Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) komercsabiedrība, kura darbojas ieguves rūpniecībā, — komercsabiedrība, kura nodarbojas ar derīgo izrakteņu, arī naftas, dabasgāzes un citu derīgo izrakteņu izpēti, meklēšanu, atklāšanu, izstrādi un ieguvi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra regulas (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (Dokuments attiecas uz EEZ) [turpmāk — regula (EK) Nr. 1893/2006] I pielikuma B sadaļas 05., 06., 07. un 08.nodaļā noteiktajai saimnieciskās darbības statistiskajai klasifikācijai;

2) komercsabiedrība, kura darbojas pirmatnējo mežu izstrādē, — komercsabiedrība, kura nodarbojas ar mežizstrādi pirmatnējos mežos atbilstoši regulas (EK) Nr. 1893/2006 I pielikuma A sadaļas 02.nodaļas 02.2 grupā noteiktajai saimnieciskās darbības statistiskajai klasifikācijai;

3) koncerna (grupas) mātessabiedrība — komercsabiedrība, kura kontrolē vienu vai vairākas citas komercsabiedrības — šā koncerna (grupas) meitassabiedrības;

4) koncerna (grupas) meitassabiedrība — komercsabiedrība, kuru kontrolē šā koncerna (grupas) mātessabiedrība. Par koncerna (grupas) meitassabiedrību uzskata arī ikvienu šā koncerna (grupas) meitassabiedrības meitassabiedrību;

5) koncerns (grupa) — koncerna (grupas) mātessabiedrība un visas tās meitassabiedrības;

6) maksājums — maksājums naudā vai natūrā, kas samaksāts pārvaldes iestādei saistībā ar saimniecisko darbību ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē un atbilst vismaz vienam no šādiem maksājumu veidiem:

a) maksa par tiesībām saražot noteiktu produkcijas daudzumu [piemēram, dabas resursu lietošanas atļaujā (licencē) noteikto maksimāli pieļaujamo attiecīgo dabas resursu daudzumu],

b) uzņēmumu ienākuma nodoklis vai cits attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī maksājams nodoklis, ar kuru apliek komercsabiedrības ienākumu, peļņu vai produkciju un kurš nav nodoklis, ar ko apliek patēriņu [piemēram, pievienotās vērtības nodoklis (Eiropas Savienībā), pārdošanas nodoklis (Amerikas Savienotajās Valstīs) vai cits nodoklis, kas tiek iekasēts pirkuma brīdī], vai iedzīvotāju ienākuma nodoklis,

c) atlīdzība zemes īpašniekam par dabas resursu ieguves vietas izmantošanas tiesībām (piemēram, procentos no ieņēmumiem par iegūtajiem derīgajiem izrakteņiem),

d) dividendes,

e) maksājums (piemēram, valsts nodeva), kas saistīts ar dabas resursu lietošanas atļaujas (licences) iegūšanu, derīgo izrakteņu atradnes atklāšanu vai noteikta attiecīgo dabas resursu ieguves apjoma sasniegšanu,

f) licences maksa, nomas maksa vai cita veida maksājums, kas saistīts ar dabas resursu lietošanas atļaujas (licences) vai koncesijas izmantošanu,

g) maksājumi dabas resursu ieguves vietas infrastruktūras uzlabošanai;

7) pārvaldes iestāde — iestāde Latvijas Republikā Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē vai jebkura valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa pārvaldes iestāde citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī, tai skaitā departaments, aģentūra vai komercsabiedrība, ko kontrolē šāda iestāde;

8) projekts — ar ieguves rūpniecību vai pirmatnējo mežu izstrādi saistīta saimnieciskā darbība, kuras pamatā ir viena licence vai kuru reglamentē viens nomas, koncesijas vai līdzīgs līgums un kuras dēļ komercsabiedrībai rodas saistības veikt maksājumu pārvaldes iestādei. Par projektu uzskata arī vairākus šādus būtiski savstarpēji saistītus līgumus;

9) sabiedriski nozīmīga komercsabiedrība:

a) komercsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri iekļauti regulētajā tirgū,

b) kredītiestāde,

c) apdrošināšanas sabiedrība (akciju sabiedrības formā),

d) pārapdrošināšanas sabiedrība (akciju sabiedrības formā);

10) trešā valsts — valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt, lai būtu pieejama informācija par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu Latvijas Republikā reģistrētu lielu vai sabiedriski nozīmīgu komercsabiedrību un koncernu (grupu) maksājumiem pārvaldes iestādēm.

3.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka kārtību, kādā sagatavo paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm vai konsolidēto paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm, un pienākumu Latvijas Republikā reģistrētai komercsabiedrībai (turpmāk — komercsabiedrība), kura darbojas ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, sagatavot un iesniegt šo paziņojumu.

4.pants. Pienākums sagatavot paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm

Komercsabiedrībai, kura darbojas ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, ir pienākums katru pārskata gadu likuma "Par grāmatvedību" 14.panta izpratnē sagatavot paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tā ir liela komercsabiedrība Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.panta izpratnē;

2) tā ir sabiedriski nozīmīga komercsabiedrība.

5.pants. Atbrīvojums no pienākuma sagatavot paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm

Šā likuma 4.pantā minētā komercsabiedrība ir atbrīvota no pienākuma sagatavot paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

1) tā ir koncerna (grupas) meitassabiedrība, kuras mātessabiedrība ir Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komercsabiedrība, un šīs meitassabiedrības veiktie maksājumi pārvaldes iestādēm ir iekļauti konsolidētajā paziņojumā par maksājumiem pārvaldes iestādēm, kuru sagatavojusi šīs meitassabiedrības mātessabiedrība atbilstoši tās dalībvalsts prasībām, kurā mātessabiedrība ir reģistrēta;

2) tā ir koncerna (grupas) mātessabiedrība, kura savus veiktos maksājumus pārvaldes iestādēm ir iekļāvusi atbilstoši šā likuma prasībām sagatavotajā konsolidētajā paziņojumā par maksājumiem pārvaldes iestādēm.

6.pants. Paziņojuma par maksājumiem pārvaldes iestādēm saturs

(1) Paziņojumā par maksājumiem pārvaldes iestādēm ietver katru atsevišķu pārskata gadā veiktu maksājumu vai savstarpēji saistītus maksājumus, ja šā maksājuma summa vai šo savstarpēji saistīto maksājumu kopsumma ir 100 000 euro vai lielāka.

(2) Paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm sagatavo latviešu valodā, par vērtības mēru lietojot euro un skaitļus noapaļojot līdz veseliem skaitļiem (euro). Maksājumu ārvalsts valūtā pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā maksājuma veikšanas dienas sākumā.

(3) Paziņojumā par maksājumiem pārvaldes iestādēm sniedz šādu informāciju:

1) veikto maksājumu kopsumma sadalījumā pa pārvaldes iestādēm;

2) katra veida maksājumu kopsumma sadalījumā pa pārvaldes iestādēm;

3) ja maksājumi attiecas uz konkrētiem projektiem:

a) katra veida maksājumu kopsummas sadalījums pa projektiem,

b) ar katru projektu saistīto maksājumu kopsumma.

(4) Maksājumus, kurus komercsabiedrība veikusi pārvaldes iestādei, lai segtu saistības, kas izriet nevis no konkrētiem projektiem, bet gan no komercsabiedrības kā juridiskās personas pienākumiem (piemēram, uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājums), komercsabiedrība var norādīt pa šo saistību veidiem, neminot konkrētu projektu, ar kuru maksājums saistīts.

(5) Ja maksājums veikts natūrā, to novērtē naudas izteiksmē un paziņojumā par maksājumiem pārvaldes iestādēm iekļauj informāciju par natūrā veiktā maksājuma mērītājiem (daudzumu, mērvienību), vērtību naudas izteiksmē un skaidrojumu par natūrā veiktā maksājuma novērtēšanas metodi.

(6) Atklājot informāciju par komercsabiedrības maksājumiem, ņem vērā konkrētā maksājuma vai attiecīgās saimnieciskās darbības saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. Nav atļauts sadalīt vai apvienot maksājumus un saimniecisko darbību, lai izvairītos no paziņojuma sagatavošanas.

7.pants. Pienākums sagatavot konsolidēto paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm

(1) Šā likuma 4.pantā minētajai komercsabiedrībai, ja tā ir koncerna (grupas) mātessabiedrība un sagatavo konsolidēto gada pārskatu Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, Kredītiestāžu likumā, Finanšu instrumentu tirgus likumā vai Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā noteiktajā kārtībā, ir pienākums sagatavot konsolidēto paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm.

(2) Uzskata, ka koncerna (grupas) mātessabiedrība darbojas ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, ja kāda no tās meitassabiedrībām darbojas ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē.

(3) Konsolidētajā paziņojumā par maksājumiem pārvaldes iestādēm ietver tikai tos maksājumus, kas izriet no koncerna (grupas) mātessabiedrības vai tās meitassabiedrību saimnieciskās darbības ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē.

(4) Sagatavojot konsolidēto paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm, ievēro šā likuma 6.panta noteikumus.

8.pants. Atbrīvojums no pienākuma sagatavot konsolidēto paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm

Šā likuma 4.pantā minētā komercsabiedrība, kura ir koncerna (grupas) mātessabiedrība, ir atbrīvota no pienākuma sagatavot konsolidēto paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm, ja:

1) tā ir maza vai vidēja koncerna mātessabiedrība Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 6.panta izpratnē;

2) tā pati ir koncerna (grupas) meitassabiedrība un tās mātessabiedrība ir Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komercsabiedrība un ja šīs meitassabiedrības veiktie maksājumi pārvaldes iestādēm ir iekļauti konsolidētajā paziņojumā par maksājumiem pārvaldes iestādēm, kas sagatavots atbilstoši tās dalībvalsts prasībām, kurā šīs meitassabiedrības mātessabiedrība reģistrēta.

9.pants. Atbrīvojums no koncerna (grupas) meitassabiedrības iekļaušanas konsolidētajā paziņojumā par maksājumiem pārvaldes iestādēm

(1) Koncerna (grupas) meitassabiedrībai (arī tad, ja tā ir sabiedriski nozīmīga komercsabiedrība) nav jābūt iekļautai konsolidētajā paziņojumā par maksājumiem pārvaldes iestādēm, ja uz to attiecas vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) ilglaicīgi ierobežojumi būtiski apgrūtina koncerna (grupas) mātessabiedrības iespējas īstenot savas tiesības uz šīs meitassabiedrības aktīviem vai vadību;

2) konsolidētā paziņojuma par maksājumiem pārvaldes iestādēm sagatavošanai nepieciešamo informāciju iespējams iegūt, vienīgi būtiski kavējot šā likuma 12.pantā noteikto termiņu un ar pārmērīgi lielām izmaksām;

3) koncerna (grupas) meitassabiedrības akcijas vai daļas tās mātessabiedrības īpašumā atrodas īslaicīgi un tiek turētas, lai tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām tās pārdotu.

(2) Koncerna (grupas) mātessabiedrība šā panta pirmajā daļā minēto atbrīvojumu drīkst piemērot tikai tad, ja tā šo pašu atbrīvojumu piemēro arī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanā.

10.pants. Vispārīga informācija

Paziņojumā par maksājumiem pārvaldes iestādēm un konsolidētajā paziņojumā par maksājumiem pārvaldes iestādēm norāda tās komercsabiedrības nosaukumu (komersanta firmu), kura sagatavojusi attiecīgo paziņojumu, minētās komercsabiedrības veidu un juridisko adresi, kā arī reģistrācijas numuru komercreģistrā.

11.pants. Parakstīšana

Paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm un konsolidēto paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm paraksta tās komercsabiedrības vadība, kura sagatavojusi attiecīgo paziņojumu:

1) personālsabiedrībā — visi šīs sabiedrības biedri vai tie biedri, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt šo sabiedrību;

2) kapitālsabiedrībā — valde.

12.pants. Iesniegšana un publicēšana

(1) Komercsabiedrība paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm un konsolidēto paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām vienlaikus ar gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, kurš to ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram (turpmāk — Uzņēmumu reģistrs) normatīvajos aktos par iestāžu sadarbību un informācijas sniegšanu elektroniskā veidā noteiktajā kārtībā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu, parakstot paziņojumu vai apliecinot tā atvasinājumu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

(2) Uzņēmumu reģistrs nodrošina, lai saņemtie paziņojumi par maksājumiem pārvaldes iestādēm un konsolidētie paziņojumi par maksājumiem pārvaldes iestādēm būtu publiski pieejami. Uzņēmumu reģistrs pēc minētā paziņojuma saņemšanas to pievieno komercsabiedrības reģistrācijas lietai elektroniskā formā un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā bez maksas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju, ka paziņojums par maksājumiem pārvaldes iestādēm vai konsolidētais paziņojums par maksājumiem pārvaldes iestādēm pieejams Uzņēmumu reģistrā.

13. pants. Vadības pienākumi

(1) Šā likuma 4. vai 7.pantā minētās komercsabiedrības vadībai ir pienākums nodrošināt, lai paziņojums par maksājumiem pārvaldes iestādēm vai konsolidētais paziņojums par maksājumiem pārvaldes iestādēm būtu sagatavots un iesniegts saskaņā ar šā likuma prasībām un lai sagatavošanā būtu ņemta vērā visa komercsabiedrības vadības rīcībā esošā informācija par komercsabiedrības maksājumiem pārvaldes iestādēm.

(2) (Izslēgta no 01.07.2020. ar 17.10.2019. likumu)

(17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019. Panta nosaukuma jaunā redakcija un grozījums par otrās daļas izslēgšanu stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

14.pants. Atļauja iesniegt līdzvērtīgu dokumentu

Šā likuma 4. un 7.pantā minētajai komercsabiedrībai ir tiesības paziņojuma par maksājumiem pārvaldes iestādēm vai konsolidētā paziņojuma par maksājumiem pārvaldes iestādēm vietā sagatavot un iesniegt citu dokumentu, kurš atbilst trešās valsts noteiktajām informācijas sniegšanas prasībām, ar nosacījumu, ka Eiropas Komisija ir atzinusi šīs trešās valsts informācijas sniegšanas prasības attiecībā uz pārvaldes iestādēm veiktajiem maksājumiem par līdzvērtīgām Eiropas Savienības dalībvalstīm noteiktajām prasībām. Šo citu dokumentu, ja tāds ir, iesniedz un publicē šā likuma 12.pantā noteiktajā kārtībā.

15. pants. Administratīvā atbildība par paziņojuma par maksājumiem pārvaldes iestādēm vai konsolidētā paziņojuma par maksājumiem pārvaldes iestādēm neiesniegšanu

Par šā likuma 4. vai 7. pantā minētā komercsabiedrības paziņojuma par maksājumiem pārvaldes iestādēm vai konsolidētā paziņojuma par maksājumiem pārvaldes iestādēm, vai šā likuma 14. pantā minētā līdzvērtīga dokumenta neiesniegšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

16. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 15. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts ieņēmumu dienests.

(17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

Pārejas noteikumi

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2019. likumu, kas stājas spēkā 19.11.2019.)

1. Šā likuma noteikumus piemēro ar pārskata gadu, kurš sākas 2016.gada 1.janvārī vai citā datumā 2016. kalendāra gadā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2019. likumu, kas stājas spēkā 19.11.2019.)

2. Grozījumi šā likuma 13. pantā par tā nosaukuma izteikšanu jaunā redakcijā un otrās daļas izslēgšanu, kā arī šā likuma 15. un 16. pants stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija direktīvas 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ).

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 5.novembrī.
Valsts prezidents R.Vējonis
Rīgā 2015.gada 24.novembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 05.11.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Tēma: Komerctiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 230, 24.11.2015. OP numurs: 2015/230.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278004
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.11.2019","iso_value":"2019\/11\/19","content":"<font class='s-1'>19.11.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-18.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"