nominācijas komisijas uzdevums ir organizēt _____________________ kandidātu atlasi, sagatavojot rekomendācijas par atbilstošākajiem kandidātiem, kas izvirzāmi _______________________________________ locekļa amatam apstiprināšanai _______________________________________ akcionāru/dalībnieku sapulcē.

Ņemot vērā interešu konflikta novēršanas un fizisko personu datu aizsardzības prasības, es, nominācijas komisijas loceklis(-e) _______________________________________, apliecinu, ka:

1) nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu jebkādā veidā ieinteresēts(-a) konkrētā kandidāta _______________________________________ izvēlē;

2) nepārstāvu konkrētā kandidāta _______________ intereses, neesmu konkrētā kandidāta pašreizējais vai bijušais tiešais vadītājs vai tiešais padotais (pēdējos 24 mēnešus);

3) neesmu konkrētā kandidāta _____________________ radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei, vai persona, ar kuru viņam ir kopīga saimniecība;

4) lēmumu pieņemšana vai piedalīšanās lēmumu pieņemšanā neietekmē manas, manu radinieku vai darījuma partneru personiskās vai mantiskās intereses;

5) kandidātu vērtēšanas procesā iegūtā informācija par pretendentiem netiks nodota vai izpausta trešajām personām, kā arī netiks veiktas citas darbības, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā;

6) esmu brīdināts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu šajā apliecinājumā, kā arī par nominācijas komisijas darbā iegūtās informācijas izpaušanu un citiem šīs informācijas aizsardzības pasākumu pārkāpumiem tikšu saukts(-a) pie disciplināratbildības, administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Finanšu ministrs Jānis Reirs

4.pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 1. decembra
noteikumiem Nr. 686

(Pielikums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

Kandidātu atbilstības vērtēšanas veidlapas paraugs
KritērijsApakškritērijsApakškritērija svars1 Kandidāta vārds, uzvārds 
  
 
novērtējumsnovērtējuma un svara reizinājums
1. Valodu zināšanas1.1.   
1.2.   
2. Izglītība22.1.Svars netiek noteikts  
3. Pieredze3.1.   
3.2.   
4. Kompetences4.1.   
4.2.   
4.3.   
4.4.   
5. Citas būtiskas kompetences5.1.   
5.2.   
Kandidāta summārais novērtējums3
    
Nominācijas komisijas loceklis   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
  
(datums) 
  
VērtējumsIespējamais punktu skaits atbilstoši novērtējumam4
Izcili10
Ļoti labi8–9
Labi7
Vidēji6
Apmierinoši4–5
Vāji0–3
Piezīmes.

1. Apakškritēriju svaru nosaka individuāli katram amatam. Katram apakškritērijam piešķir savu svaru, nodrošinot, ka visu apakškritēriju svaru summa vienmēr ir vienāda ar 100.

2. Nepiešķir svaru un vērtējumu punktos, bet konstatē personas izglītības atbilstību Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumu Nr. 686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome" 4.1. apakšpunktā minētajām prasībām. Ja kandidāta izglītība neatbilst minētajām prasībām, kandidātu noraida.

3. Aprēķina, katra apakškritērija novērtējumu reizinot ar apakškritērija svaru un pēc tam summējot visus reizinājumus.

4. Nominācijas komisijas loceklis atbilstoši savam vērtējumam piešķir punktus katram kandidātam par katru no apakškritērijiem, kuros paredzēta vērtēšana ar punktiem.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 686Pieņemts: 01.12.2015.Stājas spēkā: 22.12.2015.Zaudē spēku: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 249, 21.12.2015. OP numurs: 2015/249.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
278668
{"selected":{"value":"14.10.2016","content":"<font class='s-1'>14.10.2016.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.10.2016","iso_value":"2016\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2016.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2015","iso_value":"2015\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2015.-13.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.10.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)