Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) atklātas projektu iesniegumu atlases nolikums — dokumentu kopums, kurā ietverta informācija par atklātu projektu iesniegumu atlasi, projektu iesniegumu iesniegšanu un vērtēšanu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, granta līguma projekts, kā arī cita informācija, kas saistīta ar atklātu projektu iesniegumu atlasi;

2) finansējuma saņēmējs — Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde, starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, kas darbojas jomā, kuru atbalsta fonds, vai privāto tiesību juridiskā persona, kuras projekta iesniegums ir apstiprināts šajā likumā noteiktajā kārtībā;

3) fonds — Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (2014.—2020.gada plānošanas periodam), kas izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regulu Nr. 516/2014, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumus Nr. 573/2007/EK un 575/2007/EK un Padomes lēmumu 2007/435/EK un Iekšējās drošības fonds (2014.—2020.gada plānošanas periodam), kas izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regulu Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ lēmumu Nr. 574/2007/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 513/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai un atceļ Padomes lēmumu 2007/125/TI;

4) fonda ziņojums — fonda ikgadējais īstenošanas ziņojums, noslēguma un novērtējuma ziņojums, kā arī cits ar fondu īstenošanu saistīts ziņojums;

5) granta līgums — civiltiesisks līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, ko atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde slēdz ar finansējuma saņēmēju;

6) projekts — projekta iesniegums, kas atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un ko apstiprinājusi atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde;

7) projekta iesniedzējs — Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde vai privāto tiesību juridiskā persona, kura iesniedz projekta iesniegumu. Projekta iesniedzējs var būt arī tādas starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, kas darbojas jomā, kuru atbalsta fonds;

8) projekta iesniegums — veidlapa un tās pielikumi, ko aizpilda un iesniedz projekta iesniedzējs, lai pretendētu uz projektam nepieciešamo finansējumu no fonda;

9) projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji — nosacījumi, saskaņā ar kuriem vērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par tā apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu fondu īstenošanu Latvijas Republikā.

3.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, fondu vadībā iesaistīto institūciju lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, nosacījumus finansējuma piešķiršanai, kā arī strīdu risināšanas kārtību.

4.pants. Fondu vadība

Fondu vadība ir fondu pārvaldības un kontroles sistēmas izveide, plānošanas dokumentu sagatavošana un apstiprināšana, projektu iesniegumu atlase un granta līguma slēgšana, fondu īstenošana, fondu pārvaldības un kontroles sistēmas un projektu īstenošanas kontrole, revīzija, uzraudzība un izvērtēšana.

5.pants. Tiesības saņemt fondu finansējumu

Projekta iesnieguma iesniegšana saskaņā ar šo likumu nerada fondu vadībā iesaistītajai institūcijai pienākumu piešķirt projekta iesniedzējam finansējumu projekta īstenošanai.

II nodaļa
Fondu vadības un projektu īstenošanas nodrošināšana

6.pants. Fondu vadībā iesaistītās institūcijas

(1) Fondu vadību nodrošina šādas fondu vadībā iesaistītās institūcijas:

1) atbildīgā iestāde;

2) deleģētā iestāde;

3) revīzijas iestāde;

4) uzraudzības komiteja.

(2) Lai sasniegtu šā likuma mērķi, fondu vadībā iesaistītās institūcijas izstrādā vadlīnijas un citus materiālus un sadarbojas ar citām institūcijām Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Lai efektīvi pildītu šā likuma 7.panta otrajā daļā minētos pienākumus, atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde slēdz starpresoru vienošanos.

(4) Lai efektīvi pildītu šā likuma 9.panta otrajā daļā minētos pienākumus, atbildīgā iestāde un revīzijas iestāde slēdz starpresoru vienošanos.

7.pants. Atbildīgā iestāde, tās pienākumi un tiesības

(1) Atbildīgās iestādes funkcijas pilda Iekšlietu ministrija.

(2) Atbildīgajai iestādei ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt efektīvu fondu īstenošanas vadību;

2) nodrošināt nacionālo programmu izstrādi un iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā;

3) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regulas Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (turpmāk — Regula Nr. 514/2014) 21.pantu izstrādāt un iesniegt revīzijas iestādei fondu pārvaldības un kontroles sistēmas aprakstu;

4) veikt deleģētās iestādes funkciju izpildes uzraudzību un kontroli;

5) nodrošināt fondu tehniskās palīdzības vadību un tās īstenošanas efektivitāti;

6) atbilstoši Regulas Nr. 514/2014 53.pantam nodrošināt fondu vadības informācijas, publicitātes un saziņas pasākumu izpildi;

7) izstrādāt un apstiprināt projektu iesnieguma veidlapu un tās pielikumus;

8) saskaņā ar Regulas Nr. 514/2014 24.panta 4.punktu izstrādāt un iesniegt uzraudzības komitejai projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, priekšlikumu par projektu iesniegumu atlases veidu un atklātas projektu iesniegumu atlases nolikumu;

9) izstrādāt un apstiprināt projektu izmaksu attiecināmības nosacījumus;

10) nodrošināt fondu projektu iesniegumu atlasi;

11) slēgt ar finansējuma saņēmēju granta līgumu;

12) konsultēt finansējuma saņēmējus par projektu īstenošanu;

13) nodrošināt fondu īstenošanas uzraudzību un kontroli;

14) atbilstoši Regulas Nr. 514/2014 27.pantam nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli;

15) veikt projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudi, kā arī nodrošināt projektu ietvaros veikto izdevumu attiecināmības pārbaudi;

16) atbilstoši Regulas Nr. 514/2014 54. un 57.pantam nodrošināt fondu ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā;

17) nodrošināt fondu īstenošanas izvērtēšanu;

18) atbilstoši Regulas Nr. 514/2014 24.panta 5.punktam nodrošināt datu ievadi Eiropas Komisijas izveidotajā elektronisko datu apmaiņas sistēmā;

19) atbilstoši Regulas Nr. 514/2014 24.panta 5.punktam nodrošināt saziņu ar Eiropas Komisiju par fondu īstenošanas jautājumiem;

20) izstrādāt procedūras atbildīgās iestādes pienākumu īstenošanas nodrošināšanai;

21) veikt citus šajā likumā noteiktos pienākumus.

(3) Atbildīgajai iestādei ir šādas tiesības:

1) pieprasīt no fondu vadībā iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmējiem informāciju, kas nepieciešama fondu vadības un kontroles nodrošināšanai;

2) lai efektīvi pildītu šā panta otrajā daļā minētos pienākumus, izdot deleģētajai iestādei saistošus iekšējos normatīvos aktus attiecībā uz tai nodoto uzdevumu izpildi.

(4) Iekšlietu ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā atbildīgā iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām.

8.pants. Deleģētā iestāde, tās pienākumi un tiesības

(1) Deleģētās iestādes funkcijas pilda Kultūras ministrija.

(2) Deleģētā iestāde veic atbildīgās iestādes deleģētos pienākumus saskaņā ar atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes noslēgto starpresoru vienošanos, izņemot saziņu ar Eiropas Komisiju.

(3) Deleģētā iestāde, pildot tai noteiktos pienākumus, atrodas tā Ministru kabineta locekļa funkcionālajā pārraudzībā, kuram ir padota atbildīgā iestāde. Iekšlietu ministrs funkcionālo pārraudzību īsteno ar pilnvarotās amatpersonas (atbildīgās iestādes vadītāja) starpniecību.

(4) Kultūras ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tai ir deleģējusi atbildīgā iestāde saskaņā ar šā likuma 6.panta trešajā daļā minēto starpresoru vienošanos, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām.

9.pants. Revīzijas iestāde, tās pienākumi un tiesības

(1) Revīzijas iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrija.

(2) Revīzijas iestādei ir šādi pienākumi:

1) veikt atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes atbilstības novērtējumu atbilstoši Regulas Nr. 514/2014 26.pantam;

2) ja, veicot atbilstības novērtējumu vai kārtējo auditu, tiek secināts, ka atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde neatbilst vai tikai daļēji atbilst Eiropas Komisijas 2014.gada 25.jūlija deleģētās regulas Nr. 1042/2014, ar ko papildina regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz atbildīgo iestāžu izraudzīšanu un pienākumiem pārvaldības un kontroles jomā un attiecībā uz revīzijas iestāžu statusu un pienākumiem (turpmāk — Regula Nr. 1042/2014) pielikumā noteiktajiem kritērijiem, noteikt atbildīgajai iestādei vai deleģētajai iestādei veicamās darbības un termiņu nepilnību novēršanai;

3) iesniegt iekšlietu ministram atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes sākotnējo novērtējuma ziņojumu un atzinumu;

4) veikt Regulas Nr. 514/2014 29.pantā minētās funkcijas;

5) informēt iekšlietu ministru, ja atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde neveic šā panta otrās daļas 2.punktā minētās darbības nepilnību novēršanai;

6) informēt iekšlietu ministru, ja tās rīcībā ir ziņas, ka fondu īstenošana var tikt būtiski ietekmēta, vai kārtējā audita rezultāti liecina, ka atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde nenodrošina atbilstību Regulas Nr. 1042/2014 pielikumā noteiktajiem kritērijiem;

7) informēt iekšlietu ministru par šā panta otrās daļas 2.punktā minēto darbību īstenošanu, nepilnību novēršanu un termiņiem.

(3) Revīzijas iestādei ir tiesības pieprasīt un saņemt no fondu vadībā iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmējiem informāciju, kas nepieciešama tās pienākumu izpildei.

(4) Finanšu ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā revīzijas iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām, tajā skaitā no funkcijām, kuras tā pilda kā finansējuma saņēmējs.

10.pants. Uzraudzības komiteja un tās sastāvs

(1) Uzraudzības komiteja ir koleģiāla fondu vadībā iesaistīta institūcija, kas izveidota atbilstoši Regulas Nr. 514/2014 12.panta 4.punktam, lai nodrošinātu partnerības principu un pārraudzītu fondu īstenošanas gaitu.

(2) Uzraudzības komitejai ir šādi pienākumi:

1) apstiprināt plānošanas dokumentus;

2) uzraudzīt plānošanas dokumentos noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanu;

3) apstiprināt fondu ziņojumus;

4) apstiprināt projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, projektu iesniegumu atlases veidu un atklātas projektu iesniegumu atlases nolikumu;

5) uzraudzīt fondu ietvaros noteikto mērķu un rezultātu papildināmību un nepārklāšanos ar citiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem.

(3) Uzraudzības komitejai ir tiesības pieprasīt no atbildīgās iestādes, deleģētās iestādes un finansējuma saņēmēja ar fonda īstenošanu saistītu informāciju vai ierosināt atbildīgajai iestādei un deleģētajai iestādei veikt pasākumus, kas paaugstina fondu finansējuma izlietošanas efektivitāti un lietderību.

(4) Uzraudzības komiteju vada atbildīgās iestādes vadītājs vai tā pilnvarota persona. No iestādēm, kuru kompetencē ir attiecīgā fonda jautājumi, uzraudzības komitejas sastāvā iekļauj pārstāvjus ar balsstiesībām vai ar padomdevēja tiesībām, bet no revīzijas iestādes — pārstāvi ar padomdevēja tiesībām. Revīzijas iestādei ir balsstiesības attiecībā uz tehniskās palīdzības jautājumiem. Ja fondu jautājumi skar sociālo partneru kompetenci, uzraudzības komitejas vadītājs pieņem lēmumu par sociālo partneru pārstāvju iekļaušanu uzraudzības komitejā ar padomdevēja tiesībām.

(5) Uzraudzības komitejas sastāvu un personālsastāvu apstiprina iekšlietu ministrs.

(6) Atbildīgā iestāde nodrošina uzraudzības komitejas sekretariāta funkciju izpildi.

(7) Uzraudzības komiteja darbojas saskaņā ar nolikumu. Nolikumā nosaka komitejā izskatāmo dokumentu veidus, to iesniegšanas un saskaņošanas kārtību, sēžu sagatavošanas un norises kārtību un citus iekšējās kārtības un darbības jautājumus.

11.pants. Finansējuma saņēmēja pienākumi un tiesības

(1) Finansējuma saņēmējam ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt projekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un granta līgumu;

2) nodrošināt atsevišķu analītisku grāmatvedības uzskaiti par katra projekta izdevumiem vai atbilstošu uzskaites kodu sistēmu attiecībā uz visiem ar projektu saistītajiem darījumiem;

3) sniegt informāciju par projekta īstenošanu un nodrošināt Eiropas Komisijas un fondu vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjiem pieeju visiem ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem un grāmatvedības sistēmai, kā arī attiecīgā projekta īstenošanas vietai;

4) nodrošināt, lai projektam piešķirtais finansējums tiktu izlietots saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus;

5) nodrošināt, lai projekta ietvaros veiktie izdevumi būtu tieši saistīti ar projekta mērķu sasniegšanu un atbilstoši projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma izmantošanas nosacījumiem;

6) nekavējoties informēt atbildīgo iestādi vai deleģēto iestādi par jebkurām izmaiņām un apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt projekta īstenošanu;

7) nodrošināt projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, kā arī revīzijas liecību saglabāšanu, ievērojot granta līgumā noteiktos nosacījumus un termiņus.

(2) Finansējuma saņēmējam ir šādas tiesības:

1) saņemt finansējumu, ja projekts ir īstenots saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un granta līgumu, ievērojot nosacījumus un termiņus;

2) īstenot projektu kopā ar sadarbības partneri, ievērojot šā likuma 13.panta 3.punktā minētajā normatīvajā aktā noteiktos nosacījumus;

3) saņemt projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju no fondu vadībā iesaistītajām institūcijām.

12.pants. Atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes atbilstības apstiprināšana

(1) Iekšlietu ministrs apstiprina atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes atbilstību Regulas Nr. 1042/2014 pielikumā noteiktajiem kritērijiem, pamatojoties uz šā likuma 9.panta otrās daļas 3.punktā minēto novērtējuma ziņojumu un atzinumu.

(2) Ja atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde nenodrošina atbilstību Regulas Nr. 1042/2014 pielikumā noteiktajiem kritērijiem, iekšlietu ministrs, ņemot vērā šā likuma 9.panta otrās daļas 6.punktā minēto nosacījumu, apstiprina atbildīgajai iestādei vai deleģētajai iestādei veicamās darbības un termiņus nepilnību novēršanai vai atceļ šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu par fondu vadībā iesaistītās institūcijas atbilstības apstiprināšanu un nekavējoties norīko citu atbildīgo iestādi vai deleģēto iestādi.

(3) Atbildīgā iestāde informē Eiropas Komisiju par atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes atbilstību Regulas Nr. 1042/2014 pielikumā noteiktajiem kritērijiem un izmaiņām.

13.pants. Ministru kabineta kompetence fondu vadības nodrošināšanā

Lai nodrošinātu fondu vadību, Ministru kabinets nosaka:

1) fondu plānošanas dokumentu izstrādes un apstiprināšanas kārtību;

2) prasības fondu pārvaldības un kontroles sistēmas izveidošanai;

3) projektu atlases organizēšanas un vērtēšanas kārtību, prasības projektu iesniedzējiem, projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, granta līgumā ietveramo informāciju un tā slēgšanas kārtību;

4) fondu tehniskās palīdzības īstenošanas kārtību;

5) kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus projektu īstenošanai un veic maksājumus;

6) projektu finansēšanas nosacījumus un kārtību;

7) izmaksu attiecināmības principus;

8) kārtību, kādā atbildīgā iestāde, deleģētā iestāde un finansējuma saņēmējs ziņo par fondu īstenošanā konstatētajām neatbilstībām, un neatbilstību veidus;

9) gadījumus, kad finansējuma saņēmēja izdevumus atzīst par neatbilstošiem;

10) kārtību, kādā atgūst neatbilstošos izdevumus;

11) kārtību, kādā sagatavo, apstiprina un iesniedz Eiropas Komisijai fondu ziņojumus;

12) kārtību, kādā publisko informāciju par projektiem un nodrošina fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu;

13) apjomu un kārtību, kādā veic projekta iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudi;

14) projektu īstenošanas uzraudzības un kontroles kārtību, tajā skaitā kārtību, kādā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā;

15) atbildīgās iestādes deleģētās funkcijas un to izpildes uzraudzības kārtību;

16) Eiropas Komisijas elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izmantošanas kārtību;

17) kārtību, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas fondu vadībā.

III nodaļa
Projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

14.pants. Projektu iesniegumu atlase

(1) Projektu iesniegumu atlase var būt:

1) atklāta — ja starp projektu iesniegumu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga konkurence par projekta iesnieguma apstiprināšanu un fondu finansējuma piešķiršanu;

2) ierobežota — ja uzraudzības komitejā ir noteikts projekta iesniedzējs — Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde, kuru uzaicina iesniegt projekta iesniegumu.

(2) Atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde projektu iesniegumu atlasi veic saskaņā ar uzraudzības komitejas apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un, ja ir atklāta projektu iesniegumu atlase, — saskaņā ar atklātas projektu iesniegumu atlases nolikumu.

(3) Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus un atklātas projektu iesniegumu atlases nolikumu publicē atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes mājaslapā internetā.

(4) Paziņojumu par atklātas projektu iesniegumu atlases izsludināšanu un norādi uz vietni, kurā publicēts atklātas projektu iesniegumu atlases nolikums, kā arī paziņojumu par atklātas projektu iesniegumu atlases pagarināšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

15.pants. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija

Projektu iesniegumu vērtēšanai atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju. Atbildīgās iestādes pārstāvis piedalās deleģētās iestādes projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēdē novērotāja statusā.

16.pants. Projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumi

(1) Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde noraida projekta iesniegumu, ja uz projekta iesniedzēju attiecināms jebkurš no šādiem gadījumiem:

1) projekta iesniedzējs vai persona, kura ir projekta iesniedzēja valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem un sodāmība par tiem nav dzēsta:

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai,

e) personas nodarbināšanas noteikumu pārkāpšana;

2) projekta iesniedzējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

3) projekta iesniedzējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros projekta iesniedzēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

4) ir pasludināts projekta iesniedzēja maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta projekta iesniedzēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par projekta iesniedzēja bankrotu, piemērota sanācija vai izlīgums vai projekta iesniedzējs tiek likvidēts.

(2) Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde neizslēdz projekta iesniedzēju no dalības projektu iesniegumu atlasē, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

17.pants. Atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes lēmumu veidi

(1) Atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde atbilstoši projekta iesniedzēja juridiskajam statusam izdod administratīvo aktu vai pieņem pārvaldes lēmumu.

(2) Ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiskā persona, atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes lēmums ir administratīvais akts.

(3) Ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde, atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes lēmums ir pārvaldes lēmums.

(4) Šā panta pirmajā daļā minēto pārvaldes lēmumu izdod rakstveidā, un tam ir šādas daļas:

1) atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes nosaukums un adrese;

2) adresāts — projekta iesniedzējs;

3) faktu konstatējums;

4) pārvaldes lēmuma pamatojums;

5) atsevišķs piemēroto tiesību normu uzskaitījums (norādot arī normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu);

6) adresātam piešķirtās tiesības un noraidītās tiesības;

7) nosacījumi (ja nepieciešams);

8) lēmuma apstrīdēšanas kārtība.

18.pants. Projekta iesnieguma apstiprināšana, apstiprināšana ar nosacījumu vai noraidīšana atklātā projektu iesniegumu atlasē

(1) Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde, pamatojoties uz projektu vērtēšanas komisijas sniegto atzinumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

(2) Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

1) projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un ir saņēmis augstāko punktu skaitu;

2) uz projekta iesniedzēju nav attiecināms neviens no šā likuma 16.pantā minētajiem izslēgšanas noteikumiem;

3) projektu iesniegumu atlases ietvaros ir pieejams finansējums projekta īstenošanai.

(3) Lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja:

1) projekta iesniedzējam ir izvirzīti nosacījumi un jāprecizē projekta iesniegums, lai tas atbilstu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un projektu varētu atbilstoši īstenot;

2) projektu iesniegumu atlases ietvaros pieejamais finansējums nav pietiekams.

(4) Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) projekta iesniegums neatbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniedzējs noteiktajā termiņā projekta iesniegumā nav novērsis izvirzītos nosacījumus;

2) uz projekta iesniedzēju attiecināms vismaz viens no šā likuma 16.pantā minētajiem izslēgšanas noteikumiem;

3) projektu iesniegumu atlases ietvaros pieejamais finansējums nav pietiekams.

(5) Ja projekta iesniegums iesniegts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, tas netiek vērtēts. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde par to informē projekta iesniedzēju.

19.pants. Projekta iesnieguma apstiprināšana, apstiprināšana ar nosacījumu vai noraidīšana ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

(1) Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sniegto atzinumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

(2) Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

(3) Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja projekta iesniedzējam ir izvirzīti nosacījumi un jāprecizē projekta iesniegums, lai projekta iesniegums atbilstu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un projektu varētu atbilstoši īstenot.

(4) Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja projekta iesniegums neatbilst vērtēšanas kritērijiem.

20.pants. Lēmuma pieņemšanas termiņš

Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un granta līguma noslēgšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem sešu mēnešu laikā pēc projekta iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

21.pants. Atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Projekta iesniedzējs var apstrīdēt šā likuma 18. un 19.pantā minētos lēmumus, iesniedzot iesniegumu atbildīgajai iestādei. Atbildīgās iestādes izdoto administratīvo aktu par deleģētās iestādes lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajam tiesu namam. Atbildīgās iestādes pieņemtais pārvaldes lēmums nav pārsūdzams.

(2) Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(3) Atzinumu par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi apstrīd un pārsūdz tādā pašā kārtībā un termiņos kā lēmumu, par kurā ietvertā nosacījuma izpildi sagatavots atzinums. Atzinumu par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi var apstrīdēt un pārsūdzēt arī atsevišķi no lēmuma, kurā ietverts nosacījums.

22.pants. Projekta iesnieguma precizēšana

Projekta iesniegums pēc tā iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai par tā apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu nav precizējams.

IV nodaļa
Kārtība, kādā risināmi strīdi par projekta īstenošanu

23.pants. Strīdu risināšanas kārtība, ja finansējuma saņēmējs ir privāto tiesību juridiskā persona

Ja finansējuma saņēmējs ir privāto tiesību juridiskā persona, strīdus, kas attiecas uz granta līguma izpildi, tajā skaitā piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu, izmaksāšanas turpināšanu vai atgūšanu, risina civiltiesiskā kārtībā. Dokumenti, kas sagatavoti un pieņemti šā panta pirmajā teikumā minēto darbību veikšanai (piemēram, lēmumi, atzinumi, brīdinājumi, līgums), apstrīdami civilprocesuālā kārtībā.

24.pants. Strīdu risināšanas kārtība, ja finansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde

(1) Ja finansējuma saņēmējam, kurš ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde, un deleģētajai iestādei vienošanās par projekta īstenošanu izpildes gaitā rodas domstarpības par deleģētās iestādes vienošanās ietvaros pieņemto lēmumu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu, izmaksāšanas turpināšanu vai citu lēmumu un vienošanās nav panākta savstarpēju sarunu ceļā, finansējuma saņēmējs to var apstrīdēt atbildīgajā iestādē.

(2) Atbildīgā iestāde izvērtē šā panta pirmajā daļā minēto finansējuma saņēmēja iesniegumu un mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) atstāt deleģētās iestādes lēmumu negrozītu;

2) atcelt deleģētās iestādes lēmumu pilnībā vai kādā tā daļā un, ja nepieciešams, uzdot deleģētajai iestādei atkārtoti izskatīt finansējuma saņēmēja iebildumus, ņemot vērā atbildīgās iestādes norādījumus;

3) izdot satura ziņā citādu lēmumu.

(3) Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta otrajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, atbildīgā iestāde to var pagarināt uz laiku, kas nepieciešams papildu informācijas saņemšanai un izvērtēšanai, par to paziņojot iesniedzējam.

(4) Informāciju, kas ir nepieciešama, lai pieņemtu šā panta otrajā daļā minēto pārvaldes lēmumu, atbildīgā iestāde iegūst, piemērojot kārtību, kāda noteikta iestāžu sadarbībai un informācijas iegūšanai administratīvajā procesā iestādē.

(5) Ja finansējuma saņēmējam, kas ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde, vienošanās par projekta īstenošanu izpildes gaitā rodas domstarpības par atbildīgās iestādes vienošanās ietvaros pieņemto lēmumu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu, izmaksāšanas turpināšanu vai citu lēmumu, puses situāciju risina, savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, atbildīgās iestādes pieņemtais lēmums nav pārsūdzams.

V nodaļa
Nobeiguma noteikumi

25.pants. Ierobežojumi fondu vadībā iesaistītajām personām

Personām, kuras pilda amata pienākumus fondu vadībā iesaistītajās institūcijās, komercdarbības, ienākumu gūšanas un amatu savienošanas ierobežojumi, kā arī citi ierobežojumi un pienākumi noteikti likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

26.pants. Tiesības iepazīties ar projekta lietu

(1) Projekta iesniedzējs ir tiesīgs iepazīties ar tā iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanas materiāliem tikai pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

(2) Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde šā panta pirmajā daļā minēto informāciju sniedz 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas vai piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas uzaicina projekta iesniedzēju iestādei un iesniedzējam abpusēji pieņemamā laikā iestādē iepazīties ar pieprasīto informāciju.

27.pants. Informācijas atklātība

(1) Projekta iesniegums, dokumenti, kas saistīti ar projekta iesnieguma izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu attiecībā uz to, ir ierobežotas pieejamības informācija līdz brīdim, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

(2) Par vispārpieejamu uzskata šādu informāciju:

1) finansējuma saņēmējs (nosaukums un juridiskā adrese);

2) projekta nosaukums;

3) piešķirtā finansējuma apmērs;

4) plānošanas dokumentā paredzētā aktivitāte, kuras ietvaros piešķirts fonda finansējums;

5) projekta īstenošanas vieta;

6) kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētā informācija ir pieejama Informācijas atklātības likumā noteiktajā apjomā un kārtībā, izņemot gadījumus, kad informācijas pieejamība ir ierobežota šīs informācijas konfidenciālā rakstura dēļ, it īpaši saistībā ar drošību, sabiedrisko kārtību, kriminālizmeklēšanu un personas datu aizsardzību.

28.pants. Projektā radušos izmaksu attiecināmības termiņš

Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde tās ir apmaksājusi Regulas Nr. 514/2014 17.panta 3.punkta "b" apakšpunktā minētajā termiņā.

Pārejas noteikums

Ministru kabinets līdz 2015.gada 1.augustam izdod šā likuma 13.pantā minētos noteikumus.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 18.jūnijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2015.gada 30.jūnijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 18.06.2015.Stājas spēkā: 14.07.2015.Tēma: Pilsonība, migrācija; Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 30.06.2015. OP numurs: 2015/124.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274963
14.07.2015
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)