Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 438

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 52. §)
Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 6. punktu
un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 114. panta piekto daļu
(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 22 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – sistēmas pārzinis) pārziņā esošās būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma):

1.1. izveides un uzturēšanas kārtību;

1.2. dokumentu iesniegšanas kārtību;

1.3. saturu un tajā iekļautās informācijas aprites kārtību.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 3)

2. Sistēmas pārzinis būvniecības administratīvā procesa nodrošināšanai, būvju ekspluatācijas uzraudzībai, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un ēku energosertifikācijas funkciju izpildei, kā arī elektroniskās informācijas uzskaitei būvlaukumā un tās izmantošanai nodrošina:

2.1. centralizētu informācijas iegūšanu būvkomersantu reģistra, būvspeciālistu reģistra, būvinspektoru reģistra, dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra, ēku energosertifikātu reģistra, neatkarīgu ekspertu reģistra ēku energoefektivitātes jomā, harmonizēto būvizstrādājumu standartu reģistra, būvizstrādājumu neatbilstību reģistra, uzņēmumu energoauditoru reģistra un uzņēmumu energopārskatu reģistra vešanai, būvniecības administratīvā procesa nodrošināšanai un būvju ekspluatācijas uzraudzībai, mājas lietas kārtošanai un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai;

2.2. būvniecības un būvju ekspluatācijas dokumentu un tajā ietverto prasību vienveidošanu;

2.3. būvniecības un būvju ekspluatācijas dokumentu, būvkomersantu reģistra, būvspeciālistu reģistra, būvinspektoru reģistra, dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra, ēku energosertifikātu reģistra, neatkarīgu ekspertu reģistra ēku energoefektivitātes jomā, harmonizēto būvizstrādājumu standartu reģistra, būvizstrādājumu neatbilstību reģistra, uzņēmumu energoauditoru reģistra un uzņēmumu energopārskatu reģistra dokumentu un strukturēto datu, kā arī mājas lietas un dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemto lēmumu, dokumentu un strukturēto datu uzglabāšanu vienuviet;

2.4. sabiedrības informēšanu par būvniecības un būvju ekspluatācijas procesiem, ēku enerģijas patēriņu un dzīvojamo māju pārvaldniekiem, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju un veic profesionālo darbību dzīvojamo māju pārvaldīšanā vai piedāvā pārvaldnieka pakalpojumus;

2.5. sabiedrībai nepieciešamos elektroniskos pakalpojumus būvniecības un būvju ekspluatācijas, mājokļu un ēku energoefektivitātes, kā arī mājas lietas kārtošanas un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas jomā;

2.6. vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes izveidošanu, uzturēšanu, datu glabāšanu un izsniegšanu, kā arī kompetentajām iestādēm paredzētu tiešsaistes piekļuvi.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

3. Sistēmas adrese tīmeklī ir bis.gov.lv.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

4. Sistēmā iekļaujamās informācijas apmaiņā vai piekļuvē ir iesaistīti šādi dalībnieki:

4.1. Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes;

4.2. nozaru ministrijas – Aizsardzības ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Satiksmes ministrija, Kultūras ministrija, Tieslietu ministrija, Labklājības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija – un to padotībā esošās iestādes;

4.3. pašvaldības un to padotībā esošās iestādes;

4.4. būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādes;

4.5. neatkarīgi eksperti ēku energoefektivitātes jomā;

4.6. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija;

4.7. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji;

4.8. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi";

4.9. valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi";

4.10. (svītrots ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 3);

4.11. citas institūcijas, kurām attiecīgās informācijas uzturēšana vai piekļuve informācijai deleģēta normatīvajos aktos;

4.12. galvenie būvdarbu veicēji, kuriem ir pienākums nodrošināt darba laika uzskaiti būvlaukumā, izmantojot elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu, un iesniegt datus iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē;

4.13. apakšuzņēmēji, kuriem galvenā būvdarbu veicēja būvlaukumā ir pienākums darba laika uzskaitei lietot elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu un iesniegt informāciju vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē;

4.14. nodarbinātās personas būvlaukumos, kur darba laika uzskaitei lieto elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu;

4.15. dzīvojamo māju pārvaldnieki;

4.16. nekustamo īpašumu īpašnieki un tiesiskie valdītāji.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 3; MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 22; MK 25.10.2022. noteikumiem Nr. 665)

5. Sistēma, izmantojot tajā iestrādātos tehniskos un loģiskos risinājumus un informācijas resursus (programmatūru), nodrošina informācijas pieejamību, nodošanu un apmaiņu tikai tādā apjomā tām personām, dalībniekiem un institūcijām, kuras ir tiesīgas to saņemt un lietot atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

II. Sistēmas izveides un uzturēšanas kārtība

6. Izveidojot sistēmu, tās pārzinis uztur elektronisko vidi šādu procesu, reģistru, datubāzes darbības un elektronisko pakalpojumu atbalstam:

6.1. būvniecības process, tai skaitā būvniecības ierosināšana, būvatļaujas saņemšana, būvniecības dokumentu aprite, būves pieņemšana ekspluatācijā, kā arī būves ekspluatācija;

6.2. būvkomersantu klasifikācija;

6.3. būvkomersantu reģistrs;

6.4. būvspeciālistu reģistrs;

6.5. būvinspektoru reģistrs;

6.6. dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs;

6.7. neatkarīgu ekspertu reģistrs ēku energoefektivitātes jomā;

6.8. vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze;

6.9. ēku energosertifikācijas datu aprite;

6.10. harmonizēto būvizstrādājumu standartu reģistrs;

6.11. būvizstrādājumu neatbilstību reģistrs;

6.12. uzņēmumu energoauditoru reģistrs;

6.13. uzņēmumu energopārskatu reģistrs;

6.14. dzīvojamās mājas pārvaldīšana:

6.14.1. mājas lietas kārtošana;

6.14.2. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšana.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 22 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.10.2022. noteikumiem Nr. 665)

7. Sistēmas datubāze tiek glabāta pastāvīgi, nenododot to glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.

8. Ja sistēma tiek likvidēta, tās datubāzi nodod turpmākai glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā saskaņā ar normatīvajiem aktiem valsts informācijas sistēmu un arhīvu jomā.

III. Dokumentu iesniegšanas un reģistrācijas kārtība sistēmā

9. Persona (turpmāk – sistēmas lietotājs) var sistēmā elektroniski, aizpildot speciālas tiešsaistes formas tīmekļvietnē bis.gov.lv, iesniegt dokumentus atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 18. panta pirmajai un piektajai daļai, Ēku energoefektivitātes likumam, normatīvajiem aktiem būvniecības jomā saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmo daļu, kā arī kārtot mājas lietu atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam un piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanā atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumam.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

10. Piekļuve speciālajām tiešsaistes formām un sistēmas daļai, kurai ir ierobežota piekļuve, tiek nodrošināta tikai identificētiem sistēmas lietotājiem. Sistēma nodrošina iespēju veikt sistēmas lietotāja identitātes pārbaudi (autentifikāciju), izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas autentifikācijas moduli. Ārvalstnieki, kuriem nav iespējas izmantot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas autentifikācijas moduli, sistēmai piekļūst ar lietotājvārdu un paroli, ko izsniegusi būvvalde, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestāde.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

11. Ja par pakalpojuma saņemšanu ir veicams maksājums, aizpildot šo noteikumu 9. punktā minētās speciālās tiešsaistes formas, sistēma nodrošina sistēmas lietotājam iespēju veikt pakalpojuma apmaksu tiešsaistē, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā Valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas maksājuma moduli.

12. Sistēmā lietotājs var:

12.1. parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

12.2. parakstīt strukturētus datus un veikt citas darbības sistēmā ar sistēmas elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku (sistēmas rīku).

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

12.1 Sistēmas rīks:

12.1 1. apliecina konkrētā sistēmas lietotāja manipulācijas ar datu kopu;

12.1 2. apliecina laiku, kad veiktas manipulācijas ar datu kopu (laika zīmogs);

12.1 3. fiksē datus, kas ļauj pārliecināties, ka datu kopa nav mainīta kopš tās parakstīšanas brīža.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

12.2 Sistēmas lietotājs var lūgt sistēmas pārzinim izdot sistēmas datu izrakstu. Sistēmas datu izraksta pareizību apliecina ar sistēmas pārzinim piederošu kvalificētu elektronisko zīmogu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK, 3. panta 27. punkta izpratnē.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

12.3 Sistēma nodrošina lēmuma nosūtīšanu uz personas oficiālo elektronisko adresi, ja tāda ir izveidota.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

13. Sistēma nodrošina papīra vai elektroniska formāta dokumenta reģistrāciju, uzglabājot par dokumentu šādu informāciju:

13.1. dokumenta datums;

13.2. dokumenta reģistrācijas numurs;

13.3. dokumenta veids;

13.4. dokumenta autors;

13.5. dokumenta adresāts;

13.6. dokumenta nosūtīšanas datums;

13.7. nosūtīšanas sākuma laiks (tikai elektroniska formāta dokumentiem);

13.8. dokumenta datne (ja tāda ir);

13.9. dokumenta datnes nosaukums (ja datne ir);

13.10. dokumenta nosaukums.

(Grozīts ar MK 25.10.2022. noteikumiem Nr. 665)

14. Šo noteikumu 4. punktā minētie dalībnieki, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbildīgi par informācijas ievadi sistēmā, nodrošina papīra formā iesniegtā dokumentā minētās informācijas ievadi sistēmā.

14.1 Sistēmā paziņojumu par būvniecību, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti, būvniecības iesniegumu un citus pieprasījumus aizpilda tiešsaistes formā strukturētu datu veidā, tiem pievienojot datus, kuros ietver dokumentus vai to pielikumus, kā arī informāciju, kas iegūta no valsts informācijas sistēmām.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

14.2 Tehniskos un īpašos noteikumus sistēmā augšupielādē datu veidā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

IV. Sistēmas saturs

15. Sistēma ietver Būvniecības likuma 24. panta otrajā daļā minēto informāciju, vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi un šādus reģistrus un lietas:

15.1. būvkomersantu reģistru;

15.2. būvspeciālistu reģistru;

15.3. būvinspektoru reģistru;

15.4. neatkarīgu ekspertu reģistru ēku energoefektivitātes jomā;

15.5. ēku energosertifikātu reģistru;

15.6. dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistru;

15.7. harmonizēto būvizstrādājumu standartu reģistru;

15.8. būvizstrādājumu neatbilstību reģistru;

15.9. uzņēmumu energoauditoru reģistru;

15.10. uzņēmumu energopārskatu reģistru;

15.11. būvniecības lietu;

15.12. būves ekspluatācijas lietu;

15.13. mājas lietu.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

15.1 Būvniecības lieta ir sistēmā izveidota digitālā krātuve būvniecības administratīvā procesa nodrošināšanai, kurā tiek attēloti vai uzglabāti ar konkrētu būvniecības ieceres īstenošanu saistītie dati, dokumenti un datnes. Piekļuve būvniecības lietai ir personām, kurām šādas tiesības ir paredzētas normatīvajos aktos būvniecības jomā vai informācijas atklātības jomā, kā arī valsts pārvaldes institūcijām to funkciju veikšanai.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

15.2 Būves ekspluatācijas lieta ir sistēmā izveidota digitālā krātuve būves ekspluatācijas uzraudzības administratīvā procesa nodrošināšanai, kurā tiek attēloti vai uzturēti ar konkrētās būves ekspluatāciju saistīti dati, dokumenti un datnes. Piekļuve būves ekspluatācijas lietai ir personām, kurām šādas tiesības ir paredzētas normatīvajos aktos būvniecības jomā vai informācijas atklātības jomā, kā arī valsts pārvaldes institūcijām to funkciju veikšanai.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

16. Vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē un šo noteikumu 15. punktā minētajos reģistros un lietās iekļaujamo datu apjomu un saturu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības, būvju ekspluatācijas, mājokļu un ēku energoefektivitātes jomā, kuri reglamentē reģistru un lietu darbību, likumam "Par nodokļiem un nodevām" un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

17. Lai nodrošinātu šo noteikumu 15. punktā minētās informācijas atbilstību iesniegtajiem datiem, to aktualizēšanu, labošanu, kā arī datu kvalitāti:

17.1. būvkomersantu reģistrā izmanto šo noteikumu 15.2., 24.1., 24.2.2. apakšpunktā, 30. punktā, 31.1.3., 31.1.4., 31.2. apakšpunktā, 32.1, 32.240. un 41. punktā minēto informāciju;

17.2. būvspeciālistu reģistrā izmanto šo noteikumu 24.1.1. apakšpunktā, 28., 40. un 41. punktā minēto informāciju;

17.3. būvinspektoru reģistrā izmanto šo noteikumu 15.2., 24.1., 24.2.2. apakšpunktā un 28. punktā minēto informāciju;

17.4. neatkarīgu ekspertu reģistrā ēku energoefektivitātes jomā izmanto šo noteikumu 15.2., 24.1.1. apakšpunktā, 28., 40. un 41. punktā minēto informāciju;

17.5. ēku energosertifikātu reģistrā izmanto šo noteikumu 24.1., 24.2.1.6., 24.2.1.7., 24.2.1.11. apakšpunktā, 28. un 30. punktā minēto informāciju;

17.6. dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā izmanto šo noteikumu 24.1., 24.2. apakšpunktā, 26., 28., 30. punktā, 31.1.3. un 31.1.4. apakšpunktā minēto informāciju;

17.7. sistēmas pārzinis, būvvaldes vai institūcijas, kuras pilda būvvaldes funkcijas, izmanto šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5. apakšpunktā, 24., 25., 26., 27., 28., 30., 32., 40. un 41. punktā minēto informāciju;

17.8. vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē izmanto šo noteikumu 15.1., 24.2.1.1., 26.1.7. apakšpunktā, 27. punktā, 28.1., 28.2., 28.4. apakšpunktā, 30. un 31. punktā minēto informāciju;

17.9. uzņēmumu energoauditoru reģistrā izmanto šo noteikumu 28. un 30. punktā minēto informāciju;

17.10. uzņēmumu energopārskatu reģistrā izmanto šo noteikumu 28. un 30. punktā minēto informāciju;

17.11. būvniecības lietā izmanto šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.5. apakšpunktā24.25.26.27.28., 30., 32., 32.3 un 32.4 punktā minēto informāciju;

17.12. būves ekspluatācijas lietā izmanto šo noteikumu 15.2., 15.5., 15.6. apakšpunktā24., 26., 28. un 30. punktā minēto informāciju;

17.13. mājas lietā izmanto šo noteikumu 15.5.24.2.1.1., 24.2.1.2. un 24.2.1.5. apakšpunktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 3; MK 09.10.2018. noteikumiem Nr. 624; MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 22; MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 594; MK 25.10.2022. noteikumiem Nr. 665)

18. Sistēmā par personām tiek uzkrāta šāda informācija:

18.1. par būvniecības ierosinātāju:

18.1.1. vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

18.1.2. personas kods vai vienotais reģistrācijas numurs;

18.1.3. pazīme "ārvalstnieks" un šo noteikumu 40. punktā minētā informācija;

18.1.4. deklarētā, reģistrētā vai personas norādītā dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;

18.1.5. tālruņa numurs;

18.1.6. elektroniskā pasta adrese;

18.1.7. valstiskā piederība;

18.2. par pilnvaroto personu:

18.2.1. vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

18.2.2. personas kods vai vienotais reģistrācijas numurs;

18.2.3. pazīme "ārvalstnieks" un šo noteikumu 40. punktā minētā informācija;

18.2.4. deklarētā, reģistrētā vai personas norādītā dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;

18.2.5. tālruņa numurs;

18.2.6. elektroniskā pasta adrese;

18.2.7. valstiskā piederība;

18.3. par juridiskās personas norādīto kontaktpersonu:

18.3.1. vārds, uzvārds;

18.3.2. personas kods;

18.3.3. tālruņa numurs;

18.3.4. elektroniskā pasta adrese;

18.3.5. valstiskā piederība;

18.4. par būvprojekta izstrādātāju:

18.4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs;

18.4.2. juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs;

18.4.3. valstiskā piederība;

18.5. par būvdarbu veicēju/būvētāju:

18.5.1. vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

18.5.2. personas kods vai vienotais reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs;

18.5.3. deklarētā, reģistrētā vai personas norādītā dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;

18.5.4. tālruņa numurs;

18.5.5. elektroniskā pasta adrese;

18.5.6. valstiskā piederība;

18.6. par būvspeciālistu, autoruzraugu, būvuzraugu:

18.6.1. vārds, uzvārds;

18.6.2. sertifikāta numurs;

18.6.3. valstiskā piederība;

18.7. par darba aizsardzības koordinatoru:

18.7.1. vārds, uzvārds;

18.7.2. personas kods;

18.7.3. tālruņa numurs;

18.7.4. elektroniskā pasta adrese;

18.7.5. valstiskā piederība.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

19. Sistēmā par zemes vienību tiek uzkrāta šāda informācija:

19.1. zemes vienības kadastra apzīmējums;

19.2. zemes vienības adrese, ja tāda ir piešķirta;

19.3. zemes vienības īpašnieka vai, ja tāda nav, – tiesiskā valdītāja un lietotāja, ja tāds ir, vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs;

19.4. zemes vienības platība;

19.5. cita informācija atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

20. (Svītrots ar MK 09.10.2018. noteikumiem Nr. 624)

21. Sistēmā par būvi tiek uzkrāta šāda informācija:

21.1. būves kadastra apzīmējums;

21.1.1 būves kadastra apzīmējums, ja esošu būvi sadala vairākās būvēs vai vairākas būves apvieno vienā būvē;

21.2. zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas būve;

21.3. būves adrese, ja būve ir adresācijas objekts;

21.4. būves būvniecības veids;

21.5. būves atbilstība būvju iedalījumam grupās atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 1. pielikumam;

21.6. ēkas galvenais lietošanas veids vai inženierbūves lietošanas veids;

21.7. (svītrots ar MK 09.10.2018. noteikumiem Nr. 624);

21.8. būves nosaukums;

21.9. vismaz viens būves punkta numurs;

21.10. plānotās būves aptuvenās atrašanās vietas (atbilstoši sistēmā pieejamam ģeotelpiskās informācijas mērogam) punkta X, Y koordinātas Latvijas 1992. gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM);

21.11. būves virszemes stāvu skaits;

21.12. būves pazemes stāvu skaits;

21.13. dzīvokļu skaits būvē;

21.14. būves apjoma rādītāji (veids, apjoms, mērvienība, nosaukums);

21.15. nesošās konstrukcijas un apdare (konstruktīvā elementa veids, konstruktīvā elementa konstrukcijas veids un konstruktīvā elementa materiāls);

21.16. ugunsnoturības pakāpe;

21.17. būves augstums virs zemes līmeņa;

21.18. energoefektivitātes klase;

21.19. inženiertehniskais aprīkojums (veids un apjoms, ja tāds ir);

21.20. ārējie inženiertīkli (veids, trases kopgarums, virszemes daļa, apakšzemes daļa, tehniskais raksturojums);

21.21. pazīme "būve nojaukta/nav saglabājusies";

21.22. īpašnieka vai, ja tāda nav, – tiesiskā valdītāja un lietotāja, ja tāds ir, vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, vai pazīme "ārvalstnieks" un šo noteikumu 40. punktā minētā informācija;

21.23. cita informācija atbilstoši būvniecību un būvju ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 09.10.2018. noteikumiem Nr. 624; MK 25.10.2022. noteikumiem Nr. 665)

22. Sistēmā par telpu grupu tiek uzkrāta šāda informācija:

22.1. telpu grupas kadastra apzīmējums;

22.2. būves kadastra apzīmējums, kurā atrodas telpu grupa;

22.3. telpu grupas adrese, ja tāda ir piešķirta;

22.4. telpu grupas būvniecības veids;

22.5. telpu grupas lietošanas veids;

22.6. ugunsnoturības pakāpe;

22.7. energoefektivitātes klase;

22.8. inženiertehniskais aprīkojums (veids un apjoms, ja tāds ir);

22.9. īpašnieka vai, ja tāda nav, – tiesiskā valdītāja un lietotāja, ja tāds ir, vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, vai pazīme "ārvalstnieks" un šo noteikumu 40. punktā minētā informācija;

22.10. cita informācija atbilstoši būvniecību un būvju ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 25.10.2022. noteikumiem Nr. 665)

23. Būvniecības likuma 24. panta otrajā daļā un šo noteikumu 18., 19., 21. un 22. punktā minētā informācija sistēmā tiek ievadīta (ja tā netiek saņemta no citām valsts informācijas sistēmām) laikposmā no būvniecības ierosināšanas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā atbilstoši attiecīgajai būvniecības procesa stadijai.

(Grozīts ar MK 09.10.2018. noteikumiem Nr. 624)

V. Sistēmai nepieciešamās informācijas saņemšanas kārtība

24. Valsts zemes dienests sistēmai:

24.1. no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas tiešsaistē sniedz šādu teksta un ģeotelpisko informāciju:

24.1.1. adrešu klasifikatora datus ar adrešu punktu koordinātām un telpiskajiem un teksta sasaistes datiem;

24.1.2. administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību robežas (par Latvijas teritoriju);

24.2. no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas tiešsaistē sniedz:

24.2.1. teksta datus, kas strukturēti šādos informācijas blokos:

24.2.1.1. kadastra objekta identifikācija;

24.2.1.2. nekustamā īpašuma sastāvs;

24.2.1.3. dati par nekustamā īpašuma nosaukumu un kopējo platību;

24.2.1.4. nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums;

24.2.1.5. pamatdati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem;

24.2.1.6. zemes vienības pamatdati;

24.2.1.7. zemes vienības daļas pamatdati;

24.2.1.8. zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;

24.2.1.9. zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;

24.2.1.10. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi;

24.2.1.11. būves pamatdati;

24.2.1.12. būves tips;

24.2.1.13. būves konstruktīvie elementi;

24.2.1.14. būves apjoma rādītāji;

24.2.1.15. būves kopējās platības sadalījums pa platību veidiem;

24.2.1.16. telpu grupas kopējās platības sadalījums pa platību veidiem;

24.2.1.17. telpu grupas pamatdati;

24.2.1.18. telpas pamatdati (telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji);

24.2.1.19. reģistrētie būves labiekārtojumi;

24.2.1.20. reģistrētie telpu grupas labiekārtojumi;

24.2.1.21. nomas pamatdati;

24.2.1.22. atzīmes (atsavināšanas aizliegumi);

24.2.1.23. zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas informācija;

24.2.1.24. zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas informācija;

24.2.1.25. plānotās (projektētās) zemes vienības informācija;

24.2.2. telpiskos datus par Latvijas teritoriju;

24.2.3. informāciju par būvēm, kas dzēstas no kadastra:

24.2.3.1. būves kadastra apzīmējums;

24.2.3.2. būves dzēšanas datums no kadastra;

24.3. no Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas tiešsaistē sniedz apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datus par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kam nosaka aizsargjoslas;

24.4. no Valsts zemes dienesta digitālās dokumentu krātuves sniedz uzkrātās būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas lietas;

24.5. atbilstoši ar sistēmas pārzini noslēgtās starpresoru vienošanās nosacījumiem sniedz datus, kas saistīti ar šo noteikumu 35.punktā minēto pakalpojumu izpildi;

24.6. no Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes sniedz augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju.

(Grozīts ar MK 09.10.2018. noteikumiem Nr. 624; MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 594; MK 25.10.2022. noteikumiem Nr. 665)

24.1 Sistēmas pārzinis nodrošina, ka sistēmā šo noteikumu 24.3. apakšpunktā minētajiem Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datiem pārlūkojamā veidā (skatīšanās režīmā) piekļūst būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, bet tehnisko vai īpašo noteikumu izdevējs – datiem par teritoriju, uz kuru attiecas būvniecības iecere.

(MK 09.10.2018. noteikumu Nr. 624 redakcijā)

24.2 Sistēmas pārzinis atbilstoši ar Valsts zemes dienestu noslēgtās starpresoru vienošanās nosacījumiem nodrošina, ka šo noteikumu 24.4. apakšpunktā minētajām Valsts zemes dienesta digitālajā dokumentu krātuvē uzkrātajām būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas lietām:

24.2 1. pārlūkojamā veidā (skatīšanās režīmā) piekļūst būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, – par konkrētajam būvniecības procesam nepieciešamo būvi vai telpu grupu, kā arī pašvaldība – būvniecības un ekspluatācijas procesa tiesiskuma nodrošināšanai savā administratīvajā teritorijā;

24.2 2. piekļūst būvniecības ierosinātājs vai tā pilnvarotā persona, ja pirms būves vai telpu grupas pieņemšanas ekspluatācijā veikta būves vai telpu grupas kadastrālā uzmērīšana.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 594 redakcijā)

25. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sistēmai no Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas tiešsaistē sniedz šādu informāciju:

25.1. strukturētus datus par teritorijas plānojumā, lokālplānojumā un to grozījumos noteiktajām funkcionālajām zonām, funkcionālajām zonām atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei, apakšzonām, teritorijām ar īpašiem noteikumiem, kā arī strukturētus datus par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;

25.2. detālplānojuma teksta un grafiskās daļas, kā arī pašvaldības lēmuma par detālplānojuma apstiprināšanu datnes.

26. Tiesu administrācija sistēmai no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tiešsaistē sniedz šādu informāciju atbilstoši Zemesgrāmatu likumam:

26.1. zemesgrāmatas nodalījuma sākuma ieraksta datus:

26.1.1. administratīvās teritorijas kods;

26.1.2. rajona (pilsētas) tiesas nosaukums;

26.1.3. zemesgrāmatu nodaļas nosaukums;

26.1.4. zemesgrāmatas nosaukums;

26.1.5. zemesgrāmatas nodalījuma numurs;

26.1.6. apakšnodalījuma numurs;

26.1.7. īpašuma kadastra numurs;

26.1.8. īpašuma nosaukums;

26.1.9. atrašanās vietas ieraksti;

26.2. zemesgrāmatas nodalījuma I daļas ziņas par nekustamu īpašumu;

26.3. zemesgrāmatas nodalījuma II daļas ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku;

26.4. zemesgrāmatas nodalījuma III daļas ziņas par nekustama īpašuma apgrūtinājumiem;

26.5. zemesgrāmatas nodalījuma IV daļas ziņas par nekustama īpašuma parādiem;

26.6. informāciju nostiprinājuma lūguma apstrādei.

(Grozīts ar MK 25.10.2022. noteikumiem Nr. 665)

27. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" sistēmai no Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas tiešsaistē sniedz informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem meliorācijas kadastra jomā.

28. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sistēmai no Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas tiešsaistē sniedz šādu informāciju, kā arī nodrošina tai datu monitoringa pakalpojumu:

28.1. personas kods;

28.2. vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi);

28.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

28.4. statuss (dzīvs, miris, aktīvs, pasīvs);

28.5. dzimšanas datums, miršanas datums;

28.6. ziņas par personas rīcībspējas ierobežošanu vai rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu;

28.7. valstiskā piederība.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

29. Šo noteikumu 28.3. apakšpunktā minētajai informācijai datu izmaiņu monitorings (datu aktualizācija sistēmā) tiek veikts uz attiecīgā pieprasījuma brīdi, ja informācija nepieciešama šo noteikumu 4. punktā minētajiem dalībniekiem normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu veikšanai.

30. Uzņēmumu reģistrs sistēmai no Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas par pieprasījumā norādīto juridisko personu tiešsaistē sniedz informāciju aktuālajā redakcijā vai aktuālajā un vēsturiskajā redakcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par Uzņēmumu reģistru.

31. Valsts ieņēmumu dienests sistēmai tiešsaistē sniedz informāciju:

31.1. no nodokļu maksātāju reģistra:

31.1.1. par nodokļu maksātājiem, kuri nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā:

31.1.1.1. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

31.1.1.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas datums;

31.1.1.3. nodokļu maksātāja izslēgšanas datums;

31.1.1.4. nodokļu maksātāja nosaukums;

31.1.1.5. uzņēmējdarbības forma (valsts vai pašvaldības budžeta iestāde, sabiedriska vai reliģiska organizācija, cita uzņēmējdarbības forma);

31.1.1.6. juridiskā adrese;

31.1.1.7. personas ar paraksta tiesībām, norādot personas kodu, vārdu, uzvārdu;

31.1.1.8. pazīme, vai ir aktuālas struktūrvienības;

31.1.2. par nodokļu maksātāju struktūrvienībām, kuras nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā:

31.1.2.1. struktūrvienības kods;

31.1.2.2. tā galvenā uzņēmuma nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, kuram ir šī struktūrvienība;

31.1.2.3. struktūrvienības reģistrācijas datums;

31.1.2.4. struktūrvienības izslēgšanas datums;

31.1.2.5. struktūrvienības nosaukums;

31.1.2.6. struktūrvienības adrese;

31.1.3. par darba devēja nodarbinātajām personām (darba ņēmējiem):

31.1.3.1. darba ņēmēja vārds, uzvārds;

31.1.3.2. darba ņēmēja personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

31.1.3.3. pirmreizējais dokumenta saņemšanas datums;

31.1.3.4. ziņu kods ziņās par darba ņēmējiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli;

31.1.3.5. ziņu koda spēkā stāšanās datums;

31.1.3.6. pēdējais dokumenta precizējuma reģistrēšanas datums;

31.1.4. par saimnieciskās darbības veicējiem:

31.1.4.1. saimnieciskās darbības veicēja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

31.1.4.2. saimnieciskās darbības reģistrācijas datums;

31.1.4.3. saimnieciskās darbības beigu datums;

31.1.4.4. saimnieciskās darbības veicēja vārds;

31.1.4.5. saimnieciskās darbības veicēja uzvārds;

31.1.4.6. saimnieciskās darbības veida kods;

31.1.4.7. saimnieciskās darbības veida nosaukums;

31.1.4.8. galvenā saimnieciskās darbības veikšanas adrese;

31.1.4.9. gada apgrozījums par iepriekšējiem trim pārskata gadiem;

31.1.4.10. saimnieciskās darbības veicēja rīcībā esošie apgrozāmie līdzekļi un īstermiņa parādsaistības saskaņā ar iesniegtajiem gada pārskatiem (pa gadiem) par iepriekšējiem trim gadiem;

31.1.4.11. saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla īpatsvars aktīvos saskaņā ar iesniegtajiem gada pārskatiem (pa gadiem) par iepriekšējiem trim gadiem;

31.1.4.12. nodokļu samaksas saistību izpilde atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumam;

31.1.4.13. pie saimnieciskās darbības veicēja strādājošo vidējie mēneša darba ienākumi (pa gadiem) par iepriekšējiem trim gadiem;

31.2. no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra par nodokļu maksātāja reģistrāciju, atkārtotu reģistrāciju vai izslēgšanu:

31.2.1. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

31.2.2. nodokļu maksātāja nosaukums;

31.2.3. pazīme par reģistrāciju, atkārtotu reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā vai par izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra par Valsts ieņēmumu dienesta konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;

31.2.4. datums, ar kuru pievienotās vērtības nodokļa maksātājs reģistrēts, atkārtoti reģistrēts vai izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra.

(Grozīts ar MK 09.10.2018. noteikumiem Nr. 624)

32. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra sistēmai no ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas elektroniskā veidā sniedz šādus ģeotelpiskos pamatdatus Latvijas 1992. gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM):

32.1. topogrāfiskās kartes mērogā 1:250 000, 1:50 000, 1:10 000 un 1:2000;

32.2. vēsturiskās un aktuālās ortofotokartes;

32.3. Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmas datus.

32.1 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sistēmai no Sodu reģistra par būvniecības noteikumu pārkāpumiem tiešsaistē sniedz šādu informāciju:

32.1 1. par administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu:

32.1 1.1. normatīvā akta pants, daļa un punkts, kurā paredzēts pārkāpums, par kura izdarīšanu persona saukta pie administratīvās atbildības;

32.1 1.2. administratīvā pārkāpuma protokola numurs;

32.1 1.3. administratīvā pārkāpuma lietas numurs;

32.1 1.4. institūcija, kura pieņēmusi lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, un lēmuma numurs;

32.1 2. par personas izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem:

32.1 2.1. Krimināllikuma pants, daļa un punkts, pēc kura kvalificēts noziedzīgais nodarījums;

32.1 2.2. krimināllietas numurs;

32.1 2.3. iestāde, kas būvkomersantam piemēroja piespiedu ietekmēšanas līdzekli;

32.1 2.4. iestāde, kura pieņēmusi lēmumu krimināllietā vai priekšrakstu par sodu.

(MK 09.10.2018. noteikumu Nr. 624 redakcijā)

32.2 Valsts kase sistēmai tiešsaistē sniedz informāciju par valsts budžeta ieņēmumu kontā, kas atvērts valsts nodevas maksājumiem par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

32.3 Valsts vides dienests sistēmai no informācijas sistēmas "Tulpe" sniedz informāciju par licencētajiem atkritumu apsaimniekotājiem.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

32.4 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sistēmai no Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas sniedz informāciju par būvniecības atkritumu pārvadājumiem.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

32.5 Izglītības un zinātnes ministrija sistēmai no Valsts izglītības informācijas sistēmas sniedz informāciju par speciālistu izglītību.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

32.6 Valsts reģionālās attīstības aģentūra sistēmai no Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas sniedz informāciju par sistēmas lietotāju aktīvajām oficiālajām elektroniskajām adresēm.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

32.7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" sistēmai sniedz informāciju par harmonizētajiem būvizstrādājumu standartiem.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

33. Šajā nodaļā minēto informāciju valsts institūcijas un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību sistēmai sniedz bez maksas.

33.1 Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētājs atbild par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes datu drošu saglabāšanu un nemainīgumu, kā arī datu pieejamību, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 22 redakcijā)

VI. Sistēmā pieejamās informācijas izplatīšanas kārtība

34. (Svītrots ar MK 31.08.2021. noteikumiem Nr.  594)

34.1 Sistēma Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai atbilstoši starp sistēmas pārzini un Valsts zemes dienestu noslēgtās starpresoru vienošanās nosacījumiem tiešsaistē datu apmaiņas ietvaros sniedz informāciju, kas nepieciešama:

34.1 1. būves pirmsreģistrācijai;

34.1 2. būves dzēšanai;

34.1 3. būves vai telpu grupas datu aktualizācijai par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 594 redakcijā)

35. (Svītrots ar MK 31.08.2021. noteikumiem Nr.  594)

35.1 Sistēma Valsts zemes dienestam atbilstoši starp sistēmas pārzini un Valsts zemes dienestu noslēgtās starpresoru vienošanās nosacījumiem sniedz informāciju, kas nepieciešama šādu pasūtījumu reģistrācijai un pakalpojumu izpildei:

35.1 1. būves vai telpu grupas datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā par būves galvenā lietošanas veida vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves;

35.1 2. būves vai telpu grupas kadastrālajai uzmērīšanai un attiecīgās būves vai telpu grupas reģistrācijai vai datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 594 redakcijā; sk. 44.3 punktu)

36. Sistēma Valsts ieņēmumu dienestam tiešsaistē sniedz šādu informāciju:

36.1. no būvkomersantu reģistra par būvkomersanta reģistrāciju vai par ziņu izmaiņām būvkomersantu reģistrā:

36.1.1. būvkomersanta nosaukums (firma);

36.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtais vienotais reģistrācijas numurs;

36.1.3. tālruņa numurs;

36.1.4. elektroniskā pasta adrese;

36.1.5. ārvalsts komersanta mītnes valsts, reģistrācijas numurs mītnes valstī, ārvalsts reģistra nosaukums, dibināšanas datums, juridiskā adrese ārvalstī, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai Valsts ieņēmumu dienesta nerezidenta pastāvīgajai pārstāvniecībai piešķirtais reģistrācijas kods;

36.1.6. par būvspeciālistiem, kas nodarbināti pie būvkomersanta, – šo noteikumu 36.3. apakšpunktā minētā informācija;

36.1.7. papildus šo noteikumu 36.1.6. apakšpunktā minētajai informācijai:

36.1.7.1. darba līguma numurs, datums, termiņš (ja noslēgts uz noteiktu laiku);

36.1.7.2. darba tiesisko attiecību izbeigšanas datums;

36.1.7.3. pienākumu izpildes uzsākšanas vai izbeigšanas datums;

36.2. no būvkomersantu reģistra par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu par iepriekšējo kalendāra gadu:

36.2.1. komersanta nosaukums (firma);

36.2.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtais vienotais reģistrācijas numurs vai mītnes valsts piešķirtais reģistrācijas numurs;

36.2.3. kopējais sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms, no tā:

36.2.3.1. projektēšana (tai skaitā inženierizpēte):

36.2.3.1.1. Latvijas Republikā;

36.2.3.1.2. ārpus Latvijas Republikas;

36.2.3.2. būvdarbi (tai skaitā būvuzraudzība, būvekspertīze):

36.2.3.2.1. Latvijas Republikā;

36.2.3.2.2. ārpus Latvijas Republikas;

36.2.4. pašu spēkiem (bez darbuzņēmējiem) sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms, no tā:

36.2.4.1. projektēšana (tai skaitā inženierizpēte):

36.2.4.1.1. Latvijas Republikā;

36.2.4.1.2. ārpus Latvijas Republikas;

36.2.4.2. būvdarbi (tai skaitā būvuzraudzība, būvekspertīze):

36.2.4.2.1. Latvijas Republikā;

36.2.4.2.2. ārpus Latvijas Republikas;

36.2.5. vidējais būvniecībā nodarbināto skaits:

36.2.5.1. projektēšana (tai skaitā inženierizpēte):

36.2.5.1.1. Latvijas Republikā;

36.2.5.1.2. ārpus Latvijas Republikas;

36.2.5.2. būvdarbi (tai skaitā būvuzraudzība, būvekspertīze):

36.2.5.2.1. Latvijas Republikā;

36.2.5.2.2. ārpus Latvijas Republikas;

36.3. no būvspeciālistu reģistra par būvspeciālistiem:

36.3.1. vārds, uzvārds;

36.3.2. personas kods;

36.3.3. tālruņa numurs;

36.3.4. elektroniskā pasta adrese;

36.3.5. sertifikāta piešķiršanas datums un lēmuma numurs;

36.3.6. sertifikāta numurs;

36.3.7. sertificēšanas joma un specialitāte;

36.3.8. sertificēšanas sfēra;

36.4. par izsniegtajām būvatļaujām:

36.4.1. būvniecības lietas numurs;

36.4.2. pašvaldības nosaukums;

36.4.3. administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods būvobjektam;

36.4.4. būvatļaujas numurs;

36.4.5. būvatļaujas datums;

36.4.6. būvobjekta nosaukums;

36.4.7. būvobjekta adrese atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem;

36.4.8. būvobjektā ietilpstošo zemes vienību kadastra apzīmējumi;

36.4.9. būves/telpu grupas kadastra apzīmējums, tai skaitā pirmsreģistrētās būves kadastra apzīmējums, ja ir;

36.4.10. būvniecības veids;

36.4.11. ēkas galvenais lietošanas veids vai inženierbūves lietošanas veids, ja ir (saskaņā ar būvju klasifikāciju);

36.4.12. būvniecības ierosinātāja vārds (vārdi), uzvārds vai nosaukums;

36.4.13. būvniecības ierosinātāja personas kods, komersanta vienotais reģistrācijas numurs, juridiskajām personām, kuras nav jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai Tiesu administrācijas ārvalstnieka identifikācijas kods;

36.4.14. būvprojekta izstrādātāja vārds, uzvārds vai nosaukums (firma);

36.4.15. būvprojekta izstrādātāja personas kods, komersanta vienotais reģistrācijas numurs, juridiskajām personām, kuras nav jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai Tiesu administrācijas ārvalstnieka identifikācijas kods;

36.4.16. būvuzrauga vārds, uzvārds vai nosaukums (firma);

36.4.17. būvuzrauga personas kods, komersanta vienotais reģistrācijas numurs, juridiskajām personām, kuras nav jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai Tiesu administrācijas ārvalstnieka identifikācijas kods;

36.4.18. autoruzrauga vārds, uzvārds vai nosaukums (firma);

36.4.19. autoruzrauga personas kods, komersanta vienotais reģistrācijas numurs, juridiskajām personām, kuras nav jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai Tiesu administrācijas ārvalstnieka identifikācijas kods;

36.4.20. būvdarbu veicēja vārds, uzvārds vai nosaukums (firma);

36.4.21. būvdarbu veicēja personas kods, komersanta vienotais reģistrācijas numurs, juridiskajām personām, kuras nav jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai Tiesu administrācijas ārvalstnieka identifikācijas kods;

36.4.22. atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds;

36.4.23. atbildīgā būvdarbu vadītāja personas kods vai Tiesu administrācijas ārvalstnieka identifikācijas kods;

36.4.24. darba aizsardzības koordinatora vārds, uzvārds vai nosaukums;

36.4.25. darba aizsardzības koordinatora personas kods, komersanta vienotais reģistrācijas numurs, juridiskajām personām, kuras nav jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods;

36.4.26. būvniecības kopējās izmaksas, tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi;

36.5. par aktiem par būves pieņemšanu ekspluatācijā:

36.5.1. būvniecības lietas numurs;

36.5.2. pašvaldības nosaukums;

36.5.3. administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods būvobjektam;

36.5.4. akta numurs;

36.5.5. akta datums;

36.5.6. būvatļaujas numurs;

36.5.7. būvatļaujas datums;

36.5.8. būvobjekta nosaukums;

36.5.9. būvobjekta adrese atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem;

36.5.10. būvobjektā ietilpstošo zemes vienību kadastra apzīmējumi;

36.5.11. būves/telpu grupas kadastra apzīmējums, tai skaitā pirmsreģistrētās būves kadastra apzīmējums, ja ir;

36.5.12. būvniecības ierosinātāja vārds (vārdi), uzvārds vai nosaukums;

36.5.13. būvniecības ierosinātāja personas kods, komersanta vienotais reģistrācijas numurs, juridiskajām personām, kuras nav jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai Tiesu administrācijas ārvalstnieka identifikācijas kods;

36.5.14. būvuzrauga vārds, uzvārds vai nosaukums (firma);

36.5.15. būvuzrauga personas kods, komersanta vienotais reģistrācijas numurs, juridiskajām personām, kuras nav jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai Tiesu administrācijas ārvalstnieka identifikācijas kods;

36.5.16. autoruzrauga vārds, uzvārds vai nosaukums (firma);

36.5.17. autoruzrauga personas kods, komersanta vienotais reģistrācijas numurs, juridiskajām personām, kuras nav jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai Tiesu administrācijas ārvalstnieka identifikācijas kods;

36.5.18. būvdarbu veicēja vārds, uzvārds vai nosaukums (firma);

36.5.19. būvdarbu veicēja personas kods, komersanta vienotais reģistrācijas numurs, juridiskajām personām, kuras nav jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai Tiesu administrācijas ārvalstnieka identifikācijas kods;

36.5.20. kopējā platība (kurā veikti darbi un kopā ēkā) (m2);

36.5.21. būves būvtilpums (kurā veikti darbi un kopā ēkā) (m3);

36.5.22. ēkas galvenais lietošanas veids vai inženierbūves lietošanas veids, ja ir (saskaņā ar būvju klasifikāciju);

36.5.23. būvniecības kopējās izmaksas, to skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi;

36.5.1 citu informāciju, kas nav minēta šo noteikumu 36.4. un 36.5. apakšpunktā, bet ir iekļauta būvniecības lietās;

36.6. datus no vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes.

(Grozīts ar MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 22; MK 25.10.2022. noteikumiem Nr. 665)

37. Sistēma Centrālajai statistikas pārvaldei tiešsaistē sniedz datus, kas nepieciešami normatīvajos aktos par oficiālo statistiku noteikto funkciju izpildei.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 22 redakcijā)

38. Sistēma Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Svarīgo objektu datubāzei tiešsaistē sniedz šādu informāciju:

38.1. par būvniecības ierosinātāju:

38.1.1. vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

38.1.2. deklarētā, reģistrētā vai personas norādītā dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;

38.1.3. kontaktinformācija;

38.2. būves kadastra apzīmējums;

38.3. ēkas galvenais lietošanas veids vai inženierbūves lietošanas veids;

38.4. (svītrots ar MK 09.10.2018. noteikumiem Nr. 624);

38.5. plānotās būves aptuvenās atrašanās vietas (atbilstoši sistēmā pieejamam ģeotelpiskās informācijas mērogam) punkta X, Y koordinātas un plānotās būves ģeotelpiskie dati Latvijas 1992. gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM);

38.6. būves augstums virs zemes līmeņa;

38.7. ģeometrijas tips datubāzē (punktveida objekts vai līnijveida objekts) un ģeotelpiskie dati par būvi punktveida objekta vai līnijveida objekta veidā;

38.8. aktuālā būvniecības stadija;

38.9. ievades vai pēdējo ieraksta izmaiņu datums.

(Grozīts ar MK 09.10.2018. noteikumiem Nr. 624)

39. Sistēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošajai Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai tiešsaistē sniedz informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu.

40. Sistēma Tiesu administrācijai sniedz šādu tajā uzkrāto informāciju par ārvalstnieku (citas valsts pilsoni), kuram nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, vai ārvalsts juridisko personu, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros:

40.1. fiziskās personas vārds (vārdi), uzvārds vai juridiskās personas nosaukums (firma);

40.2. fiziskās personas dzimšanas datums vai juridiskās personas dibināšanas datums;

40.3. fiziskās personas dzimšanas vieta un personas norādītā dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas juridiskā adrese;

40.4. fiziskās personas valstiskā piederība.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

41. Pēc šo noteikumu 40. punktā minētās informācijas saņemšanas Tiesu administrācija vienas darbdienas laikā nosūta sistēmas lietotājam, kas pieprasījumu veicis, ārvalstnieka identifikācijas kodu iekļaušanai sistēmā.

42. Sistēma valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pārziņā esošajai Atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites informācijas sistēmai tiešsaistes režīmā sniedz šādu informāciju:

42.1. ziņas par būvobjektu;

42.2. būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanas veids;

42.3. būvniecībā radīto atkritumu apjoms;

42.4. būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

42.5. būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekotāja nosaukums.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

42.1 Sistēma normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei Valsts darba inspekcijai tiešsaistē sniedz datus atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 112. panta otrajā daļā noteiktajiem izmantošanas mērķiem.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 22 redakcijā)

42.2 Sistēma Ekonomikas ministrijai tiešsaistē sniedz anonimizētus vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes datus atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 112. panta trešajā daļā noteiktajiem izmantošanas mērķiem.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 22 redakcijā)

42.3 Sistēma normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei sistēmas pārzinim tiešsaistē sniedz datus atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 112. panta otrajā daļā noteiktajiem izmantošanas mērķiem.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 22 redakcijā)

42.4 Sistēma galvenajam būvdarbu veicējam tiešsaistē skatīšanās režīmā sniedz vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes datus, ko attiecīgais galvenais būvdarbu veicējs iesniedzis iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 22 redakcijā)

42.5 Sistēma apakšuzņēmējam tiešsaistē skatīšanās režīmā sniedz vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē iekļautos datus par būvdarbu līgumiem, ko tas noslēdzis ar saviem apakšuzņēmējiem, un par tā darbiniekiem – būvlaukumā nodarbinātajām personām.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 22 redakcijā)

42.6 Sistēma būvlaukumā nodarbinātajai personai tiešsaistē skatīšanās režīmā sniedz vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē par to iekļautos datus.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 22 redakcijā)

42.7 Sistēma Tiesu administrācijai tiešsaistē sniedz datus normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

43. Šo noteikumu 4. punktā minētie dalībnieki, kuri pilda būvvaldes funkcijas, sistēmas lietošanu uzsāk pēc tam, kad noslēgta vienošanās ar sistēmas pārzini (vienošanās noslēdzama līdz 2016. gada 1. martam).

43.1 Šo noteikumu 4.7. apakšpunktā minētie dalībnieki sistēmas lietošanu uzsāk pēc tam, kad noslēgta vienošanās ar sistēmas pārzini.

(MK 09.10.2018. noteikumu Nr. 624 redakcijā)

44. Informācijas nodošana Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai saskaņā ar šo noteikumu 34. un 35. punktu ir jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2016. gada 28. februārim.

44.1 Sistēma šo noteikumu 24.2.3., 24.3. un 24.4. apakšpunktā noteikto funkcionalitāti ar Valsts zemes dienesta uzturētajām sistēmām un uzkrātajiem datiem nodrošina ne vēlāk kā ar 2019. gada 1. janvāri.

(MK 09.10.2018. noteikumu Nr. 624 redakcijā)

44.2 Informācijas nodošanu par būves neesību Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai saskaņā ar šo noteikumu 34.4. apakšpunktu uzsāk līdz 2019. gada 31. decembrim.

(MK 09.10.2018. noteikumu Nr. 624 redakcijā)

44.3 Informācijas sniegšanu Valsts zemes dienestam saskaņā ar šo noteikumu 35.2. apakšpunktu uzsāk pēc attiecīgās programmatūras izstrādāšanas un ieviešanas, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. septembrim.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 594 redakcijā)

45. Lai tiešsaistes režīmā nodrošinātu informācijas apmaiņu ar sistēmu, sistēmas pārzinis līdz 2018. gada 1. janvārim ir tiesīgs piešķirtā budžeta ietvaros un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalīties vienreizējā risinājuma izstrādes finansēšanā par tādu pašvaldības informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides risinājumu izstrādi pašvaldību veidotajām un uzturētajām dokumentu vadības sistēmām, grāmatvedības sistēmām un citām informācijas sistēmām, uz kurām pašvaldībai autora mantiskās tiesības radušās līdz 2016. gada 1. martam.

(MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

46. Datu apmaiņas kārtība un sistēmas lietošanas kārtība, kas izriet no vienošanās, kas līdz 2016. gada 31. decembrim noslēgta starp sistēmas pārzini un sistēmas dalībnieku, piemērojama līdz jaunas vienošanās noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 1. jūnijam.

(MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvas 2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu.

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 438Pieņemts: 28.07.2015.Stājas spēkā: 14.08.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 13.08.2015. OP numurs: 2015/157.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
275847
{"selected":{"value":"28.10.2022","content":"<font class='s-1'>28.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.10.2022","iso_value":"2022\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.09.2021","iso_value":"2021\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2021.-27.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.2020","iso_value":"2020\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.2020.-02.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2018","iso_value":"2018\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2018.-15.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2018","iso_value":"2018\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-11.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2017","iso_value":"2017\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2017.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2015","iso_value":"2015\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2015.-05.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2015","iso_value":"2015\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2015.-13.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.10.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"