Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.402

Rīgā 2015.gada 14.jūlijā (prot. Nr.34 21.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā" (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014), Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, (turpmāk – regula Nr. 1303/2013) un Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģēto Regulu (ES) 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu (turpmāk – regula 2015/288).

2. Šo noteikumu izpratnē akvakultūra ir ūdens organismu audzēšana vai kultivēšana ar metodēm, kas paredzētas šo organismu produkcijas palielināšanai, pārsniedzot vides dabiskās spējas. Ūdens organismi paliek fiziskas vai juridiskas personas īpašumā visu to audzēšanas un kultivēšanas, kā arī iegūšanas laiku.

3. Pasākuma mērķis saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 6. pantu ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana.

4. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projektu uzraudzību veic un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

4.1 Lauku atbalsta dienests un atbalsta pretendents apstrādā personas datus (personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, Lauku atbalsta dienesta klienta numuru, nekustamā īpašuma adresi, nekustamā īpašuma kadastra numuru), lai nodrošinātu šo noteikumu 1. punktā minētā pasākuma īstenošanu.

(MK 21.08.2018. noteikumu Nr. 540 redakcijā)

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

5. Atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) ir:

5.1. komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir audzējis akvakultūras produkciju pārdošanai vismaz vienu gadu;

5.2. komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai, vai komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas audzē akvakultūras produkciju pārdošanai mazāk nekā vienu gadu.

6. Pasākumā atbalsta investīcijas iekšzemes akvakultūrā tādās ražošanas būvēs, iekārtās, tehnikā, aprīkojumā vai informācijas tehnoloģijās, kas sekmē akvakultūras produkcijas ražošanas apjoma kāpumu, ražošanas efektivitātes palielināšanos, audzēto akvakultūras dzīvnieku sugu dažādošanu, dzīvnieku veselības un labturības nodrošināšanu, kā arī to aizsardzību pret savvaļas plēsoņām, produktu kvalitātes uzlabošanu vai vērtības pievienošanu uzņēmumā vai saimniecībā saražotajiem akvakultūras produktiem.

7. Pasākumā atbalstu piešķir pretendentiem, kuru investīcijas projektā ir saistītas ar karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanu. Atbalstu par citām akvakultūras dzīvnieku sugām piešķir saskaņā ar pretendenta iesniegtu neatkarīgu tirgus pētījumu, kuru veikusi zinātniska institūcija vai starptautiska organizācija un tīmekļvietnē publicējusi pētījuma rezultātus, kas pierāda attiecīgo sugu akvakultūras produkcijas ilgtspēju un perspektīvas noieta tirgos.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 793; MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 540)

8. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija.

9. Nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu, ir pretendenta īpašumā, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā. Ja nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu, nav pretendenta īpašumā, tad par nekustamo īpašumu zemesgrāmatā ir reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums vai zemesgrāmatā ierakstītas apbūves tiesības:

9.1. vismaz uz deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, ja paredzēta jaunas būves būvniecība, būves ierīkošana, pārbūve, novietošana vai atjaunošana;

9.2. vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, ja paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 698 redakcijā)

10. Pēc projekta īstenošanas:

10.1. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētais pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem vai mērķiem:

10.1.1. vismaz par 10 procentiem palielina akvakultūras produkcijas ražošanas apjomu (tonnās vai pēc zivju mazuļu skaita) vai akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījumu vai vismaz par 30 procentiem no ieguldīto investīciju apmēra palielina akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījumu;

10.1.2. vismaz par 10 procentiem palielina akvakultūras produkcijas ražošanas efektivitāti, un to apliecina izmaksu samazinājums uz vienu saražoto produkcijas vienību vai saražotās produkcijas apjoma palielinājums uz nodarbināto;

10.1.3. vismaz par 10 procentiem palielina akvakultūras produkcijas ražošanas apjomu (tonnās), ja pasākumā projektu īsteno ar šo noteikumu 27.9.7. apakšpunktā minētajām dīķu atjaunošanas darbu izmaksām;

10.2. šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais pretendents sasniedz akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no ieguldīto investīciju apjoma;

10.3. pretendents, kurš ir īstenojis projektu pasākumā un sasniedzis vienu no šo noteikumu 10.1. vai 10.2. apakšpunktā minētajiem minimālajiem saimnieciskās darbības rādītājiem vai mērķiem un kura akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījums ir vismaz 150 000 euro, palielina akvakultūras produkcijas ražošanas apjomu, akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījumu vai akvakultūras produkcijas ražošanas efektivitāti salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas;

10.4. pretendents, kurš ir īstenojis projektu pasākumā ar šo noteikumu 27.9.7. apakšpunktā minētajām dīķu atjaunošanas darbu izmaksām un sasniedzis minimālo ražošanas apjoma pieauguma rādītāju un kura akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījums ir vismaz 100 000 euro, palielina akvakultūras produkcijas ražošanas apjomu (tonnās) salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas;

10.5. šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais pretendents, kurš atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta statusam un kura projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 euro, sasniedz akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījumu vismaz 20 procentu apmērā no ieguldīto investīciju apjoma.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 793 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 540)

11. Akvakultūras produkcijas ražošanas kopējā apjoma (tonnās vai pēc zivju mazuļu skaita) un šo noteikumu 10. punktā minēto rādītāju plānoto lielāko vērtību pretendents sasniedz ne vēlāk kā piektajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un tos nepazemina visā turpmākajā uzraudzības periodā.

(Grozīts ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 540)

12. Projekta iesniegumā (1. pielikums) apliecinātos ekonomiskās darbības rādītājus vērtē atbilstoši šo noteikumu 16., 17. un 18. punktā minētajiem ekonomiskās dzīvotspējas kritērijiem.

13. Pretendents visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku izpilda šādus publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumus:

13.1. nodrošina projekta atbilstību pasākuma mērķim;

13.2. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus;

13.3. nesamazina akvakultūras produkcijas ražošanas apjomu salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

14. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

14.1. jaunbūvi, būves pārbūvi, būves ierīkošanu, būves novietošanu un būves atjaunošanu;

14.2. tāda pamatlīdzekļa iegādi, kura jauda, ražība vai celtspēja ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā saimniecībā vai uzņēmumā esoša pamatlīdzekļa ražošanas jauda, ražība vai celtspēja;

14.3. tāda pamatlīdzekļa iegādi, kurš būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu;

14.4. tāda pamatlīdzekļa iegādi, kas vecāks par 10 gadiem.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 793)

14.1 Papildinot esošos pamatlīdzekļus, kas jaunāki par 10 gadiem, tie jāsaglabā vismaz piecus gadus no projekta iesniegšanas brīža vai līdz pamatlīdzekļa nolietojuma 10 gadiem.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 793 redakcijā)

15. Šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais pretendents papildus atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

15.1. pretendentam ir pieredze uzņēmējdarbībā, un to apliecina viens no šādiem nosacījumiem:

15.1.1. tā vidējais neto apgrozījums pēdējo divu gadu laikā ir vismaz 250 000 euro;

15.1.2. tā īpašniekam vai dalībniekam ir vismaz divu gadu darbības pieredze tāda uzņēmuma vai saimniecības vadībā, kurā vidējais neto apgrozījums pēdējo divu gadu laikā ir vismaz 250 000 euro;

15.1.3. tā vidējais neto apgrozījums pēdējo divu gadu laikā ir vismaz 15 000 euro, ja tas atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta statusam un projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 euro;

15.2. pretendentam piemērojamās izglītības prasības atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

15.2.1. tā īpašniekam vai dalībniekam ir vismaz pamatzināšanas akvakultūrā, un to apliecina dokuments par vismaz 160 stundu ilgas Izglītības kvalitātes valsts dienestā akreditētas profesionālās izglītības programmas apguvi akvakultūras jomā;

15.2.2. projekta īstenošanas un uzraudzības laikā pie pretendenta uz darba līguma vai cita civiltiesiska līguma (piemēram, uzņēmuma līguma) pamata strādā speciālists ar augstāko vai profesionālo vidējo izglītību akvakultūras jomā (valstī atzītā mācību iestādē apgūti ar akvakultūras nozari saistīti licencētas un akreditētas programmas priekšmeti vismaz 320 stundu apmērā) un praktisku pieredzi akvakultūras dzīvnieku audzēšanā;

15.2.3. tā īpašnieks vai dalībnieks projekta izstrādes un īstenošanas laikā konsultējas ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR" par uzņēmumā esošo vai plānoto akvakultūras dzīvnieku audzēšanas procesu un paredzētajām audzēšanas tehnoloģijām, ja pretendents atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta statusam un projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 euro. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma to informē par sniegtajām konsultācijām.

(Grozīts ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 540)

16. Ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir mazāka par 150 000 euro, šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētais pretendents projekta iesniegumam pievieno vienkāršotu biznesa plānu, kas ietver naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un līdz gadam, kad ir sasniegtas šo noteikumu 11. punktā minētās lielākās vērtības. Naudas plūsmas pārskats atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi.

17. Ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir no 150 000 līdz 700 000 euro, šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētais pretendents projekta iesniegumam pievieno:

17.1. finanšu plānu ar informāciju par ražošanas apjomu un izmaksām par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un līdz gadam, kad ir sasniegtas šo noteikumu 11. punktā minētās lielākās vērtības, kā arī naudas plūsmas pārskatu projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un līdz gadam, kad ir sasniegtas šo noteikumu 11. punktā minētās lielākās vērtības. Ražošanas apjoma un izmaksu tabulas, kā arī naudas plūsmas pārskats atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi;

17.2. apliecinājumu par to, ka pretendenta ekonomiskā dzīvotspēja pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbilst vismaz diviem no šādiem rādītājiem:

17.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir vismaz 0,20;

17.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem ir vismaz 1,00 (nerēķinot nākamo periodu ieņēmumu daļā ietverto īstermiņa valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

17.2.3. tīrās peļņas un nolietojuma (reizināta ar 50 procentiem) summa ir nulle vai vairāk.

18. Šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētais pretendents, ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 700 000 euro, un šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais pretendents projekta iesniegumam pievieno:

18.1. biznesa plānu, kurā ietver informāciju par:

18.1.1. pretendenta vēsturi;

18.1.2. pretendenta pašreizējo darbību;

18.1.3. akvakultūras tirgus izpēti un analīzi;

18.1.4. konkurenci;

18.1.5. projektā plānotās produkcijas realizāciju;

18.1.6. projektā paredzētajām audzēšanas tehnoloģijām, tās detalizēti aprakstot un atšifrējot katras izmaksu pozīcijas nozīmi kopējā audzēšanas procesā;

18.1.7. projektā paredzēto audzēšanas procesu un tā aprakstu;

18.1.8. sadarbības partneriem un saistību ar citiem projektiem;

18.2. finanšu plānu ar informāciju par ražošanas apjomu un izmaksām par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un līdz gadam, kad ir sasniegtas šo noteikumu 11. punktā minētās lielākās vērtības, kā arī naudas plūsmas pārskatu projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un līdz gadam, kad ir sasniegtas šo noteikumu 11. punktā minētās lielākās vērtības. Ražošanas apjoma un izmaksu tabulas, kā arī naudas plūsmas pārskats atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi;

18.3. apliecinājumu par to, ka pretendenta ekonomiskā dzīvotspēja pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbilst vismaz diviem no šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētajiem rādītājiem;

18.4. šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais pretendents papildus pievieno Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izdotus tehniskos noteikumus vai atzinumu par to, ka projektā paredzētajām darbībām nav nepieciešami tehniskie noteikumi, vai Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par noslēguma ziņojumu, ja veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Būvniecības gadījumā minētos dokumentus var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai kopā ar tehnisko projektu.

19. Ja, sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem, to punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kuram ir lielāks koeficients projekta atlases kritērijā "veiktās nodokļu iemaksas".

20. Šajos noteikumos attiecināmajām izmaksām piešķirto atbalstu var apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot regulas Nr. 508/2014 95. panta 1. punktā noteikto atbalsta intensitāti.

21. Pretendents projektu sāk īstenot ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja projektā paredzēta būvju būvniecība, pārbūve, ierīkošana, novietošana vai atjaunošana, pretendents projektu sāk īstenot deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta apstiprināšanu.

22. Šo noteikumu 21. punktā minēto prasību uzskata par izpildītu, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

22.1. pretendents Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

22.2. pretendents ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība ir vismaz 10 procenti no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas;

22.3. pretendents ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20 procentu apmērā no paredzētās iegādes summas.

III. Publiskā finansējuma apmērs

23. Publiskā atbalsta apmērs ir:

23.1. sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem uzņēmumiem – 50 procentu no attiecināmajām izmaksām, bet par traktortehnikas iegādi – 40 procentu no attiecināmajām izmaksām. Par specializētās tehnikas dīķu atjaunošanai iegādi – 50 procentu no attiecināmajām izmaksām;

23.2. pārējiem uzņēmumiem – 30 procentu no attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 793)

24. 2014.–2020. gada plānošanas periodā vienam pretendentam attiecināmo izmaksu summa pasākumā nepārsniedz:

24.1. (svītrots ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 501);

24.2. summu, ko aprēķina, pie 250 000 euro pieskaitot piecreiz lielāku pretendenta neto apgrozījumu vai apmaksāto pamatkapitālu, kā arī pieskaitot pretendenta saistīto uzņēmumu neto apgrozījumu iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 698)

24.1 Pretendentam nepiemēro šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu summas ierobežojumu, ja pasākumā īstenotajā projektā iekļautas šo noteikumu 27.1.1. apakšpunktā minēto būvju izmaksas.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 251 redakcijā)

25. Uzņēmuma atbilstību sīkā (mikro), mazā un vidējā uzņēmuma statusam Lauku atbalsta dienests nosaka saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 2. panta 28. punktu.

26. (Svītrots ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 793)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

27. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

27.1. jaunas būvniecības, pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves novietošanas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem) un būves atjaunošanas izmaksas (tajā skaitā par apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanu, apsardzes signalizāciju, videonovērošanas sistēmām un to ierīkošanu, teritorijas labiekārtošanu – asfaltēšanu vai cita klājuma ieklāšanu, žoga izbūvi, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošanu –, elektrības pieslēgumu, dziļurbuma ierīkošanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, energoefektivitātes uzlabošanu, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu izpildi) par:

27.1.1. akvakultūras dzīvnieku audzēšanas un inkubācijas būvēm;

27.1.2. hidrotehniskām būvēm;

27.1.3. būvēm, kas paredzētas saimniecībā izaudzētās akvakultūras produkcijas vērtības pievienošanai, apstrādājot zivis, bet ne vairāk kā 20 procentu no kopējām projekta izmaksām;

27.1.4. citām būvēm, kas saistītas ar pasākuma mērķi;

27.2. jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minētajām būvēm, pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);

27.3. tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma, tajā skaitā datortehnikas, iegādes un uzstādīšanas izmaksas atbilstoši projekta mērķim;

27.4. specializēto datorprogrammatūru iegādes izmaksas ražošanas procesa vadības un kontroles nodrošināšanai;

27.5. laboratorijas un kvalitātes kontroles iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

27.6. ūdens recirkulācijas sistēmas iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

27.7. ūdens padeves un tā līmeņa regulācijas iekārtu uzstādīšanas un pārbūves izmaksas;

27.8. savvaļas dzīvnieku atbaidīšanas iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

27.9. izmaksas, kas radušās šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajam pretendentam par:

27.9.1. tādas tehnikas iegādi, kas nepieciešama koku un krūmu izzāģēšanai un meldru izpļaušanai putnu ligzdošanas un savvaļas dzīvnieku uzturēšanās vietās atbilstoši projekta mērķim;

27.9.2. ar zivju barotavu aprīkotu peldlīdzekļu vai airu laivu iegādi atbilstoši projekta mērķim;

27.9.3. traktortehnikas iegādi akvakultūras uzņēmuma vai saimniecības darbības nodrošināšanai;

27.9.4. specializēta transporta iegādi uzņēmumā vai saimniecībā saražotās produkcijas pārvadāšanai vai mazumtirdzniecībai;

27.9.5. iekārtu iegādi uzņēmumā vai saimniecībā izaudzētās akvakultūras produkcijas mazumtirdzniecībai;

27.9.6. iekārtu iegādi uzņēmumā vai saimniecībā izaudzētās akvakultūras produkcijas vērtības pievienošanai, apstrādājot zivis, bet ne vairāk kā 20 procentu no kopējām projekta izmaksām;

27.9.7. dīķu atjaunošanas darbiem (bez dīķa platības paplašināšanas), ja pretendents atbilst šādiem nosacījumiem:

27.9.7.1. (svītrots ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 540);

27.9.7.2. atjaunojamajā dīķī var nolaist ūdeni, izmantojot ūdens līmeņa regulēšanas un nolaišanas slūžas ar caurteku akvakultūras dzīvnieku nozvejai (savākšanai) un gultnes apstrādei;

27.9.7.3. atjaunojamais dīķis ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā zeme zem zivju dīķiem vai zivju dīķi;

27.9.7.4. atjaunojamais dīķis ir reģistrēts Lauksaimniecības datu centrā kā akvakultūras dzīvnieku novietne;

27.9.8. specializētās tehnikas iegādi dīķu atjaunošanai, lai nodrošinātu akvakultūras uzņēmuma vai saimniecības darbību, ja pretendents atbilst šādiem nosacījumiem:

27.9.8.1. (svītrots ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 540);

27.9.8.2. akvakultūras uzņēmuma vai saimniecības kopējā dīķu platība, kas ir pretendenta īpašumā vai nomā, ir lielāka par 100 hektāriem;

27.9.8.3. ieņēmumi no akvakultūras uzņēmumā vai saimniecībā izaudzētās produkcijas pārdošanas iepriekšējā pārskata gadā ir vismaz 100 000 euro;

27.10. patentu saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 10 procentus no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

27.11. vispārējās izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, kā arī licenču saņemšanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no pārējo šo noteikumu 27. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas, tajā skaitā:

27.11.1. divus procentus no šo noteikumu 27.3., 27.4., 27.5., 27.6., 27.7., 27.8., 27.9. un 27.10. apakšpunktā minētajām izmaksām;

27.11.2. septiņus procentus no šo noteikumu 27.1. un 27.2. apakšpunktā minētajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 793; MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 540; MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 501)

28. Šo noteikumu izpratnē ar būves atjaunošanu saistītās izmaksas ir attiecināmas, ja tiek veikti būves tehniskie vai funkcionālie uzlabojumi ēku energoefektivitātes uzlabošanai, telpu pārveidošanai vai pielāgošanai ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju, vai hidrotehniskām būvēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem. Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 793 redakcijā)

28.1 Šo noteikumu 27.9.7. apakšpunktā minētās dīķu atjaunošanas darbu izmaksas gadā nepārsniedz summu, ko aprēķina, atbalsta pretendenta ieņēmumus no akvakultūras uzņēmumā vai saimniecībā izaudzētās akvakultūras produkcijas pārdošanas iepriekšējā gadā reizinot ar divi, kā arī nepārsniedz vienlaikus 2 euro/m3 un 3000 euro/ha. Atbalstu katra atsevišķā dīķa atjaunošanai saņem ne biežāk kā vienu reizi plānošanas periodā, un atbalstu piešķir par visas konkrētā dīķa platības atjaunošanas darbiem.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 793 redakcijā)

28.2 Par šo noteikumu 27.9.7. apakšpunktā minētajiem dīķu atjaunošanas darbiem atbalstu nepiešķir, ja saņemts atbalsts šo noteikumu 27.9.8. apakšpunktā minētajai specializētās dīķu tīrīšanas tehnikas iegādei, un otrādi.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 793 redakcijā)

29. Šo noteikumu 27. punktā minētajās izmaksās iekļauj arī vienreizējās izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to atbilstošu darbību. Ja pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

30. (Svītrots ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 540)

31. Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības vai pārbūves izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas un tās ir nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai, projekta iesniegumu nenoraida, ja izmaksu starpību pilnībā sedz pretendents.

32. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas ir tiešā veidā saistīti ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.

33. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu nesaistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 10 procentus no pārējo projektā iekļauto attiecināmo izmaksu pozīciju kopsummas:

33.1. administratīvo telpu būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas;

33.2. palīgtelpu ierīkošanas izmaksas, ja projekta iesniegumā ir izskaidrota to funkcionālā izmantošana;

33.3. personāla atpūtas telpu un citu telpu ierīkošanas izmaksas.

34. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

34.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

34.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

34.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

34.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

34.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

34.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

34.7. atlīdzība personālam;

34.8. nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem pretendentiem, kas nav reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāji);

34.9. izmaksas par vispārējas nozīmes transportlīdzekļiem;

34.10. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (izņemot šo noteikumu 27.10. un 27.11. apakšpunktā minētās izmaksas);

34.11. zivju mazuļu iegādes izdevumi;

34.12. tādu zemes darbu (rakšanas un zemes līdzināšanas) izmaksas, kuri ir saistīti ar jaunu dīķu būvniecību vai esošo dīķu pārbūvi;

34.13. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulu Nr. 508/2014, tajā skaitā regulas Nr. 508/2014 46. panta 3., 4. un 5. punktā minēto darbību izmaksas.

35. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, un nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

V. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

36. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

36.1. projekta iesniegumu papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, ja iesniegumu neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā;

36.2. kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus, – par projektiem, kuru kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 700 000 euro;

36.3. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

36.4. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves ierīkošanas, būves novietošanas un būves pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus:

36.4.1. būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta/apliecinājuma kartes kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

36.4.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

36.4.3. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

36.4.4. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti;

36.4.5. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti), – būvprojektu vai tā kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

36.4.6. ja projektu paredzēts īstenot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā teritorijā Natura 2000, – Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmumu par ietekmes uz vidi procedūras nepiemērošanu, vai atzinumu par paredzēto darbību ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000, ja minēto darbību īstenošanai nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējums;

36.4.7. dokumenta kopiju, kas apliecina žoga būvniecības saskaņojumu ar attiecīgo būvvaldi, ja projektā paredzēta žoga izbūve un attiecīgie darbi nav iekļauti būvprojektā;

36.5. tehnoloģiskā procesa aprakstu un skices, ja projektā paredzēta pārbūve vai stacionāro iekārtu uzstādīšana, kā arī iekārtu izvietojuma shēmu;

36.6. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam;

36.7. Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtu atļauju īpaši aizsargājamo un saudzējamo un nemedījamo sugu īpatņu iegūšanai, ja projektā aizsardzībai pret savvaļas dzīvnieku nodarīto kaitējumu paredzēts iegādāties un uzstādīt tādus aizsardzības līdzekļus vai aprīkojumu, kura konstrukcija vai darbības princips pieļauj dzīvnieku noķeršanu vai sakropļošanu;

36.8. zinātniskas institūcijas veikta neatkarīga tirgus pētījuma rezultātus par attiecīgo sugu akvakultūras produkcijas ilgtspēju un perspektīvām noieta tirgos, ja projektā paredzēts atbalsts par akvakultūras dzīvnieku sugām, kas nav minētas šo noteikumu 7. punktā;

36.9. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt (ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu);

36.10. šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais pretendents papildus iesniedz:

36.10.1. dokumentu, kas apliecina šo noteikumu 15.2.1. apakšpunktā minētā īpašnieka vai dalībnieka izglītību vai Izglītības kvalitātes valsts dienestā akreditētas profesionālās izglītības programmas pabeigšanu akvakultūras jomā;

36.10.2. dokumentu, kas apliecina šo noteikumu 15.2.2. apakšpunktā minētā speciālista izglītību akvakultūras jomā un praktisko pieredzi akvakultūras dzīvnieku audzēšanā. Ja izglītību apliecinošajā dokumentā nav norādīts stundu skaits, pievieno attiecīgo apstiprināto mācību programmu;

36.10.3. darba līgumu vai citu civiltiesisku līgumu (piemēram, uzņēmuma līgumu) ar šo noteikumu 15.2.2. apakšpunktā minēto speciālistu par tā piesaisti projektam visā īstenošanas un uzraudzības laikā;

36.11. ja projektā paredzētas šo noteikumu 27.9.7. un 27.9.8. apakšpunktā minētās izmaksas, – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopiju, kurā redzams uzņēmuma vai saimniecības īpašumā vai nomā esošo dīķu izvietojums ar eksplikācijā norādīto zemes un dīķu platību.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 793; MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 698; MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 501)

37. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, būves atjaunošanai, būves ierīkošanai, būves novietošanai un būves pārbūvei, būvmateriālu vai stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādei, kas norādīts būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā, šo noteikumu 36.4.1., 36.4.2., 36.4.4. un 36.4.5. apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus, kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

38. Ja šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētie dokumenti nav iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā iekļauj nosacījumu noteiktā termiņā iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja minētie dokumenti noteiktajā termiņā netiek iesniegti, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

39. Pasākumā atbalstu uz konkrētu laikposmu nepiešķir pretendentam, kuram ir pārkāpumi saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 10. pantu un regulu 2015/288.

40. Atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu līdz 1. jūnijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu (3. pielikums).

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 793 redakcijā)

41. Projekta uzraudzības periods:

41.1. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajam pretendentam ir pieci gadi;

41.2. šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajam pretendentam ir septiņi gadi.

VI. Publiskā finansējuma pieprasīšanas papildu nosacījumi

42. Atbalsta saņēmējs pēdējo maksājumu saņem pēc atbilstošas A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma iegūšanas, ja projektā veikta darbība, par kuru Lauku atbalsta dienestā iesniegta šo noteikumu 36.9. apakšpunktā minētā izziņa.

43. Atbalsta saņēmējs, kas, īstenojot projektu, uzsāks audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai, pēdējo maksājumu saņem pēc pilnīgas projekta īstenošanas un akvakultūras nozares uzņēmuma atzīšanas Pārtikas un veterinārajā dienestā.

44. Ja atbalsta saņēmējam, īstenojot projektu, ir bijušas šo noteikumu 27.9.6. apakšpunktā minētās izmaksas, tas maksājumu saņem pēc pilnīgas projekta īstenošanas un zivju apstrādes uzņēmuma atzīšanas Pārtikas un veterinārajā dienestā.

45. Ja, īstenojot projektu, ir izveidots dziļurbums, atbalsta saņēmējs kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zemes dzīļu izmantošanu izdotas ūdens ieguves urbuma pases kopiju.

46. Ja šo noteikumu 11. punktā minētās lielākās vērtības netiek sasniegtas, Lauku atbalsta dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.402

(Pielikums grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 793; MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 698; MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 540; MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 501)

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF)
pasākuma "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"
projekta iesniegums

 Pretendents  
 Klienta numurs  
 Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)  
 Projekta īstenošanas vieta (adrese)  
 Projekta vadītājs  
 Kontakttālrunis, e-pasts  
    
 Projekta nosaukums  
 Projekta Nr.  

A. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts
 
Galvenie sadarbības partneri (mazuļu un barības piegādātāji un gatavās produkcijas pircēji)
 
Līdzšinējā saimniecības/uzņēmuma ražošanas shēma (no mazuļu un barības iegādes līdz gatavās produkcijas realizācijai)
 
Saimniecības/uzņēmuma saražotā produkta apraksts
 

A.2. Pretendentu raksturojošie rādītāji

Pēdējais noslēgtais gads20____.gads 
Pretendenta – fiziskas personas – dzimums un vecums (ja atbalsta pretendents ir juridiska persona – tās dalībnieka dzimums un vecums, kuram uzņēmumā vai saimniecībā pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļu vai – citos gadījumos – tā dalībnieka dzimums un vecums, kuram pieder lielākais pamatkapitāla daļu daudzums)sieviete 
vīrietis 
Uzņēmuma lielums (sīkais, mazais, vidējiem vai lielais) 
Pretendenta statuss:

Atzīmēt ar X atbilstošo atbildi

Pretendents, kas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir audzējis akvakultūras produkciju pārdošanai 
Pretendents, kas plāno uzsākt akvakultūras produkcijas audzēšanu pārdošanai 
Pretendenta izglītība:

Atzīmēt ar X atbilstošo atbildi

Uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks vai dalībnieks ir ieguvis augstāko vai profesionālo vidējo izglītību akvakultūras jomā

  
Uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašniekam vai dalībniekam ir vismaz pamatzināšanas akvakultūrā, un to apliecina dokuments par vismaz 160 stundu ilgas Izglītības kvalitātes valsts dienestā akreditētas profesionālās izglītības programmas akvakultūras jomā apgūšanu  
Projekta īstenošanas un uzraudzības laikā uzņēmumā vai saimniecībā uz darba līguma vai cita civiltiesiska līguma, piemēram, uzņēmuma līguma, pamata strādā speciālists ar augstāko vai profesionālo vidējo izglītību akvakultūras jomā (valstī atzītā mācību iestādē apgūti ar akvakultūras nozari saistīti priekšmeti licencētas un akreditētas programmā vismaz 320 stundu apmērā)  

A.3. Pretendentam akvakultūra ir saimniecības (atzīmēt ar X atbilstošo atbildi):

pamatdarbība 
pārējā saimnieciskā darbība 

A.4. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas*:

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelis

Īpašumā, skaits

Nomā esošās, skaits

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība/ mērvienība

Ja tehnika vai iekārta tiks papildināta vai aizstāta, atzīmēt konkrēto

Ražošanas ēkas un būves

     

X

     
     
     
     
     
     
     

Tehnika un iekārtas

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
* Ja pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu.

A.5. Pretendenta dīķi

Pretendenta īpašumā vai nomā esošā dīķu platība, ja projektā paredzētas investīcijas akvakultūras dzīvnieku audzēšanai dīķos, ha 
Dīķu platība, ko projektā plānots atjaunot, ha 

A.6. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un/vai iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un/vai ir iesniedzis projekta iesniegumu citiem Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos investīcijas pasākumos 
 

A.6.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par projektiem:

Nr.p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un projekta Nr.

Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) līdz (mm/gggg)

Attiecināmo izmaksu summa (EUR)

Publiskais finansējums (EUR)

Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu (Jā; Nē)

Saistītā projekta saturiskā saistība

Eiropas Savienības finansētie projekti
         
         
         
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)
         
         
         

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projekta mērķis:

 

B.2. Projektā plānotās attiecināmās darbības:

Nr. p. k.Lūdzu atzīmēt, kuras darbības saskaņā ar Regulas Nr.  508/2014 48. pantu projektā tiks īstenotas:Atzīmēt ar X atbilstošās
1.Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā, tostarp recirkulācijas sistēmāsA 
2.Akvakultūras ražošanas un audzēto sugu dažādošanaB 
3.Akvakultūras vienību modernizācija, tostarp akvakultūrā iesaistīto darba ņēmēju darba un drošības apstākļu uzlabošanaC 
4.Uzlabojumi un modernizācija saistībā ar dzīvnieku veselību un labturību, tostarp tāda aprīkojuma iegāde, kas paredzēts saimniecību aizsardzībai pret savvaļas plēsoņāmD 
5.Ieguldījumi akvakultūras produktu kvalitātes uzlabošanā vai vērtības pievienošana akvakultūras produktiemE 
6.Esošo akvakultūras dīķu atjaunošana, izvācot sanesas, vai ieguldījumi, lai novērstu sanesu nogulsnēšanosF 

B.3. Projekta apraksts

B.3.1. Ražošanas procesa un tehnoloģisko procesu apraksts
 
B.3.2. Mazuļu un barības apraksts (piegādātāji, cenas, apjoms)
 
B.3.3. Noieta tirgi, apjoms, cenas
 
B.3.4. Katras attiecināmo izmaksu pozīcijas apraksts, norādot tās funkciju un nozīmi projektā
 
B.3.5. Projekta finansēšanas apraksts
 

B.4. Projekta īstenošanas vieta

Projekta īstenošanas vietas kadastra numurs:
zemei (ja tiek veikta būvniecība, būves pārbūve ierīkošana, novietošana vai atjaunošana, stacionārās iekārtas vai tml.) 
būvēm, kurās tiek uzstādītas stacionārās iekārtas vai kurām tiek veikta pārbūve, ierīkošana vai atjaunošana u.c. 

B.5. Investīciju rezultātā sasniedzamais mērķis un saimnieciskās darbības rādītāji, kas jāsasniedz atbilstoši pretendenta norādītajām vērtībām (ja tie netiks sasniegti, iestāsies Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"" 46. punktā noteiktās sankcijas)

Individuālais mērķis un
saimnieciskās darbības rādītāji
Atzīmēt ar X atbilstošo mērķiPēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanasGadā pēc projekta īstenošanas un turpmākos gadus
1.* Pretendentam, kas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir audzējis akvakultūras produkciju pārdošanai vismaz vienu gadu (jāatzīmē vismaz viens sasniedzamais mērķis). Pretendents, kas projektā veic dīķu atjaunošanas darbus, atzīmē sasniedzamo mērķi – vismaz par 10 procentiem tiek palielināts akvakultūras produkcijas ražošanas apjoms tonnāsGads
_____

 

Gads
_____
1.2.3.4.X
Pēc projekta īstenošanas vismaz par 10 procentiem tiek palielināts akvakultūras produkcijas ražošanas apjomstonnas       X
skaits (mazuļiem)       X
Pēc projekta īstenošanas vismaz par 10 procentiem tiek palielināts akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījumseuro       X
Pēc projekta īstenošanas vismaz par 30 procentiem no ieguldīto investīciju apjoma tiek palielināts akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījumseuro       X
Pēc projekta īstenošanas tiek palielināta akvakultūras produkcijas ražošanas efektivitāte, vismaz par 10 procentiem samazinot izmaksas uz vienu akvakultūrā saražoto produkcijas vienībueuro       X
Pēc projekta īstenošanas tiek palielināta akvakultūras produkcijas ražošanas efektivitāte, vismaz par 10 procentiem palielinot saražotās akvakultūras produkcijas apjomu uz vienu nodarbinātotonnas/
nodarbināto skaits
       X
skaits (mazuļiem)/ nodarbināto skaits       X
2. Pretendentam, kas plāno uzsākt akvakultūras produkcijas audzēšanu pārdošanai, vai pretendentam, kas audzē akvakultūras produkciju pārdošanai mazāk nekā vienu gadu 

Gads
_________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pēc projekta īstenošanas akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījums sasniedz vismaz 30 procentu no ieguldīto investīciju apmēra

euro

         
Ja projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 euro un pretendents atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta statusam, akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījums sasniedz vismaz 20 procentu no ieguldīto investīciju apmēra

euro

         
3. Pretendentam, kurš ir īstenojis projektu pasākumā un sasniedzis vienu no iepriekš minētajiem minimālajiem saimnieciskās darbības rādītājiem vai mērķiem un kura akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījums ir vismaz 150 000 euro (jāatzīmē vismaz viens sasniedzamais mērķis)Gads
_____
Gads
_____
1.2.3.4.X
Pēc projekta īstenošanas palielina: 
 akvakultūras produkcijas ražošanas apjomutonnas       X
skaits (mazuļiem)       X
 akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījumueuro       X
 akvakultūras produkcijas ražošanas efektivitāti (samazinot izmaksas uz vienu akvakultūrā saražoto produkcijas vienību)euro       X
 akvakultūras produkcijas ražošanas efektivitāti (palielinot saražotās akvakultūras produkcijas apjomu uz vienu nodarbināto)tonnas/
nodarbināto skaits

 

       X
skaits (mazuļiem)/ nodarbināto skaits       X
4. Pretendents, kurš ir īstenojis projektu pasākumā, veicot dīķu atjaunošanas darbus, un sasniedzis minimālo ražošanas apjoma pieauguma rādītāju tonnās un kura akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījums ir vismaz 100 000 euroGads
_____
Gads
_____
1.2.3.4.X
Pēc projekta īstenošanas palielina: 
 akvakultūras produkcijas ražošanas apjomutonnas        
* Nav jāaizpilda pretendentam, kas atbilst 3. vai 4. punkta nosacījumiem.

B.6. Sasniedzamie projekta rezultātu rādītāji

Nr.p.k.

Rezultātu indikatori

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

Gadā pēc projekta īstenošanas un turpmākos gadus

 

.gads

 

.gads

1

2

3

4

5*

6*

Uzņēmuma vai saimniecības darbības rādītāji un sasniedzamie rādītāji pēc projekta īstenošanas

1.

Neto apgrozījums, euro        

2.

Kopējās izmaksas, euro        

3.

Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas, euro        

4.

Neto apgrozījums no darbības akvakultūrā, euro        
Uzņēmumā vai saimniecībā saražotās akvakultūras produkcijas apjoms, kurš tiks sasniegts pēc projekta īstenošanas, bet kuru nesasniedzot iestāsies Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā" 46.punktā noteiktās sankcijas

5.

Saražotās akvakultūras produkcijas apjoms kopā**        
 5.1. karpas (tonnas gadā)        
 5.1.1. spoguļkarpas (tonnas gadā)        
 5.2. foreles (tonnas gadā)        
 5.2.1. strauta foreles (tonnas gadā)        
 5.2.2. varavīksnes foreles (tonnas gadā)        
 5.3. zandarti (tonnas gadā)        
 5.4. ālanti (tonnas gadā)        
 5.5. sterletes (tonnas gadā)        
 5.6. līdakas (tonnas gadā)        
 5.7. līņi (tonnas gadā)        
 5.8. sami (tonnas gadā)        
 5.8.1. Āfrikas sami (tonnas gadā)        
 5.8.2. Eiropas sami (tonnas gadā)        
 5.9. stores (tonnas gadā)        
 5.10. vēži (tonnas gadā)        
 5.11. ikri (kilogrami gadā)        
 5.12. citas sugas (tonnas gadā):        
 5.12.1.        
 5.12.2.        
 5.12.3.        

6.

Inkubatorā izaudzēto zivju un vēžu mazuļu skaits kopā**        
 6.1. karpas (skaits gadā)        
 6.1.1. spoguļkarpas (skaits gadā)        
 6.2. foreles (skaits gadā)        
 6.2.1. strauta foreles (skaits gadā)        
 6.2.2. varavīksnes foreles (skaits gadā)        
 6.3. zandarti (skaits gadā)        
 6.4. ālanti (skaits gadā)        
 6.5. sterletes (skaits gadā)        
 6.6. līdakas (skaits gadā)        
 6.7. līņi (skaits gadā)        
 6.8. sami (skaits gadā)        
 6.8.1. Āfrikas sami (skaits gadā)        
 6.8.2. Eiropas sami (skaits gadā)        
 6.9. stores (skaits gadā)        
 6.10. vēži (skaits gadā)        
 6.11. citas sugas (skaits gadā):        
 6.11.1.        
 6.11.2.        
 6.11.3.        

7.

Darbinieku skaits, kuri gūst labumu no projekta       

8.

Projekta īstenošanas rezultātā jaunradīto darbavietu skaits***       
* Norāda pretendents, kas plāno uzsākt akvakultūras produkcijas audzēšanu pārdošanai.
** Akvakultūras produkcijas ražošanas lielāko kopējo apjomu (tonnās vai pēc zivju mazuļu skaita) pretendents sasniedz ne vēlāk kā piektajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un to nepazemina visā turpmākajā saistību periodā.
*** Par vienu darbavietu tiek uzskatīta darbavieta, kas paredzēta darbiniekam, ar kuru noslēgts darba līgums, nosakot noteiktu normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam.

B.7. Projekta laikā plānotas šādas attiecināmās izmaksas

Iekārtas, par kurām piešķir atlases kritēriju punktus:

Projektā paredzētas iekārtas un/vai tehnoloģijas

 
Recirkulācijas sistēmas un to sastāvdaļas 
Caurplūdes baseini, kas aprīkoti ar ūdens attīrīšanas iekārtām 

B.8. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus:

Nr.

Nosaukums, modelis vai marka

Skaits

Ja pamatlīdzeklis papildina vai aizstāj esošos pamatlīdzekļus, norādīt pamatlīdzekļa vienības Nr. no A.4.tabulas (ja attiecas)

Jauda, ražība, celtspēja (ietilpība/ mērvienība)

Jauda, ražība, celtspēja % pret aizstājamo vienību/ vienībām (ja piemērojams)

Pamatlīdzeklis, kas aizstās esošos pamatlīdzekļus (jābūt vismaz par 25 % lielākai jaudai, ražībai vai celtspējai)

      
      

Pamatlīdzeklis, kas papildina esošos pamatlīdzekļus, kuri ir vecāki par 10 gadiem

      
      

Pamatlīdzeklis, kas būtiski mainīs ražošanas vai tehnoloģijas raksturu

      
      

B.9. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

mērvienība (m3/m2/gab./m/ kompl.)

Vienību skaits

Kopā izmaksas, EUR

Attiecināmās izmaksas, EUR

atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums (DD.MM.GGGG.)

Izmaksu atbilstība darbībām
(A, B, C, D, E)*

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  

1. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde

      
     
     
     

Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā

X 

2. Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas

     
        
     
     
     

Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas, kopā

X 

3. Būvmateriālu iegāde

     
      
      
      
     

Izmaksas būvmateriālu iegādei, kopā

X 

4. Patentu saņemšanas vai izmantošanas izmaksas

     
     

Patentu saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, kopā

X 

5. Vispārējās izmaksas

     
     
     
     

Vispārējās izmaksas, kopā

X 

KOPĀ

X
* Norāda izdevumu pozīciju atbilstību izvēlētajām darbībām atbilstoši B.2.sadaļā norādītajai informācijai.

B.10. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas

Summa, EUR

 
 
 
 

KOPĀ

B.11. Projekta finansējums:

Projekta kopējā summa, EURProjekta attiecināmo izmaksu summa, EUR

B.12. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
 

B.13. Projektā netiks veiktas darbības (ar X atzīmēt attiecīgo apgalvojumu ievērošanu):

kurās tiek izmantoti ģenētiski modificētie organismi 
kuras veido ieguldījumi aprīkojumā vai infrastruktūrā, ar kuriem nodrošina atbilstību vides, cilvēka vai dzīvnieku veselības, higiēnas vai dzīvnieku labturības prasībām, kas Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktas kā obligātas 
kuras tiek īstenotas aizsargājamās jūras teritorijās, ja attiecīgā atbildīgā iestāde, pamatojoties uz ietekmes un vidi novērtējumu, ir noteikusi, ka darbība ievērojami negatīvi ietekmētu vidi un ka minēto ietekmi nevar pienācīgi samazināt 

B.14. Projektu atlases kritēriju punktu skaits (atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"" 2. pielikumā norādītajai informācijai)

Nr.p. k.Kritēriju grupaKritērijsPunktu skaits kritērijāMaksimāli iespējamais punktu skaits grupā
1.Attiecināmo izmaksu, kas sekmē horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība", attiecība pret kopējām projekta attiecināmajām izmaksāmRecirkulācijas sistēmas un to sastāvdaļas  
Caurplūdes baseini, kas aprīkoti ar ūdens attīrīšanas iekārtām 
2.Projektā paredzētā būvniecībaBūvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu  
Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu 
3.Veiktās nodokļu iemaksasAtbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 100  
4.Saražotā akvakultūras produkcijaAtbalsta pretendenta ieņēmumi no saražotās akvakultūras produkcijas pēdējā noslēgtajā gadā  
5.Teritorijas attīstības indekssAtbalsta pretendenta projekta (arī iekārtas uzstādīšana esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)  
Kopā 

C. FINANŠU INFORMĀCIJA

C.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem

Projekta iesniegšanas gads  
Gads pēc B.5.tabulā norādītā individuālā mērķa un saimnieciskās darbības rādītāja lielākās vērtības vai B.6.tabulā norādītā projektā plānotā akvakultūras produkcijas ražošanas lielākā apjoma (tonnās vai pēc mazuļu skaita) sasniegšanas 

C.1.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem

gads

0.

1.

2.

3.

4.

5.*

6.*

1

Naudas atlikums perioda sākumā

2

Ienākošā naudas plūsma KOPĀ

3

Pamatdarbības

Ieņēmumi no produkcijas pārdošanas (bez PVN)

4

Saņemtais PVN no pārdošanas/realizācijas

5

Pārējie uzņēmuma ieņēmumi

6

 

7

Saņemtais PVN no budžeta

8

Ieguldīšanas

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

9

Saņemtie procenti

10

Saņemtās dividendes

11

Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības

12

 

13

Saņemtais PVN no ieguldīšanas naudas plūsmas

14

Finansēšanas

Saņemti aizņēmumi (kredīti)

15

Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums

16

Cits Eiropas Savienības un valsts finansējums

17

Saņemtās dotācijas un subsīdijas

18

 

19

Izejošā naudas plūsma KOPĀ

20

Pamatdarbības

Izdevumi mazuļiem un barībai

21

Izdevumi zemes, ēku un iekārtu nomai

22

Izdevumi transporta uzturēšanai

23

Izdevumi telpu uzturēšanai

24

Izdevumi pakalpojumu apmaksai

25

Administrācijas izdevumi

26

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi

27

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) piegādātājiem

28

Izdevumi darba algas maksājumiem

29

Izdevumi sociālās apdrošināšanas maksājumiem

30

Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis

31

Samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis

32

Samaksātie pārējie nodokļi un nodevas

33

 

34

PVN maksājums budžetā (uz attiecīga gada beigām)

35

Ieguldīšanas

Izdevumi ilgtermiņa ieguldījumiem bez PVN

36

Izsniegtie aizdevumi citām personām

37

Projekta izmaksu pozīcijas bez PVN

38

 

39

Citi izdevumi ieguldīšanas darbībai

40

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) par ilgtermiņa ieguldījumiem

41

Finansēšanas

Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai

42

Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem

43

Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumiem

44

Izdevumi līzinga procentu maksājumiem

45

Izmaksātās dividendes

46

 

47

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās (1 + 2 – 19)
* Norāda pretendents, kas plāno uzsākt akvakultūras produkcijas audzēšanu pārdošanai.

C.1.2. Ja plānotajā finanšu informācijā paredzētas būtiskas izmaiņas (vairāk par 20% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), paskaidrot izmaiņu iemeslus (pa finanšu posteņu pozīcijām)

 

C.2. Ražošanas apjoms (sākot ar pēdējo noslēgto gadu līdz gadam, kad sasniegts B.5.tabulā norādītais individuālais mērķis un saimnieciskās darbības rādītājs vai B.6.tabulā norādītais projektā plānotais akvakultūras produkcijas ražošanas lielākais apjoms (tonnās vai pēc mazuļu skaita))

Pēdējais noslēgtais gads  
Gads, kurā sasniegts B.5.tabulā norādītais individuālais mērķis un saimnieciskās darbības rādītāja lielākā vērtība vai B.6.tabulā norādītais projektā plānotais akvakultūras produkcijas ražošanas lielākais apjoms (tonnās vai pēc mazuļu skaita) 

C.2.1. Ražošanas apjoms akvakultūrā

Nr.

Akvakultūras produkcija (dalījumā pa sugām)

 

Mērvienība
(t – produkcijai,
skaits – mazuļiem)

Gads

0.

1.

2.

3.

4.

5.*

6.*

1.

 

krājumi atlikumā

t / sk.

saražots

t / sk.

patērēts uzņēm.

t / sk.

realizēts

t / sk.

Cena bez PVN

euro/ (t / sk.)

Realizēts kopā

euro

2.

 

krājumi atlikumā

t / sk.

saražots

t / sk.

patērēts uzņēm.

t / sk.

realizēts

t / sk.

Cena bez PVN

euro/ (t / sk.)

Realizēts kopā

euro

3.

 

krājumi atlikumā

t / sk.

saražots

t / sk.

patērēts uzņēm.

t / sk.

realizēts

t / sk.

Cena bez PVN

euro/ (t / sk.)

Realizēts kopā

euro

4.

 

krājumi atlikumā

t / sk.

saražots

t / sk.

patērēts uzņēm.

t / sk.

realizēts

t / sk.

Cena bez PVN

euro/ (t / sk.)

Realizēts kopā

euro

5.

Pārējā realizētā produkcija kopā

Cena bez PVN

euro

Pārējā realizētā produkcija kopā

euro

Neto apgrozījums

euro

       
* Norāda pretendents, kas plāno uzsākt akvakultūras produkcijas audzēšanu pārdošanai.

C.2.2. Esošie un projektā plānotie akvakultūras dzīvnieku audzēšanas rādītāji

Akvakultūras dzīvnieku (zivju, vēžu) suga

      

Kopējā dīķu platība, ha

      

Vidējais akvakultūras dzīvnieku blīvums dīķos (vienā ha)

      

Kopējais baseinu tilpums, m3:

X

X

X

X

X

X

 

pirms projekta

      

projektā paredzētais

      

Akvakultūras dzīvnieku blīvums baseinā (vienā m3)

      

Vidējais audzēšanas ilgums līdz realizācijai (gadi)

      

Viena akvakultūras dzīvnieka vidējais svars, uzsākot audzēšanu (g)

      

Viena akvakultūras dzīvnieka vidējais svars realizācijas brīdī (g)

      

Viena akvakultūras dzīvnieka vidējais svara pieaugums gada laikā (g):

X

X

X

X

X

X

 

1.gadā

      

2.gadā

      

3.gadā

      

Ja projektā paredzēta zivju audzēšana ikru ieguvei

X

X

X

X

X

X

Zivs vecums, kurā no tās paredzēts iegūt ikrus

      

Paredzētais ikru svars no vienas zivs (g)

      

C.2.3. Uzņēmuma ekonomiskās dzīvotspējas rādītāju aprēķins (par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas)*

Dzīvotspējas rādītāju nosaukums un aprēķins

20____.gads

Rādītāji

Norma

Atbilstība

1

Pašu kapitāls   

2

Aktīvu kopsumma  

3 = 1 / 2

(Pašu kapitāls)/(Aktīvu kopsumma)

X

> = 0,20

X

4

Apgrozāmie līdzekļi   

5

Īstermiņa kreditori**  

6 = 4 / 5

(Apgrozāmie līdzekļi)/(Īstermiņa kreditori)

X

> = 1,00

X

7

Peļņa pēc nodokļiem   

8

Amortizācija  

9 = 7 + 8 * 50%

Peļņa pēc nodokļiem + amortizācija * 50%

X

> = 0

X

* Jāizpildās vismaz diviem no trim dzīvotspējas rādītājiem.
** Īstermiņa saistībās neiekļauj nākamo periodu ieņēmumu daļā ietverto īstermiņa valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

C.3. Izmaksas (sākot ar pēdējo noslēgto gadu līdz gadam, kad sasniegts B.5.tabulā norādītais individuālais mērķis un saimnieciskās darbības rādītājs vai B.6.tabulā norādītais plānotais zivju audzēšanas apjoms)

Pēdējais noslēgtais gads  
Gads, kurā sasniegts B.5.tabulā norādītais individuālais mērķis un saimnieciskās darbības rādītāja lielākā vērtība vai B.6.tabulā norādītais projektā plānotais akvakultūras produkcijas ražošanas lielākais apjoms (tonnās vai pēc zivju mazuļu skaita) 

C.3.1. Mainīgās un fiksētās izmaksas, t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas, euro

 

Gads

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.*

6.*

Mainīgās izmaksas      

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Mainīgās izmaksas kopā

 
Fiksētas izmaksas kopā      

20

Darba alga

21

Sociālās apdrošināšanas maksājumi

22

Degviela un smērvielas (papildus mainīgajās izmaksās ietvertajai daļai)

23

Elektrība

24

Kurināmais

25

Ražošanas iekārtu apkalpošana un remonts

26

Noma

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

Citas izmaksas

39

Fiksētās izmaksas kopā, euro

40

Izmaksas kopā, euro

41

t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

* Norāda pretendents, kas plāno uzsākt akvakultūras produkcijas audzēšanu pārdošanai.

C.3.2. Akvakultūras dzīvnieku audzēšanas izmaksu rādītāji (projektā plānotie)

Akvakultūras dzīvnieku (zivju, vēžu) mazuļu cenas, ja projektā plānota to iegāde, euro (1 gab.)

 

Akvakultūras dzīvnieku audzēšanā paredzētā barība (nosaukumi)

 

Audzēšanai paredzētās barības koeficienti

 

Plānotais elektroenerģijas patēriņš uzņēmumā pēc projekta īstenošanas

 

Plānotais elektroenerģijas patēriņš projektā plānotajām investīcijām

 

Darbinieku skaits pirms projekta īstenošanas

 

Darbinieku skaits pēc projekta īstenošanas

 

Plānotā vidējā darba alga (bruto) pēc projekta īstenošanas, euro

 
  

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmēt ar X atbilstošo atbildi

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma pilns komplekts ar attiecīgu biznesa plānu saskaņā ar projekta iesnieguma C.1., C.2. un C.3. sadaļu

oriģināli

   

2.

Pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā

oriģināls

   

3.

Kredītiestādes lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts – projektiem, kuru attiecināmās izmaksas ir vairāk nekā 700 000 euro*

oriģināls

   

4.

Ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus – dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību (projektiem, kuru attiecināmās izmaksas ir vairāk nekā 700 000 euro*)

oriģināls

   

5.

Ilgtermiņa nomas līguma kopija, kas reģistrēta zemesgrāmatā, vai zemesgrāmatā ierakstītas apbūves tiesības vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, ja īpašums tiek nomāts

kopija

   

6.

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam

oriģināls

   

7.

Tehnoloģiskā procesa apraksts, skices, ja projektā paredzēta pārbūve vai stacionāro iekārtu uzstādīšana, un iekārtu izvietojuma shēma

oriģināls/ kopija

   

8.

Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegta atļauja īpaši aizsargājamo un saudzējamo un nemedījamo sugu īpatņu iegūšanai, ja projektā aizsardzībai pret savvaļas dzīvnieku nodarīto kaitējumu paredzēts iegādāties un uzstādīt tādus aizsardzības līdzekļus vai aprīkojumu, kura konstrukcija vai darbības princips pieļauj dzīvnieku noķeršanu vai sakropļošanu

oriģināls/ kopija

   

9.

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī prasība attiecās uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu

oriģināls

   

9.1

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopija, kurā redzams uzņēmuma vai saimniecības īpašumā vai nomā esošo dīķu izvietojums ar eksplikācijā norādīto zemes un dīķu platību, ja projektā paredzētas dīķu atjaunošanas darbu izmaksas vai specializētās tehnikas iegāde dīķu atjaunošanai

kopija

   

Papildu informācija projektam, kurā paredzēts atbalsts akvakultūras dzīvnieku sugām, kas nav minētas šo Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā" 7. punktā

10.

Zinātniskās institūcijas veikts neatkarīgs tirgus pētījums (tā rezultāti) par attiecīgo sugu akvakultūras produkcijas ilgtspēju un perspektīvām noieta tirgos

oriģināls

   

Papildu informācija pretendentam, kas plāno uzsākt akvakultūras produkcijas audzēšanu pārdošanai vai kas audzē akvakultūras produkciju pārdošanai mazāk nekā vienu gadu

11.

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izdoti tehniskie noteikumi vai atzinums par to, ka projektā paredzētajām darbībām nav nepieciešami tehniskie noteikumi*

kopija

   

12.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu, ja veikts ietekmes uz vidi novērtējums*

kopija

   

13.

Uzņēmuma vai saimniecības īpašnieka vai dalībnieka akvakultūras izglītību vai Izglītības kvalitātes valsts dienestā akreditētas profesionālās izglītības programmas akvakultūras jomā pabeigšanu apliecinošs dokuments

kopija

   

14.

Uzņēmumā vai saimniecībā strādājošā speciālista akvakultūras izglītību apliecinošs dokuments

kopija

   

15

Uzņēmumā vai saimniecībā strādājošā speciālista praktisko pieredzi akvakultūras dzīvnieku audzēšanā apliecinošs dokuments

kopija

   

16.

Līgums ar uzņēmumā vai saimniecībā strādājošo akvakultūras speciālistu

oriģināls/ kopija

   

Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja ir attiecināmas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem **

17.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

   

18.

Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiem

kopijas

   

19.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti***

oriģināls

   

Jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas, būves novietošanas un būves atjaunošanas projektiem

20.

Ilgtermiņa nomas līguma kopija, kas reģistrēta zemesgrāmatā, vai zemesgrāmatā ierakstītas apbūves tiesības vismaz uz deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēta jaunas būves būvniecība, būves ierīkošana, pārbūve, novietošana vai atjaunošana, ja īpašums tiek nomāts

kopija

   
21.Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts*kopija   
22.Paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem*kopija   
23.Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)*oriģināls   
24.Būvmateriālu iegādei – būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)*kopija   

25.

Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi*

kopija

   

26.

Papildināta būvatļaujas kopija vai papildināta paskaidrojuma raksta/apliecinājuma kartes kopija ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi****

kopija

   

27.

Ja projektā paredzētās darbības tiks īstenotas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā teritorijā Natura 2000 – Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par IVN noslēguma ziņojumu vai lēmums par IVN procedūras nepiemērošanu, vai atzinums par paredzētās darbības ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), ja tās īstenošanai nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējums

kopija

   

Citi iesniegtie dokumenti

28.

     

Piezīmes.
* Var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
** Arhitektu, inženieru, konsultantu u. c. pakalpojumi ietilpst vispārējās izmaksās, un iepirkuma dokumentus par tiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
*** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.
**** Var iesniegt 9 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesniegums iesniegts  
 

(datums*)

 
Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.402
Projektu atlases kritēriji pasākumā "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1.

Attiecināmo izmaksu, kas sekmē horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība", attiecība pret kopējām projekta attiecināmajām izmaksāmRecirkulācijas sistēmas un to sastāvdaļas

0,4 punkti par katru 1 procentu

30

Caurplūdes baseini, kas aprīkoti ar ūdens attīrīšanas iekārtām

0,2 punkti par katru 1 procentu

2.

Projektā paredzēta būvniecība*Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

10

10

Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

5

3.

Veiktās nodokļu iemaksasAtbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto) personu dalītas ar 100**

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

20

4.

Saražotā akvakultūras produkcijaAtbalsta pretendenta ieņēmumi no saražotās akvakultūras produkcijas pēdējā noslēgtajā gadā

1 punkts par katriem 200 euro

20

5.

Teritorijas attīstības indekssAtbalsta pretendenta projekta (arī iekārtas uzstādīšana esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)***

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

15

Kopā

95

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 10 punkti

Piezīmes.
1. * Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C / D, kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

2. ** Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B / C / 100, kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (attiecībā uz zemnieku un zvejnieku saimniecību – arī zemnieku un zvejnieku saimniecības īpašnieka par sevi veiktās iemaksas) vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);
B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto) skaits.
Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

3. *** Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.402

(Pielikums grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 793)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Projekta numurs, nosaukums
1.2. Atbalsta saņēmējs – vārds, uzvārds/nosaukums
1.3. LAD klienta numurs
1.4. Pārskata iesniegšanas gads

2. DARBASPĒKS

2.1. Vidējais akvakultūrā strādājošo skaits pārskata periodā, kopā2.2. Darbinieku skaits, kuri gūst labumu no īstenotā projekta pārskata periodā, kopā

t. sk. vīrieši

t. sk. vīrieši

t. sk. sievietes

t. sk. sievietes

2.3. Projekta īstenošanas rezultātā jaunradīto darba vietu skaits*

Piezīme. * Par vienu darbavietu tiek uzskatīta darbavieta, kas paredzēta darbiniekam, ar kuru noslēgts darba līgums, nosakot noteiktu normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam.

3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI

Nr.
p.k.

Rādītājs

Mērvienība

Gads

Vērtība

Komersantam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, kas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir audzējusi akvakultūras produkciju pārdošanai vismaz vienu gadu*

3.1.

Saražotā akvakultūras produkcija

tonnas

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/ 20____. gads

20__. gads

skaits (mazuļiem)

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/ 20____. gads

20__. gads

3.2.

Akvakultūras produkcijas neto apgrozījums

euro

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/ 20____. gads

20____. gads

3.3.

Izmaksas uz vienu akvakultūrā saražoto produkcijas vienību

euro

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/ 20____. gads

20__. gads

3.4.

Saražotā akvakultūras produkcija uz vienu nodarbināto

tonnas/ nodarbināto skaits

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/ 20____. gads

20__. gads

skaits (mazuļiem)/ nodarbināto skaits

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/ 20____. gads

20____. gads

Komersantam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, kas līdz ar projekta īstenošanu sākusi audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai vai kas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir audzējusi akvakultūras produkciju pārdošanai mazāk nekā vienu gadu

3.5.

Akvakultūras produkcijas neto apgrozījums

euro

Pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas / 20____. gads

20____. gads

Piezīme. * Norāda to rādītāju, kas izvēlēts projekta iesnieguma B.5. tabulā.

4. ATBALSTA SAŅĒMĒJA PĒDĒJĀ NOSLĒGTĀ GADA PĀRSKATA RĀDĪTĀJI par 20__. gadu

4.1. Neto apgrozījums, euro 
4.2. Kopējās izmaksas, euro 
4.3. Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas, euro 
4.4. Neto apgrozījums no darbības akvakultūrā, euro 

5. SARAŽOTĀ AKVAKULTŪRAS PRODUKCIJA par 20____. gadu

Nr.
p.k.

Saražotā akvakultūras produkcija (tonnas)

Inkubatorā izaudzētie zivju mazuļi (skaits)

5.1.karpas, tai skaitā:karpas, tai skaitā:
5.1.1.spoguļkarpasspoguļkarpas
5.2.foreles, tai skaitā:foreles, tai skaitā:
5.2.1.strauta forelesstrauta foreles
5.2.2.varavīksnes forelesvaravīksnes foreles
5.3.zandartizandarti
5.4.ālantiālanti
5.5.sterletessterletes
5.6.līdakaslīdakas
5.7.līņilīņi
5.8.sami, tai skaitā:sami, tai skaitā:
5.8.1.Āfrikas samiĀfrikas sami
5.8.2.Eiropas samiEiropas sami
5.9.storesstores
5.10.vēživēži
5.11.ikri (kilogrami)
5.12.citas sugas:citas sugas:
5.12.1.
5.12.2.
5.12.3.
5.13.KopāKopā
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.402
Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un pārbūves projektos galvenajiem būvju tipiem un būvdarbu veidiem

(Pielikums svītrots ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 540)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 402Pieņemts: 14.07.2015.Stājas spēkā: 25.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 143, 24.07.2015. OP numurs: 2015/143.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
275509
{"selected":{"value":"01.05.2020","content":"<font class='s-1'>01.05.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2020","iso_value":"2020\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2019","iso_value":"2019\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2019.-30.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.08.2018","iso_value":"2018\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.2018.-31.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2018","iso_value":"2018\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2018.-24.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2017","iso_value":"2017\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2017.-12.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2016","iso_value":"2016\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2016.-30.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.07.2015","iso_value":"2015\/07\/25","content":"<font class='s-1'>25.07.2015.-15.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)