Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 475

Rīgā 2015. gada 18. augustā (prot. Nr. 40 26. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" (turpmāk – pasākums) atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā.

2. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

3. Pasākuma mērķis saskaņā ar Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – regula Nr. 1305/2013) ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

5. Atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) ir vietējā pašvaldība, kuras administratīvā teritorija vai tās daļa atbilst šo noteikumu 4. punktā minētajiem nosacījumiem.

6. Saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 20. panta 1. punkta "b" apakšpunktu pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma (turpmāk – objekts) būvniecība vai pārbūve, izņemot valsts ceļu un Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) savienojumu būvniecību vai pārbūvi.

7. Pretendents ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

7.1. īstenojot projektu, sasniedz pasākuma mērķi;

7.2. objekta būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, tostarp rīcības un investīciju plāniem, atbilstoši regulas Nr. 1305/2013 20. panta 3. punktam;

7.3. ir notikusi projektā ietverto objektu apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem.

8. Projektā ietvertos objektus nosaka vietējā pašvaldība atbilstoši tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (pasākuma kods – 4.3.).

9. Vietējās pašvaldības apstiprinātos atlases kritērijus piemēro attiecīgajā novadā. Pašvaldības izvirzītos objektus sarindo prioritārā secībā atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, kā arī ievērojot vietējo uzņēmēju intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā atbilstoši šo noteikumu 3. punktā minētajam mērķim.

III. Publiskā finansējuma veids un apmērs

10. Atbalsta intensitāte ir 90 procentu no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir noteikts šo noteikumu 1. pielikumā.

11. Pasākumā atbalstu piešķir par ilgtermiņa investīciju izmaksām, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu.

12. Vietējā pašvaldība ir tiesīga pārdalīt attiecināmās izmaksas starp projektiem attiecīgās pašvaldības teritorijas ietvaros. Grozījumus projektu finanšu sadalījumā saskaņo ar Lauku atbalsta dienestu.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

13. Pasākumā ir šādas attiecināmās izmaksas:

13.1. būvniecības vai pārbūves izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autoceļiem un autoceļu un ielu būvniecību, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

13.2. vispārīgās izmaksas, kas saistītas ar būvniecību vai pārbūvi, – juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, autoruzraudzības, būvuzraudzības, ekspertīzes, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, patentu un licenču izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un uzraudzību un nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

13.3. pievienotās vērtības nodoklis, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

14. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas, kas ir tiešā veidā saistītas ar pasākuma mērķa sasniegšanu.

15. Pasākumā ir šādas neattiecināmās izmaksas:

15.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

15.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesu prāvu izmaksas;

15.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri nenodrošina projekta mērķu sasniegšanu;

15.4. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

15.5. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

15.6. esošo un jauno vai pārbūvēto ceļu uzturēšanas izmaksas;

15.7. cietā seguma ieklāšanas izmaksas;

15.8. nodokļi un nodevas (izņemot šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētās izmaksas);

15.9. tehniskās apkopes un ekspluatācijas izdevumi;

15.10. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (izņemot šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētās izmaksas);

15.11. citas izmaksas, kas saskaņā ar regulu Nr. 1305/2013 nav attiecināmas.

16. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, kā arī darbību īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas ir neattiecināmās izmaksas.

17. Projekta uzraudzības periods ir pieci gadi pēc tā īstenošanas, sākot ar pirmo noslēgto gadu pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

V. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

18. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

18.1. projekta iesniegumu (2. pielikums) divos eksemplāros papīra formā un tā kopiju, kas elektroniskā veidā ir ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu). Lauku atbalsta dienests vienu projekta iesnieguma papīra eksemplāru kopā ar apliecinājumu par projekta reģistrēšanu atdod pretendentam;

18.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

18.3. vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, norādot finansēšanas avotus;

18.4. dokumentu, kas apliecina sabiedrības informēšanu par šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētās apspriedes izziņošanu;

18.5. vietējās pašvaldības un uzņēmēju apspriedes rezultātu apliecinošu dokumentu – protokolu;

18.6. objekta tehnisko stāvokli raksturojošus dokumentus;

18.7. izrakstu no pašvaldību ceļu un ielu reģistra par konkrēto projektā paredzēto objektu;

18.8. domes lēmumu ar apstiprinātiem projektu atlases kritērijiem;

18.9. projektā paredzētā objekta būvniecībai un pārbūvei:

18.9.1. akceptēta autoceļa būvprojekta kopiju, uzrādot oriģinālu;

18.9.2. būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, uzrādot oriģinālu;

18.9.3. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, uzrādot oriģinālu, – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

18.10. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu.

19. Pretendents kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

19.1. pārskatu par projekta "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" īstenošanas rezultātiem (3. pielikums);

19.2. ja projektā paredzēta jauna grants ceļa būvniecība, – izrakstu no pašvaldību ceļu un ielu reģistra par jaunizbūvētā ceļa reģistrāciju;

19.3. būvniecības speciālista atzinumu par ekspluatācijā nodoto ceļu būvniecības vai pārbūves atbilstību normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību.

20. Lauku atbalsta dienestam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir tiesības pagarināt būvniecības un iepirkuma dokumentu iesniegšanas termiņu, ja to iesniegšana noteiktajā termiņā nav iespējama no atbalsta pretendenta neatkarīgu iemeslu dēļ.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 18. augusta
noteikumiem Nr. 475
Vienam pretendentam programmēšanas periodā pieejamais atbalsts

(Pielikums MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 559 redakcijā)

Nr.
p.k.
Pašvaldība Finanšu līdzekļi (euro)*
1. Ādažu novads 210 000
2. Aglonas novads 900 000
3. Aizkraukles novads 390 000
4. Aizputes novads 1 790 000
5. Aknīstes novads 740 000
6. Alojas novads 910 000
7. Alsungas novads 380 000
8. Alūksnes novads 1 870 000
9. Amatas novads 970 000
10. Apes novads 650 000
11. Auces novads 1 490 000
12. Babītes novads 210 000
13. Baldones novads 270 000
14. Baltinavas novads 400 000
15. Balvu novads 1 580 000
16. Bauskas novads 3 570 000
17. Beverīnas novads 580 000
18. Brocēnu novads 900 000
19. Burtnieku novads 1 300 000
20. Carnikavas novads 120 000
21. Cēsu novads 380 000
22. Cesvaines novads 460 000
23. Ciblas novads 710 000
24. Dagdas novads 1 650 000
25. Daugavpils novads 4 967 000
26. Dobeles novads 3 950 000
27. Dundagas novads 360 000
28. Durbes novads 1 110 000
29. Engures novads 420 000
30. Ērgļu novads 420 000
31. Garkalnes novads 180 000
32. Grobiņas novads 1 020 000
33. Gulbenes novads 2 730 000
34. Iecavas novads 470 000
35. Ikšķiles novads 220 000
36. Ilūkstes novads 1 730 000
37. Inčukalna novads 140 000
38. Jaunjelgavas novads 880 000
39. Jaunpiebalgas novads 390 000
40. Jaunpils novads 860 000
41. Jēkabpils novads 1 950 000
42. Jelgavas novads 5 297 000
43. Kandavas novads 1 300 000
44. Kārsavas novads 1 150 000
45. Kocēnu novads 790 000
46. Kokneses novads 800 000
47. Krāslavas novads 2 430 000
48. Krimuldas novads 970 000
49. Krustpils novads 1 500 000
50. Kuldīgas novads 3 120 000
51. Ķeguma novads 560 000
52. Ķekavas novads 250 000
53. Lielvārdes novads 810 000
54. Līgatnes novads 310 000
55. Limbažu novads 2 230 000
56. Līvānu novads 1 150 000
57. Lubānas novads 260 000
58. Ludzas novads 1 620 000
59. Madonas novads 3 470 000
60. Mālpils novads 440 000
61. Mārupes novads 260 000
62. Mazsalacas novads 590 000
63. Mērsraga novads 40 000
64. Naukšēnu novads 680 000
65. Neretas novads 830 000
66. Nīcas novads 710 000
67. Ogres novads 2 210 000
68. Olaines novads 210 000
69. Ozolnieku novads 490 000
70. Pārgaujas novads 760 000
71. Pāvilostas novads 550 000
72. Pļaviņu novads 470 000
73. Preiļu novads 1 110 000
74. Priekules novads 1 600 000
75. Priekuļu novads 910 000
76. Raunas novads 580 000
77. Rēzeknes novads 5 059 000
78. Riebiņu novads 1 690 000
79. Rojas novads 200 000
80. Ropažu novads 330 000
81. Rucavas novads 640 000
82. Rugāju novads 630 000
83. Rūjienas novads 910 000
84. Rundāles novads 1 170 000
85. Salacgrīvas novads 880 000
86. Salas novads 800 000
87. Salaspils novads 400 000
88. Saldus novads 4 832 000
89. Saulkrastu novads 240 000
90. Sējas novads 400 000
91. Siguldas novads 870 000
92. Skrīveru novads 240 000
93. Skrundas novads 1 120 000
94. Smiltenes novads 1 880 000
95. Stopiņu novads 390 000
96. Strenču novads 380 000
97. Talsu novads 3 690 000
98. Tērvetes novads 1 230 000
99. Tukuma novads 2 900 000
100. Vaiņodes novads 740 000
101. Valkas novads 970 000
102. Varakļānu novads 820 000
103. Vārkavas novads 780 000
104. Vecpiebalgas novads 770 000
105. Vecumnieku novads 1 220 000
106. Ventspils novads 2 660 000
107. Viesītes novads 950 000
108. Viļakas novads 1 010 000
109. Viļānu novads 720 000
110. Zilupes novads 430 000

Piezīme. * Atbalsts noteikts, ņemot vērā novada kopējo grants ceļu kopgarumu, reģistrēto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu un laukaugu platības.

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 18. augusta
noteikumiem Nr. 475

Zemkopības ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
3.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 18. augusta
noteikumiem Nr. 475
Atbalsta saņēmēja pārskats par projekta "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" īstenošanas rezultātiem

I. Vispārīgā informācija

Projekta numurs, nosaukums  
Pašvaldības nosaukums  
LAD klienta numurs  

II. Projekta izpildes rādītāji

Izbūvētā vai pārbūvētā ceļa garums, km  
Iedzīvotāju skaits novadā (atskaitot iedzīvotāju skaitu pilsētās, kurās to ir vairāk par 5000) projekta īstenošanas gada 1. janvārī  
Novadu teritoriālās vienības (pagastu, pilsētu nosaukumi), kurās izbūvēti vai pārbūvēti pašvaldības ceļu posmi, un iedzīvotāju skaits šajās teritoriālajās vienībās projekta īstenošanas gada 1. janvārī  

Pārskats iesniegts ______. gada ____ . _____________________

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Zemkopības ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 475Pieņemts: 18.08.2015.Stājas spēkā: 29.08.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 28.08.2015. OP numurs: 2015/168.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
276112
{"selected":{"value":"07.09.2018","content":"<font class='s-1'>07.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.09.2018","iso_value":"2018\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.08.2015","iso_value":"2015\/08\/29","content":"<font class='s-1'>29.08.2015.-06.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.09.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)