Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 637

Rīgā 2015. gada 3. novembrī (prot. Nr. 57 56. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs" 4.4.1. specifiskā atbalsta mērķi "Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā" (turpmāk – specifiskais atbalsts);

1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

1.3. specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

2. Specifiskā atbalsta mērķis ir elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras objektu tīkla (turpmāk – uzlādes infrastruktūra) izveidošana nacionālā līmenī, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā un tādējādi novēršot elektrotransportlīdzekļu braukšanas attāluma ierobežojumu.

3. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir elektrotransportlīdzekļu lietotāji.

4. Specifisko atbalstu īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim, sasniedzot šādus mērķa rādītājus:

4.1. iznākuma rādītāju – uzstādīto elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju (turpmāk – uzlādes stacija) skaits – 139;

4.2. rezultāta rādītāju – reģistrēto elektrotransportlīdzekļu skaits Latvijā – 693;

4.3. finanšu rādītāju – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 3 490 000 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 293; MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 358)

5. Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas veic Satiksmes ministrija.

7. Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 7 801 701 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums – 6 631 445 euro un valsts budžeta finansējums – 1 170 256 euro.

(MK 04.06.2020. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs ir 85 % no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

9. (Svītrots ar MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 358)

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Projekta iesniedzējs ir Satiksmes ministrija. Tās vārdā atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums" 5.24. apakšpunktam un Satiksmes ministrijas deleģēšanas līgumam darbojas valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija", kas veic Satiksmes ministrijas kā Eiropas Savienības fondu projekta iesniedzēja funkcijas.

11. Projekta iesniedzējs, kas pēc projekta apstiprināšanas ir arī finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs), sagatavo un iesniedz sadarbības iestādei projekta iesniegumu saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām, pievienojot projektam veikto izmaksu un ieguvumu analīzi.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

12. Specifiskā atbalsta ietvaros atbalstāmās darbības ir uzlādes infrastruktūras izveidošana nacionālā līmenī, kā arī tās vadības operatoru centra programmatūras izveidošana.

13. Specifiskā atbalsta ietvaros plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

13.1. projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, tai skaitā tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde, izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas;

13.2. ar uzlādes staciju izvietojuma noteikšanu saistītās izpētes izmaksas;

13.3. būvprojekta izstrādes un ar to saistīto būvekspertīžu izmaksas;

13.4. uzlādes infrastruktūras izveidošanas izmaksas, tai skaitā:

13.4.1. uzlādes staciju iegādes, piegādes, montāžas un būvdarbu izmaksas;

13.4.2. elektrotīkla pieslēguma izmaksas, tai skaitā jaudas palielināšana, lai nodrošinātu uzlādes staciju darbību;

13.4.3. uzlādes stacijām nepieciešamo stāvvietu un piebrauktuvju izbūves izmaksas;

13.4.4. satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas izmaksas (piemēram, ceļa zīmes, norobežojumi);

13.4.5. uzlādes infrastruktūras darbības kontroles un vadības operatoru centra programmatūras izstrādes, iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

13.4.6. uzlādes infrastruktūras drošības sistēmu iegādes izmaksas;

13.5. būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības un būvuzņēmēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izmaksas, kas saistītas ar projekta īstenošanu;

13.6. būvdarbu uzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;

13.7. uzlādes infrastruktūras izveidošanai nepieciešamās zemes iegādes izmaksas – ne vairāk kā 10 % no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

13.8. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

13.9. izmaksas vides aizsardzības obligāto prasību nodrošināšanai, ciktāl to paredz normatīvie akti vides aizsardzības jomā.

14. Šo noteikumu 13.1., 13.2., 13.3., 13.5. un 13.6. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

15. Šo noteikumu 13.3., 13.5. un 13.6. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta būvdarbu līguma summas.

16. Īstenojot specifisko atbalstu, ir atbalstāma vides nosacījumu integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

17. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 13. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmās izmaksas, ja tās nav atmaksājamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. Specifiskā atbalsta atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmās izmaksas finansēšanai no ERAF un valsts budžeta līdzfinansējuma, ja tās atbilst šo noteikumu 13. punktā minētajām izmaksu pozīcijām un šo noteikumu 14. un 15. punktā minētajiem ierobežojumiem un ir radušās ne agrāk kā 2015. gada 1. janvārī.

IV. Specifiskā atbalsta un projekta īstenošanas nosacījumi

19. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

19.1. veic izdevumus no valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" konta pirms projekta apstiprināšanas;

19.2. nodrošina, ka, izpētot uzlādes staciju izvietojumu nacionālā līmenī, ievēros iepriekš veiktos ieguldījumus uzlādes infrastruktūras izveidē Latvijā;

19.3. nodrošina, ka projekta ietvaros izveidotā uzlādes infrastruktūra ir publiski pieejama, kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu ir pieejama ikvienai personai;

19.4. nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;

19.5. nodrošina sasniegto rezultātu uzturēšanu un nepieciešamos līdzekļus rezultātu uzturēšanai piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;

19.6. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētajiem rādītājiem, tai skaitā uz šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto rādītāju pašvaldību līmenī;

19.7. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;

19.8. uzkrāj datus par elektroenerģiju, kas nodota elektrotransportlīdzekļu uzlādei (kWh/gadā);

19.9. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

19.10. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

19.11. nodrošina, ka ar uzlādes infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu saistīto pakalpojumu sniedzēji tiks izvēlēti publiskā iepirkuma procedūrā.

20. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

20.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta iznākuma rādītāju un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

20.2. citos gadījumos, kas noteikti vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumos.

21. Specifiskā atbalsta ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. augustam.

22. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ETL .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 637Pieņemts: 03.11.2015.Stājas spēkā: 11.11.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 220, 10.11.2015. OP numurs: 2015/220.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
277693
{"selected":{"value":"09.06.2020","content":"<font class='s-1'>09.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.06.2020","iso_value":"2020\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2017","iso_value":"2017\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2017.-08.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2015","iso_value":"2015\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2015.-05.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.06.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)