Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Liepājā 2015.gada 14.maijā (prot. Nr.6, 6.§)
Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu un likuma
"Par pieminekļu aizsardzību"
24.panta otro daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus Liepājas pilsētā esošo valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu, tai skaitā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Liepājas pilsētas vēsturiskā centra (turpmāk – kultūras pieminekļi) – saglabāšanai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei, kā arī de minimis atbalsta saņemšanas nosacījumus.

(Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

2. Noteikumu mērķis ir atbalstīt un veicināt kultūras pieminekļu saglabāšanu sabiedrības interesēs un uzlabot Liepājas pilsētas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

3. Līdzfinansējumu piešķir pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Attiecīgā budžeta gada ietvaros piešķirto finansējumu, kas nav izlietots attiecīgajā budžeta gadā, pārceļ uz nākamo budžeta gadu un izlieto tam paredzētajam mērķim.

3.1 Attiecīgā budžeta gada ietvaros:

3.11. 20 (divdesmit) procenti no piešķirtā līdzfinansējuma tiek paredzēti noteikumu 22.1., 22.2., 22.3. un 22.6.punktā minēto atbalstāmo izmaksu līdzfinansēšanai;

3.12. 80 (astoņdesmit) procenti no piešķirtā līdzfinansējuma tiek paredzēti pārējo noteikumu 22.punkta apakšpunktos minēto atbalstāmo izmaksu līdzfinansēšanai.

Noteikumu 3.11. vai 3.12.apakšpunktā noteiktais procentuālais līdzfinansējuma sadalījums var tikt mainīts, ja izsludinātās projektu atlases ietvaros kādā no šīm sadaļām pieprasījums pēc līdzfinansējuma ir mazāks par procentuālo robežu.

(Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

4. Projekta iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai vienām un tām pašām realizētajām atbalstāmajām darbībām var iesniegt ne biežāk kā reizi 10 (desmit) gados.

II. PAŠVALDĪBAS KOMPETENCE

5. Pašvaldības dome izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija), izstrādā un apstiprina komisijas nolikumu.

6. Pašvaldība noteikumos noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu.

7. Komisija noteikumos noteiktajā kārtībā veic projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju.

8. Pēc komisijas lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas, pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" ar projekta iesniedzēju slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

III. PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES IZSLUDINĀŠANA

9. Paziņojumu par projekta iesniegumu iesniegšanu pašvaldība publicē pašvaldības mājaslapā internetā (www.liepaja.lv), kā arī iespēju robežās ievieto vietējos masu informācijas līdzekļos.

10. Paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norāda:

10.1. projektu iesniegšanas beigu termiņu, kas nav īsāks par 2 (diviem) mēnešiem no paziņojuma publicēšanas datuma;

10.2. minimālo pieejamo finansējuma apjomu;

10.3. personu, ar kuru pirms projekta iesniegšanas jāsaskaņo kārtība, kādā kultūras piemineklis būs pieejams sabiedrības apskatei;

10.4. personu, ar kuru pirms projekta iesniegšanas jāsaskaņo plānoto izmaksu aprēķins.

III.1 DE MINIMIS ATBALSTA NOSACĪJUMI SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJIEM, KAS PRETENDĒ UZ LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANU

(Nodaļa Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

10.1 Ja līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai piešķir šo noteikumu 11. un 12.punktā norādītajiem atbalsta pretendentiem, kuru attiecīgajos īpašumos tiek veikta saimnieciskā darbība, un atbalsts, uz kuru šīs personas pretendē, uzskatāms par komercdarbības atbalstu, tad atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai radušos attiecināmo izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. De minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem drīkst piešķirt līdz minētās regulas darbības beigām, proti, līdz 2021.gada 30.jūnijam.

(Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

10.2 Ja atbalsts tiek sniegts kultūras pieminekļa saglabāšanai īpašumā, kura daļā tiek veikta saimnieciskā darbība, vai kultūras pieminekļa saglabāšanai daudzdzīvokļu mājā, kuras kādā no dzīvokļiem tiek veikta saimnieciskā darbība, šo noteikumu 10.1 punktā norādītajām personām, piesakoties de minimis atbalstam, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli šīs personas īpašuma vai kopīpašuma daļai kultūras pieminekļa saglabāšanas izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts vai pašvaldības atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības piešķirtā atbalsta (līdzfinansējuma) daļu.

(Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

10.3 Pašvaldība nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

10.4 Saimnieciskās darbības veicējs, kas ir saņēmis pašvaldības atbalstu uzglabā dokumentāciju, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz desmit gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

10.5 Atbalsts netiek piešķirts regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā noteiktajās nozarēs un darbībām, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā.

(Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

10.6 Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punkta a), b) un c) apakšpunktos norādītajās nozarēs, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

(Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

10.7 Vienam de minimis atbalsta saņēmējam viena vienota uzņēmuma līmenī de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.

Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas (ES) Nr. 1407/2013 (2013.gada 18.decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 2.panta 2.punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

(Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

IV. PRASĪBAS PROJEKTA IESNIEDZĒJAM

11. Projekta iesniedzējs ir fiziska vai juridiska persona (izņemot publisko tiesību juridiskā persona vai atvasināta publiska persona), kura ir kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) un kurai uz projekta iesnieguma iesniegšanas pašvaldībā brīdi:

11.1. nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

11.2. nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par tā īpašumā (valdījumā) esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājas pilsētā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

12. Ja kultūras pieminekļa statuss piešķirts daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai, kura ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, projekta iesniedzējs ir attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība un uz to nav attiecināmas noteikumu 11.punkta prasības.

V. PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

13. Projekta iesniedzējs vienas izsludinātās projektu atlases ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā līdz paziņojumā par projekta iesniegšanu norādītajam beigu termiņam pašvaldībā iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no:

13.1. projekta iesnieguma veidlapas, kuru aizpilda atbilstoši noteikumu 1.pielikumam "Iesnieguma veidlapa", kuru saskaņo ar paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norādītajām personām;

13.2. īpašuma tiesību uz kultūras pieminekli, par kura saglabāšanu iesniegts projekta iesniegums, apliecinoša dokumenta kopijas, ja īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā;

13.3. uzskaites veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 1.pielikumam, ja līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai tiek sniegts kā atbalsts, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

14. Ja projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, projekta iesniegumam pievieno normatīvajiem tiesību aktiem dzīvokļa īpašuma jomā pieņemtu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kurā dzīvokļu īpašnieki ir:

14.1. vienojušies par kultūras pieminekļa saglabāšanu un saglabāšanas veidu;

14.2. vienojušies par kultūras pieminekļa saglabāšanas plānotajām izmaksām;

14.3. vienojušies par kārtību, kādā kultūras piemineklis pēc tā restaurācijas vai konservācijas būs pieejams sabiedrības apskatei;

14.4. norādījuši personu, kura ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu un slēgt līgumu ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī veikt citas ar līdzfinansējuma saņemšanu saistītās darbības.

15. Projekta iesniegumu papīra formā iesniedz pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401) ne vēlāk kā paziņojumā par projektu iesniegšanu norādītajā beigu termiņā. Ja projektu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskatāms pašvaldībā reģistrētais datums un laiks. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

16. Projektu iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā latviešu valodā.

17. Projekta iesniegumu iesniedz ar secīgi sanumurētām lapām, caurauklotu, pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja paraksts.

18. Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgu pilnvarojuma dokumentu.

19. Ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona, projekta iesniegumu paraksta tās amatpersona ar paraksttiesībām vai tās pilnvarotā persona, pievienojot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu. Ja projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopība, projekta iesniegumu paraksta noteikumu 14.4.punktā norādītā persona.

20. Projekta iesniegumā nedrīkst būt neatrunāti labojumi – dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai papildinājumi.

VI. ATBALSTĀMĀS UN NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS, LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS

21. Izmaksas ir atbalstāmas, ja tās tieši ir nepieciešamas projekta īstenošanai, tās ir paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un tiek veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes principus.

22. Par atbalstāmām izmaksām uzskata:

22.1. kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādes un autoruzraudzības izmaksas;

22.2. kultūras pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādes un autoruzraudzības izmaksas;

22.3. kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu (turpmāk šo noteikumu izpratnē – ēku oriģinālie logi un durvis, kā arī oriģinālās dekoratīvās un funkcionālās būvdetaļas no koka vai cita materiāla) kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanas izmaksas;

22.4. kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvdarbu izmaksas;

22.5. kultūras pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvdarbu izmaksas;

22.6. kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu restaurācijas izmaksas vai analogu būvamatniecības izstrādājumu vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;

22.7. kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un konservācijas būvuzraudzības veikšanas izmaksas, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs;

22.8. nodokļu un nodevu maksājumus, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja projekta iesniedzējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos tiesību aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.

23. Par neatbalstāmām izmaksām uzskata:

23.1. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju un citi pakalpojumi, būvatļaujas saņemšanas izmaksas;

23.2. projekta administrēšanas izmaksas;

23.3. samaksu par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu, procentu maksājumus, soda procentus, maksājumus par naudas pārskaitījumiem, komisijas naudu, zaudējumus sakarā ar valūtas maiņu un citus tiešos vai netiešos finansiālos izdevumus;

23.4. būvuzraudzības veikšanas izmaksas, ja būvuzraudzību veic projekta iesniedzēja izvēlēts būvuzraugs;

23.5. izmaksas, kas radušās pirms noteikumu 42.punktā minētā līdzfinansējuma līguma noslēgšanas;

23.6. iespējamo kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un konservācijas būvprojekta izstrādes vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksu un būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu;

23.7. iespējamo kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanas un būvamatniecības izstrādājumu restaurācijas vai analogu būvamatniecības izstrādājumu vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksu sadārdzinājumu;

23.8. izmaksas, kas nav noteiktas kā atbalstāmas.

24. Līdzfinansējumu piešķir šādā apmērā:

24.1. kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādei un autoruzraudzībai – 75 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 2000 euro;

24.2. kultūras pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādei un autoruzraudzībai – 30 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 200 euro;

24.3. kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanai – 50 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 200 euro;

24.4. kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvdarbiem – 75 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 20000 euro;

24.5. kultūras pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvdarbiem – 30 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 2000 euro;

24.6. kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu restaurācijai vai analogu būvamatniecības izstrādājumu vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtības iegādei, piegādei un uzstādīšanai – 50 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 2000 euro;

24.7. kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un konservācijas būvuzraudzības veikšanai, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs – 100 procentu apmērā.

25. Uz līdzfinansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja par projekta līdzfinansētajām atbalstāmajām izmaksām ir saņemts finansējums no valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības fondu, citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem. Šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar de minimis atbalstu par citām atbalstāmām izmaksām līdz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam robežlielumam.

(Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

25.1 Uz līdzfinansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja saņemtais pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļa saglabāšanai sasniedz 50 000 (piecdesmit tūkstoši) euro.

(Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

VII. PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANA

26. Projekta iesniegumu vērtēšanu pēc projekta iesniegšanas beigu termiņa veic komisija. Komisija, veicot projektu iesniegumu vērtēšanu, var pieaicināt ekspertus.

27. Komisija projekta iesniegumus pārbauda un vērtē to iesniegšanas secībā. Projekta iesniegumu pārbaudīšanu un vērtēšanu veic secīgi šādā kārtībā:

27.1. komisija pārbauda projekta iesniegumu atbilstību noformējuma prasībām;

27.2. komisija pārbauda projekta iesniedzēja atbilstību noteikumos izvirzītajām prasībām;

27.3. komisija pārbauda projekta iesniegumā iekļauto izmaksu pamatotību;

27.4. komisija, katram komisijas loceklim individuāli vērtējot un piešķirot punktus, novērtē projekta iesniegumus;

27.5. komisija sakārto projekta iesniegumus pēc piešķirto punktu skaita un lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu.

28. Komisija, izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību noformējuma prasībām, pārbauda:

28.1. vai projekts iesniegts noteiktajā termiņā;

28.2. vai projekta iesniegums satur visus noteikumu 13.punktā un, ja nepieciešams, arī 14.punktā minētos dokumentus;

28.3. vai projekta iesniegums noformēts, ievērojot noteikumu 16., 17., 18., 19. un 20.punkta prasības.

29. Ja komisija konstatē, ka projekta iesniegums neatbilst noformējuma prasībām, tā var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu un projekta iesnieguma vērtēšanu neturpināt. Komisija, veicot projekta iesnieguma noformējuma prasību vērtēšanu, ir tiesīga pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt papildu informāciju vai precizējumus.

30. Komisija, izvērtējot projekta iesniedzēju, pārbauda, vai projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 11.punkta prasībām un noteikumu III.1 nodaļas prasībām, ja prasītais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu. Lai pārliecinātos par projekta iesniedzēja atbilstību noteikumu 11.punkta prasībām, komisija informāciju iegūst pašvaldībai pieejamās datu bāzēs. Ja informācija, kas iegūta datu bāzēs, ir nepilnīga vai neatbilst projekta iesniedzēja iesniegtajai informācijai, komisija var pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt papildu informāciju.

(Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

31. Ja komisija konstatē, ka projekta iesniedzējs neatbilst noteikumos izvirzītajām prasībām, tā var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu un projekta iesnieguma vērtēšanu neturpināt.

32. Komisija, izvērtējot projekta iesniegumā iekļauto izmaksu pamatotību, pārbauda:

32.1. vai projekta iesniedzējs ir pieprasījis līdzfinansējumu noteikumu 22.punktā noteiktajām atbalstāmajām izmaksām;

32.2. vai projekta iesniedzēja pieprasītais līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz noteikumu 24.punktā noteikto līdzfinansējuma apmēru;

32.3. izmaksu aprēķina atbilstību vidējām tirgus izmaksām.

33. Ja komisijai rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā var pieprasīt projekta iesniedzējam sniegt paskaidrojumu vai citu papildu informāciju, kas pamato izmaksu aprēķinu. Ja izmaksu aprēķina atbilstība vidējām tirgus izmaksām netiek pierādīta, Komisija var pašvaldības piešķiramā līdzfinansējuma apmēru samazināt.

34. Projektu iesniegumus, kuri izturējuši atbilstības pārbaudi, katrs komisijas loceklis vērtē individuāli, piešķirot punktus atbilstoši noteikumu 2.pielikumam "Projektu iesniegumu kvalitatīvo rādītāju novērtēšanas anketa".

35. Pēc projektu iesniegumu novērtēšanas, komisija sakārto projektu iesniegumus pēc piešķirto punktu skaita.

36. Komisija, pieejamā pašvaldības budžeta finansējuma apmēra ietvaros, piešķir līdzfinansējumu, priekšroku dodot projektu iesniegumiem, kuri saņēmuši lielāko punktu skaitu.

37. Attiecībā uz projektu iesniegumiem, komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

37.1. apstiprina projekta iesniegumu un piešķir līdzfinansējumu;

37.2. apstiprina projekta iesniegumu ar nosacījumu un piešķir līdzfinansējumu;

37.3. noraida projekta iesniegumu.

38. Komisijas lēmumu nosūta projekta iesniedzējam. Papildus tam pašvaldības mājaslapā internetā www.liepaja.lv tiek publicēta informācija, norādot:

38.1. projekta iesniedzējus un kultūras pieminekli, par kuru iesniegts projekta iesniegums;

38.2. kopējās projekta iesniegumā norādītās kultūras pieminekļa saglabāšanas izmaksas;

38.3. pieprasītā un piešķirtā līdzfinansējuma apmēru;

38.4. kārtību, kādā kultūras piemineklis ir pieejams sabiedrības apskatei.

VIII. APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

39. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē.

40. Pašvaldības domes lēmumu par komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

IX. PROJEKTA IEVIEŠANAS NOSACĪJUMI

41. Pēc komisijas lēmuma, ar kuru apstiprināts projekta iesniegums un piešķirts līdzfinansējums, pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" ar projekta iesniedzēju slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

42. Līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu atrunā:

42.1. projekta īstenošanas uzsākšanas un beigu termiņu;

42.2. projekta īstenošanai piešķirto līdzfinansējumu un tā izmaksāšanas kārtību;

42.3. pašvaldības tiesības kontrolēt projekta īstenošanas gaitu;

42.4. kārtību, kādā kultūras piemineklis būs pieejams sabiedrības apskatei;

42.5. projekta iesniedzēja atbildību par projekta īstenošanu, projekta ietvaros radīto materiālo vērtību saglabāšanu vismaz 10 (desmit) gadus pēc tā īstenošanas;

42.6. pašvaldības tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja projekta iesniedzējs neievēro līguma noteikumus.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2015.gada 14.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13

(Pielikums grozīts ar Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

IESNIEGUMA VEIDLAPA
informācija par projekta iesniedzēju
projekta iesniedzējs
(atzīmē vienu atbilstošāko)
fiziska persona

juridiska persona

kopīpašnieki

dzīvokļu īpašnieku kopība

aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona
vārds, uzvārds 
personas kods 
deklarētā dzīvesvieta 
korespondences adrese 
kontaktinformācija saziņai (telefona numurs, e-pasts) 
 
aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona
nosaukums 
vienotais reģistrācijas numurs 
juridiskā adrese 
korespondences adrese 
PVN maksātājs (norādīt "" vai "") 
kontaktinformācija saziņai (telefona numurs, e-pasts) 
pārstāvja vārds, uzvārds 
pārstāvības pamats (statūti, pilnvarojums, cits) 
 
aizpilda, ja projekta iesniedzēji ir kopīpašnieki (neattiecas uz dzīvokļu īpašnieku kopību)
visu kopīpašnieku vārdi, uzvārdi, personas kods (fiziskām personām) vai nosaukumi un vienotais reģistrācijas numurs (juridiskām personām) 
norāda personu, kas pārstāvēs kopīpašniekus 
pārstāvja vārds, uzvārds (fiziskām personām) vai nosaukums (juridiskām personām) 
pārstāvja personas kods (fiziskām personām) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskām personām) 
pārstāvja deklarētā dzīvesvieta (fiziskām personām) vai juridiskā adrese (juridiskām personām) 
pārstāvja korespondences adrese 
kontaktinformācija saziņai (telefona numurs, e-pasts) 
 
aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku kopība
dzīvojamās mājas adrese 
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas datums 
dzīvokļu īpašnieku skaits, kas atbalsta kultūras pieminekļa saglabāšanu pret kopējo dzīvokļu īpašnieku skaitu
(norāda kā attiecību kā x/y, kur x – dzīvokļu īpašnieku skaits, kuri atbalsta kultūras pieminekļa saglabāšanu; y – kopējais dzīvokļu īpašnieku skaits)
 
norāda personu, kas pārstāvēs dzīvokļu īpašnieku kopību 
pārstāvja vārds, uzvārds (fiziskām personām) vai nosaukums (juridiskām personām) 
pārstāvja personas kods (fiziskām personām) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskām personām) 
pārstāvja deklarētā dzīvesvieta (fiziskām personām) vai juridiskā adrese (juridiskām personām) 
pārstāvja korespondences adrese 
kontaktinformācija saziņai (telefona numurs, e-pasts) 
 
Informācija par saglabājamo kultūras pieminekli
(brīvā formā sniedz informāciju, kas zināma par saglabājamo kultūras pieminekli)
 
Kultūras pieminekļa statuss piešķirts
(norāda tiesisko pamatu un datumu)
 
Iepriekš veiktie kultūras pieminekļa saglabāšanas darbi
(norāda informāciju par veiktajiem kultūras pieminekļa saglabāšanas darbu veidiem, to raksturojums)
 
Iepriekš saņemtais pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļa saglabāšanai
(norāda visa iepriekš saņemtā pašvaldības līdzfinansējuma kultūras pieminekļa saglabāšanai summu euro)
 
 
informācija par kārtību, kādā kultūras piemineklis būs pieejams sabiedrības apskatei
(brīvā formā aizpilda projekta iesniedzējs un saskaņo ar paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norādīto personu)

 

Saskaņots:
amats, vārds, uzvārds

 

(paraksts)
 
 
projekta izmaksas un tā ieviešana
(aizpilda projekta iesniedzējs un saskaņo ar paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norādīto personu)
plānotais projekta īstenošanas laiks (norāda pilnos mēnešos) 
projekta izmaksu aprēķinsprojekta iesniedzēja finansējumspašvaldības līdzfinansējumskopā
projekta kopējās izmaksas   
projekta atbalstāmās izmaksas   
kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādes un autoruzraudzības izmaksas
(ne vairāk kā 75% un 2`000,- euro)
   
kultūras pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta (tai skaitā kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādes un autoruzraudzības izmaksas
(ne vairāk kā 30% un 200,- euro)
   
kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanas izmaksas
(ne vairāk kā 50% un 200,- euro)
   
kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvdarbu izmaksas
(ne vairāk kā 75% un 20`000 euro)
   
kultūras pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvdarbu izmaksas
(ne vairāk kā 30% un 2`000,- euro)
   
kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu restaurācijas izmaksas vai analogu būvamatniecības izstrādājumu vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas
(ne vairāk kā 50% un 2`000,- euro)
   

Saskaņots:
amats, vārds, uzvārds

(paraksts)

Ar šo es, projekta iesniedzējs/projekta iesniedzēja pilnvarotā persona _____________________ apliecinu, ka visa projekta iesnieguma veidlapā norādītā informācija ir patiesa, esmu iepazinies ar Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI" un tajos ietvertās tiesības un pienākumi man ir saprotami.

_____________________ (paraksts)

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
2. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2015.gada 14.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13

(Pielikums grozīts ar Liepājas pilsētas domes 18.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

Projektu iesniegumu kvalitatīvo rādītāju
novērtēšanas anketa

Ievērojot Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošo noteikumu Nr.13 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI" 34.punktu, komisija, katram komisijas loceklim individuāli vērtējot iesniegtos projekta iesniegumus atbilstoši zemāk norādītajiem kritērijiem, projekta iesniegumu, kurā paredzēts kultūras pieminekļa (norāda kultūras pieminekļa nosaukumu, adresi un kultūras pieminekļa saglabāšanas veidu), novērtē sekojoši:

Vērtējamais kritērijs un paskaidrojums par piešķiramo punktu skaituMaksimālais punktu skaitsKomisijas locekļa vērtējumsKomisijas locekļa vērtējumsKomisijas locekļa vērtējumsKomisijas vērtējums
Pieminekļa vērtība:     
Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" daļa2    
Valsts aizsargājamais arhitektūras vai industriālais piemineklis1    
Pieminekļa datējums:     
1600.-1699.7    
1700.-1749.6    
1750.-1799.5    
1800.-1849.4    
1850.-1899.3    
1900.-1919.2    
1920.-1939., 1940.1    
Pieminekļa oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšanās pakāpe:     
Ēka saglabājusies oriģinālā izskatā un detaļu komplektācijā4    
Ēkai nelieli pārveidojumi (daļēji mainīti logi, pārkrāsota fasāde, labots jumta segums, nelieli apdares zudumi)3    
Pārveidota ēka (mainīts vai daļēji mainīts apšuvums, daļēji mainīta sienu, jumta konstrukcija, mainīti logi, durvis)2    
Ēka zaudējusi oriģinālo izskatu (ļoti lieli zudumi, mainīta sienu, jumta konstrukcija, mūsdienīga fasāžu apdare, jumta segums, logi, durvis)1    
Pieminekļa oriģinālās dekoratīvās apdares vērtība:     
Ēka ar bagātīgu dekoratīvo apdari2    
Ēka ar minimālu dekoratīvo apdari1    
Paredzēto darbu neatliekamība:     
Steidzami, neatliekami glābšanas darbi, kas saistīti ar oriģinālas substances saglabāšanu un ēku drošību3    
Neatliekami darbi, kas nodrošina objekta pastāvēšanu ilgtermiņā2    
Darbi nav neatliekami, saistīti ar objekta funkciju uzlabošanu1    

Paredzēto darbu veids:

     

Kompleksa ēkas restaurācija

5

    

Kompleksa ēkas restaurācija, kuras realizācija tiek veikta pa kārtām

4

    

Ēkas daļas restaurācija

3

    

Būvamatniecības izstrādājumu restaurācija

2

    

Konservācijas darbi

1

    
Paredzēto darbu rezultāta pieejamība sabiedrības apskatei:     
Brīvi pieejams no publiskās ārtelpas7    
Pieejams objekta īpašnieka noteiktajā kārtībā1    
Izstrādāta būvniecības iecere un saņemts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Būvvaldes atbalsts     
Iesniegts2    
Nav iesniegts0    
Pieminekļa saglabāšanas plāns:     
Izstrādāts1    
Nav izstrādāts0    
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 14.05.2015.Stājas spēkā: 13.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 12.06.2015. OP numurs: 2015/114.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
274617
{"selected":{"value":"01.02.2018","content":"<font class='s-1'>01.02.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2018","iso_value":"2018\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2015","iso_value":"2015\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2015.-31.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2018
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)