Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.242

Rīgā 2003.gada 29.aprīlī (prot. Nr.23 66.§)
Satiksmes ministrijas nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Satiksmes ministrija (turpmāk — ministrija) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarēs. Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakš­nozares, kā arī pasažieru pārvadājumu, tranzītpārvadājumu un bīstamo kravu pārvadājumu jomas. Autosatiksmes apakšnozare ietver autotransporta, autoceļu un ceļu satiksmes drošības jomas. Sakaru nozare ietver elektronisko sakaru (arī sakaru un datu pārraides kanālus valsts pārvaldes jomā) un pasta apakšnozares.

(Grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.36; MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.249)

2. Ministrija ir tieši pakļauta satiksmes ministram (turpmāk — ministrs).

3. Ministrija ir augstākā iestāde ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm.

II. Ministrijas funkcijas, uzdevumi un kompetence

4. Ministrijas funkcijas:

4.1. izstrādāt transporta un sakaru politiku;

4.2. organizēt un koordinēt transporta un sakaru politikas īstenošanu;

4.3. veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.36)

5. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, ministrija:

5.1. pārstāv valsts intereses starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās;

5.2. atbilstoši kompetencei ievieš informācijas tehnoloģijas valsts pārvaldē, lai nodrošinātu valsts pārvaldes modernizāciju un efektivitātes pieaugumu;

5.2.1 izbūvē ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklu un nodrošina informācijas apriti ārkārtas situācijās un aizsargātās informācijas pārraidīšanu, kā arī izveido valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centru un nodrošina tā darbību;

5.2.2 nodrošina datu centra pakalpojumus valsts informācijas sistēmai darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem līdz 2019.gada 1.jūlijam. Satiksmes ministrijai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā deleģēt datu centra pakalpojumu nodrošināšanu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", noslēdzot deleģēšanas līgumu;

5.2.3 nodrošina platjoslas kompetences centra darbību Latvijā;

5.2.4 izveido platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmu. Satiksmes ministrijai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā deleģēt platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidi un darbības nodrošināšanu valsts akciju sabiedrībai "Elektroniskie sakari", noslēdzot deleģēšanas līgumu;

5.2.5 ievieš interneta protokola 6. versiju valsts pārvaldē. Satiksmes ministrijai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā deleģēt interneta protokola 6. versijas ieviešanu un darbības nodrošināšanu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", noslēdzot deleģēšanas līgumu;

5.3. (svītrots ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr. 36);

5.4. koordinē vienotās transporta sistēmas (ieskaitot maģistrālo naftas un naftas produktu cauruļvadu transportu) darbību;

5.5. analizē situāciju tranzītpārvadājumu jomā, koordinē un kontrolē tranzītpārvadājumus veicinošu pasākumu sagatavošanu un izpildi;

5.6. plāno elektronisko sakaru un vienotas transporta infrastruktūras attīstību un risina infrastruktūras finansēšanas jautājumus;

5.7. organizē valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu un pašvaldību autoceļu pārraudzību;

5.8. risina ar starptautiskās autosatiksmes nodrošināšanu saistītos jautājumus;

5.9. organizē un koordinē valsts politikas izstrādi un īstenošanu satiksmes drošības jomā;

5.10. koordinē velotransporta attīstību;

5.11. atklāj (slēdz) dzelzceļa stacijas un pieturas punktus visu vai atsevišķu pārvadājumu veikšanai;

5.12. risina sabiedriskā pasažieru transporta finansēšanas jautājumus;

5.13. izstrādā Latvijas Republikas ūdeņu izmantošanas kārtību attiecībā uz kuģošanas drošību;

5.14. izstrādā starptautiskās un vietējās gaisa satiksmes nodrošināšanas un attīstības politiku un veic pasākumus tās īstenošanai;

5.15. sagatavo informāciju aeronavigācijas informācijas izdevumam;

5.16. apkopo un analizē statistikas datus atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas prasībām;

5.16.1 (svītrots ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr. 975);

5.17. saskaņā ar ministrijas darbības stratēģiju plāno likumā par valsts budžetu kārtējam gadam iekļaujamās budžeta programmas, analizē un kontrolē to izpildi;

5.18. organizē Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ieviešanu transporta un sakaru nozarē;

5.19. pārzina esošo specializēto būvniecību transporta un sakaru nozarē;

5.20. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr. 716);

5.21. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus;

5.22. organizē un koordinē valsts politikas izstrādi un īstenošanu bīstamo kravu pārvadājumu jomā;

5.23. (svītrots ar MK 28.07.2015. noteikumiem Nr. 426);

5.24. organizē un koordinē valsts politikas izstrādi un īstenošanu alternatīvo degvielu un elektromobilitātes jomā un deleģē valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pienākumu izveidot un uzturēt elektromobilitātes infrastruktūru;

5.25. koordinē Rail Baltica valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras projekta īstenošanu līdz projekta realizācijai un, noslēdzot deleģēšanas līgumus ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" un akciju sabiedrību "RB Rail", deleģē tām organizēt infrastruktūras objekta izveidi;

5.26. nodrošina valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu;

5.27. organizē un koordinē valsts politikas izstrādi un īstenošanu intelektisko transporta sistēmu jomā un deleģē valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" izveidot un uzturēt transporta nozares informācijas nacionālo (valsts) piekļuves punktu;

5.28. atbilstoši kompetencei koordinē Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma investīciju īstenošanu un deleģē valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" ritošā sastāva iegādi pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu.

(Grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr. 36; MK 19.09.2006. noteikumiem Nr. 773; MK 24.03.2009. noteikumiem Nr. 249; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr. 752; MK 14.09.2010. noteikumiem Nr. 871; MK 23.10.2012. noteikumiem Nr. 716; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr. 1343; MK 28.07.2015. noteikumiem Nr. 426; MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 638; MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 235; MK 02.04.2019. noteikumiem Nr. 139; MK 22.09.2020. noteikumiem Nr. 594; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 883)

6. Ministrija:

6.1. izstrādā attiecīgo nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;

6.2. sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;

6.3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdod administratīvos aktus;

6.4. nodrošina attiecīgās nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;

6.5. sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

6.6. savas kompetences ietvaros pārstāv valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;

6.7. valsts vārdā veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;

6.8. veic funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs;

6.9. nodrošina valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicina pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;

6.10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;

6.11. informē sabiedrību par attiecīgās nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultējas ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicina sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaista sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē.

(Grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.36)

7. Ministrijas tiesības:

7.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām ministrijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

7.2. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.716);

7.3. iesaistīt nozares politikas jautājumu risināšanā ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un citu institūciju pārstāvjus;

7.4. piedalīties starptautisku organizāciju rīkotajos pasākumos, noslēgt starptautiskās sadarbības līgumus un koordinēt starptautisko sadarbību;

7.5. veikt finanšu revīziju ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs;

7.6. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

III. Ministrijas struktūra un amatpersonu kompetence

8. Ministrijas darbu vada ministrs.

9. Ministrs:

9.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju;

9.2. dod rīkojumus valsts sekretāram un ministrijas politiskajām amatpersonām;

9.3. dod rīkojumus ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem, kuri par to informē augstāku amatpersonu;

9.4. dod rīkojumus ministra un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem un izdod tiem saistošus iekšējos normatīvos aktus, ciktāl ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

9.5. ārējos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros uzrauga ministra vai ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu darbību, kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, kā arī amatpersonu darbību vai pilnvaro tam attiecīgu ministrijas amatpersonu;

9.6. var atcelt parlamentārā sekretāra, valsts sekretāra un citu ministrijas pārvaldes amatpersonu izdotos iekšējos normatīvos aktus, lēmumus un rīkojumus, izņemot administratīvos aktus;

9.7. var atcelt ministra un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu pārvaldes amatpersonu izdotos iekšējos normatīvos aktus, lēmumus un rīkojumus, izņemot administratīvos aktus, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

9.8. ieceļ amatā un atbrīvo no amata ministrijas valsts sekretāru un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vadītājus, ciktāl ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

9.9. nosaka iekšējā audita sistēmu ministrijā;

9.10. ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz starptautiskos līgumus;

9.11. veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.36)

10. Parlamentārais sekretārs pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

11. Valsts sekretārs:

11.1. organizē nozaru politikas un stratēģiju izstrādi un nozaru politikas īstenošanu;

11.2. vada iestādes administratīvo darbu un nodrošina ministrijas funkciju izpildi;

11.3. nodrošina ministra un parlamentārā sekretāra rīkojumu izpildi;

11.4. izveido racionālu struktūru ministrijas funkciju izpildei;

11.5. nodrošina finanšu resursu plānošanu ministrijā un tās padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs;

11.6. pieņem pārvaldes lēmumus un izdod iekšējos normatīvos aktus;

11.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pilnvaro citas personas;

11.8. dod tiešus rīkojumus ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem;

11.9. nodrošina ministrijas darbības nepārtrauktību, ja notikusi ministrijas politiskās vadības maiņa;

11.10. veic citas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.249)

12. Valsts sekretāram ir vietnieki. Valsts sekretāra vietnieka kompetenci, kā arī attiecīgajam valsts sekretāra vietniekam tieši pakļautās ministrijas struktūrvienības nosaka valsts sekretārs.

13. Ministrijas struktūrvienības ir departamenti, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas. Departamentus, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas izveido, reorganizē un likvidē valsts sekretārs. Departamentu un patstāvīgo nodaļu reglamentus pēc saskaņošanas ar valsts sekretāru izdod attiecīgās struktūrvienības vadītājs.

14. Departamenti un patstāvīgās nodaļas ir pakļautas valsts sekretāram vai viņa vietniekam saskaņā ar valsts sekretāra noteikto funkciju sadalījumu.

15. Departamentu vada departamenta direktors. Departamenta direktoram var būt vietnieki. Departamenta direktora un viņa vietnieku kompetenci nosaka ierēdņa amata aprakstā vai darba līgumā.

16. Patstāvīgo nodaļu vada nodaļas vadītājs. Patstāvīgās nodaļas vadītājam var būt vietnieks. Nodaļas vadītāja un viņa vietnieka kompetenci nosaka ierēdņa amata aprakstā vai darba līgumā.

17. Ministrs un valsts sekretārs ministrijā var izveidot padomes, darba grupas un komisijas. Minētajās institūcijās var iesaistīt citu institūciju pilnvarotos pārstāvjus, kā arī privātpersonas. Institūciju nolikumus apstiprina attiecīgi ministrs vai valsts sekretārs.

IV. Ministrijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par ministrijas darbību

18. Ministrijas darbības tiesiskumu nodrošina valsts sekretārs. Valsts sekretārs ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

19. Valsts sekretāram ir tiesības atcelt ministrijas pārvaldes amatpersonu lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

20. Valsts sekretārs pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto ministrijas pārvaldes amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai pārvaldes amatpersonas un darbinieka faktisko rīcību, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

21. Valsts sekretāra izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var pārsūdzēt tiesā.

22. Ministrija ne retāk kā reizi gadā sniedz ministram pārskatu par nozares politikas īstenošanu, ministrijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo gada publisko pārskatu par nozares politikas īstenošanu.

23. Ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par nozares vai atsevišķas jomas politikas īstenošanu, kā arī par ministrijas padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes darbību.

V. Ministrijas padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.36)

24. Ministrijas padotībā ir:

24.1. valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra";

24.2. Valsts dzelzceļa administrācija;

24.3. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija;

24.4. (svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.752);

24.5. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.716);

24.6. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs.

(MK 11.01.2005. noteikumu Nr.36 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.09.2005. noteikumiem Nr.718; MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.975; MK 19.09.2006. noteikumiem Nr.773; MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.431)

25. Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

25.1. valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija";

25.2. valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija";

25.3. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi";

25.4. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas autoceļu uzturētājs";

25.5. (svītrots ar MK 19.09.2006. noteikumiem Nr. 773);

25.6. (svītrots ar MK 19.09.2006. noteikumiem Nr. 773);

25.7. (svītrots ar MK 19.09.2006. noteikumiem Nr. 773);

25.8. (svītrots ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr. 249);

25.9. valsts akciju sabiedrībā "Starptautiskā lidosta "Rīga"";

25.10. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas gaisa satiksme";

25.11. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas dzelzceļš";

25.12. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Jūras administrācija";

25.13. (svītrots ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr. 871);

25.14. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr. 716);

25.15. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Pasts";

25.16. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs";

25.17. (svītrots ar MK 28.07.2015. noteikumiem Nr. 426);

25.18. (svītrots ar MK 19.09.2006. noteikumiem Nr. 773);

25.19. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr. 716);

25.20. akciju sabiedrībā “Pasažieru vilciens”;

25.21. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas";

25.22. akciju sabiedrībā "Ventas osta".

(MK 11.01.2005. noteikumu Nr. 36 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.09.2006. noteikumiem Nr. 773; MK 24.03.2009. noteikumiem Nr. 249; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr. 752; MK 28.07.2015. noteikumiem Nr. 426; MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 79)

26. Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās privātās kapitālsabiedrībās:

26.1. akciju sabiedrība "Air Baltic Corporation";

26.2. (svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.431);

26.3. (svītrots ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.249).

(Grozīts ar MK 19.09.2006. noteikumiem Nr.773)

Ministru prezidents E.Repše

Satiksmes ministrs R.Zīle
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Satiksmes ministrijas nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 242Pieņemts: 29.04.2003.Stājas spēkā: 14.05.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 13.05.2003.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
74749
{"selected":{"value":"24.12.2021","content":"<font class='s-1'>24.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.12.2021","iso_value":"2021\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.09.2020","iso_value":"2020\/09\/25","content":"<font class='s-1'>25.09.2020.-23.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2020","iso_value":"2020\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2020.-24.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2019","iso_value":"2019\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2019.-13.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.04.2018","iso_value":"2018\/04\/27","content":"<font class='s-1'>27.04.2018.-04.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2015","iso_value":"2015\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2015.-26.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2015","iso_value":"2015\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2015.-10.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2013","iso_value":"2013\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2013.-30.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2012","iso_value":"2012\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2012.-28.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2010","iso_value":"2010\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2010.-25.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2010","iso_value":"2010\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2010.-22.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.03.2009","iso_value":"2009\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2009.-13.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2007","iso_value":"2007\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2007.-27.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2007","iso_value":"2007\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2007.-30.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2006","iso_value":"2006\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2006.-28.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-26.09.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.01.2005","iso_value":"2005\/01\/20","content":"<font class='s-1'>20.01.2005.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2003","iso_value":"2003\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2003.-19.01.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.12.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"