Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.259

Rīgā 2015.gada 26.maijā (prot. Nr.26 11.§)
Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
13.panta trešās daļas 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā piešķir atbalstu Latvijas dalībniekiem (turpmāk – atbalsta pretendents) dalībai Eiropas Savienības pētniecības, inovāciju, tehnoloģiju attīstības un demonstrācijas programmu (turpmāk – programmas) projektos;

1.2. programmu projektus (turpmāk – projekti), kuri šo noteikumu ietvaros atbilst atbalsta saņemšanai;

1.3. prasības atbalsta pretendentam.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 655; MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 321)

2. Atbalsta mērķis ir nodrošināt projektu īstenošanu atbilstoši:

2.1. (svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67);

2.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulai (ES) Nr. 1291/2013, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2012. gada 20. decembris, Nr. L 347) (turpmāk – pamatprogramma "Apvārsnis 2020");

2.3. Padomes 2021. gada 10. maija Regulai (Euratom) Nr. 2021/765, ar ko izveido Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2021.–2025. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa", un atceļ Regulu (Euratom) 2018/1563 ES (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 12. maijs, Nr. L 167I) (turpmāk – EURATOM programma);

2.4. (svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67);

2.5. (svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67);

2.6. (svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67);

2.7. (svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67);

2.8. (svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67);

2.9. Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Lēmumam Nr. 553/2014/ES par Savienības dalību vairāku dalībvalstu īstenotā pētniecības un attīstības programmā (EUROSTARS 2), kuras mērķis ir atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 7. jūnijs, Nr. L 169);

2.10. Padomes 2014. gada 6. maija Regulai (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 7. jūnijs, Nr. L 169);

2.11. (svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67);

2.12. (svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67);

2.13. (svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67);

2.14. (svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67);

2.15. (svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67);

2.16. (svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67);

2.17. COST (Cooperation Europeenne dans le Domaine de la Recherche Scientifique et Technique) dokumentam Nr. 133/14 "COST Action Proposal Submission, Evaluation, Selection and Approval", kas apstiprināts 2014. gada 9. decembra COST Vecāko amatpersonu komitejā;

2.18. Padomes 2009. gada 25. jūnija Regulai (EK) Nr. 723/2009 par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (turpmāk – ERIC regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009. gada 8. augusts, Nr. L 206);

2.19. Eiropas Padomes 2007. gada 27. marta Lēmumam Nr. 2007/198/Euroatom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (Fusion for Energy) (turpmāk – F4E kopuzņēmums) un piešķir tam priekšrocības (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2007. gada 30. marts, Nr. L 90), un Padomes 2013. gada 13. decembra Lēmumam Nr. 2013/791/Euratom, ar kuru groza Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (F4E) un piešķir tam priekšrocības (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 21. decembris, Nr. L 349);

2.20. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Lēmumam Nr. 1312/2013/ES par Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu: EIT ieguldījums inovācijas veicināšanā Eiropā (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347);

2.21. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulai (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/81) (turpmāk – regula Nr. 1290/2013);

2.22. Padomes 2021. gada 13. jūlija Regulai (ES) 2021/1173 par Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma izveidi un ar ko atceļ Regulu (ES) 2018/1488 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 19. jūlijs, Nr. L 256);

2.23. EUREKA programmas pilntiesīgo dalībnieku 2017. gada 30. jūnijā parakstītajam dokumentam "EUREKA REGULATORY CORPUS", kas nosaka programmas darbības un pārvaldības principus;

2.24. Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija Regulai (ES) 2021/819 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 28. maijs, Nr. L 189) un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam (ES) 2021/820 (2021. gada 20. maijs) par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu 2021.–2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana un Lēmuma Nr. 1312/2013/ES atcelšana (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 28. maijs, Nr. L 189);

2.25. Padomes 2021. gada 29. novembra Regulai (ES) 2021/2085, ar ko izveido kopuzņēmumus pamatprogrammā "Apvārsnis Eiropa" un atceļ Regulas (EK) Nr. 219/2007, (ES) Nr. 557/2014, (ES) Nr. 558/2014, (ES) Nr. 559/2014, (ES) Nr. 560/2014, (ES) Nr.  561/2014 un (ES) Nr. 642/2014 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 30. novembris, Nr. L 427);

2.26. Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. novembra Lēmumam (ES) 2021/2084 par Savienības dalību Eiropas Metroloģijas partnerībā, ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis;

2.27. Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 28. aprīļa Regulai (ES) Nr. 2021/695, ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa", nosaka tās dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulas (ES) Nr. 1290/2013 un (ES) Nr. 1291/2013 (turpmāk – regula Nr. 2021/695) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 12. maijs, Nr. L 170) (turpmāk – pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa");

2.28. Padomes 2021. gada 10. maija Lēmumam (ES) Nr. 2021/764, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa", un atceļ Lēmumu 2013/743/ES (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 12. maijs, Nr. L 167I).

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 655; MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 321; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 413; MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67; MK 09.05.2023. noteikumiem Nr. 224)

3. Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1. pētniecības organizācija – Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā (turpmāk – zinātnisko institūciju reģistrs) reģistrēta zinātniskā institūcija (turpmāk – zinātniskā institūcija), kura atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187/1), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – regula Nr. 651/2014), 2. panta 83. punktā noteiktajai definīcijai;

3.2. uzņēmums – saimnieciskās darbības subjekts, kas atbilst regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 1. pantā noteiktajai definīcijai un savu pamatdarbību veic un projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā. Saņemot valsts atbalstu, ar uzņēmumu saprot arī pētniecības organizāciju neatkarīgi no tās juridiskā statusa, ja tās publiskais finansējums atbilst visiem Līguma par Eiropas Savienības darbību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2010. gada 30. marts, Nr. C 83/47) 107. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem;

3.3. saimnieciska darbība – jebkura darbība, kas ietver preču vai pakalpojumu piedāvāšanu tirgū (tajā skaitā pētniecības infrastruktūras iznomāšanu), kā arī uzņēmumu uzdevumā īstenotie pētījumu pakalpojumi vai līgumpētījumi;

3.4. ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts – projekts, kura ietvaros pētniecības organizācija īsteno darbības, kurām nav saimnieciska rakstura, vai ierobežotas jomas darbības;

3.5. ar saimniecisku darbību saistīts projekts – projekts, kas atbilst vienam vai vairākiem šādiem kritērijiem:

3.5.1. projektu īsteno zinātniskā institūcija, kas neatbilst pētniecības organizācijas definīcijai;

3.5.2. projekta ietvaros īsteno darbības, kurām ir saimniecisks raksturs;

3.6. darbība, kurai nav saimnieciska rakstura, – pētniecības organizācijas pamatdarbība, kura neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā noteiktajā darbības jomā un kuras izpausmes veidi ir šādi:

3.6.1. izglītības pasākumi, lai panāktu personāla skaita un kvalifikācijas pieaugumu;

3.6.2. neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai iegūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni, tostarp kopīga pētniecība un izstrāde, pētniecības organizācijai iesaistoties efektīvā sadarbībā;

3.6.3. pētniecības rezultātu izplatīšana, piemēram, izmantojot mācību procesu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātās publikācijas vai atklātā pirmkoda programmatūru;

3.6.4. zināšanu pārneses darbības, ja visa peļņa no šādas darbības tiek reinvestēta pētniecības organizācijas pamatdarbībās;

3.7. atbalsta pretendents – uzņēmums vai pētniecības organizācija;

3.8. atbalsts – valsts budžeta finansējums projektam valsts līdzfinansējuma un valsts atbalsta veidā;

3.9. valsts līdzfinansējums – atbalsts ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam;

3.10. ierobežotas jomas darbība – pētniecības organizāciju saimnieciskā pamatdarbība vai pētniecības infrastruktūra, kura atbilst šādiem kritērijiem:

3.10.1. tā ir tieši saistīta ar pētniecības organizācijas darbību vai pētniecības infrastruktūru un tās izmantošanu jomā, kurai nav saimnieciska rakstura;

3.10.2. tai tiek patērēti tādi paši resursi (piemēram, materiāli, aprīkojums, darbaspēks un pamatkapitāls) kā ar saimniecisku darbību nesaistītām pamatdarbībām;

3.10.3. tai katru gadu piešķirtais finansējums nepārsniedz 20 procentus no kopējā pētniecības infrastruktūras gada finansējuma;

3.11. valsts atbalsts – atbalsts ar saimniecisko darbību saistītam projektam, kas atbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā noteiktajam;

3.12. projekta pētniecības kategorijas (turpmāk – pētniecības kategorijas), ja paredzēts valsts atbalsts, – fundamentālie pētījumi, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 84., 85., 86. un 87. punktā noteiktajai definīcijai. Pētniecības kategorijas, ja paredzēts valsts līdzfinansējums, – fundamentālie pētījumi, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde un priekšizpēte atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) publicētajā zinātnes statistikas metodoloģijas krājumā Frascati Manual sniegtajai definīcijai;

3.13. efektīva sadarbība – sadarbība, kas atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 90. punktā noteiktajai definīcijai;

3.14. sīkais (mikro), mazais un vidējais uzņēmums – uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajai definīcijai;

3.15. lielais uzņēmums – uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai;

3.16. godīga konkurence – konkurence, kas atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 89. punktā noteiktajai definīcijai;

3.17. zināšanu pārnese – process, kura mērķis ir iegūt, apkopot un izplatīt skaidras un vārdos neizteiktas zināšanas, tostarp prasmes un kompetenci gan saimnieciskās darbībās, gan ar tām nesaistītās darbībās, piemēram, pētniecības sadarbībā, konsultācijās, licencēšanā, jaunu uzņēmumu veidošanā, publikācijās un pētnieku un citu šajās darbībās iesaistīto darbinieku mobilitātē. Papildus zinātnes un tehnikas atziņām tā ietver citu veidu zināšanas (piemēram, zināšanas par to, kā lietot standartus un noteikumus, kuros tie iekļauti, par darbības vides apstākļiem), organizatoriskās inovācijas metodes, kā arī to zināšanu pārvaldību, kas saistītas ar nemateriālo aktīvu noteikšanu, iegūšanu, aizsardzību, aizstāvību un izmantošanu;

3.18. pētniecības infrastruktūra – iekārtas, resursi un saistītie pakalpojumi, ko zinātnieki izmanto, lai veiktu pētniecību attiecīgajās jomās, un tā ietver zinātniskās iekārtas vai instrumentu komplektus, uz zināšanām balstītus resursus, piemēram, kolekcijas, arhīvus vai strukturētu zinātnisku informāciju, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūru, piemēram, GRID tipa tīmekli, datortehniku, programmatūru un sakaru tehniku, vai ikvienu citu unikāla rakstura līdzekli, kurš ir būtisks pētniecības veikšanai. Šāda infrastruktūra var būt izvietota vienkopus vai izkliedēti (organizēts resursu tīkls);

3.19. projekta īstenotājs – uzņēmums vai pētniecības organizācija, kam atbilstoši šiem noteikumiem ir piešķirts atbalsts.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 655; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 570)

II. Atbalstāmie projekti un prasības atbalsta pretendentiem

4. Saskaņā ar šiem noteikumiem nodrošina:

4.1. valsts atbalstu atbilstoši regulas Nr. 651/2014 25. pantam vai valsts līdzfinansējumu:

4.1.1. pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" un pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" projektiem;

4.1.2. Līguma par Eiropas Savienības darbību 185. panta ietvaros vairāku dalībvalstu izveidoto kopīgās pētniecības vai inovāciju programmu (turpmāk – kopīgās programmas) projektiem un Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. panta ietvaros izveidoto publiskās un privātās partnerības kopuzņēmumu (turpmāk – kopuzņēmumi) projektiem;

4.1.3. F4E kopuzņēmuma projektiem;

4.1.4. EURATOM programmas projektiem;

4.1.5. COST aktivitātēm;

4.1.6. pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" ERA-NET COFUND aktivitātes (turpmāk – ERA-NET aktivitātes) ietvaros atbalstītiem projektiem;

4.1.7. EUREKA programmas klasteru ietvaros atbalstītiem projektiem;

4.1.8. pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" Eiropas partnerību ietvaros atbalstītiem projektiem;

4.2. Latvijas valsts dalības maksas segšanu:

4.2.1. COST Asociācijas fondā;

4.2.2. kopīgo programmu, kopuzņēmumu, tajā skaitā F4E kopuzņēmuma projektos;

4.2.3. ESS ERIC – Eiropas Sociālā pētījuma (European Social Survey) Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijā (European Research Infrastructure Consortium ) un tā ietvaros īstenojamo pētījumu posmu izmaksu segšanu;

4.2.4. Eiropas akadēmiskā tīkla GEANT (Gigabit European Academic Network) (turpmāk – GEANT) asociācijā, konsorcija GEANT projektos, tajā skaitā Latvijas gada pieslēguma maksas segšanu GEANT kanālam un GEANT internetam (World Service Commodity);

4.2.5. Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartē 2016 (European Roadmap for Researchers Infrastructures 2016) iekļautās Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijā (European Research Infrastructure Consortium (ERIC)), kas ir izveidots saskaņā ar ERIC regulu;

4.2.6. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" ietvaros šādās kopējās programmēšanas iniciatīvās (Joint Programming Initiatives):

4.2.6.1. "Lauksaimniecība, pārtikas nodrošinājums un klimata pārmaiņas" (Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE));

4.2.6.2. "Veselīgs uzturs veselīgam dzīvesveidam" (Healthy Diet for a Healthy Life (HDHL));

4.2.6.3. "Kultūras mantojums un globālās pārmaiņas: jauns uzdevums Eiropai" (Cultural Heritage and Global Change: A new Challenge for Europe (CH));

4.2.6.4. "Urbānā Eiropa – Eiropas pilsētvides apvienotie risinājumi" (Urban Europe (UE));

4.2.6.5. "Ūdens izaicinājumi mainīgā pasaulē" (Water challenges for a changing world (WATER));

4.2.7. SHARE ERIC – Veselības, novecošanās un pensionēšanās apsekojuma Eiropā (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijā (European Research Infrastructure Consortium) un tā ietvaros īstenojamo pētījumu posmu izmaksu segšanu.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 655 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 570; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 413; MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67)

5. Atbalstu piešķir:

5.1. dotāciju veidā no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" kārtējam gadam valsts budžetā šim mērķim pieejamo resursu ietvaros. Ja projektam un Latvijas valsts dalības maksas segšanai nepieciešamais atbalsts pārsniedz minētajā budžeta apakšprogrammā kārtējā gadā plānoto finansējumu, atbalstu nodrošina atbilstoši normatīvajam regulējumam par 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" plānoto līdzekļu pārdales kārtību;

5.2. ievērojot, ka maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs vienam projektam nepārsniedz vienu miljonu euro gadā, izņemot šo noteikumu 17. punktā minēto atbalsta apmēru dalības nodrošināšanai COST aktivitātē gada ietvaros.

(Grozīts ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 321)

6. Atbalsta pretendentam:

6.1. ir tiesības pretendēt uz atbalsta saņemšanu atbilstoši šiem noteikumiem, ja Latvijas Zinātnes padomē (turpmāk – padome) ir iesniegts atbalsta pretendenta pieteikums par atbalsta piešķiršanu projekta īstenošanai (turpmāk – pieteikums) un, ievērojot šo noteikumu 14. punktu, atbalsta pretendents ir noslēdzis līgumu ar Eiropas Komisiju vai padomi par projekta īstenošanu;

6.2. valsts atbalstu nepiešķir, ja atbilstoši regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam ir uzsākta projekta īstenošana, pirms padomē ir iesniegts pieteikums;

6.3. ja piešķirts valsts atbalsts, ir pienākums atbilstoši regulas Nr.  651/2014 12. panta 1. punktam informāciju par saņemto valsts atbalstu un visus ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus glabāt 10 gadus no valsts atbalsta piešķiršanas dienas.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 655 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 321; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 570; MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67)

7. Atbalsta pretendentam ir noteiktas šādas prasības:

7.1. tas ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu un izpildi;

7.2. (svītrots ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 570);

7.3. uz atbalsta pretendentu neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums atbilstoši regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktam, ja viņš pretendē uz valsts atbalstu;

7.4. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu vai tas var iesniegt padomē Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību;

7.5. tam nav ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas nolēmumu netiek īstenots tiesiskās vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, kā arī tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;

7.6. tas nav sodīts par Imigrācijas likuma 68.4 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

7.7. ja tiek saņemts valsts atbalsts, tas nav grūtībās nonācis uzņēmums atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam;

7.8. tas nav saņēmis vai neplāno saņemt par tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām finansējumu no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai citiem finanšu resursiem, kuri nav Latvijas institūciju tiešā vai netiešā kontrolē;

7.9. tam projekta ietvaros plānotās darbības projektā nepārklājas ar darbībām, kuras finansē citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros;

7.10. tas šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu attiecībā uz tām pašām darbībām un projekta attiecināmajām izmaksām nesummē ar de minimis atbalstu;

7.11. vienas un tās pašas izmaksas un darbības projekta ietvaros nav finansētas no nacionālā finansējuma;

7.12. ja atbalsta pretendents ir uzņēmums, tas ir iesniedzis finanšu pārskatus par diviem pēdējiem noslēgtajiem saimnieciskajiem gadiem;

7.13. ja atbalsta pretendents ir pētniecības organizācija, tā atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ir iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijā publiskos pārskatus par pēdējiem diviem noslēgtajiem pārskata gadiem. Ja pētniecības organizācija ir dibināta mazāk nekā pirms diviem gadiem, tā iesniedz publisko pārskatu par noslēgto pārskata gadu, ievērojot zinātniskās institūcijas reģistrācijas datumu zinātnisko institūciju reģistrā;

7.14. ja pretendē uz valsts atbalstu, tas sniedz informāciju par atbalsta stimulējošo ietekmi atbilstoši regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam, ja attiecināms;

7.15. ja atbalsta pretendents ir pētniecības organizācija, saņemot valsts atbalstu, tā nodala saimniecisku darbību no darbības, kurai nav saimnieciska rakstura, un šo darbību izmaksas, finansējumu un ieņēmumus (ja attiecināms) tā, lai efektīvi novērstu saimnieciskās darbības šķērssubsidēšanu, ievērojot normatīvo regulējumu par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

7.16. ja atbalsta pretendents ir uzņēmums, tad, saņemot valsts atbalstu, tas nodala projekta atbalstāmās darbības un attiecīgās finanšu plūsmas no uzņēmuma saimnieciskās darbības un finanšu plūsmām.

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 570; MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67)

8. Atbalsta intensitāti atbalsta pretendentam piemēro šādi:

8.1. piešķirot valsts līdzfinansējumu, – 100 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām;

8.2. ja tiek piešķirts valsts atbalsts, ievērojot regulas Nr. 651/2014 25. panta 5. punktu:

8.2.1. fundamentāliem pētījumiem – nepārsniedzot 100 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām;

8.2.2. rūpnieciskiem pētījumiem – nepārsniedzot 50 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām;

8.2.3. eksperimentālai izstrādei (tajā skaitā prototipu izgatavošanai) – nepārsniedzot 25 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām;

8.2.4. tehniski ekonomiskai priekšizpētei – nepārsniedzot 50 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām;

8.3. (svītrots ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 570);

8.4. ja projekts ietver dažādas pētniecības kategorijas, kuras atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 84., 85., 86. un 87. punktā noteiktajam, tad projektam pieļaujamo atbalsta intensitāti nosaka kā procentos izteiktu summu, kurā katrs saskaitāmais ir attiecīgās pētniecības kategorijas izmaksu relatīvais apjoms no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas reizināts ar šai pētniecības kategorijai pieļaujamo atbalsta intensitāti.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 655)

9. Šo noteikumu 8.2.2. un 8.2.3. apakšpunktā minētajiem rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālai izstrādei atbilstoši regulas Nr. 651/2014 25. panta 6. punktam noteikto valsts atbalsta intensitāti var palielināt, ņemot vērā nosacījumu, ka maksimālā atbalsta intensitāte vienam atbalsta pretendentam nepārsniedz 80 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām:

9.1. 10 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, ja atbalstu piešķir atbalsta pretendentam, kas ir vidējais uzņēmums;

9.2. 20 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, ja atbalstu piešķir atbalsta pretendentam, kas ir mazais (mikro) uzņēmums;

9.3. 15 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām papildus šo noteikumu 9.1. vai 9.2. apakšpunktā norādītajam apmēram, ja:

9.3.1. projekts paredz efektīvu sadarbību vienā no šādiem gadījumiem:

9.3.1.1. starp uzņēmumiem, no kuriem vismaz viens ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums, vai projektu īsteno vismaz divās valstīs un neviens atsevišķs uzņēmums nesedz vairāk kā 70 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām;

9.3.1.2. starp uzņēmumu un vienu vai vairākām pētniecības organizācijām, kuras sedz vismaz 10 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām un kurām ir tiesības publicēt projektā veikto pētījumu rezultātus;

9.3.2. projekta rezultātus izplata tehniskajās un zinātniskajās konferencēs vai publicē zinātnes vai tehnikas izdevumos, publiski pieejamās datubāzēs vai atvērtā pirmkoda programmatūras veidā.

9.1 Padomes un atbalsta pretendenta atbalsta līguma parakstīšanas diena ir uzskatāma par valsts atbalsta piešķiršanas datumu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

10. Valsts atbalstu šo noteikumu ietvaros nepiešķir, ja iestājas kāds no regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punktā noteiktajiem gadījumiem vai regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

10.1 Ja konstatē, ka valsts atbalsts vai valsts līdzfinansējums ir piešķirts kā nelikumīgs komercdarbības atbalsts, projekta īstenotājam ir pienākums atmaksāt padomei projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 09.05.2023. noteikumu Nr. 224 redakcijā)

11. Atbalsta pretendents iesniedz padomē pieteikumu atbalsta līguma noslēgšanai, ievērojot šo noteikumu 12.1.1. apakšpunktu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

12. Padome:

12.1. izstrādā un pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju un apstiprināšanas projektu vērtēšanas komisijā (turpmāk – komisija), izņemot šo noteikumu 4.1.5. un 4.2. apakšpunktā minētās aktivitātes, 15 darbdienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas publicē savā tīmekļvietnē:

12.1.1. pieteikuma veidlapu un pievienojamo dokumentāciju;

12.1.2. pieteikuma vērtēšanas kārtību;

12.1.3. veidlapu līgumam par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai un veidlapu līgumam par valsts atbalsta piešķiršanu projekta īstenošanai (turpmāk – atbalsta līgums), kas ietver attiecināmo izmaksu pozīcijas un to procentuālo sadalījumu, kā arī atbalsta līguma noslēgšanas kārtību un termiņu;

12.2. reģistrē pieteikumus;

12.3. slēdz atbalsta līgumu ar atbalsta pretendentu;

12.4. sagatavo un sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai:

12.4.1. informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

12.4.2. valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma prognozi nākamajam gadam;

12.4.3. informāciju par atbalsta apguves gaitu, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu;

12.5. izskata un pēc saskaņošanas ar komisiju veic atbalsta līguma grozījumus atbilstoši šo noteikumu 19.11. un 19.12. apakšpunktam;

12.6. pamatojoties uz šo noteikumu 19.10. apakšpunktā minēto lēmumu, atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus;

12.7. sniedz projekta īstenotājam informāciju un konsultācijas par atbalsta apguves jautājumiem;

12.8. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar projektu īstenošanu atbilstoši šiem noteikumiem;

12.9. nodrošina valsts atbalsta uzskaiti un informācijas glabāšanu 10 gadus atbilstoši regulas Nr. 651/2014 12. pantam, tādējādi veicot valsts atbalsta uzraudzību;

12.10. pārbauda valsts atbalsta stimulējošo ietekmi atbilstoši regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punkta nosacījumiem;

12.11. nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam;

12.12. nodrošina regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "i" apakšpunktā minētās paziņošanas robežvērtības nosacījumu izpildes ievērošanu katra projekta ietvaros, par kuru noslēgts atbalsta līgums;

12.13. pieprasa no projekta īstenotāja informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem, izņemot gadījumu, ja projekta ieviešanai piešķir valsts līdzfinansējumu un līgums ar Eiropas Komisiju vai kopuzņēmumu paredz projekta ārējo auditu. Šādā gadījumā projekta īstenotājs iesniedz padomei tikai minētā audita ziņojuma un projekta vai projekta posma īstenošanas gaitas apraksta (Final Report vai Periodic Report) kopiju;

12.14. veic komisijas sekretariāta funkcijas;

12.15. elektroniski no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) iegūst informāciju par atbalsta pretendenta atbilstību šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minētajām prasībām;

12.16. slēdz atbalsta līgumu par valsts atbalsta piešķiršanu, ja līguma slēgšanas dienā atbalsta pretendents atbilst visiem šajos noteikumos ietvertajiem regulas Nr.  651/2014 nosacījumiem.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

13. Šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7. un 4.1.8. apakšpunktā minētā projekta attiecināmās izmaksas ir šādas:

13.1. ja tiek piešķirts valsts līdzfinansējums:

13.1.1. projekta tiešās izmaksas:

13.1.1.1. projekta izpildē nodarbinātā personāla izmaksas – atalgojums, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Projekta izpildē nodarbinātajam personālam ir noteiktas šādas atalgojuma likmes, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:

13.1.1.1.1. projekta zinātniskajam vadītājam (darbinieks, kurš plāno un vada projektu vai apakšprojektu, nodrošina tā īstenošanu un atbild par tā izpildi kopumā) – līdz 30 euro stundā;

13.1.1.1.2. projekta galvenajam izpildītājam (darbinieks, kurš ir iesaistīts projekta īstenošanā un atbild par nozīmīgu tā daļu izpildi) – līdz 24 euro stundā;

13.1.1.1.3. projekta izpildītājam (darbinieks, kas veic konkrētus uzdevumus projekta izpildē) – līdz 19 euro stundā;

13.1.1.2. personāla komandējumu un darba braucienu izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

13.1.1.3. zinātniskā aprīkojuma un iekārtu (pamatlīdzekļi) izmaksas, ciktāl un cik ilgi tos izmanto projekta īstenošanai. Ja šo aprīkojumu un iekārtu lietošanas laiks projektā neaptver visu amortizācijas periodu, par attiecināmām uzskata tikai tās amortizācijas izmaksas, kas aptver laikposmu, kad aprīkojums un iekārtas izmantotas projektā, un kas ir aprēķinātas saskaņā ar labu grāmatvedības praksi;

13.1.1.4. ārpakalpojumu izmaksas, tostarp par līgumpētījumiem, zināšanām, konsultantu pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem, kas nepieciešami projekta darba uzdevumu veikšanai, ja ārpakalpojumu sniedz atbilstoši iepirkuma procedūru regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt 25 procentus no projekta kopējām tiešajām izmaksām;

13.1.1.5. maksa par inventāru, instrumentiem un materiāliem (piemēram, ķimikālijām, laboratorijas traukiem, medikamentiem), ciktāl un cik ilgi tos izmanto projektā, kā arī to iegādes un piegādes izmaksas, kas ir uzskaitītas saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un ir tieši attiecināmas uz projekta īstenošanu;

13.1.1.6. citas tiešās izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 13.1.1.1., 13.1.1.2., 13.1.1.3., 13.1.1.4. un 13.1.1.5. apakšpunktā, tostarp patentu un citu nemateriālo aktīvu iegūšanas, apstiprināšanas un aizstāvēšanas izmaksas, kas ir nepieciešamas tiešo projekta mērķu sasniegšanai;

13.1.2. projekta netiešās izmaksas, kas projekta dalībniekam radušās, īstenojot šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.6., 4.1.7. un 4.1.8. apakšpunktā minēto projektu atbilstoši regulas Nr. 1290/2013 29. panta 1. punktam un 57. panta 2. punktam vai atbilstoši regulas Nr. 2021/695 35. panta 1. punktam, kā arī šo noteikumu 4.2.3. vai 4.2.7. apakšpunktā minētos pētījumu posmus, nepārsniedz 25 procentus no projekta tiešo izmaksu summas, kurā nav ieskaitītas šo noteikumu 13.1.1.4. apakšpunktā norādītās ārpakalpojumu izmaksas;

13.2. ja tiek piešķirts valsts atbalsts:

13.2.1. projekta izpildē nodarbinātā personāla izmaksas – atalgojums, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Projekta izpildē nodarbinātajam personālam ir noteiktas šo noteikumu 13.1.1.1. apakšpunktā norādītās atalgojuma likmes;

13.2.2. izmaksas par instrumentiem un aprīkojumu, ciktāl un cik ilgi to izmanto projektā. Ja aprīkojuma un iekārtu lietošanas laiks projektā neaptver visu amortizācijas periodu, par attiecināmām izmaksām uzskata tikai tās amortizācijas izmaksas, kas atbilst projekta ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar labu grāmatvedības praksi;

13.2.3. izmaksas par ēkām un zemi, ciktāl un cik ilgi to izmanto projektā. Attiecībā uz ēkām par attiecināmām izmaksām uzskata tikai tās amortizācijas izmaksas, kas atbilst projekta ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar labu grāmatvedības praksi. Attiecībā uz zemi par attiecināmām izmaksām uzskata komerciālās nodošanas izmaksas vai faktiski veikto kapitālieguldījumu izmaksas;

13.2.4. izmaksas par līgumpētījumiem, zināšanām un patentiem, kas iegādāti vai kuru licences saņemtas no ārējiem avotiem godīgas konkurences apstākļos, kā arī izmaksas par konsultantu pakalpojumiem un līdzvērtīgiem pakalpojumiem, kas izmantoti vienīgi projekta mērķiem, ievērojot regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "d" apakšpunktā noteikto;

13.2.5. (svītrots ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 570);

13.2.6. papildu netiešās izmaksas un citi izdevumi, tostarp materiālu, piederumu un līdzīgu produktu izmaksas, kas radušās projekta īstenošanas gaitā, ievērojot regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "e" apakšpunktā noteikto.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

III. Atbalsts dalībai kopīgo programmu, kopuzņēmumu, Eiropas partnerību un EUREKA programmas klasteru projektos

(Nodaļa MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

14. Padome, ievērojot komisijas lēmumu, piešķir valsts atbalstu atbilstoši regulas Nr.  651/2014 25. pantam vai valsts līdzfinansējumu šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.7. un 4.1.8. apakšpunktā minētajiem projektiem un projektu īstenotājiem:

14.1. ja attiecīgā projektu konkursa ietvaros projekts ir sasniedzis nepieciešamo novērtējumu atbalsta saņemšanai, ko apliecina viens no šādiem dokumentiem:

14.1.1. kopīgās programmas, kopuzņēmuma, Eiropas partnerības vai EUREKA programmas klastera lēmējinstitūcijas paziņojums vai finansēšanas rekomendācija (lēmums), vai Eiropas partnerības projektu konkursa vadības komitejas lēmums;

14.1.2. atbalsta pretendenta un Eiropas Komisijas vai atbalsta pretendenta un kopīgo programmu, Eiropas partnerību vai kopuzņēmumu administrējošās institūcijas noslēgts līgums par projekta īstenošanu, ja atbilstoši šo noteikumu 19.2. apakšpunktam ir noteikts nacionālais finansējums, nodrošinot publisku finansējumu projekta īstenošanai;

14.1.3. iestādes, kas izpilda nacionālās finansēšanas institūcijas funkcijas, un atbalsta pretendenta noslēgts līgums par publiskā finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai;

14.2. ja atbalsta pretendentus, kuriem saskaņā ar šo punktu paredz piešķirt valsts atbalstu, vērtē atbilstoši šo noteikumu II nodaļas prasībām, ievērojot šo noteikumu 12.1.2. apakšpunktu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

IV. Atbalsts dalībai COST aktivitātes un ERA-NET aktivitātes projektos

15. Padome piešķir valsts līdzfinansējumu dalības nodrošināšanai tajā COST aktivitātē, par kuras īstenošanu ir noslēgts saprašanās memorands un ir nominēti Latvijas pārstāvji COST aktivitātes vadības komitejā.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

16. Valsts līdzfinansējuma saņemšanai COST aktivitātes vadības komitejas pārstāvis iesniedz padomē personīgi vai nosūta pa pastu vai uz padomes oficiālo elektroniskā pasta adresi, ja šim pārstāvim ir aktivizēts oficiālās elektroniskā pasta adreses konts:

16.1. iesniegumu atbalsta saņemšanai dalībai COST akcijā (1. pielikums);

16.2. COST aktivitātei nepieciešamā finansējuma aprēķinu gadam (2. pielikums).

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

17. Lai nodrošinātu dalību COST aktivitātē, padome piešķir valsts līdzfinansējumu atbilstoši šo noteikumu 1. un 2. pielikumam, bet ne vairāk kā 5000 euro gadā (izņemot izmaksas, kas saistītas ar COST aktivitātes ietvaros plānoto starptautisko pasākumu organizēšanu Latvijā un to norisi) šādu izdevumu segšanai:

17.1. dalībai COST aktivitātes vadības komitejas sanāksmēs tiem speciālistiem, kuri nav apstiprināti kā Latvijas pārstāvji aktivitātes vadības komitejā;

17.2. dalībai COST aktivitātes darba grupu sēdēs;

17.3. dalībai COST aktivitātes ietvaros organizētajos pasākumos (konferencēs, semināros un apmācības pasākumos);

17.4. COST aktivitātes koordinatora funkciju izpildei, līdzfinansējot šīs aktivitātes administrēšanas izdevumus un sedzot pievienotās vērtības nodokļa izdevumus;

17.5. COST aktivitātes ietvaros plānoto starptautisko pasākumu (konferences, semināri, apmācības pasākumi un vasaras skolas) organizēšanai un norisei Latvijā.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

18. Padome piešķir valsts līdzfinansējumu ERA-NET aktivitātes ietvaros atbalstītam projektam, ja:

18.1. tas iesniegts ERA-NET aktivitātes ietvaros atvērtā projektu konkursā, izvērtēts un saņēmis attiecīgās ERA-NET aktivitātes konsorcija rekomendāciju ieviešanai;

18.2. par tā īstenošanu visi attiecīgās ERA-NET aktivitātes projekta dalībnieki ir parakstījuši konsorcija (sadarbības) līgumu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

V. Pieteikumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

19. Komisija pieņem lēmumus par:

19.1. (svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67);

19.2. valsts budžeta finansējuma apmēru dalībai Eiropas partnerības, kopīgās programmas, kopuzņēmuma vai ERA-NET aktivitātes ietvaros atvērtajos projektu konkursos (uzsaukumos);

19.3. par Latvijas dalību COST akcijās un apstiprina Latvijas pārstāvjus darbam COST akcijas vadības komitejās (COST aktivitātes ietvaros);

19.4. atbalstu ERA-NET aktivitātes ietvaros atvērtajos projektu konkursos iesniegto un virssliekšņa zinātniskās kvalitātes novērtējumu saņēmušo projektu Latvijas dalībniekiem un paziņo par to attiecīgā ERA-NET aktivitātes projekta konsorcijam;

19.5. COST aktivitātes ietvaros plānoto starptautisko pasākumu Latvijā organizēšanas un norises izmaksas;

19.6. atbalsta piešķiršanu dalībai COST aktivitātē, ievērojot COST nacionālā koordinatora komisijai sniegto rakstisko atzinumu;

19.7. atteikumu piešķirt atbalstu dalībai COST aktivitātē, ievērojot COST nacionālā koordinatora komisijai sniegto rakstisko atzinumu;

19.8. atbalsta piešķiršanu projektam un atbalsta apmēru, pamatojoties uz atbalsta pretendenta pieteikumu;

19.9. atteikumu piešķirt atbalstu projektam;

19.10. neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, īstenojot projektu atbalsta līguma ietvaros;

19.11. atbalsta līguma grozījumiem, kas paredz grozīt pētniecības un attīstības projekta īstenošanai piešķirtā valsts līdzfinansējuma apmēru vai dalības izmaksas COST aktivitātē;

19.12. tādām izmaiņām pētniecības un attīstības projekta atbalsta līgumā, tai skaitā projekta īstenošanas izmaksu tāmē un darba uzdevumos, kas var ietekmēt projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajam projekta pieteikumam. Izmaiņas atbalsta līgumā var tikt veiktas tikai tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar komercdarbības atbalsta nosacījumiem;

19.13. dalību Eiropas partnerības projekta izstrādē vai pievienošanos Eiropas partnerības projekta konsorcijam.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 655; MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 321; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 570; MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 67)

20. Padome izstrādā komisijas nolikumu. Pirms apstiprināšanas padome nolikumu saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju. Izglītības un zinātnes ministrs izveido komisiju, kuras sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas un nozaru ministriju, Latvijas Zinātņu akadēmijas un padomes deleģēti pārstāvji. Komisijas sēdēs ar padomdevēja un eksperta tiesībām var uzaicināt arī citu ministriju, kā arī zinātnisko institūciju un uzņēmumus pārstāvošo organizāciju deleģētus pārstāvjus.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

21. Komisija šo noteikumu 19.3., 19.4., 19.5., 19.6., 19.7., 19.8., 19.9., 19.10., 19.11. un 19.12. apakšpunktā minēto lēmumu pieņem mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas padomē. Padome attiecīgo komisijas lēmumu paziņo atbalsta pretendentam 10 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot to uz atbalsta pretendenta norādīto oficiālo elektroniskā pasta adresi, ja atbalsta pretendentam ir aktivizēts oficiālās elektroniskā pasta adreses konts, vai pa pastu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

22. Atbalsta pretendents mēneša laikā no šo noteikumu 19.3., 19.4., 19.5., 19.6., 19.7., 19.8., 19.9. un 19.10. apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas dienas var apstrīdēt komisijas lēmumu, iesniedzot iesniegumu Izglītības un zinātnes ministrijai Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

22.1 Atbilstoši Komisijas 2020. gada 2. jūlija Regulas (ES) 2020/972, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1407/2013 attiecībā uz tās pagarināšanu un groza Regulu (ES) Nr. 651/2014 attiecībā uz tās pagarināšanu un attiecīgiem pielāgojumiem, 2. panta 5. punktam lēmumu par valsts atbalsta piešķiršanu šo noteikumu ietvaros pieņem līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 413 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 321 redakcijā)

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 19. jūnija noteikumus Nr. 414 "Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 99. nr.; 2013, 199. nr.).

24. Grozījumi šo noteikumu 16. punktā, kas paredz, ka COST aktivitātes vadības komitejas pārstāvis valsts līdzfinansējuma saņemšanai nosūta aģentūrai aizpildītu iesniegumu atbalsta saņemšanai COST programmas akcijai un nepieciešamā finansējuma aprēķinu gadam uz aģentūras oficiālo elektroniskā pasta adresi, ja šim pārstāvim ir aktivizēts oficiālās elektroniskā pasta adreses konts, un grozījumi 21. punktā, kas paredz attiecīgā komisijas lēmuma paziņošanu atbalsta pretendentam, nosūtot rakstisku paziņojumu uz atbalsta pretendenta norādīto oficiālo elektroniskā pasta adresi, ja atbalsta pretendentam ir aktivizēts oficiālās elektroniskā pasta adreses konts, stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

(MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 321 redakcijā)

25. Grozījumus šo noteikumu 13.1.1.1.1., 13.1.1.1.2. un 13.1.1.1.3. apakšpunktā piemēro atbalsta līgumiem, kurus slēdz, sākot ar 2021. gada 1. augustu.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 413 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 26. maija
noteikumiem Nr. 259

(Pielikums MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 67 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai dalībai COST akcijā

Latvijas Zinātnes padomei

Lūdzu piešķirt atbalstu dalībai COST akcijā Nr.    
   (akcijas nosaukums)
    
Akcijas darbība ir apstiprināta no līdz 
Latvijas pārstāvis COST akcijas vadības komitejā ir 
  
(vārds, uzvārds, amats, zinātniskais grāds, institūcija, kurā strādā)
Atbalsts nepieciešams, lai 
  
(norādīt Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumu Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā" 17. punktā minēto izdevumu veidu, kuru segšanai pieprasa atbalstu)
     
(datums*) (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 26.maija noteikumiem Nr.259
Nepieciešamā finansējuma aprēķins gadam

Nr.
p.k.

Pozīcija

Nepieciešamais finansējums

1.Komandējumi (norādīt komandējuma mērķi, vietu, dalībnieku skaitu, plānotos izdevumus) 
1.1.ceļa izdevumi 
1.2.dienas nauda 
1.3.viesnīcas izmaksas 
2.Materiāltehniskais nodrošinājums (norādīt nosaukumu, daudzumu, vienības cenu, izlietojuma mērķi) 
2.1... 
2.2... 
3.Citi izdevumi (norādīt izlietojuma mērķi) 
3.1... 
3.2... 

KOPĀ

 

Izdevumu aprēķinu sagatavoja

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 259Pieņemts: 26.05.2015.Stājas spēkā: 17.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 16.06.2015. OP numurs: 2015/116.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274671
{"selected":{"value":"13.05.2023","content":"<font class='s-1'>13.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.05.2023","iso_value":"2023\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2022","iso_value":"2022\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2022.-12.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2021","iso_value":"2021\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-27.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2018","iso_value":"2018\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2018.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.06.2017","iso_value":"2017\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2017.-13.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2016","iso_value":"2016\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2016.-15.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.06.2015","iso_value":"2015\/06\/17","content":"<font class='s-1'>17.06.2015.-20.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.05.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"