Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 655

Rīgā 2016. gada 4. oktobrī (prot. Nr. 50 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
13. panta trešās daļas 4. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 116. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā piešķir atbalstu dalībai Eiropas Savienības pētniecības, inovāciju, tehnoloģiju attīstības un demonstrācijas programmu (turpmāk - programmas) projektos;".

2. Svītrot 1.2. apakšpunktā vārdus "pētniecības un attīstības".

3. Aizstāt 2.4. apakšpunktā skaitļus un vārdus "2008. gada 9. jūlija" ar skaitļiem un vārdiem "2010. gada 22. septembra".

4. Aizstāt 2.18. apakšpunktā vārdus "(turpmāk - ERIC konsorcijs)" ar vārdiem "(turpmāk - ERIC regula)".

5. Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. pētniecības organizācija - Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā (turpmāk - zinātnisko institūciju reģistrs) reģistrēta zinātniskā institūcija (turpmāk - zinātniskā institūcija), kura atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187/1), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - regula Nr. 651/2014), 2. panta 83. punktā noteiktajai definīcijai;".

6. Papildināt 3.2. apakšpunktu aiz vārda "definīcijai" ar vārdiem "ir reģistrēts Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā un savu pamatdarbību veic Latvijas Republikas teritorijā".

7. Izteikt 3.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.12. projekta pētniecības kategorijas (turpmāk - pētniecības kategorijas), ja paredzēts valsts atbalsts, - fundamentālie pētījumi, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 84., 85., 86. un 87. punktā noteiktajai definīcijai. Pētniecības kategorijas, ja paredzēts valsts līdzfinansējums, - fundamentālie pētījumi, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde un priekšizpēte atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) publicētajā zinātnes statistikas metodoloģijas krājumā Frascati Manual sniegtajai definīcijai;".

8. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Saskaņā ar šiem noteikumiem nodrošina:

4.1. valsts atbalstu atbilstoši regulas Nr. 651/2014 25. un 28. pantam un valsts līdzfinansējumu:

4.1.1. 7. pamatprogrammas un pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" projektiem;

4.1.2. Līguma par Eiropas Savienības darbību 185. panta ietvaros vairāku dalībvalstu izveidoto kopīgās pētniecības vai inovāciju programmu (turpmāk - kopīgās programmas) projektiem un Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. panta ietvaros izveidoto publiskās un privātās partnerības kopuzņēmumu (turpmāk - kopuzņēmumi) projektiem;

4.1.3. F4E kopuzņēmuma projektiem;

4.1.4. EURATOM programmas projektiem;

4.1.5. COST aktivitātēm;

4.1.6. 7. pamatprogrammas ERA-NET, ERA-NET Plus aktivitātes vai pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" ERA-NET COFUND aktivitātes (turpmāk - ERA-NET aktivitātes) ietvaros atbalstītiem projektiem;

4.2. Latvijas valsts dalības maksas segšanu:

4.2.1. COST Asociācijas fondā;

4.2.2. kopīgo programmu, kopuzņēmumu, tajā skaitā F4E kopuzņēmuma projektos;

4.2.3. ESS ERIC - Eiropas Sociālā pētījuma (European Social Survey) Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijā (European Research Infrastructure Consortium ) un tā ietvaros īstenojamo pētījumu posmu izmaksu segšanu;

4.2.4. Eiropas akadēmiskā tīkla GEANT (Gigabit European Academic Network) (turpmāk - GEANT) asociācijā, konsorcija GEANT projektos, tajā skaitā Latvijas gada pieslēguma maksas segšanu GEANT kanālam un GEANT internetam (World Service Commodity);

4.2.5. Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartē 2016 (European Roadmap for Researchers Infrastructures 2016) iekļautās Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijā (European Research Infrastructure Consortium (ERIC)), kas ir izveidots saskaņā ar ERIC regulu."

9. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Atbalsta pretendentam:

6.1. ir tiesības pretendēt uz atbalsta saņemšanu atbilstoši šiem noteikumiem, ja aģentūrā ir iesniegts atbalsta pretendenta pieteikums par atbalsta piešķiršanu projekta īstenošanai (turpmāk - pieteikums) un, ievērojot šo noteikumu 14. punktu, atbalsta pretendents ir noslēdzis līgumu ar Eiropas Komisiju vai aģentūru par projekta īstenošanu;

6.2. valsts atbalstu nepiešķir, ja atbilstoši regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam ir uzsākta projekta īstenošana, pirms aģentūrā ir iesniegts pieteikums."

10. Papildināt noteikumus ar 8.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.4. tehniski ekonomiskai priekšizpētei - nepārsniedzot 50 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām;".

11. Papildināt noteikumus ar 8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4. ja projekts ietver dažādas pētniecības kategorijas, kuras atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 84., 85., 86. un 87. punktā noteiktajam, tad projektam pieļaujamo atbalsta intensitāti nosaka kā procentos izteiktu summu, kurā katrs saskaitāmais ir attiecīgās pētniecības kategorijas izmaksu relatīvais apjoms no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas reizināts ar šai pētniecības kategorijai pieļaujamo atbalsta intensitāti."

12. Izteikt 11., 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

"11. Atbalsta pretendents iesniedz aģentūrā pieteikumu atbalsta līguma noslēgšanai, ievērojot šo noteikumu 12.1.1. apakšpunktu.

12. Aģentūra:

12.1. izstrādā un pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju un apstiprināšanas projektu vērtēšanas komisijā (turpmāk - komisija), izņemot šo noteikumu 4.1.5. apakšpunktā minētās aktivitātes, 15 darbdienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas publicē savā tīmekļvietnē:

12.1.1. pieteikuma veidlapu un pievienojamo dokumentāciju;

12.1.2. pieteikuma vērtēšanas kārtību;

12.1.3. veidlapu līgumam par atbalsta piešķiršanu projekta īstenošanai (turpmāk - atbalsta līgums) un līguma noslēgšanas kārtību un termiņu;

12.2. reģistrē pieteikumus;

12.3. slēdz atbalsta līgumu ar atbalsta pretendentu;

12.4. sagatavo un sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai:

12.4.1. informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

12.4.2. valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma prognozi nākamajam gadam;

12.4.3. informāciju par atbalsta apguves gaitu, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu;

12.5. izskata un pēc saskaņošanas ar komisiju apstiprina atbalsta līguma grozījumus;

12.6. pamatojoties uz šo noteikumu 19.10. apakšpunktā minēto lēmumu, atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus;

12.7. sniedz informāciju un konsultācijas projekta īstenotājam par atbalsta apguves jautājumiem;

12.8. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar projektu īstenošanu atbilstoši šiem noteikumiem;

12.9. nodrošina valsts atbalsta uzskaiti un informācijas glabāšanu 10 gadus atbilstoši regulas Nr. 651/2014 12. pantam, tādējādi veicot valsts atbalsta uzraudzību;

12.10. pārbauda valsts atbalsta stimulējošo ietekmi atbilstoši regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punkta nosacījumiem;

12.11. nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam;

12.12. nodrošina regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "i" apakšpunktā minētās paziņošanas robežvērtības nosacījumu izpildes ievērošanu katra projekta ietvaros, par kuru noslēgts atbalsta līgums;

12.13. pieprasa no projekta īstenotāja informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem, izņemot gadījumus, kad piešķir valsts līdzfinansējumu projekta ieviešanai un līgums ar Eiropas Komisiju paredz projekta ārējo auditu. Šādā gadījumā projekta īstenotājs iesniedz aģentūrai tikai minētā audita ziņojuma un projekta vai projekta posma īstenošanas gaitas apraksta (Periodic Report) kopiju;

12.14. veic komisijas sekretariāta funkcijas;

12.15. elektroniski no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) iegūst informāciju par atbalsta pretendenta atbilstību šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minētajām prasībām.

13. Projekta attiecināmās izmaksas šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.6. apakšpunktā minētajā projektā ir šādas:

13.1. pētniecības un attīstības projekta tiešās izmaksas:

13.1.1. projekta izpildē nodarbinātā personāla izmaksas - atalgojums, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Projekta izpildē nodarbinātajam personālam ir noteiktas šādas atalgojuma likmes, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:

13.1.1.1. projekta zinātniskajam vadītājam (darbinieks, kurš plāno un vada projektu vai apakšprojektu, nodrošina tā īstenošanu un atbild par tā izpildi kopumā) - līdz 20,00 euro stundā;

13.1.1.2. projekta galvenajam izpildītājam (darbinieks, kurš ir iesaistīts projekta īstenošanā un atbild par nozīmīgu tā daļu izpildi) - līdz 16,00 euro stundā;

13.1.1.3. projekta izpildītājam (darbinieks, kas veic konkrētus uzdevumus projekta izpildē) - līdz 14,00 euro stundā;

13.1.2. personāla komandējumu un darba braucienu izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

13.1.3. zinātniskā aprīkojuma un iekārtu (pamatlīdzekļi) izmaksas, ciktāl un cik ilgi tos izmanto projekta īstenošanai. Ja šo aprīkojumu un iekārtu lietošanas laiks projektā neaptver visu amortizācijas periodu, par attiecināmām uzskata tikai tās amortizācijas izmaksas, kas aptver laikposmu, kad aprīkojums un iekārtas izmantotas projektā, un kas ir aprēķinātas saskaņā ar labu grāmatvedības praksi;

13.1.4. ēku un zemes izmaksas, ciktāl un cik ilgi tās izmanto projekta īstenošanai atbilstoši to izmantošanas intensitātei projektā. Attiecībā uz ēkām par attiecināmām izmaksām uzskatāmas tikai tās amortizācijas izmaksas, kas atbilst projekta ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem. Attiecībā uz zemi par attiecināmām uzskatāmas komerciālās nodošanas izmaksas vai faktiski veikto kapitālieguldījumu izmaksas;

13.1.5. izmaksas par līgumpētījumiem, zināšanām un patentiem, kas iegādāti vai kuru licences saņemtas no ārējiem avotiem godīgas konkurences apstākļos, kā arī izmaksas par konsultantu pakalpojumiem un līdzvērtīgiem pakalpojumiem, kas izmantoti vienīgi projekta mērķu sasniegšanai. Šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt 25 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

13.1.6. maksa par inventāru, instrumentiem un materiāliem (piemēram, ķimikālijām, laboratorijas traukiem, medikamentiem), ciktāl un cik ilgi tos izmanto projektā, kā arī to iegādes un piegādes izmaksas, kas ir uzskaitītas saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un ir tieši attiecināmas uz projekta īstenošanu;

13.1.7. citas tiešās izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 13.1.1, 13.1.2., 13.1.3., 13.1.4., 13.1.5. un 13.1.6. apakšpunktā un kas ir nepieciešamas tiešo projekta mērķu sasniegšanai;

13.2. ja ir piešķirts valsts līdzfinansējums, - izmaksas par patentu un citu nemateriālo aktīvu iegūšanu, apstiprināšanu un aizstāvēšanu;

13.3. ja ir piešķirts valsts atbalsts, - izmaksas, ievērojot regulas Nr. 651/2014 28. panta 2. punkta "a" apakšpunktu."

13. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Aģentūra, ievērojot komisijas lēmumu, piešķir valsts atbalstu atbilstoši regulas Nr. 651/2014 25. pantam attiecībā uz patentu iegūšanu vai citu rūpnieciskā īpašuma tiesību iegūšanu, apstiprināšanu un aizstāvēšanu, ņemot vērā regulas Nr. 651/2014 28. panta 2. punkta "a" apakšpunktu, un valsts līdzfinansējumu šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. un 4.1.6. apakšpunktā minētajiem projektiem un projektu īstenotājiem:

14.1. ja attiecīgā projektu konkursa ietvaros projekts ir sasniedzis nepieciešamo novērtējumu atbalsta saņemšanai, ko apliecina viens no šādiem dokumentiem:

14.1.1. kopīgās programmas, kopuzņēmuma, tajā skaitā F4E kopuzņēmuma lēmējinstitūcijas, paziņojums (lēmums);

14.1.2. atbalsta pretendenta un Eiropas Komisijas noslēgts līgums par projekta īstenošanu, ja atbilstoši šo noteikumu 19.1. un 19.2. apakšpunktam ir noteikts nacionālais finansējums, nodrošinot publisku finansējumu projekta īstenošanai;

14.1.3. aģentūras un atbalsta pretendenta noslēgts līgums par projekta īstenošanu un publiskā finansējuma piešķiršanu, ja aģentūra izpilda nacionālās finansēšanas institūcijas funkcijas;

14.2. ja atbalsta pretendentus, kuriem saskaņā ar šo punktu paredz piešķirt valsts atbalstu, vērtē atbilstoši šo noteikumu II nodaļas prasībām, ievērojot šo noteikumu 12.1.2. apakšpunktu."

14. Aizstāt 17. punkta ievaddaļā skaitli "2 200" ar skaitli "5 000".

15. Papildināt 17.4. apakšpunktu aiz vārdiem "administrēšanas izdevumus" ar vārdiem "un sedzot pievienotās vērtības nodokļa izdevumus".

16. Papildināt noteikumus ar 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.5. COST aktivitātes ietvaros plānoto starptautisko pasākumu (konferences, semināri, apmācības pasākumi un vasaras skolas) organizēšanai un norisei Latvijā."

17. Aizstāt 19.1. apakšpunktā skaitļus un vārdu "4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 47. un 4.8." ar skaitļiem un vārdu "4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.6.".

18. Svītrot 19.8. apakšpunktā vārdus "vai iesniegumu".

19. Aizstāt 20. punktā vārdu "akadēmijas" ar vārdiem "Latvijas Zinātņu akadēmijas".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 655Pieņemts: 04.10.2016.Stājas spēkā: 21.10.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 20.10.2016. OP numurs: 2016/204.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
285536
21.10.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)