Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 321

Rīgā 2017. gada 13. jūnijā (prot. Nr. 30 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
13. panta trešās daļas 4. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 116. nr.; 2016, 204. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.1. apakšpunktu aiz vārdiem "piešķir atbalstu" ar vārdiem "Latvijas dalībniekiem (turpmāk - atbalsta pretendents)".

2. Papildināt noteikumus ar 2.21. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.21. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulai (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" (2014.-2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/81) (turpmāk - regula Nr. 1290/2013)."

3. Papildināt 5.1. apakšpunktu aiz vārdiem "Ja projektam" ar vārdiem "un Latvijas valsts dalības maksas segšanai".

4. Aizstāt 6.1. apakšpunktā vārdu "aģentūrā" ar vārdiem "Valsts izglītības attīstības aģentūrā (turpmāk - aģentūra)".

5. Izteikt 12.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.3. veidlapu līgumam par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai un veidlapu līgumam par valsts atbalsta piešķiršanu projekta īstenošanai (turpmāk - atbalsta līgums), kas ietver attiecināmo izmaksu pozīcijas un to procentuālo sadalījumu, kā arī atbalsta līguma noslēgšanas kārtību un termiņu;".

6. Izteikt 12.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.5. izskata un pēc saskaņošanas ar komisiju veic atbalsta līguma grozījumus atbilstoši šo noteikumu 19.11. un 19.12. apakšpunktam;".

7. Izteikt 12.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.13. pieprasa no projekta īstenotāja informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem, izņemot gadījumu, ja projekta ieviešanai piešķir valsts līdzfinansējumu un līgums ar Eiropas Komisiju vai kopuzņēmumu paredz projekta ārējo auditu. Šādā gadījumā projekta īstenotājs iesniedz aģentūrai tikai minētā audita ziņojuma un projekta vai projekta posma īstenošanas gaitas apraksta (Final Report vai Periodic Report) kopiju;".

8. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.6. apakš­punktā minētā projekta attiecināmās izmaksas ir šādas:

13.1. ja tiek piešķirts valsts līdzfinansējums:

13.1.1. projekta tiešās izmaksas:

13.1.1.1. projekta izpildē nodarbinātā personāla izmaksas - atalgojums, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Projekta izpildē nodarbinātajam personālam ir noteiktas šādas atalgojuma likmes, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:

13.1.1.1.1. projekta zinātniskajam vadītājam (darbinieks, kurš plāno un vada projektu vai apakšprojektu, nodrošina tā īstenošanu un atbild par tā izpildi kopumā) - līdz 20 euro stundā;

13.1.1.1.2. projekta galvenajam izpildītājam (darbinieks, kurš ir iesaistīts projekta īstenošanā un atbild par nozīmīgu tā daļu izpildi) - līdz 16 euro stundā;

13.1.1.1.3. projekta izpildītājam (darbinieks, kas veic konkrētus uzdevumus projekta izpildē) - līdz 14 euro stundā;

13.1.1.2. personāla komandējumu un darba braucienu izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

13.1.1.3. zinātniskā aprīkojuma un iekārtu (pamatlīdzekļi) izmaksas, ciktāl un cik ilgi tos izmanto projekta īstenošanai. Ja šo aprīkojumu un iekārtu lietošanas laiks projektā neaptver visu amortizācijas periodu, par attiecināmām uzskata tikai tās amortizācijas izmaksas, kas aptver laikposmu, kad aprīkojums un iekārtas izmantotas projektā, un kas ir aprēķinātas saskaņā ar labu grāmatvedības praksi;

13.1.1.4. ārpakalpojumu izmaksas, tostarp par līgumpētījumiem, zināša­nām, konsultantu pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem, kas nepieciešami projekta darba uzdevumu veikšanai, ja ārpakalpojumu sniedz atbilstoši iepirkuma procedūru regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt 25 procentus no projekta kopējām tiešajām izmaksām;

13.1.1.5. maksa par inventāru, instrumentiem un materiāliem (piemēram, ķimikālijām, laboratorijas traukiem, medikamentiem), ciktāl un cik ilgi tos izmanto projektā, kā arī to iegādes un piegādes izmaksas, kas ir uzskaitītas saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un ir tieši attiecināmas uz projekta īstenošanu;

13.1.1.6. citas tiešās izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 13.1.1.1., 13.1.1.2., 13.1.1.3., 13.1.1.4. un 13.1.1.5. apakšpunktā, tostarp patentu un citu nemateriālo aktīvu iegūšanas, apstiprināšanas un aizstāvēšanas izmaksas, kas ir nepieciešamas tiešo projekta mērķu sasniegšanai;

13.1.2. projekta netiešās izmaksas, kas projekta dalībniekam radušās, īstenojot šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. vai 4.1.6. apakšpunktā minēto projektu atbilstoši regulas Nr. 1290/2013 29. panta 1. punktam un 57. panta 2. punktam, nepārsniedz 25 procentus no projekta tiešo izmaksu summas, kurā nav ieskaitītas šo noteikumu 13.1.1.4. apakšpunktā norādītās ārpakalpojumu izmaksas;

13.2. ja tiek piešķirts valsts atbalsts:

13.2.1. projekta izpildē nodarbinātā personāla izmaksas - atalgojums, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Projekta izpildē nodarbinātajam personālam ir noteiktas šo noteikumu 13.1.1.1. apakšpunktā norādītās atalgojuma likmes;

13.2.2. izmaksas par instrumentiem un aprīkojumu, ciktāl un cik ilgi to izmanto projektā. Ja aprīkojuma un iekārtu lietošanas laiks projektā neaptver visu amortizācijas periodu, par attiecināmām izmaksām uzskata tikai tās amortizācijas izmaksas, kas atbilst projekta ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar labu grāmatvedības praksi;

13.2.3. izmaksas par ēkām un zemi, ciktāl un cik ilgi to izmanto projektā. Attiecībā uz ēkām par attiecināmām izmaksām uzskata tikai tās amortizācijas izmaksas, kas atbilst projekta ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar labu grāmatvedības praksi. Attiecībā uz zemi par attiecināmām izmaksām uzskata komerciālās nodošanas izmaksas vai faktiski veikto kapitālieguldījumu izmaksas;

13.2.4. izmaksas par līgumpētījumiem, zināšanām un patentiem, kas iegādāti vai kuru licences saņemtas no ārējiem avotiem godīgas konkurences apstākļos, kā arī izmaksas par konsultantu pakalpojumiem un līdzvērtīgiem pakalpojumiem, kas izmantoti vienīgi projekta mērķiem, ievērojot regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "d" apakšpunktā noteikto;

13.2.5. izmaksas par patentu vai citu nemateriālo aktīvu iegūšanu, apstiprināšanu un aizstāvēšanu sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu inovācijas projektiem, ievērojot regulas Nr. 651/2014 28. panta 2. punkta "a" apakšpunktā noteikto;

13.2.6. citi izdevumi, tostarp materiālu, piederumu un līdzīgu produktu izmaksas, kas radušās projekta īstenošanas gaitā, ievērojot regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "e" apakšpunktā noteikto."

9. Izteikt 14. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"14. Aģentūra, ievērojot komisijas lēmumu, piešķir valsts atbalstu pētniecības un attīstības projektiem atbilstoši regulas Nr. 651/2014 25. pantam un inovācijas projektiem attiecībā uz patentu vai citu nemateriālo aktīvu iegūšanu, apstiprināšanu un aizstāvēšanu atbilstoši regulas Nr. 651/2014 28. panta 2. punkta "a" apakšpunktam un valsts līdzfinansējumu šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. un 4.1.6. apakšpunktā minētajiem projektiem un projektu īstenotājiem:".

10. Izteikt 16. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"16. Valsts līdzfinansējuma saņemšanai COST aktivitātes vadības komitejas pārstāvis aģentūrā iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu vai uz aģentūras oficiālo elektroniskā pasta adresi, ja šim pārstāvim ir aktivizēts oficiālās elektroniskā pasta adreses konts:".

11. Papildināt noteikumus ar 19.11. un 19.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.11. atbalsta līguma grozījumiem, kas paredz grozīt pētniecības un attīstības projekta īstenošanai piešķirtā valsts līdzfinansējuma apmēru vai dalības izmaksas COST aktivitātē;

19.12. tādām izmaiņām pētniecības un attīstības projekta atbalsta līgumā, tai skaitā projekta īstenošanas izmaksu tāmē un darba uzdevumos, kas var ietekmēt projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajam projekta pieteikumam. Izmaiņas atbalsta līgumā var tikt veiktas tikai tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar komercdarbības atbalsta nosacījumiem."

12. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Komisija šo noteikumu 19.3., 19.4., 19.5., 19.6., 19.7., 19.8., 19.9., 19.10., 19.11. un 19.12. apakšpunktā minēto lēmumu pieņem mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas aģentūrā. Aģentūra attiecīgo komisijas lēmumu paziņo atbalsta pretendentam 10 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot to uz atbalsta pretendenta norādīto oficiālo elektroniskā pasta adresi, ja atbalsta pretendentam ir aktivizēts oficiālās elektroniskā pasta adreses konts, vai pa pastu."

13. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Noslēguma jautājumi".

14. Papildināt noteikumus ar 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Grozījumi šo noteikumu 16. punktā, kas paredz, ka COST aktivitātes vadības komitejas pārstāvis valsts līdzfinansējuma saņemšanai nosūta aģentūrai aizpildītu iesniegumu atbalsta saņemšanai COST programmas akcijai un nepieciešamā finansējuma aprēķinu gadam uz aģentūras oficiālo elektroniskā pasta adresi, ja šim pārstāvim ir aktivizēts oficiālās elektroniskā pasta adreses konts, un grozījumi 21. punktā, kas paredz attiecīgā komisijas lēmuma paziņošanu atbalsta pretendentam, nosūtot rakstisku paziņojumu uz atbalsta pretendenta norādīto oficiālo elektroniskā pasta adresi, ja atbalsta pretendentam ir aktivizēts oficiālās elektroniskā pasta adreses konts, stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā."

15. Svītrot 1. pielikuma nosaukumā vārdu "valsts".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 321Pieņemts: 13.06.2017.Stājas spēkā: 16.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 15.06.2017. OP numurs: 2017/119.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
291522
16.06.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)