Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 441

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 61. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana" (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014), Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (turpmāk – regula Nr. 1379/2013).

2. Pasākuma mērķis ir palielināt zvejas produktu pievienoto vērtību saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 42. panta 1. punkta "a" apakšpunktu, atbalstot ieguldījumus, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam nekā to pasākumu rezultāts, kurus parasti savās interesēs īsteno komersanti.

3. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija. Saldētu zvejas produktu uzglabāšanas (ne augstākā temperatūrā par –18 ºC) kameru būvniecības, ierīkošanas, novietošanas, pārbūves un atjaunošanas izmaksas īstenojamas Latvijas teritorijā, izņemot esošo zvejas ostu (ostu vai to daļu, ko izmanto zvejniecībai) teritoriju.

4. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projekta uzraudzību veic un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

5. Vienā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) iesniedz ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

6. Pretendents ir biedrība, kura ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kuras ne mazāk kā trīs biedru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība, izņemot komerciālo zveju iekšējos ūdeņos.

7. (Svītrots ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 641)

8. (Svītrots ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 641)

9. Nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu, ir pretendenta īpašumā vai nomā, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā vai zemesgrāmatā reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

10. Pretendents visā projekta īstenošanas un uzraudzības laikā ievēro šādus publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumus:

10.1. atbilst pasākuma mērķim;

10.2. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus.

11. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

11.1. jaunbūvi, būves pārbūvi, būves ierīkošanu, būves novietošanu un būves atjaunošanu;

11.2. tāda pamatlīdzekļa iegādi, kura ražošanas jauda, ražība vai celtspēja ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā nolietotā pamatlīdzekļa ražošanas jauda, ražība vai celtspēja;

11.3. pamatlīdzekļa papildu iegādi tādam pamatlīdzeklim, kurš ir vecāks par 10 gadiem. Papildinot esošos pamatlīdzekļus, kas ir jaunāki par 10 gadiem, tos saglabā vismaz piecus gadus pēc projekta iesniegšanas vai līdz laikam, kad pamatlīdzekļa nolietojums ir 10 gadu ilgs;

11.4. tāda pamatlīdzekļa iegādi, kurš būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu.

(Grozīts ar MK 07.02.2017. noteikumiem Nr. 77)

12. Šo noteikumu izpratnē ar būves atjaunošanu saistītās izmaksas ir attiecināmas uz būves tehniskiem vai funkcionāliem uzlabojumiem ēku energoefektivitātes uzlabošanai un telpu pārveidošanai vai pielāgošanai ražošanas vajadzībām, ja netiek mainīts būves apjoms vai nesošo elementu nestspēja. Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).

13. Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 10 punkti atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem. Ja, sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem, vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam ar lielāko pretendenta biedriem pārskata gada 1. janvārī piešķirto nozvejas limitu kopsummas īpatsvaru no Latvijai Baltijas jūrā noteiktajām zvejas iespējām.

14. Pretendents projektu sāk īstenot ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja projektā paredzēta būvju būvniecība, pārbūve, atjaunošana, ierīkošana vai novietošana, pretendents projektu sāk īstenot ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.

15. Šo noteikumu 14. punktā minēto nosacījumu uzskata par izpildītu, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

15.1. pretendents Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

15.2. pretendents ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība veido vismaz 10 procentu no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas;

15.3. citos gadījumos pretendents ir noslēdzis līgumu ar projekta iesniegumā ietverto attiecināmo izmaksu piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju un samaksājis avansu vismaz 20 procentu apmērā no paredzētās iegādes summas.

(Grozīts ar MK 07.02.2017. noteikumiem Nr. 77)

16. (Svītrots ar MK 07.02.2017. noteikumiem Nr. 77)

17. Visu projektu uzraudzības periods pēc to īstenošanas ir pieci gadi.

III. Publiskā finansējuma apmērs

18. Publiskā finansējuma apmērs:

18.1. biedrībai, kas nav zvejas produktu ražotāju organizācija, ir 60 procentu no attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 1. un 4. apakšpunktu;

18.2. biedrībai, kas ir atzīta zvejas produktu ražotāju organizācija, ir 75 procenti no attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 1. un 4. apakšpunktu;

18.3. pretendentam, kas projektu īsteno piekrastes zvejnieku vajadzībām, ir 80 procentu no attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar piekrastes zveju, saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 1. un 4. apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 07.02.2017. noteikumiem Nr. 77)

19. Publiskā finansējuma apmērs vispārējām izmaksām, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, ir 50 procentu.

20. 2014.–2020. plānošanas periodā kopējā attiecināmo izmaksu summa pasākumā vienam pretendentam nepārsniedz septiņus miljonus euro.

(Grozīts ar MK 07.02.2017. noteikumiem Nr. 77; MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 641; MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 165)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

21. Publisko finansējumu piešķir tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām pievienotās vērtības palielināšanai zvejas produktiem.

22. Pasākumā ir noteiktas šādas ar pievienotās vērtības palielināšanu zvejas produktiem saistītas attiecināmās izmaksas:

22.1. jaunas būvniecības, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves novietošanas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem), būves pārbūves un būves atjaunošanas izmaksas, tostarp tās pielāgošanai atjaunojamo energoresursu izmantošanai, energoefektivitātes uzlabošanai vai vides aizsardzības veicināšanai, ieskaitot apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanas, apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas un to ierīkošanas, teritorijas labiekārtošanas (teritorijas asfaltēšanas vai cita klājuma ieklāšanas, žoga izbūves, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošanas), elektrības pieslēguma un dziļurbuma ierīkošanas (pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu) izmaksas, bet ne vairāk, kā minēts šo noteikumu 2. pielikumā;

22.2. jaunu pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtu un aprīkojuma) iegādes un uzstādīšanas izmaksas par:

22.2.1. tehniku, iekārtām un aprīkojumu, lai palielinātu pievienoto vērtību zvejas produktiem;

22.2.2. laboratorijas, kvalitātes kontroles un izsekojamības tehniku un iekārtām;

22.2.3. mazgāšanas un dezinfekcijas tehniku un iekārtām;

22.2.4. nepieciešamajām enerģētiskajām un elektropadeves iekārtām un tehniku, tostarp par apkures un vēdināšanas tehniku un iekārtām;

22.2.5. nepieciešamajām ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanas un ūdens recirkulācijas iekārtām un tehniku;

22.2.6. kravu celšanas un kraušanas tehniku un šo iekārtu iegādi;

22.2.7. (svītrots ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 641);

22.2.8. zvejas produktu blakusproduktu, nevēlamās nozvejas un atkritumu savākšanas un transportēšanas iekārtām un tehniku;

22.2.9. specializēto produkcijas pārvadāšanas tehniku, kas nodrošina veterinārajām un higiēnas prasībām atbilstošus apstākļus;

22.2.10. tehniku, iekārtām un aprīkojumu atjaunojamo energoresursu izmantošanas nodrošināšanai;

22.3. jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajām būvēm, pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

22.4. pievienotās vērtības nodoklis, ja to nav tiesību atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā;

22.5. vispārējās izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, kā arī patentu un licenču saņemšanas izmaksas, energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no pārējo šajā punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas, tai skaitā:

22.5.1. divus procentus no šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētajām izmaksām;

22.5.2. septiņus procentus no šo noteikumu 22.1. un 22.3. apakšpunktā minētajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 07.02.2017. noteikumiem Nr. 77; MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 165)

23. Šo noteikumu 22. punktā minētajās izmaksās iekļauj arī vienreizējās izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to darbību. Ja pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

24. Jaunu objektu būvē vai pārbūvē maksimālās attiecināmās izmaksas attiecīgajam būvju tipam, no kurām aprēķina publisko finansējumu, ir noteiktas šo noteikumu 2. pielikumā.

25. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas, tajā skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes un ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas, kā arī šo noteikumu 28. punktā minētās izmaksas.

26. Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības vai pārbūves izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas un tās ir nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai, projekta iesniegumu nenoraida, ja izmaksu starpību pilnībā sedz pretendents.

27. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas ir tiešā veidā saistīti ar konkrētā pasākuma mērķa sasniegšanu.

28. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu nesaistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 10 procentus no pārējo projektā iekļauto attiecināmo izmaksu pozīciju kopsummas:

28.1. administratīvo telpu būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas;

28.2. palīgtelpu ierīkošanas izmaksas, ja projekta iesniegumā ir izskaidrota to funkcionālā izmantošana;

28.3. personāla atpūtas telpu un citu telpu ierīkošanas izmaksas.

29. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

29.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

29.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

29.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

29.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

29.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

29.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

29.7. atlīdzība personālam;

29.8. nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem pretendentiem, kuri nav reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāji);

29.9. izmaksas par vispārējas nozīmes transportlīdzekļiem;

29.10. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (izņemot šo noteikumu 22.5. apakšpunktā minētās izmaksas);

29.11. būvju būvniecības, pārbūves, atjaunošanas, ierīkošanas un novietošanas izmaksas un tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas zivju proteīna un zivju eļļas ieguvei, zvejas produktu šķirošanai, atvēsināšanai, kā arī to uzglabāšanai temperatūrā, kas nav zemāka par –2 ºC;

29.12. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 25. panta 2. punktu.

(Grozīts ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 641; MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 165)

30. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, un nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

V. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

31. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

31.1. projekta iesniegumu (3. pielikums) divos eksemplāros papīra formā un tā kopiju ārējā datu nesējā, ja iesniegumu neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. Lauku atbalsta dienests vienu projekta iesnieguma papīra eksemplāru kopā ar apliecinājumu par projekta reģistrēšanu atdod pretendentam;

31.2. tāda ilgtermiņa nomas līguma kopiju, kurš reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

31.3. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

31.4. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, ierīkošanas, novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus:

31.4.1. būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

31.4.2. būvprojekta kopiju, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi būvatļauju un tajā ir atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi;

31.4.3. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas;

31.4.4. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

31.4.5. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti), – būvprojekta kopiju un būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

31.5. tehnoloģiskā procesa aprakstu, skices, iekārtu izvietojuma shēmu, ja paredzēta iekārtu uzstādīšana (ja attiecas);

31.6. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt (ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu);

31.7. biedrības statūtu kopiju;

31.7.1 biedrības biedru sarakstu, norādot to darbības jomu;

31.8. biedrības valdes apstiprinātu lēmumu par piedalīšanos projektā un visu ar projekta īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos (norādot projekta kopējās izmaksas, priekšfinansēšanas avotus un aizņēmuma izņemšanas laika grafiku, ja tiek ņemts aizņēmums);

31.9. sertificēta speciālista izsniegta spēkā esoša ēkas energosertifikāta kopiju ar tam pievienotu pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem – ja investīcijas paredzētas energoefektivitātes palielināšanai.

(Grozīts ar MK 07.02.2017. noteikumiem Nr. 77; MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 641)

32. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, būves atjaunošanai, būves ierīkošanai, būves novietošanai un būves pārbūvei, būvmateriālu vai iekārtu un to aprīkojuma iegādei, ja tas norādīts būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā, šo noteikumu 31.4. apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus, kā arī iepirkuma dokumentus (izņemot šo noteikumu 31.4.3. apakšpunktā minēto dokumentu), kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

33. Pēc projekta īstenošanas pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu par projekta atbilstību minimālajām higiēnas prasībām.

34. Atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu (4. pielikums).

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 441
Projektu atlases kritēriji pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"

Nr.
p. k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits

1.Attiecināmās izmaksas, kas sekmē horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība"Izmaksas notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanai un zivju blakusproduktu savākšanaiAttiecība pret kopējām projekta attiecināmajām izmaksām1 punkts par katru 1 procentu

20

Izmaksas atjaunojamo energoresursu izmantošanai ražošanas procesā0,5 punkti par katru 1 procentu

15

Izmaksas energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem saskaņā ar spēkā esoša ēkas energoefektivitātes sertifikāta pārskatu

10

10

2.Projektā paredzēta būvniecībaBūvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

10

10

Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

5

3.Biedrība, kuras vismaz viena trešdaļa biedru zvejo piekrastē

10

10

4.Piešķirtais nozvejas limitsBiedrības biedriem piešķirto nozvejas limitu kopsummas īpatsvars no Latvijai Baltijas jūrā noteiktajām zvejas iespējām*

2 punkti par katru 1 procentu

10

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 10 punktu

75

Piezīme. * Visas sugas, kurām noteiktas zvejas iespējas (izņemot lašus). Dati projekta iesniegšanas gada 1. janvārī.

Ja pēc projektu iesniegumu sarindošanas atbilstoši atlases kritērijiem vairāki pretendenti iegūst vienādu punktu skaitu, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam ar lielāko pretendenta biedriem pārskata gada 1. janvārī piešķirto nozvejas limitu kopsummas īpatsvaru no Latvijai Baltijas jūrā noteiktajām zvejas iespējām.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 441
Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai galvenajiem būvju tipiem jaunas būvniecības un pārbūves projektos

(Pielikums grozīts ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 641)

Nr.
p. k.

Būves tips

Mērvienība

Jaunbūvei un pārbūvei par kopējo būves platību (bez PVN)

1.

Noliktava

euro/m3

60,00

2.

Nojume (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem)

euro/m2*

163,00

3.

Saldētu zvejas produktu uzglabāšanas (ne augstākā temperatūrā par –18 ºC) kamera (saldētava)

euro/m3

175,00

4.

Zvejas produktu ražošanas būves

euro/m2*

640,00

5.

Noliktavas un inženierkomunikāciju būves ražošanas vajadzībām (piemēram, katlumāja, sūkņu stacija) (attiecas uz atsevišķi izvietotām būvēm)

euro/m2*

334,00

Piezīme. * Euro par būves grīdas kopējās platības kvadrātmetru.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 441

(Pielikums grozīts ar MK 07.02.2017. noteikumiem Nr. 77; MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 641)

Projekta iesnieguma veidlapa

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā

"Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"

Pretendents 
Klienta numurs 
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss) 
Projekta īstenošanas vieta (adrese) 
Projekta vadītājs 
Kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese 

 

Projekta nosaukums 
Projekta Nr. 

 

A. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts, tostarp biedru darbība

 

Nozares analīze un nākotnes perspektīvas saistībā ar zivsaimniecību

 

Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze

 

Sadarbība ar partneriem un saistība ar citiem projektiem

 

A.2. Pretendentu raksturojošie rādītāji

Biedri projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī

skaits

 
Biedri, kuru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība

skaits

 
Biedrības biedru kopējais nozvejas apjoms

Pēdējais noslēgtais

______.gads

tonnas

 
Biedrības biedru zvejas produkcijas apjoms, kam ir pievienotā vērtība

Pēdējais noslēgtais

______.gads

tonnas

 
Biedrības biedru apgrozījums no zvejniecības darbības

Pēdējais noslēgtais

______.gads

euro

 
Biedrības biedru zvejas produkcija ar pievienoto vērtību, vērtība euro

Pēdējais noslēgtais

______.gads

euro

 
Biedrības biedriem pieejamo saldētu zvejas produktu uzglabāšanas kameru ietilpība

Pēdējais noslēgtais

______.gads

m3

 
Saldēto zvejas produktu apjoms biedrības biedriem pieejamo saldētu zvejas produktu uzglabāšanas kamerās

Pēdējais noslēgtais

______.gads

tonnas

 
Biedrības biedru nevēlamās nozvejas apjoms:

Pēdējais noslēgtais

______.gads

tonnas

 

A.3. Informācija par pretendentu

Amatpersonas vārds, uzvārdsIeņemamais amatsPārstāvības/ paraksttiesības (Ir; Nav)
   
   
   
   

A.4. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas*

Nr.p.k. Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelisĪpašumā, skaitsNomā esošās, skaitsIzlaides vai izveidošanas gadsJauda, ietilpība/mēr-vienībaJa tehnika vai iekārta tiks papildināta vai aizstāta, atzīmēt atbilstošo
 Ražošanas ēkas un būves      
      
      
      
      
      
      
      
 Tehnika un iekārtas      
       
       
       
       
       
       
       
* Ja pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu.

A.5. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums vai iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ELFLA, ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos atbalsta pasākumos

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu vai ir iesniedzis projekta iesniegumu citos Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos atbalsta pasākumos

 

 

A.5.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu sniegt informāciju par projektiem:

Nr.p.k.Fonda nosaukums, iestādes nosaukumsProjekta nosaukums un projekta Nr.Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) – (mm/gggg)Attiecināmo izmaksu summa (euro)Publiskais finansējums (euro)Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu (Jā; Nē)Saistītā projekta saturiskā saistība
Eiropas Savienības finansētie projekti
         
         
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)
         
         

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projekta apraksts

B.1.1. Projektā plānoto darbību apraksts.
 
B.1.2. Katras attiecināmo izmaksu pozīcijas apraksts, norādot tās funkciju un nozīmi projektā. Ja projekts paredz ieguldījumus saldētu zvejas produktu uzglabāšanai, jānorāda attiecināmo izmaksu pozīciju maksimālā jauda (tonnas diennaktī vai tonnas gadā) zvejas produktu saldēšanai.
 
 
 
B.1. 3. Projekta īstenošanai nepieciešamie finanšu resursi un to pamatojums.
 
B.1.3. Projekta īstenošanas shēma.
 
B.1.4. Sadarbība ar galvenajiem sadarbības partneriem (aprakstiet arī projekta saistību ar atbalsta pretendenta saimniecisko darbību).
 
B.1.5. Projekta īstenošanas termiņi (sadalījumā pa posmiem).
 

B.3. Projekta īstenošanas vietas kadastra numurs:

Zemei (ja tā ir jauna būvniecība, būves pārbūve, atjaunošana, novietošana vai ierīkošana, iekārtu uzstādīšana) 
Būvēm, kurās tiek uzstādītas iekārtas vai kuras tiek pārbūvētas, atjaunotas, novietotas vai ierīkotas 

B.4. Sasniedzamie rādītāji

Nr.p.k.

Sasniedzamais rādītājs (izvēlēties projektā plānotajai darbībai atbilstošus rādītājus)Rādītāja mērvienībaGadā pēc projekta īstenošanas

_______.gads

1.Zvejas produkcijas apjoms ar pievienoto vērtību

tonnas

 
2.Biedrības biedru zvejas produkcijas ar pievienoto vērtību, vērtība euro

euro

 
3.Biedrības biedru apgrozījums no zvejniecības darbības

euro

 
4.To zivsaimniecības komersantu un saimnieciskās darbības veicēju skaits, kuri gūst labumu no īstenotā projekta

skaits

 
5.Biedrības biedriem pieejamo saldētu zvejas produktu uzglabāšanas kameru ietilpība

m3

 
6.Nevēlamās nozvejas apjoms

tonnas

 
7.To zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no īstenotā projekta

skaits

 

B.5. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus

Nr.Nosaukums, modelis vai markaSkaitsJa pamatlīdzeklis papildina vai aizstāj esošos pamatlīdzekļus, norādīt pamatlīdzekļu vienības Nr. no A.4.tabulas (ja attiecas)Jauda, ražība, celtspēja (ietilpība/ mērvienība)Jauda, ražība, celtspēja % pret aizstājamo vienību/vienībām (ja piemērojams)

Pamatlīdzeklis, kas aizstās esošos pamatlīdzekļus (jaudai, ražībai vai celtspējai jābūt vismaz par 25% lielākai)

      
      

Pamatlīdzeklis, kas papildina esošos pamatlīdzekļus, kuri ir vecāki par 10 gadiem

      
      

Pamatlīdzeklis, kas būtiski mainīs tehnoloģijas raksturu

      
      

Tehnika vai aprīkojums, kas papildina esošos pamatlīdzekļus

      
      

B.6. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Kopējās izmaksas

Attiecināmās izmaksas*

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Mērvienība (m2/m3/m/gab.)Vienību skaitsKopā izmaksas, euroAttiecināmās izmaksas, euro*Atbalsta intensitāte (%)Publiskais finansējums, euroPrivātais finansējums, euroMaksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums (dd.mm.gggg.)
ar PVNbez PVN
12345678910

1. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtu un aprīkojuma, t.sk. datoru programmatūru) iegāde

          
          
          
          
Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā       

2. Jaunas būves būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas

          
          
          
Jaunbūves, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas, atjaunošanas izmaksas, kopā       

3. Būvmateriālu iegāde

          
          
          
Būvniecības materiālu iegādes izmaksas, kopā       

4. Vispārējās izmaksas

          
          
          
Vispārējās izmaksas, kopā       

KOPĀ

      
Piezīme. * Attiecināmās izmaksas norāda ar PVN, ja atbalsta pretendents ir biedrība un nav tiesību PVN atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

B.7. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas

Summa, euro
  
  
  
  
  
  

KOPĀ

 

B.8. Projekta finansējums

Projekta kopējā summa, euro Projekta attiecināmo izmaksu summa, euro 

B.9. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti

Finanšu resursu avots

Summa, euro
1. Atbalsta pretendenta pašu finanšu resursi 
2. Aizņēmumi 
3. Citi līdzekļi 

KOPĀ

 

B.10. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību

 

B.11. Projektu atlases kritēriju punktu skaits (atbilstoši noteikumu 1. pielikumā norādītajai informācijai)

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Kopējais punktu skaits grupā

1.

Attiecināmās izmaksas, kas sekmē horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība"Izmaksas notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanai un zivju blakusproduktu savākšanaiAttiecība pret kopējām projekta attiecināmajām izmaksām  
Izmaksas atjaunojamo energoresursu izmantošanai ražošanas procesā 
Izmaksas energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem atbilstoši spēkā esoša ēkas energoefektivitātes sertifikāta pārskatam 

2.

Projektā paredzēta būvniecībaBūvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu  
Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu  

3.

Biedrība, kurā vismaz viena trešdaļa biedru zvejo piekrastē  

4.

Piešķirtais nozvejas limitsBiedrības biedriem piešķirto nozvejas limitu kopsummas īpatsvars no Latvijai Baltijas jūrā noteiktajām zvejas iespējām*  

Kopā

 
Piezīme. * Visas sugas, kurām noteiktas zvejas iespējas (izņemot lašus). Dati projekta iesniegšanas gada 1. janvārī.

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmē ar X atbilstošo atbildi

Lapu skaits

Neattiecas

1.Projekta iesnieguma pilns komplekts (2 eksemplāros) un elektroniskā versija
(neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām)

oriģināls

 

 

 

 
2.Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā

oriģināls

    
3.Biedrības statūti

kopija

    
3.1Biedrības biedru saraksts, norādot to darbības jomu

oriģināls

    
4.Biedrības valdes apstiprināts lēmums par piedalīšanos projektā un visu ar projekta īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos (norādot projekta kopējās izmaksas, priekšfinansēšanas avotus un aizņēmuma izņemšanas laika grafiku, ja tiek ņemts aizņēmums)

oriģināls

    
5.Tehnoloģiskā procesa apraksts, skices un iekārtu izvietojuma shēma gadījumos, kad paredz iekārtu uzstādīšanu, ja attiecas

oriģināls

    
6.Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī prasība attiecās uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu

oriģināls

    

Jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas projektiem

7.Ilgtermiņa nomas līgums, kurš reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz 7 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts uzstādīt pamatlīdzekļus, ja īpašums tiek nomāts

kopija

    

8.

Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts*

kopija

    

9.

Paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja tā izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem*

kopija

    

10.

Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti*

oriģināls

    

11.

Būvmateriālu iegādei – būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti*

kopija

    
12.Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi*

kopija

    
13.Papildināta būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi**

kopija

    

Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja ir jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem***

14.Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

    
15.Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiem

kopija

    
16.Pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un tāda informācija par aptaujātajiem komersantiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti****

oriģināls

    

Ja investīcijas paredzētas energoefektivitātes palielināšanai

17.

Sertificēta speciālista izsniegts spēkā esošs ēkas energosertifikāts ar tam pievienotu pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem

kopija

    

Citi iesniegtie dokumenti

       
       
 

Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā:

  

Piezīmes:

1. * Var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. ** Var iesniegt 9 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. *** Arhitektu, inženieru, konsultantu u.c. pakalpojumi ietilpst vispārējās izmaksās, un iepirkuma dokumentus par tiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

4. **** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Projekta iesniegums iesniegts  
 

(datums*)

 
Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 441

(Pielikums grozīts ar MK 07.02.2017. noteikumiem Nr. 77; MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 641)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"

Projekta numurs, nosaukums

 
    
Atbalsta saņēmējs – vārds, uzvārds/nosaukums 
  
LAD klienta numurs 

1. Informācija par labuma guvēju skaitu no īstenotā projekta

Nr.
p.k.

Rādītāja apraksts

Mērvienība

Gads pēc projekta īstenošanas

Vērtība

1.

Zvejnieki

skaits

_________. gads

 

2.

Zivsaimniecības komersanti vai saimnieciskās darbības veicēji

skaits

_________. gads

 

2. Informācija par nozveju un zvejas produktiem, kam ir pievienotā vērtība

Nr.
p. k.

Rādītāja apraksts

Mērvienība

Gads

Vērtība

1.Biedrības biedru kopējais nozvejas apjoms

tonnas

Gadā pēc projekta īstenošanas.

______. gads

 
2.Zvejas produkcijas apjoms ar pievienoto vērtību

tonnas

Gadā pēc projekta īstenošanas.

______. gads

 

3.Biedrības biedru zvejas produkcija ar pievienoto vērtību (vērtība euro)

euro

Gadā pēc projekta īstenošanas.

______. gads

 
4.Biedrības biedru apgrozījums no zvejniecības darbības

euro

Gadā pēc projekta īstenošanas.

______. gads

 
5.Saldētu zvejas produktu uzglabāšanas kameru ietilpība

m3

Gadā pēc projekta īstenošanas.

______. gads

 
6.Saldēto zvejas produktu apjoms biedrības biedriem pieejamās saldētu zvejas produktu uzglabāšanas kamerās

tonnas

Gadā pēc projekta īstenošanas.

______. gads

 
7.Nevēlamās nozvejas apjoms

tonnas

Gadā pēc projekta īstenošanas.

______. gads

 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa

Atbalsta saņēmējs 
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Pārskats iesniegts* _____. gada __. ___________________

Piezīme: * Dokumenta rekvizītus "Pārskats iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 441Pieņemts: 28.07.2015.Stājas spēkā: 05.08.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 04.08.2015. OP numurs: 2015/150.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
275697
{"selected":{"value":"19.04.2019","content":"<font class='s-1'>19.04.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.04.2019","iso_value":"2019\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2017","iso_value":"2017\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2017.-18.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2017","iso_value":"2017\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2017.-31.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2015","iso_value":"2015\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2015.-13.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.04.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)