Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 429

Rīgā 2017. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 37 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 9. panta pirmo daļu,
55.3 panta devīto daļu un Izglītības likuma
14. panta 8. un 10. punktu un 27. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 146. nr.; 2017, 16. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "novērtēšanas komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "augstskolu vai koledžu ekspertu grupa" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "studiju virziena novērtēšanas komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "studiju virzienu ekspertu grupa" (attiecīgā locījumā);

1.3. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Akadēmiskās informācijas centrs (turpmāk - centrs):

2.1. izstrādā un savā darbībā ievēro augstskolu un koledžu un studiju virzienu ārējās kvalitātes novērtēšanas metodikas un procedūras, kas atbilst Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā izstrādātajiem standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā;

2.2. organizē augstskolu vai koledžu novērtēšanas komisijas (turpmāk - augstskolu vai koledžu ekspertu grupa) un studiju virzienu novērtēšanas komisijas (turpmāk - studiju virzienu ekspertu grupa) darbu, tai skaitā augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas vizītes augstskolās, koledžās, to filiālēs, piedalās tajās, kā arī nodrošina nepieciešamās informācijas iegūšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām;

2.3. atlasa un apstiprina augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas sastāvā iekļaujamos ekspertus, augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas vadītāju, kā arī apstiprina šo noteikumu 18. un 49. punktā minēto novērotāju dalību augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas darbā;

2.4. izstrādā studiju akreditācijas komisijas locekļu un ekspertu atlases kritērijus un principus;

2.5. izstrādā augstskolu, koledžu un studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas;

2.6. izstrādā augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas;

2.7. nodrošina akreditācijas procesa dokumentēšanu un arhivēšanu;

2.8. organizē Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes (turpmāk - kvalitātes nodrošināšanas padome) un studiju akreditācijas komisijas sēdes, pieprasa un saņem nepieciešamās ziņas no valsts reģistriem;

2.9. centra tīmekļvietnē publicē informāciju par studiju programmu, studiju virzienu, augstskolu un koledžu akreditāciju, kā arī šo noteikumu 2.5. un 2.6. apakšpunktā minēto informāciju;

2.10. sniedz informāciju un konsultācijas augstskolu un koledžu darbības, kā arī studiju virzienu un studiju programmu kvalitātes nodrošināšanas jomā;

2.11. analizē augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas rezultātus un sniedz ieteikumus tās pilnveidei;

2.12. piedalās Eiropas augstākās izglītības telpas institūciju darbībā un aktivitātēs augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā;

2.13. veic citas ar augstākās izglītības kvalitātes pilnveidi un nodrošināšanu saistītas darbības.";

1.4. svītrot 5.2. un 5.3. apakšpunktu;

1.5. svītrot 8.2. un 8.3. apakšpunktu;

1.6. izteikt 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. augstskolas vai koledžas pašnovērtējuma ziņojumu, kas atbilst šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajām pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijām;";

1.7. aizstāt 12.2. apakšpunktā vārdus "ietveramos obligātos jautājumus" ar vārdiem "ietveramās obligātās tēmas";

1.8. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Triju darbdienu laikā pēc augstskolas vai koledžas ekspertu grupas apstiprināšanas centrs informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par augstskolas vai koledžas ekspertu grupas sastāvu. Augstskola vai koledža triju darbdienu laikā var izteikt noraidījumu augstskolas vai koledžas ekspertu grupas locekļiem, iesniedzot centrā pamatotu rakstisku iesniegumu, kurā izskaidro katra noraidītā augstskolas vai koledžas ekspertu grupas locekļa noraidījuma iemeslus. Centrs divu nedēļu laikā izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu un, ja atzīst iesniegumu par pamatotu, izveido jaunu augstskolas vai koledžas ekspertu grupu.";

1.9. papildināt 20.2. apakšpunktu aiz vārda "kritērijiem" ar vārdiem un skaitli "un šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minēto augstskolu un koledžu novērtēšanas metodiku";

1.10. svītrot 27. punkta otrajā teikumā vārdus "un nodod padomei";

1.11. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Augstskola vai koledža 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27. punktā minētā augstskolas vai koledžas ekspertu grupas kopīgā atzinuma saņemšanas var sniegt komentārus par augstskolas vai koledžas ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām, iesniedzot centrā aizpildītu veidlapu ar augstskolas vai koledžas komentāriem par augstskolas vai koledžas ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām (4. pielikums).";

1.12. papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Pamatojoties uz augstskolas vai koledžas aizpildītu šo noteikumu 28. punktā minēto veidlapu, augstskolas vai koledžas ekspertu grupa var precizēt kopīgo atzinumu un piecu darbdienu laikā pēc veidlapas saņemšanas iesniegt centrā precizēto atzinumu. Centrs kopīgo atzinumu nodod padomei.";

1.13. aizstāt 29. punktā vārdus "izziņu (ja tāda ir)" ar vārdiem "veidlapu ar augstskolas vai koledžas komentāriem par augstskolas vai koledžas ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām, ja tāda ir";

1.14. papildināt 31. punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "pamatojoties uz" ar vārdiem "augstskolas vai koledžas ekspertu grupas kopīgo atzinumu un citu";

1.15. izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Akreditācijas iesniegumam pievieno studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumu, kas atbilst šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajām pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijām, un apliecinājumu, ka maksa par studiju virziena akreditāciju ir ieskaitīta centra bankas kontā. Studiju virziena akreditācijai nepieciešamos datus par augstskolu vai koledžu, kas ir iekļauti valsts un Izglītības un zinātnes ministrijas reģistros, centrs pieprasa un saņem no šiem reģistriem.";

1.16. izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Centrs pieprasa Izglītības kvalitātes valsts dienestam 10 darbdienu laikā sniegt informāciju par pārkāpumiem, kas konstatēti, īstenojot augstskolas vai koledžas novērtējamam studiju virzienam atbilstošo studiju programmu, augstskolas vai koledžas veiktajiem pasākumiem šo pārkāpumu novēršanā un sūdzībām, kas saņemtas saistībā ar attiecīgajam studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanu, kā arī pieprasa sertifikācijas institūcijai vai Aizsardzības ministrijai, ja programma attiecas uz militārās aizsardzības jomu, 10 darbdienu laikā sniegt studiju virzienam atbilstošo studiju programmu novērtējumu.";

1.17. papildināt 45.2. apakšpunktu aiz vārda "kritērijiem" ar vārdiem un skaitli "un šo noteikumu 8.5. apakšpunktā minēto studiju virzienu novērtēšanas metodiku";

1.18. izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Centrs triju darbdienu laikā pēc studiju virzienu ekspertu grupas apstiprināšanas informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par studiju virzienu ekspertu grupas sastāvu. Augstskola vai koledža triju darbdienu laikā var izteikt noraidījumu studiju virzienu ekspertu grupas locekļiem, iesniedzot centrā rakstisku pamatotu iesniegumu, kurā izskaidro katra noraidītā studiju virzienu ekspertu grupas locekļa noraidījuma iemeslus. Centrs divu nedēļu laikā izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu un, ja atzīst to par pamatotu, izveido jaunu ekspertu grupu.";

1.19. papildināt 51. punkta trešo teikumu aiz vārdiem "augstskolā vai koledžā" ar vārdiem "(arī filiālēs, kurās paredzēta studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošana)";

1.20. aizstāt 53. punktā skaitli un vārdu "10. pielikumu" ar skaitli un vārdiem "2.6. apakšpunktā minētajām studiju virzienu ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijām";

1.21. svītrot 53. punkta otrajā teikumā vārdus "un nodod studiju akreditācijas komisijai";

1.22. izteikt 54. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"54. Studiju virzienu ekspertu grupa kopīgo atzinumu sagatavo, ņemot vērā šo noteikumu 8.5. apakšpunktā minēto studiju virziena novērtēšanas metodiku, šo noteikumu 9. pielikumā minētos studiju virziena vērtēšanas kritērijus un šādus informācijas avotus:";

1.23. aizstāt 54.2. apakšpunktā vārdus "ietveramos obligātos jautājumus" ar vārdiem "ietveramās obligātās tēmas";

1.24. izteikt 56., 57. un 58. punktu šādā redakcijā:

"56. Augstskola vai koledža 10 darbdienu laikā no šo noteikumu 53. punktā minētā kopīgā atzinuma saņemšanas dienas var izteikt komentārus par studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām, iesniedzot centrā aizpildītu veidlapu ar augstskolas vai koledžas komentāriem par augstskolas vai koledžas ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām (4. pielikums).

57. Pamatojoties uz šo noteikumu 56. punktā minēto augstskolas vai koledžas aizpildītu veidlapu ar augstskolas vai koledžas komentāriem par augstskolas vai koledžas ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām, studiju virzienu ekspertu grupa var precizēt kopīgo atzinumu un piecu darbdienu laikā pēc minētās veidlapas saņemšanas iesniegt precizēto atzinumu centrā. Kopīgo atzinumu centrs nodod studiju akreditācijas komisijai.

58. Studiju akreditācijas komisijas locekļi iepazīstas ar augstskolas vai koledžas iesniegtajiem dokumentiem, novērtējumu, kas sagatavots saskaņā ar šo noteikumu 46. punktu, studiju virzienu ekspertu grupas sagatavoto kopīgo atzinumu, aizpildītu veidlapu ar augstskolas vai koledžas komentāriem par augstskolas vai koledžas ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām, ja tāda ir, Izglītības kvalitātes valsts dienesta un sertifikācijas institūcijas sniegto informāciju, ja tāda ir, kā arī, ja nepieciešams, ar faktiskajiem apstākļiem augstskolā vai koledžā un citu studiju akreditācijas komisijas rīcībā esošo informāciju.";

1.25. izteikt 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Lēmumu par studiju virziena akreditāciju studiju akreditācijas komisija pieņem Augstskolu likumā noteiktajā termiņā, pamatojoties uz studiju virzienu ekspertu grupas kopīgo atzinumu un citu šo noteikumu 58. punktā minēto informāciju.";

1.26. papildināt noteikumus ar 66.1 punktu šādā redakcijā:

"66.1 Ja studiju virziens ir akreditēts uz diviem gadiem, augstskola vai koledža sešu mēnešu laikā no šo noteikumu 60. punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas informē centru par tās veiktajām darbībām, lai novērstu studiju virziena akreditācijas procesā konstatētos trūkumus un ieviestu studiju virzienu ekspertu grupas sniegtās rekomendācijas. Ja studiju virziens ir akreditēts uz sešiem gadiem, šajā punktā norādīto informāciju augstskola vai koledža iesniedz centrā 12 mēnešu laikā no šo noteikumu 60. punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas.";

1.27. izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

"67. Centrs mēneša laikā no šo noteikumu 66.1 punktā minētās informācijas saņemšanas iepazīstas ar augstskolas vai koledžas veiktajām darbībām studiju virziena pilnveidei, kā arī citu informāciju par studiju īstenošanu attiecīgajā studiju virzienā. Ja konstatēti būtiski trūkumi, centrs par tiem informē studiju akreditācijas komisiju.";

1.28. papildināt noteikumus ar 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Centrs līdz 2017. gada 31. oktobrim savā tīmekļvietnē publicē šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētās augstskolu, koledžu un studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas un 2.6. apakšpunktā minētās augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas.";

1.29. svītrot 1., 7. un 10. pielikumu;

1.30. aizstāt 2. pielikuma 3. punkta ailē "Prasība" skaitli un vārdu "1. pielikumam" ar skaitli un vārdu "2.5. apakšpunktam";

1.31. izteikt 3. un 4. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 407

Augstskolas vai koledžas vērtēšanas kritēriji

1. Augstskolas vai koledžas mērķi un uzdevumi, to skaidrība, sasniedzamība, saistība ar zinātnes un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskās jaunrades, augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla mērķiem un uzdevumiem, studējošo interesēm un vajadzībām. Pārvaldības struktūras atbilstība šajā punktā minētajam.

2. Augstskolas vai koledžas un tās filiāļu (ja tādas ir) materiāltehniskās bāzes kvantitātes un kvalitātes atbilstība studiju virzieniem augstskolā vai koledžā, tiem atbilstošajām īstenotajām studiju programmām un ar tiem saistītajai pētniecībai un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskajai jaunradei.

3. Augstskolas vai koledžas un tās filiāļu (ja tādas ir) resursu kvantitātes un kvalitātes atbilstība studiju virzienu un tiem atbilstošo studiju programmu īstenošanai un ar tiem saistītajai pētniecībai un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskajai jaunradei.

4. Augstskolas vai koledžas un tās filiāļu (ja tādas ir) personāla kvantitātes un kvalitātes atbilstība studiju virzienu un tiem atbilstošo studiju programmu īstenošanai un ar tiem saistītajai pētniecībai un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskajai jaunradei.

5. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas augstskolā vai koledžā atbilstība augstskolas vai koledžas mērķu sasniegšanai, izvērtējot iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aspektus.

6. Studiju organizācijas un vadības atbilstība augstskolas vai koledžas studiju virzienu un tiem atbilstošo studiju programmu īstenošanai un ar tiem saistītajai pētniecībai un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskajai jaunradei.

7. Augstskolas vai koledžas darbība zinātnes, pētniecības un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskās jaunrades jomā un tās atbilstība augstskolas vai koledžas studiju virzienu un tiem atbilstošo studiju programmu īstenošanai un ar tiem saistītajai pētniecībai un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskajai jaunradei.

8. Augstskolas vai koledžas darbība, lai nodrošinātu studiju, pētniecības, un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskās jaunrades atbilstību darba tirgus prasībām.

9. Starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas atbilstība augstskolas vai koledžas mērķu sasniegšanai, studiju virzienu un tiem atbilstošo studiju programmu īstenošanai un ar tiem saistītajai pētniecībai, un, ja tiek īstenots studiju virziens "Mākslas", arī mākslinieciskajai jaunradei.

10. Studējošo pašpārvaldes darbība.

11. Augstskolas vai koledžas studējošo atbalsta sistēma izglītības un karjeras attīstības jautājumos nodarbinātības sekmēšanai.

4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 407

Augstskolas vai koledžas komentāri par augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām

Nr. p. k. Augstskolu vai koledžu ekspertu grupas un studiju virzienu ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētās kļūdas (norāda lappuses numuru) Augstskolas vai koledžas komentārs par konstatētajām kļūdām un priekšlikums to novēršanai (īss, koncentrēts pamatojums)
1.    
..    
..  

"

1.32. izteikt 9. pielikumu šādā redakcijā:

"9. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 407

Studiju virziena vērtēšanas kritēriji

1. Studiju virziena kā vienota veseluma un tam atbilstošo studiju programmu aktualitāte, mērķi un uzdevumi, to skaidrība, sasniedzamība, saskaņotība ar augstskolas vai koledžas kopējo stratēģisko attīstību.

2. Studiju virziena vadība.

3. Studiju virziena resursi un nodrošinājums.

4. Zinātniskās pētniecības un, vērtējot studiju virzienu "Mākslas", arī mākslinieciskās jaunrades organizācija studiju virziena ietvaros un augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās pētniecības un, vērtējot studiju virzienu "Mākslas", arī mākslinieciskās jaunrades darbs.

5. Sadarbības un internacionalizācijas atbilstība studiju virziena attīstības mērķu sasniegšanai, studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai un ar to saistītajai pētniecībai un, vērtējot studiju virzienu "Mākslas", arī mākslinieciskajai jaunradei.

6. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte studiju virziena attīstības mērķu sasniegšanai, izvērtējot iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aspektus.

7. Studējošo pašpārvaldes darbība.

8. Studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu savstarpējā atbilstība.

9. Studiju saturs.

10. Studiju programmas resursi un nodrošinājums.

11. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas.

12. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši)."

2. Šo noteikumu 1.15., 1.20., 1.29. un 1.30. apakšpunkts stājas spēkā 2017. gada 1. novembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 407 "Augstskolu, koledžu un studiju .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 429Pieņemts: 25.07.2017.Stājas spēkā: 28.07.2017.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 148, 27.07.2017. OP numurs: 2017/148.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
292476
28.07.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)