Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr. 794 "Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 407

Rīgā 2015. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 34, 37. §)
Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 9. panta pirmo daļu,
55.3 panta devīto daļu un Izglītības likuma
14. panta 8. un 10. punktu un 27. pantu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. augstskolu un koledžu akreditācijas kārtību;

1.2. studiju virzienus augstākajā izglītībā;

1.3. studiju virzienu akreditācijas un ārpuskārtas akreditācijas kārtību;

1.4. augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas lapu paraugus;

1.5. kritērijus, pēc kuriem akreditācijas procesā vērtē augstskolas, koledžas un studiju virzienus;

1.6. studiju akreditācijas komisijas izveidošanas nosacījumus, tiesības un pienākumus;

1.7. augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus.

II. Akreditācijas procesā iesaistītās institūcijas, to tiesības un pienākumi

2. Akadēmiskās informācijas centrs (turpmāk – centrs):

2.1.  izstrādā un savā darbībā ievēro augstskolu un koledžu un studiju virzienu ārējās kvalitātes novērtēšanas metodikas un procedūras, kas atbilst Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā izstrādātajiem standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā;

2.2.  organizē augstskolu vai koledžu novērtēšanas komisijas (turpmāk – augstskolu vai koledžu ekspertu grupa) un studiju virzienu novērtēšanas komisijas (turpmāk – studiju virzienu ekspertu grupa) darbu, tai skaitā augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas vizītes augstskolās, koledžās, to filiālēs, piedalās tajās, kā arī nodrošina nepieciešamās informācijas iegūšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām;

2.3.  atlasa un apstiprina augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas sastāvā iekļaujamos ekspertus, augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas vadītāju, kā arī apstiprina šo noteikumu 18. un 49. punktā minēto novērotāju dalību augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas darbā;

2.4.  izstrādā studiju akreditācijas komisijas locekļu un ekspertu atlases kritērijus un principus;

2.5.  izstrādā augstskolu, koledžu un studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas;

2.6.  izstrādā augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas;

2.7.  nodrošina akreditācijas procesa dokumentēšanu un arhivēšanu;

2.8.  organizē Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes (turpmāk – kvalitātes nodrošināšanas padome) un studiju akreditācijas komisijas sēdes, pieprasa un saņem nepieciešamās ziņas no valsts reģistriem;

2.9.  centra tīmekļvietnē publicē informāciju par studiju programmu, studiju virzienu, augstskolu un koledžu akreditāciju, kā arī šo noteikumu 2.5. un 2.6. apakšpunktā minēto informāciju;

2.10.  sniedz informāciju un konsultācijas augstskolu un koledžu darbības, kā arī studiju virzienu un studiju programmu kvalitātes nodrošināšanas jomā;

2.11.  analizē augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas rezultātus un sniedz ieteikumus tās pilnveidei;

2.12.  piedalās Eiropas augstākās izglītības telpas institūciju darbībā un aktivitātēs augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā;

2.13.  veic citas ar augstākās izglītības kvalitātes pilnveidi un nodrošināšanu saistītas darbības.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

3. Kvalitātes nodrošināšanas padomes sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs, centra direktors, Augstākās izglītības padomes (turpmāk – padome) priekšsēdētājs, Rektoru padomes priekšsēdētājs, Latvijas Koledžu asociācijas priekšsēdētājs, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors, Latvijas Studentu apvienības prezidents, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs, Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas pārstāvis, Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs, Tautsaimniecības padomes pārstāvis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs, Latvijas Ārstu biedrības prezidents, Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā reģistrētas ārvalstu akreditācijas aģentūras pārstāvis. Kvalitātes nodrošināšanas padomes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ievēlē kvalitātes nodrošināšanas padome. Kvalitātes nodrošināšanas padomes priekšsēdētāja funkcijas un pārvēlēšanas kārtību, kā arī lēmumu pieņemšanas procedūru nosaka kvalitātes nodrošināšanas padomes apstiprināts reglaments. Kvalitātes nodrošināšanas padomes sekretariāta funkcijas veic centrs.

4. Kvalitātes nodrošināšanas padome:

4.1. veic stratēģisku vadību un plānošanu augstskolu un koledžu akreditācijas organizēšanai un studiju virzienu akreditācijas nodrošināšanai centrā;

4.2. apstiprina studiju akreditācijas komisijas locekļu atlases kritērijus;

4.3. apstiprina studiju akreditācijas komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku;

4.4. apstiprina studiju akreditācijas komisijas reglamentu.

5. Padome:

5.1. izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu par augstskolas vai koledžas akreditāciju;

5.2. (svītrots ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429);

5.3. (svītrots ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429);

5.4. pieņem lēmumu par augstskolas vai koledžas akreditāciju vai par atteikumu akreditēt augstskolu vai koledžu;

5.5. apstiprina centra izstrādāto augstskolu un koledžu novērtēšanas metodiku un publicē to padomes tīmekļvietnē.

6. Studiju akreditācijas komisijas sastāvā ir septiņi komisijas locekļi. Komisijas locekļiem kopumā ir pieredze:

6.1. augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā;

6.2. augstākās izglītības studiju procesa organizēšanā;

6.3. Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā;

6.4. Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) un citu starptautisko augstākās izglītības procesu veidošanā;

6.5. augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības veicināšanā.

7. Studiju akreditācijas komisijas priekšsēdētājs uzaicina uz attiecīgo studiju akreditācijas komisijas sēdi ministriju pārstāvjus vai ministriju deleģētos ekspertus, ja tiek izskatīti studiju virzieni, kas atbilst nozarei, kura ir attiecīgās ministrijas kompetencē, kā arī var uzaicināt nozaru ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības un šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētās tiesības.

8. Studiju akreditācijas komisija:

8.1. izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu par studiju virziena akreditāciju;

8.2. (svītrots ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429);

8.3. (svītrots ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429);

8.4. pieņem lēmumu par attiecīgā studiju virziena akreditāciju vai par atteikumu akreditēt attiecīgo studiju virzienu;

8.5. apstiprina centra izstrādāto studiju virzienu novērtēšanas metodiku;

8.6. lemj par izmaiņu izdarīšanu studiju virziena akreditācijas lapā;

8.7. lemj par augstskolas vai koledžas veikto izmaiņu pieļaujamību studiju virzienā pēc tam, kad augstskola vai koledža, ja tā vēlas veikt izmaiņas studiju virzienā, ir iesniegusi studiju akreditācijas komisijā attiecīgu iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izmaiņas studiju virzienā. Šajā apakšpunktā minētās izmaiņas studiju virzienā ir šādas:

8.7.1. studiju virzienam atbilstošās studiju programmas nosaukuma, koda, īstenošanas vietas, īstenošanas formas, studiju programmas īstenošanas valodas, iegūstamās profesionālās kvalifikācijas vai grāda izmaiņas;

8.7.2. mainās studiju programmas atbilstība studiju virzienam;

8.7.3. izmaiņas prasībās, kas noteiktas, uzsākot studiju virzienam atbilstošas studiju programmas apguvi;

8.7.4. izdarītās izmaiņas studiju virziena akreditācijas periodā šim studiju virzienam atbilstošās studiju programmas ilgumā vai apjomā pārsniedz 20 procentu no akreditācijas iesniegumā noteiktās studiju virzienam atbilstošās studiju programmas obligātās un ierobežotās izvēles daļas apjoma kredītpunktos;

8.7.5. augstskolā vai koledžā attiecīgajā studiju virzienā vai studiju virzienam atbilstošajā studiju programmā strādājošā vēlētā akadēmiskā personāla izmaiņas kopš iepriekšējās studiju virziena akreditācijas, ja tās attiecas uz vismaz 20 procentiem no attiecīgajā studiju virzienā strādājošā vēlētā akadēmiskā personāla kopskaita vai ja vismaz 50 procentu no kopīgā akadēmiskā darba apjoma augstskolā vai koledžā attiecīgajā studiju virzienā (neietverot studiju programmas brīvās izvēles daļas, prakšu un gala pārbaudījumu īstenošanu) izpildi vairs nenodrošina akadēmiskais personāls, kura ievēlēšanas vieta ir attiecīgā augstskola vai koledža;

8.7.6. (svītrots ar MK 17.01.2017. noteikumiem Nr. 31);

8.8. apstiprina vienu ekspertu šo noteikumu 8.7. apakšpunktā minēto izmaiņu novērtēšanai.

(Grozīts ar MK 17.01.2017. noteikumiem Nr. 31)

9. Studiju akreditācijas komisijai ir šādas tiesības:

9.1. pieprasīt no augstskolām, koledžām un valsts institūcijām savas darbības veikšanai nepieciešamo papildu informāciju;

9.2. apmeklēt augstskolu un koledžu, lai studiju virziena akreditācijas vai pieļaujamo izmaiņu akreditētā studiju virzienā novērtēšanas ietvaros iepazītos ar faktiskajiem apstākļiem augstskolā un koledžā;

9.3. sniegt izglītības un zinātnes ministram priekšlikumu par studiju virziena ārpuskārtas akreditāciju.

III. Augstskolas un koledžas akreditācijas kārtība

10. Lēmumu par augstskolas vai koledžas akreditāciju pieņem padome, ja lēmuma pieņemšanas dienā ir akreditēta ne mazāk kā puse no studiju virzieniem, kuros augstskola vai koledža īsteno studiju programmas.

11. Lai augstskolu vai koledžu akreditētu, augstskola vai koledža iesniedz centrā iesniegumu par augstskolas vai koledžas akreditāciju (turpmāk – iesniegums).

12. Iesniegumam pievieno:

12.1. augstskolas vai koledžas pašnovērtējuma ziņojumu, kas atbilst šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajām pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijām;

12.2. studējošo un darba devēju aptauju rezultātus. Centrs izstrādā un padome apstiprina studējošo un darba devēju aptaujās ietveramās obligātās tēmas;

12.3. studiju līguma paraugu;

12.4. dokumentus, kas nosaka studējošo pašpārvaldes statusu un finansēšanas kārtību;

12.5. apliecinājumu, ka maksa par augstskolas vai koledžas akreditāciju ir ieskaitīta centra bankas kontā.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

13. Iesniegumu augstskola vai koledža iesniedz papīra formā, pievienojot identisku iesnieguma elektronisko versiju elektroniskā datu nesējā, vai elektroniskā formā. Elektroniskā formā iesniegtu iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteiktajiem nosacījumiem. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz valsts valodā ar tulkojumu angļu valodā. Strīdu gadījumā noteicošie ir valsts valodā iesniegtie dokumenti.

14. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus paraksta augstskolas rektors vai koledžas direktors. Iesniedzamo dokumentu kopai pievieno satura rādītāju.

15. Centrs pārbauda iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un, ja nepieciešams, rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju. Minēto informāciju augstskola vai koledža iesniedz centrā 30 dienu laikā pēc tās pieprasīšanas.

16. Iesniegumu atdod iesniedzējam šādos gadījumos:

16.1. nav veikta samaksa par augstskolas vai koledžas akreditāciju;

16.2. nav iesniegta visa informācija, kas rakstiski pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 15. punktu;

16.3. dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām.

17. Augstskolu vai koledžu novērtē augstskolu vai koledžu ekspertu grupa, kuras sastāvā ir septiņi eksperti. Ekspertiem ir kvalitātes novērtēšanas pieredze augstskolu, koledžu, augstākās izglītības studiju virzienu akreditācijas vai studiju programmu licencēšanas procesā. Augstskolu vai koledžu ekspertu grupā ir viens Latvijas Studentu apvienības deleģēts pārstāvis un vismaz divi ārvalstu eksperti. Augstskolu vai koledžu ekspertu grupas vadītājam jābūt ar starptautisku pieredzi augstākās izglītības iestāžu vērtēšanā. Augstskolu vai koledžu ekspertu grupas ekspertiem kopumā ir:

17.1. augstākās izglītības iestādes vadīšanas pieredze;

17.2. zināšanas, kas atbilst augstskolā vai koledžā īstenotajiem studiju virzieniem;

17.3. pieredze augstākās izglītības iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu novērtēšanā;

17.4. pieredze augstskolas zinātniskās darbības vērtēšanā;

17.5. pieredze augstskolas vai koledžas un darba devēju organizāciju sadarbības vērtēšanas jomā.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

18. Augstskolu vai koledžu ekspertu grupas darbā bez balsstiesībām var piedalīties Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības deleģēti novērotāji, kā arī padomes ieteikti novērotāji.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

19. Triju darbdienu laikā pēc augstskolas vai koledžas ekspertu grupas apstiprināšanas centrs informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par augstskolas vai koledžas ekspertu grupas sastāvu. Augstskola vai koledža triju darbdienu laikā var izteikt noraidījumu augstskolas vai koledžas ekspertu grupas locekļiem, iesniedzot centrā pamatotu rakstisku iesniegumu, kurā izskaidro katra noraidītā augstskolas vai koledžas ekspertu grupas locekļa noraidījuma iemeslus. Centrs divu nedēļu laikā izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu un, ja atzīst iesniegumu par pamatotu, izveido jaunu augstskolas vai koledžas ekspertu grupu.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

20. Akreditācijas procesā augstskolu vai koledžu secīgi vērtē:

20.1. saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu – augstskolas un koledžas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (turpmāk – atbilstības novērtējums);

20.2. saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumā noteiktajiem augstskolas un koledžas vērtēšanas kritērijiem un šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minēto augstskolu un koledžu novērtēšanas metodiku.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

21. Centrs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā noteiktās pārbaudes izvērtē augstskolas vai koledžas iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2. pielikumā minētajām prasībām. Vienlaikus centrs pieprasa Izglītības kvalitātes valsts dienestam piecu darbdienu laikā sniegt informāciju par konstatētajiem augstskolas vai koledžas pārkāpumiem to īstenoto studiju virzienu ietvaros un tiem atbilstošo studiju programmu īstenošanā, augstskolas vai koledžas veiktajiem pasākumiem šo pārkāpumu novēršanā un saņemtajām sūdzībām, kas saistītas ar studiju virzienu un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanu, kā arī pieprasa tai sertifikācijas institūcijai, kas veic personu sertifikāciju reglamentēto profesiju jomā un kurā attiecīgā augstskola vai koledža īsteno studiju programmas (turpmāk – sertifikācijas institūcija), piecu darbdienu laikā sniegt informāciju par attiecīgajām augstskolas vai koledžas īstenotajām studiju programmām.

22. Ja šo noteikumu 21. punktā minētajā novērtējumā konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, padome izvērtē, vai tas ir pietiekams pamats pieņemt lēmumu par atteikumu akreditēt augstskolu vai koledžu, vai arī augstskolas vai koledžas akreditācijas process turpināms atbilstoši šo noteikumu III nodaļā noteiktajai kārtībai.

23. Augstskolu vai koledžu ekspertu grupa sagatavo kopīgo atzinumu, ņemot vērā šo noteikumu 3. pielikumā minētos augstskolu un koledžu vērtēšanas kritērijus, augstskolu un koledžu novērtēšanas metodiku un šādus informācijas avotus:

23.1. augstskolas vai koledžas pašnovērtējuma ziņojumu;

23.2. informāciju, ko sniegusi sertifikācijas institūcija, kā arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta, drošības dienestu un novērotāju sniegto informāciju par augstskolas vai koledžas darbību, ja ir šāda informācija;

23.3. rezultātus, kas iegūti augstskolu vai koledžu ekspertu grupas ekspertu vizītē augstskolā vai koledžā, tai skaitā tiekoties ar augstskolas administratīvo un akadēmisko personālu, studējošajiem, augstskolas senāta vai koledžas padomes pārstāvjiem;

23.4. studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas ekspertu atzinumus un lēmumus.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

24. Augstskolu vai koledžu ekspertu grupas locekļi, sagatavojot kopīgo atzinumu, savstarpēji vienojas par šo noteikumu 3. pielikumā minēto kritēriju novērtējumu. Ja augstskolu vai koledžu ekspertu grupas locekļu viedoklis par kādu no vērtējamajiem kritērijiem atšķiras, atšķirīgo viedokli norāda attiecīgajā kopīgā atzinuma sadaļā.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

25. Ja augstskolu vai koledžu ekspertu grupas rīcībā nav pietiekamas informācijas, lai sniegtu vispusīgu un objektīvu kopīgo atzinumu, tā pieprasa papildu informāciju.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

26. Vizītes gaitā gūtās atziņas un galvenos secinājumus augstskolu vai koledžu ekspertu grupa apspriež ar attiecīgās augstskolas vai koledžas vadību, kā arī akadēmiskā personāla un studējošo pārstāvjiem.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

27. Kopīgo atzinumu augstskolu vai koledžu ekspertu grupa centrā iesniedz mēneša laikā pēc vizītes augstskolā vai koledžā. Centrs kopīgā atzinuma kopiju nosūta attiecīgajai augstskolai vai koledžai.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

28. Augstskola vai koledža 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27. punktā minētā augstskolas vai koledžas ekspertu grupas kopīgā atzinuma saņemšanas var sniegt komentārus par augstskolas vai koledžas ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām, iesniedzot centrā aizpildītu veidlapu ar augstskolas vai koledžas komentāriem par augstskolas vai koledžas ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām (4. pielikums).

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

28.1 Pamatojoties uz augstskolas vai koledžas aizpildītu šo noteikumu 28. punktā minēto veidlapu, augstskolas vai koledžas ekspertu grupa var precizēt kopīgo atzinumu un piecu darbdienu laikā pēc veidlapas saņemšanas iesniegt centrā precizēto atzinumu. Centrs kopīgo atzinumu nodod padomei.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

29. Padomes locekļi iepazīstas ar augstskolas vai koledžas iesniegtajiem dokumentiem, augstskolu vai koledžu ekspertu grupas sagatavoto kopīgo atzinumu, centra sagatavoto augstskolas vai koledžas atbilstības novērtējumu, šo noteikumu 28. punktā minēto veidlapu ar augstskolas vai koledžas komentāriem par augstskolas vai koledžas ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām, ja tāda ir, kā arī, ja nepieciešams, ar faktiskajiem apstākļiem augstskolā vai koledžā un citu padomes rīcībā esošo informāciju.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

30. Padome informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par iesnieguma izskatīšanas iekļaušanu padomes darba kārtībā, tā izskatīšanas datumu, laiku un vietu.

31. Lēmumu par augstskolas vai koledžas akreditāciju padome pieņem, pamatojoties uz augstskolas vai koledžas ekspertu grupas kopīgo atzinumu un citu šo noteikumu 29. punktā minēto informāciju Augstskolu likumā noteiktajā termiņā. 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas padome izsniedz lēmumu augstskolai vai koledžai, Izglītības un zinātnes ministrijai un centram.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

32. Pamatojoties uz padomes lēmumu par augstskolas vai koledžas akreditāciju, centrs piecu darbdienu laikā sagatavo un nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai augstskolas vai koledžas akreditācijas lapu (5. pielikums). Izglītības un zinātnes ministrija 10 darbdienu laikā pēc augstskolas vai koledžas akreditācijas lapas saņemšanas nosūta centram izglītības un zinātnes ministra parakstītu augstskolas vai koledžas akreditācijas lapu. Izglītības un zinātnes ministra parakstīto augstskolas vai koledžas akreditācijas lapu centrs izsniedz augstskolai vai koledžai, kā arī reģistrē to.

33. Padome lēmumu par atteikumu akreditēt augstskolu vai koledžu var pieņemt, ja:

33.1. kopīgais augstskolu vai koledžu ekspertu grupas atzinums ir negatīvs;

33.2. augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifikācija neatbilst Augstskolu likumā noteiktajām prasībām;

33.3. studiju, informatīvā bāze (tai skaitā bibliotēka), materiāltehniskā un finansiālā bāze neatbilst studiju programmu īstenošanas nosacījumiem;

33.4. tiek pārkāpti noteikumi, kas saistīti ar studējošo pašpārvaldes autonomiju, finansēšanu un tiesībām;

33.5. augstskolas un koledžas atbilstības novērtējumā konstatēta augstskolas vai koledžas darbības būtiska neatbilstība augstāko izglītību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

33.6. augstskolas vai koledžas darbībā ir konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi vai saņemts sertifikācijas institūcijas negatīvs vērtējums.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

34. Ja padome ir pieņēmusi lēmumu atteikt akreditāciju augstskolai vai koledžai, augstskola vai koledža var atkārtoti iesniegt iesniegumu ne agrāk kā sešu mēnešu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas.

35. Padomes lēmumu par augstskolas vai koledžas akreditāciju vai atteikumu akreditēt augstskolu vai koledžu var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Studiju virzienu akreditācijas un ārpuskārtas akreditācijas kārtība

36. Studiju virzieni augstākajā izglītībā noteikti šo noteikumu 6. pielikumā.

37. Lai akreditētu studiju virzienu, augstskola vai koledža centrā iesniedz augstskolas rektora vai koledžas direktora parakstītu studiju virziena akreditācijas iesniegumu (turpmāk – akreditācijas iesniegums).

38. Akreditācijas iesniegumā norāda:

38.1. augstskolas vai koledžas nosaukumu;

38.2. studiju virziena nosaukumu;

38.3. studiju virzienam atbilstošo studiju programmu nosaukumus un kodus saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikāciju;

38.4. studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas ilgumu un apjomu;

38.5. studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas vietas (augstskolas, augstskolas filiāles vai koledžas, koledžas filiāles) adresi, valodu, studiju veidu un formu, tai skaitā tālmācību;

38.6. prasības, kas noteiktas, uzsākot studiju virzienam atbilstošo studiju programmu apguvi;

38.7. studiju virzienam atbilstošajās studiju programmās iegūstamos grādus, profesionālās kvalifikācijas vai grādus un profesionālās kvalifikācijas;

38.8. tās personas vārdu, uzvārdu un amatu, kuru augstskola vai koledža pilnvarojusi kārtot ar studiju virziena akreditāciju saistītos jautājumus.

39. Akreditācijas iesniegumam pievieno studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumu, kas atbilst šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajām pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijām, un apliecinājumu, ka maksa par studiju virziena akreditāciju ir ieskaitīta centra bankas kontā. Studiju virziena akreditācijai nepieciešamos datus par augstskolu vai koledžu, kas ir iekļauti valsts un Izglītības un zinātnes ministrijas reģistros, centrs pieprasa un saņem no šiem reģistriem.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.11.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

40. Akreditācijas iesniegumu augstskola vai koledža iesniedz papīra formā, pievienojot identisku akreditācijas iesnieguma elektronisko versiju elektroniskā datu nesējā, vai elektroniskā formā. Elektroniskā formā iesniegtu akreditācijas iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteiktajiem nosacījumiem.

41. Akreditācijas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz valsts valodā ar tulkojumu angļu valodā. Akreditācijas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu tulkojumu par konkrētu studiju virzienam atbilstošu studiju programmu var iesniegt citā valodā, ja tas atbilst šīs studiju programmas mērķiem un ir saskaņots ar Studiju akreditācijas komisiju. Strīdu gadījumā noteicošie ir valsts valodā iesniegtie dokumenti.

42. Centrs pārbauda akreditācijas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un, ja nepieciešams, rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju. Minēto informāciju augstskola vai koledža centrā iesniedz 30 dienu laikā pēc tās pieprasīšanas.

43. Akreditācijas iesniegumu atdod iesniedzējam šādos gadījumos:

43.1. nav veikta samaksa par studiju virziena akreditāciju;

43.2. nav iesniegta visa pieprasītā informācija atbilstoši šo noteikumu 39. un 42. punktam;

43.3. dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām.

44. Centrs pieprasa Izglītības kvalitātes valsts dienestam 10 darbdienu laikā sniegt informāciju par pārkāpumiem, kas konstatēti, īstenojot augstskolas vai koledžas novērtējamam studiju virzienam atbilstošo studiju programmu, augstskolas vai koledžas veiktajiem pasākumiem šo pārkāpumu novēršanā un sūdzībām, kas saņemtas saistībā ar attiecīgajam studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanu, kā arī pieprasa sertifikācijas institūcijai vai Aizsardzības ministrijai, ja programma attiecas uz militārās aizsardzības jomu, 10 darbdienu laikā sniegt studiju virzienam atbilstošo studiju programmu novērtējumu.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

45. Studiju virziena akreditācijas procesā studiju virzienu secīgi vērtē:

45.1. saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikumu – studiju virziena atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

45.2. saskaņā ar šo noteikumu 9. pielikumā noteiktajiem studiju virziena vērtēšanas kritērijiem un šo noteikumu 8.5. apakšpunktā minēto studiju virzienu novērtēšanas metodiku.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

46. Centrs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 42. punktā noteiktās pārbaudes izvērtē augstskolas vai koledžas akreditācijas iesnieguma atbilstību šo noteikumu 8. pielikumā minētajām studiju virziena atbilstības prasībām.

47. Ja šo noteikumu 46. punktā minētajā novērtējumā konstatēta būtiska neatbilstība normatīvajiem aktiem, Studiju akreditācijas komisija izvērtē, vai tas ir pietiekams pamats pieņemt lēmumu par atteikumu akreditēt studiju virzienu saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto, vai arī studiju virziena akreditācijas process turpināms atbilstoši šo noteikumu IV nodaļā minētajai kārtībai.

48. Studiju virzienu novērtē studiju virzienu ekspertu grupa. Komisijas sastāvā iekļauj piecus ekspertus. Ekspertiem kopumā ir pieredze iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu darbībā un kvalifikācija nozarē, kas atbilst vērtējamam studiju virzienam, un no kuriem viens ir Latvijas Studentu apvienības deleģēts pārstāvis, viens ir Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģēts pārstāvis un vismaz viens eksperts ir no ārvalstīm. Studiju virzienu ekspertu grupas vadītājam ir iepriekšēja pieredze augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanā.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

49. Studiju virzienu ekspertu grupas darbā bez balsstiesībām var piedalīties Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības deleģēti novērotāji un Studiju akreditācijas komisijas ieteikti novērotāji.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

50. Centrs triju darbdienu laikā pēc studiju virzienu ekspertu grupas apstiprināšanas informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par studiju virzienu ekspertu grupas sastāvu. Augstskola vai koledža triju darbdienu laikā var izteikt noraidījumu studiju virzienu ekspertu grupas locekļiem, iesniedzot centrā rakstisku pamatotu iesniegumu, kurā izskaidro katra noraidītā studiju virzienu ekspertu grupas locekļa noraidījuma iemeslus. Centrs divu nedēļu laikā izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu un, ja atzīst to par pamatotu, izveido jaunu ekspertu grupu.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

51. Studiju virzienu ekspertu grupa, ņemot vērā šo noteikumu 8.5. apakšpunktā minēto centra izstrādāto studiju virziena novērtēšanas metodiku un šo noteikumu 9. pielikumā minētos studiju virzienu vērtēšanas kritērijus, izvērtē augstskolas vai koledžas studiju virziena kvalitāti, pamatojoties uz akreditācijas iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem. Centrs sadarbībā ar augstskolu vai koledžu organizē studiju virzienu ekspertu grupas vizīti attiecīgajā augstskolā vai koledžā (arī filiālēs, kurās paredzēta studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošana). Studiju virzienu ekspertu grupa, izvērtējot akreditācijas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, ņem vērā arī faktiskos apstākļus augstskolā vai koledžā (arī filiālēs, kurās paredzēta studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošana). Ja studiju virzienu ekspertu grupas rīcībā nav pietiekamas informācijas, lai sniegtu vispusīgu un objektīvu kopīgo atzinumu, centrs nodrošina papildu informācijas iegūšanu.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

52. Studiju virzienu ekspertu grupas locekļi, sagatavojot kopīgo atzinumu, savstarpēji vienojas par attiecīgo kritēriju novērtējumu. Ja kāda studiju virzienu ekspertu grupas locekļa viedoklis par kādu no vērtējamajiem kritērijiem atšķiras, atšķirīgo viedokli norāda attiecīgajā kopīgā atzinuma sadaļā.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

53. Studiju virzienu ekspertu grupa mēneša laikā pēc vizītes augstskolā vai koledžā saskaņā ar šo noteikumu 2.6. apakšpunktā minētajām studiju virzienu ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijām sagatavo kopīgo atzinumu un iesniedz to centrā. Centrs kopīgā atzinuma kopiju nosūta attiecīgajai augstskolai vai koledžai.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429; grozījums punktā stājas spēkā 01.11.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

54. Studiju virzienu ekspertu grupa kopīgo atzinumu sagatavo, ņemot vērā šo noteikumu 8.5. apakšpunktā minēto studiju virziena novērtēšanas metodiku, šo noteikumu 9. pielikumā minētos studiju virziena vērtēšanas kritērijus un šādus informācijas avotus:

54.1. studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumu;

54.2. studējošo un darba devēju aptauju rezultātus, kā arī absolventu aptaujas rezultātus studiju virziena kārtējās akreditācijas gadījumā. Centrs izstrādā un studiju akreditācijas komisija apstiprina studējošo, darba devēju un absolventu aptaujā ietveramās obligātās tēmas;

54.3. šo noteikumu 46. punktā minēto studiju virziena atbilstības novērtējumu;

54.4. Izglītības kvalitātes valsts dienesta un sertifikācijas institūcijas saskaņā ar šo noteikumu 44. punktu sniegto informāciju;

54.5. novērotāju informāciju par studiju virziena īstenošanu, ja šāda informācija ir sniegta;

54.6. studiju virzienu ekspertu grupas ekspertu vizītes rezultātus augstskolā vai koledžā;

54.7. augstskolas vai koledžas papildus sniegto informāciju, ja studiju virzienu ekspertu grupa tādu pieprasīja.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

55. Studiju virzienu ekspertu grupa vizītes gaitā gūtās atziņas un galvenos secinājumus apspriež ar attiecīgā augstskolas vai koledžas studiju virziena vadību, kā arī akadēmiskā personāla un studējošo pārstāvjiem.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429)

56. Augstskola vai koledža 10 darbdienu laikā no šo noteikumu 53. punktā minētā kopīgā atzinuma saņemšanas dienas var izteikt komentārus par studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām, iesniedzot centrā aizpildītu veidlapu ar augstskolas vai koledžas komentāriem par augstskolas vai koledžas ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām (4. pielikums).

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

57. Pamatojoties uz šo noteikumu 56. punktā minēto augstskolas vai koledžas aizpildītu veidlapu ar augstskolas vai koledžas komentāriem par augstskolas vai koledžas ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām, studiju virzienu ekspertu grupa var precizēt kopīgo atzinumu un piecu darbdienu laikā pēc minētās veidlapas saņemšanas iesniegt precizēto atzinumu centrā. Kopīgo atzinumu centrs nodod studiju akreditācijas komisijai.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

58. Studiju akreditācijas komisijas locekļi iepazīstas ar augstskolas vai koledžas iesniegtajiem dokumentiem, novērtējumu, kas sagatavots saskaņā ar šo noteikumu 46. punktu, studiju virzienu ekspertu grupas sagatavoto kopīgo atzinumu, aizpildītu veidlapu ar augstskolas vai koledžas komentāriem par augstskolas vai koledžas ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām, ja tāda ir, Izglītības kvalitātes valsts dienesta un sertifikācijas institūcijas sniegto informāciju, ja tāda ir, kā arī, ja nepieciešams, ar faktiskajiem apstākļiem augstskolā vai koledžā un citu studiju akreditācijas komisijas rīcībā esošo informāciju.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

59. Studiju akreditācijas komisija informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par akreditācijas iesnieguma izskatīšanas iekļaušanu studiju akreditācijas komisijas darba kārtībā, tā izskatīšanas datumu, laiku un vietu.

60. Lēmumu par studiju virziena akreditāciju studiju akreditācijas komisija pieņem Augstskolu likumā noteiktajā termiņā, pamatojoties uz studiju virzienu ekspertu grupas kopīgo atzinumu un citu šo noteikumu 58. punktā minēto informāciju.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

61. Ja studiju virziena akreditācijas laikā studiju akreditācijas komisija, pamatojoties uz centra veikto studiju virziena atbilstības novērtējumu vai studiju virziena novērtēšanas kopīgo komisijas atzinumu, konstatē, ka kāda no attiecīgajam studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām neatbilst normatīvo aktu prasībām, tā var ierosināt studiju programmu licencēšanas komisijai pieņemt lēmumu par licences anulēšanu attiecīgajai studiju programmai vai ierosināt augstskolai vai koledžai slēgt atsevišķu šim studiju virzienam atbilstošu studiju programmu.

62. Centrs 10 darbdienu laikā pēc studiju akreditācijas komisijas lēmuma pieņemšanas to izsniedz augstskolai vai koledžai. Ja studiju akreditācijas komisija ir pieņēmusi lēmumu akreditēt studiju virzienu vai veikt izmaiņas studiju virziena akreditācijas lapā, centrs 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izsniedz Izglītības un zinātnes ministrijai lēmuma kopiju un centra sagatavoto studiju virziena akreditācijas lapu (11. pielikums). Izglītības un zinātnes ministrija 10 darbdienu laikā pēc studiju akreditācijas komisijas lēmuma kopijas un studiju virziena akreditācijas lapas saņemšanas izsniedz centram izglītības un zinātnes ministra parakstītu studiju virziena akreditācijas lapu. Izglītības un zinātnes ministra parakstīto studiju virziena akreditācijas lapu centrs izsniedz augstskolai vai koledžai, kā arī reģistrē to.

63. Līdz studiju virziena kārtējai akreditācijai akreditētam studiju virzienam atbilstošas studiju programmas atbilstību Augstskolu likuma 1. panta 1.1 punktā noteiktajam nosacījumam (ja studiju programma licencēta pēc attiecīgā studiju virziena akreditācijas) apliecina attiecīgajai studiju programmai izsniegtā licence.

64. Studiju akreditācijas komisija var pieņemt lēmumu par atteikumu akreditēt studiju virzienu augstskolā vai koledžā Augstskolu likumā noteiktajos gadījumos.

65. Studiju akreditācijas komisijas lēmumus var apstrīdēt centrā. Centra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

66. Par katru studiju virzienu augstskola vai koledža akreditācijai sagatavo pašnovērtējuma ziņojumu un publicē to augstskolas vai koledžas tīmekļvietnē. Katru gadu pēc akreditācijas augstskola vai koledža gatavo pārskatu par veiktajām darbībām studiju virziena pilnveidei, un to apstiprina augstskolas senāts vai koledžas padome līdz nākamā gada 15. janvārim. Pārskatu par veiktajām darbībām studiju virziena pilnveidei augstskola vai koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā vai centrā pēc tā pieprasījuma, kā arī publicē augstskolas vai koledžas tīmekļvietnē.

66.1 Ja studiju virziens ir akreditēts uz diviem gadiem, augstskola vai koledža sešu mēnešu laikā no šo noteikumu 60. punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas informē centru par tās veiktajām darbībām, lai novērstu studiju virziena akreditācijas procesā konstatētos trūkumus un ieviestu studiju virzienu ekspertu grupas sniegtās rekomendācijas. Ja studiju virziens ir akreditēts uz sešiem gadiem, šajā punktā norādīto informāciju augstskola vai koledža iesniedz centrā 12 mēnešu laikā no šo noteikumu 60. punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

67. Centrs mēneša laikā no šo noteikumu 66.1 punktā minētās informācijas saņemšanas iepazīstas ar augstskolas vai koledžas veiktajām darbībām studiju virziena pilnveidei, kā arī citu informāciju par studiju īstenošanu attiecīgajā studiju virzienā. Ja konstatēti būtiski trūkumi, centrs par tiem informē studiju akreditācijas komisiju.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

68. Izglītības un zinātnes ministrs pieņem lēmumu par studiju virziena ārpuskārtas akreditāciju Augstskolu likumā noteiktajos gadījumos.

69. Ja izglītības un zinātnes ministrs pieņem lēmumu par studiju virziena ārpuskārtas akreditāciju, tā notiek saskaņā ar šajā nodaļā minēto kārtību.

70. Studiju akreditācijas komisija studiju virziena ārpuskārtas akreditācijas ietvaros pieņem vienu no Augstskolu likuma 55.3 panta astotajā daļā noteiktajiem lēmumiem.

V. Akreditācijas finansēšana

71. Augstskolas, koledžas un studiju virziena akreditācijas izdevumus, kā arī izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 8.7. apakšpunktā minēto izmaiņu novērtēšanu, sedz saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu cenrādi no attiecīgās augstskolas vai koledžas budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 17.01.2017. noteikumiem Nr. 31)

72. Augstskolas vai koledžas ārkārtas akreditācijas un studiju virzienu ārpuskārtas akreditācijas izdevumus saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu cenrādi sedz no Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.

VI. Noslēguma jautājumi

73. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 25. septembra noteikumus Nr. 668 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 165. nr.; 2013, 82. nr.).

74. Iesniegumus par augstskolas, koledžas vai studiju virziena akreditāciju, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskata saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 25. septembra noteikumiem Nr. 668 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi", bet izsniedz šo noteikumu 11. pielikumā norādīto studiju virziena akreditācijas lapu.

75. Iesniegumi par izmaiņām studiju virzienā vai studiju virziena akreditācijas lapā, kas iesniegti līdz 2017. gada 31. janvārim, izskatāmi atbilstoši šo noteikumu regulējumam, kas bija spēkā iesniegumu iesniegšanas dienā.

(MK 17.01.2017. noteikumu Nr. 31 redakcijā)

76. Centrs līdz 2017. gada 31. oktobrim savā tīmekļvietnē publicē šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētās augstskolu, koledžu un studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas un 2.6. apakšpunktā minētās augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 407
Augstskolas vai koledžas pašnovērtējums

(Pielikums svītrots no 01.11.2017. ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429, sk. grozījumu 2. punktu)

2.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 407
Augstskolas un koledžas atbilstība normatīvo aktu prasībām

(Pielikums grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429; grozījums pielikumā stājas spēkā 01.11.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

Augstskolas, koledžas vai
tās filiāles nosaukums
 

 

Nr. p. k.PrasībaAtbilstNeatbilst (norādot pamatojumu)Atbilst daļēji (norādot pamatojumu vai citu informāciju)
1.Augstskolā vai koledžā izveidotas lēmējinstitūcijas, ievēlēts rektors vai iecelts rektora vietas izpildītājs vai iecelts koledžas direktors saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto kārtību   
2.Augstskolas satversme vai koledžas nolikums ir apstiprināti augstskolas satversmes sapulcē vai koledžas padomē   
3.Augstskolā vai koledžā īstenoto studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi ir publiskoti tīmekļvietnēs un to saturs atbilst šo noteikumu 2.5. apakšpunktam   
4.Par studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs atbilst noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus   
5.Studiju programmas akadēmiskā personāla valsts valodas zināšanas atbilst noteikumiem par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai   
6.Ārvalstu vieslektoru īpatsvars akadēmiskajā personālā atbilst Augstskolu likumā noteiktajām prasībām   
7.Studiju programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls zina vismaz B2 līmenī studiju programmas īstenošanas valodu   
8.Doktora studiju programmas akadēmiskā personāla sastāvā ir ne mazāk kā pieci doktori, no kuriem vismaz trīs ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti tajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē, kurā studiju programma plāno piešķirt zinātnisko grādu   
9.Akadēmiskās studiju programmas akadēmiskais personāls atbilst Augstskolu likuma 55. panta pirmās daļas trešajā punktā noteiktajām prasībām   
10.Akadēmiskā personāla atalgojums atbilst noteikumiem par pedagogu darba samaksu   
11.Studiju līguma paraugs atbilst noteikumiem par studiju līgumā obligāti ietveramajiem nosacījumiem   
12.Studējošo pašpārvalde saņem finansējumu atbilstoši Augstskolu likuma 53. panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām   
13.Pārskata periodā Izglītības kvalitātes valsts dienesta veikto pārbaužu rezultāti ir ņemti vērā un trūkumi novērsti   
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 407
Augstskolas vai koledžas vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

1. Augstskolas vai koledžas mērķi un uzdevumi, to skaidrība, sasniedzamība, saistība ar zinātnes un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskās jaunrades, augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla mērķiem un uzdevumiem, studējošo interesēm un vajadzībām. Pārvaldības struktūras atbilstība šajā punktā minētajam.

2. Augstskolas vai koledžas un tās filiāļu (ja tādas ir) materiāltehniskās bāzes kvantitātes un kvalitātes atbilstība studiju virzieniem augstskolā vai koledžā, tiem atbilstošajām īstenotajām studiju programmām un ar tiem saistītajai pētniecībai un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskajai jaunradei.

3. Augstskolas vai koledžas un tās filiāļu (ja tādas ir) resursu kvantitātes un kvalitātes atbilstība studiju virzienu un tiem atbilstošo studiju programmu īstenošanai un ar tiem saistītajai pētniecībai un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskajai jaunradei.

4. Augstskolas vai koledžas un tās filiāļu (ja tādas ir) personāla kvantitātes un kvalitātes atbilstība studiju virzienu un tiem atbilstošo studiju programmu īstenošanai un ar tiem saistītajai pētniecībai un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskajai jaunradei.

5. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas augstskolā vai koledžā atbilstība augstskolas vai koledžas mērķu sasniegšanai, izvērtējot iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aspektus.

6. Studiju organizācijas un vadības atbilstība augstskolas vai koledžas studiju virzienu un tiem atbilstošo studiju programmu īstenošanai un ar tiem saistītajai pētniecībai un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskajai jaunradei.

7. Augstskolas vai koledžas darbība zinātnes, pētniecības un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskās jaunrades jomā un tās atbilstība augstskolas vai koledžas studiju virzienu un tiem atbilstošo studiju programmu īstenošanai un ar tiem saistītajai pētniecībai un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskajai jaunradei.

8. Augstskolas vai koledžas darbība, lai nodrošinātu studiju, pētniecības, un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskās jaunrades atbilstību darba tirgus prasībām.

9. Starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas atbilstība augstskolas vai koledžas mērķu sasniegšanai, studiju virzienu un tiem atbilstošo studiju programmu īstenošanai un ar tiem saistītajai pētniecībai, un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskajai jaunradei.

10. Studējošo pašpārvaldes darbība.

11. Augstskolas vai koledžas studējošo atbalsta sistēma izglītības un karjeras attīstības jautājumos nodarbinātības sekmēšanai.

4.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 407

(Pielikums MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

Augstskolas vai koledžas komentāri par augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām
Nr. p. k.Augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētās kļūdas (norāda lappuses numuru)Augstskolas vai koledžas komentārs par konstatētajām kļūdām un priekšlikums to novēršanai (īss, koncentrēts pamatojums)
1.  
..  
..  
5.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 407

(lielais Latvijas valsts ģerbonis)

Akreditācijas lapa

Rīgā

Nr.__________
(akreditācijas lapas
reģistrācijas numurs)
(augstskolas vai koledžas nosaukums datīvā)
(augstskolas vai koledžas juridiskā adrese un Izglītības iestāžu reģistra reģistrācijas apliecības numurs)
(augstskolas vai koledžas filiāles un filiāļu juridiskās adreses)

ir tiesības izsniegt valsts atzītus diplomus par akreditētas studiju programmas apgūšanu pēc augstskolas
satversmes apstiprināšanas Ministru kabinetā vai Saeimā vai koledžas nolikuma
apstiprināšanas Ministru kabinetā

Pamatojums:

Augstākās izglītības padomes ______. gada _____.________ lēmums Nr.___

Izglītības un zinātnes ministrs 
 (vārds, uzvārds)
____.___.______.  
(datums)  
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
6. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 407
Studiju virzieni augstākajā izglītībā
1. Izglītība, pedagoģija un sports.
2. Mākslas.
3. Reliģija un teoloģija.
4. Vēsture un filozofija.
5. Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas.
6. Tulkošana.
7. Psiholoģija.
8. Socioloģija, politoloģija un antropoloģija.
9. Ekonomika.
10. Informācijas un komunikācijas zinātnes.
11. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība.
12. Tiesību zinātne.
13. Dzīvās dabas zinātnes.
14. Ģeogrāfijas un zemes zinātnes.
15. Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija.
16. Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika.
17. Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne.
18. Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības.
19. Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas.
20. Ražošana un pārstrāde.
21. Arhitektūra un būvniecība.
22. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna.
23. Veselības aprūpe.
24. Sociālā labklājība.
25. Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija.
26. Transporta pakalpojumi.
27. Vides aizsardzība.
28. Iekšējā drošība un civilā aizsardzība.
29. Militārā aizsardzība.
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
7. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 407
Studiju virziena pašnovērtējums

(Pielikums svītrots no 01.11.2017. ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429, sk. grozījumu 2. punktu)

8.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 407
Studiju virziena atbilstība normatīvo aktu prasībām
Augstskolas, koledžas
vai tās filiāles nosaukums
 
Studiju virziena nosaukums 
Studiju programmas nosaukums 


Nr. p. k.PrasībaAtbilstNeatbilst (norādot pamatojumu)Atbilst daļēji (norādot pamatojumu)
1.Par studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs atbilst kārtībai, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus   
2.Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu likvidē, pieteicējs nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā vai koledžā (finansiālais pamatojums vai līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu)   
3.Studiju programmas akadēmiskā personāla valsts valodas zināšanas atbilst noteikumiem par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai   
4.Doktora studiju programmas akadēmiskā personāla sastāvā ir ne mazāk kā pieci doktori, no kuriem vismaz trīs ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti tajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē, kurā studiju programma plāno piešķirt zinātnisko grādu   
5.Akadēmiskās studiju programmas akadēmiskais personāls atbilst Augstskolu likuma 55. panta pirmās daļas trešajā punktā noteiktajām prasībām   
6.Akadēmiskā personāla atalgojums atbilst pedagogu darba samaksas noteikumiem   
7.Studiju līguma paraugs atbilst studiju līgumā obligāti ietveramajiem nosacījumiem   
8.Studiju kursu apraksti un studiju materiāli ir sagatavoti visās valodās, kurās studiju programma tiek īstenota   
9.Ja pēc studiju programmas apgūšanas tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija, profesionālajai kvalifikācijai atbilstošais profesijas standarts ir spēkā esošs   
10.Ja akadēmiskajā studiju programmā paredzēts, ka studēs mazāk nekā 250 pilna laika studējošo, ir saņemts attiecīgs Augstākās izglītības padomes atzinums atbilstoši Augstskolu likuma 55. panta otrajai daļai   
11.Studiju programmas saturisko daļu sadalījums atbilst valsts standartiem augstākajā izglītībā   
12.Kontaktstundu skaits atbilst valsts standartiem augstākajā izglītībā   
13.Pārskata periodā Izglītības kvalitātes valsts dienesta veikto pārbaužu rezultāti ir ņemti vērā un trūkumi novērsti   
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
9. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 407
Studiju virziena vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

1. Studiju virziena kā vienota veseluma un tam atbilstošo studiju programmu aktualitāte, mērķi un uzdevumi, to skaidrība, sasniedzamība, saskaņotība ar augstskolas vai koledžas kopējo stratēģisko attīstību.

2. Studiju virziena vadība.

3. Studiju virziena resursi un nodrošinājums.

4. Zinātniskās pētniecības un, vērtējot studiju virzienu "Mākslas", arī mākslinieciskās jaunrades organizācija studiju virziena ietvaros un augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās pētniecības un, vērtējot studiju virzienu "Mākslas", arī mākslinieciskās jaunrades darbs.

5. Sadarbības un internacionalizācijas atbilstība studiju virziena attīstības mērķu sasniegšanai, studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai un ar to saistītajai pētniecībai un, vērtējot studiju virzienu "Mākslas", arī mākslinieciskajai jaunradei.

6. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte studiju virziena attīstības mērķu sasniegšanai, izvērtējot iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aspektus.

7. Studējošo pašpārvaldes darbība.

8. Studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu savstarpējā atbilstība.

9. Studiju saturs.

10. Studiju programmas resursi un nodrošinājums.

11. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas.

12. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši).

10.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 407
Studiju virziena novērtēšanas komisijas kopīgais atzinums par studiju virziena vērtēšanu

(Pielikums svītrots no 01.11.2017. ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 429, sk. grozījumu 2. punktu)

11.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 407

(lielais Latvijas valsts ģerbonis)

Studiju virziena akreditācijas lapa

Rīgā

 Nr. __________
 (akreditācijas lapas reģistrācijas numurs)
(augstskolas vai koledžas nosaukums datīvā)
 

ir tiesības īstenot akreditēto studiju virzienu

(studiju virziena nosaukums nominatīvā)

un studiju virzienam atbilstošās
studiju virziena akreditācijas lapas Nr. _____ pielikumā
norādītās studiju programmas un
piešķirt atbilstošus grādus, grādus un profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas

   
 (studiju virziena nosaukums nominatīvā) 

akreditēts līdz _____. gada _____. _____________

Pamatojums:

Studiju akreditācijas komisijas sēdes ___. gada__. ________ lēmums Nr. ___

Izglītības un zinātnes ministrs 
 (vārds, uzvārds)
 ____.___.______.  
(datums)  
Pielikums studiju virziena  
 (studiju virziena nosaukums nominatīvā) 

akreditācijas lapai Nr. ____

Studiju programmas

Nr. p. k.nosaukumskodsapjoms kredītpunktosīstenošanas veids un forma, īpaši norādot tālmācībuīstenošanas vietapiešķiramais grāds/
profesionālā kvalifikācija
studiju programmas īstenošanas valoda
Izglītības un zinātnes ministrs 
 (vārds, uzvārds)
____.___.______.  
(datums)  
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 407Pieņemts: 14.07.2015.Stājas spēkā: 30.07.2015.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 29.07.2015. OP numurs: 2015/146.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
275560
{"selected":{"value":"01.11.2017","content":"<font class='s-1'>01.11.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2017","iso_value":"2017\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2017","iso_value":"2017\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2017.-31.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2017","iso_value":"2017\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2017.-27.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.07.2015","iso_value":"2015\/07\/30","content":"<font class='s-1'>30.07.2015.-31.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.11.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)