Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 723

Rīgā 2015. gada 15. decembrī (prot. Nr. 67 37. §)
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis

1. Noteikumi nosaka Patentu valdes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, maksāšanas kārtību un atvieglojumus, kā arī profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtošanas maksu un maksu par grozījumu izdarīšanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā un to maksāšanas kārtību.

2. Patentu valde sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Samaksa par Patentu valdes maksas pakalpojumu veicama vienā no šādiem veidiem:

3.1. Patentu valdē, izmantojot maksājumu karti;

3.2. kredītiestādē vai citā finanšu iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus;

3.3. izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu speciālajā tiešsaistes formā Patentu valdes tīmekļvietnē.

4. Par Patentu valdes maksas pakalpojumu, izņemot par patenta un papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšanu spēkā, samaksā mēneša laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas. Maksājumā norāda ziņas, kas skaidri un nepārprotami identificē tā mērķi. Lai nodrošinātu pieprasījuma labāku identificēšanu, persona var papildus iesniegt Patentu valdē samaksu apliecinošu dokumentu.

(Grozīts ar MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 273)

4.1 Ja samaksas veikšanai par patenta un papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšanu spēkā tiek izmantota speciālā tiešsaistes forma Patentu valdes tīmekļvietnē, samaksu veic vienlaikus ar pakalpojuma pieprasīšanu, bet citos gadījumos – atbilstoši Patentu likuma 43. panta pirmajai daļai un 76. panta ceturtajai daļai.

(MK 07.05.2020. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

5. Patentu valde sniedz pakalpojumu pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu Patentu valdes kontā Valsts kasē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicami un atzīstami par saņemtiem maksājumi valsts budžetā, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu.

6. Ja Patentu valde ir uzsākusi pakalpojuma izpildi, bet pakalpojumu nevar izpildīt pieteicēja vainas dēļ vai ja pieteicējs atsakās no pakalpojuma, maksu par pakalpojumu neatmaksā.

7. Ja persona pakalpojuma pieprasījumu saistībā ar preču zīmēm, kolektīvajām zīmēm, sertifikācijas zīmēm vai dizainparaugiem iesniedz un samaksu par pakalpojumu veic elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu Patentu valdes tīmekļvietnē, tā par pakalpojumu maksā 90 procentus no šajos noteikumos noteiktās maksas.

(MK 07.05.2020. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

8. Ja šo noteikumu pielikuma I nodaļā minētos pakalpojumus lūdz sniegt:

8.1. izgudrotājs, kurš radījis attiecīgo izgudrojumu, viņš par minētajiem pakalpojumiem maksā 40 procentus no šajos noteikumos noteiktās maksas;

8.2. persona, kura radījusi attiecīgo izgudrojumu, – skolēns, students, persona, kurai piešķirta vecuma pensija, vai persona, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte, – tā par minētajiem pakalpojumiem maksā 20 procentus no šajos noteikumos noteiktās maksas.

(MK 07.05.2020. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

9. Ja šo noteikumu pielikuma III nodaļā minētos pakalpojumus lūdz sniegt:

9.1. dizainers, kurš radījis attiecīgo dizainparaugu, viņš par minētajiem pakalpojumiem maksā 40 procentus no šajos noteikumos noteiktās maksas;

9.2. persona, kura radījusi attiecīgo dizainparaugu, – skolēns, students, persona, kurai piešķirta vecuma pensija, vai persona, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte, – tā par minētajiem pakalpojumiem maksā 20 procentus no šajos noteikumos noteiktās maksas.

(MK 07.05.2020. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

9.1 Ja šo noteikumu pielikuma I un III nodaļā minētos pakalpojumus lūdz sniegt vairākas personas, tām visām ir jāatbilst šo noteikumu 8. vai 9. punktā minētajiem kritērijiem, lai tiktu piemērots šo noteikumu 8. vai 9. punktā noteiktais maksas samazinājums.

(MK 07.05.2020. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

9.2 Šo noteikumu 7. un 9. punktā noteiktie maksas samazinājumi netiek summēti. Gadījumā, ja drīkst piemērot gan šo noteikumu 7. punktā, gan 9. punktā noteikto maksas samazinājumu, piemēro šo noteikumu 9. punktā noteikto maksas samazinājumu.

(MK 07.05.2020. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

10. Pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto maksu atmaksā no Patentu valdes budžeta 15 dienu laikā pēc maksātāja pamatota iesnieguma saņemšanas Patentu valdē.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 870 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 184. nr.).

12. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

13. Patentu valde ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību un četrus mēnešus pēc tās beigām var nepiemērot šo noteikumu pielikuma 10., 11., 12., 25., 26., 27. un 28. punktā, 41.5. apakšpunktā un 42. punktā minēto maksu, ja persona lūgumā par termiņa pagarināšanu vai lūgumā atjaunot tiesības vai turpināt lietvedību norāda apstākļus, kas saistībā ar Covid-19 izplatību apgrūtina, kavē vai padara neiespējamu rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos noteikto termiņu ievērošanu.

(MK 07.05.2020. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 723
Patentu valdes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 273)

Nr. p. k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

I. Patenti

1.Patenta pieteikuma iesniegšana, papildu aizsardzības sertifikāta pieteikuma iesniegšana vai Eiropas patenta pieteikuma konversija (pārveide)1 pieteikums

120

0,001

120

2.Katra turpmākā patenta pieteikumā iekļautā pretenzija, ja tā seko pēc desmitās pretenzijas1 pretenzija

20

0,001

20

3.Patenta piešķiršana un patenta publikācija1 patents

90

0,001

90

4.Katra izgudrojuma apraksta un pretenziju lappuse, ja tā seko pēc desmitās lappuses patenta publikācijā un patentu reģistrā1 lappuse

5

0,001

5

5.Grozījumu, labojumu vai precizējumu izdarīšana patenta pieteikuma aprakstā vai pretenzijās pēc pieteicēja iniciatīvas1 grozījums

50

0,001

50

6.Citi grozījumi patenta pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas1 grozījums

20

0,001

20

7.Eiropas patenta un attiecinātā Eiropas patenta pretenziju tulkojuma, pretenziju precizējuma tulkojuma, pretenziju grozījumu tulkojuma publicēšana1 pieteikums

40

0,001

40

8.Patenta uzturēšana spēkā2, 3:
8.1.par trešo gadu1 patents

90

0,001

90

8.2.par ceturto gadu1 patents

120

0,001

120

8.3.par piekto gadu1 patents

140

0,001

140

8.4.par sesto gadu1 patents

160

0,001

160

8.5.par septīto gadu1 patents

180

0,001

180

8.6.par astoto gadu1 patents

220

0,001

220

8.7.par devīto gadu1 patents

270

0,001

270

8.8.par katru gadu no desmitā līdz piecpadsmitajam gadam1 patents

320

0,001

320

8.9.par katru gadu no sešpadsmitā līdz divdesmitajam gadam1 patents

420

0,001

420

9.Papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšana spēkā par katru gadu no pirmā līdz piektajam gadam vai par katru patenta termiņa pagarinājuma gadu1 sertifikāts

550

0,001

550

10.Termiņu pagarināšana saskaņā ar Patentu likuma 44. pantu1 pieteikums vai 1 patents

25

0,001

25

11.Lietvedības turpināšana pēc termiņu neievērošanas saskaņā ar Patentu likuma 45. pantu1 pieteikums vai 1 patents

45

0,001

45

12.Tiesību atjaunošana saskaņā ar Patentu likuma 46. pantu1 pieteikums vai 1 patents

90

0,001

90

13.Patenta apjoma ierobežošana saskaņā ar Patentu likuma 58. pantu1 patents

70

0,001

70

14.Patenta vai patenta pieteikuma tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija (izņemot piespiedu licenci)1 patents vai 1 patenta pieteikums

40

0,001

40

15.Grozījumu vai labojumu izdarīšana patentu reģistra ziņās saskaņā ar Patentu likuma 38. panta sesto daļu1 grozījums vai 1 labojums

40

0,001

40

16.Dokumentu sagatavošana starptautiskā pieteikuma nosūtīšanai saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu (PCT), ja attiecīgais pieteikums iesniegts Patentu valdē kā saņēmēja iestādē1 pieteikums

70

0,001

70

17Komercķīlas atzīmes reģistrācija1 patents

30

0,001

30

II. Preču zīmes, kolektīvās zīmes un sertifikācijas zīmes

18.Preču zīmes pieteikuma iesniegšana1 pieteikums

90

0,001

90

19.Kolektīvās zīmes pieteikuma vai sertifikācijas zīmes pieteikuma iesniegšana1 pieteikums1500,001150
20.Katra preču zīmes pieteikumā, kolektīvās zīmes pieteikumā vai sertifikācijas zīmes pieteikumā norādītā preču (pakalpojumu) klase (izņemot vienu)1 klase300,00130
21.Preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācija, ieskaitot preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas apliecības izsniegšanu un reģistrācijas publikāciju1 preču zīme, 1 kolektīvā zīme vai 1 sertifikācijas zīme950,00195
22.Grozījuma, precizējuma vai labojuma izdarīšana preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes sākotnējā pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas1 grozījums, 1 precizējums vai 1 labojums200,00120
23.Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Preču zīmju likuma 45. panta ceturto daļu1 preču zīme1800,001180
24.Kolektīvās zīmes reģistrācijas vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Preču zīmju likuma 45. panta ceturto daļu1 kolektīvā zīme vai 1 sertifikācijas zīme2400,001240
25.Papildu maksa preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas atjaunošanai saskaņā ar Preču zīmju likuma 45. panta piekto daļu1 preču zīme, 1 kolektīvā zīme vai 1 sertifikācijas zīme900,00190
26.Termiņu pagarināšana saskaņā ar Preču zīmju likuma 46. panta pirmo daļu1 preču zīme, 1 kolektīvā zīme vai 1 sertifikācijas zīme300,00130
27.Lietvedības turpināšana saskaņā ar Preču zīmju likuma 47. panta otro daļu1 lietvedība450,00145
28.Tiesību atjaunošana saskaņā ar Preču zīmju likuma 48. panta otro daļu1 preču zīme, 1 kolektīvā zīme vai 1 sertifikācijas zīme700,00170
29.Preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas, reģistrācijas pieteikuma tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija1 reģistrācija450,00145
30.Grozījumu vai labojumu izdarīšana Preču zīmju reģistra ziņās (izņemot grozījumus preču zīmes īpašnieka adresē vai saziņas adresē, ziņās par pārstāvja iecelšanu vai atcelšanu vai ziņās par pārstāvi, kā arī maznozīmīgu pārrakstīšanās kļūdu vai Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumus) saskaņā ar Preču zīmju likuma 27. panta piekto daļu, 29. panta piekto daļu, 41. panta otro daļu, 59. panta otro daļu, 68. panta pirmo daļu vai 75. panta pirmo daļu1 grozījums vai 1 labojums300,00130
31.Preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikuma sagatavošana atbilstoši pieteicēja iesniegtajiem datiem un nosūtīšana uz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju1 preču zīme, 1 kolektīvā zīme vai 1 sertifikācijas zīme810,00181
32.Dokumentu sagatavošana un nosūtīšana uz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju, ja dokumentus iesniedz ar Patentu valdes starpniecību1 lietvedības procedūra

40

0,001

40

33.Papildmaksa par preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas pieteikuma paātrinātu (ārpuskārtas) izskatīšanu1 pieteikums

100

0,001

100

34.Komercķīlas atzīmes reģistrācija1 preču zīme, 1 kolektīvā zīme vai 1 sertifikācijas zīme

30

0,001

30

III. Dizainparaugi

35.Dizainparauga pieteikuma iesniegšana1 pieteikums

40

0,001

40

36.Dizainparauga reģistrācija un publikācija, ieskaitot dizainparauga reģistrācijas apliecības izsniegšanu1 reģistrācija

65

0,001

65

37.Katrs publikācijā ietvertais papildu attēls1 attēls

10

0,001

10

38.Publikācijas atlikšana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 19. panta pirmo daļu1 reģistrācija

40

0,001

40

39.Grozījumu izdarīšana pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas1 grozījums

20

0,001

20

40.Maksājums par katru pieteikumā ietverto papildu dizainparaugu, ja iesniedz kompleksu pieteikumu:
40.1.no otrā dizainparauga līdz desmitajam dizainparaugam1 dizainparaugs

30

0,001

30

40.2.sākot ar vienpadsmito dizainparaugu1 dizainparaugs

20

0,001

20

41.Reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 31. panta otro daļu:
41.1.otrais termiņš1 reģistrācija

170

0,001

170

41.2.trešais termiņš1 reģistrācija

225

0,001

225

41.3.ceturtais termiņš1 reģistrācija

280

0,001

280

41.4.piektais termiņš1 reģistrācija

335

0,001

335

41.5.papildmaksa par reģistrācijas atjaunošanu sešu mēnešu laikā pēc reģistrācijas termiņa beigām1 reģistrācija

70

0,001

70

42.Maksājums par dizainparaugu likuma 32. pantā minētā termiņa:
42.1.pagarināšanu1 termiņš

30

0,001

30

42.2.atjaunošanu1 termiņš

45

0,001

45

43.Dizainparauga tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija1 reģistrācija

40

0,001

40

44.Grozījumu vai labojumu izdarīšana Dizainparaugu reģistra ziņās (arī dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas saskaņā ar Dizainparaugu likuma 36. panta pirmo daļu un licences līguma grozījumi, darbības izbeigšana)1 grozījums vai 1 labojums

30

0,001

30

45.Kopienas dizainparauga pieteikuma sagatavošana un nosūtīšana uz Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju1 pieteikums

31

0,001

31

46.Komercķīlas atzīmes reģistrācija1 dizainparaugs

30

0,001

30

IV. Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas

47.Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrācijas pieteikuma iesniegšana1 pieteikums

150

0,001

150

48.Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrācija, ieskaitot reģistrācijas apliecības izsniegšanu un publikāciju par reģistrāciju1 reģistrācija

75

0,001

75

49.Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas paraugu iesniegšana un uzglabāšana saskaņā ar Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likuma 5. panta otrās daļas 1. punktu1 paraugs

85

0,001

85

50.Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija (izņemot piespiedu licenci)1 reģistrācija

45

0,001

45

51.(Svītrots ar MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 273)
52.Komercķīlas atzīmes reģistrācija1 pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija

28,46

0,001

28,46

V. Patentu valdes izziņas un apliecināti izraksti

53.Izziņas par patenta gada maksas samaksu pārbaudīšana un apliecināšana1 izziņa par 1 patentu

0,90

0,001

0,90

54.Labojumu un precizējumu izdarīšana izziņas projektā par patenta gada maksas samaksu un izziņas projekta sagatavotāja informēšana1 izziņa par 1 patentu

0,90

0,001

0,90

55.Izziņa no Patentu reģistra, Preču zīmju reģistra vai Dizainparaugu reģistra par konkrētu pieteikumu, patentu vai reģistrāciju un ar INID4 kodiem (ne vairāk kā trim) apzīmētas ziņas1 patents, 1 preču zīme vai 1 dizainparaugs

7,57

0,001

7,57

56.Ziņas, kas apzīmētas par ceturto un katru nākamo INID4 kodu (papildus šā cenrāža 55. apakšpunktā minētajai cenai)1 INID kods

0,74

0,001

0,74

57.Dokumenta sagatavošana un izsniegšana, kas apliecina patenta, preču zīmes vai dizainparauga prioritāti, pamatojoties uz Patentu valdes reģistru dokumentiem un materiāliem1 lieta

10,68

0,001

10,68

58.Dokumenta sagatavošana un nosūtīšana Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskajam birojam, kas apliecina preču zīmes, dizainparauga vai patenta pieteikuma prioritāti, pamatojoties uz Patentu valdes reģistru dokumentiem un materiāliem1 lieta

19,16

0,001

19,16

VI. Informācija no Patentu valdes reģistriem un datubāzēm

59.Patenti:
59.1.bibliogrāfiska izziņa par konkrētu patentu vai patenta pieteikumu1 īpašnieks, 1 pieteicējs vai 1 izgudrotājs

6,97

0,001

6,97

59.2.patentu numuru meklējums pēc īpašnieka, pieteicēja vai izgudrotāja datiem1 īpašnieks, 1 pieteicējs vai 1 izgudrotājs

6,97

0,001

6,97

59.3.informācija no Patentu valdes reģistriem un datubāzēm1 starptautiskās patentu klasifikācijas indekss

6,97

0,001

6,97

60.Preču zīmes, kolektīvās zīmes, sertifikācijas zīmes un dizainparaugi:
60.1.izraksts no Preču zīmju reģistra vai Dizainparaugu reģistra (melnbalta izdruka no Patentu valdes datubāzes) par preču zīmes, kolektīvās zīmes, sertifikācijas zīmes vai dizainparauga aktuālo statusu1 preču zīme, 1 kolektīvā zīme, 1 sertifikācijas zīme vai 1 dizainparaugs1,890,0011,89
60.2.izraksts no Preču zīmju reģistra vai Dizainparaugu reģistra (krāsaina izdruka no Patentu valdes datubāzes) par preču zīmes, kolektīvās zīmes, sertifikācijas zīmes vai dizainparauga aktuālo statusu1 preču zīme, 1 kolektīvā zīme, 1 sertifikācijas zīme vai 1 dizainparaugs2,020,0012,02

VII. Rūpnieciskā īpašuma informācijas meklējumi

61.Preču zīmes meklējums Latvijas nacionālajā datubāzē6:
61.1.preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (līdz 3 Nicas klasifikācijas7 klasēm)1 preču zīme

17,16

3,60

20,76

61.2.maksājums par katrām 9 papildus uzrādītām Nicas klasifikācijas7 klasēm (papildus šā cenrāža 61.1. apakšpunktā minētajai cenai)9 Nicas klasifikācijas klases

4,41

0,93

5,34

61.3.preču zīmes meklējums grafiski līdzīgai vai identiskai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas7 klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)1 preču zīme

25,11

5,27

30,38

61.4.kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase7, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)1 preču zīme

33,80

7,10

40,90

61.5.maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas7 klasi (papildus šā cenrāža 61.3. un 61.4. apakšpunktā minētajām cenām)1 Nicas klasifikācijas klase

4,41

0,93

5,34

62.Preču zīmes meklējums citu valstu nacionālajās datubāzēs6:
62.1.preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei vienas valsts datubāzē (līdz 3 Nicas klasifikācijas7 klasēm)1 preču zīme

17,16

3,60

20,76

62.2.maksājums par katrām 9 papildus uzrādītām Nicas klasifikācijas7 klasēm (papildus šā cenrāža 62.1. apakšpunktā minētajai cenai)9 Nicas klasifikācijas klases

4,41

0,93

5,34

62.3.preču zīmes meklējums grafiski līdzīgai vai identiskai preču zīmei vienas valsts datubāzē (1 Nicas klasifikācijas7 klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)1 preču zīme

25,11

5,27

30,38

62.4.kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei vienas valsts datubāzē (1 Nicas klasifikācijas7 klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)1 preču zīme

33,03

6,94

39,97

62.5.maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas7 klasi (papildus šā cenrāža 62.3. un 62.4. apakšpunktā minētajām cenām)1 Nicas klasifikācijas klase

3,97

0,83

4,80

63.Starptautiski reģistrētas preču zīmes meklējums6:
63.1.preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (līdz 3 Nicas klasifikācijas7 klasēm)1 preču zīme

17,16

3,60

20,76

63.2.maksājums par katrām 9 papildus uzrādītām Nicas klasifikācijas7 klasēm (papildus šā cenrāža 63.1. apakšpunktā minētajai cenai)9 Nicas klasifikācijas klases

4,19

0,88

5,07

63.3.preču zīmes meklējums grafiski līdzīgai vai identiskai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas7 klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)1 preču zīme

25,11

5,27

30,38

63.4.kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas7 klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)1 preču zīme

33,03

6,94

39,97

63.5.maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas7 klasi (papildus šā cenrāža 63.3. un 63.4. apakšpunktā minētajām cenām)1 Nicas klasifikācijas klase

4,19

0,88

5,07

64.Eiropas Savienības preču zīmes meklējums6:
64.1.preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (līdz 3 Nicas klasifikācijas7 klasēm)1 preču zīme

25,11

5,27

30,38

64.2.maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas7 klasi (papildus šā cenrāža 64.1. apakšpunktā minētajai cenai)1 Nicas klasifikācijas klase

4,19

0,88

5,07

64.3.preču zīmes meklējums grafiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas7 klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)1 preču zīme

33,03

6,94

39,97

64.4.kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei (viena Nicas klasifikācijas7 klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)1 preču zīme

49,56

10,41

59,97

64.5.maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas7 klasi (papildus šā cenrāža 64.3. un 64.4. apakšpunktā minētajām cenām)1 Nicas klasifikācijas klase

7,93

1,67

9,60

65.Citi preču zīmju meklējumi6:
65.1.preču zīmes meklējums atbilstoši preču zīmes pieteicēja vai īpašnieka datiem vienā datubāzē1 pieteicējs vai 1 īpašnieks

8,58

1,80

10,38

65.2.vispārīgas informācijas meklējums par preču zīmes apzīmējumu (piemēram, izcelsme, izplatība, lietošana u. c.) vienā datubāzē1 apzīmējums

12,54

2,63

15,17

65.3.preču zīmes monitorings vienā valstī (reizi mēnesī, vienā datubāzē, vienā Nicas klasifikācijas7 klasē)1 preču zīme

8,58

1,80

10,38

65.4.maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas7 klasi (papildus šī cenrāža 65.3. apakšpunktā minētajai cenai)1 preču zīme

2,20

0,46

2,66

66.Patentu informācijas meklējums6:
66.1.patentu informācijas meklējums vienā datubāzē (atbilstoši Starptautiskās patentu klasifikācijas indeksam)1 Starptautiskās patentu klasifikācijas indekss

30,48

0,005

30,48

66.2.patentu informācijas meklējums atbilstoši pieteicēja, īpašnieka vai izgudrotāja datiem1 pieteicējs, 1 īpašnieks vai 1 izgudrotājs

9,69

0,005

9,69

66.3.patentu (ekvivalentu, analogu u. tml.) informācijas meklējums atbilstoši patenta dokumenta numuriem1 patenta numurs

19,95

0,005

19,95

66.4.zināmā tehnikas līmeņa informācijas meklējums vienā ar patentiem nesaistītā informācijas datubāzē1 temats

15,19

0,005

15,19

66.5.patenta monitorings atbilstoši Starptautiskās patentu klasifikācijas indeksam (reizi mēnesī)1 Starptautiskās patentu klasifikācijas indekss

15,19

0,005

15,19

66.6.patenta monitorings atbilstoši pieteicēja, īpašnieka vai izgudrotāja datiem (vienā datubāzē, reizi mēnesī)1 pieteicējs, 1 īpašnieks vai 1 izgudrotājs

9,89

0,005

9,89

67.Dizainparauga meklējums6:
67.1.dizainparauga meklējums dažādu valstu nacionālajās datubāzēs (viena valsts, viena datubāze, viens Lokarno klasifikācijas8 indekss)1 izstrādājums

17,04

3,58

20,62

67.2.maksājums par katru papildus uzrādīto Lokarno klasifikācijas8 indeksu (papildus šā cenrāža 67.1. apakšpunktā minētajai cenai)1 Lokarno klasifikācijas indekss

4,52

0,95

5,47

67.3.kopienas dizainparauga meklējums (viens Lokarno klasifikācijas8 indekss)1 izstrādājums

49,55

10,41

59,96

67.4.maksājums par katru papildus uzrādīto Lokarno klasifikācijas8 indeksu (papildus šā cenrāža 67.3. apakšpunktā minētajai cenai)1 Lokarno klasifikācijas indekss

8,61

1,81

10,42

67.5.dizainparauga meklējums vienā datubāzē atbilstoši dizainparauga īpašnieka datiem1 pieteicējs vai īpašnieks

8,39

1,76

10,15

VIII. Profesionālie patentpilnvarnieki

68.Profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtošana vienā specializācijā1 specializācija

77,64

0,001

77,64

69.Grozījumu izdarīšana profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā1 iesniegums

15,66

0,001

15,66

70.Eiropas Savienības dalībvalsts patentpilnvarnieka:
70.1.iekļaušana profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā uz 6 mēnešiem1 iesniegums

77,64

0,001

77,64

70.2.tiesību uz pagaidu profesionālo darbību Latvijā pagarināšana1 iesniegums

50,00

0,001

50,00

IX. Citi pakalpojumi

71.Reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana1 apliecība

42,69

0,001

42,69

72.Patentu tehniskās bibliotēkas dokumentu un materiālu skenēšana un elektroniska nosūtīšana uz elektroniskā pasta adresi1 lappuse

0,16

0,005

0,16

73.Izraksta vai dokumenta kopijas caurauklošana un lapu numurēšana (papildus šā cenrāža 60.1. un 60.2. apakšpunktā un 76. un 77. punktā minētajai cenai)1 cauršūta lieta1,490,0011,49
74.Izraksta pareizības apliecinājums (papildus šā cenrāža 60.1. un 60.2. apakšpunktā un 73. punktā minētajai cenai)1 izraksts vai 1 cauršūta lieta1,490,0011,49
75.Dokumenta kopijas apliecināšana (papildus šā cenrāža 73., 76. un 77. punktā minētajai cenai)1 lapa vai 1 cauršūta lieta

1,48

0,001

1,48

76.Dokumenta melnbalta vai krāsaina A4 vai A3 formāta kopija, kuras sagatavošana saistīta ar dokumentu atlasi (viena lappuse)pirmā lappuse

1,53

0,001

1,53

77.Par katru nākamo lappusi (papildus šā cenrāža 76. punktā minētajai cenai)katra nākamā lappuse

0,12

0,001

0,12

78.Melnbalta kopija vai datorizdruka (A3 vai A4 formāta) no Patentu tehniskās bibliotēkas krājuma1 lappuse

0,11

0,005

0,11

79.Krāsaina kopija vai datorizdruka (A3 vai A4 formāta) no Patentu tehniskās bibliotēkas krājuma1 lappuse

0,15

0,005

0,15

80.Patenta, preču zīmes vai dizainparauga reģistrācijas lietu (ne vairāk kā piecu) atlase un sagatavošana, lai pieprasītājs varētu iepazīties ar reģistrācijas lietu (divu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas)1 pieprasījums

20,88

0,001

20,88

81.Par sesto un katru nākamo reģistrācijas lietu (papildus šā cenrāža 80. punktā minētajai cenai)1 reģistrācijas lietas sagatavošana

1,27

0,001

1,27

82.Kļūdas labojumi ziņās, kas saistītas ar maksas pakalpojumu samaksu par Patentu valdes darbībām1 grozījums

3,58

0,001

3,58

83.Sagatavotās informācijas nosūtīšana pa pastu (pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu nosūtīšanu pasūtītājam saskaņā ar sūtījuma piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem)1 sūtījums

0,60

0,13

0,73

Piezīmes. 

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Ja patenta spēkā uzturēšanas maksājums nav samaksāts Patentu likuma 43. pantā noteiktajā termiņā, piemēro papildu maksājumu 25 procentu apmērā no maksājuma, kas nav samaksāts saskaņā ar Patentu likuma 43. panta otro daļu.

3 Ja patenta īpašnieks izgudrojuma izmantošanas tiesības piešķir jebkurai ieinteresētajai personai (atklātā licence), patenta spēkā uzturēšanas maksājumus samazina par 50 procentiem saskaņā ar Patentu likuma 53. pantu.

4 Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) starptautisko standartu numerācijas kodi, ko izmanto patentu, preču zīmju un dizainparaugu datu identificēšanai.

5 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "e" apakšpunktu.

6 Pakalpojuma cenā (bez pievienotās vērtības nodokļa) ietverta meklējuma izdruka līdz 10 lapām. Ja meklējuma rezultāti ietver vairāk nekā 10 lapas, pakalpojuma pieprasītājs maksā par vienpadsmito un katru nākamo lapu atbilstoši šajā cenrādī minētajai cenai (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Patentu tehniskās bibliotēkas materiālu melnbaltas datorizdrukas izgatavošanu.

7 Preču un pakalpojumu starptautiskā klasifikācija (Nicas klasifikācija) – klasifikācija, kas iedibināta ar 1957. gada 15. jūnija Nicas nolīgumu par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju zīmju reģistrācijas vajadzībām.

8 Dizainparaugu starptautiskā klasifikācija (Lokarno klasifikācija) – klasifikācija, kas iedibināta ar 1968. gada 8. oktobra Lokarno nolīgumu par dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu.

9 Preču zīmju figurālo elementu starptautiskā klasifikācija (Vīnes klasifikācija) – klasifikācija, kas iedibināta ar 1973. gada 12. jūnija Vīnes nolīgumu par preču zīmju figurālo elementu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 723Pieņemts: 15.12.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 18.12.2015. OP numurs: 2015/248.36
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278614
{"selected":{"value":"09.05.2020","content":"<font class='s-1'>09.05.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.05.2020","iso_value":"2020\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-08.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.05.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"