Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.386

Rīgā 2015.gada 7.jūlijā (prot. Nr.32 33.§)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" (turpmāk – atbalsta mērķis) 9.2.1.2. pasākumu "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir izveidot nabadzības un sociālās atstumtības situācijas – datu un rīcībpolitiku – pārraudzības sistēmu, pilnveidot iekļaujoša darba tirgus rīcībpolitiku un personu ar invaliditāti atbalsta sistēmas, kā arī noteikt metodoloģiski pamatotu un sociālekonomiskajai situācijai atbilstošu iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu grozu.

3. Pasākuma mērķa grupa ir sociālās politikas veidotāji.

4. Pasākuma ietvaros līdz 2022. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. iznākuma rādītājs – iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi (izvērtējumi, metodoloģijas), kuru izstrādei sniegts atbalsts (skaits) – 10;

4.2. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 269 990 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 737)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.

7. Pasākuma ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 092 297 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 928 452 euro un valsts budžeta finansējums – 163 845 euro.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir valsts pārvaldes iestāde, kas izstrādā valsts politiku darba, sociālās aizsardzības, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, – Labklājības ministrija.

11. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

12. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem viena mēneša laikā no projekta iesnieguma atlases nolikumā noteiktā projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

13. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

13.1. ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums;

13.2. pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā;

13.3. zinātniskais pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū;

13.4. jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti);

13.4.1 Latvijas dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas aptaujā "Risk That Matter";

13.5. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

13.6. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 17)

14. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

14.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

14.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

14.3. neparedzētās izmaksas.

15. Šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

15.1. tiešās personāla izmaksas (finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas un vadības personāla atlīdzības izmaksas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze;

15.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

15.2.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas finansējuma saņēmējam šo noteikumu 13. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

15.2.2. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajam personālam, ja tās nav iekļautas šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā.

(Grozīts ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 737)

16. Šo noteikumu 15.2.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksu ietvaros plāno šādas izmaksas:

16.1. veselības apdrošināšana šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajam personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz periodu, kad finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas un vadības personāls ir nodarbināts projektā;

16.2. darba vietas aprīkojuma iegāde vai noma šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam.

(Grozīts ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 737)

17. Šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējam plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām.

18. Šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbību vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu izpildes nodrošināšanai) projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, nepārsniedzot divus procentus no šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, ievērojot vienošanos par projekta īstenošanu.

19. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 14. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmās izmaksas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi

20. Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

21. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 13.1., 13.3. un 13.4. apakšpunktā minēto izvērtējumu, pētījuma un metodoloģijas izstrādi uzrauga labklājības ministra izveidota Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja (turpmāk – komiteja). Komitejas sastāvā ir nozaru ministriju, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī citu valsts iestāžu, biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Vadošo iestādi komitejas sēdēs var pieaicināt novērotāja statusā.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 737 redakcijā)

22. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētā pētījuma izstrādi uzrauga Invaliditātes lietu nacionālā padome (turpmāk – padome). Padomes sēdēs vadošo iestādi var pieaicināt novērotāja statusā.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 737 redakcijā)

23. Šo noteikumu 21. un 22. punktā minētā komiteja un padome:

23.1. konsultē finansējuma saņēmēju pasākuma īstenošanas laikā;

23.2. analizē pasākuma ieviešanas progresu, identificējot nepilnības vai trūkumus;

23.3. sniedz priekšlikumus pasākuma ieviešanas pilnveidei.

24. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

24.1. šo noteikumu 13.1., 13.2., 13.3. un 13.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai piesaista pakalpojuma sniedzēju atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru;

24.1.1 šo noteikumu 13.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai piedalās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas aptaujā;

24.2. šo noteikumu 13.1., 13.2., 13.3.13.4. un13.4.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā ievēro normatīvo aktu par kārtību, kādā publiska persona pasūta pētījumus;

24.3. šo noteikumu 13.1., 13.2., 13.3.13.4. un 13.4.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros izstrādātos izvērtējumus, pētījumus, metodoloģiju un aptaujas rezultātus ir tiesīgs izmantot publiskām vajadzībām;

24.4. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

24.5. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu, tai skaitā publicē šo noteikumu 13.1., 13.2., 13.3. un 13.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros izstrādātos izvērtējumus, pētījumus un metodoloģiju;

24.6. nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ar šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto personālu un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek nodarbināts normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām;

24.7. pakalpojuma (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 13. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

24.8. apņemas nodrošināt šo noteikumu 13.1., 13.2., 13.3. un 13.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros sasniegto rezultātu izmantošanu un ilgtspēju vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas beigām.

(Grozīts ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 737; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 17)

25. Finansējuma saņēmēja piesaistītie pakalpojumu sniedzēji:

25.1. šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai izmanto Centrālās statistikas pārvaldes publicētos ikgadējo apsekojumu datus "ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem" (EU –SILC: The European Union Statistics on Income and Living Conditions), kā arī citus datus, ja tas nepieciešams pētījuma kvalitātes nodrošināšanai;

25.2. šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai veic personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu izpēti vismaz piecās Eiropas Savienības dalībvalstīs;

25.3. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai veic sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju atbalsta pasākumu izpēti un izstrādā priekšlikumus to uzlabošanai;

25.4. šo noteikumu 13.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros izstrādā jaunu iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanas metodoloģiju un veic izmēģinājumprojektus nacionālā un teritoriālā griezumā.

26. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

27. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

27.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt atbalsta mērķa vai pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

27.2. citos gadījumos, kas paredzēti vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu.

28. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

29. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 386Pieņemts: 07.07.2015.Stājas spēkā: 16.07.2015.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 15.07.2015. OP numurs: 2015/136.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
275336
{"selected":{"value":"13.01.2022","content":"<font class='s-1'>13.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.01.2022","iso_value":"2022\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2020","iso_value":"2020\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2020.-12.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2019","iso_value":"2019\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2019.-02.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2018","iso_value":"2018\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2018.-19.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2015","iso_value":"2015\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2015.-30.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.01.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"