Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.280

Rīgā 2015.gada 2.jūnijā (prot. Nr.21 22.§)
Par Pasākumu plānu 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai

1. Apstiprināt Pasākumu plānu 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai (turpmāk – plāns).

2. Plānā minētajām atbildīgajām institūcijām nodrošināt plānā paredzēto pasākumu izpildi noteiktajos termiņos atbilstoši tām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

3. (Svītrots ar MK 19.12.2017. rīkojumu Nr. 778)

4. (Svītrots ar MK 19.12.2017. rīkojumu Nr. 778)

5. (Svītrots ar MK 19.12.2017. rīkojumu Nr. 778)

6. Atbildīgajām institūcijām katru gadu (sākot ar 2016. gadu) līdz 1. februārim iesniegt Ekonomikas ministrijā informāciju par plānā paredzēto pasākumu izpildi.

7. Ekonomikas ministrijas izveidotajai darba grupai priekšlikumu izstrādei nākamās tautas skaitīšanas organizēšanas pilnveidošanai katru gadu (sākot ar 2016. gadu) līdz 1. martam, pamatojoties uz atbildīgo institūciju iesniegto informāciju, sagatavot un iesniegt Ekonomikas ministrijā informatīvā ziņojuma projektu par plānā paredzēto pasākumu izpildi.

8. Ekonomikas ministrijai katru gadu (sākot ar 2016. gadu) līdz 15. martam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plānā paredzēto pasākumu izpildi.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
(Ministru kabineta
2015.gada 2.jūnija
rīkojums Nr.280)
Pasākumu plāns 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai

(Pasākumu plāns grozīts ar MK 19.12.2017. rīkojumu Nr. 777)

Rīga, 2015

Lietotie saīsinājumi

BIS

CSP

DVI

EM

EK

ERAF

ES

euro

IeM

IS

IZM

LAD

LDC

LDDK

LIKTA

LPS

NVA

NVD

PMLP

SOPA

SPKC

TM

VARAM

VID

VI

VM

VSAA

VZD

Būvniecības informācijas sistēma

Centrālā statistikas pārvalde

Datu valsts inspekcija

Ekonomikas ministrija

Eiropas Kopiena

Eiropas reģionālās attīstības fonds

Eiropas Savienība

Eiro

Iekšlietu ministrija

Informācijas sistēma

Izglītības un zinātnes ministrija

Lauku atbalsta dienests

Lauksaimniecības datu centrs

Latvijas Darba devēju konfederācija

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija

Latvijas Pašvaldību savienība

Nodarbinātības valsts aģentūra

Nacionālais veselības dienests

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēma

Slimību profilakses un kontroles centrs

Tieslietu ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valsts ieņēmumu dienests

Veselības inspekcija

Veselības ministrija

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts zemes dienests

1. Kopsavilkums

Plāns izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa sēdes protokola Nr.20 48.§ 4.punktu, kas uzdod Ekonomikas ministrijas izveidotajai darba grupai priekšlikumu izstrādei nākamās tautas skaitīšanas organizēšanas pilnveidošanai turpināt darbu pastāvīgi, izstrādājot detalizētāku 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas un organizēšanas pasākumu plānu.

Plāna izstrāde ir tieši saistīta ar Ministru kabineta sēdē 2013.gada 16.aprīlī apstiprināto Ekonomikas ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu "Par nākamās, 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas pilnveidošanu" (turpmāk - informatīvais ziņojums), kurā ir sniegts ieskats par esošo situāciju statistikai izmantojamo administratīvo datu avotu pieejamībā, kā arī atspoguļoti priekšlikumi risinājumiem darbības uzlabošanai administratīvo datu izmantošanā.

Plānā atbilstoši informatīvajā ziņojumā identificētajiem projektiem, kas sekmēs tautas skaitīšanas programmas rādītāju iegūšanu no administratīvajiem avotiem, iekļauti rīcības virzieni un konkrēti pasākumi, to īstenošanai nepieciešamais finansējums un tā avoti, sagaidāmie rezultatīvie rādītāji, norādīti pasākumu īstenošanas termiņi un noteiktas atbildīgās un iesaistītās institūcijas.

2011.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas un īstenošanas faktiskie izdevumi bija 7,6 milj. euro. Attiecībā uz 2021.gada tautas skaitīšanai nepieciešamo papildu finansējumu noteikti vairāki varianti:

1) ja tā tiktu veikta ar tādu pašu metodi kā 2011.gada tautas skaitīšana, izdevumi veidotu 10,0 milj. euro;

2) ja tā tiktu veikta, balstoties tikai uz administratīvo datu avotiem (visu šajā Informatīvajā ziņojumā ietverto pasākumu īstenošana) – 5,8 milj. euro.

Plāna pasākumi nodrošinās ne tikai iespēju visu 2021.gada tautas skaitīšanas programmā ietverto informāciju par mājokļiem iegūt no administratīvajiem datu avotiem.

2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas un organizēšanas pasākumi ir izskatīti Ekonomikas ministrijas izveidotajā starpministriju (starpinstitūciju) darba grupā, kuras darbā iesaistījās pārstāvji no EM, CSP, VARAM, IZM, TM, VM, PMLP, VZD, VID, NVA, NVD, SPKC, VSAA, LIKTA, VI, LPS, LDDK un DVI. Darba grupu vada Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs.

Pasākumi nodrošinās Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu (turpmāk - Regula (EK) Nr. 763/2008), ar ko noteikts pamata jeb obligāto tematu loks ES dalībvalstīm, u.c. prasību izpildi.

2. Plāna mērķis un rīcības virzieni

Plāna mērķis ir izvirzīts atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra protokola Nr. 10 37.§ – izstrādāt priekšlikumus nākamās tautas skaitīšanas organizēšanas pilnveidošanai, lai 2021.gada tautas skaitīšanu varētu veikt, visu nepieciešamo informāciju iegūstot no administratīvajiem reģistriem un citām datu bāzēm, kā arī izmantojot regulārajos CSP veicamajos apsekojumos iegūto informāciju, atsakoties no iedzīvotāju aptaujas internetā vai viņu dzīvesvietās.

Plānā (1.tabulā) ir iekļauti konkrēti pasākumi, kas sakārtoti atbilstoši divām tautas skaitīšanā apsekojamām grupām – iedzīvotājiem un mājokļiem, kā arī ņemot vērā galveno atbildīgo institūciju par konkrētā pasākuma izpildi. Pasākumu īstenošana tieši nodrošina rīcības virzienu un to risinājumu praktisku ieviešanu. Rīcības virzieni:

1) Iedzīvotāju skaitīšana atbilstoši Regulas (EK) Nr. 763/2008 prasībām – noteiktas institūcijas, kas nodrošina informāciju jautājumos, kas attiecas uz personas datiem;

2) Mājokļu skaitīšana atbilstoši Regulas (EK) Nr. 763/2008 prasībām – noteiktas institūcijas, kas nodrošina informāciju, kas attiecas uz mājokļu datiem.

1.tabula

3. 2021.gada iedzīvotāju un mājokļu skaitīšana, izmantojot administratīvos datu avotus

PLĀNĀ NOTEIKTAIS MĒRĶIS: Nodrošināt 2021.gada iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas veikšanu, visu nepieciešamo informāciju iegūstot no administratīvajiem reģistriem un citām datu bāzēm, atsakoties no iedzīvotāju aptaujas internetā vai viņu dzīvesvietās (Ministru kabineta 16.04.2013. sēdes protokola Nr. 20 48.§)

 

Nr.p.kPasākumsIzpildes termiņšAtbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijasTiešie darbības rezultātiFinansējums, euro un tā avoti
1. RĪCĪBAS VIRZIENS: Iedzīvotāju skaitīšanai nepieciešamās informācijas nodrošināšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 763/2008
Noteikt institūcijas, termiņus un finansējuma avotus, lai nodrošinātu iespēju visu 2021.gada tautas skaitīšanas programmā ietverto informāciju par iedzīvotājiem iegūt no administratīvajiem datu avotiem
1.1.Sociālajai statistikai, tai skaitā 2021.gada tautas skaitīšanas programmas izpildei un ikgadējai iedzīvotāju skaita novērtēšanai, nepieciešamās datu noliktavas (datu apstrādes sistēmas) izveide un uzturēšana.31.12.2021.CSP sadarbībā ar PMLP, VID, VSAA, IZM, LAD, LDC, NVD, NVA, SOPA, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm (līdz augstskolu reģistra izveidei)

1. Izstrādāts jauna Statistikas likuma projekts, kurš pēc tā pieņemšanas Saeimā reglamentēs arī tautas skaitīšanu veikšanu Latvijā (izskatīts Ministru kabineta sēdē 2014.gada 3.jūnijā, TA-638). Līdz ar šī likuma spēkā stāšanos spēku zaudēs Tautas skaitīšanas likums;

 

2. Papildināta esošās datu apstrādes sistēmas funkciju funkcionalitāte – definētas sarežģītas saites starp tabulām viena avota ietvaros vai starp vairākiem avotiem; automātiskā datu labošana – datu versijas datu labošanas funkcionalitāte papildināta ar automātisko datu labošanu; nodrošināta datu avota tabulu attēlošana un saišu aprakstīšana ar grafiskiem rīkiem;

3. Izstrādātas jaunas funkcijas datu apstrādes sistēmā - iespējama agregētu datu apstrāde; attīstīta atskaišu funkcionalitāte; nodrošināta kopējā klasifikatoru izmantošana; sistēmā iestrādāti unikālie identifikatori; nodrošināta vairāku periodu datu analīze; pieejami dažādi kvalitātes un kvantitātes protokoli un atskaites;

4. Izveidota datu apstrādes sistēma datu iegūšanai no administratīvajiem datu avotiem, apkopošanai un analīzei, lai nodrošinātu kvalitatīvu datu iegūšanu par iedzīvotāju skaitu Latvijā un tās administratīvajās teritorijās katra gada sākumā tādējādi radot pamatu kvalitatīvu datu iegūšanai par iedzīvotājiem 2021.gada tautas skaitīšanā.

Informāciju par iedzīvotāju etnokultūras rādītājiem (valoda, kas tiek lietota mājās, citu valodu prasme un latviešu valodas paveida – latgaliešu valodas lietošana) nebūs iespējams iegūt, izmantojot Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa sēdē (protokols Nr. 20, 48.§) atbalstīto nākamās tautas skaitīšanas veikšanas galveno metodi - izmantojot administratīvo datu avotus, kura ir daudz ekonomiskāka no valsts budžeta nepieciešamo finanšu resursu ziņā. Lai iegūtu kopsavilkuma informāciju par valodu prasmi un lietošanu, šie jautājumi, atbilstoši tautas skaitīšanas programmai, tiks iekļauti CSP veicamajos regulārajos 2021. gada izlasveida apsekojumos.

Datu iegūšana par iedzīvotāju tautību var tikt iekļauta nākamās tautas skaitīšanas programmā, jo šie dati ir iegūstami no PMLP administratīvā Iedzīvotāju reģistra. Ieinteresētajām institūcijām jāiesniedz priekšlikumi nākamās tautas skaitīšanas programmas izstrādāšanas posmā.

2015.gadā CSP šī uzdevuma izpildei piešķirts budžeta finansējums 142 287 euro, 2016.gadā – 142 287 euro, 2017.gadā - 142 287 euro. CSP budžeta finansējums 2018. un 2019. gadā ik gadu 116 323 euro, 2020. un 2021. gadā ik gadu 94 002 euro.
1.2.

Latvijas un tās administratīvo teritoriju pastāvīgo iedzīvotāju skaita ikgadējs novērtējums; rezultātu nodošana datu lietotājiem Latvijā, Eiropas Savienības Statistikas birojam "Eurostat", starptautiskajām organizācijām.

 

30.06.2015.;

 

30.06.2016.;

30.06.2017.;

30.06.2018.;

30.06.2019.;

30.06.2020.

CSP

Datu lietotājiem, Eiropas Savienības Statistikas birojam "Eurostat" un starptautiskajām organizācijām pieejami precīzāki statistikas dati par Latvijas un tās administratīvo teritoriju pastāvīgo iedzīvotāju skaitu u.c. iedzīvotājus raksturojoši rādītāji, kas iegūti ar CSP izstrādāto un pilnveidoto metodi. Tā balstās uz statistisko klasifikāciju, kuras mērķis ir sadalīt Latvijas Iedzīvotāju reģistrā reģistrētos iedzīvotājus divās klasēs (grupās) – faktiski dzīvo Latvijā (Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji) vai faktiski dzīvo ārzemēs. Statistiskās klasifikācijas modelis ir izveidots, izmantojot loģistiskās regresijas analīzi. Izmantojot administratīvo reģistru datus, par katru Latvijas Iedzīvotāju reģistrā reģistrēto personu ir izveidoti vairāk nekā 200 raksturojošie mainīgie.

 

Modeļa rezultāts ir varbūtība (skaitlis intervālā no nulles līdz viens), kas raksturo iespējamību personai būt par Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju. Jāņem vērā, ka tas, ja persona ir kādā no reģistriem, nebūt nenozīmē, ka viņš tiks ieskaitīts Latvijas pastāvīgajos iedzīvotājos, tas tikai palielina šādu varbūtību. Lai izvērtētu Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju dzīvesvietu Latvijā, tiek ņemta vērā 2011.gada tautas skaitīšanā norādītā faktiskā dzīvesvieta un Iedzīvotāju reģistrā reģistrētās dzīvesvietas izmaiņas laikā pēc 2011.gada 1.marta.

CSP budžeta ietvaros.
1.3.2015.gada mikro tautas skaitīšanas organizēšana un veikšana, lai pareizi novērtētu iedzīvotāju skaitu valstī un valsts administratīvajās teritorijās.30.06.2016.CSPSagatavota un veikta mikro tautas skaitīšana un izanalizēti tās rezultāti. Pārbaudīta no administratīvo datu avotiem iegūstamās informācijas pieejamība, pilnīgums un kvalitāte ikgadējā iedzīvotāju skaita novērtējumam, lai precīzi noteiktu iedzīvotāju skaitu valstī un valsts administratīvajās teritorijās, kas ir 2021.gada tautas skaitīšanas galvenais rādītājs.

2015.gadā CSP budžeta ietvaros un 69 169 euro no jaunās politikas iniciatīvas "2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošana un organizēšana" finansējuma.

 

2016.gadā CSP budžeta ietvaros.

1.4.Rādītāju sistēmas izveidošana atbilstošās informācijas iegūšanai 2021.gada tautas skaitīšanas programmā paredzētās informācijas nodrošināšanai.31.12.2020.CSPIzstrādāta metodoloģija, lai iegūtu informāciju par tautas skaitīšanas programmā iekļautajiem rādītājiem un iedzīvotāju grupām, par kurām nav pilnīgas informācijas administratīvajos reģistros (par imigrantu iegūto izglītības līmeni un iepriekšējo nodarbošanos; radniecības un kopdzīves partneru definēšanai; nodarbinātības vēstures datu novērtēšanai pamatdarba atrašanās vietas (adreses) noteikšanai u. c.)Informācija par CSP nepieciešamo budžeta finansējumu ietverta 1.5.punktā.
1.5.2021.gada tautas skaitīšanas organizēšana un veikšana, iegūto datu apstrāde un izplatīšana.31.03.2024.CSPIzstrādāta programmatūra, izveidotas tautas skaitīšanas datu un meta datu bāzes, izveidotas kopsavilkuma tabulas. Latvijas un ārvalstu datu lietotājiem, Eiropas Savienības statistikas birojam "Eurostat" un starptautiskajām organizācijām pieejami 2021.gada tautas skaitīšanas dati par iedzīvotājiem un mājokļiem.

2016.gadā CSP šī uzdevuma izpildei piešķirts budžeta finansējums 72 730 euro, 2017.gadā – 81 102 euro.

 

CSP budžeta finansējums 2018. gadā – 141 415 euro, 2019. gadā – 139 935 euro, 2020. gadā – 351 971 euro, 2021. gadā – 340 131 euro, 2022. gadā – 291 846 euro, 2023. gadā – 127 105 euro. 2024.gadā CSP budžeta ietvaros.

1.6.Augstskolu studentu un koledžu audzēkņu un šo mācību iestāžu beidzēju reģistra izveide. Automatizētas datu apmaiņas starp VIIS un augstākās izglītības iestāžu informācijas sistēmām nodrošināšana. Datu, kas nepieciešami 2021.gada tautas skaitīšanas programmā paredzētās informācijas nodrošināšana, sagatavošana un nosūtīšana CSP.31.12.2016.IZM

Izveidots augstākās izglītības iestādēs studējošo reģistrs, uzsākta datu uzkrāšana par studējošajiem un augstākās izglītības iestāžu beidzējiem, lai nodrošinātu izglītības jomu ar pilnīgu un kvalitatīvu informāciju, kā arī CSP 2021.gada tautas skaitīšanas programmā paredzētās informācijas nodrošināšanai par iedzīvotāju augstāko iegūto izglītības līmeni.

 

Izglītības iestādes studējošo reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa. Valsts izglītības informācijas sistēma ir izveidota saskaņā ar 2010.gada 17.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība". Sagatavojot iepriekšminēto normatīvo aktu un veicot darbības, kas tajā noteiktas, sistēmas uzturētājs – Izglītības un zinātnes ministrija, ir izvērtējis personas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Pēc ERAF projekta "Valsts izglītības informācijas sistēmas 3. kārta" (izmaksas pilnībā tiek segtas no ERAF līdzekļiem - 213 742 euro apmērā) pabeigšanas, sistēmas uzturēšana tiks nodrošināta IZM budžeta programmā 07.00.00 piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.".

 

1.7.PMLP Iedzīvotāju reģistra IS programmatūras pilnveidošana ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu informāciju, kas nepieciešama 2021.gada tautas skaitīšanas programmā paredzētās informācijas iegūšanai un ikgadējo iedzīvotāju skaita novērtējumu veikšanai.31.12.2016.PMLPPilnveidota PMLP Iedzīvotāju reģistra IS programmatūra ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu informāciju, kas nepieciešama 2021.gada tautas skaitīšanas programmā paredzētās informācijas iegūšanai un ikgadējo iedzīvotāju skaita novērtējumu veikšanai. Uzlabota adrešu datu kvalitāte un pieejamība statistikas vajadzībām, pilnveidota esošā programmatūra, lai samazinātu operatoru manuālā darba apjomu adrešu nosaukumu maiņas apstrādē, papildinātu datu kvalitātes pārbaudes saskarnēs; izveidota regulāri darbināma programmatūra, lai atrastu un pievienotu Adrešu reģistra kodu Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām adresēm, kurām kods trūkst, lai aktualizētu adreses nosaukumu Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām adresēm, kurām norādīts Adrešu reģistra kods, lai apvienotu adreses ar vienādu nosaukumu, papildinātu ārējās saskarnes un datu izlādes statistikas vajadzībām ar informāciju par adreses elementu (novads, pagasts, pilsēta, ciems, iela) Adrešu reģistra kodu, kā arī deklarētās dzīvesvietas automātiskai anulēšanai, ja zudis tiesiskais statuss Latvijā.2018. gadā PMLP šī uzdevuma izpildei piešķirts budžeta finansējums – 85 372 euro.
1.8.Ārējās migrācijas paneļapsekojums30.06.2020.CSPSagatavots kvalitatīvs kvantitatīvo datu kopums par Latvijas iedzīvotāju ārējo migrāciju CSP ikgadējā pastāvīgo iedzīvotāju skaita novērtējuma metodoloģijas pilnveidošanai un augstākas kvalitātes datu iegūšanai par iedzīvotājiem 2021. gada tautas skaitīšanā.2018. gadā CSP šī uzdevuma izpildei piešķirts budžeta finansējums 164 628 euro, 2019. gadā – CSP budžeta ietvaros.
2. RĪCĪBAS VIRZIENS: Mājokļu skaitīšanai nepieciešamās informācijas nodrošināšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 763/2008
Noteikt institūcijas, termiņus un finansējuma avotus, lai nodrošinātu iespēju visu 2021.gada tautas skaitīšanas programmā ietverto informāciju par mājokļiem iegūt no administratīvajiem datu avotiem
2.1.Sociālajai statistikai, tai skaitā 2021.gada tautas skaitīšanas programmas izpildei par iedzīvotāju mājokļiem, nepieciešamās datu noliktavas izveide un uzturēšana.31.12.2021.CSP

Izstrādātas jaunas funkcijas datu apstrādes sistēmā datu iegūšanai no administratīvajiem datu avotiem, radot pamatu kvalitatīvu datu iegūšanai par mājokļiem 2021.gada tautas skaitīšanā.

 

Datu apstrādes sistēma ir valsts informācijas sistēmas "Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma" sastāvdaļa. Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam datu pārzinis, uzsākot fizisko personu datu apstrādi, nodrošina, ka tā tiek veikta atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā. Plāna sagatavošanas stadijā CSP neplāno uzsākt jaunu fizisko personu datu apstrādi. Brīdī, kad CSP uzsāks fizisko personu datu apstrādi, par šo faktu tiks iekļauts ieraksts Valsts statistiskās informācijas programmā, kuras sagatavošanas stadijā tiek novērtēta fizisko personu datu apstrādes nepieciešamība (mērķis) un apjoms.

Informācija par CSP budžeta finansējumu ietverta 1.1.punktā.
2.2.

(Svītrots ar MK 19.12.2017. rīkojumu Nr. 777)

2.3.

(Svītrots ar MK 19.12.2017. rīkojumu Nr. 777)

2.4.

(Svītrots ar MK 19.12.2017. rīkojumu Nr. 777)

2.5.

(Svītrots ar MK 19.12.2017. rīkojumu Nr. 777)

2.6.

(Svītrots ar MK 19.12.2017. rīkojumu Nr. 777)

2.7.BIS izveidošana.31.12.2016.EMKvalitatīvu datu iegūšana par celtniecības stadijā esošiem un jauniem ekspluatācijā nodotiem mājokļiem (ēkas uzcelšanas gads, tips, apkures veids, ūdens apgādes sistēma, labierīcības, kopējā platība, u.c.) 2021.gada tautas skaitīšanai.EM budžeta ietvaros
2.8.

(Svītrots ar MK 19.12.2017. rīkojumu Nr. 777)

4. Plāna ieviešanai nepieciešamais finansējums

2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanas un organizēšanas pasākumu veiksmīga īstenošana būs atkarīga no pieejamiem finanšu resursiem. Plānā iekļauts laikposms līdz 2024. gadam, jo Regulas (EK) Nr. 763/2008 5. panta 2. punktā noteikts, ka dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) apstiprinātus galīgos kopsavilkuma datus un metadatus 27 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām (t. i., 2021. gada tautas skaitīšanas dati un metadati jānosūta līdz 2024. gada marta beigām).

Ministrijas un citas atbildīgās institūcijas 2015. gadā iespēju robežās īstenos 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanas un organizēšanas pasākumus vai veiks priekšdarbus pasākumu ieviešanai tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, jo 2015. gadā līdzekļi piešķirti tikai Ekonomikas ministrijai (Centrālajai statistikas pārvaldei).

CSP nepieciešamais finansējums 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai ir 2 627 543 euro, t. i., 2,9 reizes mazāks salīdzinājumā ar 2011. gada tautas skaitīšanas izmaksām.

2. tabula

2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanas un organizēšanas pasākumiem nepieciešamais finansējums 2015.–2017. gadam, kā arī laikposmam līdz 2023. gadam

Atbildīgā institūcija

Pasākuma Nr.p.k.

2015. gads, euro

2016. gads, euro

2017. gads, euro

2018.–2021. gads, euro

2022.–2023. gads, euro

2015.–2023. gads, euro

CSP

Kopā

211 456

215 017

223 389

1 558 730

418 951

2 627 543

 

1.1.

142 287

142287

142287

420 650

 

847 511

 

1.3.

69 169

    

69 169

 

1.5.

 

72 730

81 102

973 452

418 951

1 546 235

 

1.8.

   

164 628

 

164 628

IZM

Kopā

213 742*

    

213 742*

 

1.6.

213 742*

    

213 742*

PMLP

Kopā   

85 372

 

85 372

 

1.7.

   

85 372

 

85 372

KOPĀ

 

425 198

215 017

223 389

1 644 102

418 951

2 926 657

* ERAF finansējums.

3. tabula

2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanas un organizēšanas pasākumiem nepieciešamais papildu finansējums 2015.–2023. gadam vairākos variantos

Rādītāji

2011. gada tautas skaitīšana (faktiskie izdevumi, tūkst. euro)

2021. gada tautas skaitīšana

1. variants:
ja tā tiktu veikta ar tādu pašu metodi kā 2011. gada tautas skaitīšana (tūkst. euro)

2. variants:
ja tā tiktu veikta, pamatojoties tikai uz administratīvo datu avotiem (šī plāna pasākumu īstenošana; tūkst. euro)

2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai nepieciešamais finansējums – kopā

7 554,6

9 960,1

2 926,6

Tai skaitā:

No valsts budžeta

7 554,6

9 960,1

2 712,9

No citiem avotiem (IZM; ERAF finansējums)

0

0

213,7

2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai nepieciešamais finansējums pa ministrijām un institūcijām:

CSP – kopā

7 554,6

9 960,1

2 627,5

Tai skaitā:

Kārtējie izdevumi

7 097,4

9 357,3

1 719,2

No tiem:

Atlīdzība

496,3

654,3

1 524,8

Preces un pakalpojumi

6 601,1

8 703,0

194,4

Kapitālie izdevumi

457,2

602,8

908,3

Citas ministrijas un institūcijas – nepieciešamais finansējums saistībā ar 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanu:

0

0

299,1

IZM (ERAF finansējums)

0

0

213,7

IeM (PMLP)

0

0

85,4

5. Plāna novērtēšanas un atskaitīšanās kārtība

Pasākumu plāna 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai 1.tabulā ir norādīti pasākumu izpildes termiņi, atbildīgās un iesaistītās institūcijas, sasniedzamie darbības rezultāti un nepieciešamais finansējums.

Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa sēdes protokola Nr. 20 48.§ 4.punktā dots uzdevums ar 2014.gadu reizi gadā līdz 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par sasniegtajiem rezultātiem. Lai sasaistītu plāna izpildi ar valsts budžeta izstrādes un saskaņošanas procesu, ikgadējā informatīvā ziņojuma par sasniegtajiem rezultātiem plāna izpildē termiņu nepieciešams pārcelt uz 15.martu.

Ministrijas un citas par pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas katru gadu (sākot ar 2016.) līdz 1.februārim iesniedz Ekonomikas ministrijai informāciju par pasākumu plānā 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai paredzēto pasākumu izpildi, kā arī iesniedz precizētus finansiālā pamatojuma aprēķinus.

EM izveidotā darba grupa nākamās tautas skaitīšanas organizēšanas pilnveidošanai katru gadu (sākot ar 2016.) līdz 1.martam iesniedz informatīvā ziņojuma par pasākumu plānā 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai paredzēto pasākumu izpildi projektu Ekonomikas ministrijai.

Ekonomikas ministrija katru gadu (sākot ar 2016.) līdz 15.martam iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pasākumu plānā 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai paredzēto pasākumu izpildi.


1 Plāna pasākumi nodrošinās ne tikai iespēju visu 2021.gada tautas skaitīšanas programmā ietverto informāciju par mājokļiem iegūt no administratīvajiem datu avotiem. Papildus tie sekmēs būvju datu apjoma un kvalitātes uzlabošanos, kas pēc VZD vērtējuma veido papildus nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus 14,2 milj. euro apmērā.

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Pasākumu plānu 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 280Pieņemts: 02.06.2015.Stājas spēkā: 02.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 04.06.2015. OP numurs: 2015/108.7
Politikas plānošanas dokuments Nosaukums: Pasākumu plāns 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai Veids: plānsPolitikas joma: Publiskās pārvaldes politika Atbildīgā iestāde: Ekonomikas ministrija
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274448
{"selected":{"value":"19.12.2017","content":"<font class='s-1'>19.12.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.12.2017","iso_value":"2017\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.06.2015","iso_value":"2015\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2015.-18.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.12.2017
85
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"