Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 575

Rīgā 2015. gada 6. oktobrī (prot. Nr. 53 13. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) 9.2.1.3. pasākumu "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir paaugstināt speciālistu profesionalitāti darbam ar bērniem, tai skaitā ar tiem, kuriem ir saskarsmes grūtības un uzvedības traucējumi, un pilnveidot darba efektivitāti, lai mazinātu vardarbību ģimenē, vienlaikus nodrošinot sabiedrības izglītošanu par vardarbību.

3. Pasākuma mērķa grupa ir:

3.1. bērni ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem;

3.2. valsts un pašvaldību speciālisti darbam ar ģimenēm ar bērniem un šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas likumiskie pārstāvji vai aprūpētāji;

3.3. Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie subjekti – speciālisti, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, izņemot speciālistus, kuru profesionālā darbība ir apturēta vai kuri ir atstādināti no darba vai amata pienākumu izpildes.

(Grozīts ar MK 31.01.2023. noteikumiem Nr. 39)

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi specifiskā atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 586 934 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs – speciālistu skaits, kuri piedalījušies apmācībās bērnu tiesību aizsardzības jomā, – 6 776;

4.2.2. iznākuma rādītājs – bērnu skaits ar saskarsmes grūtībām, kuriem izstrādātas atbalsta programmas, – 1 640;

4.2.3. iznākuma rādītājs – speciālistiem un bērnu ar saskarsmes grūtībām likumiskajiem pārstāvjiem un aprūpētājiem bērnu uzvedības korekcijai sniegto rekomendāciju skaits – 3 690;

4.2.4. iznākuma rādītājs – konsultatīvā atbalsta izmēģinājumprojektu skaits – 1;

4.2.5. rezultāta rādītājs – speciālistu skaits, kas cēluši profesionālo kvalifikāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā, – 6 776.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 437; MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 440; MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 60; MK 31.01.2023. noteikumiem Nr. 39)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.

7. Pasākuma ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 3 913 399 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 3 326 389 euro un valsts budžeta finansējums – 587 010 euro.

(MK 31.01.2023. noteikumu Nr. 39 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

10. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā, – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

11. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām.

12. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā no projekta iesnieguma atlases nolikumā noteiktā projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma.

13. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanā piesaista sadarbības partneri – Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (turpmāk – sadarbības partneris).

14. Īstenojot šo noteikumu 13. punktā minēto sadarbību, projekta iesniedzējs ar sadarbības partneri slēdz sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

15. Ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu nav noslēgts sadarbības līgums, projektam pievieno projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (turpmāk – iesaistītās puses) noslēgtu nodomu protokolu. Nodomu protokolā ietver vismaz šādu informāciju:

15.1. iesaistīto pušu apņemšanās sadarboties šo noteikumu 16.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, tai skaitā noslēgt sadarbības līgumu, ja projekts tiks apstiprināts;

15.2. sadarbības partnera pienākumi projekta īstenošanā;

15.3. kārtība, kādā sadarbības partneris veiks norēķinus šo noteikumu 17.1. un 17.2. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

16. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

16.1. atbalsta sistēmas izstrāde un ieviešana šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

16.1.1. metodoloģijas izstrāde un aprobācija;

16.1.2. sadarbības tīkla izveide un aprobācija;

16.1.3. konsultatīvā punkta (kabineta) izveide un konsultatīvā atbalsta sniegšana;

16.1.4. Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas (turpmāk – informācijas sistēma) pielāgošana;

16.2. bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības ģimenē ar bērniem prevencijas pasākumu īstenošana, tai skaitā:

16.2.1. profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu, zināšanu pilnveides izglītības programmu (turpmāk – izglītības programmas) un izglītības programmu apmācību metodoloģiju izstrāde un aprobācija (izmēģinājumprojekts);

16.2.2. šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas apmācība atbilstoši šo noteikumu 16.2.1. apakšpunktā minētajām izglītības programmām;

16.2.3. informēšanas pasākumi sabiedrības izpratnes maiņai, tai skaitā interaktīvas spēles izveide, lai atpazītu un mazinātu vardarbību ģimenēs ar bērniem;

16.2.4. iedzīvotāju aptaujas veikšana par sabiedrības attieksmes maiņu attiecībā uz vardarbību ģimenē;

16.3. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

16.4. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

17. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

17.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

17.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

17.3. neparedzētās izmaksas.

18. Šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

18.1. tiešās personāla izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze:

18.1.1. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla un vadības personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību (izņemot šo noteikumu 16.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības) īstenošanai;

18.1.2. sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 16.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

18.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

18.2.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas;

18.2.2. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 16.1.2., 16.2.3. un 16.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai un ārvalstu komandējumu izmaksas šo noteikumu 16.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

18.2.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana) šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 16.1.1., 16.1.2., 16.2.3. un 16.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

18.2.4. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam, ja tās nav iekļautas šo noteikumu 19.5. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 437)

19. Šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksu ietvaros plāno izmaksas, kas paredzētas:

19.1. materiāli tehniskās bāzes (telpu aprīkojums, diagnosticēšanas materiāli un informatīvie materiāli šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai) nodrošināšanai, lai īstenotu šo noteikumu 16.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību;

19.2. informācijas sistēmas pielāgošanai, lai īstenotu šo noteikumu 16.1.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību;

19.3. pakalpojuma sniedzēju piesaistei, lai īstenotu šo noteikumu 16.1.3. apakšpunktā minēto konsultatīvo atbalstu un šo noteikumu 16.2.1., 16.2.2., 16.2.3. un 16.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzējus;

19.4. iedzīvotāju aptaujas veicēja piesaistei, lai īstenotu šo noteikumu 16.2.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību;

19.5. veselības apdrošināšanai šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts uz normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā;

19.6. darba vietas aprīkojuma iegādei vai nomai jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 437; MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 440)

20. Šo noteikumu 16.2.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai plāno ne vairāk kā trīs procentus no pasākuma kopējā attiecināmā finansējuma.

21. Šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām (proporcionāli šo noteikumu 18.1.1. un 18.1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām).

22. Šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai izpildītu noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu) projektā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, un tā nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, kā to nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

23. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 17. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

IV. Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi

24. Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

25. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 16.1. un 16.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu uzrauga Labklājības ministrijas izveidota pasākuma uzraudzības padome (turpmāk – padome). Padomes sastāvā ir finansējuma saņēmēja, nozaru ministriju, Latvijas Pašvaldību savienības un citu biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji padomes darbībā piedalās novērotāja statusā. Padomes personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs.

26. Šo noteikumu 25. punktā minētā padome saskaņo:

26.1. šo noteikumu 16.1.1. apakšpunktā minēto metodoloģiju;

26.2. šo noteikumu 16.1.2. apakšpunktā minēto sadarbības tīkla modeli;

26.2.1 šo noteikumu 28.2.4. apakšpunktā minētā konsultatīvā atbalsta izmēģinājumprojekta rezultātus un sniedz priekšlikumus Labklājības ministrijai par to tālāku izmantošanu;

26.3. šo noteikumu 16.2.1. apakšpunktā minētās izglītības programmas un apmācību metodoloģijas;

26.4. šo noteikumu 16.2.3. apakšpunktā minētās interaktīvās spēles saturu.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 440)

27. Šo noteikumu 16.1.1., 16.1.2. un 16.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai finansējuma saņēmējs piesaista ģimenes psihoterapeitu, psihiatru, divus psihologus (no kuriem vismaz viens ir klīniskais psihologs), divus sociālos darbiniekus un atkarību profilakses speciālistu. Ja nepieciešams, piesaista ģimenes psihoterapeitu, arī citus speciālistus, piemēram, bērnu neirologu, logopēdu, speciālo pedagogu vai sociālo pedagogu.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 440)

28. Šo noteikumu 16.1.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina:

28.1. konsultatīvā punkta (kabineta) izveidi, tai skaitā materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu;

28.2. konsultatīvā atbalsta sniegšanu šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai. Konsultatīvā atbalsta ietvaros:

28.2.1. diagnosticē šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto mērķa grupu;

28.2.2. izstrādā atbalsta programmu šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

28.2.3. pēc šo noteikumu 28.2.2. apakšpunktā minētās atbalsta programmas īstenošanas sagatavo rekomendācijas šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

28.2.4. finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs īsteno konsultatīvā atbalsta izmēģinājumprojektu, kura ietvaros sniedz ģimenes psihoterapijas konsultācijas ģimenēm ar bērniem, kā arī sadarbībā ar finansējuma saņēmēju izvērtē izmēģinājumprojekta rezultātus. Izmēģinājumprojektu īsteno ne ilgāk kā 34 mēnešus.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 440; MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 60; MK 31.01.2023. noteikumiem Nr. 39)

29. Šo noteikumu 16.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina sadarbības partneris, pielāgojot informācijas sistēmu, lai finansējuma saņēmējs varētu ievadīt tajā datus par šo noteikumu 28.2.2. apakšpunktā minētajām atbalsta programmām.

30. Šo noteikumu 16.2.1. un 16.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs:

30.1. izstrādā izglītības programmas (24 akadēmisko stundu zināšanu pilnveides un 40 akadēmisko stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programma), kas paredzētas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā, atbilstoši Labklājības ministrijas izglītības programmu paraugiem;

30.2. izstrādā šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minēto izglītības programmu apmācību metodoloģijas;

30.3. aprobē šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētās izglītības programmas un šo noteikumu 30.2. apakšpunktā minētās metodoloģijas izmēģinājumprojektu veidā, nodrošinot vismaz četru šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas speciālistu grupu apmācību katrā plānošanas reģionā;

30.4. pēc izmēģinājumprojekta īstenošanas nodrošina šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas apmācību atbilstoši šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajām izglītības programmām un 30.2. apakšpunktā minētajām metodoloģijām;

30.5. nodrošina mācību līdzekļu, izdales materiālu par vardarbību ģimenē un individuālo mācību piederumu pieejamību šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minēto izglītības programmu īstenošanas laikā.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 437)

31. Šo noteikumu 16.2.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs:

31.1. izstrādā interaktīvu spēli, kas vairo sabiedrības izpratni par vardarbību ģimenē ar bērniem un veicina tās atpazīšanu;

31.2. nodrošina šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minētās interaktīvās spēles izvietošanu uz finansējuma saņēmēja domēna;

31.3. organizē sabiedrības informēšanas pasākumus par šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto interaktīvo spēli.

32. Šo noteikumu 16.2.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publiska persona pasūta pētījumus.

33. Īstenojot projektu:

33.1. finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris:

33.1.1. piesaistot šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina darba tiesiskās vai civildienesta attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts uz normālu vai nepilnu darba laiku, tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu, attiecīgi nodrošinot personāla darba laika uzskaiti par veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku;

33.1.2. piesaista pakalpojuma sniedzējus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru;

33.1.3. pakalpojuma (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus paredz ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

33.1.4. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

33.2. finansējuma saņēmējs:

33.2.1. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu, tai skaitā publicē šo noteikumu 16.2.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros veikto iedzīvotāju aptauju;

33.2.2. uzkrāj datus par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" šādu horizontālo rādītāju sasniegšanu – "Par vienlīdzīgu iespēju aspektiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) apmācīto personu skaits";

33.2.3. uzkrāj informāciju par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Papildus par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām uzkrāj informāciju atbilstoši maksājuma pieprasījuma veidlapas datiem un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006. Pēc vadošās iestādes pieprasījuma finansējuma saņēmējs nodrošina šo datu pieejamību izvērtēšanai;

33.2.4. apņemas nodrošināt šo noteikumu 16.1.1., 16.1.2., 16.1.3. un 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros sasniegto rezultātu (izņemot šo noteikumu 28.2.4. apakšpunktā minētā konsultatīvā atbalsta izmēģinājumprojekta rezultātus) izmantošanu un ilgtspēju vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas beigām;

33.3. sadarbības partneris apņemas nodrošināt šo noteikumu 16.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros sasniegto rezultātu izmantošanu un ilgtspēju vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas beigām.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 440; MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 60)

34. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

35. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

35.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi vai atbalsta mērķa pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

35.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

36. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 440)

37. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 575Pieņemts: 06.10.2015.Stājas spēkā: 14.10.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 13.10.2015. OP numurs: 2015/200.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
277077
{"selected":{"value":"04.02.2023","content":"<font class='s-1'>04.02.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.02.2023","iso_value":"2023\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2022","iso_value":"2022\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2022.-03.02.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2020","iso_value":"2020\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2020.-27.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2019","iso_value":"2019\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2019.-17.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.07.2018","iso_value":"2018\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2018.-19.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2015","iso_value":"2015\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2015.-26.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.02.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)