Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 432

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 19. §)
Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gadam (turpmāk – fonds) plānošanas dokumentu izstrādes un apstiprināšanas kārtību;

1.2. projektu atlases organizēšanas un vērtēšanas kārtību, prasības projektu iesniedzējiem, projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, granta līgumā ietveramo informāciju un tā slēgšanas kārtību;

1.3. fonda tehniskās palīdzības īstenošanas kārtību;

1.4. izmaksu attiecināmības principus;

1.5. kārtību, kādā publisko informāciju par projektiem un nodrošina fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu.

II. Fonda plānošanas dokumentu izstrāde un apstiprināšana

2. Fonda nacionālā programma (turpmāk – nacionālā programma) ir ar Eiropas Komisijas lēmumu apstiprināts dokuments, kas ietver prioritātes, vajadzību analīzi, piemērotās stratēģijas izklāstu un finanšu plānu visam fonda darbības periodam.

3. Atbildīgā iestāde sadarbībā ar deleģēto iestādi izstrādā nacionālo programmu un tās grozījumus un iesniedz tos apstiprināšanai uzraudzības komitejā. Nacionālo programmu un tās grozījumus pēc apstiprināšanas uzraudzības komitejā atbildīgā iestāde iesniedz apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

4. Pēc nacionālās programmas apstiprināšanas uzraudzības komitejā atbildīgā iestāde sadarbībā ar deleģēto iestādi izstrādā programmas īstenošanas plānu. Plānā norāda:

4.1. plānotās aktivitātes;

4.2. pieejamos finanšu līdzekļus katrai aktivitātei;

4.3. fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma attiecināmo izmaksu proporciju;

4.4. aktivitāšu izmaksu attiecināmības sākuma un beigu termiņu;

4.5. projektu iesniegumu atlases veidu un tā pamatojumu aktivitātes ietvaros;

4.6. ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta iesniedzēju un tā sadarbības partneri, ja attiecināms;

4.7. lēmumu ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanas uzsākšanai pirms granta līguma noslēgšanas;

4.8. citu informāciju, ko atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde uzskata par nepieciešamu.

5. Programmas īstenošanas plānu un tā grozījumus apstiprina uzraudzības komitejā.

6. Ja pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas vai projektu īstenošanas laikā atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde konstatē, ka kādā no prioritātēm vai aktivitātēm ir nepieciešams mazāks finanšu līdzekļu apjoms, nekā prioritātei vai aktivitātei piešķirts, uzraudzības komiteja pieņem lēmumu pārdalīt atlikušo finansējumu citām prioritātēm vai aktivitātēm vai citām projektu iesniegumu atlasēm attiecīgās aktivitātes ietvaros un attiecīgi veic grozījumus programmas īstenošanas plānā.

III. Projektu iesniegumu atlases organizēšana

7. Projektu iesniegumu atlasi veic:

7.1. izsludinot atklātu projektu iesniegumu atlasi (turpmāk – atklāts konkurss);

7.2. organizējot ierobežotu projektu iesniegumu atlasi (turpmāk – ierobežota atlase).

8. Atklātu konkursu un ar to saistīto informāciju atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un savā tīmekļvietnē.

9. Ierobežotu atlasi atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde organizē, nosūtot uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu programmas īstenošanas plānā apstiprinātajam projekta iesniedzējam (turpmāk – ierobežotas atlases uzaicinājums).

10. Pirms atklāta konkursa izsludināšanas atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde izstrādā atklāta konkursa nolikumu (turpmāk – konkursa nolikums) un apstiprina to uzraudzības komitejā. Deleģētā iestāde izstrādāto konkursa nolikumu pirms apstiprināšanas uzraudzības komitejā saskaņo ar atbildīgo iestādi.

11. Konkursa nolikumā un ierobežotas atlases uzaicinājumā norāda šādu informāciju:

11.1. atklāta konkursa vai ierobežotas atlases nosaukumu;

11.2. attiecīgo programmas īstenošanas plānā iekļauto aktivitāti;

11.3. atklāta konkursa aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās darbības;

11.4. programmas īstenošanas plānā noteiktos pieejamos finanšu līdzekļus, fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma attiecināmo izmaksu proporciju;

11.5. attiecīgās aktivitātes izmaksu attiecināmības sākuma un beigu termiņu;

11.6. projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu un vietu, kontaktinformāciju jautājumiem par atklāta konkursa vai ierobežotas atlases norisi un kārtību, kādā sniedz atbildes uz saņemtajiem jautājumiem;

11.7. atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes tīmekļvietni, kurā publicēta projekta iesnieguma veidlapa un citi saistītie dokumenti;

11.8. citu informāciju, ko atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde uzskata par nepieciešamu.

12. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas administratīvos un kvalitātes kritērijus un to piemērošanas metodiku un apstiprina tos uzraudzības komitejā. Deleģētā iestāde projektu iesniegumu vērtēšanas administratīvos un kvalitātes kritērijus un to piemērošanas metodiku pirms apstiprināšanas uzraudzības komitejā saskaņo ar atbildīgo iestādi.

13. Atbildīgā iestāde sadarbībā ar deleģēto iestādi izstrādā šādus projektu iesniegumu atlases organizēšanai nepieciešamos dokumentus:

13.1. projekta iesnieguma veidlapu;

13.2. projekta iesnieguma sagatavošanas metodiskos norādījumus;

13.3. izmaksu attiecināmības nosacījumus;

13.4. granta līguma projektu.

14. Šo noteikumu 13. punktā minētos dokumentus apstiprina atbildīgā iestāde.

15. Projekta iesniegums sastāv no šādām veidlapām:

15.1. projekta iesnieguma (projekta apraksta un budžeta);

15.2. projekta iesniedzēja apliecinājuma;

15.3. sadarbības partnera apliecinājuma (ja attiecināms).

IV. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija

16. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde izveido atklāta konkursa vai ierobežotas atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija).

17. Atbildīgā iestāde nodrošina pārstāvja dalību deleģētās iestādes vērtēšanas komisijā novērotāja statusā.

18. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde izstrādā vērtēšanas komisijas nolikumu.

19. Deleģētā iestāde vērtēšanas komisijas nolikumu saskaņo ar atbildīgo iestādi.

V. Prasības projekta iesniedzējam

20. Projektu iesniegumu atlasē var piedalīties Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde vai privāto tiesību juridiska persona vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, kas darbojas jomā, kuru atbalsta fonds (turpmāk – projekta iesniedzējs).

21. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu un vadību, kā arī projekta rezultātu un mērķu sasniegšanu. Projekta iesniedzējs nedrīkst būt starpnieks, projekta iesniedzējam un īstenotājam jābūt vienai un tai pašai personai.

22. Projekta iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu projekta īstenošanas nepārtrauktību un īstenotu projektu paredzētajā termiņā.

23. Projekta iesniedzējs līdz projekta iesnieguma iesniegšanai veic projekta ietvaros plānoto iepirkuma procedūru līgumcenu priekšizpēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumiem Nr. 299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem".

24. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt kopā ar vienu vai vairākiem sadarbības partneriem, ievērojot šādus nosacījumus:

24.1. sadarbības partneris ir Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiskā persona, cita valsts iestāde, privāto tiesību juridiskā persona vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, kas darbojas Iekšējās drošības fonda vai Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda jomā;

24.2. projekta iesniedzējs iesaistās projekta īstenošanā ar tā valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem. Šādu ieguldījumu dēļ finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansēto projektu jomā;

24.3. atklāta konkursa ietvaros projekta iesniedzējs visiem sadarbības partneriem kopā saskaņā ar partnerības līgumu drīkst nodot ne vairāk kā 30 % no projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma;

24.4. projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno sadarbības partnera parakstītu sadarbības partnera apliecinājumu par sadarbību projekta īstenošanā.

25. Projekta iesniedzējs uz vienu projektu iesniegumu atlasi var iesniegt vienu projekta iesniegumu.

VI. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

26. Lai pretendētu uz fonda finansējumu, projekta iesniedzējs konkursa nolikumā vai ierobežotas atlases uzaicinājumā noteiktajā kārtībā un termiņā sagatavo projekta iesniegumu vienā eksemplārā.

27. Projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā latviešu valodā.

28. Projekta iesniegumā finanšu aprēķinus norāda euro.

29. Projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē vai deleģētajā iestādē var iesniegt:

29.1. papīra formā personīgi;

29.2. elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi;

29.3. papīra formā, nosūtot pa pastu.

30. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu, to saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu caurauklo, apzīmogo, datē, katru lapu numurē, paraksta un parakstu atšifrē, kā arī norāda lappušu skaitu.

31. Uz ierobežotas atlases projekta iesnieguma norāda "oriģināls" un kopā ar pavadvēstuli nosūta to atbildīgajai iestādei vai deleģētajai iestādei.

32. Uz atklāta konkursa projekta iesnieguma norāda "oriģināls" un nosūta to atbildīgajai iestādei vai deleģētajai iestādei aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes norāda šādu informāciju:

32.1. adresātu – atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes nosaukumu un adresi;

32.2. uzrakstu "<fonda nosaukums>, <atklāta konkursa nosaukums>";

32.3. uzrakstu "Atklāts konkurss. Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas";

32.4. projekta iesniedzēja nosaukumu un pilnu adresi;

32.5. projekta nosaukumu.

33. Projekta iesniegumam pievieno elektronisko versiju elektronisko datu nesējā, norādot šādu informāciju:

33.1. uzrakstu "<fonda nosaukums>, <atklāta konkursa nosaukums>";

33.2. projekta iesniedzēja nosaukumu;

33.3. projekta nosaukumu.

34. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā pasta vēstules zonā "Temats" norāda "Atklāts konkurss. Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas". Projekta iesniegumu nosūta uz atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi, nepiemērojot šo noteikumu 31., 32. un 33. punktā minētās prasības. Elektroniska dokumenta formā iesniegtu projekta iesniegumu atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde neatver pirms vērtēšanas uzsākšanas.

35. Visas projekta iesnieguma sagatavošanā ieinteresētās personas var saņemt papildu informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu. Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu nosūta atbildīgajai iestādei vai deleģētajai iestādei konkursa nolikumā vai ierobežotas atlases uzaicinājumā norādītajā termiņā un kārtībā.

36. Ja tiek izsludināts atklāts konkurss, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde atbildes uz saņemtajiem jautājumiem publicē iestādes tīmekļvietnē konkursa nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

37. Ja tiek organizēta ierobežota atlase, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde atbildes uz saņemtajiem jautājumiem nosūta projekta iesniedzējam ierobežotas atlases uzaicinājumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

38. Par atklāta konkursa vai ierobežotas atlases projekta iesnieguma iesniegšanas datumu un laiku uzskata:

38.1. atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes projekta iesnieguma reģistrācijas lapā norādīto projekta iesnieguma saņemšanas datumu un laiku, ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi;

38.2. pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu, ja atklāta konkursa ietvaros projekta iesniegumu nosūta pa pastu;

38.3. pavadvēstules reģistrācijas datumu atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes lietvedībā, ja ierobežotas atlases ietvaros projekta iesniegumu nosūta pa pastu;

38.4. projekta iesnieguma nosūtīšanas datumu un laiku, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā.

VII. Atklāta konkursa ietvaros iesniegta projekta iesnieguma vērtēšana

39. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde projektu iesniegumus reģistrē projektu iesniegumu reģistrācijas lapā to iesniegšanas secībā un piešķir katram projekta iesniegumam identifikācijas numuru.

40. Projekta iesniegumu virza vērtēšanai, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

40.1. projekta iesniegums ir iesniegts konkursa nolikumā noteiktajā termiņā;

40.2. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

40.3. projekta iesniegums ir caurauklots (neattiecas uz projektu iesniegumiem, kas iesniegti elektroniska dokumenta formā).

41. Lai pārbaudītu, vai uz projekta iesniedzēju ir attiecināms kāds no Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma (turpmāk – likums) 16. pantā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde informāciju iegūst šādā kārtībā:

41.1. par likuma 16. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem un pārkāpumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīga saņemt, neprasot projekta iesniedzēja un citu likuma 16. panta pirmās daļas 1. punktā minēto personu piekrišanu;

41.2. par likuma 16. panta pirmās daļas 4. punktā minētajiem faktiem – no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas).

42. Pēc tam kad atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde projektu iesniedzējus pārbaudījusi šo noteikumu 41. punktā minētajā kārtībā, projektu iesniegumus vērtē atbilstoši administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem.

43. Atklāta konkursa projekta iesnieguma administratīvie kritēriji sastāv no:

43.1. neprecizējamiem administratīvajiem kritērijiem;

43.2. precizējamiem administratīvajiem kritērijiem.

44. Ja projekta iesniegums atbilst visiem administratīvajiem kritērijiem, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde to virza vērtēšanai atbilstoši kvalitātes kritērijiem.

45. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam neprecizējamam administratīvajam kritērijam, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

46. Ja projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam precizējamam administratīvajam kritērijam, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam precizēt projekta iesniegumu vai iesniegt papildinformāciju atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par divām darbdienām.

47. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes noteiktajā termiņā neiesniedz precizēto projekta iesniegumu vai papildinformāciju, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

48. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes noteiktajā termiņā iesniedz precizēto projekta iesniegumu vai papildinformāciju, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde to vērtē atkārtoti atbilstoši administratīvajiem kritērijiem un:

48.1. ja nepieciešamie precizējumi nav veikti vai papildinformācija nav iesniegta pilnā apmērā, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

48.2. ja nepieciešamie precizējumi ir veikti vai papildinformācija ir iesniegta pilnā apmērā, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde rīkojas atbilstoši šo noteikumu 44. punktā minētajai kārtībai.

49. Pēc tam kad novērtēta visu projektu iesniegumu atbilstība kvalitātes kritērijiem, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde sagatavo projektu iesniegumu sarakstu, sarindojot tos prioritārā secībā pēc iegūto punktu skaita, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo.

50. Projekta iesnieguma kopējo punktu skaitu iegūst, summējot kvalitātes kritērijos iegūtos punktus.

51. Par projektu iesniegumiem, kuru kopējais punktu skaits nepārsniedz 40 % no maksimāli iespējamā punktu skaita, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

52. Atkarībā no atklātajā konkursā pieejamiem finanšu līdzekļiem atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ja projekta iesniegums atbilst šādiem kritērijiem:

52.1. tā punktu skaits ir lielāks par 40 % no maksimāli iespējamā punktu skaita;

52.2. tas ir ieguvis lielāko punktu skaitu saskaņā ar šo noteikumu 49. punktā minēto projektu iesniegumu sarakstu;

52.3. tā finansējumu var nodrošināt 100 % apmērā.

53. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ja projekta iesniegumā nepieciešams nodrošināt atbilstību šādām prasībām:

53.1. novērst pretrunas attiecībā uz informāciju dažādās projekta iesnieguma sadaļās;

53.2. precizēt projekta pasākumu aprakstu, tajā skaitā svītrot neatbilstošos pasākumus un precizēt projekta īstenošanas laika grafiku;

53.3. precizēt projekta mērķa grupas raksturojumu un mērķa grupai piederošo personu skaitu;

53.4. precizēt projekta rezultātu aprakstu, tajā skaitā precizēt skaitliskos rādītājus un paredzētos informācijas avotus to pārbaudei;

53.5. sniegt papildu informāciju vai skaidrojumu, ja projekta iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai pretrunīga;

53.6. samazināt projekta iesniegumā pieprasītos finanšu līdzekļus.

54. Atkarībā no atlikušā finanšu līdzekļu apmēra izsludinātajā atklātajā konkursā atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde rīkojas šādi:

54.1. ja atklātajā konkursā atlikušo finanšu līdzekļu apjoms ir lielāks vai vienāds ar 37 500 euro un nav mazāks par 80 % no šo noteikumu 49. punktā minētā iesniegumu sarakstā nākamā visvairāk punktu skaita ieguvušā projekta iesnieguma pieprasītajiem finanšu līdzekļiem, kas nav noraidīts šo noteikumu 51. punktā noteiktajā kārtībā, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu par pieprasītā finansējuma samazinājumu, kas var ietvert plānoto pasākumu skaita vai apjoma samazinājumu, vai projekta rezultatīvo rādītāju samazinājumu;

54.2. ja neiestājas šo noteikumu 54.1. apakšpunktā minētais nosacījums vai atklātajā konkursā visi iesniegtie projektu iesniegumi ir noraidīti šo noteikumu 51. punktā noteiktajā kārtībā, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde rīkojas atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajai kārtībai.

55. Ja aktivitātē nav finanšu līdzekļu atlikuma vai uzraudzības komiteja pieņem lēmumu rīkoties atbilstoši šo noteikumu 54.2. apakšpunktā minētajai kārtībai, attiecībā uz atlikušajiem projekta iesniegumiem atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pieņem lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu.

56. Ja atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pieņem šo noteikumu 54.1. apakšpunktā minēto lēmumu, tā rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam precizēt projekta iesniegumu, samazinot finansējumu norādītajā apmērā, un termiņā, kas nav īsāks par divām darbdienām, iesniegt to atbildīgajā iestādē vai deleģētajā iestādē.

57. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes noteiktajā termiņā neiesniedz precizēto projekta iesniegumu, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

58. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes noteiktajā termiņā iesniedz precizēto projekta iesniegumu, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde izvērtē, vai ir izpildīts šo noteikumu 54.1. punktā minētais nosacījums, un:

58.1. ja nosacījums ir izpildīts, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

58.2. ja nosacījums nav izpildīts, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

59. Ja projekta iesniegumu noraida atbilstoši šo noteikumu 57. punktā vai 58.2. apakšpunktā minētajai kārtībai, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde atkārtoti rīkojas atbilstoši šo noteikumu 52. punktā vai 54.1. apakšpunktā minētajai kārtībai.

60. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde informē projekta iesniedzēju par pieņemto lēmumu noraidīt projekta iesniegumu.

VIII. Ierobežotas atlases ietvaros iesniegta projekta iesnieguma vērtēšana

61. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde projekta iesniegumu reģistrē projektu iesniegumu reģistrācijas lapā un piešķir tam identifikācijas numuru.

62. Projekta iesniegumu vērtē, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

62.1. projekta iesniegums ir iesniegts ierobežotas atlases uzaicinājumā noteiktajā termiņā;

62.2. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

62.3. projekta iesniegums ir caurauklots (neattiecas uz elektroniski iesniegtajiem projektu iesniegumiem).

63. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši uzraudzības komitejā apstiprinātajiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem.

64. Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši administratīvajiem kritērijiem atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde to vērtē atbilstoši kvalitātes kritērijiem.

65. Ja projekta iesniegums atbilst visiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem un nav nepieciešami precizējumi projekta iesniegumā, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

66. Ja projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam administratīvajam vai kvalitātes kritērijam, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, pieprasot projekta iesniedzējam precizēt projekta iesniegumu vai iesniegt papildinformāciju atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par divām darbdienām.

67. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde izvērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 66. punktā minētajam pieprasījumam un rīkojas atbilstoši šo noteikumu 65. un 66. punktā minētajai kārtībai.

68. Ja projekta iesniegums neatbilst vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde, vienojoties ar projekta iesniedzēju, var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

69. Ja pieņemts šo noteikumu 68. punktā minētais lēmums, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde rīkojas atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajai kārtībai.

IX. Granta līgumā ietveramā informācija un slēgšanas kārtība

70. Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde 20 darbdienu laikā informē projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma apstiprināšanu atklāta konkursa vai ierobežotas atlases ietvaros un piedāvā projekta iesniedzējam noslēgt granta līgumu, nosūtot granta līguma projektu.

71. Ja atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes apstiprinātajā projekta iesniegumā nepieciešams veikt tehniskus precizējumus, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pieprasa veikt precizējumus pirms granta līguma noslēgšanas.

72. Granta līgumā norāda:

72.1. projektam piešķirto finansējumu;

72.2. fonda finansējumu, valsts budžeta finansējumu un proporcionālo sadalījumu;

72.3. pušu pienākumus, tiesības un atbildību;

72.4. granta līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

72.5. citu informāciju, kuru puses uzskata par būtisku.

73. Granta līgumam pievieno apstiprināto finansējuma saņēmēja projekta iesniegumu.

74. Finansējuma saņēmējs, īstenojot projektu sadarbībā ar partneri, slēdz partnerības līgumu, nosakot partnera pienākumus saskaņā ar granta līgumu un likuma 11. panta pirmo daļu.

75. Ja atklāta konkursa ietvaros projekta iesniedzējs atsakās vai divu mēnešu laikā no šo noteikumu 70. punktā minētā piedāvājuma nosūtīšanas nenodrošina granta līguma noslēgšanu, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde rīkojas atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajai kārtībai.

76. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde izbeidz atklātu konkursu vai ierobežotu atlasi, neslēdzot granta līgumus, šādos gadījumos:

76.1. ja visi iesniegtie projektu iesniegumi ir noraidīti;

76.2. ja ir objektīvs pamatojums (nepārvarama vara, finanšu līdzekļu trūkums), kādēļ atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde nevar noslēgt granta līgumu ar atklāta konkursa uzvarētāju vai ierobežotas atlases pretendentu.

77. Pēc ierobežotas atlases vai atklāta konkursa pabeigšanas deleģētā iestāde informē atbildīgo iestādi par ierobežotas atlases vai atklāta konkursa gaitu un rezultātiem.

X. Fonda tehniskās palīdzības īstenošana

78. Fonda tehnisko palīdzību īsteno šādas fonda vadībā, kontrolē un uzraudzībā iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas:

78.1. atbildīgā iestāde;

78.2. revīzijas iestāde;

78.3. deleģētā iestāde attiecībā uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda integrācijas jomu.

79. Fonda tehniskās palīdzības maksimāli pieejamo fonda finansējumu apstiprina nacionālajā programmā.

80. Fonda tehniskās palīdzības sadalījumu starp fonda vadībā, kontrolē un uzraudzībā iesaistītajām valsts pārvaldes iestādēm nosaka šādā kārtībā:

80.1. atbildīgā iestāde sagatavo priekšlikumu fonda tehniskās palīdzības sadalījumam starp atbildīgo iestādi, revīzijas iestādi un deleģēto iestādi un nosūta saskaņošanai revīzijas iestādei un deleģētajai iestādei;

80.2. revīzijas iestāde un deleģētā iestāde 10 darbdienu laikā saskaņo vai nosūta priekšlikumu atbildīgajai iestādei;

80.3. atbildīgā iestāde apstiprina fonda tehniskās palīdzības sadalījumu.

81. Fonda tehniskās palīdzības īstenošanas attiecināmos izdevumus sedz 100 % apmērā no fonda finansējuma.

82. Ja fonda vadībā, kontrolē un uzraudzībā iesaistītā valsts pārvaldes institūcija darbojas vairāku fondu ietvaros, fonda tehniskās palīdzības īstenošanas izmaksas attiecina uz konkrēto fondu, ņemot vērā valsts pārvaldes institūcijai pieejamā tehniskās palīdzības finansējuma proporciju starp fondiem.

83. Atbildīgā iestāde izdod iekšēju normatīvo aktu par tehniskās palīdzības īstenošanu atbildīgajā iestādē.

84. Lai nodrošinātu revīzijas iestādes vai deleģētās iestādes tehniskās palīdzības īstenošanu, kā arī šo funkciju nodalīšanu, atbildīgā iestāde ar revīzijas iestādi un deleģēto iestādi slēdz starpresoru vienošanos par revīzijas iestādes vai deleģētās iestādes tehniskās palīdzības īstenošanas kārtību.

85. Atbildīgā iestāde šo noteikumu 83. punktā minēto iekšējo normatīvo aktu un šo noteikumu 84. punktā minēto vienošanos attiecina uz visu fonda īstenošanas periodu.

XI. Izmaksu attiecināmības principi

86. Projekta īstenošanu uzsāk ne agrāk kā granta līguma parakstīšanas dienā.

87. Ierobežotas projektu atlases ietvaros apstiprināto projektu īstenošanu drīkst uzsākt pirms granta līguma noslēgšanas, ja minētais nosacījums ir norādīts programmas īstenošanas plānā.

88. Finansējums projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir ne mazāks kā 30 000 euro.

89. Projektā radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām, ja tās ir radušās laikposmā no granta līguma parakstīšanas dienas līdz granta līgumā noteiktajam projekta īstenošanas beigu datumam. Šo noteikumu 88. punktā minētajā gadījumā projektā radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām, ja tās radušās pirms granta līguma noslēgšanas.

90. Projekta attiecināmo izmaksu proporcija tiek noteikta atbilstoši fondu regulējošiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Projekta attiecināmo izmaksu proporciju apstiprina programmas īstenošanas plānā.

91. Projekta vadības un administrēšanas izmaksu proporcija attiecībā pret kopējām projekta attiecināmajām izmaksām Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādei, atvasinātai publiskai personai, citai valsts iestādei ir līdz 10 % un privāto tiesību juridiskai personai vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecībai Latvijas Republikā, kas darbojas jomā, kuru atbalsta fonds, ir līdz 20 %, izņemot gadījumus, ja, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, minēto proporciju nav iespējams nodrošināt un finansējuma saņēmējs var pierādīt, ka netika pārtraukta projektā plānoto pasākumu īstenošana un tika veikti pasākumi projekta mērķa un rezultātu sasniegšanai. Projekta vadības un administrēšanas izmaksu kopsummā tiek ieskaitīta netiešo attiecināmo izmaksu summa.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 782 redakcijā)

92. Projekta netiešo attiecināmo izmaksu proporcija attiecībā pret projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām ir līdz 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

93. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus fonda projekta ietvaros plāno kā attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt no valsts budžeta atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā.

94. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde var piemērot šādas projekta vienkāršotās izmaksas:

94.1. standarta likmes vienības izmaksas;

94.2. vienreizējo maksājumu, kas nepārsniedz 10 000 euro;

94.3. vienotas likmes finansējumu, ko nosaka, piemērojot procentus vienai vai vairākām noteiktām izmaksu kategorijām.

95. Šo noteikumu 94. punktā minēto projekta vienkāršoto izmaksu piemērošanas metodiku izstrādā atbildīgā iestāde sadarbībā ar deleģēto iestādi. Vienkāršoto izmaksu piemērošanas metodiku apstiprina atbildīgā iestāde.

XII. Kārtība, kādā publisko informāciju par projektiem un nodrošina fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu

96. Atbildīgā iestāde sadarbībā ar deleģēto iestādi izstrādā fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības. Fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības apstiprina atbildīgā iestāde.

97. Atbildīgā iestāde sadarbībā ar deleģēto iestādi nodrošina publicitātes plāna izstrādi un apstiprināšanu uzraudzības komitejā par visu fonda īstenošanas periodu.

98. Atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde savā tīmekļvietnē publicē informāciju par fonda īstenošanu. Publicētā informācija par finansētā projekta īstenošanu ir ar norādi uz fonda finansējuma izmantošanu projekta īstenošanā.

99. Atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde nodrošina informatīvu pasākumu organizēšanu, kuros informē par plānotajām aktivitātēm, pieejamo finansējumu, prasībām projekta iesnieguma sagatavošanai un iesniegšanai, izmaksu attiecināmības jautājumiem, kā arī par fonda īstenošanas rezultātiem. Uz dokumentiem un izdales materiāliem, kas tiek izmantoti informatīvos pasākumos, nodrošina norādi uz fonda finansējuma izmantošanu.

100. Revīzijas iestāde īsteno publicitātes pasākumus, kas attiecināmi uz revīzijas iestādes funkciju izpildi.

101. Atbildīgās iestādes, revīzijas iestādes un deleģētās iestādes īstenotie publicitātes pasākumi tiek finansēti no fonda tehniskās palīdzības līdzekļiem.

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 432Pieņemts: 28.07.2015.Stājas spēkā: 07.08.2015.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 06.08.2015. OP numurs: 2015/152.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
275750
{"selected":{"value":"23.12.2020","content":"<font class='s-1'>23.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.12.2020","iso_value":"2020\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2015","iso_value":"2015\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2015.-22.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.12.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)